Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta

 

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

 

Terminy obowiązujące

Posiedzenia, które odbyły się

 

  Termin

Komisja

Tematyka i miejsce posiedzenia

 
15 grudnia
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner 
 
 1. Podsumowanie działalności komisji w 2021 roku – sprawozdanie.
 2. Propozycje do planu pracy na rok 2022.
 3. Sprawy bieżące.
Zmiana terminu!
20 grudnia
godz. 17:00
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 
 1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2022 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał. 
 3. Sprawy bieżące.
 
6 grudnia
godz. 17:00
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Dworcowej.
 2. Sprawy bieżące.
 
24 listopada
godz. 8:30
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Zakończenie kontroli inwestycji pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj” i przygotowanie protokołu pokontrolnego.
 2. Sprawy bieżące.
 
 
 
 
22 listopada
ok. godz. 18:30
(po wspólnym posiedzeniu komisji)
 
 
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Ulica Na Skarpie - dyskusja na temat metod i konieczności budowy drogi.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 337),
  - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Działkowej (druk nr 338),
  - wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Nadwarciańskiej i Niwka Stara (druk nr 339),
  - zmiany Uchwały Nr 207/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 340),
  - ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 334),
  - zmiany Uchwały Nr 117/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 335).
 3. Sprawy bieżące.
 
 
 
22 listopada
godz. 18:00
Wspólne posiedzenie
 
Komisji Budżetu
i Rozwoju Miasta,
 
Komisji Spraw Społecznych
oraz
Komisji Ochrony Środowiska

 

 

Omówienie projektu budżetu na 2022 rok.

 
 
 
18 listopada
godz. 17:00
 
Komisja Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Informacja nt. zasobów komunalnych w Mieście.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo (druk nr 333).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2022 – 2026 (druk nr 336).
 4. Sprawy bieżące.
 
 
 
17 listopada
godz. 8:30

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 

O godz. 8:30 komisja spotyka się na parkingu przy dworcu kolejowym w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej.

 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.

 

Przejazd do urzędu, kontynuacja obrad w sali sesyjnej.

         2. Sprawy bieżące.
 
 
 
16 listopada
godz. 17:00
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Spotkanie z dyrektorami szkół:
  - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok
  szkolny 2020/2021,
  - planowane inwestycje w szkołach na rok 2022,
  - bieżąca działalność szkół.
 2. Dni Puszczykowa 2022 – dyskusja.
 3. Analiza projektu budżetu miasta Puszczykowa na rok 2022 w zakresie zadań komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.
 
 
15 listopada
godz. 17:00
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda 
 
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Mocka i Niwka Stara.
 2. Wniosek o przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości położonych u zbiegu ulic Poznańskiej i Łąkowej.
 
 
 
 
8 listopada
godz. 17:00
 
 
Komisja
Ochrony środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik
 
 1. Odpowiedź na pismo p. Anny Sokolnickiej-Elzanowskiej.
 2. Ogłowienia przy ul. Cienistej.
 3. Stan "zdrowia" dębu rosnącego na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej i ul. Kraszewskiego. Mieszkańcy zgłaszają, że system korzeniowy został uszkodzony w wyniku prac przy budowie ulicy. 
 4. Działania Straży Miejskiej zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
 5. Ustawa krajobrazowa – dyskusja dotycząca rozpoczęcia prac.
 6. Promocja Ochrony Środowiska w Szkołach (wspólnie z KEKIS).
 7. Smog – rekomendacja działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
 8. Wyłącz silnik stojąc na przejeździe kolejowym.

 

 
27 października
godz. 8:30

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Sprawy bieżące.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 października
godz. 17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda 
 1. Omówienie wniosków do założeń projektu mpzp dla terenu ul. Dworcowej.
 2.  Zaopiniowanie projektu mpzp dla terenu pomiędzy komisariatem policji a boiskiem przy hali widowiskowo-sportowej.
 3. Plan przejęcia gruntów od PKP.
 4. Odwodnienie Puszczykowa – plany i problemy.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • ws. zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 320).
  • ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Pszenicznej (druk nr 322).
  • ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 323).
  • ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 324).
  • ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 325).
  • ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 326).
  • ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 327),
  • ws. zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 328).
 6. Sprawy bieżące.  
 
