33. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 33. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 22 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 32/17/VII z 20 czerwca 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Puszczykowa" Pani Angelique Kerber (druk nr 242) .
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 243).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021 (druk nr 249).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 249
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich (druk nr 244).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 244
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 245).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 245
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 246).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 246
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 248).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 248
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 251
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 252).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 253).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 250).
  ZAŁĄCZNIKI nr 1 i 2 do DRUKU nr 250
  Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 247).
  ZAŁĄCZNIK nr 1 do DRUKU nr 247
  ZAŁĄCZNIK nr 2 do DRUKU nr 247
  ZAŁĄCZNIKI nr 3 i 4 do DRUKU nr 247
 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.