2008

Protokół nr 23/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 08 grudnia 2008 w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4.

Protokół nr 23/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 08 grudnia 2008
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
ul. Podleśna 4.
BR - 0063-1/23/08
Godz. rozpoczęcia 17.00
Godz. zakończenia 19.00
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Tematy posiedzenia:
 1. Plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Sobieskiego.
 2. Projekt budżetu na 2009 rok.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Projektant planu pani Maria Mielcarek przedstawiła najważniejsze ustalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Sobieskiego.
Podczas dyskusji poruszono problemy związane z procedura planistyczną, wyjaśnione zostały tez kwestie związane z uwagą do plany jaka wpłynęła od jednego z mieszkańców.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, podczas głosowania 5 radnych głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu.
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił sprawę dzierżawy gruntu na ulicy Gwarnej i możliwości jego wykupu przez mieszkańca.
Komisja zasugerowała, że proponowana przez zainteresowanego kwota 25 zł/m2 jest za niska, wskazano kwotę 100 zł/m2, jako odpowiednią.
Ad 2. Projekt budżetu na 2009 rok.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił wyjaśnienia do budżetu.
Radny Zbigniew Czyż zawnioskował o zmianę w projekcie budżetu, sugerując przeznaczenie środków na rozbudowę szkoły i budowę sali balonowej. Radny podał, że według niego łącznie rozbudowa szkoły podstawowej i budowa hali balonowej wyniesie niecałe 4 mln zł, sama hala 1,8mln zł. Zaproponował też, aby podzielić wydatki, w 2009 przeznaczyć środki na wykonanie dokumentacji hali, a pod koniec roku przygotować się do inwestycji w 2010r. - orientacyjnie koszt na 2009 to około 2 mln zł.
Pani Alina Stempniak zwróciła uwagę na możliwość wydłużenia się terminu uzyskania dokumentacji, co może mieć wpływ na datę rozpoczęcia inwestycji.
Następnie przywołano dyskusje na temat sali balonowej, której budowa była omawiana podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Ponadto radny Zbigniew Czyż zaproponował, aby środki na realizację inwestycji przenieść z działu budowa dróg.
Radny Marek Błajecki wniósł o odnotowanie, że wycofuje swój wniosek z poprzedniego posiedzenia Komisji o zakup laptopów dla Rady a zaoszczędzone w ten sposób środki mają zostać przeznaczone na rozbudowę szkoły.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie widzi problemu by wprowadzić zmiany do budżetu, poprosiła Skarbnika o przygotowanie symulacji wielkości wskaźników zadłużenia przy ewentualnym zaciągnięciu kredytu.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider stwierdził, że nie zgadza się na przyspieszenie rozbudowy szkoły kosztem dróg a w szczególności ulicy Gołębiej, która jest w planie wykonania na rok 2009. Podkreślił, że rok 2009 oraz 2010 ze względu na przewidywane spowolnienie gospodarcze w naszym kraju będzie bardzo dobrym momentem na przeprowadzenie wielu inwestycji ze względu na przewidywany spadek cen materiałów budowlanych oraz zwiększoną konkurencję na rynku usług, dlatego jako kompromisowe rozwiązanie zaproponował przyspieszenie rozbudowy sali i szkoły przy równoczesnej budowie dróg w oparciu o zwiększenie zadłużenia miasta. Jednocześnie zobowiązał Urząd do sprawdzenia na koleją komisję, jak zmienią się wskaźniki przy rozpoczęciu rozbudowy już w 2009 roku. Przewodniczący Maciej Schneider zapytał pozostałych członków komisji, czy ktoś jest przeciw takiej propozycji, a ponieważ nikt się nie zgłosił przesunięto dalszą dyskusję i głosowanie na kolejne posiedzenie.
Następnie podjęto dyskusje nt. budynku starej szkoły i ewentualnego remontu dachu.
Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że wstępny wieloletni plan inwestycyjny był przedstawiony na poprzednim posiedzeniu Komisji.
Radny Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że prosił o zestawienie ilości wystąpień o środki zewnętrzne i jakie koszty były z tym związane, a także jakie są efekty tych wystąpień; ponadto poinformował, że prosił pana Waldemara Luthra o informację nt. ziemi, która podlega obowiązkowi wykupu przez miasto.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że pan Waldemar Luther przygotowuje zestawienie odnośnie gruntów, co do zestawienia ilości wystąpień o środki zewnętrzne zostało ono zrobione do pewnego momentu i musi zostać uzupełnione, zapewnił też, że miasto nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
Radny Janusz Szafarkiewicz poinformował, że chciałby się dowiedzieć, ile godzin pracy jest poświęcane na wykonanie projektów.
Radny Marek Błajecki wniósł o umieszczenie na budynku Urzędu tablicy z informacją, że znajduje się w nim siedziba Rady Miasta, a na budynku starej szkoły, że jest tam sala sesyjna.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 15 grudnia, na godz. 17.00 – budynek starej szkoły.
 
Protokolant                                                                                                      Przewodniczący Komisji
Katarzyna Szóstak                                                                                           Maciej Schneider
 

Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 24.11.2008 r.

Protokół nr 22
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 24.11.2008 r.
BR - 0063-1/22/08
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia:
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie: Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Lista obecności gości oraz brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Wstępne omówienie projektu budżetu na rok 2009.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Działkowej.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił konieczność podjęcia uchwały oraz, że dzierżawa ma zostać przedłużona na kolejne 3 lata.
Wobec braku uwag przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 7 głosami za.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Pan Władysław Luther omówił projekt uchwały oraz wyjaśnił, że koszty wykupu po negocjacjach oszacowano na 170 zł za m2.
Komisja dyskutowała nad kosztami wykupu działek oraz ich przeznaczeniem.
Wobec braku dalszych głosów przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 7 głosami za.
 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
Pan Waldemar Luther odnośnie uchwały wyjaśnił, że mimo iż ulica pozostaje nie zamieszkana istnieje konieczność nadania jej nazwy ze względu na procedury administracyjne. Nazwa ulicy Miętowa nawiązuje do nazw ulic sąsiednich.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 7 głosami za.
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
 
w Puszczykowie dla rejonu ulicy Morenowej – część B.
 
 
Pani Alina Stempniak omówiła projekt uchwały oraz wyjaśniła konieczność podjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu.
Wobec braku uwag komisja jednogłośnie 7 głosami za przyjęła projekt uchwały.
 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Głos w tej sprawie zabrał skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została już uchwalona. W trakcie procedury bankowej stwierdzono jednak, że wymagany jest zapis o zabezpieczeniu wekslem in blanco, stąd proponowana zmiana w uchwale o zapis o zabezpieczeniu wekslowym.
Wobec braku głosów komisja 4 głosami za i 3 przeciw przyjęła projekt uchwały.
 
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
 
 
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i 
 
 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
 
 
wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w
 
 
szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w 2009 roku.
 
Projekt uchwały omówił pan Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, że regulamin przyjmowany jest co roku, a większość jego zapisów wynika z Karty Nauczyciela. Proponowane zmiany to zwiększenie dodatku za wychowawstwo do 5 zł za dziecko w klasie, podniesienie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół z 50% do 60%.
Pan Maciej Dettlaff dodał, iż konieczne jest również polepszenie sytuacji młodych nauczycieli poprzez skrócenie okresu po którym przyznawany jest dodatek.
Wyjaśnił również, iż projekt regulaminu został zaakceptowany przez nauczycieli.
Wobec braku uwag komisja jednogłośnie 7 głosami za przyjęła projekt uchwały.
Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
Skarbnik pan Piotr Szmytkowski omówił projekt uchwały z uwzględnieniem zmian w poszczególnych działach.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki wniósł formalnie o uwzględnienie w budżecie na rok 2009 zakupu laptopów w kwocie do 3.000 zł wraz z oprogramowaniem.
Komisja dyskutowała nad kwestia zakupu laptopów na potrzeby Rady Miasta. Zadecydowano mają być pozbawione dostępu do bezprzewodowego internetu.
Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Marka Błajeckiego przyjęto 5 głosami i 2 wstrzymującymi.
Wobec braku dalszych uwag komisja przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty 4 głosami za i 3 wstrzymującymi.
Ad 2.
Głos w tej sprawie zabrał skarbnik Piotr Szmytkowski, który omówił poszczególne paragrafy oraz propozycje w projekcie budżetu na 2009 rok.
Komisja dyskutowała nad projektem budżetu na rok 2009 oraz zwiększeniami w poszczególnych paragrafach
Ad 3.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że istnieje duża szansa na otrzymanie pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę szkoły i hali sportowej, ale w przypadku wkładu własnego. Można by więc umieścić budowę sali gimnastycznej w projekcie budżetu, w takim przypadku prosi jednak o przyzwolenie na zwiększenie kwoty zadłużenia.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył sprawę utwardzenia ul. Langego.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 8 grudnia br. na godzinę 17.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
Protokolant                                                                                                    Przewodniczacy komisji
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                                                    Maciej Schneider
 
 
 
 
3

Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 17.11.2008 r.

Protokół nr 21
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 17.11.2008 r.
BR - 0063-1/21/08
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.20
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie: Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Lista obecności gości oraz brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Omówienie propozycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 2. Dyskusja nad koncepcją zagospodarowania terenu byłego MOSiRu.
 3. Kryteria utwardzania dróg.
 4. Sprawy bieżące.
Komisja podczas posiedzenia podjęła kwestię oświetlenia w mieście oraz kwoty zaplanowanej na wykonanie oświetlenia na poszczególnych ulicach. Jak wyjaśniła pani Barbara Mulczyńska-Dywan obecnie jest to zadanie własne gminy, dawniej odpowiadała za to ENEA. Przyjęto ramowy plan oświetlenia w którym określono kolejność oraz przewidywany termin wykonania prac (załącznik).
Podkreślono, że ostateczne terminy uzależnione są od kwot, które będą przeznaczone na oświetlenie w wieloletnim planie finansowym.
Ad 3. Kryteria utwardzania dróg.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że po zebraniu zespołu naniesione został w rankingu aktualizacje. Zmiana nastąpiła w kryterium drugim, które jak stwierdzono można połączyć z kryterium siódmym. (Zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Komisja dyskutowała nad wysokością punktów przyznawanych za wiek danej ulicy.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wprowadzeniem kryterium mówiącym o przyznaniu 15 punktów dla ulic powyżej 30 lat.
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie 7 głosami za.
Ad 2. Dyskusja nad koncepcją zagospodarowania terenu byłego MOSiRu.
Głos w tej sprawie zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że była okazja zapoznania się z pracami dotyczącymi zagospodarowania terenu dawnego MOSiRu. Jak dodała na konkurs urbanistyczny wpłynęły trzy oferty, z których komisja konkursowa do oceny zakwalifikowała dwie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła projekty złożone przez studentów oraz ich propozycje na zagospodarowanie obiektu dawnego MOSiRu. Jak wyjaśniła najważniejsze jest określenie potrzeb jakie obiekt miał by spełniać, założeniem jest bowiem aby służył on całemu miastu i wszystkim mieszkańcom.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że chciałaby rozpocząć prace od budowy zaplecza, które pozwoli na użytkowanie terenu, opiekę nad nim i równoczesne poszukiwanie inwestorów.
Komisja dyskutowała nad przeznaczeniem terenu dawnego MOSiRu, możliwościami jego wykorzystania oraz kosztami z tym związanymi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyraziła potrzebę powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który pod swoją opieką miał by wszystkie tereny sportowe w mieście.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powiedział, że chciałby aby wszystko zostało wykonane jak najszybciej.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował aby nie wykonywać na tym terenie boiska pełnowymiarowego, gdyż można korzystać z takiego obiektu w Luboniu.
Poruszono również kwestię budowy części hotelowej, co jak wyjaśniła burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka na razie nie zostało przewidziane, jeśli znajdzie się inwestor taka możliwość zostanie wzięta pod uwagę.
Ad 1. Omówienie propozycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt budżetu na rok 2009 oraz zawarte w nim prognozy wydatków i dochodów. W kwestii dochodów wyjaśnił, że prognozy nie są pesymistyczne, gdyż udziały z podatków wzrosły o kwotę 2 mln zł.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił również zaplanowane na 2009 rok inwestycje oraz ich przewidziane koszty. (Zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Sekretarz Maciej Dettlaff wspomniał, między innymi o planowanej kontynuacji budowy przystani nad Wartą, adaptacji tzw. starej szkoły na budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, rewitalizacji obiektu powojskowego na ul. Przecznica, termomodernizacji przedszkola oraz budowy boiska ''Orlik 2012'' na ul. Jarosławskiej, a także o planowanych realizacjach utwardzania dróg na 2009 rok.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że trwają rozmowy z komendą hufca na temat rewitalizacji obiektu powojskowego na ul. Przecznica, 70 % ma zostać dofinansowane, natomiast 30% ma pochodzić z wkładu własnego.
Komisja podjęła dyskusję nad planowanym przeznaczeniem tego obiektu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest to tylko propozycja, do której Rada może składać swoje uwagi, jak dodała składany jest projekt na zamianę tzw. starej szkoły w centrum kultury.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w przyszłym roku w kontekście budżetu planowane jest wykonanie płyty rynku, remont starej szkoły, a także planowane jest zachowanie tempa budowy dróg, jak dodał są to trzy priorytety, w przypadku chęci rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 konieczne będzie z czegoś zrezygnowanie.
Ad 4. Sprawy bieżące.
Komisja poruszyła kwestię dzierżawy przychodni. W tej sprawie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że pan doktor Laskowski otrzymał umowę, obecnie jest w trakcie analizowania jej z prawnikami
Jak wyjaśniła proces ustaleń z dzierżawcą oraz podpisywanie umów o dzierżawę należy do zadań burmistrza miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że aby można było prowadzić rozmowy najpierw propozycję umowy musiał otrzymać pan doktor Laskowski, gdyż dzięki temu będzie mógł zając swoje stanowisko w tej sprawie Jak dodał nie chcą aby cokolwiek działo się bez zgody Rady Miasta.
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszyły kwestię przystani nad Wartą.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że środki mają być wydatkowane do końca roku, otrzymali również zgodę Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Jak dodała wykonane zostanie przyłącze prądu oraz konieczne jest odbudowanie ostrogi, na czym zakres prac zostanie wyczerpany.
Radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę pojemników na piasek na okres zimowy.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że dotychczasowe pojemniki są gotowe, przygotowane zostały również nowe, które znajdują się na terenie Eko-Rondo, jak będzie taka konieczność rozwiezione zostaną po mieście.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaprosiła wszystkich na 19 listopada na godz. 18.00 na spotkanie dotyczące strategii rozwoju miasta.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośba o udostępnienie zestawienia z wymienionymi projektami w jakich miasto brało udział, z uwzględnieniem zaangażowanych osób.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 24 listopada, na godz. 17.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
 
 
Protokolant                                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                                           Maciej Schneider
 

Protokół nr 20 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 3.11.2008 r.

