Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta


Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.   

 

Terminy obowiązujące

 

Posiedzenia, które odbyły się

 

  Termin

Komisja

Tematyka i miejsce posiedzenia

 
17 marca
godz. 8:00
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczacy
Ryszard Teuschner

 

POSIEDZENIE ODWOŁANE

 
12 marca
godz. 8:00
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Przygotowanie i podpisanie protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
 25 lutego
godz. 8:00
 Komsija Rewizyjna
 
Przewodniczący 
Ryszard Teuschner
  O godz. 8:00 komisja spotyka się na ul. Moniuszki.
 
 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki".
 2. Sprawy bieżące.
 
 20 lutego
godz. 17:00
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020 -2023.
 2. Omówienie i przyjęcie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa.
 4. Sprawy bieżące.
 
 18 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji
Kultury i Sportu
 
 
 
Przewodniczy
Maciej Krzyżański
 1. Zabytki w Puszczykowie:
  - podział środków na dotacje dla zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  - oznakowanie zabytków należących do miasta Puszczykowa.
 2. Stypendia i nagrody dla uczniów - informacje.
 3. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
 4. Funkcjonowanie willi Mimozy - informacje i dyskusja.
 5. Plan pracy Referatu Promocji, Kultury i Turystyki na 2020 rok.
 6. Plan pracy Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury na 2020 rok.
 7. Sprawy bieżące.
 
 17 lutego
godz. 17:00
 Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta 
 
Przewodniczący 
Jan Łagoda
 1. Rozpatrzenie wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
  - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
  - zmian w budżecie,
  - zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  - sprostowania błędu pisarskiego,
  - emisji obligacji komunalnych,
  - udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 3. Stan prac nad wdrożeniem nowej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej.
 4. Sprawy bieżące.
 
4 lutego
godz. 8:00
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący 
Ryszard Teuschner
 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki".
 2. Sprawy bieżące.
 
3 lutego
godz. 18:00
 Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca
Barbara Kamińska
 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej.
 2. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo ws. wprowadzenia zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 
 23 stycznia
godz. 17:00
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca 
Elżbieta Bijaczewska 
 1. Omówienie Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020 -2023.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za lata 2017-2019 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 3. Omówienie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 4. Sprawy bieżące.
20 stycznia
godz. 17:00
Komisja Budżetu
 
i Rozwoju Miasta
 
 
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B.
 2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
 3. Omówienie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany w zakresie mpzp na rok 2020.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 5. Sprawy bieżące.
14 stycznia
 
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
 
 
Przewodniczący
 
Maciej Krzyżański
 
 
 1. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego - dyskusja.
 3. Perspektywy uzyskania dotacji zewnętrznych na budowę lub modernizację obiektów sportowych, oświatowych lub rekreacyjnych.
 4. Omówienie kalendarza wydarzeń na 2020 rok:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Stanowisko do spraw Sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.

      5. Sprawy bieżące.