29. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Informujemy, że 29. SESJA RADY MIASTA PUSZCZYKOWA odbędzie się zdalnie we wtorek, 25 maja 2021 r. o godz. 17.00.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji z sesji w internecie, która będzie dostępna pod adresem: www.puszczykowo.pl/sesja
 
Porządek obard:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 28/21/VIII z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278).
  Załącznik do druku  nr 278
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279).
  Załącznik do druku nr 279
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280).
  Załącznik do druku nr 280
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 281).
  Załącznik do druku nr 281
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 282).
  Załącznik do druku nr 282
  Wniosek o udzielenie dotacji (do druku nr 282)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi (druk nr 283).
  Załącznik do druku nr 283
  Wniosek o przyznanie zasiłku (do druku nr 283)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 284).
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 r. w ramach współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi.
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.