Protokół nr 20
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 3.11.2008 r.
BR - 0063-1/20/08
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.10
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie: Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Lista obecności gości oraz brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Kwestia drogi dojazdowej do ośrodka Wielspin
 2. Drogi
 3. Sprawy bieżące
Komisja podjęła temat planu zagospodarowania dla Starego Puszczykowa, głos w tej sprawie zabrała pani projektant Maria Mielcarek, która przedstawiła założenia projektowe planu i projektowane przeznaczenie terenu.
Głos zabrał pan Zbigniew Bączkiewicz wyjaśnił, że problemem ośrodka Wielspin jest droga dojazdowa. W ramach swoich potrzeb ośrodek planuje dokonać zabudowy działek, jeśli nie wystarczy im środków wówczas będą zmuszeni je sprzedać, jest to jednak działanie ostateczne.
Wyjaśniono również, że aby podjąć jakieś inwestycje konieczna jest informacja w jaki sposób zostanie zapewniony dojazd do ośrodka.
Komisja dyskutowała nad kosztami budowy utwardzonego dojazdu do ośrodka Wielspin.
Przedstawiciele Wielspinu wyjaśnili, że własnymi kosztami nie są w stanie wybudować drogi do ośrodka, ponadto droga nie należy do ośrodka.
Przewodniczący Maciej Schneider zapytał czy droga znajduje się w systemie kryteriów, w nawiązaniu do tego poruszono temat ewentualnej partycypacji ośrodka w budowie drogi.
Głos w tej sprawie zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że uchwała w tej sprawie była wywołana, została jednak odrzucona przez wojewodę, w związku z czym poszukiwane są inne możliwości partycypacji i rozwiązania tej kwestii.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zasugerował przeniesienie dyskusji w tej sprawie na kolejne posiedzenie komisji.
Pani Alina Stempniak poruszyła sprawę stacji bazowej telefonii komórkowej, wyjaśniła, że teren, na którym znajduje się obecnie stacja w dotychczasowym planie był przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i tak pozostaje. Pani Alina Stempniak zaznaczyła, że jeśli zapis planu nie zostanie zmieniony, po zakończeniu umowy nie będzie możliwości jej przedłużenia (umowa dzierżawy terenu obowiązuje jeszcze przez 5 lat), jednak projektant dopuszcza lokalizację stacji w terenie przeznaczonym na usługi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że Wielspin oraz Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego zgłaszali chęć udostępnienia swojego terenu pod budowę stacji Orange.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego projektu planu – WIELSPIN.
Odnośnie budowy dojazdu do ośrodka Wielspin burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że gotowa jest wspólnie lobbować w tej sprawie, zasugerowała również wykonanie dokumentacji, oraz podjęcie starań w Urzędzie Marszałkowskim.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zamknął temat budowy drogi do ośrodka Wielspin.
Następnie pani Alina Stempniak wywołała temat zmiany planu dla rejonu Starego Puszczykowa dla terenu przy hali tenisowej Angie, o którą wnosi pani Kerber-Rzeźnik, omówiła też proponowane zmiany i rozwiązania komunikacyjne. Komisja zapoznała się z problemami, które dotyczą tego tematu. Temat ten był wcześniej omawiany podczas posiedzenia komisji Urbanistyczno – Architektonicznej ze wskazaniem na przedstawienie go Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Ad 2.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że chciałby omówić aktualne kryteria utwardzenia dróg i zmiany w nich dokonane oraz kwestie wprowadzenia zasad ich sprawdzania.
Wniosek komisji: zadecydowano o zlikwidowaniu kryterium 11 wprowadzeniu poprawek do kryterium 8 oraz o powołaniu zespołu składającego się z dwóch radnych oraz pracownika Urzędu Miasta, który zajmie się przeliczaniem oraz sprawdzaniem kryteriów.
Na członków zespołu z ramienia radnych wybrano przewodniczącego komisji Macieja Schneidera oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Janusza Szafarkiewicza. Komisja jednogłośnie przyjęła powołanie zespołu.
Ad 3.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider odczytał pisma, które skierowano do Przewodniczącego Rady Miasta dotyczące budowy Centrum Jana Pawła II, wsparcia dla ośrodka ''Kamyk'' oraz prośby o finansowe wsparcie zakupu sprzętu dla Oddziału Intensywnej Terapii szpitala na Niwce.
Komisja jednogłośnie odrzuciła możliwość dofinansowania budowy Centrum Jana Pawła II. Komisja dyskutowała również nad dofinansowaniem zakupu sprzętu dla szpitala. Radny Janusz Szafarkiewicz zgłosił wniosek o dofinansowanie w kwocie 12 tys. zł.
Komisja 5 głosami za 1 przeciw i 1 wstrzymującym przyjęła wniosek.
Poruszono również sprawę pisma od Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu z prośba o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego w kwocie 40.000 zł.
Głos w tej sprawie zabrał pan Piotr Szmytkowski, który wyjaśnił, że złożono trzy wnioski od rożnych jednostek: pierwszy dotyczy ww. Straży Pożarnej w Luboniu, drugi jest z Mosiny na kwotę 20.000 zł, natomiast ostatni jest z Poznania z prośba o dofinansowanie systemu łączności.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miasto współpracuje ze strażą z Mosiny, oraz przedstawiła wykaz interwencji wykonanych przez nich na rzecz Puszczykowa. Jak dodała rekomenduje wniosek z Poznania, gdyż daje to możliwość poprawienia w znaczący sposób łączności.
Komisja podjęła dyskusję nad wysokością przyznanych kwot na rzecz straży w Mosinie i poprawy łączności.
Komisja głosowała za przekazaniem straży pożarnej w Mosinie kwoty w wysokości 5.000 zł, wniosek został odrzucony 1 głosem za, 3 przeciw i 2 wstrzymującymi.
Głosowano również za przekazaniem kwoty w wysokości 10.000 zł dla straży pożarnej w Mosinie, komisja 4 głosami za 1 przeciw i 2 wstrzymującymi opowiedziała się za. Zdecydowano także o braku dofinansowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu i dla Poznania na system łączności.
Podczas posiedzenia poruszono również sprawę zakupu samochodu dla policji, jak wyjaśniła burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, tak jak co roku przekazana zostanie dla nich kwota 10.000 zł.
Głos zabrał mieszkaniec ul. Topolowej, który poruszył kwestię oświetlenia na ulicy, gdyż projekt podobno już powstał, tylko Rada Miasta nie chce wyrazić zgody na jego wykonanie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że obiecała wykonanie dokumentacji poprosiła o sprawdzenie w tej kwestii protokołu.
Głos zabrał pan Mikołaj Pietraszak–Dmowski, który poruszył kwestię nowych tablic z nazwami ulic oraz ich kolorystyki, gdyż jak zauważył do tej pory były one błękitne.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że taka kolorystyka tablic jest dobrze przyjmowana i akceptowana przez mieszkańców. Jak dodała podziela jednak zdanie o zachowaniu w tej kwestii tradycji.
Pani Gabriela Ozorowska poprosiła o zabezpieczenie posesji na ul. Dworcowej, gdyż śpią tam bezdomni, jak dodała posesja ta jest bardzo zaniedbana.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider ustalił termin kolejnego posiedzenia komisji na 17.11. br. na godz. 17.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Katarzyna Szóstak                                                                                          Maciej Schneider
   Protokolant                                                                                            Przewodniczący Komisji
 

Protokół nr 19 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 27.10.2008 r.

Protokół nr 19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 27.10.2008 r.
BR - 0063-1/19/08
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.00
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie: Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
3. Goście:
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Lista obecności gości oraz brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Sprawa ul. Różanej.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził że ponieważ czekają nas zmiany w kryteriach (likwidacja kryterium 11) należy poważnie zastanowić się nad wykonaniem w 2008 roku ulicy Różanej. Po pominięciu wspomnianego kryterium ulica ta byłaby w pierwszej dziesiątce zestawienia a fakt posiadania dokumentacji wskazuje iż najwłaściwsze jest wykonanie ul. Różanej. Natomiast należy zastanowić się nad robieniem ulicy Cienistej która jest na dalszym miejscu W tej kwestii poproszono o opinie radnych.
Sekretarz pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że jednym z kryteriów realizacji dróg jest ranking, a także atrakcyjne położenie danej ulicy, stąd wysoka pozycja w rankingu ulicy Różanej. Dodał również, że dokumentacja zamawiana jest zgodnie z decyzją radnych oraz przy uwzględnieniu rankingu.
Komisja zapoznała się też z pismem złożonym przez mieszkańców ulicy Różanej, w którym proszą oni o nie wykonywanie samego chodnika a o pieszojezdnię.
Po dyskusji przewodniczący komisji Maciej Schneider podsumował, że komisja wnosi, aby ulica Różana była wykonana jako pieszojezdnia, jednak kwestia czy kiedy będzie robiona zostanie podjęta po głosowaniu nad inwestycjami. Po dyskusji Komisja ustaliła również, że w roku 2008 zostanie jeszcze zrobiona ulica Cienista .
Głos w tej sprawie zabrali również mieszkańcy ul. Różanej.
Komisja podjęła dyskusję na temat Wieloletniego Planu Finansowego oraz rankingu ulic, poruszono również kwestię wykonania w całości ulicy Różanej.
Ad 2.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Komisja podjęła dyskusję na temat uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wyjaśnień w tej sprawie udzielił skarbnik Piotr Szmytkowski, który zaproponował przychylenie się do projektu zaciągnięcia kredytu, natomiast kwestie wykorzystania kredytu w całości, czy też nie pozostawić burmistrzowi miasta. Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że proponuje się, aby zaciągnąć kredyt w wymaganej zbilansowaniem budżetu wysokości, jednak o wielkości wykorzystania powinien decydować burmistrz bo to on ponosi odpowiedzialność.
Podczas dyskusji poruszano kwestie czy konieczne jest zaciąganie tak dużej kwoty, a także rozważano jak zmniejszyć deficyt budżetowy.
Komisja 4 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi przyjęła projekt uchwały.
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
Pan Piotr Szmytkowski omówił projekt uchwały, wyjaśnił rozkład kwot po stronie dochodów oraz wydatków, a także kwestię przesunięć pomiędzy poszczególnymi działami w budżecie. Ponadto skarbnik poinformował o konieczności wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 2 Wydatki ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa zwrócił uwagę na niewłaściwy zapis w poprzedniej uchwale gdzie środki dla pomocy społecznej zapisano jako środki zewnętrzne, natomiast był również udział własny, wniosek aby zamiast podania cyfry 0 wpisać w danym miejscu cyfrę 9. Skarbnik dodał, ze taki retusz będzie zgłoszony podczas sesji.
Komisja 4 głosami za, 3 przeciw przyjęła projekt uchwały.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
Głos w tej sprawie zabrał pan Waldemar Luther jak wyjaśnił uchwała jest efektem zmian w ustawie o samorządzie gminnym, według której rada gminy podejmuje decyzję w formie uchwały o przedłużeniu dzierżawy, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Przedłużenie umowy z formie uchwały proponowane jest do 2015 roku.
Wobec braku uwag komisja jednogłośnie 7 głosami za przyjęła projekt uchwały.
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie pojawiła się po złożeniu przez właściciela nieruchomości wniosku o nadanie numeru. Jak dodał proponowana nazwa ulicy Myśliwska wynika z jej położenia w sąsiedztwie lasu.
Komisja jednogłośnie 7 głosami za przyjęła projekt uchwały.
Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi.
Głos w tej sprawie zabrał pan Maciej Dettlaff, omówił treść uchwały oraz wyjaśnił konieczność jej podjęcia na najbliższej sesji., gdyż w ten sposób w listopadzie będzie można rozstrzygnąć konkurs.
Wobec braku pytań komisja jednogłośnie 7 głosami za przyjęła projekt uchwały.
Uchwała w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki wyjaśnił, że nagroda ta jest przyznawana co roku, wnioski zostały rozpatrzone przez specjalnie do tego powołaną kapitułę.
Pan Maciej Dettlaff dodał, że na posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu wnioskowano o zwiększenie kwoty na ten cel, co zostanie uwzględnione w projekcie budżetu na przyszły rok.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że podjęcie uchwały wynika z konieczności przedłużenia wynajmu stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 proponuje się okres trzech lat w trybie bezprzetargowym. Dodał, że było zapewnienie, że pomimo podniesienia opłat za czynsz, cena obiadu dla dzieci nie zwiększy się. Wyjaśnił również, że pod uwagę wzięty zostanie wniosek Komisji Edukacji Kultury i Sportu o zainstalowanie w pomieszczeniu stołówki podliczników na media, co pozwoli w przyszłości zmniejszyć czynsz i zobowiązać najemcę do płacenia za zużycie energii i wody.
Komisja jednogłośnie 7 głosami za przyjęła projekt uchwały.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 193 położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Przecznica i Bukowej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Głos w tej sprawie zabrała pani Alina Stempniak, która wyjaśniła, że podjęcie uchwały związane jest bezpośrednio z kwestią zagospodarowania budynku przy ul. Przecznica, gdyż w przypadku planów wykorzystania tego obiektu do innych celów niż dotychczasowe konieczne jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że wraz z hufcem harcerskim podjęte zostały wspólne starania o otrzymanie funduszy na rewitalizację tego obiekt.
Komisja jednogłośnie 7 głosami za przyjęła projekt uchwały.
Ad 3.
Radny Zbigniew Czyż poruszył kwestię projektu uchwały w sprawie obniżenia podatku od nieruchomości.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że projekt uchwały zgodnie z procedurą trafił do burmistrza oraz, że dołączone zostały do niego uwagi odnośnie błędów w treści projektu. Wyjaśnił również przyczynę negatywnego rozpatrzenia projektu uchwały.
Komisja podjęła dyskusję nad projektem uchwały w której głos zabrał również radny Zbigniew Czyż, który wyjaśnił cel złożenia przez niego propozycji projektu takiej uchwały.
Komisja zadecydowała, że nie będzie głosowała nad projektem uchwały w takiej formie, kwestię tą pozostawiono do rozstrzygnięcia na najbliższej sesji Rady Miasta poprzez rozszerzenie porządku obrad. Poproszono radnego Zbigniewa Czyża o uzupełnienie projektu uchwały o treść uzasadnienia.
Radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę przejścia dla pieszych znajdującego się na ulicy Ogrodowej oraz wykonania dojścia do asfaltu w postaci chodnika.
Radny Władysław Hetman poruszył kwestię wymiany bramek na boisku przy ul. Jarosławskiej.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że stare bramki nie nadają się do dalszego użytkowania, stanowiły zagrożenie i zostały wymienione.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 3 listopada br. na godz. 17.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Katarzyna Szóstak                                                                                             Maciej Schneider
   Protokolant                                                                                               Przewodniczący Komisji
 

