44. sesja Rady Miasta Puszczykowa


Zapraszamy na 44. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 28 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).    

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Przyjęcie protokołu nr 43/18/VII z dnia 20 czerwca 2018 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 360).

UZASADNIENIE DO DRUKU NR 360
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 360
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 360
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO DRUKU NR 360
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 360

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B (druk nr 361).

UZASADNIENIE DO DRUKU NR 361
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 361
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 361
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 361

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 358).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 358

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 350).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 351).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 351
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 351

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 352).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 352
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 352
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 352

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 353).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 354).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 5 w Puszczykowie (druk nr 355).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 355

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej w Puszczykowie (druk nr 356).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 356

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej 63 w Puszczykowie (druk nr 357).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 357

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. przy ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie (druk nr 359).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 297/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 362).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 362

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 363).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 364).

ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 364

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 365).

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF MIASTA PUSZCZYKOWA
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 365
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 365

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 366).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 366
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 366
ZAŁĄCZNIK NR 3 I ZAŁĄCZNIK NR 4 DO DRUKU NR 366

21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
24. Wolne głosy.
25. Zamknięcie sesji.