 
 
21 października
godz. 17:00
 
Komisja Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Informacje nt. działalności Jadłodzielni (p. Marcin Niemczewski).
 2. Omówienie Programu zdrowotnego dla mieszkańców Puszczykowa.
 3. Sprawozdanie Komendanta Policji z dodatkowych dyżurów policji w okresie letnim i informacja straży miejskiej oraz policji w sprawie nadzoru nad zwierzętami domowymi. 
 4. Zmiana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Puszczykowa.
 5. Sprawy bieżące.
 
19 października
godz. 17:00
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Darmowy Rower Małomiasteczkowy – przedstawienie projektu.
 2. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Wstępna dyskusja na temat obchodów 60 lat nadania praw miejskich Puszczykowu – propozycje radnych.
 5. Bieżąca działalność:
  - Referat promocji, kultury i turystyki,
  - Samodzielne stanowisko ds. sportu,
  - Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 6. Sprawy bieżące.
 
13 października
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Kontrola inwestycji: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w formie zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Sprawy bieżące.
 
11 października
godz. 18:00
Komisja
Ochrony Środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik

 1. Wnioski komisji do budżetu miasta na rok 2022.
 
11 października
godz. 17:00
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda

 1. Wnioski komisji do budżetu miasta na rok 2022.
 
30 września
godz. 17:00
 
Komisja Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska

Posiedzenie wyjazdowe.

 1. Wyjazd studyjny na warsztaty terapii zajęciowej w Konarzewie.
 
 
 
 
 
27 września
godz. 16:00
 
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda

O godz. 16:00 komisja spotyka się przy Rondzie Heigelmanna

 

 1. Przejście wzdłuż ul. Poznańskiej – analiza miejsc parkingowych pod kątem zmiany organizacji ruchu i wariantów przebudowy ulicy.
 2. Wizja lokalna na działce nr 203 przy ul. Poznańskiej/Łąkowej (w związku z wnioskiem p. Roberta Sokoła).

 

Ok. godz. 17:30 – przejście do Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4;
kontynuacja obrad w sali sesyjnej
 
 1. Dyskusja nt. remontu ul. Hotelowej.
 2. Rozpatrzenie pisma właścicieli posesji przy ul. Mazurskiej.
 3. Wstępne omówienie projektów mpzp:
- dla rejonu ul. Mocka i Niwka Stara,
- dla terenu pomiędzy komisariatem policji a boiskiem przy hali widowiskowo-sportowej.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
 • zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
 • zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312),
 • nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo (druk nr 315),
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316),
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314),
 • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

21 września
godz. 16:30
 
 
 
 
 
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
O godz. 16.30 komisja spotyka się przy wejściu na teren sportowo-rekreacyjny od ul. Kościelnej.
 
 1. Wizyta na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej (obejście terenu).
 
Ok. godz. 17.15 - przejazd do Urzędu Miejskiego,
ul. Podleśna 4
 
 1. Darmowy Rower Małomiasteczkowy – przedstawienie projektu.
 2. Bieżąca działalność:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Samodzielne stanowisko ds. sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 309),
 • zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
 1. Wypracowanie wniosków komisji do budżetu na 2022 rok.
 2. Sprawy bieżące.
 
20 września
godz. 17:00 
Komisja Ochrony Środowiska
 
Wiceprzewodniczący
Krzysztof Paszkowski 
O godz. 17:00 komisja spotyka się na parkingu przy ul. Nadwarciańskiej
(naprzeciwko wyjazdu z ul. Nowe Osiedle).
 
 1. Zapoznanie się ze stanem przyrody zakola Warty – wizja lokalna (w razie deszczu spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej urzędu).
 
15 września
godz. 8:30
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego – kontynuacja.
 2. Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej urzędu.
 
