Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

 

W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, posiedzenia komisji odbywają się bez udziału publiczności.

 

Terminy obowiązujące

 

Posiedzenia, które odbyły się

 

  Termin

Komisja

Tematyka i miejsce posiedzenia

 
 
24 września
godz. 17:00
 
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Bezpieczeństwo mieszkańców. Informacja Komendanta Policji i Straży Miejskiej.
 2. Gminny program ochrony zdrowia.
 3. Regulamin porządku i utrzymania czystości w mieście.
 4. Działania pogotowia do spraw zwierząt - Marcin Szymczak firma „Ptasior”.
 5. Sprawy bieżące.
 23 września
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
 
 
22 września
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Dni Puszczykowa 2021 – dyskusja.
 2. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.
 3. Wybór członka kapituły (zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych).
 4. Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie).
 
 
 
 
 
21 września
godz. 17:00
 
 
 
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Omówienie propozycji rozwiązań komunikacyjnych dla terenu w rejonie oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B,
- zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo,
- zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie,
- wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości,
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej,
- wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej,
- wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu,
- przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.

3. Sprawy bieżące.

 
14 września
godz. 17:00
 Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca
Barbara Kamińska
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie modernizacji ulicy Makowej.
 2. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie rozbudowy monitoringu miejskiego. 
 
10 września
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Przygotowanie i podpisanie protokołu pokontrolnego z kontroli rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 3. Sprawy bieżące.
 
27 sierpnia
godz. 8.30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
 2. Sprawy bieżące.
 
 
 
 
20 sierpnia
godz. 17:00
 
 
 
Komisja Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska 
O godz. 17.00 komisja spotyka się na terenie Zakola Warty.
 
 1. Wizja lokalna na terenie Zakola Warty w związku z projektem pn. “Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania“, spotkanie z wykonawcą projektu oraz inspektorem nadzoru.
 
Około godziny 18.00 komisja spotyka się przy remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
 
         2. Informacja na temat działalności OSP w okresie letnim.
         3. Sprawy bieżące. 
 
19 sierpnia
godz. 8.30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
 2. Sprawy bieżące.
 
 
 
 
18 sierpnia
godz. 17:00
 
 
 
Komisja Edukacji
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański 
O godzinie 16.00 komisja spotyka się przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 2.
 
         1. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 2.

 

Przejazd do Szkoły Podstawowej nr 1.

2. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1.

Przejazd do Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
(kontynuacja obrad w sali sesyjnej).
 
3. Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury - plany na najbliższe miesiące.
4. Puszczykowski Budżet Obywatelski (Zielony Budżet Obywatelski, terminarz budżetu 2020, zmiany w regulaminie PBO).
5. Omówienie projektu budynku na „Miejskim Terenie Sportowo-Rekreacyjnym” przy ul. Sportowej oraz dalsze plany rozwojowe terenów przy budynku.
6. Sprawy bieżące.
 
 
 
 
17 sierpnia
godz. 17:00
 
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda 
O godz. 17.00 komisja spotyka się na wysokości
 ul. Sobieskiego i ul. Krańcowej.
 

1. Wizja lokalna na ul. Sobieskiego.

Przejazd na ul. Kraszewskiego, komisja spotyka się
 przy przystanku autobusowym.
 
                    2. Wizja lokalna na ul. Kraszewskiego.
 
Przejazd do Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
(kontynuacja obrad w sali sesyjnej).
 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

 

 

22 czerwca
godz. 17:00
 
 
 
Wspólne posiedzenie
Komisji Budżetu
i Rozwoju Miasta
z
Komisją Spraw Społecznych
 
Przewodniczący:
Jan Łagoda
Elżbieta Bijaczewska
 1. Dyskusja nad założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w związku z pismem mieszkańców ulic: Wydmowej, Parkowej i Przyszkolnej.
 2. Zapoznanie z raportem o stanie miasta, sprawozdaniem finansowym za 2019 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej ws. absolutorium dla burmistrza.
 3. Omówienie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puszczykowa.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A,
  - wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej,
  - wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja,
  - współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo,
  - współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
  - zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara,
  - zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 5. Sprawy bieżące.
 
