8. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 8. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 28 maja 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 7/19/VIII z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 85), (zał. do druku nr 85). 
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 87), (zał. do druku nr 87).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 86), (zał. do druku nr 86). 
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 84), (zał. do druku nr 84). 
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 88), (zał. do druk nr 88). 
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej (druk nr 83).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82), (zał. do druku nr 82). 
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 89) (Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo), (zał. nr 1 do druku nr 89), (zał. nr 2 do druku nr 89). 
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 90), (zał. nr 1 do druku nr 90), (zał. nr 2 do druku nr 90), (zał. nr 3 do druku nr 90). 
 14. Rozpatrzenie projektu postanowienia w sprawie: odrzucenia wniosku Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego o przyjęcie Postaci Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty jako Patrona Miasta Puszczykowa.
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.