2007

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 28.11.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 28.11.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 16:05
Godz. zakończenia: 18.05
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
Anna Gonet - Wiceburmistrz Miasta
Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Barbara Mulczyńska - pracownik UM, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
Alina Stempniak - pracownik UM, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Waldemar Luther - pracownik UM ds. gospodarki gruntami
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat: Zaopiniowanie projektu budżetu na 2008 rok.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka rozpoczęła obrady Komisji.
            Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 14/07/07 Burmistrza Miasta Puszczykowa z dn. 14 listopada 2007 r. (projekt uchwały budżetowej). Następnie omówił Dochody na rok 2008.
            Przewodnicząca Iwona Janicka poprosiła o wyjaśnienie kwot przy pozycjach Podatek od czynności cywilnoprawnych (Dział 756, Rozdział 75615, Paragraf 0500 i Dział 756, Rozdział 75616, Paragraf 0500).
            Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił Wydatki na rok 2008 oraz Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej - Wydatki Majątkowe wraz z Objaśnieniami.
            Przewodnicząca Iwona Janicka zapowiedziała, że inwestycje drogowe omawiane będą na kolejnym posiedzeniu komisji.
            Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 domaga się remontu dachu (ze względu na nieszczelny dach budynek ma duże straty ciepła).
Pani Barbara Mulczyńska poinformowała, że złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację SP1 (na razie jednak nie otrzymano żadnej odpowiedzi).
            Przewodnicząca Iwona Janicka zapytała czy w budżecie uwzględniono budowę ścieżek rowerowych. Pani Burmistrz odpowiedziała, że na ten cel zamierza pozyskać środki z zewnątrz.
            Burmistrz poruszyła kwestię poszerzenia ulicy Morenowej przy wjeździe na ul. Czarnieckiego - plan zagospodarowania przestrzennego zakłada wykup przez Miasto fragmentu działki od jednych z właścicieli (działka ma 1074m2).
            Komisja poruszyła punkt Wydatków - Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Burmistrz poinformowała, że prawdopodobnie firma Aquanet nie będzie już realizować kolejnych przyłączy na terenie miasta.
            Skarbnik Piotr Szmytkowski wraz z Komisją omówił punkt Obiekty sportowe w Załączniku nr 10.
            Burmistrz powiedziała, że miasta nie stać na rozbudowę szkoły za 5 mln, jeżeli jednak można wynajmować sale od liceum, to trzeba z tego korzystać.
            Komisja poruszyła sprawę środków poniesionych na utrzymanie schroniska dla psów. Burmistrz zapowiedziała zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej, w związku z czym stary samochód mógłby służyć do przewożenia zwierząt. Przewodnicząca Iwona Janicka poprosiła, by Komisja Spraw Społecznych wyraziła opinię co do kwoty przeznaczonej na schronisko dla psów.
            Przewodnicząca Iwona Janicka poprosiła, by odpowiedni pracownik UM doprecyzował wydatki na ochronę środowiska.
            Burmistrz poinformowała, że otrzymała pismo od Wojewody, który zezwala, by w połowie budynek na ul. Przecznica wykorzystać komercyjnie. Burmistrz chciałaby wykorzystać budynek na mieszkania komunalne (ale tylko dla tych mieszkańców, którzy regularnie płacą czynsz). 
            Radny Stanisław Balbierz zapytał czy barak kontenerowy, który monitoruje działanie pomp jest własnością miasta (Skarbnik ma ustalić właściciela).
            Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Iwony Janickiej, Wiceburmistrz Anna Gonet powiedziała, że od nowego roku budynki w mieście będzie ubezpieczał 1 ubezpieczyciel (broker).
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
  
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                       Iwona Janicka
          Protokolant                                                                                        Przewodnicząca Komisji
 
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 19.11.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 19.11.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 08:20
Godz. zakończenia: 09:40
 
Komisja w składzie:
1. Wiceprzewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Anna Gonet - Wiceburmistrz Miasta
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat: Podsumowanie wizji lokalnej.
 
Podsumowanie wizji lokalnej i kwestia rozbudowy SP2
 
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider rozpoczął obrady Komisji oraz przedstawił temat spotkania.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie (Radni zapoznali się z projektem graficznym rozbudowy SP2) :
-    obecnie brakuje miejsca dla jednego oddziału gimnazjum (tan stan w najbliższych latach się nie zmieni),
-    I koncepcja - rozbudowa:
- koszt rozbudowy szkoły - ok. 5-6 mln zł (rozbudowa części sal lekcyjnych o pow. ok. 300m2, bez sali gimnastycznej)
- koncepcja zawiera możliwość oddzielenia gimnazjum i szkoły podstawowej,
-    II koncepcja - przeniesienie gimnazjum:
- wiążą się z tym utrudnienia dla uczniów,
- gorszy odbiór społeczny. 
 
Wiceburmistrz Anna Gonet przedstawiła (i rozdała Radnym) informację o obecnym stanie liczby uczniów i analizę demograficzną (ww. materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
-    zdaniem Wiceburmistrz Anny Gonet, zarówno w SP1, jak i SP2 mogą powstać jeszcze dwa, a nie trzy oddziały,
-    do puszczykowskich szkół mogą uczęszczać dzieci zameldowane na stałe lub czasowo na terenie Puszczykowa.
-    liczba urodzeń spada, pomimo napływu nowych mieszańców Puszczykowa.
Ponadto:
-    pomieszczenia w internacie nie będą adaptowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
-    Wiceburmistrz Anna Gonet zasugerowała, by do internatu przenieść "zerówkę".
Wniosek Komisji:
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że należy ograniczyć liczbę dzieci uczęszczających do puszczykowskich szkół z sąsiednich gmin. Przy wszystkich stałych wydatkach na edukację, koszt rozbudowy szkoły jest ogromny. Komisja zdecydowała, by nie rozbudowywać szkoły. 
 
Projekt budżetu na 2008 rok
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski wstępnie omówił projekt budżetu, przestawił Radnym Dochody Wydatki na rok 2008 z porównaniem ich wykonania w latach 2005-2006 (ww. materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu). Skarbnik przedstawił zaległości w ściąganiu należności podatkowych, ale zapowiedział wzrost dochodów z podatków w 2008 roku, wynikający z wyższych  podatków i lepszej windykacji.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał czy w 2008 roku planuje się występowanie o środki zewnętrzne, na co Wiceburmistrz Anna Gonet odpowiedziała twierdząco przy założeniu, że pojawią się możliwości i odpowiednie projekty.
 
O godz. 9:40 zakończono posiedzenie Komisji.   
 
 
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                   Maciej Schneider
             Protokolant                                                                               Wiceprzewodniczący Komisji
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 12.11.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 12.11.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 16:05
Godz. zakończenia: 19.25
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż (dołączył do obradujących o godz. 16:23)
Władysław Hetman
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Anna Gonet - Zastępca Burmistrza Miasta
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Alina Stempniak - pracownik UM ds. gospodarki przestrzennej
Barbara Mulczyńska - pracownik UM ds. infrastruktury technicznej
Jerzy Zalewski - projektant planu zagospodarowania ul. Morenowej
 
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat: Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej - część B.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że powyższy projekt uchwały był już omawiany na wcześniejszych posiedzeniach Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Do planu zgłoszony został 1 protest, który pani Burmistrz odrzuciła. 
Sekretarz poinformował również, że podczas spotkania właścicieli działek położonych przy ul. Morenowej (zorganizowanego przez pana Romana Błaszaka) nie zostały ustalone żadne alternatywne rozwiązania.
Pan Jerzy Zalewski wyjaśnił, że Rada niegodząc się na zaproponowany przez panią Burmistrz projekt uchwały, przekaże plan do kolejnego rozpatrzenia.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił koszty realizacji omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: 5 głosów przeciw, 2 wstrzymujące.
 
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przypomniała, iż powyższy projekt uchwały był już poddawany pod  obrady Komisji.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że powodem sporządzania nowego Studium jest zamiar uporządkowania przestrzeni w Puszczykowie (koszt sporządzenia Studium wyniesie ok. 50 tys. zł, jednorazowa zmiana w Studium kosztowałaby ok. 5 tys. zł). Powyższy projekt uchwały zyskał akceptację Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Burmistrzu Miasta.
Przewodnicząca Iwona Janicka zawnioskowała, by w uzasadnieniu do projektu uchwały znalazł się zapis o akceptacji uchwały przez MKU-A.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: 5 głosów za, 2 wstrzymujące.
 
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa.
 
Pani Barbara Mulczyńska objaśniła treść projektu uchwały i uzasadniła konieczność jej podjęcia.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 7 głosów za.
 
Projekt uchwały w sprawie: podatku od nieruchomości.
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił symulację poglądową dot. podatku od nieruchomości.
Zdaniem członków Komisji nie należy podwyższać podatku od prowadzenia działalności gospodarczej.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek, by stawkę podatku od prowadzenia działalności gospodarczej pozostawić na poziomie z roku ubiegłego, tj. 17,31 zł.
Radny Marek Błajecki złożył wniosek, by stawka podatku od prowadzenia działalności gospodarczej wynosiła 18,50 zł.
Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie nad propozycją urzędu, tj. stawką podatku od prowadzenia działalności gospodarczej w wys. 19,01 zł.
Wynik głosowania: 0 głosów za.
Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem Radnego Zbigniewa Czyża.
Wynik głosowania: 3 głosy za.
Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem Radnego Marka Błajeckiego.
Wynik głosowania: 4 głosy za.
W rezultacie powyższych głosowań, Komisja ustaliła, że stawka podatku od prowadzenia działalności gospodarczej ma wynosić 18,50 zł.
 
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad propozycją zrównania podatku od budynków gospodarczych i garaży oraz ustaleniu ich stawki na 5,00 zł.
Wynik głosowania: 5 głosów za, 1 przeciw (w głosowaniu nie brał udziału Radny Janusz Szafarkiewicz).
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem ww. uchwały z przegłosowanymi wcześniej stawkami (podatek od prowadzenia działalności gospodarczej - 18,50 zł, podatek od budynków gospodarczych i garaży - 5,00 zł).
Wynik głosowania: 4 głosy za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące.
 
Projekt uchwały w sprawie: podatku od środków transportowych.
 
Między członkami Komisji wywiązała się dyskusja czy wysokie stawki podatkowe od środków transportowych nie odstraszą przedsiębiorców. Radny Maciej Schneider zaproponował, by pozostawić dotychczasowe stawki, ale nie umarzać podatków.
Radny Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek, by o 5% podwyższyć podatek dużym firmom, a o 10% pozostałym płatnikom.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: 6 głosów przeciw, 1 wstrzymujący.
 
Następnie Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem Radnego Janusza Szafarkiewicza.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 1 przeciw.
 
Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił projekt uchwały, uzasadniając konieczność zaciągnięcia kredytu.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 1 wstrzymujący.
 
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z jej podziałem z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
 
Pani Alina Stempniak objaśniła projekt uchwały, uzasadniając, że wynika ona z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 7 głosów za.
 
Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.
 
Wiceburmistrz Anna Gonet objaśniła projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 7 głosów za.
 
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił projekt uchwały, informując o dokonanej autopoprawce. Autopoprawka była konieczna w związku z uwzględnieniem otrzymanych od wojewody pieniędzy na kształcenie młodocianych oraz wnioskami MOPS i Szkoły Podstawowej nr 2 o przeniesienie pieniędzy między działami.
Przewodnicząca Iwona Janicka zapytała czy powyższe zmiany zostaną zapisane w uzasadnieniu do uchwały, na co Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział twierdząco.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem ww. uchwały wraz z autopoprawką Skarbnika.
Wynik głosowania: 5 głosów za, 2 wstrzymujące.
 
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".  
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przedstawiła projekt uchwały.
Komisja zawnioskowała o zmianę liczby składu osobowego Zespołu Opiniująco-Doradczego (Regulamin  Zespołu Opiniująco-Doradczego) na: 2 radnych i 3 osoby desygnowane przez Burmistrza (jednocześnie zmieni się § 2: "Zespół Opiniująco-Doradczy składa się z 5 osób").
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem Komisji.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 7 głosów za.
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski zasugerował, że właściwiej byłoby audytora wewnętrznego nazywać "kontrolerem finansowym".
 
Ponadto Komisja wnioskowała, by w:
-    § 1 Regulaminu Zespołu Opiniująco-Doradczego usunąć pkt 4 i zmienić brzmienie pkt 3 na: "Wyrażania opinii w istotnych sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności wysokości środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych",
-    § 1 Regulaminu otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Miasta Puszczykowa... pkt 2 otrzymał brzmienie: "Nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad konkursami sprawuje Urząd Miejski w Puszczykowie".
 
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem ww. uchwały, z uwzględnieniem wcześniej przyjętego wniosku.
Wynik głosowania: 6 głosów za (Radny Janusz Szafarkiewicz nie brał udziału w głosowaniu).
 
Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił wnioski do "Rocznego Programu Współpracy..." zgłoszone na innych komisjach.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem ww. uchwały, z uwzględnieniem wniosków z pozostałych komisji.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 7 głosów za.
 
Po ustaleniu kolejnego terminu posiedzenia, spotkanie Komisji zakończono.
   
 
 Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                   Iwona Janicka
              Protokolant                                                                                Przewodnicząca Komisji
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 05.11.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 05.11.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 15:00
Godz. zakończenia: 17.00
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Anna Gonet - Wiceburmistrz Miasta
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Barbara Mulczyńska - pracownik UM ds. infrastruktury technicznej
 
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat: Wizja lokalna w kontekście potrzeb inwestycyjnych miasta (spotkanie wyjazdowe).
 
Członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta dokonali wizji lokalnej:
-    budynku starej szkoły (ul. Wysoka 1),
-    boisk sportowych obok budynku sali gimnastycznej (ul. Wysoka 1),
-    nowo budowanego Rynku i terenu MOSiR,
-    budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2.
 
W Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 Komisja spotkała się z dyrektorami placówek: panią Izabelą Bajbak i panem Krzysztofem Narożnym, którzy oprowadzili Radnych po budynkach szkół.
Dyr. Krzysztof Narożny poinformował, że obecnie gimnazjum potrzebuje 12 sal lekcyjnych (obecnie gimnazjum dysponuje 10 salami, natomiast 2 kolejne wynajmuje od pobliskiego liceum).
 
Po dokonaniu wizytacji, spotkanie Komisji zakończono. 
 
 Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                Iwona Janicka
              Protokolant                                                                            Przewodnicząca Komisji
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 15.10.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 15.10.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19.45
 
Komisja w składzie:
1. Wiceprzewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
Anna Gonet - Zastępca Burmistrza Miasta
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Barbara Mulczyńska - pracownik UM ds. infrastruktury technicznej
Grażyna Nowicka - pracownik UM ds. inwestycji
Bartłomiej Kustoń - ekspert zarządzania strategicznego z "Partnerów dla Samorządu"
Julita Lubejewska - mieszkanka ul. Kosynierów Miłosławskich
 
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat: Prace nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider rozpoczął obrady Komisji. Głos zabrała Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała Radnych, że przyszłoroczny budżet będzie o ok. 1 mln mniejszy, ze względu na uchwaloną przez Sejm ulgę na uczące się dzieci. Zdaniem pani Burmistrz aby zrealizować zaplanowane w przyszłym roku inwestycje, należy tak "przerobić" cele w Strategii, by nazywały się tak, jak w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym (aby łatwiej uzyskać pieniądze na realizację danego celu).
Sekretarz Maciej Dettlaff przez cały czas trwania spotkania na rzutniku prezentował Radnym omawiane punkty Strategii.
Zmiany naniesione w schemacie budowy strategii podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dn. 15.10.2007 r. stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Bartłomiej Kustoń pokazał Radnym jak wyglądać będą prognozy finansowe dla poszczególnych inwestycji (zademonstrował program do analiz i monitorowania wydatków w budżecie).
Pani Burmistrz zwróciła się do Komisji o podjęcie decyzji w sprawie:
-    wyboru technologii i materiałów, z których będzie się robić ulice,
-    wprowadzenia opłat adiacenckich, choćby minimalnych,
-    partycypacji mieszkańców w budowie dróg.
 
Na spotkaniu Komisji obecna była mieszkanka ul. Kosynierów Miłosławskich, pani Julita Lubejewska, która skarżyła się na kanalizację (jej piwnica jest notorycznie zalewana). Poinformowała, że wysłała już skargi do Aquanetu, ale pyta również, co miasto z tym zrobi. Jej zdaniem tak wadliwie wykonana kanalizacja nie powinna być w ogóle odebrana. Pani Lubejewska poinformowała także, w dniu dzisiejszym, po trzeciej interwencji telefonicznej (po 1,5 godz.) przyjechał strażnik miejski. Pani Lubejewska chciałaby uzyskać informację, czy faktycznie strażnik miejski w godz. 15.00-16.30 miał tyle interwencji, iż nie mógł natychmiast zareagować na jej telefon.
Pani Lubejewska poprosiła o kopię z protokołu strażnika, by móc ją dołączyć do listu do Aquanetu.    
Pani Burmistrz zobowiązała się do wysłania pisma wraz z nagraniem z Komisji do firmy Aquanet.   
 
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 19.45.
  