 
16 czerwca
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Referat promocji, kultury i turystyki:
  - komunikacja miasta z mieszkańcami - strona internetowa, Facebook, YouTube, aplikacje, telewizja internetowa, plakaty,
  - bieżąca działalność referatu.
 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
  - zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
  - oferta atrakcji sportowych i kulturalnych,
  - kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim.
 3. Przedszkola i szkoły w czasie pandemii – informacje.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.
 
9 czerwca
godz. 8:30
 
Komisja
Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner 
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
 
 
21 maja
godz. 17:00
 
 
 
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 – Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
 3. Omówienie projektu Programu Ochrony Środowiska miasta Puszczykowo na lata 2020-2023.
 4. Utrzymanie zieleni miejskiej.
 5. Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020).
 
 
19 maja
godz. 17:00
 
 
Wspólne posiedzenie
 
Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu,
 
Komisji Budżetu
i Rozwoju Miasta
oraz
Komisji Rewizyjnej
 
Przewodniczący:
Maciej Krzyżański
Jan Łagoda
Ryszard Teuschner
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A,
  - ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy na terenie Miasta Puszczykowa,
  - określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych,
  - przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj. osiedla Niwka Stara,
  - zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja,
  - zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 4. Sprawy bieżące.
 
12 maja
godz. 8:30
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego – kontynuacja.
 2. Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
17 marca
godz. 8:00
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczacy
Ryszard Teuschner

 POSIEDZENIE ODWOŁANE

 
12 marca
godz. 8:00
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Przygotowanie i podpisanie protokołu pokontrolnego z kontroli inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki”.
 2. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 
 25 lutego
godz. 8:00
 Komsija Rewizyjna
 
Przewodniczący 
Ryszard Teuschner
  O godz. 8:00 komisja spotyka się na ul. Moniuszki.
 
 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki".
 2. Sprawy bieżące.
 
 20 lutego
godz. 17:00
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020 -2023.
 2. Omówienie i przyjęcie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa.
 4. Sprawy bieżące.
 
 18 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji
Kultury i Sportu
 
 
 
Przewodniczy
Maciej Krzyżański
 1. Zabytki w Puszczykowie:
  - podział środków na dotacje dla zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  - oznakowanie zabytków należących do miasta Puszczykowa.
 2. Stypendia i nagrody dla uczniów - informacje.
 3. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
 4. Funkcjonowanie willi Mimozy - informacje i dyskusja.
 5. Plan pracy Referatu Promocji, Kultury i Turystyki na 2020 rok.
 6. Plan pracy Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury na 2020 rok.
 7. Sprawy bieżące.
 
 17 lutego
godz. 17:00
 Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta 
 
Przewodniczący 
Jan Łagoda
 1. Rozpatrzenie wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
  - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
  - zmian w budżecie,
  - zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  - sprostowania błędu pisarskiego,
  - emisji obligacji komunalnych,
  - udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 3. Stan prac nad wdrożeniem nowej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej.
 4. Sprawy bieżące.
 
4 lutego
godz. 8:00
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący 
Ryszard Teuschner
 1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki".
 2. Sprawy bieżące.
 
3 lutego
godz. 18:00
 Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca
Barbara Kamińska
 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej.
 2. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo ws. wprowadzenia zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 
 23 stycznia
godz. 17:00
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca 
Elżbieta Bijaczewska 
 1. Omówienie Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020 -2023.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za lata 2017-2019 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 3. Omówienie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 4. Sprawy bieżące.
20 stycznia
godz. 17:00
Komisja Budżetu
 
i Rozwoju Miasta
 
 
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B.
 2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
 3. Omówienie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany w zakresie mpzp na rok 2020.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 5. Sprawy bieżące.
14 stycznia
 
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
 
 
Przewodniczący
 
Maciej Krzyżański
 
 
 1. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego - dyskusja.
 3. Perspektywy uzyskania dotacji zewnętrznych na budowę lub modernizację obiektów sportowych, oświatowych lub rekreacyjnych.
 4. Omówienie kalendarza wydarzeń na 2020 rok:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Stanowisko do spraw Sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.

      5. Sprawy bieżące.