7. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 7. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 30 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 6/19/VIII z dnia 26 marca 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 (druk nr 74) (zał. nr 1 do druku nr 74) (zał. nr 2 do druku nr 74) (zał nr 3 do druku nr 74). 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 (druk nr 75) (zał. do druku nr 75) (analiza do druku nr 75).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja (druk nr 76) (zał. do druku nr 76). 
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej (druk nr 77) (zał. do druku nr 77).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej (druk nr 78) (zał. do druku nr 78).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 79) (zał. do druku nr 79).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej (druk nr 80) (zał. do druku nr 80).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (druk nr 81).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 71) (zał. do druku nr 71).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 73).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027 (druk nr 72) (zał. do druku nr 72).
 15. Rozpatrzenie projektu postanowienia nr 4/19/VIII w sprawie wniosku o nadanie nazwy ulicy Prezydenta Pawła Adamowicza jednej z nowo powstających ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
 16. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Strażackiej" oraz protokołem pokontrolnym z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Szpitalnej" .
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.