3. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 3. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 18 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 1/18/VIII z dnia 20 listopada 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 2/18/VIII z dnia 27 listopada 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (druk nr 25), (zał. do druku nr 25).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 24), (zał. do druku nr 24).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 23).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 22).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 18).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 19).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej w Puszczykowie (druk nr 20), (zał. do druku nr 20). 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Sowiej (druk nr 21), (zał do druku nr 21).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 28).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (druk nr 26).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 27), (zał. nr 1 do druku nr 27), (zał. nr 2 do druku nr 27), (zał. nr 3 do druku nr 27).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 29), (Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo, (zał. nr 1 do druku nr 29), (zał. nr 2 do druku nr 29), 
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 30), (zał. nr 1 do druku nr 30), (zał. nr 2 do druku nr 30), (zał. nr 3 do druku nr 30).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 31).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 32).
 20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 22. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 23. Wolne głosy.
 24. Zamknięcie sesji.