34. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 34. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 26 września 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 33/17/VII z 22 sierpnia 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 256) .
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2017 - 2026 (druk nr 257) .
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 257
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Fiedlera (druk nr 258) .
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 258
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Langego i Marcinkowskiego (druk nr 259).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 259
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 260).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 260
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 261).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 261
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
  ZAŁĄCZNIK do DRUKU nr 251
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017 - 2030 (druk nr 262).
  ZAŁĄCZNIK DO DRUKU nr 262
  Załącznik do Stretegii Rozwoju i Prmocji Miasta Puszczykowa
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023. (druk nr 263).
  ZAŁĄCZNIKI nr 1 i 2 do DRUKU nr 263
  Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 264).
  ZAŁĄCZNIK nr 1 do DRUKU nr 264
  ZAŁĄCZNIK nr 2 do DRUKU nr 264
  ZAŁĄCZNIK nr 3 do DRUKU nr 264
 14. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Podgórnej w Puszczykowie".
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.