16. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 16. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek, 25 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 15/20/VIII z dnia 21 stycznia 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 (druk nr 144).
  Załącznik nr 1 do druku nr 144
  Załącznik nr 2 do druku nr 144
  Załącznik nr 3 do druku nr 144
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 146).
  Załącznik do druku nr 146
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2020-2022 (druk nr 142).
  Załącznik do druku nr 142
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa (druk nr 145).
  Załącznik nr 1 do druku nr 145
  Załącznik nr 2 do druku nr 145
  Załącznik nr 3 do druku nr 145
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (druk nr 149).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 141).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 143).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 147).
  Załącznik nr 1 do druku nr 147
  Załącznik nr 2 do druku nr 147
  Załącznik nr 3 do druku nr 147
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 148).
  Załącznik nr 1 do druku nr 148
  Załącznik nr 2 do druku nr 148
  Opis przyjętych wartości do wpf
 13. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.