 
 Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                    Maciej Schneider
            Protokolant                                                                                  Wiceprzewodniczący Komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 08.10.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 08.10.2007 r.
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18.50
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Iwona Janicka
Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
Goście:
Anna Gonet – Wiceburmistrz Miasta
Piotr Szmytkowski – Skarbnik Miasta
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Temat:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Zaopiniowanie projektów uchwał – projekt uchwały w sprawie: zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
Przewodnicząca Iwona Janicka rozpoczęła obrady i poprosiła Skarbnika Piotra Szmytkowskiego o przedstawienie powyższego projektu uchwały.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że w konsekwencji tej uchwały, miasto przekaże przedszkolom o 361.000,00 zł więcej niż w roku ubiegłym.
Głos zabrała wiceburmistrz Anna Gonet, która wyjaśniła, że ustawa o systemie oświaty zobowiązuje miasto do podjęcia tej uchwały i określa zasady ustalenia odpłatności. Pani wiceburmistrz zaznaczyła, że proponowana stawka, w związku z brakiem przedszkoli publicznych na terenie miasta, została ustalona na podstawie danych z gmin bezpośrednio graniczących z Puszczykowem. Ponadto pani Anna Gonet poinformowała, że najniższą stawkę wśród okolicznych gmin określono w Komornikach, gdzie jest to 306 zł i w odniesieniu do tej stawki, taka sama wysokość dotacji proponowana jest w Puszczykowie.
Następnie pani Anna Gonet powiedziała, że do tej pory bieżące naprawy w przedszkolach były finansowane przez Urząd (po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku przez dyrektora placówki), jednak w związku z wielkością dotacji, korzystne byłoby stworzenie funduszu remontowego.
W dalszej części posiedzenia rozważano w jaki sposób zabezpieczyć część kwoty dotacji na potrzeby remontowe placówek. Ustalono, że należy wraz z prawnikami sprawdzić, czy istnieje możliwość określenia takich kryteriów w uchwale, a w przypadku braku takiej, powinno się w inny sposób np. przez oczynszowanie budynków, zabezpieczyć część kwoty dotacji na remonty.
Wniosek Komisji: ująć w uchwale, aby 30% - 35% kwoty dotacji było przeznaczane na fundusz inwestycyjny, jeśli nie będzie możliwe zaznaczenie tego w uchwale, to należy proporcjonalnie oczynszować budynki.
Zaopiniowanie projektów uchwał – projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że zaciągnięcie kredytu jest konieczne, w celu zbilansowania budżetu, ponieważ na koniec roku w budżecie może zabraknąć 2.600.000,00 zł.
Przewodnicząca Iwona Janicka zapytała, czy jest możliwe przedstawienie wykonania budżetu za ten rok, ponieważ pozwoli to Komisji ocenić, czy zaciąganie kredytu jest faktycznie potrzebne.
Skarbnik wyjaśnił, że nie może przedstawić wykonania wydatków, ponieważ pewne kwoty mogą być wypłacane dopiero w grudniu. Zaznaczył też, że odkładanie zaciągnięcia kredytu, może spowodować opóźnienie w wypłacie w przypadku gdy na koniec roku nie będą te środki zabezpieczone w budżecie.
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka podsumowała, że bez jednoznacznych informacji z wykonania budżetu Komisja nie posiada informacji o tym ile pieniędzy jeszcze faktycznie potrzeba i nie może pozytywnie zaopiniować uchwały.
Wobec powyższego ustalono, że na kolejnej sesji skarbnik przedstawi przybliżoną sprawozdawczość i wtedy Radni podejmą decyzję o ewentualnym zaciągnięciu kredytu.
Zaopiniowanie projektów uchwał – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 256/06/IV z dnia 17 października 2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Puszczykowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że podjęcie uchwały jest konieczne w celu uwidocznienia pełnej kwalifikacji budżetowej przy podejmowaniu uchwały budżetowej. Przewodnicząca Iwona Janicka powiedziała, że Radni składają wnioski w przyjęty sposób, ale także na posiedzeniach Komisji i w związku z tym poprosiła o takie ich zapisywanie, by były łatwe do odnalezienia przy przeglądaniu protokołów. Następnie Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały. Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Termin następnego posiedzenia Komisji ustalono na 15.10.2007 r. na godz. 17.00. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokolant                                                                 Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Szóstak                                                      Iwona Janicka

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dn. 17.09.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 17.09.2007 r.
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 18.40
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Anna Gonet – Zastępca Burmistrza Miasta
Maciej Dettlaff – Sekretarz Miasta
Alina Stempniak – pracownik UM ds. gospodarki przestrzennej
Grażyna Nowicka – pracownik UM ds. inwestycji
Barbara Mulczyńska – pracownik UM ds. infrastruktury technicznej
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Iwona Janicka rozpoczęła obrady i przedstawiła tematy spotkania.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa
Sekretarz Maciej Dettlaff poprosił panią Alinę Stempniak o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Alina Stempniak objaśniła treść uchwały oraz załączoną mapkę, na której zaznaczono zmiany w studium (projekt uchwały oraz mapka stanowią załączniki do niniejszego protokołu). Zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w studium, ze względu na potrzebę wprowadzenia strefy zalewowej, planów ochrony parku oraz uwzględnienia nowych przepisów np. NATURA 2000 i ochrona zabytków, jednakże stworzenie nowego studium nie jest sprawą bardzo pilną (do tej pory wpłynęły tylko 2 wnioski o zmianę w studium – jeden od mieszkańców i jeden od pani burmistrz).
Na pytanie dotyczące kosztów stworzenia nowego studium, pani Alina Stempniak odpowiedziała, że według jej rozeznania koszt wyniósłby 50-100 tys. zł. Wiceburmistrz Anna Gonet przypomniała, że gmina Mosina wykonała studium za 40 tys. zł, natomiast każdorazowa zmiana w studium to koszt rzędu 6 tys. zł.
Członkowie komisji zdecydowali poczekać z uchwalaniem nowego studium do czasu poznania konkretnych wniosków do Strategii Rozwoju Miasta.
Wstępne zaopiniowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Przewodnicząca Iwona Janicka poprosiła o przedstawienie obecnego stanu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił materiały dotyczące WPI, które radni otrzymali (ww. materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił szacunkowe koszty planowanych inwestycji i ich rozłożenie na kolejne budżety.
Uwagi i sugestie Radnych:
 • Zdaniem Przewodniczącej Iwony Janickiej należy podjąć decyzje czy w ogóle realizować przedstawione inwestycje, gdyż w tym przypadku konieczna jest gruntowna analiza.
 • Zdaniem członków Komisji szacunkowa kwota 9 mln zł Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowj nr 2 jest kwotą zbyt wygórowaną.
 • Przewodnicząca Iwona Janicka zasugerowała, by ścieżki rowerowe poprowadzić przez tereny zielone, jednak zdaniem pani Barbary Mulczyńskiej nie jest to możliwe (być może uda się dojść do porozumienia z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, by ścieżki rowerowe poprowadzić wokół miasta).
 • Zdaniem Radnego Janusza Szafarkiewicza należy zapisać, że projekt Zagospodarowanie terenu Zakola Warty na cele rekreacyjno-turystyczne dotyczy wykupu terenu i jego zagospodarowania.
Komisja zapoznała się z kryteriami, według których ustanawia się tzw. ranking ulic przewidzianych pod kolejne inwestycje remontowo-modernizacyjne (ranking oraz kryteria stanowią załączniki do niniejszego protokołu). Zdaniem Przewodniczącej Iwony Janickiej należy dodać jeszcze jedno kryterium: partycypacji mieszkańców w budowie ulicy. Na podstawie dyskusji Komisji Sekretarz Maciej Dettlaff zasugerował dodanie kolejnych dwóch kryteriów: % właścicieli zameldowanych w stosunku do liczby działek oraz wartość turystyczną drogi.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
 
            Protokolant                                                                                        Przewodnicząca komisji
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                          Iwona Janicka

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 10.09.2007 r.

    Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 10.09.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 21.00
 
Komisja w składzie:
1. Wiceprzewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Alina Stempniak - pracownik UM ds. gospodarki przestrzennej
Grażyna Nowicka - pracownik UM ds. inwestycji
Roman Błaszak
Jerzy Zalewski - projektant planu zagospodarowania przy Morenowej
Filip Koczorowski - projektant planu zagospodarowania zakola Warty
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Temat:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy bieżące.
 
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej - część B.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider rozpoczął obrady Komisji. Pani Alina Stempniak omówiła projekt uchwały, przypominając, iż był on już omawiany na Komisji w lipcu. Pani Burmistrz odczytała list od pani Iwony Kamińskiej-Pecko (list stanowi załącznik do niniejszego protokołu), której działka nie ma dostępu do drogi. Obecny na spotkaniu pan Roman Błaszak (jeden z właścicieli działki przy ul. Morenowej) podjął się organizacji spotkania z właścicielami nieruchomości w celu uzgodnienia nowej koncepcji zagospodarowania terenu (urząd zgodził się udostępnić salę).
Radny Marek Błajecki złożył wniosek, by powyższą sprawę odroczyć i powrócić do niej w październiku.
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wnioskiem, który przyjęto jednogłośnie, 6 głosami za.
 
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej.
 
Pani Burmistrz poinformowała, że została upoważniona do negocjacji nad zagospodarowaniem terenu zakola Warty, czego wynikiem jest przedłożony plan. Ponadto Burmistrz wyraziła nadzieję, iż Rada oraz Komisja przychylą się do kupna terenu, później natomiast zdecydujemy na co przeznaczyć teren.
Pan Filip Koczorowski objaśnił Radnym założenia planu zagospodarowania dla omawianego terenu. 
Radni zgłosili następujące poprawki do planu:
- skrócić głębokość terenów oznaczonych symbolami ZO1 i ZO2 , wyznaczyć tylną granicę terenu w nawiązaniu do terenów sąsiednich, tj. ostatnich istniejących zabudowań przy ul. Niwka Stara,
- zmienić zapis dot. przeznaczenia działki przy ostatnich istniejących zabudowaniach z mieszkaniówki (M) na dopuszczającą działalność gastronomiczną lub nieuciążliwą działalność gospodarczą U/M,
- przeanalizować możliwość lokalizacji obiektów większych kubaturowo i powierzchniowo - np. pozostawić jako nieprzekraczalną tylko frontową i tylną linię zabudowy,
- powiększyć zasięg strefy niekubaturowej i zabudowy tymczasowej w kierunku południowym,
- określić minimalną powierzchnię wydzielanych działek położonych w strefie inwestycyjnej (dla pozostałej części też ustalić zasady podziałów).
 
 
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej.
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił zmiany w uchwale budżetowej i odpowiedział na pytania Radnych. Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił, by w materiałach na najbliższą sesję wysłać również tabelę z wydatkami na Radę Miasta.
Pani Grażyna Nowicka omówiła stan budowy na poszczególnych ulicach miasta. Burmistrz poinformowała, że została przygotowana wycena realizacji budowy dróg, ale ze względu na wzrost cen, należy w uchwale budżetowej uwzględnić zmiany kosztów.
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: 4 głosy za, 2 wstrzymujące.
 
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa".
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Regulamin powyższej uchwały był już opiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz że uchwała nie wprowadza zmian w budżecie.
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 6 głosów za.
 
Projekt uchwały w sprawie: określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
 
Powyższą uchwałę przedstawił Skarbnik Piotr Szmytkowski, który poinformował, że została ona wywołana na wniosek kierowników jednostek oświatowych.
Komisja poparła wniosek pani Burmistrz, by powyższa uchwała obowiązywała od dnia 1 października.
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem ww. uchwały (z uwzględnieniem zmiany daty obowiązywania od 1 października).
Wynik głosowania: jednogłośnie, 6 głosów za.
 
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 6 głosów za.
 
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Przy Murze.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 6 głosów za.
 
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Wąskiej.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 6 głosów za.
 
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 6 głosów za.
 
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 6 głosów za.
 
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa. 
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że Studium wyznacza kierunki, do których odwołuje się prawo zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem Radnego Janusza Szafarkiewicza może okazać się, że tylko część Studium należy zmienić (zamiast całości Studium - częściowa zmiana będzie tańsza od zmiany całości).
Komisja zdecydowała o przeniesieniu ww. uchwały na kolejne spotkanie w dn. 17.09.2007 r.
 
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.
 
Pani Alina Stempniak poinformowała o potrzebie rozbudowy Ośrodka. Na pytanie Radnego Janusza Szafarkiewicza, pani Burmistrz odpowiedziała, że Ośrodek WIELSPIN częściowo sfinansuje sporządzenie powyższego planu.
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: jednogłośnie, 6 głosów za.
 
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz wyraził opinię, iż generalnie jest za wykupem terenu, ale ze względu na brak sprecyzowania zagospodarowania tego terenu, wstrzymuje się od głosu.
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wynik głosowania: 4 głosy za, 2 wstrzymujące.
 
Radni zapoznali się ze Statutem Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Pani Burmistrz wyjaśniła, że Puszczykowo od 7 lat jest w związku "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT", którego punkt odpadów zlokalizowany będzie w gminie Czempiń (do tej pory w sprawie Selektu niewiele się działo, ale ostatnio pojawiła się szansa na dużą dotację). Gminy Mosina i Luboń nadal pozostają w Selekcie, mimo powstania Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Pani Burmistrz poprosiła Komisję o upoważnienie jej do wstępnych deklaracji w Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", co pozwoli na uwzględnienie Puszczykowa w ewentualnych symulacjach. Do Rady jednak będzie należało podjęcie ostatecznej decyzji, co do pozostania lub wystąpienia z Selektu. Komisja upoważniła panią Burmistrz do wstępnych rozmów ze Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".    
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
           Protokolant                                                                          Wiceprzewodniczący komisji
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                             Maciej Schneider

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 27.08.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 27.08.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18.40
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Anna Gonet - Wiceburmistrz Miasta
Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Barbara Mulczyńska - pracownik UM ds. infrastruktury technicznej
Grażyna Nowicka - pracownik UM ds. inwestycji
Sławomir Ratajczak - ekspert ds. inwestycji
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Informacja z wykonania budżetu w I półroczu.
Inwestycje drogowe w roku 2007.
Sprawy bieżące dot. budżetu.
 
Zaopiniowanie projektów uchwał - projekt uchwały nr 51/07/V w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
 
Przewodnicząca Iwona Janicka rozpoczęła obrady i poprosiła Skarbnika Piotra Szmytkowskiego o przedstawienie powyższego projektu uchwały.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WFOŚiGW proponuje zaciągnięcie pożyczki na bardzo korzystnych warunkach, z możliwością umorzenia części spłaty.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, skąd miasto uzyska brakujące 80 tys. zł na termomodernizację SP 2. Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że brakujące pieniądze zostaną przeniesione z działu 900 - okablowania ul. Poznańskiej.
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały nr 51/07/V. Wynik głosowania: jednogłośnie (6 głosami za).
 
Zaopiniowanie projektów uchwał - projekt uchwały nr 52/07/V w sprawie: zmiany uchwały nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalania budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił i uzasadnił konieczność dokonania zmian w budżecie, spowodowanych uchwałą nr 51/07/V oraz przesunięciami. Np. z działu Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych przeniesiono 73 tys. zł na kulturę i sport, odpowiednio 63 tys. (usługi "Muzyka na Zakolu") i 10 tys. zł (np. wizytacja gości).
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały nr 52/07/V. Wynik głosowania: jednogłośnie (6 głosami za).
 
Informacja z wykonania budżetu w I półroczu
 
Przewodnicząca Iwona Janicka zapytała, co będzie wymagało zmian w uchwale budżetowej, na co Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że prawdopodobnie na sesji we wrześniu będzie proponował zwiększenie w dochodach o ponad 100 tys. zł. Zdaniem Skarbnika dochody zostaną wykonane do końca roku.
Przewodnicząca Iwona Janicka zapytała o 43-procentową zaległość w podatkach od nieruchomości osób fizycznych od 1 osoby. Skarbnik odpowiedział, że została tam przeprowadzona kontrola i właściciel został zobowiązany do przedstawienia dokumentów. Ponadto wyjaśnił zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz w podatku od środków transportowych.
Radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że Rada ustalając wysokość kwoty od środków transportu, zmniejszyła tę kwotę specjalnie pod dużą firmę zarejestrowaną na terenie Puszczykowa, więc zdaniem Radnego firma powinna płacić całość podatku bez umorzeń.
Według Radnego Marka Błajeckiego niezdrowe i nieetyczne jest, by firma pod którą ustalone zostały stawki od środków transportowych domagała się umorzeń.
Zdaniem członków Komisji Rada powinna ustalić najniższe stawki od środków transportu, by nie było potrzeby umarzania podatków.
Przewodnicząca Iwona Janicka zauważyła, że bardzo duże kwoty wydawane są na opłacenie rachunków telefonicznych oraz przypomniała, że miały zostać wynegocjowane niższe ceny.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że abonamenty telefonii komórkowej zostały bardzo dobrze wynegocjowane, natomiast renegocjacja warunków dot. abonamentu telefonów stacjonarnych nastąpi wraz ze zmianą dostawcy usług informatycznych.
Następnie Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił wykonanie budżetu w kilku działach wydatków.
 
Inwestycje drogowe w roku 2007
 
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał jak wygląda stan realizacji inwestycji drogowych.
Pani Grażyna Nowicka opowiedziała o zakończonych, prowadzonych i planowanych inwestycjach na ulicach: Krzywej, Rządowej, Gwarnej, Wspólnej, Ogrodowej, Libelta, Wawrzyniaka, Łukaszewicza, Powstańców Wlkp., Niwce Starej, Mazurskiej oraz zwróciła się do Radnych z prośbą o podjęcie decyzji wykonania badania wód opadowych, którego koszt wyniósłby ok. 50 tys. zł. Pani Barbara Mulczyńska zwróciła uwagę na fakt podtapiania i zalewania ulic przez właścicieli działek, którzy spuszczają wodę na drogi.
Pani Barbara Mulczyńska zapowiedziała, że przy uchwalaniu przyszłego budżetu będzie wnioskować o zwiększenie wydatków na remonty ulic.
Przewodnicząca Iwona Janicka zauważyła, że budkę telefoniczną przy ul. Działkowej należy przesunąć, gdyż stoi w pasie ścieżki rowerowej oraz zapytała czy miasto będzie sprzątać chodniki, które oddzielone są od posesji pasem zieleni. Pani Barbara Mulczyńska zobowiązała się rozeznać w tej kwestii. Radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę braku przystanku autobusowego przy rondzie. Pani Barbara Mulczyńska zapewniła, że miasto uzyskało już zgodę od Banku SGB i wykona mini-zatoczkę oraz postawi wiatę. Przewodnicząca Iwona Janicka zapytała o możliwość rozstawienia ławek, na co pani Barbara Mulczyńska odpowiedziała, że chciałaby postawić ławki "antywandal", które są mocne, ale w tej kwestii czeka na decyzje Radnych. Członkowie Komisji wyrazili chęć zobaczenia projektów ławek.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
             Protokolant                                                                                       Przewodniczący komisji
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                           Iwona Janicka
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 31.07.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 31.07.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 18.25
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
Anna Gonet - Wiceburmistrz Miasta
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Piotr Stawicki - radca prawny
Barbara Mulczyńska - pracownik UM ds. infrastruktury technicznej
Alina Stempniak - pracownik UM ds. gospodarki przestrzennej
Andrzej Balcerek - Radny
Róża Grześkowiak - Radna
Danuta Panek-Janc - Radna
Ewa Pietrzak - Radna
Ewelina Marcinkowska - Radna
Urszula Rudzińska - Radna
Mikołaj Pietraszak Dmowski
Anna Forycha
Aleksandra Rutkowska
Julita Barczal
Ewa Komorowska
Gabriela Ozorowska
Bolesław Kubzdela
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
Debata - teren zakola Warty.
 
Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka, która poprosiła p. Aliną Stempniak o omówienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zakola Warty, który Radni otrzymali w materiałach.
Alina Stempniak: Projekt planu opracowano na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa. Obejmuje on teren zakola Warty i pas pieszo-rowerowy (do granicy z WPN). Zabudowę dopuszcza się ponad linią zalewową. Pozostały obszar zajmują tereny zielone, ogólno miejskie, spacerowo-rekreacyjne. (Radni oglądają zdjęcia omawianego terenu). Obecny plan zagospodarowania umożliwia utworzenie 5 działek o funkcji usługowo-rekreacyjnej z możliwością zamieszkania i 1 działkę mieszkalną. Pas między Starą Niwką a ul. Nadwarciańską przeznaczony jest na budowę parkingu.
Obecny projekt planu zagospodarowania przestrzennego jest na etapie przed opiniowaniem i uzgadnianiem. Po zaopiniowaniu przez Radę i panią Burmistrz projekt planu przekaże się do dalszych uzgodnień. Ok. 2-3 miesięcy będzie trwało uzyskanie uzgodnień i decyzji z różnych instytucji i gmin sąsiednich. Po tym etapie plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu. 
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka otworzyła dyskusję.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka: Obecny projekt planu w znacznej mierze utrzymał założenia poprzedniego planu, zmieniła się jednak funkcja terenu przeznaczonego pod zabudowę. W przypadku, gdy w planie nie zostanie zapisana możliwość zabudowy, ktoś kto kupi ten teren, będzie mógł zwrócić się o taką decyzję na podstawie tzw. dobrego sąsiedztwa - i te zapisy mogą być zdecydowanie mniej korzystne dla miasta niż obecne.  
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka zapytała czy plan ulegnie zmianie w przypadku, gdy miasto wykupi całość terenu, na co p. Alina Stempniak odpowiedziała, że wszystko zależy od decyzji Rady.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka: Miasto jako właściciel terenu może, ale nie musi zmienić plan.
Radny Stanisław Balbierz zapytał p. Barbarę Mulczyńską, dlaczego w zestawieniu na wykonanie uzbrojenia terenu podała tak niskie ceny. Pani Mulczyńska odpowiedziała, że są to kwoty szacunkowe, a dokładniejsze zostaną podane po wykonaniu dokumentacji.
Pan Mikołaj Pietraszk Dmowski poprosił, by określić zakres i zadania spotkania i ustalić jaki problem jest dyskutowany. Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka odpowiedziała, że tematem jest przeznaczenie terenu zakola Warty, gdyż już wcześniej Rada przyjęła do wiadomości, że pani Burmistrz prowadzi negocjacje z inwestorami. Natomiast nadal brak ostatecznej decyzji, co miałoby się znajdować na omawianym terenie, a to również warunkuje plan zagospodarowania.
Radny Janusz Szafarkiewicz chciałby poznać cel przeznaczenia terenu zakola, zanim zostanie on zakupiony.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła historię negocjacji miasta z właścicielem terenu zakola Warty:
-    protokół uzgodnień z dn. 20.03.2006 r. między właścicielem p. Voelkelem a byłym Burmistrzem Januszem Napierałą,
-    protokół uzgodnień z dn. 24.04.2006 r. w większości powiela punkty poprzedniego,
-    uchwała nr 236/06/IV z dn. 08.08.2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie wstępnej umowy nabycia nieruchomości,
-    07.11.2006 r. podpisano aneks do protokołu uzgodnień,
-    07.11.2006 r. podpisano akt notarialny między Państwem Voelkel a byłym Burmistrzem Januszem Napierałą, z którego wynika, że albo miasto wyda decyzję jaką życzą sobie właściciele terenu i zakupi 13 ha nieużytków za 450 tys. albo wcześniejsze umowy tracą ważność,
-    16.11.2006 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy, która zabezpieczała warunki właściciela terenu,
-    obecnie pani Burmistrz negocjuje warunki sprzedaży całości terenu i rozłożenie spłaty na raty.
 
Mecenas Piotr Stawicki: Jeśli miasto wycofa się z umowy, to właściciel i tak będzie mógł zwrócić się o decyzję o warunkach zabudowy, którą trzeba będzie wydać. Obecnie miasto ma trzy alternatywy:
-    nie robić nic i czekać aż wygasną terminy z umowy, ale ponownie pojawi się problem co robić z całym omawianym terenem,
-    przystąpić do realizacji umowy z wszystkimi jej konsekwencjami,
-    negocjować - kupić całość, ale już za inne kwoty niż obowiązujące obecnie.
Skutkiem nie przystąpienia do aktu notarialnego będą roszczenia właściciela ze względu na poniesione straty.
Aleksandra Rutkowska zwróciła uwagę na fakt, że teren zakola Warty może być dobrem dla całego regionu czy województwa, więc proponuje zwrócić się np. do wojewody o dotację na zakup całości terenu. Jednak zdaniem mecenasa Piotra Stawickiego żadna jednostka nie przyzna dotacji na wykup gruntów.
Gabriela Ozorowska wypowiedziała się w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, które 3 lata temu było inicjatorem starań o zakole Warty i przytoczyła treść karteczki, którą mieszkańcy mogli podpisywać z prośbą o zachowanie terenu zakola ogólnodostępnym. Zapytała dlaczego poprzednia Rada zaniechała starań o wykup całości terenu, gdy jego cena wynosiła 1.800.000 zł. 
Mecenas Piotr Stawicki przypomniał, że uchwała nr 260/IV/06 z dn. 17.10.2006 r. uchyliła uchwałę nr
236/06/IV z dn. 08.08.2006 r. Jego zdaniem najpierw należy ustalić czy miasto kupi całość terenu, a później zajmować się jego zagospodarowaniem. Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka przypomniała, iż Rada już przyjęła do aprobującej wiadomości fakt prowadzenia przez panią Burmistrz negocjacji.
Radny Janusz Szafarkiewicz zasugerował przeprowadzenie konsultacji społecznych bądź referendum w sprawie zakola ze względu na dużą kwotę jego zakupu oraz mnogość propozycji jego zagospodarowania. Zdaniem Radnego należało już wcześniej wykupić całość za niższą cenę, sprzedać 4 działki na domy mieszkalne a 2 działki pozostawić jako zaplecze do obsługi terenów zielonych.
Zdaniem pani Burmistrz dyskusja publiczna w sprawie zakola będzie bardziej konstruktywna, gdy powstaną już jakieś projekty zagospodarowania terenu.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania czy wykupić całość terenu zakola Warty.
Pani Gabriela Ozorowska zaapelowała do Rady o decyzję o wykupie całości terenu.  
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka zauważyła, że przeprowadzenie głosowania nad tym, czy wykupić całość obszaru, postawi miasto na "spalonej" pozycji negocjacyjnej. Mecenas Piotr Stawicki przypomniał, że nadal wiążąca jest uchwała nr 260/IV/06 z dn. 17.10.2006 r., obligująca miasto do zakupu 13 ha nieużytków.
Pani Burmistrz zapowiedziała, że postara się do września przedstawić warunki właściciela terenu oraz projekt uchwały zmieniający poprzednią uchwałę oraz zaproponować 2-3 projekty zagospodarowania terenu.
Radny Zbigniew Czyż wycofał złożony wcześniej wniosek.
Pan Mikołaj Pietraszk Dmowski zapytał czy jest gotowa wycena terenu zakola, na co pani Burmistrz odpowiedziała negatywnie.
Pani Ewa Komorowska zwróciła się do Rady o nie powtarzenie grzechu zaniechania w omawianej sprawie, ze względu na ciągle rosnące ceny gruntów.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
 
            Protokolant                                                                                        Przewodniczący komisji
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                         Iwona Janicka
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 30.07.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 30.07.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 19.15
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Barbara Mulczyńska - pracownik UM ds. infrastruktury technicznej
Mikołaj Pietraszak Dmowski
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
 1. informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu.
 2. Sprawy bieżące dot. budżetu.
 3. Opłaty adiacenckie.
 4. Możliwość przenaczenia obiektów komunalnych.
 5. Sprawy bieżące (m.in. remont ul. Poznańskiej).
 
Modernizacja ul. Poznańskiej
 
Na prośbę Przewodniczącej Komisji Iwony Janickiej, pani Barbara Mulczyńska opowiedziała jak wygląda obecny stan prac (na dzień 26.07.07) na modernizowanej ulicy Poznańskiej, gdzie m.in.: położono ok. 2 tys. metrów krawężnika i wykonano 1900 m ścieżki rowerowej. Odpowiadając na pytania Radnych p. Barbara Mulczyńska powiedziała, że:
Ø    przy wyjeździe z ul. Poznańskiej na ul. Wysoką brakuje asfaltu, gdyż w tym miejscu kończy się projekt modernizacji ul. Poznańskiej a zaczyna droga powiatowa,
Ø    pozostawione gruzy uprzątnie wykonawca,
Ø    wiata przystanku przy rondzie zostanie ustawiona, po tym jak Bank GBS (właściciel terenu) wyda na to zgodę,
Ø    wjazdy na ulice poboczne przy ul. Poznańskiej zostaną wykonane w terminie późniejszym,
Ø    ekspert dendrologii wykona ekspertyzę stanu zieleni na ul. Poznańskiej,
Ø    ławki, zakupione w ubiegłym roku, są składowane (można je ustawić m.in. wzdłuż ul. Poznańskiej),
Ø    we wrześniu będą wykonywane pierwsze prace sadzenia zieleni na ul. Poznańskiej,
Ø    w okolicach Rynku będą ustawione lampy stylowe, których koszty będą znane po wykonaniu zleconej dokumentacji,
Ø    błąd tzw. zastoiny wody na ul. Poznańskiej przy ul. Ogrodowej zostanie poprawiony,
Ø    ulicę i chodnik sprzątać będą odpowiednie maszyny,
Ø    na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Kościelnej i Posadzego powstanie rondo.
Odpowiadając na pytania dotyczące awarii instalacji gazowej na ul. Posadzego, p. Barbara Mulczyńska powiedziała, że doszło do niej w wyniku wykonywania przecisku do jednej z posesji. Firma wykonująca prace nie opierała się na żadnej dokumentacji, gdyż była to akcja interwencyjna.
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka zapytała, kiedy Urząd Miejski zleci przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulic, na co p. Barbara Mulczyńska odpowiedziała, że w sierpniu odbędzie się pierwszy, duży przetarg.
Pani Barbara Mulczyńska poprosiła członków Komisji o przychylności względem wymiany słupów na ul. Poznańskiej, które będzie można pomalować na zielono w celu dekoracyjnym i zabezpieczającym. Przewodnicząca Iwona Janicka wypowiedziała wniosek w imieniu Komisji o pomalowanie na zielono słupów oświetleniowych.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały nr 49/07/V w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2)
 
Pani Barbara Mulczyńska wyjaśniła, że termomodernizacja SP 2 jest niezbędna. W ubiegłym roku był to koszt 700 tys. zł, ale obecny kosztorys to 1.300.000 . Wszystkie prace wewnątrz budynku zostaną wykonane do końca sierpnia, a w roku szkolnym przeniosą się na zewnątrz.
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że trwają rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie korzystniejszej dla miasta pożyczki na ten cel. Jednak sprawa wyjaśni się dopiero w sierpniu.
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały nr 50/07/V w sprawie: zmiany uchwały nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.
Wynik głosowania: 3 głosy za, 2 wstrzymujące, przy braku głosów przeciw.
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały nr 49/07/V w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wynik głosowania: 3 głosy za, 2 wstrzymujące, przy braku głosów przeciw.
 
Wykonanie budżetu w I półroczu i kontrole podatkowe
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski wstępnie poinformował o stanie wykonania budżetu w I półroczu, omawiając przychody i wydatki miasta. Następnie poinformował o przeprowadzanych kontrolach podatkowych, na potrzeby których zakupione zostało laserowe urządzenie pomiarowe. Kontrole przeprowadza 3-osobowa komisja, w skład której wchodzi pracownik referatu finansowego, geodeta i strażnik miejski. O wynikach tych kontroli Rada zostanie poinformowana pod koniec roku.
 
W trakcie debaty nad sposobem rozpatrywania wniosków o umorzenie podatków, Radny Marek Błajecki wystąpił z wnioskiem, by tym zagadnieniem zająć się na osobnym posiedzeniu komisji. Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka poprosiła o przygotowanie materiałów na ten temat wraz z przykładami.
 
Opłaty adiacenckie
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski opowiedział na czym polegają opłaty adiacenckie, które stanowią rodzaj dodatkowego podatku od wzrostu wartości nieruchomości.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek, by odrzucić możliwość ich wprowadzenia. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami za.
 
Obiekty komunalne
 
Po krótkiej dyskusji nad możliwością przeznaczenia obiektów komunalnych, Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka zaproponowała, by do czasu kolejnego posiedzenia zebrać propozycje Radnych na zagospodarowanie omawianych obiektów (na ul. Przecznica i ul. Poznańskiej).
 
Na koniec Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka odczytała treść e-maila od pani Burmistrz dotyczący Aquanetu.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
 
 
           Protokolant                                                                                  Przewodnicząca komisji
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                  Iwona Janicka
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dnia 03.07.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dnia 03.07.2007 r.
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.20
Komisja w składzie:
1.Przewodnicząca Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Małgorzata Ornoch-Tabędzka – Burmistrz Miasta
Maciej Dettlaff – Sekretarz Miasta
Piotr Szmytkowski – Skarbnik Miasta
Andrzej Dettloff – Radny
Urszula Rudzińska – Radna
Andrzej Balcerek - Radny
Andrzej Jakubowicz – pracownik UM ds. gospodarki komunalnej
Alina Stempniak – pracownik UM ds. gospodarki przestrzennej
Zofia Skibińska
Tadeusz Blumczyński
Jan Blumczyński
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały.
 2. Debata nad możliwością wykupu terenu zakola Warty.
 3. Możliwość przeznaczenia budynków komunalnych.
 4. Możliwość zagospodarowanie terenu MOSiRu.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Morenowej – część B.
Radni zapoznali się z mapą i zdjęciami lotniczymi omawianego terenu. Pani Alina Stempniak omówiła teren, którego dotyczy projekt uchwały, informując, że:
 • wydzielone działki leżą przy granicy Wielkopolskiego Paru Narodowego,
 • podczas dyskusji publicznej pojawiła się 1 uwaga właścicieli jednej z działek, którzy nie mają dostępu do drogi publicznej i będą zmuszeni dokupić kawałek terenu, by uzyskać dostęp do drogi,
 • powyższa uwaga była omawiana na komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 • pani burmistrz negatywnie rozpatrzyła uwagę właścicieli działki.
Na pytanie p. Zofii Skibińskiej czy pozostali właściciele działek mogą się nie zgodzić na odsprzedanie kawałka terenu, p. Alina Stempniak odpowiedziała twierdząco.
Radny Adnrzej Dettloff zapytał czy podejmując uchwałę w obecnej postaci nie narazimy się na proces ze strony właścicieli, nie mających dostępu do drogi. Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że każda uchwała może zostać zaskarżona oraz poinformowała, że właściciele działki pytali czy mogą liczyć na pomoc miasta przy wykupie kawałka terenu od właścicieli sąsiednich działek. Ponadto przypomniała, że każdy z właścicieli działek, leżących w omawianym obszarze, musi oddać kawałek swego terenu na drogę dojazdową.
W toku dyskusji Radni i Goście zaproponowali, by np.:
 • nie podejmować powyższej uchwały zanim właściciele działek się nie dogadają w kwestii sprzedaży kawałka terenu właścicielom bez dostępu do drogi,
 • miasto wykupi kawałek terenu od właścicieli działek i odprzeda go właścicielom działki bez dostępu do drogi,
 • przygotować plan zagospodarowania przestrzennego omawianego terenu, obligując właścicieli działek do sprzedaży kawałku terenu właścicielom bez dostępu do drogi,
 • przenieść głosowanie nad uchwałą na sesję Rady Miasta.
Radny Marek Błajecki zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie podjęcia uchwały na sesję we wrześniu, by dać właścicielom działek czas na porozumienie.
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka zarządziła głosowanie nad wnioskiem Radnego Marka Błajeckiego, za którym głosowało 5 Radnych (Radny Janusz Szafarkiewicz nie wziął udziału w głosowaniu).
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Morenowej – część B, za którą warunkowo głosowało 6 Radnych w oczekiwaniu na porozumienie miedzy właścicielami działek.
Debata nad możliwością wykupu terenu zakola Warty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła obecny stan negocjacji między właścicielem terenu zakola Warty p. Piotrem Voelkelem a miastem:
 • obecnie obowiązuje umowa zawarta między p. Voelkelem a byłym burmistrzem Puszczykowa p. Januszem Napierałą, na mocy której właściciel terenu sprzeda miastu 13h nieużytków pod warunkiem uzyskania decyzji umożliwiającej zabudowę 6 działek rezydencjonalnych i budowy w tym miejscu drogi dojazdowej,
 • plan zagospodarowania przestrzennego jest prawie gotowy do wyłożenia i zawiera decyzję o powstaniu 5 działek o funkcji usługowo-rekreacyjnej z możliwością zamieszkania i 1 działki mieszkalnej,
 • na powyższy plan nie zgadza się właściciel terenu, więc plan zagospodarowania przestrzennego może zostać przygotowany, tylko po wykupie przez miasto całości terenu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że jest zainteresowanie omawianym teren ze strony potencjalnych inwestorów.
Radni zapoznali się z listem intencyjnym, który pani Burmistrz otrzymała od p. Voelkela.
Radny Władysław Hetman zapytał czy w przypadku decyzji o zabudowie mieszkalnej, właściciele działek będą mogli postawić mur, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że Starostwo Powiatowe udzieli pozwolenia na budowę muru od strony ul. Nadwarciańskiej w celu odgrodzenia się od hałasu.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał o przeznaczenie omawianego terenu i rodzaje usług tam zlokalizowanych. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że na to pytanie może odpowiedzieć za ok. 2 miesiące, a w chwili obecnej musi mieć podstawę do rozmów z potencjalnymi inwestorami.
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka powiedziała, że m.in. od Radnych zależy, co mogłoby powstać na omawianym terenie.
Radny Władysław Hetman zapytał czy nie wystarczyłaby 1 działka za zaplecze dla terenów rekreacyjnych, na co Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka powiedziała, iż 1 działka to przypuszczalnie tylko jeden punkt gastronomiczny.
Zdaniem Radnego Janusza Szafarkiewicza, w związku ze zmieniającymi się projektami przeznaczenia terenu zakola Warty, należy najpierw sprecyzować co miałoby tam powstać. Radna Urszula Rudzińska wyraziła pogląd, że takie precyzowanie nie jest obecnie możliwe – jej zdaniem należy wysłuchać mieszkańców co do przeznaczenia tego terenu.
Pani Zofia Skibińska poinformowała o wstępnych wynikach ankiety, jaką Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa przeprowadziło podczas tegorocznych „Dni Puszczykowa”: na ok. 250 osób, biorących udział w ankiecie ok. 180 opowiedziało się za pozostawieniem tego terenu w obecnym stanie z porządnym zapleczem dla terenów rekreacyjnych.
Radny Marek Błajecki powiedział, że należy upoważnić panią Burmistrz do negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Radna Urszula Rudzińska powiedziała, że chcąc decydować o przeznaczeniu terenu zakola Warty, powinniśmy się przychylić o decyzji o zakupie całości obszaru.
Radny Władysław Hetman zapytał o sposób finansowania tak dużego zakupu, na co Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że w budżecie jest obecnie ok. 700-800 tys. zł na wykup nieruchomości i że konieczne będą zmiany w budżecie. W przypadku wykupu całości terenu pani Burmistrz będzie negocjować rozłożenie spłaty na 3 budżety.
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka powiedziała, że do 15 września pani Burmistrz mogłaby przedstawić projekt uchwały dot. terenu zakola Warty i wtedy Komisja mogłaby go zaopiniować.
Zdaniem Radnego Andrzeja Balcerka kwota 450 tys. zł za tereny spacerowe zakola Warty jest ceną rozsądną.
Pani Zofia Skibińska zapytała czy miasto może uzyskać kredyt na zakup całości terenu, na co Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że miasto może zaciągnąć kredyt w wys. 4 mln.
Radny Marek Błajecki wniósł wniosek o głosowanie czy wykupić całość terenu, ale zdaniem Radnego Janusza Szafarkiwicza nie był to właściwie sformułowany wniosek. Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie nad upoważnieniem pani Burmistrz do prowadzenia negocjacji z inwestorami. Wynik głosowania: 4 głosy za, 2 głosy wstrzymujące.
Możliwość przeznaczenia budynków komunalnych
Pan Andrzej Jakubowicz omówił stan budynków komunalnych na ul. Przecznica i ul. Poznańskiej. Poinformował, że zwrócił się do pani wiceburmistrz o powołanie komisji inwentaryzacyjnej, która dokona spisu przedmiotów, znajdujących się w domu na ul. Poznańskiej. Zdaniem p. Jakubowicza w tym domu mogłyby powstać 4 mieszkania, natomiast w budynku na ul. Przecznica - 5 mieszkań.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że rozpoczyna debatę nad tematem gospodarki mieszkań komunalnych i polityki społecznej. Zdaniem Przewodniczącej Komisji Iwony Janickiej to temat dla komisji budżetowej oraz Komisji Spraw Społecznych. Przewodnicząca poinformowała również o przypadkach nękania starszych mieszkańców Puszczykowa przez inwestorów handlujących nieruchomościami.
Pan Andrzej Jakubowicz poinformował, że obecnie czeka na rozpatrzenie ok. 30 wniosków o przydział mieszkania komunalnego.
Możliwość zagospodarowanie terenu MOSiRu
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedłożyła Radnym list od p. Wojciecha Grześkowiaka – obecnego dzierżawcy terenu MOSiRu, w którym przedstawił swoją koncepcje zagospodarowania tego terenu. Jednocześnie Burmistrz poinformowała, że ogłosi konkurs dla Związku Architektów Polskich na zagospodarowanie terenu MOSiRu, w związku z czym pierwsza możliwość debaty będzie wiosną przyszłego roku.
Na tym Przewodnicząca Iwona Janicka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
            Protokolant                                                                                     Przewodnicząca komisji
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                        Iwona Janicka  
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 25.06.2007r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dnia 25.06.2007 r.
 
