19. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 19. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się we wtorek, 23 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=puszczyksesja

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 18/20/VIII z dnia 26 maja 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173a).
  Załącznik nr 1 do druku nr 173a
  Załącznik nr 2 do druku nr 173a
  Załącznik nr 3 do druku nr 173a
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej (druk nr 182).
  Załącznik do druku nr 182
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja (druk nr 183).
  Załącznik do druku nr 183
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 184).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara (druk nr 185).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 186).
  Załącznik nr 1 do druku nr 186
  Załącznik nr 2 do druku nr 186
 11. Debata nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 179).
 13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019.
 14. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2019 r.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2019.
 16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019.
 17. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 18. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok (druk nr 180).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2019 rok (druk nr 181).
 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 23. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 24. Wolne głosy.
 25. Zamknięcie sesji.