4. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 4. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 29 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 3/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 37) (zał do druku nr 37). 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 38), (zał do druku nr 38).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 42).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO" (druk nr 43).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II - ETAP I (druk nr 44), (zał nr 1 do druku nr 44), (zał. nr 2 do druku nr 44), (zał. nr 3 do druku nr 44).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 (druk nr 41), (zał. do druku nr 41), (analiza do przystąpienia do mpzp do druku nr 41). 
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Dworcowej (druk nr 39) (zał. do druku nr 39)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (druk nr 40).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46), (zał. do druku nr 46).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47, (zał do druku nr 47).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 45).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 48).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 49), (zał. nr 1 do druku nr 49), (zał. nr 2 do druku nr 49), (Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo). 
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 50), (zał nr 1 do druku nr 50), (zał. nr 2 do druku nr 50), (zał. nr 3 i zał. nr 4 do druku nr 50). 
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.