 
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 19.00
 
Komisja w składzie:
1. Wiceprzewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
3. Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
4. Goście:
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Andrzej Balcerek - Radny
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
1. Możliwość partycypacji mieszkańców w kosztach budowy dróg.
2. Ustalenie cennika wynajmu obiektów komunalnych.
 
Możliwość partycypacji mieszkańców w kosztach budowy dróg
 
Posiedzenie rozpoczął Wiceprzewodniczący Maciej Schneider, pytając Sekretarza o możliwości partycypowania mieszkańców w kosztach budowy dróg.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił zagadnienie informując, jak wygląda powyższa kwestia w Poznaniu, gdzie mieszkańcy mają możliwość partycypacji w kosztach budowy drogi:
Ø    istnieje uchwała Rady Miasta Poznania, umożliwiająca współfinansowanie inwestycji przez mieszkańców,
Ø    budżet Miasta Poznania przewiduje 6 mln zł na inwestycje współfinansowane przez mieszkańców,
Ø    pod koniec każdego roku zbierane są wnioski od mieszkańców dot. potencjalnych inwestycji,
Ø    wniosek mieszkańców zawiera określony procent kwoty, jaką mieszkańcy mogą dofinansować inwestycję (w Poznaniu 25% kwoty płacą mieszkańcy, a pozostałe 75% finansuje Miasto),
Ø    specjalna komisja wybiera dany wniosek mieszkańców,
Ø    Miasto zawiązuje umowę ze stowarzyszeniem mieszkańców (stowarzyszenie zwykłe nie rejestrowane w sądzie, spełniające rolę inwestora),
Ø    mieszkańcy wykładają najpierw 25%, resztę inwestycji pokrywa Miasto.
 
Ustalenia Komisji:
Rada Miasta powinna ustalić i uchwalić:
Ø    regulamin kryteriów oceny wniosków,
Ø    termin, do którego należy składać ww. wnioski (przed uchwalaniem budżetu na kolejny rok),
Ø    kwotę w budżecie przeznaczoną na współfinansowanie inwestycji przez mieszkańców.
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider poprosił o możliwość zapoznania się z funkcjonującym w Poznaniu regulaminem oceny wniosków, na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Radny Zbigniew Czyż zapytał czy do Urzędu Miejskiego zgłaszają się mieszkańcy, chcący partycypować w kosztach inwestycji, na co Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, iż na razie żadnych sygnałów nie było.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że po zrealizowaniu inwestycji współfinansowanej przez mieszkańców i Miasto, wybudowana droga przechodzi na utrzymanie Miasta.
Radny Zbigniew Czyż zapytał jaki wpływ na samą formę inwestycji ma stowarzyszenie mieszkańców. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w Poznaniu te kwestie reguluje umowa pomiędzy Miastem a mieszkańcami, zawarta przed powstaniem dokumentacji danej inwestycji.
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider zaproponował nagłośnienie sprawy możliwości partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji (budowy dróg) np. w "Echu Puszczykowa".
Radny Zbigniew Czyż poinformował o dwóch rodzinach z Puszczykowa, które chciałby poznać zasady współfinansowania inwestycji przez mieszkańców oraz zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie kwestii uproszczonych stowarzyszeń. Sekretarz Maciej Dettlaff zobowiązał się omówić tę sprawę z prawnikami.
 
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zamierza kontynuować temat na kolejnych spotkaniach.
 
Ustalenie cennika wynajmu obiektów komunalnych
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował Radnych o konieczności ustalenia i zunifikowania cennika wynajmu obiektów i lokali komunalnych oraz opowiedział jak powyższy problem rozwiązują inne gminy.
Komisji omówiła kwestię boisk sportowych - możliwość ich udostępniania i utrzymywania.
Radny Andrzej Balcerek przypomniał, iż w latach poprzednich powstawały ciekawe projekty zagospodarowania terenu MOSIR-u, które jednak nigdy nie zostały zrealizowane.
 
Ustalenia Komisji:
Ø    boisko w MOSiRze mieszkańcom Puszczykowa udostępniać za darmo po wcześniejszym umówieniu się z administratorem obiektu,
Ø    boisko w MOSiRze osobom z zewnątrz udostępniać odpłatnie (kwotę ma ustalić UM).
 
Cenny wynajmu obiektów i lokali komunalnych:
Ø    mała sala gimnastyczna - 25 zł brutto za godzinę,
Ø    duża sala gimnastyczna - 50 zł brutto za godzinę,
Ø    sale lekcyjne w szkołach - 10 zł brutto za godzinę,
Ø    sala komputerowa - wynajmować tylko na cele edukacyjne,
Ø    garaże przy starej szkole podstawowej nr 1 - 2,00 zł/m2 + 22% VAT miesięcznie,
Ø    sala dla organizacji pozarządowych - 80 zł brutto za godzinę,
Ø    duża sala w budynku starej szkoły podstawowej nr 1 - 100 zł brutto za godzinę.
 
Radny Stanisław Balbierz poprosił Sekretarza Macieja Dettlaffa o sprawdzenie wysokości stawek podnajmu lokali w Ośrodku Zdrowia.
 
Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.
 
           Protokolant                                                                                  Wiceprzewodniczący komisji
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                   Maciej  Schneider

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 05.06.2007 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 05.06.2007 r.
 
Początek posiedzenia: godz. 17.15
Zakończenie posiedzenia: godz. 19.20
 
Komisja w składzie:
Wiceprzewodniczący Komisji - Maciej Schneider
Członkowie Komisji:
Marek Błajecki
Stanisław Balbierz
Janusz Szafarkiewicz
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
 
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli również Goście:
Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
 
Wiceprzewodniczący Komisji Maciej Schneider rozpoczął obrady, powitał radnych i gości.
 
Zaopiniowanie projektów uchwał
 
1. Projekt uchwały nr 42/07/V w sprawie:  wykonania pierwokupu nieruchomości
 
Burmistrz poinformowała o działce na ul. Klasztornej, względem której miastu przysługuje prawo pierwokupu. Burmistrz zaproponowała zakup powyższego terenu ze względu za stosunkowo niską cenę działki (220 tys. zł) oraz możliwość jej późniejszej sprzedaży bądź wymiany.
Radni Marek Błajecki i Maciej Schneider zapytali o źródło finansowania zakupu, na co burmistrz odpowiedziała, że w chwili obecnej miasto posiada jeszcze pieniądze na wykup gruntów.
Radni obejrzeli zdjęcie lotnicze omawianej działki.
Radny Marek Błajecki zapytał jak w przyszłości będzie wyglądało finansowanie tego typu zakupów, na co Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, iż obecnie miasto posiada 1.150.000 zł na wykup gruntów. W przyszłości istnieje natomiast możliwość zaciągnięcia kredytu komercyjnego lub zwiększenia dochodów gminy poprzez windykacje podatków (pozostało jeszcze ponad 460 tys. zł do odzyskania z należności).
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał czy kwota 1.150.000 zł na wykup gruntów była w jakiś sposób ukierunkowana, na co Burmistrz i Skarbnik odpowiedzieli, że powyższa kwota nie była konkretnie ukierunkowana.
Radny Janusz Szafarkiewicz wnioskował o wypunktowanie jasnego sposobu postępowania z terenem zakola Warty. Burmistrz odpowiedziała, że chciałaby wykupić cały teren zakola.
Na pytanie radnego Janusza Szafarkiewicza dotyczące przeznaczenia omawianej działki przy ul. Klasztornej, Burmistrz odpowiedziała, że planów związanych z powyższym terenem nie ma, gdyż plany zagospodarowania chce zawsze konsultować z mieszkańcami.
 
Wiceprzewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały nr 42/07/V w sprawie: wykonania pierwokupu nieruchomości.
 
Wynik głosowania:
za - 5 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymał się - 1 głos
 
2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 25/07/V z dnia 14.03.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiadając na pytania radnych, wyjaśnił dlaczego konieczne są zmiany w budżecie. Zmiany i przesunięcia wydatków dotyczą m.in.:
- gospodarki mieszkaniowej
- administracji publicznej (badania i szkolenia pracowników)
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- wydatków inwestycyjnych w placówkach oświatowych (remonty w szkołach)
- kultury fizycznej i sportu
- transportu i łączności
- oświaty i wychowania
 
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośbą, by Komisja Rewizyjna bądź pan Skarbnik wyjaśnili wydatki na malowanie linii na boisku w MOSiRze.
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski rozdał radnym projekt autopoprawki do projektu omawianej uchwały. Autopoprawka obejmuje m.in. zwiększenie wydatków na:
- organizację "Dni Puszczykowa"
- dotację na budowę pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
- wyjazdy służbowe pracowników Urzędu (stypendium w USA, wyjazd do Gruzji i Czech).
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił również największe wydatki związane z organizacją obchodów "Dni Puszczykowa". 
Komisja wnioskowała o przygotowanie kosztorysów "Dni Puszczykowa" z lat ubiegłych.
 
Wiceprzewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 25/07/V z dnia 14.03.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007 z uwzględnieniem autopoprawki.
 
Wynik głosowania:
za - 4 głosy
przeciw - 0 głosów
wstrzymał się - 2 głosy
 
3. Projekt uchwały nr 44/07/V w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 
Wiceprzewodniczący Maciej Schneider wnioskował, by w pkt 5 części I Regulaminu zamienić sformułowanie "przyznaje się" na "może przyznać". Radny Janusz Szafarkiewicz  zgłaszał zastrzeżenia, iż nagrodzonym może zostać tylko uczeń, a nie osoba, oraz że nagradzane będą tylko miejsca od pierwszego do trzeciego. Ponadto radny wniósł o zmianę wyrazu "dysponent" w pkt 3 części II Regulaminu.
 
O godz. 18.50 posiedzenie Komisji opuścił radny Marek Błajecki.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz wnioskował o zmianę zapisu lit. f pkt 2 części III Regulaminu tak, by ucznia do nagrody mogła zgłaszać również osoba nieposiadająca własnej pieczątki. Ponadto radny wnioskował o zmianę zapisu paragrafu 5 projektu uchwały tak, by uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff zaproponował dodanie pkt 6 w części I Regulaminu o treści:  "Kapituła może przyznać nagrodę za inne osiągnięcia, nie wymienione w punktach 4 i 5".
 
Wiceprzewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały nr 44/07/V w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, z uwzględnieniem naniesionych poprawek.
 
Wynik głosowania:
za - 4
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 głos 
 
4. Projekt uchwały w sprawie: zawarcia umowy z Miastem Poznań w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej"
 
Komisja wnioskowała o przygotowanie zestawienia wysokości dotacji udzielonych przez inne gminy na budowę pomnika.
 
Na tym Wiceprzewodniczący Maciej Schneider zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
           Protokolant                                                                               Wiceprzewodniczący Komisji
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                Maciej Schneider

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 24.05.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 24 maja 2007
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.05
Godzina zakończenia 18.30
 
 1.Przewodniczący Komisji: Iwona Janicka - nieobecna
 2. Wiceprzewodniczący: Maciej Schneider
 3. Członkowie Komisji:  Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz - nieobecny
 
Prowadzenie: Maciej Schneider
 
Protokolant: Ewa Komorowska
 
Temat:  1.Zaopiniowanie projektów uchwał
  2.Zaopiniowanie projektu Statutu
 
 
Ustalenia Komisji
 
Ad 1.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy z Poznaniem na udzielenie pomocy finansowej przy budowie pomnika AK
Wysokość dofinansowania - propozycja Burmistrza i Przewodniczącego Rady   - 4000 zł
 propozycja radnego pana S.Balbierza - 3000 zł, poparta przez wiceprzewodniczącego Komisji.      
Głosowanie: 3 głosy za wnioskiem p.Balbierza, 1 przeciw.
 
Projekt uchwały w sprawie punktów sprzedaży alkoholu.
Stosowne wyjaśnienia przedstawił Sekretarz - uchwała dotychczas obowiązująca wymaga dostosowania do obowiązującego stanu prawnego  (zmiana przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości w 2003 r.)Limit pkt sprzedaży - 35 - nie ulega zmianie i nadal nie jest w pełni wykorzystany.
Głosowanie: wszyscy zaopiniowali projekt pozytywnie.
 
Projekt uchwał  w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasta Mosina  na dzieci zamieszkałe w Puszczykowie, uczęszczające do przedszkoli w Mosinie i analogiczna dot. Poznania.
Głosowanie: wszyscy pozytywnie zaopiniowali projekty.
Pan Z.Czyż zwrócił uwagę na fakt  korzystaniapuszczykowskich przedszkoli dzieci z Komornik i Lubonia. Sekretarz zobowiązał się sprawdzić powyższe.
 
Ad 2.
Wstęp i komentarz do projektu przedstawił pan M.Błajecki - przewodniczący doraźnej Komisji Statutowej.
Pan Z.Czyż zakwestionował sens tworzenia Rad Osiedli.
Wyjaśnienie pana M.Błajeckiego, inicjatora koncepcji: jest to  spełnienie postulatu mieszkańców współuczestniczenia w zarządzaniu miastem, polepszenie kontaktu z mieszkańcami.
W trakcie dyskusji przedstawiano argumenty za i przeciw tworzeniu rad osiedli.
Głosowanie:
za pozostawieniem niezmienionego pkt 1 w § 20 3 osoby, przeciw 1, wstrzymujący się 1.
Pan W.Hetman zakwestionował pkt 1 w § 22 Regulaminu Pracy Rady wnioskując o możliwość głosowania imiennego na życzenie 1 radnego. Po wyjaśnieniu przedstawionym przez Przewodniczącego rady i Sekretarza (utrzymanie dotychczasowego zapisu) wniosek wycofał.
Podczas omawiania Regulaminu Komisji Rewizyjnej kontrowersyjny okazał się zapis dotyczący zasad jawności.
Ustalono, że kwestia ta będzie zweryfikowana przez Radcę Prawnego.
Dyskutowano nad sensem powoływania zespołów kontrolnych (§ 15 - pkt 1 i 2)
Propozycja pana Z.Czyża - zamiast zespołów zapraszać do kontroli ekspertów.
Komisja nie wyraziła ostatecznej, jednolitej opinii w sprawie sformułowania zapisu pkt 1 i 2.
Wniosek pana W.Hetmana o zapis umożliwiający każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej uczestniczenie w kontroli w charakterze obserwatora: dodanie drugiego zdania do pkt 1.
Głosowanie:
za dodaniem opowiedziały się 4osoby, przeciw - nikt, wstrzymujący głos - 1.
Poprawka w § 25 pkt 4 - zastąpienie "do członków innych komisji..." - słowami "do wszystkich osób..."
Głosowanie: za poprawka opowiedzieli się wszyscy członkowie Komisji.
Głosowanie ostateczne :
 3 głosy za przyjęciem projektu ze zgłoszonymi poprawkami, 2 wstrzymujące się.
Sprawy bieżące - Dni Puszczykowa
Na pytanie pana M.Schneidera czy są kwestie związane z "Dniami", dla których komisja powinna podjąć jakieś czynności, pytania pana S. Balbierza w sprawie programu i przyłącza energetycznego  oraz pana Hetmana w sprawie zabezpieczenia odpowiedzi udzielił pan Sekretarz.
Wyjaśnił, że:
-    obchody organizowane są przez Urząd Miasta,Komisje w roli doradczej
-    kosztorys jest w trakcie tworzenia - trwają negocjacje cenowe z wykonawcami,
-    będzie położone nowe przyłącze  energetyczne - juz na stałe - koszt 14 tys. nie ujęty w rachunek Dni Puszczykowa
-    impreza zorganizowana jest zgodnie z przepisami w sprawie organizacji imprez masowych - koordynatorem zabezpieczenia jest pracownik Urzędu pan inspektor Lipiec.
Na tym wyczerpano tematy wymagające omówienia w dniu 24 kwietnia.
 
 
 Ewa Komorowska                                                                                           Maciej Schneider
      Protokolant                                                                                            Przewodniczący Komisji
 
 
 
 
        

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 23.04.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 23.04.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia:19.10
 
Komisja w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji: Iwona Janicka
2. Wiceprzewodniczący: Maciej Schneider
3. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki - nieobecny
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
 
Prowadzenie obrad : Przewodnicząca pani I.Janicka
Protokolant:  Ewa Komorowska
Porządek spotkania:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.
 2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2006 r.
 3. 3zaopiniowanie pozostałych uchwał
 
Ad 1/ Projekt poprawek do budżetu 2007 przedstawił Skarbnik pan P. Szmytkowski. Jego zdaniem uchwalona na Sesji Budżetowej uchwała nie traci ważności -  po uzupełnieniu uchwałą wprowadzającą zmiany wskazane przez RIO.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o odpowiedź czy zmiany w uchwale dotyczą tylko poprawek wymaganych przez RIO.
Otrzymała od Skarbnika odpowiedź twierdzącą. Jego zdaniem projekt przygotowany w październiku 2006, przyjęty przez RIO,  stanowił podstawę do przygotowania skorygowanego budżetu w marcu. Wersja marcowa, z nieznanych mu przyczyn został przez RIO oceniona negatywnie.
Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.
Głosowanie - jednogłośnie przyjęto projekt uchwały, która będzie przedstawiona Radzie na sesji w dniu 25.04.
 
