43. sesja Rady Miasta Puszczykowa


Zapraszamy na 43. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się w środę 20 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).    

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 42/18/VII z dnia 29 maja 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk nr 345).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 343).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 344).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 348).
 8. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 348
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 348
  Opis przyjetych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 349).
 10. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 349
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 349
  ZAŁĄCZNIKI NR 3 i 4 DO DRUKU NR 349
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 12. ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2 i 3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA ZA ROK 2017
  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ ZA ROK 2017
 13. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2017 r.
 14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 15. Rb 27S IV kwartał 2017
  Rb 28S IV kwartał 2017
  Rb N IV kwartał 2017
  Rb NDS IV kwartał 2017
  Rb PDP IV kwartał 2017
  RB ST IV kwartał 2017
  Rb Z IV kwartał 2017
 16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2017.
 17. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2017 rok.
 18. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2017 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2017 rok (druk nr 346).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok (druk nr 347).
 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 24. Wolne głosy.
 25. Zamknięcie sesji.