Protokół nr 18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 13.10.2008 r.

Protokół nr 18
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 13.10.2008 r.
BR - 0063-1/18/08
Godz. rozpoczęcia: 16.00
Godz. zakończenia: 19.00
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie: Stanisław Balbierz
Marek Błajecki - nieobecny
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
3. Goście: Maciej Dettlaff – sekretarz miasta
Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Lista obecności gości oraz brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Drogi.
 2. WPI.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Komisja zajęła się kwestią inwestycji drogowych, głos w tej sprawie zabrała pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że w tym roku odbędą się przetargi na ulice: Parkową. Kopernika, Cienistą i Jarosławską. Jak dodała pełna dokumentacja jest już na ul. Cienistą wkrótce wykonana zostania również na ulicę Parkową oraz Wydmową, utwardzenie tych ulic stworzy bowiem korzystny ciąg komunikacyjny dla wyjazdu z przedszkola. Ulica Wydmowa jak wyjaśniła pani Barbara Mulczyńska-Dywan znajduje się w tej chwili na dalszej pozycji w rankingu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził, że nie ma wątpliwości co do wykonania ulicy Jarosławskiej. Jako kolejną ulicę do wykonania wyznaczono ulicę Cienistą.
Komisja stwierdziła, że temat dróg (wraz z wyznaczeniem ostatniej ulicy do wykonania w 2008 roku) będzie kontynuowany podczas posiedzenia komisji w dniu 3 listopada.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył temat wykonania oświetlenia.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że możliwe jest wybudowanie drogi na ulicach Kopernika, Jarosławskiej, Chrobrego, Magazynowej, Cienistej, Parkowej, Świerkowej, Wydmowej, Strażackiej i Różanej, ponieważ posiadają dokumentację.
Poruszono także temat wykonania projektów, pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że wszystkie projekty są już po terminie, jeśli projektant nie wytłumaczy tej sprawy to będzie musiał zapłacić kary umowne.
Sala sesyjna.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła sytuację lokalową w Urzędzie oraz przedstawiła kwestię dobudowania piętra nad salą sesyjną w budynku Urzędu, jak dodała wiązało by się to jednak z dużymi kosztami.
Głos w tej sprawie zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że przeniesienie biur do remontowanej sali ma na celu rozładowanie tłoku w budynku Urzędu, omówiła również kwestię pokoju Biura Rady Miasta oraz odbywania się w nim posiedzeń komisji Rady Miasta.
Poruszono także kwestię własności budynku w którym znajduje się Urząd Miasta, jak wyjaśniła burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka na dzień dzisiejszy właściciele nie zgłosili w tej kwestii żadnych roszczeń.
Komisja zajęła się również kwestią mieszkań komunalnych na Niwce. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że wielu mieszkańców nie chce w swoim sąsiedztwie mieszkań komunalnych. Omówiła również kwestię budynku po panu Wojciechu Michałek-Grodzkim, który nie nadaje się na adaptację na cele mieszkaniowe. Burmistrz poruszyła również sprawę budynku na ul. Przecznica, gdyż po rozmowach z przedstawicielami hufca jest koncepcja zagospodarowania tego obiektu przez harcerzy przy częściowym zachowaniu jego funkcji. W tym celu konieczne jest jednak zaktualizowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ad 2.
Głos w tej sprawie zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że decyzje odnośnie dróg podjęte zostaną podczas posiedzenia 3 listopada, wtedy będzie można zadecydować jakie ulice mają być realizowane. Pojawi się również kwestia oświetlenia ulic oraz informacja o kosztach z tym związanych.
Pan Piotr Szmytkowski omówił kwestię wydatków osobowych, jak wyjaśnił w budżecie są one zabezpieczone nawet w przypadku zatrudnienia dodatkowych pracowników
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła również, że w Urzędzie brakuje osoby odpowiedzialnej za pisanie projektów dodała także, że Urząd Miasta w Puszczykowie przy takiej liczbie mieszkańców jest jednym z mniejszych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poruszyła również sprawę rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2, budowy hali balonowej, a także kwestię utworzenia ośrodka kultury w budynku starej szkoły w pomieszczeniach zaadaptowanych po ''ABC''.
Komisja podjęła również temat termomodernizacji tzw. starej szkoły oraz przedszkola na ul. Wysokiej. Wyjaśniono, że remont kapitalny całego budynku wyniósł by około 500 tys. zł. Komisja dyskutowała nad kwestią sprzedaży bądź wydzierżawienia budynku przedszkola przy zachowaniu jego dotychczasowej funkcji.
W dalszej części posiedzenia burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podjęła również temat boiska na ul. Jarosławskiej i Nowym Osiedlu, kwestię ich utrzymania oraz możliwości otwarcia tam kolejnej ''siłowni pod chmurką''.
Wyjaśniono, że istnieją duże szanse na otrzymanie środków z programu ''Orliki'' na przyszły rok.
Komisja dyskutowała również o planowanych inwestycjach drogowych oraz zabezpieczeniu środków na ten cel.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zasugerował wykorzystanie 1 mln. zł. na drogi, natomiast drugi milion mógłby zostać przeznaczony na zmniejszenie deficytu budżetowego. Dyskusję w tej sprawie postanowiono kontynuować na posiedzeniu komisji 27.10. br.
Ad 3.
Radny Zbigniew Czyż podjął kwestię przygotowanej przez siebie uchwały w sprawie obniżenia podatku od nieruchomości.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła swoje stanowisko odnośnie podjęcia takiej uchwały, jak wyjaśniła jest ono negatywne z tego względu, iż korzyści finansowe będą niewielkie, natomiast może spowodować ona konflikt społeczny i przekonanie o uprzywilejowaniu pewnej grupy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie została podpisana umowa z jednym z inspektorów budowy, gdyż nie wyraził zgody na zapis, mówiący, że będzie on obecny na budowie codziennie.
Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestię ułożenia płytek wzdłuż ściany budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która poinformowała, że jest to rozwiązanie tymczasowe mające na celu ochronę ścian budynku przed zachlapaniem.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 27 października, na godz.17.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Katarzyna Szóstak                                                                                      Maciej Schneider
   Protokolant                                                                                        Przewodniczący Komisji
 

Protokół nr 17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 6.10.2008 r.

