37. sesja Rady Miasta PuszczykowaZapraszamy na 37. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 19 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 36/17/VII z 28 listopada 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 285a).
 5. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 285a
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 285a
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU nr 285a
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 286).
 7. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU nr 286
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 289).
 9. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU nr 289
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 290).
 11. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 290
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 290
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 287).
 13. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 287
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 287
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU nr 287
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. (druk nr 288).
 15. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 288
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 288
  ZAŁĄCZNIK NR 3 i 4 DO DRUKU nr 288
 16. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizacje wybranych zadań publicznych w 2016 roku.
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.