46. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 46. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 16 października 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).   

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.Przyjęcie protokołu nr 45/18/VII z dnia 25 września 2018 r.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A1 (druk nr 378).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3,  4 - w dwóch etapach A i B (druk nr 376).
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2018 - 2021 (druk nr 377).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 375).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 374).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Puszczykowo (druk nr 379).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia (druk nr 380).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 381).
12.Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
13.Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
14.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15.Wolne głosy.
16.Zamknięcie sesji.