Protokół nr 17
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 6.10.2008 r.
BR - 0063-1/17/08
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.10
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie: Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
3. Goście: Maciej Dettlaff - sekretarz
Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Przemysław Schulz
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Lista obecności gości oraz brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
 2. Sprawa przychodni.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
Skarbnik Piotr Szmytkowski rozpoczął omawianie wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna zapoznała się już z tym tematem. Skarbnik poinformował też, że zaawansowanie środków może wydawać się niewielkie, jednak po podsumowaniu trzeciego kwartału będzie bardziej wyraźne.
Radni poruszyli temat przystani kajakowej, sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że trwają prace przygotowawcze, dodał, że w przypadku, gdy konieczne będzie wydatkowanie, dokonane zostaną zakupy sprzętu.
Skarbnik przedstawił też bardziej szczegółowo rozpisane wydatki związane z kulturą wyjaśnił też, że materiał ten opracował po rozmowie z radnym Januszem Szafarkiewiczem.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek o zmniejszenie podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zaznaczył, że wnosi o przywrócenie poprzedniej stawki.
Wniosek radnego wywołał dyskusję nad faktycznym wzrostem kosztów utrzymania gospodarstw domowych, skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że nie było niedoinformowania, podane zostały poszczególne stawki a średnio jest to około 10% i takie jest też zwiększenie dochodów.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że formalnie w związku z wnioskiem radnego Zbigniewa Czyża, będzie on musiał wnieść projekt uchwały, który później zostanie oddany pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o przedstawienie na następnym posiedzeniu komisji, jakie byłyby skutki wniosku radnego Zbigniewa Czyża dla budżetu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał kiedy członkowie komisji będą mogli zapoznać się z propozycją Wieloletniego Planu Finansowego (WPF).
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że materiał będzie przygotowany na kolejne posiedzenie.
Podczas posiedzenia ustalono także, że na kolejnym spotkaniu pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawi zakres prac na sali sesyjnej, wyjaśniono także, że gdyby posiedzenia Rady miały ponownie odbywać się na sali w budynku B Urzędu Miejskiego, nie będzie za późno, aby zaadoptować ją na te potrzeby.
Radni zwrócili uwagę, że powinni być szerzej informowani o stopniu zaawansowania inwestycji związanych z gospodarką mieszkaniową.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że inwestycje odbywają się w ramach remontów (sala sesyjna i budynek przeznaczony na siedzibę straży miejskiej).
Wyjaśnień udzielił też sekretarz Maciej Dettlaff, który poinformował, że żadne prace nie są wykonywane w budynku na ulicy Przecznica, prace w „Dworku”, który ma być siedzibą straży miejskiej trwają i zostaną zakończone najprawdopodobniej do końca roku; co do budynku przy ulicy Nadwarciańskiej, wykonywana jest koncepcja adaptacji na lokale mieszkalne.
Radni zwrócili uwagę, że adaptacja na mieszkania komunalne wiąże się z polityką miasta i powinni wcześniej zostać poinformowani o podejmowanych krokach.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że każda inwestycja, poza bieżącą naprawą awaryjną powinna być konsultowana z Radą.
Poruszony został także temat wysokości siatki na boisku na ulicy Jarosławskiej, pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że płot znajduje się na granicy działki, dodał, że jest projekt na boisko „orlikowskie”, ale muszą zostać przeprowadzone badania.
Sekretarz wyjaśnił też, że bramki, o które pytał radny Janusz Szafarkiewicz, zostały zakupione na boisko na Nowy Osiedlu.
Radny Janusz Szafarkiewicz wywołał również temat hali sportowej, sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że złożono wniosek do programu operacyjnego o rozbudowę szkoły podstawowej nr 2 i budowę hali, dodał, że nawet w przypadku braku dofinansowania, miasto chciałoby taką halę zbudować. Sekretarz poinformował też, że nic nie będzie zrobione bez wiedzy radnych, dodał, że jakiekolwiek prace mogłyby się rozpocząć najwcześniej w przyszłym roku i wtedy też Rada będzie mogła zadecydować co robić. Ponadto sekretarz wyjaśnił, że w przypadku budowy sali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 nie ma zgody na lokalizację.
Zajęto się także tematem stołówek, radny Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że intencją było, aby stołówki nie płaciły czynszy co miało wpłynąć na niską cenę obiadów. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w szkole podstawowej nr 1 uzyskano porozumienie, w szkole podstawowej nr 2 nie było zgodności co do jakości i ceny obiadów, dlatego odbył się konkurs.
Po krótkiej dyskusji uznano, że na posiedzeniu komisji, które odbędzie się 27 października, zostanie przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za trzy kwartały. Komisja zaopiniuje wtedy także projekty uchwał.
Radny Stanisław Balbierz poruszył temat siłowni „pod chmurką”, sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że teren był porządkowany w ostatnich dniach; ustalono także, że niektóre obciążenia sprzętów powinny zostać dociążone. Radny Stanisław Balbierz zwrócił też uwagę na konieczność zainstalowania wiaty nad bocznymi drzwiami w szkole podstawowej nr 1, radny wniósł również o kontrolę wykonania chodnika na wysokości szkoły, który jego zdaniem został położony niefachowo – płytki są luźne.
Ad 2. Sprawa przychodni.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przedstawił listę poparcia dla doktora Laskowskiego, wyraził też opinię, że organizowanie przetargu niekoniecznie okaże się dobrym rozwiązaniem w tej sprawie.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że sprawa przychodni i ewentualnej umowy dzierżawy była konsultowana w Poznaniu, otwarta pozostaje kwestia zapisu o nakładach, które podwyższają wartość budynku i ich odliczenia od czynszu.
Poruszono też kwestię wymiany stropu z drewnianego na mocniejszy w budynku przychodni, ustalono, że jest to możliwe, jednak niekoniecznie przy okazji tego remontu.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił uwagę na sprawę ewentualnego zwrotu nakładów poniesionych przez dzierżawcę w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, zauważył, że jego zdaniem, miasto nie musi się zobowiązywać do takiego zwrotu.
Wyjaśniona została sprawa ewentualnego przetargu, ustalono, że Rada Miasta może zdecydować o odstąpieniu od przetargu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider podsumował, że zdaniem komisji przetarg nie powinien być organizowany, powinny rozpocząć się negocjacje z dotychczasowym najemcą, radni powinni otrzymywać bieżące informacje o stanie negocjacji oraz mieć możliwość zaakceptowania lub nie umowy, która zostanie podpisana z dzierżawcą obiektu. Następnie przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad powyższym, za opowiedziało się 6 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Ustalono też, że umowa powinna być gotowa przed 29 października.
Ad 3. Sprawy bieżące.
Odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Czyża, sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że na plany sprzedaży mienia komunalnego o wartości 2.000.000,00 zł składa się propozycja sprzedaży domu odziedziczonego po panu Wojciechu Michałku-Grodzkim, oraz jednej działki na zakolu Warty, która nadaje się pod zabudowę mieszkaniową.
Ustalono także, że na kolejnym posiedzeniu radnym zostanie przedstawione zestawienie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, w sprawie zakresów obowiązków urzędników sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zostały one przesłane radnym, jeśli jednak ponadto ktoś będzie chciał się z nimi zapoznać zostanie to umożliwione.
Radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę gwarancji na przeprowadzane inwestycje, zwrócił uwagę, że na ulicy Poznańskiej, jak wynika z informacji uzyskanej z Aquanetu, wykonawca inwestycji zamknął dostęp do kilkudziesięciu nawiertek. Radny dodał, że po interwencji w urzędzie nie uzyskał jasnej informacji kto jest za to odpowiedzialny i kto w urzędzie zajmuje się tą sprawą.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że jeśli sprawa jest rozpatrywana w ramach gwarancji, to powinien się nią zająć pan Remigiusz Motycki.
Poruszona została też sprawa spalonego domu, sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że pojawił się problem z dostępem do sprawnego hydrantu, zwrócił też uwagę na poważny problem ze znalezieniem nowego miejsca zamieszkania dla starszego mężczyzny, sekretarz dodał, że miasto stara się znaleźć dla niego lokum także w sąsiednich gminach.
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył temat wyposażenia radnych w komputery przenośne, ustalono, że ze strony urzędu przygotowana zostanie oferta uwzględniająca zakup komputerów z dostępem do mobilnego internetu oraz bez.
Następnie poruszono sprawę inwestycji na rynku, sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że udało się uzyskać porozumienie w sprawie inwestycji GEOBUDU.
Radny Janusz Szafarkiewicz wniósł, aby podjęto rozmowy z inwestorem, którego działka znajduje się na narożniku przy rondzie. Poparto pomysł, aby zaprosić tego inwestora na posiedzenie komisji w listopadzie.
Kolejne posiedzenie komisji wyznaczono na 13 października na godzinę 16.00. Tematem posiedzenia będzie WPF oraz sprawa sali sesyjnej. Następne posiedzenie wyznaczono na 27 października na godzinę 17.00, zostanie wtedy przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za trzy kwartały. Komisja zaopiniuje wtedy także projekty uchwał.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
Katarzyna Szóstak                                                                                        Maciej Schneider
   Protokolant                                                                                            Przewodniczący komisji
 

Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 15.09.2008 r.

Protokół nr 16
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 15.09.2008 r.
BR - 0063-1/16/08
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 19.15
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie: Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
3. Goście: Małgorzata Ornoch-Tabędzka – burmistrz miasta
Piotr Szmytkowski – skarbnik miasta
Andrzej Dettloff – radny miasta
Róża Grześkowiak – radna miasta
Danuta Panek-Janc – radna miasta
Remigiusz Motycki – pracownik Urzędu Miasta
Barbara Mulczyńska-Dywan – pracownik Urzędu Miasta
Anna Szawelska
Lesław Markiewicz
Dariusz Urbanowicz
Przemysław Schulz
Roman Pruss
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Lista obecności gości oraz brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Koncepcja zagospodarowania płyty rynku.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przywitał radnych oraz gości na posiedzeniu Komisji.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowania ze środków unijnych na prowadzenie działalności w ramach programu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, konieczne było podpisanie umowy pomiędzy MOPS a Wojewódzkim Urzędem Pracy, co z kolei pociągnęło za sobą potrzebę wywołania uchwały zmieniającej budżet miasta na 2008 rok. Skarbnik wyjaśnił też, że projekt uchwały przedstawi na sesji, ustalono więc, że wtedy zostanie przeprowadzone głosowanie w tej sprawie.
Komisja zajęła się kwestią koncepcji zagospodarowania płyty rynku. Głos w tej sprawie zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, iż koncepcja przedstawiona podczas wspólnego posiedzenia komisji była propozycją wstępną, do której komisje miały możliwość zgłaszania swoich uwag.
Następnie architekt pan Andrzej Stempniak przedstawił dwie propozycje zwierające korekty do projektu zagospodarowania płyty rynku, wyjaśnił też, że obie wersje różnią się tylko ilością miejsc parkingowych, których w I wariancie jest 43 a w II wariancie 36.
1. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
Radna Róża Grześkowiak wyjaśniła konieczność podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
Komisja stwierdziła, że konieczne jest zachowania jednolitości nazw geograficznych. Przeprowadzono dwa głosowania:
 • w sprawie nadanie ulicy nazwy Kaszubska 1 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące,
 • w sprawie nadania ulicy nazwy Helska 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
Komisja pozytywnie zaopiniowała koncepcję nadania ulicy nazwy Helska.
Następnie komisja powróciła do dyskusji w sprawie koncepcji zagospodarowania płyty rynku oraz zmian jakie zostały na nią naniesione.
Jak stwierdził przewodniczący komisji Maciej Schneider koncepcja ma być próbą kompromisu i połączenia różnych funkcji płyty rynku, dodał, że wszystkie głosy zarówno radnych jak i mieszkańców miasta brane są pod uwagę.
Do dyskusji w włączył się pan Lesław Markiewicz, który poruszył kwestię ilości miejsc parkingowych na płycie rynku oraz konieczności prowadzenia w tej sprawie wspólnych rozmów i ustaleń z wszystkimi inwestorami.
Głos w dyskusji zabrała również burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że koncepcje są rezultatem wielomiesięcznych dyskusji oraz ustaleń, a radni otrzymali projekt koncepcji przed wspólnym posiedzeniem wszystkich komisji, podczas którego można było wnosić swoje propozycje.
Komisja w głosowaniu przyjęła 4 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi koncepcję zagospodarowania płyty rynku, uwzględniającą 36 miejsc parkingowych.
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości u zbiegu ulic Czarnieckiego i Morenowej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła zasadność podjęcia uchwały oraz wyjaśniła, że jest propozycja aby aby wykorzystać ten teren w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Starego Puszczykowa tj. np. na skwer lub plac zabaw.
Komisja wniosła o umieszczenie WC ma terenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Kościelnej.
Wobec braku uwag komisja jednogłośnie, 7 głosami za, przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości u zbiegu ulic Czarnieckiego i Morenowej.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 138/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Polskich Kolei Państwowych S.A. Wobec Miasta Puszczykowa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że konieczność zmiany uchwały dotyczącej należności PKP S.A. wynika z działalności komornik, dzięki któryemu udało się ta należność zmniejszyć.
Wobec braku uwag komisja jednogłośnie 7 głosami za przyjęła projekt uchwały.
4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3.
Głos w tej sprawie zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że podjęcie uchwały związane jest bezpośrednio ze skargą złożoną przez panią Różę Banach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W tej sprawie złożone zostało odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który skierował skargę do Rady Miasta.
Radny Marek Błajecki zwrócił uwagę, że sprawa ta wiąże się z uchwałą w sprawie skargi na bezczynność burmistrza, dodał, że pozostali radni nie maja w materiałach całości dokumentacji i wniósł o jej dostarczenie nazajutrz.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że sprawa skargi pani Róży Banach zostanie podjęta w czasie sesji Rady Miasta.
Wobec braku pytań komisja jednogłośnie, 7 głosami za przyjęła projekt uchwały.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie Rynku stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wobec braku uwag do projektu uchwały, komisja jednogłośnie, 7 głosami za, przyjęła jej projekt.
6. Sprawa dzierżawy przychodni.
Głos zabrał pan Remigiusz Motycki, który wyjaśnił, że ostatnie ustalenia dotyczyły wykorzystania jedynie parteru budynku, jednak zakład ma podpisany kontrakt z NFZ co komplikuje sprawę i konieczny okazuje się powrót do pierwotnej koncepcji wydzierżawienia całego budynku.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która przypomniała o konieczności dostosowania budynku przychodni do nowych norm, a zwłaszcza warunków higienicznych i sanitarnych, dodała, że proponowany okres dzierżawy to 15 lat, ponieważ umożliwi to zaciągnięcie dzierżawcy kredytu na remont.
Radny Marek Błajecki wniósł o dopracowanie tematu dzierżawy przychodni na kolejne posiedzenie komisji, przygotowanie szczegółowych materiałów, gdyż jak stwierdził temat ten należy jak najszybciej zakończyć.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider wniósł o sprawdzenie możliwości rozwiązania kwestii przetargiem.
Wobec braku dalszych głosów przewodniczący Maciej Schneider zamknął posiedzenie komisji.
 
 
 Katarzyna Szóstak                                                                                          Maciej Schneider
 
     Protokolant                                                                                            Przewodniczący Komisji

Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 28.07.2008 r.

