Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta

 W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, posiedzenia komisji odbywają się zdalnie.
 
Osoby, które chciałyby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach komisji, proszone są o kontakt mailowy z biurem Rady Miasta: biurorady@puszczykowo.pl
 

Terminy obowiązujące

 

Posiedzenia, które odbyły się

 

  Termin

Komisja

Tematyka i miejsce posiedzenia

 
24 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański

 1. Działalność organizacji pozarządowych (edukacja, kultura i sport) w okresie pandemii – dyskusja.
 2. Sprawy bieżące.
 
22 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca
Barbara Kamińska
 1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Piotra Sterkowskiego dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
 2. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Arkadiusza Rakoczego dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
 3. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Teresę Garland dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń.
18 lutgo
godz. 17:00
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.
 2. Zimowe utrzymanie miasta.
 3. Sprawy bieżące.
 
16 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Zabytki w Puszczykowie (podział środków na prace przy zabytkach).
 2. Stypendia i nagrody dla uczniów (podsumowanie za zeszły rok i ewentualne wnioski o modyfikacje regulaminów). 
 3. Zmiany w regulaminie PBO – dyskusja.
 4. Informacje o współpracy ze Szklarską Porębą i Chateaugiron.
 5. Oświetlenie kolorowymi światłami LED/oznakowanie wybranych atrakcji dla turystów, w tym m.in. Pomnika Strażaka, Pomnika Zakończenia II Wojny Światowej, nowego skweru Tomaszewskiego i Rynku/BM, unikalnego drzewa obok Mimozy, etc.
 6. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
 7. Sprawy bieżące.
 
15 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Budżetu
i Rozowju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej,
  - wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa,
  - ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
  - wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat.
  - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3,
  - udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo,
  - zmian w uchwale budżetowej.
 2. Omówienie pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z rozpoczętą procedurą opracowania mpzp dla terenu przy ulicy Mocka i Niwka Stara.
 3. Metody budowy dróg wewnętrznych (Makowa, Gwarna boczna i inne).
 4. Sprawy bieżące
 
 
28 stycznia
godz. 17:00
 
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Informacja na temat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017-2021.
 2. Przedstawienie danych o sytuacji pandemicznej i szczepieniach w Puszczykowie (z podziałem na grupy wiekowe).
 3. Spotkanie z Piotrem Rubiszem koordynatorem wolontariatu WPN.
 4. Propozycja planu pracy KSS na rok 2021r.
 5. Sprawy bieżące.
 
 
19 stycznia
godz. 17:00
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Funkcjonowanie puszczykowskich szkół w czasie pandemii (na wniosek radnego Filipa Ryglewicza, radnej Barbary Kamińskiej i radnej Marii Michałowskiej).
 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego – dyskusja.
 3. Omówienie kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok:
  - Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
  - Stanowisko do spraw sportu,
  - Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 4. Sprawy bieżące.
 
18 stycznia
godz. 17:00
 Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Pomorskiej i Mazurskiej ws. budowy chodników.
 3. Sprawy bieżące.