31 sierpnia
godz. 17:00
Komisja
Ochrony Środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik
O godz. 17:00 komisja spotyka się przy ul. Poznańskiej, obok restauracji Szafoniera.
 1. Spacer ul. Poznańską - w trakcie spaceru zastanowimy się, gdzie możemy ulokować zieleń i miejsca odpoczynku dla mieszkańców i nasze wnioski staną się rekomendacjami do planu przebudowy ulicy Poznańskiej.

  Przejście do urzędu, kontynuacja obrad w sali sesyjnej.

 2. Opracowanie rekomendacji dotyczącej przetargów/wykonawców prac na terenach zielonych.
 3. Sprawy bieżące.
 
30 sierpnia
godz. 17:00
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Informacje na temat możliwości utworzenia stacji rowerowych w Puszczykowie – spotkanie z przedstawicielem ZTM.
 2. Koncepcja przebudowy ulicy Poznańskiej.
 3. Sprawy bieżące.
   
  Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej urzędu.
 
23 sierpnia
godz. 17:00
Komisja Budzetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Omówienie możliwości wprowadzenia dodatkowych kursów autobusów w weekendy.
 3. Wstępne informacje na temat możliwości utworzenia stacji rowerowych w Puszczykowie – koszty, procedury.
 4. Sprawy bieżące.
Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej urzędu.
 
 
19 sierpnia
godz. 17:00
 
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej urzędu.

 

18 sierpnia
godz. 17:00
(online)
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca
Barbara Kamińska
 

 1. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
 Posiedzenie odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Zoom.
 
18 sierpnia
godz. 8:30
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej urzędu.
 
 
 
 
17 sierpnia
godz. 17:00
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański 
 1. Spotkanie z dyrektorami SP nr 1 i SP nr 2:
  - informacja o rekrutacji do szkół,
  - przygotowanie do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 2. Dni Puszczykowa 2021 – informacje.
 3. Bieżąca działalność:
  - Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
  - samodzielne stanowisko ds. sportu.
 4. Zapoznanie się z projektem szatni na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej.
 5. Informacje dot. możliwości utworzenia stacji rowerowych w Puszczykowie.
 6. Omówienie wniosku w sprawie nadania patronatu skwerowi przy ul. Poznańskiej.
 7. Sprawy bieżące.

Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej urzędu.

 
17 sierpnia
godz. 16:30

Komisja opiniująca wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych

Przewodniczący
Tomasz Potocki
 1. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie tytułów honorowych.
 
Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej urzędu.
 
 
21 czerwca
godz. 18:30
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok (druk nr 287),
  - udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (druk nr 288),
  - zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289),
  - zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
 3. Sprawy bieżące (m.in. koszty dotyczące remontu ul. Hotelowej; wstępne założenia związane z budową schodów nad Wartą).
 
Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4.
Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego,
spotkanie komisji odbędzie się bez udziału publiczności.
 
 
21 czerwca
godz. 17:00
 
 
Komisja Ochrony Środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik 
 1. Raport o stanie miasta - dyskusja, opinia komisji.
 2. Miejskie tereny zielone w Puszczykowie (porozmawiamy o utrzymaniu miejskich terenów zielonych w Puszczykowie oraz możliwości tworzenia kolejnych na terenach miejskich, część druga).
 3. Plan pracy komisji na II półrocze 2021 roku.
 4. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4.
Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego,
spotkanie komisji odbędzie się bez udziału publiczności.
 
 
17 czerwca
godz. 17:00
(online) 
 
Komisji Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska 
 1. Raport o stanie miasta – omówienie.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 4. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Zoom.

 
 
15 czerwca
godz. 17:00

(online)

 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański 
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Zoom.

 
 
2 czerwca
godz. 8:30
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej” – przygotowanie protokołu pokontrolnego.
 2. Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej urzędu.
Z powodu panujących obostrzeń, spotkanie komisji odbędzie się bez udziału publiczności.
 