Protokół nr 15
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 28.07.2008 r.
BR - 0063-1/15/08
Godz. rozpoczęcia 17.00
Godz. zakończenia 19.50
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie Komisji: Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż - nieobecny
Władysław Hetman - nieobecny
Maciej Stelmachowski - nieobecny
Janusz Szafarkiewicz
Lista gości oraz brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Protokolant: Hanna Dudzik
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przywitał zgromadzonych oraz rozpoczął posiedzenie komisji od zaopiniowania uchwał.
1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cale mieszkaniowe.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który wyjaśnił, że przedmiotem uchwały są dwie działki położone przy ul. Mazurskiej i ul. Leśnej zabudowane budynkami mieszkalnymi. Proponowana wysokość bonifikaty to 90%.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cale mieszkaniowe.
Projekt uchwały został przyjęty 3 głosami za i 1 wstrzymującym.
2. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 77/07/V w sprawie ustalenia stawek od opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
Głos zabrał pan Remigiusz Motycki, który wyjaśnił, że projekt uchwały jest wynikiem wniosku Prokuratury Rejonowej Poznań - Wilda, która zwróciła uwagę, że istniejący w uchwale podział na reklamy nie jest zasadny. Stawki zostały wobec tego ujednolicone do 2 zł od m2 reklamy.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że aby uwzględnić jakieś poprawki w uchwale musi zapoznać się z pismem od prokuratury, którego nie otrzymał.
Radny Marek Błajecki powiedział, że nie otrzymał pisma od prokuratury, dlatego nie może się ustosunkować w tej kwestii.
Komisja przeszła do omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zmian budżetu na rok 2008, do czasu doniesienia członkom komisji pisma od prokuratury.
3. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zmian budżetu na rok 2008.
Głos zabrał skarbnik pan Piotr Szmytkowski, który omówił zmiany w budżecie na rok 2008, jak wyjaśnił zwiększenia nastąpią w dziale Transportu i Łączności, w Turystyce, co związane jest z budową przystani kajakowej, dofinansowania wymaga Straż miejska. W działach Oświata proponowane przesunięcia są w ochronie zdrowia ze względu na niewykorzystane środki, które przerzucone zostaną na organizacje pozarządowe. W dziale Gospodarki Komunalnej zwiększenia nastąpią na wniosek pani burmistrz w utrzymaniu zieleni gdyż planowane są pewne inwestycje dotyczące zakupu usług. Na wniosek Komisji Spraw Społecznych zarezerwowano kwoty na chipowania psów. Ostatnie zmiany zaplanowano również w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, wyniknęły one z analizy Dni Puszczykowa oraz planów Urzędu odnośnie dalszych imprez.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośbą aby w uzasadnieniu do uchwały podane zostały kwoty, aby wiadomo było o czym jest mowa.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zmian budżetu na rok 2008 z prośba o uzupełnienie kwot w uzasadnieniu uchwały.
Projekt uchwały został przyjęty 3 głosami za i 1 wstrzymującym.
4. Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
Głos zabrała pani Maria Mielcarek, która omówiła kwestię studium, którego ranga została znacznie podniesiona, plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z jego zapisami. Poprosiła o opinię radnych odnośnie wniosków złożonych do studium, czy są one zgodne z oczekiwaniami.
Pani Maria Mielcarek omówiła wnioski złożone do studium.
Wniosków było 24, z czego dwa dotyczyły zmiany w przeznaczeniu terenu, jeden rezygnacji z drogi, pojawiły się również wnioski od osób prywatnych odnośnie Zakola Warty i zachowania jego naturalnego charakteru. Kolejną grupą były wnioski od inwestorów sieci, wniosek burmistrza Mosiny o przedłużenie ul. Nadwarciańskiej oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczący wjazdów na ul. Wysoką.
Głos zabrał pan Radosław Ciesielski, który powiedział, że przez teren Puszczykowa przebiegają dwie drogi należące do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wyjaśnił, iż przewidywana jest rozbudowa ul. Wysokiej do dwóch jezdni, co będzie skutkowało zajęciem terenów należących do ul. Wysokiej. Pan Radosław Ciesielski omówił również drogi na terenie Puszczykowa, które mają klasę zbiorczych oraz sugerowane skrzyżowania ulic z ul. Wysoką.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, czy Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich sprecyzował plany realizacji drogi dwupasmowej na ul. Wysokiej.
Pan Radosław Ciesielski wyjaśnił, że termin inwestycji nie został jeszcze ustalony.
5. Plan dla Wielspin-u.
Pan Radosław Ciesielski podjął kwestię obsługi komunikacyjnej części terenu położonej wzdłuż ul. Wysokiej. Jak wyjaśnił jest ona problemowa ze względu na opadanie terenu, stąd trudnym jest wykształcenie prawidłowego skrzyżowania. Propozycją jest również zapewnienie obsługi dla tego terenu od ul. Sobieskiego, ul. Klasztornej i ul. Krętej, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest jednak wykonanie tego od ul. Wysokiej.
Pan Przewodniczący komisji Maciej Schneider powiedział, że nikt sprzeciwu odnośnie tej kwestii nie zgłaszał.
Głos zabrał pan Jacek Wichlacz reprezentujący ośrodek rehabilitacyjny Wielspin, który powiedział, że jest zainteresowany kwestią dojazdu do obiektu, gdyż obecnie jest on utrudniony, a jest konieczny ze względu na charakter ośrodka. Dojazd na teren ośrodka jest całkowicie niemożliwy dla autobusów, konieczne jest więc jego zdaniem wykonanie drogi oznaczonej na planach jako drogi należącej do miasta. Jak wyjaśnił interesuje ich szybkie załatwienie tej sprawy ze względu na plany rozbudowy obiektu.
Dodał również, że z ich strony jest deklaracja sfinansowania dokumentacji dla odcinka pomiędzy ul. Wysoką, a dojazdem. Pan Jacek Wichłacz zwrócił się do Rady Miasta o wzięcie pod rozwagę konieczności wykonania bezpiecznego dla ruchu komunikacyjnego dojazdu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że funkcjonują kryteria utwardzania poszczególnych dróg.
Pan Jacek Wichłacz poprosił o wzięcie pod uwagę deklaracji ośrodka dotyczącej sfinansowania dokumentacji.
Radny Marek Błajecki powiedział, że uwaga ta jest słuszna i należy się tą sprawą zająć.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która zapytała się o wnioski odnośnie Zakola.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że było pismo od Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, w którym postulowano aby teren pozostawić dla publicznej rekreacji, bez zabudowy.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że zapis o zakazie zabudowy na tym terenie ograniczy miasto.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że w czerwcu odbyły się warsztaty na Zakolu, podczas których sporne kwestie były dyskutowane oraz wyjaśnione, stanowiska zostały złagodzone. Jednym z wniosków z warsztatów jest przychylność dla dyskretnej zabudowy w pasie Zakola. W kwestii odbywania się tam imprez masowych po analizie stwierdzono, że nie stanowią one zagrożenia dla tego miejsca. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że o wnioskach z warsztatów radni zostaną poinformowani.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że wnioski z warsztatów miały zostać przedstawione radnym, aby można było na ten temat dyskutować.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że dyskusja na ten temat przewidziana jest na kolejną komisję.
Ad 2. Kontynuacja zaopiniowania uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 77/07/V w sprawie ustalenia stawek od opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
Po zapoznaniu się z pismem od Prokuratury Rejonowej Poznań – Wilda, wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 77/07/V w sprawie ustalenia stawek od opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 4 głosami za.
6. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się do pana Marka Szewczyka z zapytaniem, czy zechce zabrać w tej sprawie głos. Wyjaśniła, że jest to spór prawny nie chciałaby jednak doprowadzić do rozmów pomiędzy prawnikami.
Głos zabrał pan Marek Szewczyk, który wyjaśnił charakter sporu pomiędzy miastem, a inwestorem, który wynika z rozbieżności programu inwestycyjnego miasto bowiem nie zakłada w swojej koncepcji funkcji mieszkaniowej, tylko publiczną, co jest niezgodne z zapatrywaniem inwestora.
Pan Marek Szewczyk dodał, że koncepcja zagospodarowania przedstawiona przez inwestora spotkała się za każdym razem z odmową. Powiedział również, że wynika, iż Rada sama przyznała sobie kompetencje decydowania o tym, kto i kiedy dostanie pozwolenie na budowę.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że koncepcja rynku została przyjęta, według Rady koncepcja inwestora nie pasowała architektonicznie do reszty stąd jej sprzeciw. Stwierdził również, że takie ustosunkowania się w tej sprawie Rady wynikało tylko z chęci zabezpieczenia Rynku przed gruntowną zmianą koncepcji.
Pan Marek Szewczyk powiedział, że ze strony GEOBUDU było pismo z deklaracją kompromisu. Inwestorowi nie chodzi bowiem o detal architektoniczny, ale o zapis w paragrafie umowy, który składa się z dwóch zdań, a nie z jednego. Jedno zdanie mówi o zabudowie mieszkaniowej.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że trzeba w tej sprawie rozmawiać aby jak najszybciej dojść do porozumienia i zacząć budowę, gdyż powinna ona być już zakończona. W kwestii funkcjonalności budynku można się porozumieć, tak aby miasto było zadowolone i inwestor jest to jednak zadanie pani burmistrz. Jak dodał nikomu z radnych nie zależy na blokowaniu, ale na tym aby budowa płyty Rynku została zakończona.
Pan Marek Szewczyk powiedział, że plan powstał na podstawie poprzedniej ustawy, obowiązywała już jednak wówczas konstytucja, która mówi, że akty planu miejscowego można zastosować, ale w granicach ustawy, Rada Miasta nie może przyznać sobie kompetencji uzgadniania z nią zgody na zabudowę.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że akceptacja Rady musiała być, udało się zrealizować wszystko, z wyjątkiem dwóch inwestorów. Intencją Rady Miasta było zadbanie o ład na Rynku. Dodała, że zapis nie ograniczał ilości koncepcji, miasto przedstawiło Radzie koncepcje, a opis przeznaczenia był zawarty w planie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że taki zapis w planie przejęła po poprzedniej kadencji Rady, zobowiązana jest tym samym do kontynuowania polityki przestrzennej. Jak wyjaśniła kształt architektoniczny inwestycji miał nawiązywać do zabudowy na Rynku, Komisja Architektoniczna przychyliła się do wielu próśb. Dodała również, że w dalszym ciągu jest otwarta na rozwiązanie tej sprawy, czekała na zmieniony architektonicznie projekt, z uwzględnieniem sugestii, nic jednak takiego nie otrzymała.
Pan Marek Szewczyk poruszyły kwestię pisma z Urzędu, które uznano za stanowisko nieprzejednane.
Radny Janusz Szafarkiewicz podkreślił, że jeśli wszystko będzie zgodne, to Rada nie będzie upierała się co do funkcji obiektu. Jak zaznaczył najważniejsze jest aby był on zbliżony do koncepcji architektonicznej Rynku. Wyjaśnił, że nie chciałby, aby pojawiły się zarzuty, że oferta sprzedaży dotyczyła czegoś innego, a po zakupie koncepcja uległa zmianie.
Głos zabrał pan Lesław Markiewicz, który przedstawił powód sporu oraz zwrócił się z zapytaniem, dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na pismo skierowane do Rady z dnia 11.06.2007 r.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poprosiła o sprawdzenie wspomnianego pisma.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że od początku było mówione, że koncepcja nie odnosi się do funkcji oraz, że nie zostanie przyjęta, mimo wszystko inwestor zdecydował zwrócić się do wojewody o zgodę na budowę, której nie otrzymał. Rynek miał powstać jako miejsce integracji dla mieszkańców, obie funkcje są więc ze sobą sprzeczne. Jak dodała wyczerpała już swoje argumenty, nadal jednak jest otwarta na kontynuowanie rozmów.
Radny Janusz Szafarkiewicz zgłosił wniosek aby jeszcze raz podjąć rozmowy w celu dojścia do porozumienia i zakończenia tej sprawy. Wyjaśnił, że Radzie Miasta chodziło tylko o kwestię architektury, co do wykorzystania obiektu była zgoda.
Głos zabrała pani Maria Mielcarek, która wyjaśniła, że dokonała analizy ustawodawstwa w celu ustalenia terminu ‘’apartament’’. Zaznaczyła, że pojawia się on tylko w kontekście usług hotelarskich, w słowniku polskim mowa jest również o apartamencie jako o luksusowym mieszkaniu. Dodała, że w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym nie ma mowy o apartamentach tylko o budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub usługowych. Stwierdziła, że inwestorzy nadużywają słowa ‘’apartament’’.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że w oświadczeniu była mowa o apartamentach, w przetargu były wszystkie dokumenty, które mówiły o funkcji tego budynku. Dodała, że jeśli Rada Miasta wyrazi zgodę na taką funkcje, to ona nic nie powie.
Pan Marek Szewczyk zacytował dwa wyrazy, które znajdują się w koncepcji z 2006 r. dotyczące funkcji poszczególnych kondygnacji obiektu – ‘’hotel, apartamenty’, co jest według niego wyliczeniem.
Radny Marek Błajecki powiedział, że jest wola prowadzenia dalszych rozmów oraz zwołania w tej sprawie komisji.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę obiektu wraz z gruntem na okres lat x.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że według nowych informacji, które otrzymała przychodnia zmieści się na parterze. Zwróciła się w związku z tym z zapytaniem do radnych, czy należy podjąć decyzję o wydzierżawieniu całego budynku, gdzie na parterze powstanie przychodnia, a na piętrze inwestor będzie miał wolną rękę, czy też objąć dzierżawą tylko parter, a piętro wyremontować i utworzyć gabinety specjalistyczne, które miasto będzie mogło wydzierżawić.
Poprosiła o dyskusję w tej sprawie.
Radny Marek Błajecki zgłosił formalny wniosek o przełożenie tego tematu na sesję wrześniową.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powróciła do kwestii uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. Zwróciła się z zapytaniem do radnych, czy chcą aby została ona podjęta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę.
Głos zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił kwestię rozszerzenia porządku obrad w związku z uchwałą w sprawie przejęcia porzuconego motocyklu przez gminę.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w sprawach bieżących chciała poinformować o postępie prac nad budową przystani kajakowej nad Wartą, powiedziała również, że koncepcje płyty Rynku zostaną omówione podczas sesji.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zakończył posiedzenie komisji.
Terminu kolejnego posiedzenia komisji nie wyznaczono.
 