Ad 2/ Przed przystąpieniem do analizowania wykonania budżetu za 2006 r. Skarbnik zgłosił Komisji, że dochody za rok 2007 będą większe niż planowano.
Jego uwaga wynikała z wcześniej przedstawionego mu zarzutu w kwestii złego planowania dochodów i braku właściwego monitoringu przychodów w 2006 r.
Po tej uwadze przystawiono do analizy wydatków.
Wykonanie - 83 %. Wymienił 4 działy klasyfikacji budżetowej, które odbiegały od zaplanowanej:
dział 758 - rozliczenia różne, dział 710 - działalność usługowa, 757 - obsługa długu publicznego  oraz dział 600 - transport i łączność
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Pan J.Szafarkiewicz poprosił o wyjaśnienie kto podpisał umowę kredytową na 2200 tys. zł.
Skarbnik wyjaśnił, że umowę tę w dniu 20 października podpisywał burmistrz J. Napierała. Termin jej realizacji ustalono na 15 grudnia.
Pan J.Szafarkiewicz zainteresowany był konsekwencjami wynikającymi z nie podejmowania ustalonej z bankiem kwoty.
Zdaniem Skarbnika nie byłoby żadnych restrykcji.
Wypowiedź uzupełnił Sekretarz Miasta pan M.Dettlaff, który stwierdził że pobranie kredytu było wolą Rady (uchwała)  
Skarbnik wyjaśnił, że kredyt miał być refinansowaniem poniesionych wydatków. Ponieważ nie było takiej potrzeby w nowym budżecie środki mogą być przeznaczone na inne cele.
Zdaniem Przewodniczącej pani I.Janickiej kwestia  zaciągniętego kredytu powinna był przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej.
Sekretarz wyraził opinię, że kredyt został skonsumowany w 2006 r na przeznaczone cele, natomiast pozostały inne środki.
Zdaniem Przewodniczącej, Komisja powinna postawić wniosek o wzmocnienie monitoringu wpływów i dochodów pod koniec roku.
Analizowano wykonanie budżetu przez jednostki podlegle.
Komisja stwierdziła brak zdolności pozyskiwania środków zewnętrznych przez Miejski Ośrodek Kultury.
Zdaniem pana J. Szafarkiewicza  dalsze kierowanie MOK przez p. Taraszkiewicz nie rokuje żadnej poprawy.
Pan Sekretarz zapewnił w 2007 r. są planowane zmiany.
Pan Z. Czyż - stwierdził naruszenie dyscypliny finansowi publicznych w związku z płaceniem karnych odsetek od długu spłacanego gminie Mosina.
Pan J.Szafarkiewicz zgłosił pytanie, które należy skierować  do prawnika - czy Komisja Rewizyjna ma prawo wezwać poprzedniego burmistrza do składania wyjaśnień.
Pan Z.Czyż jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że podczas przeprowadzanej kontroli Komisja Rewizyjna opierała się na dokumentach i wyjaśnieniach skarbnika.
Sekretarz zwrócił uwagę na fakt udzielania absolutorium urzędującemu burmistrzowi a nie jego poprzednikowi.
Zdaniem Komisji należy przeanalizować sprawę karnych odsetek na rzecz Mosiny.
Pan Z.Czyż  poinformował, że jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł wniosek do Rady o zwrócenie się do Rzecznika Finansów Publicznych.
Komisja oczekuje od Burmistrza informacji na temat konsekwencji uchylenia uchwały w sprawie stacji benzynowej.
Przewodnicząca p. I. Janicka zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy po tak przedstawionych wyjaśnieniach dotyczących wykonania budżetu Komisja można  pozytywnie zaopiniować jego realizację.
Dyskutowano o ew. konsekwencjach nie udzielenia absolutorium.
Podniesiona została kwestia odstąpienia od budowy stacji benzynowej i skutkach finansowych.
 Pani A.Stempniak wyjaśniła że nie ma możliwości realizacji inwestycji ponieważ stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały, która w konsekwencji  - nie podlega wykonaniu. Natomiast koszty poniesione przez inwestora na etapie projektowania były konieczne - bez projektu nie mógł uzyskać warunków zabudowy.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Wszyscy obecni opowiedzieli się za jej uchwaleniem.
Równocześnie członkowie Komisji poprosili o pisemną opinię Radcy Prawnego o skutkach nie udzielenia absolutorium.
Ad 3. Projekt uchwały nr 37 dot. upoważnienia burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Uzasadnienie dla podjęcia uchwały przedstawił Skarbnik. Weksel jest zabezpieczeniem dla Zarządu NFOŚiGW, że umorzone 10 % pożyczki zaciągniętej w 99 r. przez Puszczykowo  będzie  wykorzystane na przedsięwzięcia ekologiczne.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt.
Powrócono do tematu zwiększonych dochodów w 2007 r. Skarbnik zapowiedział przygotowanie na następną Sesję propozycji przeznaczenia dodatkowych środków.
Przewodnicząca Komisji poruszyła kwestię przygotowania Puszczykowa do Euro 2012.
W odpowiedzi Sekretarz pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że podejmowane są akcje promocyjne i  działania z zakresu turystyczno-rekreacyjnego.
Następnie poruszona została kwestia zbyt małego kontaktu pomiędzy radnymi a urzędem. Zdaniem pana J.Szafarkiewicza przykładem na poparcie powyższego jest niedoinformowanie radnych w kwestii Zakola Warty.
Zdaniem pani Janickiej powinna być opracowana forma informowania radnych. Np. zapraszanie na konsultacje związane z jakimś konkretnym tematem. Zaproponowała zawiadamianie radnych i zapraszanie na spotkania (drogą mailową).
Pan S. Balbierz zaproponował spotkania urzędników z radnymi i referowanie aktualnych spraw.
Zdaniem Sekretarza Miasta spotkania takie musiałyby odbywać się w godzinach rannych a Komisje skupić się nad bieżącą działalnością Urzędu, a nie tylko realizowaniem przyjętego planu.
Zapowiedział otwarte spotkanie dla radnych w związku z organizowaniem Dni Puszczykowa.
Pani I.Janicka wniosła o przygotowanie kalendarza prac nad przygotowaniem nowej Strategii dla Puszczykowa.
Pan J.Szafarkiewicz oczekuje informacji na temat podziału obowiązków w Urzędzie (regulamin organizacyjny). Zwrócił też uwagę na kwestie uporządkowania terenu MOSiR-u.
 
          Ewa Komorowska                                                                 Iwona Janicka
             Protokolant                                                                  Przewodnicząca Komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 11.04. - ciąg dalszy posiedzenia z dnia 2.04.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 11.04.  - ciąg dalszy posiedzenia z dnia 2.04.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 15.00
Godz. zakończenia:16.00
 
Komisja w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji: Iwona Janicka - nieobecna
2. Wiceprzewodniczący - Maciej Schneider
3. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki - nieobecny
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
 
Prowadzenie obrad : Wiceprzewodniczący pan Maciej Schneider
Protokolant:  Ewa Komorowska - część I
                     Maciej Dettlaff - część II
 
Temat: Zaopiniowanie projektów uchwał, które będą Radzie przedłożone do przyjęcia na Sesji w dniu 11.04. i 14.4. br
 
Projekt uchwały nr 26 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Puszczykowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie zarzutów i protestów podejmowanych dla tego terenu.
Członkowie Komisji nie zgłosili  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Za jej przyjęciem opowiedzieli się wszyscy obecni - 5 radnych.
 
Projekt uchwały nr 27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr 102106 i 1022/6 położonej przy ul. Niwka Stara / Jaskółcza.
Członkowie Komisji zgłosili wątpliwości co do poprawności językowej uchwały. Po korekcie - uchwała zyskała poparcie wszystkich  obecnych członków Komisji.
 
Projekt uchwały nr 28 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Na wstępie pan Sekretarz wyjaśni, że nastąpiła drobna korekta projektu w stosunku  do  tekstu, który Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o Sesji. Zmiana dotyczy tylko uzasadnienia.
Pan S. Balbierz poprosił o wyjaśnienie dot. działek nr 1528 i 1529. Wyjaśnił geodeta p. Luter.
Głosowano tekst poprawionej uchwały - wszyscy opowiedzieli się za jej przyjęciem.
 
Projekt uchwały nr 29 w sprawie zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Zaaprobowali wszyscy członkowie Komisji.
 
Wyjaśnienia dot. celowości zwołania Sesji Nadzwyczajnej w dniu 14 kwietnia przedstawiła burmistrz pani Małgorzata Ornoch -Tabędzka.
Ogłoszono przerwę w posiedzeniu Komisji na czas odbycia Sesji, po której Komisja opiniowała projekty uchwał, dla których uchwalenia zwołana została Sesja Nadzwyczajna
 
 Ewa Komorowska                                                                          Maciej Schneider
    Protokolant                                                                      Wiceprzewodniczący komisji
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 02.04.2007

 
Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 2.04.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 17.15
Godz. zakończenia:19.30
 
Komisja w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
Maciej Schneider
 
Prowadzenie obrad : Przewodnicząca
Protokolant:  Ewa Komorowska
 
Temat: Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję - 11.04.07
  Analiza sprawozdań finansowych i merytorycznych za 2006 r.
 
 Przewodnicząca  zaproponowała w pierwszej kolejności zaopiniowanie projektów dot. działek.
 Pan J.Szafarkiewicz stwierdził, ze musi zapoznać się z otrzymanymi projektami.
 Pani Hanna Rapalska-Kaczmarek członek Komisji Urbanistycznej, przedstawiła opinię Komisji i wyjaśniła przyczyny uchylenia uchwał Rady Miasta Puszczykowa, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono, że podczas sesji przypomniany będzie tekst uchwał podlegających uchyleniu.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara / Jaskółcza uzasadniała  pani Burmistrz.
Pani Janicka stwierdziła, że z zapisu uchwały nie wynika iż teren ten nie będzie wykorzystany przez Stajnię Niwka.
Pani H.Rapalska-Kaczmarek zapewniła, że uchwała jest zgodna z obowiązującym studium, zakupiony przez miasto teren jest przeznaczony pod funkcje usługowe i mieszkaniowe.
Pan Marek Błajecki zgłosił uwagę formalną - projekty powinny być dostarczane Komisji wcześniej a nie przed samym jej posiedzeniem.
Pan Szafarkiewicz stwierdził potrzebę poszerzenia dołączonej do projektu analizy poprzez uwzględnienie  budownictwa mieszkaniowego.
W związku z tym, że członkowie Komisji wyrazili wolę dokładnego zapoznania się z projektami uchwał ustalono spotkanie Komisji przed sesją dniu 11.04. celem ostatecznego ich zaopiniowania.
Pani Burmistrz przedstawiła koncepcje planowanych terenów rekreacji dziecięcej ( Niwka - Nowe Osiedle, rejon Pomorskiej i Mazurskiej). Z uwagi na przedłużający się proces projektowania nie ma szans na przedstawienie tych projektów na najbliższej sesji. Termin składania wniosku do Funduszy Europejskich mija 16 kwietnia wobec czego zapowiedziała zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 14 kwietnia.
Wokół przedstawionej koncepcji rozwinęła się dyskusja, która zmieniła zasadniczy temat posiedzenia. Przewodnicząca K.B i R.M. stwierdziła konieczność zaopiniowania projektu przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. W związku z obowiązującym terminem złożenia projektu do 16 kwietnia ustalono, że wszyscy zainteresowani Radni będą mogli zapoznać się z projektem i wydać opinię na spotkaniu poprzedzającym sesję - o godz. 15.30.
Sprawozdania z wykonania budżetu.
Pan Skarbnik poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami złożył stosowne sprawozdania do RIO, w wymaganym terminie. Omówił wykonanie poszczególnych działów.
Dochody: Komisja zwróciła uwagę na zwiększone, w stosunku do planowanych, wpływy do budżetu
Pan Szafarkiewicz zakwestionował zasadność zaciągania kredytu w grudniu 2006 r. ponieważ równocześnie niewykorzystane środki przeszły na kolejny rok.
Skarbnik wyjaśnił iż kredyt zaciągnięto na zabezpieczenie planowanych inwestycji, które miały być rozpoczęte w ubiegłym roku i zabezpieczenie finansowe było konieczne.
Pani Janicka zwróciła uwagę na niedoszacowanie wpływy z podatków od nieruchomości. Ogółem Komisja stwierdziła zwiększenie dochodów w stosunku do planowanych o 1mil. zł i zaleciła Skarbnikowi zwiększenie monitoringu operacji finansowych.
Wydatki: wykonanie - 83 %  planów. Największe niedoszacowania stwierdzono w dziale: transport i łączność. Pozostała także kwota przeznaczona na zakup zakola Warty.
Pan M.Błajecki zakwestionował zasadność brania kredytu w istniejącej sytuacji.
Skarbnik ponownie wskazał opóźnienie przebudowy ul. Poznańskiej jako przyczynę nieplanowanych oszczędności.
Pani Janicka zakwestionowała nie wydatkowanie środków na zdrowie.
Pan Z.Czyż zwrócił uwagę na znaczne zwiększenie zakupu usług remontowych. Plan 150 tys, realizacja 287 tys.
Skarbnik wyjaśnił, że 6 czerwca Zarząd powiatu zwiększył dotację na budowę ścieżki rowerowej o 110 tys. zł.
Po przyjęciu sprawozdania Skarbnika, Komisja uzgodniła, że zbierze się w dniu 11 kwietnia o godz. 15.00 celem ostatecznego zaopiniowania projektów 4 uchwał, które maja być głosowane w czasie Sesji.
 
 
 
Ewa Komorowska                                                                          Iwona Janicka
    Protokolant                                                                           Przewodnicząca komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 12.03.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 12.03.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 17.15
Godz. zakończenia:19.30
 
Komisja w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
Maciej Schneider
 
Prowadzenie obrad : Przewodnicząca
Protokolant:  Ewa Komorowska
 
Temat:  Zaopiniowanie budżetu
Na prośbę Przewodniczącej Skarbnik przedstawił szczegółowo poszczególne zapisy uchwały budżetowej wraz z załącznikami. Na wstępie zaznaczył, że wszystkie zapisy uchwały wynikają z ustawy o finansach publicznych, która zobowiązuje do wskazania źródła dochodów i wydatki.
Szczegółowo przedstawił poszczególne pozycje składające się na dochody Miasta
Pan Szafarkiewicz zwrócił uwagę na błąd w zapisie dotyczącym subwencji oświatowej. Wprowadzono poprawkę poprzez wprowadzenie właściwej kwoty tj. 3084.007  oraz dopisanie w nawiasie wyjaśnienia: subwencja ogólna (część oświatowa)
Skarbnik wyjaśnił, że gmina otrzymuje ogółem 4 subwencje. Wskazał źródła pochodzenia dochodów własnych, składających się na ogólną sumę 8774.854 zł. Następnie wyjaśnił zasady obowiązującego podziału wydatków i zgodne z tym planowane wydatkowanie poszczególnych kwot.
Równolegle szczegółowo analizowane były odpowiednie załączniki do uchwały.
Wątpliwości Przewodniczącej wzbudziła pozycja związana z § 8, w załączniku nr 11 "zakup usług pozostałych" na kwotę 30 tys.
Skarbnik wyjaśnił, że środki z zał. 11 nie wchodzą do budżetu, są tworzone z odpisów od firm, przeznaczone na ochronę środowiska i mogą być przeznaczone np. na likwidację azbestu. Jest to kwota do dyspozycji Rady.
Pani Janicka zwróciła uwagę na konieczność innego sformułowania zapisu  w § 9 dotyczącego dotacji dla przedszkoli. Uzupełniono dodaniem słowa "podmiotowe" (dotacje podmiotowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansowi publicznych).
Załącznik nr 10 - dotacje dla organizacji pozarządowych - Skarbnik wyjaśnił, iż z uwagi na przeprowadzony już konkurs i podział częściowy kwot, a także pozostanie kwoty około 40 tys. do dalszego podziału, ogólnej kwoty przeznaczonej na ten cel - 207 450 zł  w uchwale nie można rozdzielić na części. Uzupełniając - Sekretarz wyjaśnił, że pozostała część pieniędzy, która była przeznaczona na promocje zdrowia i inicjatywy obywatelskie będzie rozdzielona po ogłoszeniu ponownego konkursu.
Skarbnik przedstawił propozycje upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planowanego deficytu budżetowego - §12.
Pan M.Błajecki zapytał czy są przepisy regulujące tą kwestię.
W odpowiedzi Skarbnik wyjaśnił, że nie ma takiej regulacji w kwestii wysokości kwoty.
Zdaniem pani Janickiej taki zapis pozbawia Radę możliwości decydowania o wysokości i warunkach kredytu zaciąganego przez Burmistrza w ciągu roku.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że kredyt musi być zaciągany w formie publicznego przetargu.
W związku z zapisem § 12- 15, wywiązała się dyskusja na temat wysokości kwoty, którą może dysponować burmistrz z upoważnienia rady. Analizowano jak upoważniony był burmistrz poprzedniej kadencji. Pani Burmistrz wyjaśniła, że w poprzedniej kadencji była nadwyżka budżetowa i nie było potrzeby zaciągania kredytu na pokrycie deficytu.
Pan J.Szafarkiewicz poprosił o wyjaśnienie, czy upoważnienie to dotyczy wydatków przewidzianych w budżecie oraz czy burmistrz może zaciągać pożyczki sam, bez upoważnienia Rady. Otrzymał odpowiedź twierdzącą.
Pan M.Błajecki poprosił panią Burmistrz o podanie wysokości kwoty, która uważa za konieczną. Dopisano "do łącznej kwoty w wysokości 2 600 000 zł.
Pani Janicka zwróciła uwagę na nieprecyzyjność zapisu, który powoduje, że nie wiadomo czy upoważnienie dotyczy każdorazowej kwoty do wysokości 2 600 000 czy do tej wysokości rocznie. Ustalono dopisanie stosownego wyjaśnienia (rocznie).
Pan J.Szafarkiewicz zaproponował wykreślenie z § 15 zapisu dotyczącego limitu papierów wartościowych.
Pani I.Janicka zwróciła uwagę na brak współgrania § 12 i 13 uchwały.
Skarbnik próbował wyjaśnić zaproponowany przez niego zapis uchwały, nawiązując do zapisów z budżetu na rok 2006, co w rezultacie wywołało sprzeciw pani Janickiej, zdaniem której tłumaczenie to wprowadza Komisję w błąd. Poprosiła o odpowiedź czy wobec takiego zapisu Rada będzie miała prawo decydować  o wysokości zaciąganego kredytu.
Skarbnik wyjaśnił, że do zaciągania kredytu Rada będzie musiała panią Burmistrz każdorazowo upoważnić.
Pan M.Błajecki zaproponował sprecyzowanie na co ma być przeznaczona kwota 2600 000 zł.
Pan J. Szafarkiewicz zaproponował dopisanie określenia "na pokrycie deficytu".
Pan M.Błajecki wnioskował o wykreślenie §12. 
Skarbnik zasugerował upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań do 1 mil. zł
Pani I.Janicka zaproponowała upoważnienie  burmistrza do zaciągania zobowiązań do  kwoty w wysokości 500 tys. i przygotowanie ew. autopoprawki na sesji. Propozycję poparła pani Burmistrz.
Przewodnicząca zwróciła się do Komisji z pytaniem o proponowaną wysokość kwoty upoważnienia. Pan J. Szafarkiewicz wnioskował wpisanie kwoty w wysokości 500 tys. zł.
Pan Schneider zainteresowany był jaka jest wysokość upoważnienia  burmistrza w innych gminach. W odpowiedzi Skarbnik wyjaśnił, że kwoty są różne.
Pan M.Błajecki podtrzymał wniosek w sprawie wykreślenia zapisu paragrafu 12.
Pan J.Szafarkiewicz optował za pozostawieniem zapisu o możliwości zaciągania kredytu bez zgody Rady do  kwoty 500 tys.
Wobec postawionych 2 wniosków: pierwszy - wykreślenie paragrafu 12, drugi - zmiana zapisu do wys. 500 tys. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie najpierw najdalej idącego wniosku - wykreślenie § 12. Za -  opowiedział się tylko wnioskodawca. Kolejne głosowanie:  upoważnienie do 500 tys.  Za - głosowało 6 osób. Tym samym ustalono powyższą wersję.
W uzupełnieniu Skarbnik wyjaśnił, że pierwotny zapis miał umożliwiać podejmowanie szybkich decyzji, niezbędnych po rozpoczęciu modernizacji ul. Poznańskiej.
Pan  J.Szafarkiewicz  nawiązał do swojego wniosku w sprawie wykreślenia zapisu dot. emisji papierów wartościowych ale po wyjaśnieniu udzielonym przez Sekretarza i Skarbnika odstąpił od wniosku, natomiast zgłosił zastrzeżenie co do zapisu § 13 upoważniającego burmistrza do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami. Uznał taki zapis za zbyt szeroki.
Skarbnik wyjaśnił, że przesunięcia następują tylko w ramach jednego działu, podał przykłady użyteczności takiego zapisu ( np. przeniesienia w pomocy społecznej)
Zdaniem pani Burmistrz zapis taki był w budżecie Puszczykowa zawsze i pozwala na przesuwanie drobnych kwot.
Pan J.Szafarkiewicz zgodził się na przesunięcia, jeśli z założenia będą to zmiany  "kosmetyczne", co poddał w wątpliwość.
Zastrzeżenia powyższe wywołały kolejną dyskusję i powracanie do przykładów z przeszłości. Zdaniem pana Szafarkiewicza zapis powinien być uzupełniony konkretną  kwotą, do wysokości której możliwe są przesunięcia.
 Skarbnik przypomniał o licznych przesunięciach w budżecie, dokonywanych zarządzeniami burmistrza, bez głosowania Rady. Przytoczył, że grudniu 2006 zarządzeniami przesunięto kwotę ogółem około 10 tys.
Pani I.Janicka poparła możliwość określenia limitu, nawiązując do poprzedniego budżetu, w której jej zdaniem był jakiś limit.
Pani Burmistrz stwierdziła, że nie ma nic przeciwko wprowadzeniu limitów i ograniczeń, zapowiadając równocześnie przejrzystość zarządzania.
Pan M. Błajecki był przeciwnego zdania uznając, że każdy limit ma to do siebie, że ogranicza możliwości działania. Należy okazać jakąś dozę zaufania.
Pani Janicka przytoczyła zapis z analogicznej  uchwały z 2006 r.  w której, jak się okazało, nie określono kwoty limitu.
Skarbnik przytoczył konkretny przykład na udowodnienie celowości zapisu: wniosek MOPS o przesunięcie pomiędzy paragraf. 6000 zł . Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że dla niej wysokość kwoty przesunięcia także ma znaczenie, z punktu widzenia Komisji Rewizyjnej, której jest członkiem ten zapis § 13 Radzie nie gwarantuje żadne możliwości  wpływu na wydatki.
 Pan Błajecki poprosił o skonkretyzowanie dyskusji i wniósł wniosek o pozostawienie zapisu § 13 w dotychczasowej wersji. Wniosek został przegłosowany i opowiedział się za nim  tylko wnioskodawca.
 Pan Szafarkiewicz zaproponował limit 10 tys. ale go wycofał z uwagi na to, że pozostali członkowie Komisji uznali kwotę za zbyt niską. Pani Iwona Janicka zaproponowała limit do wysokości 50 tys.
Pan Z.Czyż zwrócił się do pani Burmistrz z pytaniem czy limit w wysokości 50 tys. będzie paraliżował zarządzanie miastem, na co pani Burmistrz odpowiedziała, że nie przypuszcza aby musiała dokonywać przesunięć powyżej 50 tys .
 Skarbnik poprosił o doprecyzowanie zapisu, wskazując że zdarzają  się przesunięcia zbiorcze i wtedy kwota jest wyższa.
Przewodnicząca wniosła o dopisanie w pkt 1) § 13 "…w ramach działu klasyfikacji budżetowej  jednorazowo do kwoty 50 tys. zł".
Poprosiła o przegłosowanie. Wniosek poparło 6 osób, jedna była przeciwna.
 Do dochodów nie wniesiono więcej uwag.
 
