Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

 

Terminy obowiązujące

Posiedzenia, które odbyły się

 

  Termin

Komisja

Tematyka i miejsce posiedzenia

 
19 stycznia
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczacy
Ryszard Teuschner
 1. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
 
 
 
17 stycznia
godz. 17:00
 
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Sprawa dzierżawy terenów przy ul. Łąkowej.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 349),
  - zmiany przebiegu drogi gminnej położonej na terenie gminy Puszczykowo (druk nr 350),
  - zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (druk nr 351),
  - zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (druk nr 352),
  - wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek (druk nr 353),
  - wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Pszenicznej (druk nr 354).
 3. Sprawy bieżące.

13 stycznia
godz. 17:00
 
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Wybór programów zdrowotnych na podstawie raportu o stanie zdrowia mieszkańców Puszczykowa.
 2. Program osłonowy – informacje (kierownik MOPS Karol Majewski).
 3. Sprawy bieżące.
 
 
11 stycznia
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Omówienie pisma p. Marka Fiedlera oraz burmistrza miejscowości Casapulla we Włoszech ws. nawiązania współpracy kulturalnej z Puszczykowem.
 2. Podsumowanie PBO 2022.
 3. Omówienie pisma dotyczącego 30-lecia współpracy bretońsko-polskiej.
 4. Plan pracy na 2022 rok:
  - Referat promocji, kultury i turystyki,
  - Samodzielne stanowisko ds. sportu,
  - Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 5. Sprawy bieżące.
 
10 stycznia
godz. 17:00
Komisja
Ochrony Środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik
 1. Omówienie wyników kontroli stanu zieleni na Zakolu (posiedzenie komisji 20 września 2021).
 2. Zapoznanie się ze stanem zieleni na terenach miejskich i propozycjami prac w 2022 r.
 3. Wyniki pracy drona, kontrole jakości powietrza i palenisk.
 4. Sprawy bieżące.
 
4 stycznia
godz. 17:00
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca
Barbara Kamińska
 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie nadania ulicy/skwerowi w Puszczykowie nazwy „Unii Europejskiej”.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie odstąpienia od realizacji drugiego etapu budowy ul. Sportowej w Puszczykowie.