          Hanna Dudzik                                                                              Maciej Schneider
Protokolant                                                                           Przewodniczący komisji
 

Protokół nr 14/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 9.07.2008 r.

Protokół nr 14/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 9.07.2008 r.
 
BR - 0063-1/14/08
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godz. zakończenia: 10.00
 
 
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji:     Maciej Schneider
2. Członkowie Komisji:            Stanisław Balbierz
                                                Marek Błajecki
                                               Zbigniew Czyż - nieobecny
                                               Władysław Hetman
                                               Maciej Stelmachowski
                                               Janusz Szafarkiewicz
Listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
                                              
Protokolant:                             Katarzyna Szóstak
 
Brudnopis protokołu sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przywitał zgromadzonych i oddał głos twórcom koncepcji.
 
Koncepcja I
Jako pierwszy swoją koncepcje Rynku zaprezentował architekt Andrzej Stempniak - opis graficzny koncepcji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Andrzej Stempniak wyjaśnił, że koncepcja opiera się na dwóch poprzecznych osiach, przestrzeń placu wydzielana jest niskimi krawężnikami, rysunkiem posadzki, całość jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Pan Andrzej Stempniak zaznaczył, że na płycie Rynku nie przewidziano zbyt wielu miejsc parkingowych, wystarczające powinny być miejsca znajdujące się na ul. Poznańskiej i parking na ul. Kościelnej, koncepcja zabezpiecza jedynie możliwość czasowego zaparkowania przy kilku budynkach, które nie mają dojazdu od ul. Poznańskiej, w sumie zakłada kilkanaście miejsc parkingowych.
Pan Andrzej Stempniak opisał przedstawioną graficznie koncepcję m.in. wyjaśnił, że układ komunikacyjny zostanie przecięty strumieniem wypływającym z fontanny, elementami zieleni, małą architekturą, ponadto na płycie Rynku znajdą się rzeźby, posągi. Pan Andrzej Stempniak zwrócił też uwagę na scenę, która skomponowana będzie z posadzką komunikacyjną, ale będzie posiadać inny układ kolorystyczny.
 
Koncepcja II i III
Głos zabrał twórca dwóch kolejnych koncepcji pan Jerzy Zalewski, który wyjaśnił, że w zasadzie jest to jedna koncepcja z dwoma wariantami zagospodarowania płyty Rynku - opis graficzny koncepcji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Jerzy Zalewski wyjaśnił, że w sporządzonej przez niego koncepcji płyta Rynku podzielona jest na dwa wnętrza - duży i mały rynek. Pan Jerzy Zalewski omówił koncepcję w obu wariantach zaznaczył, że np. budynek galerii na dużym rynku może być całkowicie przeszkolony, lub pełnić różne funkcje jako zadaszenie na słupach; mały rynek jest spokojniejszy, bardziej zielony. Ponadto pan Jerzy Zalewski wyjaśnił, że jest możliwość wydzielenia skwerów przed budynkami, które mogliby zagospodarować sami właściciele, podkreślił także, że przestrzeń rynku powinna żyć, miasto musiałoby w tym celu organizować imprezy, a jeśli brak na to środków, należy zastanowić się nad przeznaczeniem płyty.
 
Następnie zgromadzeni dyskutowali nad możliwościami zagospodarowania płyty Rynku, głównie skupiono się nad kwestią zaprojektowania na płycie większej ilości miejsc parkingowych. Dyskutowano także nad zasadą obsługi komunikacyjnej, uspokojeniem ruchu samochodowego, małą architekturą, zielenią i oświetleniem wnętrza Rynku. Ważnym punktem obrad była kwestia kolejności wykonywania prac, drogi przebiegającej przez Rynek i tego jak będzie ona wkomponowana w płytę.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby Urząd przygotował harmonogram prac na Rynku, a także skontaktował się z właścicielami nieruchomości znajdujących się w obrębie Rynku i poprosił ich o informację na temat planów, jakie mają względem swoich inwestycji.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, ze harmonogram zostanie przedstawiony na następnym posiedzeniu.
 
Komisja nie sformułowała żadnych wniosków do protokołu.
 
Termin następnego posiedzenia komisji wyznaczono na 28 lipca na godz. 17.00. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                                               Maciej Schneider
    Protokolant                                                                                                 Przewodniczący komisji
 
 
 

Protokół nr 13/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 23.06.2008 r.

Protokół nr 13/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 23.06.2008 r.
 
BR - 0063-1/13/08
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.00
 
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji:     Maciej Schneider
2. Członkowie Komisji:           Stanisław Balbierz
                                               Marek Błajecki
                                               Zbigniew Czyż
                                               Władysław Hetman
                                               Maciej Stelmachowski
                                               Janusz Szafarkiewicz
 
3.Goście:                                 Iwona Janicka - wiceburmistrz miasta
Maciej Dettlaff - sekretarz miasta
                                               Barbara Mulczyńska-Dywan - pracownik Urzędu
                                               Waldemar Luther - pracownik Urzędu
                                               Remigiusz Motycki - pracownik Urzędu
                                               Przemysław Schultz
                                              
                                              
Protokolant:                             Katarzyna Szóstak
 
 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Uchwała w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalania wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że uchwałą jest zmieniana co roku, dodała, że jest  możliwość wprowadzenia zapisu kwotowego, jednak wiązałoby się to z koniecznością częstszego zmieniania uchwały. Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że w proponowanej uchwale najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ponadto proponuje się wartość jednego punktu w wysokości 7,50 zł, przy czym obecnie wartość punktu określona jest na 5 zł. Wiceburmistrz dodała też, ze obecnie wszystkie gminy przygotowują się do zmian uchwały, a średnia wartość jednego punktu to 6 - 6,5 zł, stąd propozycja, aby było to 7,5 zł. Wiceburmistrz wyjaśniła też, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest osiem osób, które obejmie uchwała, w bibliotece są dwie takie osoby, a niskie stawki zarobków powodują, że pracownicy szukają innych możliwości zarobkowych, dlatego propozycją jest 7,5 zł, ponadto budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewidział to już znacznie wcześniej, podobna sytuacja jest z biblioteką, zabezpieczono tam środki na ewentualne podwyżki, ale bez uchwały nie można ich rozdysponować..
Jeśli chodzi o szkoły, to przesunięcia możliwe są w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1.
 
Radny Zbigniew Czyż poprosił o informację, jakie skutki dla budżetu wiążą się z podjęciem uchwały.
Wiceburmistrz odpowiedziała, że musi to najpierw przeliczyć i wtedy poinformuje radnych.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przerwał wątek do czasu wyjaśnienia.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na tytuł uchwały, który może być mylący, sugeruje, ze uchwałą objęci zostaną także pracownicy Urzędu.
Wyjaśniono, że poprzednie uchwały były tak samo zatytułowane, ponadto treść jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów.
 
Likwidacja Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że projekt uchwały wywołany jest kontynuacją procedury związanej z likwidacją Miejskiego Ośrodka Kultury, którą rozpoczęto 19 grudnia 2007 r. Sekretarz dodał, że zadania ośrodka oraz majątek został przejęty przez Urząd z mocy ustawy a likwidacja nastąpi z dniem 31 lipca 2008 r. ponadto protokół majątku Miejskiego Ośrodka Kultury zostanie zaktualizowany z dniem likwidacji.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały o likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury. Projekt przyjęto 5 głosami za.
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że bonifikata dotyczy dwóch działek przy ul. Grunwaldzkiej, które faktycznie są maskami budowlanymi, zrobiona została też wycena, która określiła wartość opłaty. Bonifikata, która zostałaby udzielona, to podobnie jak w innych przypadkach 90%. Pan Waldemar Luther dodał, że w uzasadnieniu pojawił się błąd, gdyż działki zostały oddane w użytkowanie wieczyste w latach, 1993 - 1996 a nie w latach 1967 - 1976 i należy wykreślić to zdanie.
 
Wobec braku pytań, przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził glosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Projekt przyjęto 5 głosami za.
 
Uchwała w sprawie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Polskich Kolei Państwowych S.A. wobec miasta Puszczykowa.
 
Głos zabrał pan Władysław Luther, który wyjaśnił, że PKP należy do trudnych płatników, na terenie Puszczykowa poza torami oraz stacjami należą do nich skrawki gruntu przy szpitalu na ul. Kraszewskiego, wskutek rozmów osiągnięto porozumienie dotyczące 400 m2. Grunt, którego dotyczy porozumienie został wyceniony na około 59.000,00 zł, co pozwoli na spłatę większości zobowiązania, działki stanowią część ulic, chodników, nie są też obciążone żadnymi zobowiązaniami.
 
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy Rada musi podejmować taką uchwałę.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że zgodnie z ordynacją podatkową, taka zamiana traktowana jest jak zakup nieruchomości i wobec tego podjęcie uchwały przez Radę jest konieczne.
Radny Marek Błajecki wyraził obawę co do tytułu uchwały, zasugerował zmienić zapis "wygaśnięcie zobowiązania podatkowego" np. na zapis "zamiana zobowiązania w zamian za grunty".
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że Urząd podczas sesji poinformuje, czy taka zmiana jest możliwa.
Wobec braku innych głosów przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. Za przyjęciem projektu głosowało 5 radnych.
 
Kontynuacja dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalania wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że dla budżetu konsekwencją podjęcia uchwały będzie kwota w wysokości około 18.000,00 zł miesięcznie czyli do końca roku będzie to około 140.000,00 zł. Jak dodała wiceburmistrz, skarbnik Piotr Szmytkowski potwierdził konieczność przesunięć w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, które nie zabezpieczyły całości potrzebnej kwoty.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy jednostki, których dotyczy uchwała dysponują odpowiednimi środkami.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że tak, ale nie mogą ich spożytkować bez odpowiedniej uchwały.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził glosowanie w sprawie przyjęcia omawianej uchwały. Projekt zaopiniowano pozytywnie 4 głosami za i 1 wstrzymującym.
 
2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył kwestię uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej, wyjaśnił, że otrzymał w tej sprawie pismo od skarbnika Piotra Szmytkowskiego, w którym informuje on, że trwają prace nad przeanalizowaniem treści uchwały i prosi o podjęcie tego tematu na następnym posiedzeniu komisji.
 
Przedstawienie kosztorysu Dni Puszczykowa.
Radny Marek Błajecki zapytał, czy koszty organizacji Dniu Puszczykowa odpowiadają, temu, co zostało zaplanowane.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że dodatkowe koszty, jakie poniesiono to np. koszty otrzymania praw do emitowania transmisji Euro 2008, które wyniosły 6.900 zł plus koszty dwóch dekoderów, z których będzie można jednak korzystać w przyszłości. Sekretarz dodał, że niektóre pozycje opłacili sponsorzy a ich całkowity wkład wyniósł 15 tys. zł.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się z prośba o przedstawienie stanowiska Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odnośnie omawianych kosztów.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu miała uwagi odnośnie programu Dni Puszczykowa, kosztorys ze względu na brak czasu nie został im przedstawiony.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy nie został przekroczony budżet przeznaczony na organizację imprez.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że planowane są jeszcze imprezy na jesień m.in. "Muzyka na zakolu" oraz "Puszczykowska Jesień Kulturalna", ale będzie to już z innego paragrafu.
 
Sprawa przychodni.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider rozpoczął dyskusję na temat przychodni i zapytał o możliwość podpisania z panem Andrzejem Laskowskim umowy w formie aneksu.
Głos zabrał radny Marek Błajecki, który zwrócił uwagę na opinię radcy prawnego Romana Wróbla, zaznaczył, że z jego doświadczeń wynika, że niekoniecznie przetarg musi być organizowany i wystarczy odpowiednio skonstruować umowę dzierżawy tak, aby wynikało z niej, że dzierżawca zobowiązuje się prowadzić działalność w dotychczasowym zakresie, może ją ewentualnie rozszerzyć.
Pani Barbara Mulczyńską-Dywan zauważyła, że dopóki brak dokumentacji nt. rzeczywistych wymogów Sanepidu i tego jak przekłada się to na konieczność wykonania prac w budynku przychodni, brak możliwości oceny kosztów jakie będą do poniesienia.
Wiceburmistrz Iwona Janicka podkreśliła, że forma przetargu obliguje do przedstawienia rzetelnego kosztorysu, daje też możliwość wyłonienia firmy, która oferuje lepsze warunki, gdyby tego zaniechano mógłby się pojawić zarzut o niegospodarność.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powiedział, że przetargi mobilizują do działania i może tym samym pan Laskowski podwyższy poziom usług medycznych świadczonych przez przychodnię.
 