 
 
26 maja
godz. 8:30
 
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
O godz. 8:30 komisja spotyka się na narożniku
ul. Mazurskiej i Bałtyckiej.
 
 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej” - wizja lokalna.
 
Przejazd do urzędu, kontynuacja obrad w sali sesyjnej.
 1. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok.
 2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 3. Sprawy bieżące.
Z powodu panujących obostrzeń,
spotkanie komisji odbędzie się bez udziału publiczności.
 
 
 
 
 
 
 
24 maja
godz. 17:00
 
 
 
 
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278),
- zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279),
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280),
- nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 281),
- zmian w uchwale budżetowej (druk nr 284).
 1. Rozpatrzenie pisma ws. ul. Hotelowej.
 2. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
 3. Zamiany gruntów z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
 4. Sprawy bieżące.
 
20 maja
godz. 17:00
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Bezpieczeństwo na drogach w Puszczykowie.
 2. Bezpieczeństwo na ścieżkach pieszo-rowerowych na terenie Puszczykowa i Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 3. Sprawy bieżące.
 
 
 
18 maja
godz. 17:00
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
 2. Funkcjonowanie szkół w związku z luzowaniem obostrzeń – informacje.
 3. Uruchamianie kultury „na nowo” (Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury).
 4. Informacje na temat przygotowań do sezonu letniego:
  - oferta wydarzeń sportowych,
  - zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjnych i sportowych funkcjonujących na terenie miasta, z inwestycjami dotyczącymi ww. obiektów; kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim.
 5. Referat promocji, kultury i turystyki – informacje o działalności.
 
 17 maja
godz. 17:30
 
Komisja
Ochrony Środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Miejskie tereny zielone w Puszczykowie (porozmawiamy o utrzymaniu miejskich terenów zielonych w Puszczykowie oraz możliwości tworzenia kolejnych na terenach miejskich).
 3. Wycinka drzew, aktualne przepisy, możliwość działania UM (porozmawiamy o tym, jakie przepisy regulują wycinkę drzew na prywatnych i miejskich działkach i w jaki sposób UM może reagować na zgłoszenia chęci wycinki drzew przez mieszkańców).
 
12 maja
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner

 1. Kontrola inwestycji pn.: „Budowa ul. Mazurskiej”.
 2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Pytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 3. Sprawy bieżące.
 
26 kwietnia
godz. 17:00
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Jaskółczej.
 4. Rozpatrzenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Budowa ul. Tenisowej, etap II".
 5. Przedstawienie projektu nowelizacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 6. Sprawy bieżące.
 
 
 
 
22 kwietnia
godz. 17:00
 
 
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 
 1. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puszczykowie - dyrektor Maja Bobrowska.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
 4. Sprawozdanie z działalności Centrum zarządzania kryzysowego - Remigiusz Motycki.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące.
 
 
 
20 kwietnia
godz. 17:00
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Omówienie pisma starostwa ws. przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej.
 3. Informacje o możliwości wykorzystania schronu wojewody i tzw. góry Mojżesza w celach turystycznych.
 4. Wybór przez KEKiS wiceprzewodniczącej/wiceprzewodniczącego komisji.
 5. Sprawy bieżące.
 
 
19 kwietnia
godz. 17:30
 
 Komisja
Ochrony Środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  - projekt uchwały ws. przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi (druk nr 273),
  - projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 274).
 2. Dyskusja o planie pracy komisji na rok 2021, część druga.
 3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
 
19 kwietnia
godz. 17:00
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca
Barbara Kamińska
 1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Teresę Garland dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego.
 2. Rozpatrzenie petycji o poparcie dla Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 
15 kwietnia
godz. 17:00 
Komisja
Ochrony Środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik
 1. Lista tematów, którymi zajmie się komisja w 2021 roku (plan pracy).
 2. Ustalenie terminów spotkań komisji w 2021 roku.
 3. Ustalenie sposobu pracy komisji.
 