Wydatki.
W związku z tym, że na poprzednich komisjach był przedstawiany stosowne projekt i wnoszone propozycje zmian, pani I.Janicka zaproponowała aby najpierw Skarbnik przedstawił wszystkie nowe zmiany a potem zgłaszane będą uwagi.
Skarbnik stwierdził, iż nie wprowadzał zmian do przedstawionych na poprzednich spotkaniach Komisji propozycji, ponad te które były wniesione przez radnych i  odpowiedział na wszystkie pytania zadane przez Radnych. Wyjaśnienia uzupełniła pani Burmistrz. Wyraziła także nadzieję, że przyszłoroczny proces tworzenia budżetu będzie miał inny przebieg, żeby prace nad nim już wkrótce się zaczęły i można było przedstawić gotowy projekt w dniu 15 listopada. 
Pan Szafarkiewicz miał wątpliwości co do dużej kwoty zaplanowanej na wydawanie Echa Puszczykowa - 80 tys. W odpowiedzi pani Burmistrz wyjaśniła, że w roku 2006 była to kwota w wysokości 120 tys. zł.
Pan W. Hetman zapytał o zabezpieczenie pieniędzy na budowę boiska na ul. Jarosławskie. W odpowiedzi pani Burmistrz zapewniła, że w budżecie są zaplanowane środki na opracowanie projektu 3 boisk -  na ul. Jarosławskiej, na Nowym Osiedlu i na ul. Mazurskiej.
Pan J. Szafarkiewicz stwierdził konieczność zaplanowania kwoty na budowę hali sportowej Poruszył także kwestię lokalizacji hali. W odpowiedzi pani Burmistrz stwierdziła, że można zwiększyć deficyt natomiast lokalizacja była tematem dyskusji doradczej komisji urbanistycznej, która negatywnie zaopiniowała proponowaną obecnie lokalizację.
  Pani Janicka zapytała czy w ciągu roku będzie można kwotę przeznaczoną na projekt hali zwiększyć. Dostała odpowiedź twierdzącą z zaznaczeniem konieczności wzięcia pożyczki. Wobec czego zaproponowała aby kwotę tą pozostawić bez zmian.
Na pytanie pani Burmistrz o wolne środki Skarbnik odpowiedział, że w tej chwili nie ma rezerwy pozwalającej na zwiększenie kwoty na projekt hali ale w trakcie roku mogą nastąpić jakieś oszczędności ( np. środki umorzenia części pożyczki na projekt termomodernizacyjny), które będzie można przeznaczyć na ten cel.
Pan Szafarkiewicz wniósł o zapisanie w protokole, że pieniądze na projekt będą zagwarantowane i do 2008 r. projekt będzie przygotowany. Zwrócił uwagę na błąd matematyczny w załączniku nr 6.
Ponieważ nie było więcej pytań i uwag, pani I.Janicka poddała pod głosowanie komisji projekt budżetu na 2007 r. wraz z wszystkimi poprawkami i załącznikami od  nr 1 - 12.
Za przyjęciem projektu opowiedziało się 5 osób, 2 wstrzymały się od głosu.
 
Sprawy bieżące
Pani I.Janicka przekazała uwagę mieszkańców w sprawie spływu wody ul. Wysoką.
Pan S.Balbierz - pojawienie się 2 dzikich wysypisk śmieci
Ustalono, że na Komisjach będzie udostępniony zeszyt uwag i  każdy wpisze ew. uwagi.
Pani Burmistrz zachęcała do udziału w posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 20 marca, na której omawiana będzie sprawa śmieci i  oczyszczania miasta
Następne posiedzenie Komisji wyznaczono na 26 marca, godz. 17.00.Temat: otwarta dyskusja nad dostępem do środków unijnych - dostępie i oczekiwaniach.
O godz. 19.30  Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
               Ewa Komorowska                                                                Iwona Janicka
                   Protokolant                                                                 Przewodnicząca komisji
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 26.02.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 26 lutego 2007
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.05
Godzina zakończenia 18.55
 
 1.Przewodniczący Komisji: Iwona Janicka
 2. Członkowie Komisji:  Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
 
Protokolant: Ewa Komorowska
 
Temat: Dyskusja na temat utwardzania dróg, tras, transportu lokalnego i ew. urządzenia zieleni miejskiej.
 
Z Urzędu Miasta w posiedzeniu Komisji brały udział wiceburmistrz pani Anna Gonet oraz pani Barbara Mulczyńska - kierownik referatu infrastruktury technicznej.
Pani Iwona Janicka powitała przybyłych , poinformowała o przedmiocie obrad komisji i poprosiła panią Mulczyńską o przedstawienie wszystkich informacji na temat kryteriów wyboru ulic do utwardzania.
Członkowie Komisji otrzymali wykaz - tabele ulic Puszczykowa z zaznaczeniem stanu prac, planowanym zakresem prac, kosztami i pkt rankingu.
Na pytanie pana Marka Błajeckiego dotyczące aktualności tabeli, pani Mulczyńska wyjaśniła, że stan zabudowy posesji jest sprzed 3 lat.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się do członków Komisji o rozstrzygnięcie w sprawie pozostawienia lub zmiany przyjętych kryteriów rankingu.
Pani Mulczyńska wyraziła opinię, że powinno się ustalić, które ulice będą do realizacji z budżetu miasta  w 200 7 r.
Pan Marek Błajecki zaproponował aby przyglądnąć się kryteriom i ostatecznie zadecydować, które ulice powinny być zrobione.
Głos zabrał mieszkaniec ul. Roboczej, który podniósł kwestie niezrealizowanej obietnicy z poprzedniej kadencji dotyczącej tłuczniowania tej ulicy - co nie zostało zrobione.
Komisja ustaliła, że do 2008 r. zostanie przygotowana dokumentacja techniczna dla ul. Roboczej, Jodłowej, Norwida i Nowowiejskiego.
Pan J.Szafarkiewicz zaproponował by fakt posiadania dokumentacji dodawał ulicy punkty w rankingu, postawił także wniosek aby przed planowaniem remontu kolejnych ulic Komisja otrzymała wykaz tych ulic do zaakceptowania.
Wniosek - w sprawie systematycznej aktualizacji punktów związanych z rankingiem złożyła Przewodnicząca Komisji.
Uczestniczący w spotkaniu Komisji mieszkańcy skrytykowali pomysł budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Poznańskiej.
Przewodnicząca poprosiła o udostępnienie Komisji analizy natężenia ruchu na ul.Poznańskiej,  przygotowywanej w związku z planowanym remontem.
 
Na tym zakończono dyskusje dotyczącą utwardzania ulic.
 
Transport lokalny
Przewodnicząca zwróciła się do pani B.Mulczyńskiej o przedstawienie zagadnień transportu lokalnego.
Pani Mulczyńska stwierdziła konieczność przeprowadzenia analizy transportu wewnętrznego w mieście. Dyskutowano na temat obecnego stanu. Stwierdzono zasadność wprowadzenia w mieście komunikacji minibusowej, zwłaszcza na Górnym Puszczykowie - wiązanej z PKP i MPK.
Dyskutowano na temat obowiązującego ograniczenia biletów ulgowych dla emerytów. Pani Mulczyńska wyjaśniła, że  jest to uwarunkowane wysokością dopłat miasta dla MPK. Zwiększenie dostępności  spowoduje zwiększenie dopłaty.
Ustalono, że pani Mulczyńska zwróci się do MPK z pytaniem o wysokość dopłaty i po uzyskaniu odpowiedzi Rada podejmie w tej sprawie decyzję.
Iwona Janicka zaproponowała członkom Komisji wybór zastępcy przewodniczącego.
Zgłoszono kandydaturę pana Macieja Schneidera.
W głosowaniu jawnym 6 osób głosowała za, głos wstrzymujący -1.
 
Sprawy bieżące.
Pan Maciej Schneider powrócił do kwestii komunikacji wewnętrznej - minibusowej.
Zdaniem pani Mulczyńskiej należy określić cel, któremu przede wszystkim miałaby służyć (grupę odbiorców).
W związku z powyższym pan Marek Błajecki złożył wniosek aby sprawą komunikacji wewnętrznej zająć się na oddzielnym spotkaniu Komisji. Do przygotowania wszystkich niezbędnych informacji została zobowiązana pani Mulczyńska.
 
Następne posiedzenie Komisji ustalono na dzień 12 marca, godz. 17.00
 
 
 
      Ewa Komorowska                                                                      Iwona Janicka
            Protokolant                                                                     Przewodnicząca komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 19.02.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 19.02.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia:19.30
 
Komisja w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie:
Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
Maciej Schneider
 
Protokolant:  Ewa Komorowska
 
Temat:  Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 21 02.
 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła powyższy temat i zaproponowała aby najpierw opiniować uchwały dot. nieruchomości a następnie pozostałe, wg ich kolejności.
Pan Władysław Hetman oświadczył, że nie uczestniczył w posiedzeniach Komisji w dniu 5 i 12 lutego ponieważ nie otrzymał stosownego zawiadomienia.
 
Opiniowanie Uchwał:
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Pani I.Janicka - opowiedziała się za przyjęciem projektu, pod warunkiem że dotyczy to działek wziętych w wieczyste użytkowanie w latach 60-70-tych, nie powinno być objęte bonifikatą działki zakupione w latach 90-tych. Zwróciła także uwagę na istniejące na arkuszu 5 duże rozbicie działek i rozważenie możliwości ich scalenia, jeśli są własnością tej samej osoby.
Odpowiedzi udzieliła pani Alina Stempniak - działki były brane w wieczyste użytkowanie w latach 60-7- tych, natomiast o z wnioskiem o scalenie musi wystąpić właściciel.
Po tych wyjaśnieniach Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
 1. Uchwała w sprawie wykonania pierwokupu nieruchomości przy ul. Niwka Stara.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła -  wpłynął akt pierwokupu, z którego postanowiła skorzystać pani  Burmistrz. Działka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe ale zgodnie z planowaną, nową koncepcją zagospodarowania terenu - zmiana -  pod rekreację.
Pan J. Szafarkiewicz -  cena 78 zł za m.kw. - obok stajni - jest ceną za wysoką. Oczekiwał dodatkowych informacji: kto jest właścicielem sąsiednich działek i jaka jest koncepcja zagospodarowania po zakupie.
Odpowiedzi udzielił sekretarz miasta pan Dettlaff - sąsiednie działki należą także do miasta oraz do Cechu Rzemiosł Budowlanych, nie można przygotowywać planu zagospodarowania działki nie będącej jeszcze własnością miasta, jest koncepcja - rekreacja: zabudowania związane z przystanią na Warcie. Prowadzone są rozmowy z właścicielem.
Pan J. Szafarkiewicz poddał w wątpliwość sens zabudowy rekreacyjnej w tym miejscu z uwagi na planowaną przystań na Zakolu Warty i w jego opinii, trzeba najpierw podjąć decyzję co do Zakola. Zwrócił uwagę na możliwość podniesienia ceny przez sprzedającego, oraz koszty zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.
Otrzymał wyjaśnienie, że przed podniesieniem ceny chroni umowa przedwstępna, a przygotowanie planów to koszt 10 tys. zł.
Pan Szafarkiewicz oczekuje w tej sprawie wyjaśnień pani Burmistrz.
Opinia wyrażona przez panią I.Janicką: teren jest dobry, należy go wykupić gdyż istnieje zagrożenie, że ew. inni nabywcy, którzy przeznaczą działkę pod zabudowę mieszkalną wystąpią do Urzędu Miasta o likwidację Stajni Niwka.
Za podjęciem uchwały o skorzystaniu z prawa pierwokupu opowiedziało się  4 członków komisji, 3 wstrzymało się od głosu.
 1. Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości - ul. Gwarna
Stosowne wyjaśnienia złożył pan Sekretarz. Wynikało z nich że: część terenu podlega wymianie, 37 m w wyniku tej zamiany miasto musi zakupić, nie ma jeszcze decyzji o podziale geodezyjnym a wobec tego, projekt uchwały powinien być inaczej sformułowany niż projekt przygotowany przez geodetę Urzędu.
Pan M.Błajecki proponował porządne przygotowanie projektu i przesunięcie uchwały na następną sesję.
Pan J. Szafarkiewicz poprosił o wyrysowanie na mapce linii płotów - na podstawie wizji lokalnej, jeśli granica będzie w linii prostej - można 37 m odkupić.
Zdaniem pani I. Janickiej wykupiony przez miasto teren będzie faktycznie i tak użytkowany tylko przez właściciela.
Pan M.Błajecki podtrzymał propozycję w sprawie przeniesienia uchwały na następną sesję.
Pan M. Dettlaff motywując koniecznością jak najszybszego przekazania zainteresowanemu mieszkańcowi decyzji Rady w kwestii zamiany, poprosił Komisję o przedstawienie uzupełnionego projektu uchwały na najbliższej sesji.
Decyzja Komisji - będzie na sesji wizualizacja i na jej podstawie podjęta decyzja.
 1. Uchwała w sprawie zmiany terminu zabudowy działki oddanej w wieczyste użytkowanie.
Przewodnicząca Komisji wyraziła obawę, że może być więcej takich wniosków, co opóźni wykończenie całej zabudowy rynku.
Komisja jednomyślnie postanowiła nie rekomendować projektu uchwały.
 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
Przewodnicząca Komisji, nawiązując do udziału w poprzedniej Sesji przewodniczącego SGiPW Michała Chojary, który przedstawił działania i osiągnięcia Stowarzyszenia, zaproponowała aby kilka zdań przypominających powiedziała Ewa Komorowska, która była tam dyrektorem biura.
Po wypowiedzi w/w projekt przystąpienia został poparty przez wszystkich członków Komisji - 7 głosów za.
W związku z decyzją Komisji z dnia 12 lutego w sprawie uzupełnienia informacji na temat budżetu z zakresu pomocy społecznej stosowne wyjaśnienia złożył dyrektor MOPS, pan Karol Majewski. Wyjaśnienia pana Majewskiego Komisja uznana za wystarczające.
Pani Janicka, zwracając uwagę na fakt, już po dyskusji na temat poszczególnych rozdziałów budżetu wprowadzone zostały do niego zmiany, zapytała Sekretarza jakie zmiany są jeszcze przewidziane i kiedy Komisja otrzyma poprawiony projekt budżetu.
Odpowiedź Sekretarza - po rozważeniu poprawek wynikających z protokołów, z posiedzeń Komisji.
Przewodnicząca powiedziała, że oczekuje oficjalnej informacji o projektowanych zmianach. Pan Dettlaff zapewnił, że Komisja otrzyma poprawiony budżet, uwzględniający zmiany.
 
c.d. opiniowania uchwał
6.    Uchwała w sprawie przyjęcia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Podjęcie uchwały rekomendowana pani Burmistrz. Nawiązała do dwóch realizowanych przez nią projektów będących wstępem do opracowania Strategii. Wyjaśniła, że podjęcie uchwały nie niesie żadnych skutków finansowych dla miasta, natomiast umożliwia podpisanie porozumienia międzygminnego, ustalenia formy prawnej a potem możliwości wspólnego z tymi gminami aplikowania o środki europejskie.
Pani Anna Gonet uzupełniła listę korzyści wynikających  z wspólnych działań międzygminnych: oznakowanie tras rowerowych, stworzenie infrastruktury drogowej w ramach WPN, połączenia autobusowe, ścieżki rowerowe.
Pani I. Janicka dodała, że posiadanie Strategii przez miasto, wzmocni przedsiębiorstwa turystyczne z jego terenu w procedurze wnioskowania o dofinansowanie ich działalności ze środków unijnych.
Komisja, 7 głosami za, rekomendowała Radzie przyjęcie uchwały.
 
