38. sesja Rady Miasta PuszczykowaZapraszamy na 38. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 30 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 37/17/VII z 19 grudnia 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 294).
 5. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 294
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 295).
 7. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 295
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291).
 9. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 3.2 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 3.3 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 3.4 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO DRUKU NR 291
  ZAŁĄCZNIK NR 4.2 DO DRUKU NR 291
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292).
 11. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 292
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 293).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297).
 14. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 297
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 297
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 297
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (druk nr 298).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 299).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 300).
 18. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 300
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 300
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 300
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 301).
 20. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 301
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 301
  ZAŁĄCZNIK NR 3 i 4 DO DRUKU NR 301
 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 24. Wolne głosy.
 25. Zamknięcie sesji.