17. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 17. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00 w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21.

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 16/20/VIII z dnia 25 lutego 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 150).
  Załącznik do druku nr 150
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Miastem Puszczykowem a Gminą Mosina w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo (druk nr 151).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 152).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 153).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Jana Kasprowicza (druk nr 154).
  Załącznik do druku nr 154
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 155).
  Załącznik do druku nr 155
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 156).
  Załącznik do druku nr 156
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Kosynierów Miłosławskich (druk nr 157).
  Załącznik do druku nr 157
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Bolesława Prusa (druk nr 158).
  Załącznik do druku nr 158
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 159).
  Załącznik do druku nr 159
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Sokoła w Puszczykowie poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (druk nr 160).
  Załącznik do druku nr 160
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 (druk nr 161).
  Załącznik nr 1 do druku nr 161
  Załącznik nr 2 do druku nr 161
  Załącznik nr 3 do druku nr 161
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 162).
  Załącznik do druku nr 162
  Analiza do druku nr 162
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 163).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 165).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 166).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 167).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 168).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 164).
  Załącznik nr 1 do druku nr 164
  Załącznik nr 2 do druku nr 164
  Załącznik nr 3 do druku nr 164
  Załącznik nr 4 do druku nr 164
 23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 24. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 25. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 26. Wolne głosy.
 27. Zamknięcie sesji.