O godz.18.00 na posiedzenie przybył rany Maciej Stelmachowski.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przedstawił wnioski komisji, która zadecydowała, że Urząd ma przygotować skróconą wersję dokumentacji.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że warunkiem będzie uzgodnienie jej w Sanepidzie.
Radny Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem, w jakim terminie to nastąpi.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że prawdopodobnie będzie to wrzesień, wcześniejszy termin jest bowiem nierealny.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że najlepiej będzie, jeśli wykonany zostanie "ślepy kosztorys", co i za ile.
Radny Marek Błajecki dodał, że komisja mogłaby zapoznać się z kosztorysem na posiedzeniu 28 lipca i na sesji 30 lipca podjąć decyzje w sprawie dalszych losów przychodni.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powiedział, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 14.07.
 
Wizualizacja Rynku.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wraz z przewodniczącym Rady, pani burmistrz 10 lipca wyjeżdża do Chateaugiron, wobec tego na posiedzeniu 14 lipca nie będą oni obecni, dlatego koncepcja Rynku zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że do czasu przeprowadzenia postępowania przetargowego nic na Rynku nie będzie realizowane.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że Urząd chce zapoznać się najpierw z opinią komisji odnośnie koncepcji, doboru kolorystyki.
Radny Marek Błajecki powiedział, że prace miały już trwać.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że pozwolenie nie obliguje do rozpoczęcia prac, dodała, że Urząd chciałby najpierw uzyskać akceptację komisji.
 
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem odnośnie kanalizacji deszczowej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że została ona już wykonana, do zrobienia pozostały jeszcze kanaliki, ale będzie to uzupełnione przy budowie drogi.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem czy prowadzone były jakieś rozmowy z państwem Błaszak, odnośnie tego, czy podjęli już prace, gdyż w interesie miasta jest aby podjęli już jakieś działania.
Wiceburmistrz Iwona Janicka odpowiedziała, że na następnym posiedzeniu wyjaśni to pani Aliny Stempniak.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jego zdaniem trzeba podjąć rozmowy z właścicielami.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że z tymi właścicielami rozmowy najczęściej prowadzone były przez pełnomocnika.
 
Radny Marek Błajecki zapytał kiedy zostanie usunięte drzewo, które padło na końcu ulicy Rządowej.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że drzewo zostanie usunięte następnego dnia.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała o skardze mieszkańców ul. Śląskiej, jaka wpłynęła do Urzędu odnośnie kolejności wykonania nawierzchni.
 
Następnie radny Maciej Stelmachowski zapytał, jak wygląda sytuacja ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Nowej.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że rozmawiał w tej sprawie z burmistrz Małgorzatą Ornoch-Tabędzką, która wyjaśniła, że w tej sprawie musi wypowiedzieć się fachowiec.
 
Radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę placu zabaw dla dzieci, gdyż jak stwierdził niektóre urządzenia na nim zamontowane są niebezpieczne w użytkowaniu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że plac zabaw cieszy się dużym powodzeniem, a sprzęty posiadają odpowiednie atesty, istnieje regulamin, który nie zwalnia jednak rodziców od pilnowania swoich dzieci.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, co z ogrodzeniem na placu zabaw.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w przepisach nie ma mowy o konieczności ogrodzenia.
 
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni, gdyż krzewy zostały przycięte, a odpady po nich leża wzdłuż ulicy, również trawa nie została uprzątnięta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider dodał, że na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Studziennej skoszona została trawa, ale śmieci nie zostały usunięte.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że miasto finansuje koszenie odcinka od szkoły do ul. Podgórnej, reszta leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich.
 
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że na ul. Nadwarciańskiej miała powstać zatoczka oraz, że był na to ogłoszony przetarg.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że wpłynęło pięć ofert wybrana została najlepsza, wyjaśniła również, że do kwoty 14 tys. zł odbywa się to bez przetargu.
 
Przewodniczący Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, czy jest już odpowiedz odnośnie utwardzenia ul. Zaułek przy ul. Powstańców Wlkp.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że nie została wykonana dokumentacja na tą ulicę, gdyż proponowane 3 tys. zł wkładu mieszkańców jest niewystarczające.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powiedział, że należy dać odpowiedź na to pismo.
Zwrócił się również z zapytaniem, co z ul. Sosnowa i ul. Wąską.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że podjęte zostaną działania w tej sprawie.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powiedział, że na ten rok zaplanowane jest utwardzenie ul. Mickiewicza, złożył oficjalny wniosek o zdjęcie tej ulicy z planu, gdyż ze względu na to, iż znajduje się ona na odległym miejscu w rankingu nie powinna być na razie robiona. Jak wyjaśnił ulice, które mają zostać zrobione w 2008 były podane w opisie do planowanych wydatków budżetowych.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jedynym argumentem na wykonanie tej ulicy była przygotowana dokumentacja.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził, że na ul. Mickiewicza jest chodnik a jej utwardzenie powinno być wykonane w kolejności rankingu.
Dodał również, że wnioskiem komisji jest zdjęcie z planu wykonania na 2008 rok ul. Mickiewicza.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jeśli nie będziemy realizować projektów, to pozwolenia na budowę stracą ważność. Powiedziała, że trzeba przyjąć, że robione jest więcej dokumentacji, nie wszystkie jednak uda się wykonać.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wnioskiem za usunięciem z planu wykonania na 2008 roku ul. Mickiewicza.
Wniosek został przyjęty 4 głosami za i 2 wstrzymującymi.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła też, że końcówka ul. 3 Maja (na odcinku od ul. Dąbrowskiego do torów kolejowych) na razie nie będzie utwardzana ponieważ nie została na tą ulicę wykonana dokumentacja, trzeba się z tym wstrzymać do momentu, kiedy PKP zrobi coś ze znajdującym się tam przejazdem kolejowym.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o odroczenie utwardzenia końcówki drogi od ul. Dąbrowskiego do torów do czasu podjęcia decyzji przez PKP w sprawie przejazdu kolejowego.
Wniosek został przyjęty 5 głosami za i 1 wstrzymującym.
 
Ul. Śląska, /Środkowa
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan podjęła temat skargi mieszkańców ul. Śląskiej i Środkowej, wyjaśniła, że trudno mówić o remoncie jednej z nich ponieważ najgorszy odcinek to skrzyżowanie obu ulic, gdzie konieczna jest budowa przepompowni.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że w rankingu nie uwzględniono, iż jest to droga prowadząca do szpitala.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w stosunku do długości, ulica ta ma niewielu mieszkańców, w związku, z czym z 15 miejsca w rankingu spadła na 45, jak stwierdziła podobnie jest z ul. Matejki.
Radny Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem odnośnie tej kwestii, o oczekiwania Urzędu ze strony Rady Miasta.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jedynie pozytywnej opini, gdyż kryteriów i tak się nie zmieni.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, czy kanalizacja deszczowa na ul. Śląskiej zrobiona została bez pozwolenia.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że tak.
Radny Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem, jakie są w takim razie oczekiwania od Rady.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że całą procedurę można zlecić, w tym wyjątkowym przypadku Urząd chciałby prosić o zgodę na realizacje dokumentacji.
Głos zabrał pan Przemysław Schulz, który stwierdził, że w przypadku przyjęcia stałego terminu aktualizacji kryteriów uniknęłoby się podobnych przypadków.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że takie ustalenia teraz są zgodne z kryteriami, za rok te ulice znajdą się na innych miejscach w rankingu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z prośbą o sprawdzenie ilości punktów, które zostały przyznane ze względu na obecność szpitala, oraz poprosił panią Barbarę Mulczyńską-Dywan o poinformowanie mieszkańców, że temat ten został przekazany pod obrady komisji.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przełożył temat ul. Śląskiej na następne posiedzenie komisji.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że w materiałach na sesję brakuje sprawozdania pana Remigiusza Motyckiego oraz pani burmistrz.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że sprawozdanie zostanie uzupełnione.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśniła, że sprawozdanie z działalności pani burmistrz zostanie dostarczone przed sesją Rady Miasta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zakończył posiedzenie.
 
 
      Katarzyna Szóstak                                                                                Maciej Schneider 
Protokolant                                                                                 Przewodniczący komisji
 
 
 
 
 

Protokół nr 12/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 09.06.2008 r.

Protokół nr 12/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu  09.06.2008 r.
BR - 0063-1/12/08
Godz. rozpoczęcia 18.00
Godz. zakończenia 19.45
 
 
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji:     Maciej Schneider
2. Członkowie Komisji:            Stanisław Balbierz
                                               Marek Błajecki
                                               Zbigniew Czyż
                                               Władysław Hetman
                                               Maciej Stelmachowski
                                               Janusz Szafarkiewicz
 
3.Goście:                                 Iwona Janicka - wiceburmistrz
Andrzej Balcerek - radny miasta
                                               Ewa Pietrzak - radna miasta
                                               Róża Grześkowiak - radna miasta
                                               Barbara Mulczyńska-Dywan - pracownik Urzędu
                                               Alina Stempniak - pracownik Urzędu
                                               Remigiusz Motycki - pracownik Urzędu
                                               Przemysław Schulz
                                               Andrzej Laskowski
                                              
Protokolant:                             Katarzyna Szóstak
 
 
1. Omówienie regulaminu udzielania zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że ustawa o prawie do zamówień publicznych wprowadziła przepis, który określa kwotę, od jakiej należy wprowadzać procedurę przetargową. Dodała, że opracowany został regulamin udzielania zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Jak wyjaśniła stąd zarządzenie burmistrza. Regulamin określa podstawowe pojęcia, natomiast zamówienia zostały podzielone na trzy grupy: zamówienia, których wartość nie przekracza 3.000 zł, zamówienia od 3.000 zł do 10.000 zł, oraz od 10.000 zł do 14.000 euro.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła również, że nie ma obligatoryjnego obowiązku stosowania regulaminu, ma on jedynie ujednolicić sposób sporządzania zamówień w Urzędzie
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zauważył, że do kwoty 3.000 zł można negocjować z wykonawcą, ale może lepiej podjąć negocjacje z innym.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, jaki jest nad tym nadzór.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że może to badać Komisja Rewizyjna, dodała też, że zgodnie z przepisami burmistrz może z wykonawcą negocjować cenę i prowadzić rozmowy o jakości.
 
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy w przypadku awarii, nagłego wypadku koszt będzie wyższy jak jest to regulowane.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że regulamin o zamówieniach nie obowiązuje gdy pojawiają się sprawy wymagające natychmiastowej interwencji.
Radny Maciej Schneider zapytał, czy określając kryteria zamówienia, bierze się pod uwagę całość zamówienia.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że o trybie wyboru decyduje wielkość udziału poszczególnych prac dodała też, że firmy nie zawsze są zainteresowane małymi ofertami, stąd nieraz wpływa tylko jedna oferta i nie ma uzasadnienia dla rozpisywania kolejnego przetargu.
Wyjaśniła również, że przetarg nie dopuszcza negocjacji ceny i może zostać unieważniony, gdy oferta jest za wysoka, ale nie, kiedy kosztorys jest wystarczający.
 
2. Sprawy bieżące
Radny Marek Błajecki poinformował, że do Urzędu wpłynęło pismo od pana Marka Szewczyka, w którym grozi Radzie Miasta prokuratorem, jak stwierdził jest to skandaliczne posunięcie, na razie jest to jednak tylko groźba.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przedstawił pismo kierowane przez wiceburmistrz Iwonę Janicką do dyrektorów szkół.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanej reformy oświaty, dyrektorom szkół polecono aby nie przyjmowali dzieci spoza Puszczykowa, zauważyła też, że spotka się to z niezadowoleniem rodziców dzieci, których rodzeństwo już chodzi do puszczykowskich szkół, ale miasto nie może wyręczać okolicznych gmin kosztem swoich oddziałów.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się do burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabedzkiej z zapytaniem, co dalej z pismem od pana Marka Szewczyka.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że pismo zostało przekazane radcy prawnemu oraz, że w tej sprawie prowadzone będą negocjacje aby sprawa ta została załatwiona polubownie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała również, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przystani kajakowej, która ma szanse powstać dzięki porozumieniu z panem Winklem. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zezwolił na usunięcie krzewów, natomiast prawnicy pracują nad umową o budowie i współpracy przy obsłudze. Burmistrz dodała również, że przygotowując to miejsce miasto może zabezpieczyć się przed dzikimi przystankami, biwakowaniem itp. ponadto pan Winkiel zaoferował duże zaplecze dla przystani na swojej nieruchomości.
 
