6. sesja Rady Miasta Puszczykowa


Zapraszamy na 6. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 26 marca 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 5/19/VIII z dnia 26 lutego 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65), (zał. do druku nr 65).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66), (zał. do druku nr 66).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67), (zał. do druku nr 67).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 63).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62), (zał. do druku nr 62).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64), (zał. do druku 64), (załącznik graficzny do Statutu Miasta Puszczykowa).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69), (zał. nr 1 do druku nr 69), (zał. nr 2 do druku nr 69), (zał. nr 3 do druku nr 69).
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.