39. sesja Rady Miasta PuszczykowaZapraszamy na 39. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 38/18/VII z 30 stycznia 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa" (druk nr 302).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 304).
 7. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 304
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 305).
 9. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 305
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
 12. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 311
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 311
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr 307).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
 15. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 308
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 308
  Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 309).
 17. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 309
  ZAŁACZNIK NR 2 DO DRUKU NR 309
  ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 DO DRUKU NR 309
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.