Sprawy bieżące
Burmistrz miasta,
poinformowała Komisję o potrzebie zlecenia wykonania ekspertyz w związku z:
- modyfikacją strategii zrównoważonego rozwoju Puszczykowa;
- modyfikacją studium zagospodarowania przestrzennego;
Ponadto planowana:
- analiza systemu oświaty z uwzględnieniem analizy demograficznej;
- audyt energetyczny - niezbędny dla otrzymania dofinansowania z Ekofunduszu;
- ekspertyza budowlana określonych budynków;
- opinia o wykonanych inwestycjach - wobec zastrzeżeń co do ich jakości - uprawniająca do wystąpienia o odszkodowanie.
Wstępna kwota zarezerwowana w budżecie na ten cel to 60 tys. zł.
Zaproponowała wprowadzenie tematu zagospodarowania budynku przejętego przez miasto - na sesję w marcu.
Poprosiła Komisję o zaakceptowanie terminu zorganizowania wstępnych konsultacji z mieszkańcami na temat projektów - po Sesji Budżetowej.
Pan J. Szafarkiewicz ponowił wniosek o zakup dyktafonu cyfrowego.
Następne posiedzenie Komisji wyznaczono na 26 lutego, godz. 17.00.
O godz. 19.30  Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
    Ewa Komorowska                                                                      Iwona Janicka
         Protokolant                                                                    Przewodnicząca komisji

Protokół z II części posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 12.02.2007 r.

Protokół z II części posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
 w dniu 12 lutego 2007 r.
 
Godzina rozpoczęcia: 17.15
Godzina zakończenia:19.15
 
Komisja w składzie:
1.    Przewodnicząca Komisji : Iwona Janicka
      Członkowie Komisji:
2.    Stanisław Balbierz
3.    Marek Błajecki
4.    Zbigniew Czyż
5.    Władysław Hetman - nieobecny
6.    Janusz Szafarkiewicz
7.    Maciej Schneider
Protokolant: Ewa Komorowska
 
Obrady Komisji rozpoczęły się od wysłuchania interpelacji mieszkańców ul. Krzywej, która zgodnie  z pierwotnymi planami miała być remontowana w 2006 r.
Odpowiedzi udzielił pan Skarbnik, który zapewnił, że ulica ta jest przeznaczona do realizacji w 2007 r. Planowane jest jej utwardzenie, bez położenia dywanika asfaltowego. Plany będą jeszcze weryfikowane, z uwagi na uzyskanie dodatkowego miliona zł w budżecie.
Odpowiedź usatysfakcjonowała mieszkańców ul. Krzywej, zostali zaproszeni na Sesję budżetowa.
Kontynuacja  szczegółowej  analizy budżetu
Ochrona Zdrowia - zaplanowano 171 tys.
O wyjaśnienie pozycji "zakup usług pozostałych" w  kwoty 15 tys  - poprosił pan Marek Błajecki.. Z odpowiedzi wynikało, że jest to kwota przeznaczona na drobne zakupy dla szpitala. W tym roku zaplanowano zakupienie łóżek .
Pomoc społeczna -
Analizowano wydatki przeznaczone na usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, fundusz osobowy, delegacje służbowe.
Wobec znacznych kwot przeznaczonych na działalność MOPS Komisja wnioskuje o przedłożenie szczegółowego rozliczenia planowanych kosztów. Wobec czego, na posiedzenie w dniu 19 lutego należy zaprosić pana Karola Majewskiego.
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1857 000 zł
Przedstawiono wydatki związane z gospodarką ściekową, gospodarka odpadami, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni.
Autokorektę dot. kosztów oczyszczania miasta zgłosiła pani Anna Gonet. Planowana kwota na sprzątanie - 225 tys, w wyniku przetargu  - 119 000 zł. Łącznie z kosztami utrzymania zimowego nie powinna być to kwota mniejsza niż 225 tys. Zaplanowano 240 tys.
Utrzymanie zieleni - w stosunku do planów z listopada 2006 r. podniesiono do wysokości 173 tys. W kwocie tej nie uwzględnia się koszenia trawy w MOSiR-ze. Ten koszt zaplanowano w dziale Sport ( odpowiedź Skarbnika na pytanie pani Janickiej.
Oświetlenie - pan Marek Błajecki zgłosił uwagi mieszkańców dotyczące modernizacji oświetlenia. Pani Anna Gonet wyjaśniła, że wszystkie prowadzone prace wykonywane są zgodnie z podpisana umową. Koszty ponosi miasto, mimo że linia jest własnością Enei.
Pani Janicka wyraziła obawy co poprawności prowadzenia schroniska dla zwierząt  przez Ekorondo. Z odpowiedzi pani Gonet wynikało, że stosowna umowa była podpisana, Ekorondo jest odpowiedzialne i musi utrzymywać odpowiedni standard.
Miasto ma prawo kontroli, jeśli będą skargi - będzie przeprowadzona.
Kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych - 435 tys. zawiera w sobie koszty raty za umowa z Eneą.
Wydatki inwestycyjne 316 tys. - w planach z 15 listopada, podniesione do wysokości 580 tys.  w związku z rozszerzeniem modernizacji ul. Poznańskiej. Pani Gonet wyjaśniła, że pozycja ta nie jest do końca wyjaśniona bo poszerzenie zakresu prac wiąże się z poniesieniem przez mieszkańców kosztów zmiany instalacji doprowadzającej  prąd do budynków.
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
W tym rozdziale mieści się kwota przeznaczona dla organizacji pozarządowych, opłacanie należności z tytułu zleceń  oraz zakupu materiałów i wyposażenia - między innymi w związku z 10 leciem współpracy bliźniaczej z Chateaugiron.
§ 4300 Zakup usług pozostałych 122 tys. zł - z tego paragrafu - zdaniem pani Janickiej  powinna być sfinansowana zabawa sylwestrowa dla mieszkańców. Stosowny projekt powinna przygotować Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Szczegółowo przeanalizowano preliminarz wydatków na utrzymanie biblioteki. Wątpliwości wzbudziły wydatki przeznaczone na działalność koła historycznego. Ustalono, że szczegółową analizą tych  kosztów powinna przeprowadzić Komisja Kultury, Oświaty i Sportu,  z udziałem dyrektora biblioteki.
Na pozostałą działalność w kulturze zaplanowano kwotę 52 500 zł - pan Skarbnik wyjaśnił, że w tej pozycji zaplanowany jest wkład własny miasta do 3 projektów skierowanych do Ministerstwa Kultury. Jeśli nie będzie dotacji - fundusze te będą przeznaczone na remont dawnego Urzędu Stanu Cywilnego.
Zdaniem pana Szafarkiewicza na cele kulturalne powinien być budynek na narożniku Poznańskiej i Słonecznej, którego miasto jest spadkobiercą.
Sport i Kultura Fizyczna
Plan 624 tys - (z listopada) został zmniejszony do 256 tys. zł
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż przyczyną zmniejszenia kwoty jest planowane przygotowanie kompleksowej strategii rozwoju placówek sportowych.
Dyskutowano na temat możliwości otrzymania dotacji z funduszy europejskich. Wg opinii pana Sekretarza w 2007 r. można pozyskać dotacje na koszty dokumentacji - wtedy realizacja byłaby w 2008 r.
Przewodnicząca Komisji była zdania, że należy czynić starania o pozyskanie zewnętrznych już w 2007 r. a jeśli się nie uda rozpocząć budowę hali ze środków własnych.
Klub Radnych Aktywnie i Sportowo zapowiedział złożenie wniosku do burmistrza o zapewnienie w budżecie pieniędzy na sport.
Pan Sekretarz poinformował o planowanej konkursie na zagospodarowanie terenu MOSiR-u.
Pan Janusz Szafarkiewicz zastrzegł konieczność zespołowego wyboru projektu. Jego zdaniem także, należy fundusze zarezerwowane na budowę hali przeznaczyć na koszty projektu.
Dyskutowano na temat optymalnej lokalizacji hali.
Zdaniem Pan Marka Błajeckiego dofinansować modernizację istniejącej hali, przy Szkole nr1.
Pan Szafarkiewicz wyraził opinię, że z pozyskanej do budżetu kwoty 1800 000 należy 600 tys. przeznaczyć na remont dróg, a resztę na prace projektowe związane z budową hali.
W związku z przeznaczeniem 14 tys. na zakup strojów sportowych, pucharów, koszulek itp. Pani Janicka postulowała aby sprzęt, wyposażenie itp. był przekazywany protokołem zdawczo - odbiorczym dołączonym do faktury. Jej zdaniem powinna być prowadzona ewidencja w jakim celu i komu przekazano - podpis organizatora.
Zakup usług pozostałych -  opłata za wynajmowanie kortów "Angie" - 20 tys.. Skarbnik zapowiedział wnioskowanie do Burmistrza o podniesienie do wysokości 25 tys.
Na tym zakończono omawianie projektu budżetu.
Pan Sekretarz zapoznał Komisję z projektami uchwał na najbliższą sesję
 Pan Szafarkiewicz negatywnie zaopiniował projekt przedłużenia o 2 lata terminu budowy domu przy ryneczku. Jego zdaniem wydłuży to proces wykańczania rynku. Odnośnie do uchwały w sprawie zakupu działki Niwka Stara - powinna być dołączona koncepcja zabudowy i mapka z zaznaczeniem własności gruntów. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
  
        Ewa Komorowska                                                                       Iwona Janicka
              Protokolant                                                                      Przewodnicząca Komisji
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 05.02.2007 r.

 Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 5 lutego 2007 r.
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.15
Posiedzenie Komisji przerwano o godz. 19.45    ciąg dalszy zaplanowano na dzień 12.02. 2007 r. godz.17.00
 
 1.Przewodniczący Komisji: Iwona Janicka
 2. Członkowie Komisji:  Stanisław Balbierz
Marek Błajecki - nieobecny
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman - nieobecny
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
 
Protokolant: Ewa Komorowska
 
Temat: Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Puszczykowa na 2007 r.
Rozpoczynając posiedzenie Przewodnicząca poinformowała, ze bieżącym zadaniem  Komisji jest przygotowanie wstępnej opinii do budżetu, natomiast 19 lutego, po uzyskaniu  przedmiotowych opinii z pozostałych Komisji, będzie przygotowana opinia całościowa oraz opinia w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu Puszczykowa do Stowarzyszenia Gmin  Powiatów Wielkopolski.
Skarbnik Miasta przedstawił poszczególne pozycje budżetu, które po kolei poddano szczegółowej analizie.
Dochody
W związku z niższymi niż planowano w projekcie pierwotnym (na dzień 15 listopada) dochodami miasta, wynikającymi między innymi z braku dochodów, z mandatów za przekroczenie szybkości, zarejestrowanej przez foto - radar, pan Janusz Szafarkiewicz poddał w wątpliwość wyrok Sądu Okręgowego w analogicznej sprawie w Poznaniu. Jego zdaniem należy nadal pobierać mandaty, tak jak jest to praktykowane w innych gminach.
Komisja wnioskuje o nawiązanie efektywnej współpracy z  Komendą Policji Wojewódzkiej i sprawdzenie możliwości przekazywania pieniędzy na rzecz gminy w wypadku pobierania tych mandatów za pośrednictwem policji. Sekretarz Miasta zobowiązał się do sprawdzenia wszystkich możliwości w tej sprawie i przedstawieniu efektów na następnym posiedzeniu Komisji.
Pani Iwona Janicka zwróciła uwagę na zmiany w zakresie formy uiszczania opłaty skarbowej i konieczność przygotowania się Urzędu do przyjmowania wpłat za pośrednictwem karty kredytowej. W opinii Skarbnika , który nie negował konieczności przystosowania Urzędu do tej formy płatności, tam gdzie jest kasa - istnieje możliwość bezpośrednich wpłat.
Oświata - zdaniem Komisji, w latach 2007-2008 należy motywować dyrektorów szkół do zwiększania dochodów  z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
W związku z dochodami z działu "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska" pani Janicka zapytała o skuteczność ściągania   tz. opłaty produktowej. Pan  Skarbnik wyjaśnił, że będzie przeprowadzona analiza firm zarejestrowanych w Puszczykowie, pod kątem uiszczania tej opłaty a także będzie przeanalizowana ściągalność podatku od nieruchomości
Wnioski pana Szafarkiewicza:
 • odszukać osoby, które mają dom bez odbioru technicznego, mieszkają w Puszczykowie a  zameldowani  są w Poznaniu i zaapelować w Echu Puszczykowa o przemeldowanie,
o    przeprowadzić kontrole w zakresie zgodności powierzchni z głoszonej do wymiaru podatków z faktycznym metrażem zabudowy ( zwiększanie powierzchni).
 
Kolejną  pozycją budżetu przedstawioną przez pana Skarbnika były lokaty  w wysokości 3 852 000 zł. na terminy nie dłuższe niż 1 miesiąc.
Pan Maciej Schneider stojąc na stanowisku, że koszt kredytu jest większy niż oprocentowanie z lokat zaproponował zmniejszenie kredytu poprzez spłatę z lokat. Jednakże zdaniem Skarbnika nie jest to możliwe ponieważ Miasto będzie potrzebowało środki finansowe na inwestycje - przebudowę ulicy Poznańskiej.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o przygotowanie propozycji lepszego wykorzystania pieniędzy na kolejne lata.
Wydatki
Z przedstawionego przez pana Skarbnika projektu wynikało, że zaplanowane wydatki, w  stosunku do projektu z 15 listopada 2006, zostały umniejszone o 2 625 000 zł. Tym samym zaplanowany deficyt budżetowy wynosi około 2 700 000 zł.  W ciągu roku może ulec zmniejszeniu, a ostatecznie - pokryty zaciągniętym kredytem, który będzie przeznaczony na realizacje dróg.
Pan Stanisław Balbierz poprosił o wyjaśnienie  kto ustalał listę ulic wyznaczonych do remontu w 2007 r.
Odpowiedź Skarbnika  - Urząd, związany  ustaleniami z 2006 r. Lista zaktualizowana koniecznością zmniejszenia wydatków.
Pan Janusz Szafarkiewicz zainteresowany był ilością ulic, która wypadła z planu. W jego opinii lepiej także zrobić dwie ulice mniej ale pokryte asfaltem, niż pozostawiać utwardzoną tylko nawierzchnię. Jako przykład możliwości odejścia od remontu w chwili obecnej wskazał ul. Gwarną, która jest sucha i mogłaby pozostać w obecnym stanie. Opowiedział się przeciwko remontowi ulic metodą tłuczniowania.
Pan Maciej Dettlaff poinformował Komisje, że umowa na tłuczniowanie opiewa na 3 mil zł. Jego zdaniem wykonanie prac jest nieprawidłowe i powinno być przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej np. ul. Dąbrowskiego i końcówka ul. 3-Maja tj. 300 m do przejazdu kolejowego.
Pani Iwona Janicka złożyła wniosek o informacje, które ulice planowane są do tłuczniowania a pan Janusz Szafarkiewicz - wykaz ulic, które wypadły z planu i wykaz ulic do tłuczniowania.
Komisja zakwestionowała także przeznaczenie 200 tys. zł w 2007 r. na remont chodników, na które nie ma dokumentacji.
Pan Sekretarz zapewnił, że dokumentacja będzie, położenie chodnika będzie częścią większego projektu remontu dróg, dzięki czemu będzie można uniknąć rozbierania chodnika w sytuacji robienia nawierzchni ulicy. Natomiast na drogi, mające walory rekreacyjne( prowadzące do lasu) jest możliwość starania się o środki unijne.
Zdaniem pani Burmistrz mieszkańcy musza być poinformowani o sytuacji drogowej w Puszczykowie, a w II połowie 2007 r. będzie można zaciągnąć kredyt komercyjny na wyremontowanie dodatkowych ulic.
Pani Iwona Janicka oraz pan Janusz Szafarkiewicz  przypomnieli, że był opracowany bardzo staranny ranking ulic, do którego należy powrócić, zdaniem pani Janickiej dokładając tylko kilka kryteriów.
W wyniku dyskusji ustalono, że będzie przyjęty ranking, aktualizowany wraz z zmieniającymi się warunkami. Propozycja pana Szafarkiewicza to realizacja dwuetapowa - I część dopasowana do budżetu, potem całościowa.
Pan Skarbnik zapewnił, że strategia będzie robiona kompleksowo, w tym także plan dróg. Następnie składał wyjaśnienia dot. wysokości kosztów związanych z planowanymi inwestycjami. Nastąpiło wyraźne zwiększenie kosztów związanych z remontem ul. Poznańskiej. W związku z  okablowaniem ul. Poznańskiej stwierdził konieczność podjęcia przez Komisje decyzji czy podziemny kabel na ul. Poznańskiej będzie położony w trakcie planowanego remontu a później dopiero podłączenia dla mieszkańców i do lamp.
Pan Janusz Szafarkiewicz miał wątpliwości co do możliwości dofinansowywania przez miasto innego podmiotu (Enei),
Pan Sekretarz wyjaśnił, że okablowanie będzie  własnością miasta. Pozostaje kwestia przekazania tego majątku. Są prowadzone negocjacje z dyrekcją Enei w sprawie przyjęcia optymalnego rozwiązania z zakresu  finansowania tej części inwestycji. Jest przygotowywany tz. program minimum, w którym przygotowanie okablowania pod ul. Poznańską ma na celu unikniecie rozrywania ulicy dalszym etapie modernizacji, jeśli Energetyka nie będzie teraz chciała wymienić słupów oświetleniowych. Trwają negocjacje w sprawie tz wersji maksimum tj. postawienia nowych lamp, co wiązało by się z poprowadzeniem całej instalacji elektrycznej w ziemi, również do posesji mieszkańców, co stwarza określone trudności bo na całej posesji musi być zmieniony układ elektryczny. Zwrócił uwagę, na fakt, że zrobienie całościowego projektu na etapie jego planowania sprawiłoby, że koszt miasta to tylko 15 % , resztę stanowiłoby dofinansowanie.
Zdaniem pana Sekretarza i pani Burmistrz niezbędne jest poinformowanie mieszkańców o tym, że dokładna analiza projektu wykazała popełnienie szeregu błędów, które muszą być usunięte, a projektanci i geodeta, którzy je popełnili muszą ponieść konsekwencje. Natomiast miasto musi ponieść większe koszty.
Pan Skarbnik  dodał, że w projekcie nie ujęto także kosztów nawadniania zieleni wzdłuż ulicy Poznańskiej.
Zobowiązał się do przygotowania danych dotyczących zwiększenia kosztów z tego tytułu i z tytułu zwyżki cen.
Na tym skończono omawianie wydatków przeznaczonych na remont dróg.
Kolejna część projektu dotyczyła wydatków na turystykę - 20 tys.
Wg informacji pana Skarbnika do tej pory miasto płaciło tylko koszty przynależności do Izby Turystyki. Teraz zaplanowano inne, drobne wydatki oraz koszt udziału w projekcie "Turystyka - wspólna sprawa", który ma wykreować produkt turystyczny. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat przedstawił pan Maciej Dettlaff. W ramach paragrafu możliwe przesunięcia ale ogólne zwiększenie wydatków na cele turystyczne, w gminie o charakterze turystycznym, jest konieczne.
Pan Szafarkiewicz, który zwrócił uwagę na to, że nie ma jeszcze wykreowanej ogólnej polityki miasta był zainteresowany korzyściami jakie może przynieść ten projekt.
Komisja wnioskuje aby pani Anna Gonet dostarczyła szczegóły projektu i przewidywane efekty.
 
