40. sesja Rady Miasta PuszczykowaZapraszamy na 40. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 27 marca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 39/18/VII z 27 lutego 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 312).
 5. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 312
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 313).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 314).
 8. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 314
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie (druk nr 321).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 319).
 11. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 319
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 315).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 316).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 317).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 318).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 320).
 17. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 320
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 322).
 19. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 322
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 322
  Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 323).
 21. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 323
  ZAŁĄCZNIKI NR 2 i 3 DO DRUKU NR 323
 22. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Utwardzenie ulicy Granicznej w Puszczykowie".
 23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 24. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 25. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 26. Wolne głosy.
 27. Zamknięcie sesji.