14 kwietnia
godz. 8:30
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 
Posiedzenie zostało odwołane.
Nowy termin spotkania zostanie podany później.
 
7 kwietnia
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 
 
25 marca
godz. 17:00
 
 
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań komisji.
 4. Sprawy bieżące.
 
 
 
 
23 marca
godz. 17:00
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Rozpatrzenie pisma ws. możliwości wsparcia finansowego punktu opieki dziennej dla dzieci.
 2. Zmiany w PBO – dyskusja.
 3. Młodzieżowa Rada Miasta – dyskusja o regulaminie.
 4. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – dyskusja.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 7. Sprawy bieżące.
 
 
 
 
22 marca
godz. 17:00
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Perspektywy budowy/rekonstrukcji zejść nad Wartę na odcinku od ul. Niwka Stara do ul. Wczasowej.
 2. Omówienie pisma mieszkańców ul. Posadzego ws. budowy drogi.
 3. Rozpatrzenie pisma ws. wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.,
  - zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028,
  - udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 5. Sprawy bieżące.
 
10 marca
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewdoniczący
Ryszard Teuschner
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
 
3 marca
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
 
24 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański

 1. Działalność organizacji pozarządowych (edukacja, kultura i sport) w okresie pandemii – dyskusja.
 2. Sprawy bieżące.
 
22 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca
Barbara Kamińska
 1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Piotra Sterkowskiego dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
 2. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Arkadiusza Rakoczego dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
 3. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Teresę Garland dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń.
18 lutgo
godz. 17:00
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.
 2. Zimowe utrzymanie miasta.
 3. Sprawy bieżące.
 
16 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Zabytki w Puszczykowie (podział środków na prace przy zabytkach).
 2. Stypendia i nagrody dla uczniów (podsumowanie za zeszły rok i ewentualne wnioski o modyfikacje regulaminów). 
 3. Zmiany w regulaminie PBO – dyskusja.
 4. Informacje o współpracy ze Szklarską Porębą i Chateaugiron.
 5. Oświetlenie kolorowymi światłami LED/oznakowanie wybranych atrakcji dla turystów, w tym m.in. Pomnika Strażaka, Pomnika Zakończenia II Wojny Światowej, nowego skweru Tomaszewskiego i Rynku/BM, unikalnego drzewa obok Mimozy, etc.
 6. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
 7. Sprawy bieżące.
 
15 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Budżetu
i Rozowju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej,
  - wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa,
  - ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
  - wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat.
  - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3,
  - udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo,
  - zmian w uchwale budżetowej.
 2. Omówienie pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z rozpoczętą procedurą opracowania mpzp dla terenu przy ulicy Mocka i Niwka Stara.
 3. Metody budowy dróg wewnętrznych (Makowa, Gwarna boczna i inne).
 4. Sprawy bieżące
 
 
28 stycznia
godz. 17:00
 
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Informacja na temat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017-2021.
 2. Przedstawienie danych o sytuacji pandemicznej i szczepieniach w Puszczykowie (z podziałem na grupy wiekowe).
 3. Spotkanie z Piotrem Rubiszem koordynatorem wolontariatu WPN.
 4. Propozycja planu pracy KSS na rok 2021r.
 5. Sprawy bieżące.
 
 
19 stycznia
godz. 17:00
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Funkcjonowanie puszczykowskich szkół w czasie pandemii (na wniosek radnego Filipa Ryglewicza, radnej Barbary Kamińskiej i radnej Marii Michałowskiej).
 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego – dyskusja.
 3. Omówienie kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok:
  - Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
  - Stanowisko do spraw sportu,
  - Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 4. Sprawy bieżące.
 
18 stycznia
godz. 17:00
 Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Pomorskiej i Mazurskiej ws. budowy chodników.
 3. Sprawy bieżące.

15 września

godz. 8:30

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący

Ryszard Teuschner

 

 

1.     Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego – kontynuacja.

2.     Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej urzędu.

 

 

1.     Informacje nt. działalności Jadłodzielni (p. Marcin Niemczewski).