Gospodarka mieszkaniowa - 3 mil 320 tys.
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż na podstawie wykazu sporządzonego przez służby geodezyjne miasto musi różnym osobom i instytucjom zapłacić 2 mil 200 tys. W tym paragrafie ujęta jest też rezerwa na wykup Zakola Warty.
Pani Janicka poprosiła o przygotowanie szerszych informacji na temat wydatków związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.
Administracja publiczna i obsługa Rady.
Na wstępie pan Skarbnik wyjaśnił, że zmniejszenie kosztów wynika ze zmiany systemu wydawania i kolportowania Echa Puszczykowa; zwiększenie  - związane z normalnym funkcjonowaniem, zwyżką cen i nową organizacją Urzędu.
Pani Iwona Janicka poprosiła o sprawdzenie kosztów ponoszonych na rzecz WOKiSS-u.
Komisja zaleciła rezygnację z  jego serwera.
Pan Maciej Schneider sugerował zmianę operatora usług telefonicznych. Pani Janicka zaproponowała rozważenie możliwości zakupienia usług Skypa a jej propozycję uzupełnił pan Szafarkiewicz - rozważyć  możliwość wyposażenia radnych w najtańszy sprzęt komputerowy i przejść na przesyłanie korespondencji mailem.
Pani Janicka wnioskuje o zakup dyktafonu cyfrowego i nagrywania przebiegu wszystkich komisji rady, tak aby w razie wątpliwości można było odtworzyć ich przebieg.
Promocja
Pani Iwona Janicka proponowała aby z puli funduszy przeznaczonych na promocję, promować miasto przy okazji imprez sportowych (np. koszulki z emblematem miasta itp.) oraz szkolnych z udziałem uczniów z szkół puszczykowskich ( wniosek nauczycieli).
Oświata i wychowanie
Subwencja oświatowa - wg informacji Skarbnika to pokrycie 48 % kosztów oświaty.
Pani Janicka zaproponowała aby omówić tylko część dotyczącą inwestycji szkolnych, a pozostałe szczegóły omawiać po uzyskaniu protokołu z komisji Edukacji Kultury i Sportu.
Pan Skarbnik przedstawił stosowne paragrafy - nie było wątpliwości.
Ekspertyzy
W związku z zarezerwowaniem na ten cel  60 tys. zł pan Szafarkiewicz poprosił o wyjaśnienie na jakie  ekspertyzy przeznaczona będzie powyższa kwota.
Odpowiedział pan Sekretarz wyjaśniają,  że dotyczy to zwłaszcza  analiz projektów drogowych.
Pan Zbigniew Czyż powrócił do tematu wydatków na oświatę, pytając o możliwość zwiększenia dotacji dla przedszkola nr 3 w związku z koniecznością powiększenia ilości oddziałów.
W odpowiedzi pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że Urząd nie ingeruje w sposób wydatkowania dotacji, która jest proporcjonalna do ilości dzieci uczęszczających do danego przedszkola. Jest jedynie sugestia, aby zabawki  kupowane były np. z funduszy pochodzących z grantów.
W tym momencie pan Szafarkiewicz złożył wniosek o przełożenie dalszej części Komisji na 19 lutego.
Wniosek poparła Przewodnicząca, która uznała, że do przygotowania opinii o projekcie  budżetu konieczne jest rozpatrzenie wniosków przygotowanych przez inne komisje.
Pan Szafarkiewicz wnioskował o jeszcze jedno posiedzenie Komisji.
Ustalono, że obecne posiedzenie będzie kontynuowane w dniu 12 lutego od godz.17.00, a w dniu 19 lutego odbędzie się planowe posiedzenie Komisji, podczas którego podjęta będzie ostateczna decyzja co do projektu budżetu miasta Puszczykowa na rok 2007.
 
 
 Ewa Komorowska                                                                                 Iwona Janicka
      Protokolant                                                                                Przewodnicząca komisji
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 22.01.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 22 stycznia 2007
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia 19.20
 1.Przewodniczący Komisji: Iwona Janicka
 2. Członkowie Komisji:      Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
 
Protokolant: Ewa Komorowska
Temat:    1/ Analiza dokumentów strategicznych Miasta w kontekście budżetu
2/ Analiza stanu mienia komunalnego w mieście
3/ Zapoznanie się z planami prac inwestycyjnych i remontowych.
 
Ad 1/ Po przedstawieniu powyższych tematów Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu nie będą opiniowane projekty uchwał przygotowane na sesję, która odbędzie się  w dniu 31 stycznia, ponieważ nie niosą skutków finansowych.
Natomiast plan rozwoju lokalnego i strategię - wszyscy otrzymali na płycie CD.
A2/ Aktualny stanu mienia komunalnego przedstawiła pani Iwona Janicka.
Wynikało z niego, że miasto jest właścicielem 30 lokali mieszkalnych - wg stanu na dzień 30.09.06. Zarejestrowane są 4 wspólnoty mieszkaniowe.
Stwierdzono:
- konieczność sprawdzenia stanu użytkowania pomieszczeń użytkowych,
- sporządzenie wykazu pomieszczeń oddanych w najem, z zaznaczeniem terminów.
Pan Maciej Dettlaff poinformował o złożeniu planowanej adaptacji budynku USC na Salon Kulturalny Puszczykowa, co wiążę się z koniecznym remontem, na którego sfinansowanie złożony został wniosek o dotację na kwotę 302,500 tys. złotych (90 % kosztów).
 Pan Marek  Błajecki zwrócił uwagę na brak w mieście lokali  socjalnych, co w wypadku kataklizmu oznacza brak lokali zastępczych. Zdaniem Pani Burmistrz jest to wynikiem braku polityki socjalnej i mieszkaniowej w mieście.
Pan Janusz Szafarkiewicz zaproponował ewentualne dokwaterowywanie lokatorów do domów, w których umarzane są podatki lokalne.
Pani Burmistrz - poinformowała o problemach wynikających z ustawowej konieczności przejęcia baraków od PKP. Przechodząc do kwestii przygotowywanego budżetu na 2007 r poinformowała zebranych, że trwa analiza poszczególnych wydatków, są problemy z przetargiem na tłuczniowanie dróg, które wykonano za kwotę 500 tys. a przetarg opiewał na 2 mil. Prowadzona jest analiza efektywności dalszego utwardzania dróg tą metodą. Jeśli odstąpi się od dalszej realizacji będzie możliwość oszczędzenia 1.5 mil zł. Zwróciła uwagę na brak nadzoru nad jakością wykonywanych prac.
Pytanie pani Iwony Janickiej dot. planów inwestycyjnych i remontowych na 2007r.
W odpowiedzi pani Burmistrz powiedziała, że są one przede wszystkim związane z drogami, termomodernizacja i ociepleniem Szkoły Podstawowej nr 1, w której konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego.
Powrócono do zagadnień związanych z mieniem komunalnym.
Pan Andrzej Jakubowicz, który był zobowiązany do przygotowania na posiedzenie Komisji raportu o  stanu mienia komunalnego i poniesionych kosztach remontu na poszczególne budynki, poinformował, że do tej pory w budżecie wykazywany był całościowy koszt utrzymania tych lokali, nie praktykowano sprawozdań finansowych wskazujących na jednostkowy koszt utrzymania lokali. Na pytanie  w sprawie ilości mieszkań odpowiedział, że ogółem miasto ma 26 lokali mieszkalnych.
Dalsza dyskusja dotyczyła braku możliwości uzyskiwania korzyści finansowych z pobierania mandatów za przekraczanie szybkości, rejestrowane przez fotoradary czego efektem nierentowność tej inwestycji ( zadłużenie  140 tys ). Pozytywnym aspektem jest spowolnienie ruchu.
Kolejnym tematem - w aspekcie przygotowywanej analizy budżetu - były przetargi  z firmami utrzymującymi czystość w mieście. Zdaniem Pani Burmistrz, za krótki  był okres pomiędzy wyborami a terminami podpisywania umów, firmy puszczykowskie, które powinny być preferowane charakteryzują się niska jakością usprzętowienia  i przegrywają  przetargi.
Analizowano wydatki związane z utrzymaniem majątku komunalnego.
Pan J.Szafarkiewicz zaproponował aby za różnice pomiędzy dochodami a wydatkami  z najmu lokali wybudować pomieszczenia zastępcze.
W odpowiedzi udzielonych w tej sprawie przez panią Burmistrz i pana Jakubowicza wynikało, że wydatki i dochody się bilansują, zysków z tytułu wynajmu pomieszczeń i lokali komunalnych nie ma.
Pani Burmistrz poinformowała o zamiarze przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania MOSiR-u, którego zwycięzca będzie miał prawo do realizacji projektu.
Pan J. Szafarkiewicz zainteresowany był  inwestycjami związanymi z  wykupem "zakola Warty". Pani Burmistrz wyjaśniła, że w chwili obecnej trwa rozpatrywanie odwołania złożonego przez jednego z mieszkańców, Urząd jest w kontakcie z pełnomocnikiem właściciela terenu, mogą być prowadzone pertraktacje dot. zmiany pierwotnych ustaleń. Poinformowała także o przygotowywaniu wykazu wszystkich nieruchomości miejskich wraz z mapami.
Pani Iwona Janicka zapytała czy zmieniono dokumenty Strategii Rozwoju, dopasowując je do wymogów projektów finansowanych przez EOG i RPO.
W  odpowiedzi pani Burmistrz wyjaśniła, że prace przy analizowaniu budżetu mają na celu doprowadzenie do możliwości montażu finansowego - zagospodarowanie terenów zielonych. Zakres tematów limitowany jest wielkością rezerwy w budżecie. Konieczne jest przygotowanie koncepcji (otwarte tereny rekreacyjne). W związku z projektem norweskim członkowie Komisji powinni zapozna się ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju - co ułatwi przygotowanie wniosku. Wypowiedź uzupełnił pan Maciej Dettlaff przypominając o konieczności zaktualizowania "Strategii", w której nie ma zapisu o placach rekreacyjnych.
Zdaniem pana Szafarkiewicza trzeba wprowadzić kompleksowe zmiany w Strategii Rozwoju Miasta, na co pani Burmistrz zapewniła, że przez najbliższe 2 miesiące będą zmieniane dokumenty dot. strategii.
Pan W. Hetman zainteresowany był zmianami planów na ul. Jarosławskiej. Odpowiadając, pani Burmistrz wyjaśniła, że w ramach istniejącego, ma powstać projekt zagospodarowania inicjujący działania rekreacyjne. Rada Ekspertów do spraw sportu będzie obiektywnie oceniać projekt i jego opłacalność. W skład rady będzie wchodził przedstawiciel Komisji.
Wniosek z dyskusji: należy przejrzeć wszystkie plany pod kątem przydatności i terminów realizacji.
Pani Burmistrz przedstawiła regulamin konkursu dla organizacji pozarządowych i poinformowało o zwiększeniu pierwotnie planowanej w budżecie  kwoty na ten cel o 40 tys. zł
Pytanie pana Stanisława Balbierza o sposób rozstrzygnięcia problemów komunikacji MPK spowodowało, że dalsza część posiedzenia Komisji poświęcona była temu tematowi.
Pani Burmistrz poinformowała, że podpisane   umowy z firmami: z MPK na 3 lata, z Eko Rondo - kończy się w połowie 2007 r. Są prowadzone rozmowy z dyr.Tulibackim z MPK w sprawie przedłużenia linii 101 do śródmieścia, jest możliwe renegocjowanie umowy, potrzebna decyzja Rady. W sprawach transportu konieczne jest prowadzenie rozmów w całej aglomeracji.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono
 
 
 
     Ewa Komorowska                                                                                        Iwona Janicka
           Protokolant                                                                                    Przewodnicząca Komisji

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 03.01.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 3 stycznia 2007
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Godzina zakończenia 19.00
 1.Przewodniczący Komisji: Iwona Janicka
 2. Członkowie Komisji:  Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
 
Protokolant: Ewa Komorowska
 
Temat: 1/ Współpraca finansowa miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych
2/ Plan pracy Komisji na 2007 r.
P.Janicka rozpoczęła posiedzenie informując, że w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi w dniu 10 stycznia odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Puszczykowa. Zaproponowała członkom Komisji zaakceptowanie na 2007 r. programu obowiązującego w 2006 r. bez wprowadzania istotnych zmian, motywując to brakiem czasu na przeprowadzenie niezbędnych konsultacji z organizacjami pozarządowymi. ( projekt powinien być przygotowany w poprzedniej kadencji ).
Ponieważ nie wniesiono żadnych propozycji uzupełnienia projektu dodatkowymi tematami pracownik Urzędu pani Katarzyna Nowak zrelacjonowała współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2006 r. Ze sprawozdania wynikało, że na planowanych 27 zadań zrealizowano 24,  a główne sfery współpracy to sport, kultura i pomoc społeczna.
Pani Janicka zwróciła zebranym uwagę na istotę zadań pożytku publicznego:
- możliwość powierzenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym;
- zasady składania wniosków o realizację zadań,  przez organizacje pozarzadowe;
- zasady finansowania - w całości, lub wspieranie realizacji zadań poprzez częściowy udział finansowy.
Pani Urszula Rudzińska zapytała czy składanie wniosków jest obligowane terminem .
Odpowiadając pani Janicka wyjaśniła, że wnioski składane są w trybie konkursu ofert. Powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od ogłoszenia konkursu. Zadania mające znamiona cyklicznych mogą być realizowane na podstawie długoterminowej umowy, ograniczonej możliwościami budżetu.
Pytanie pana Czyża dotyczyło ograniczeń terytorialnych i terminu skradania wniosków.
Pani Janicka wyjaśniła, że nie ma takich ograniczeń, brany jest pod uwagę tylko interes miasta, wnioskodawcy mogą pochodzić spoza Puszczykowa , ale przy rozstrzyganiu konkursu powinna być brana pod uwagę możliwość wzmocnienia organizacji lokalnych. Nie ma ograniczeń w zakresie terminu składania wniosków. Urząd musi odpowiedzieć w ciągu 2 miesięcy.
Kolejne pytanie pani Rudzińskiej dotyczyło prawa burmistrza do odrzucenia wniosku.
Pani Janicka odpowiedziała, że odpowiedź odmowna musi być uzasadniona.
Pan Marek Błajecki zwrócił uwagę, że wnioski dot. zadań  na 2007 r. złożone zostały przez organizacje już w 2006 r. Suma wnioskowanych kwot jest znaczna, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie na 2007 r. i może zaistnieć taka sytuacja, że planowana kwota  przeznaczona dla organizacji pozarządowych będzie przekroczona.
Pani Janicka wyjaśniła, że o przyznaniu pieniędzy decyduje konkurs, kwoty będą przyznawane aż do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie.
Pani Rudzińska poprosiła o wyjaśnienie dlaczego organizacje pozarządowe były zobligowane terminem składania wniosków do 15 listopada ubiegłego roku.
Skarbnik miasta powiedział, że wynikało to z obowiązku przygotowania projektu budżetu na 2007 r. do 15 listopada ub.r. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 145 tys. zł. Komisja budżetowa musi zaopiniować propozycję, można zwiększyć rezerwę.
Kolekne pytanie pani Rudzińskiej dotyczyło miejsca zapisania tej kwoty w budżecie, w jednym paragrafie czy w wielu.
Skarbnik wyjaśnił, że ujęte jest to w 5 paragrafach.
Pan Błajecki  zapytał czy na organizacje pozarzadowe były brane środki z rezerwy i otrzymał twierdzącą odpowiedź Skarbnika.
Pan Czyż prosił o informację, kiedy będzie gotowy plan inwestycji na 2007 r. ponieważ tylko znajomość wszystkich zadań pozwala na dyskutowanie o budżecie.
Odpowiedź udzieliła wiceburmistrz pani Anna Gonet, która wyjaśniła, że 14 dni przed sesją budżetową będą dostępne wszystkie materiały, natomiast fundusze na organizacje pozarzadowe stanowią mały procent budżetu.
Pytanie pana Szafarkiewicza dotyczyło procedury pozwalającej na jak najszybsze rozpoczęcie realizacji zadań i wydawania środków.
Pani Janicka poprosiła o dyskutowanie jedynie o tematach związanych z przedmiotem obszaru działania Komisji - nie o  kulturze i sporcie i przypomniała merytoryczny zakres działania Komisji.
Dyskusja potoczyła się wokół: problemu cmentarza ewangelickiego - utrzymania czystości, praw własności, procedury przejmowania gruntu, utrzymana czystości ronda, przetargu na utrzymanie czystości miasta, sortowania odpadów, estetyki miasta.
Wracając do tematu posiedzenia Komisji pani Janicka zapytała czy są jakieś uwagi do projektu uchwały (załącznika), czy należy dopisać jakieś zadania ?
Pan Szafarkiewicz zapytał o tryb informowania o możliwości zgłaszania wniosków do konkursu i zasady współfinansowania zadań przez miasto. Jego zdaniem znajomość tych faktów ułatwi obliczenie potrzeb.
Pani Burmistrz poinformowała, że otwarcie ofert nastąpi 12 lutego.
W związku z czym ustalono, że uwzględniając tydzień po otwarciu ofert na ewentualne uzupełnienia rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić pomiędzy 20  a 22 lutym.
Ustalono, że złożone juz wnioski są pewną sugestią, co do potrzeb mieszkańców, ale Burmistrz może ustalić własne preferencje, zgodne ze strategią miasta.
Ustalono, że zawiadomienia będą wysłane do organizacji drogą internetową
Pan Błajecki przypomniał, że można popierać wszystkie działania ale mając na uwadze ograniczenia budżetu, w którym na organizacje pozarządowe zaplanowano 145 tys. zł. to musi być wyznacznikiem ogłaszania konkursu i rozpatrywania złożonych wniosków.
Pani Burmistrz, zwróciła uwagę na priorytet - przy rozstrzyganiu ofert - masowości imprez sportowych. Przy okazji - poinformowała o planie powołania komisji - eksperckich ciał doradczych:
- Urbanistyki i Architektury
- Sportu i Rekreacji
- Rozwoju Kultury i Oświaty.
Zaznaczyła, że fundusze są jedynie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem tej pierwszej. Wyjaśniła, że zadaniem powyższych komisji będzie doradzanie bezpośrednio organom wykonawczym natomiast zadaniem Radnych jest ustalanie zasadniczych kierunków rozwoju miasta.
Przewodniczący Rady zaapelował do Radnych o danie czasu Burmistrzowi i Radzie na wprowadzenie  programu, zwłaszcza do czasu uchwalenia budżetu.
 Ad 2. Plan pracy
Pani Janicka omówiła poszczególne tematy przygotowanego projektu.
Ustalono, że Komisje odbywać się będą  2 razy w miesiącu: w poniedziałki o godzinie 17.00.
Materiały na komisje wysyłane będą drogą elektroniczną, a dla osób nie posiadających adresu mailowego materiały będą składane w kancelarii, co będzie poprzedzone stosowną informacją telefoniczną.
Pani Burmistrz zadeklarowała dostosować do kalendarza pracy Komisji - przygotowanie projektów uchwał wymagających zaopiniowania.
Po głosowaniu  formalnym - w sprawie zmiany terminów w proponowanym planie pracy: z 2 lipca na 26 luty przegłosowano cały projekt. Wszyscy obecni opowiedzieli się za przyjęciem planu pracy - 6 osób.
W głosowaniu nie brał udziału pan Szafarkiewicz, który wcześniej opuścił obrady.
Pani Burmistrz poinformowała radnych o zmianach dotyczących Echa Puszczykowa:
- sposobu dostarczania mieszkańcom - pocztą jako druk bezadresowy;
- treści ( bez reklam, powstaje rubryka z prac Rady, pisana przez Przewodniczących Komisji lub osoby przez nie delegowane. Jako pierwsze będą zamieszczone plany pracy komisji a także propozycje do planu pracy).
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
    Ewa Komorowska                                                                                             Iwona Janicka
         Protokolant                                                                                           Przewodniczący Komisji