3. Sprawa Przychodni.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powitał przybyłego gościa pana Andrzeja Laskowskiego, powiedział, że kwestia przychodni jest bardzo ważnym tematem, dwa tygodnie temu podczas dyskusji na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta pojawiło się sporo wątpliwości odnośnie sprzedaży tego budynku, dlatego postanowiono zapoznać się z wizją działalności pana Andrzeja Laskowskiego, który jest kierownikiem przychodni. Ponadto przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że stosunki własnościowe muszą zostać określone oraz, że pan Andrzej Laskowski deklarował chęć przystąpienia do przetargu.
Głos zabrał pan Andrzej Laskowski, który powiedział, że rozmowy z  burmistrz Małgorzatą Ornoch-Tabędzką rozpoczęto po piśmie z sierpnia ubiegłego roku, które zaopiniowane było przez Sanepid i lekarza wojewódzkiego a dotyczyło programu przystosowywania budynku do wymogów unijnych. Pan Andrzej Laskowski wyjaśnił, że po rozmowach z panią burmistrz deklarował, że przystąpi do przetargu, ale ma niewielkie możliwości finansowe, inne firmy też są tym zainteresowane i nie ma gwarancji, że to on wykupi budynek.
Radny Marek Błajecki powiedział, że najważniejsze jest, aby zachowana została dotychczasowa funkcja budynku, problem tkwi w koncepcji czy budynek powinien zostać sprzedany czy też dalej podnajmowania. Radny Marek Błajecki zauważył, że pojawił się obowiązek wyremontowania tego budynku i najważniejsze, aby została zachowana jego dotychczasowa funkcja. Pan Marek Błajecki zapytał też pana Andrzeja Laskowskiego, czy jest finansowo przygotowany do remontu obiektu oraz, czy w przypadku kupna gwarantuje zachowanie jego funkcji.
Pan Andrzej Laskowski odpowiedział, że istnieje szereg możliwości, ale jeśli dzierżawa zostanie zapewniona na dłuższy okres czasu, to zainwestuje pieniądze, dodał także, że z banku otrzymałby kredyt gdyby okres dzierżawy wynosił co najmniej 10 lat.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał, czy obiekt można przystosować do wymogów.
Pan Andrzej Laskowski wyjaśnił, że szerokość korytarzy może zostać dostosowana, głównym problemem jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, ponadto należałoby wykonać remont podjazdów, do wymiany pozostała również część okien.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła genezę sprawy, wyjaśniła, że podobny problem dotyczył Lubonia, stąd pojawił się pomysł sprzedaży budynku, jednak obecny dzierżawca nie ma prawa pierwokupu. Burmistrz dodała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jeśli budynek miałby zostać oddany w dzierżawę na dziesięć lat, to również musi zostać ogłoszony przetarg, w którym można zaznaczyć przeznaczenie budynku i poziom zainwestowania.
Radny Władysław Hetman zapytał czy, w przypadku dzierżawy powyżej trzech lat wymagany jest przetarg, czy zgoda Rady Miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że wymagana jest zgoda Rady Miasta.
Dodała również, że przetarg może być w przeciągu miesiąca, mógłby zostać już przedstawiony na następnej sesji.
Radny Marek Błajecki zapytał pana Andrzeja Laskowskiego, jak się na to zapatruje.
Pan Andrzej Laskowski powiedział, że jest przygotowany na tą inwestycje, wszystko musi zostać jednak jasno i precyzyjnie określone w umowie.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem do pana Laskowskiego, jakie koszty przewiduje na remont tego budynku.
Pan Andrzej Laskowski wyjaśnił, że koszty kalkuluje na około 300.000 zł.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o pytania radnych.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o sprawdzenie, na jak długo można dzierżawić obiekt bez przetargu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, kto wyraża zgodę na wieloletnią dzierżawę budynku przychodni. 6 radnych głosowało za.
 
4. Zasoby mieszkaniowe.
Głos zabrał pan Remigiusz Motycki, który zreferował projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo wraz z regulaminem. Wyjaśnił również, że pierwsza uchwała została zakwestionowana przez wojewodę, zostały wprowadzone więc do niej zmiany, ostatecznie zadecydowano, że najlepiej będzie sporządzić ją od nowa.
Godz. 19.07. salę opuścił radny Władysław Hetman.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że naniesione zostały wskazówki radców prawnych oraz Komisji Spraw Społecznych, dotyczyły one wniosków na przydział mieszkań, ponadto  zostały wyjaśnione wszystkie aspekty prawne, dodał również, że załącznikami do uchwały są regulaminy dotyczące zasad wynajmu lokali na czas nieoznaczony oraz oznaczony, a także przyznawania punktów i wzór wniosku o obniżkę czynszu.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy wcześniej podejmowana była uchwała tego typu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że nie, dlatego też uchwała ta została wywołana teraz.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, jak często zdarzają się, zgłoszenia problemów mieszkaniowych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że w Puszczykowie brakuje lokali, wszystkie mieszkania są o niskim standardzie, w przypadku, gdyby udało się zostawić jedno mieszkanie rotacyjne, byłaby możliwość manewru w trudnych sytuacjach. Burmistrz nawiązała do sprawy "Dworku", w którym wymówiono mieszkanie osobie, która nie opłacała czynszu, spotkało  się to z odzewem ze strony mieszkańców zalegających z opłatami, większość zgłosiła się po umowy o rozłożenie zaległości na raty.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że uchwała ta pozwała również na sformułowanie listy rankingowej.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił też, że sprawę liczebności komisji, która będzie zajmować się oceną sytuacji lokalowej mieszkańców i przydziałem lokali pozostawiono Radzie - dlatego projekt uchwały nie podaje liczby członków komisji.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem odnośnie metrażu, dlaczego rodzina bezdzietna ma przyznawane więcej punktów niż osoba samotna, a także dlaczego mieszkanie na parterze ma przyznane więcej punktów niż na wyższych kondygnacjach. Po krótkiej dyskusji uznano, że należy dokonać zmiany w określeniu metrażu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo wraz z regulaminem. Z przyjęciem projektu głosowało 4 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
5. Sprawy bieżące.
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył sprawę laptopów, jakie miałyby zostać zakupione na potrzeby radnych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że do kosztu zakupu komputerów dochodzą koszty obsługi, m.in. zakup oprogramowania.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył kwestię niszczenia "Zakola Warty" przez przejeżdżające tamtędy quady.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że są patrole policji, ale motocykliści często są nieuchwytni.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył sprawę nie rozpoczętej budowy na Rynku na przeciwko sklepu "Arturo".
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że są to działki prywatne, dlatego nie ma możliwości wpłynięcia na przyspieszenie realizacji..
 
Radny Stanisław Balbierz poprosił o wykaz zakresów obowiązków pracowników Urzędu Miasta. Poruszył również sprawę zieleni na ul. Poznańskiej, zwrócił uwagę, że pasy zieleni są bardzo suche.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że susza jest bardzo dokuczliwa i Miasto postara się o całkowity zakaz palenia ognisk ze względu na panujące warunki.
Następnie radny Stanisław Balbierz poruszył problem koszenia traw, poprosił o wykaz terminów i miejsc koszenia, gdyż jak stwierdził jest to wykonywane nieuczciwie i należy zwiększyć nadzór. Radny dodał również, że na ul. Powstańców Wlkp. uszkodzona została studnia.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jest to niedopatrzenie przy odbiorze oraz, że odpowiedzialny jest za to Aquanet,
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zakończył posiedzenie komisji.
 
 
  Katarzyna Szóstak                                                                             Maciej Schneider
      Protokolant                                                                               Przewodniczący komisji
 
 

Protokół nr 11/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 26.05.2008 r.

 Protokół nr 11/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 26.05.2008 r.
BR - 0063-1/11/08
 
Godz. rozpoczęcia 17.00
Godz. zakończenia 19.20
 
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji:     Maciej Schneider
2. Członkowie Komisji:            Stanisław Balbierz
                                                Marek Błajecki
                                               Zbigniew Czyż
                                               Władysław Hetman
                                               Janusz Szafarkiewicz - nieobecny
 
3.Goście:                                 Maciej Dettlaff - sekretarz miasta
Piotr Szmytkowski - skarbnik miasta
Andrzej Balcerek - radny miasta
                                               Maciej Stelmachowski - radny miasta
                                               Barbara Mulczyńska-Dywan - pracownik Urzędu
                                               Alina Stempniak - pracownik Urzędu
                                               Przemysław Schultz
                                               Marek Kubiak
                                              
Protokolant:                             Katarzyna Szóstak
 
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przywitał radnych oraz gości i rozpoczął posiedzenie komisji.
1. Sprawa Rynku - oświadczenie.
Radny Marek Błajecki zwrócił zapytał, dlaczego ten temat wciąż powraca oraz jakie będą konsekwencje ewentualnego przyjęcia oświadczenia.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że wolą radnych było stworzenie koncepcji całości, w tym celu proszono o składanie ofert, 15 czerwca mija termin składania koncepcji, jak dodała będą trzy warianty.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym, wezwano jednak do uzupełnienia dokumentacji o oświadczenie, które musi być dostarczone do 2 czerwca, w przeciwnym razie miasto nie otrzyma pozwolenia na budowę. Komisja ustaliła, że miejsce przejazdu przez Rynek musi zostać zapewnione.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił uwagę na wystające ponad płytę Rynku krawężniki.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że dopóki nie ma reszty płyty, krawężniki będą spełniały funkcje podtrzymującą drogę.
Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że projektant zakończył projekt i trzeba będzie mu za niego zapłacić, brak oświadczenia spowoduje, że całą procedurę będzie trzeba powtórzyć, co zwielokrotni koszty. 
Pan Przemysław Schultz zapytał, czy istnieje możliwość sprzeczności pomiędzy drogą, a tymi trzema wariantami.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że tam, gdzie są wszystkie media musi być droga np. na wypadek awarii.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, jakie media zostały już doprowadzone.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że podłączony został prąd, doprowadzona deszczówka z ul. Poznańskiej, kanalizacja sanitarna zgodnie z projektem znajduje się obok.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał, czy jeśli oświadczenie nie zostanie przyjęte, to będziemy ponosić koszty kolejnego projektu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że obecnie jest to koszt około 8 tys. zł, oraz, jak dodała uzgodnienia z pewnym czasem stracą swoją ważność i wszystko trzeba będzie robić od nowa, ponadto dziś koszty uzyskania projektu są wyższe.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił się z zapytaniem, czy na komisji była dyskusja na ten temat.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powiedział, że na komisji miała miejsce dyskusja odnośnie tej kwestii.
Radny Andrzej Balcerek stwierdził, że w takim razie zmiana projektu drogi nie będzie już możliwa.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w tym roku jest to już niemożliwe.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka dodała, że ważna kwestią jest to, czy chcemy to robić w tym roku, czy już nie.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że z realizacji można się wycofać, istnieje możliwość, że jeżeli droga miałaby powstać z innych materiałów, to projekt może ulec zmianie na inna technologię. Wówczas po gotowej koncepcji można ogłosić przetarg.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że można poczekać z przetargiem, do czasu pojawienia się koncepcji, jak dodał trzy tygodnie zwłoki nie zagrożą realizacji projektu w tym roku.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że droga musi powstać w miejscu, gdzie są instalacje. Dodatkową wytyczną jest konieczność przejazdu od ul. Poznańskiej dla właścicieli sklepów.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu oświadczenia w sprawie Rynku. Oświadczenie zostało przyjęte 1 głosem za i 4 wstrzymującymi.
 
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ujednoliconego statutu Związku międzygminnego SELEKT.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zmiany w statucie są jedynie formalne, wiążą się z ujednoliceniem statutu i przystąpieniem do Związku kolejnych trzech gmin.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Projekt przyjęto 5 głosami za.
 
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2008 rok.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że zmiany w budżecie są konieczne m.in. w następstwie decyzji wojewody o wysokości przyznanych dotacji celowych na nauczanie języka angielskiego oraz pomoc w zakresie dożywiania dzieci. Ponadto proponuje się zwiększenie dotacji dla biblioteki, której miasto zleciło niektóre zadania związane z organizacją Dni Puszczykowa. Ponadto zmiana na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a z większych pozycji zawarte w załączniku nr 3 - wydatki majątkowe, mają być wprowadzone trzy nowe zadania tj.:
-    budowa siłowni na świeżym powietrzu, na terenie byłego MOSiRu, koszt około 30 tys. zł,
-    przystań kajakowa na Warcie, z Urzędu Marszałkowskiego będą przyznane środki w wysokości 30 tys. zł, ale miasto musi wygospodarować drugie tyle,
-    realizacja placu zabaw, również na terenie byłego MOSiRu, koszt około 40 tys. zł.
 
W ramach działu kultura fizyczna i sport zagwarantowane jest 400 tys. zł, kwota nie musi być zwiększana, ponieważ środków powinno wystarczyć na wszystkie inwestycje.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał, na czym polega zaangażowanie kwoty 400 tys. zł.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że umowa podpisana jest na halę z projektantem na 40 tys. zł, natomiast 400 tys. zł jest zagwarantowane, jeśli będzie taka potrzeba, to za kwartał budżet zostanie ponownie zmieniony.
Przewodniczący Maciej Schneider poprosił o wyjaśnienie, dlaczego kwoty na siłownię i przystań nie zostały ujęte w budżecie.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że rok temu w załączniku były konkretne kwoty, jeszcze bez projektów, później okazywało się, że dokumentacja została wykonana na inną kwotę, co powodowało, że nie można było przystąpić do projektu. Był w tej sprawie załącznik do uchwały, teraz jest to bardziej elastyczne.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał jaki jest koszt jednego urządzenia do wyposażenia siłowni.
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że jest to kwota od 3,5 tys. zł.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał również o plac zabaw dla dzieci.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że w środę odbyło się spotkanie odnośnie tej sprawy z kilkoma członkami Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Radny Andrzej Balcerek stwierdził, że na komisji wskazywana była inna lokalizacja placu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że było ustalone, że plac powstanie pomiędzy wałem ziemnym kortu, a parkingiem w okolicy Rynku.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w budżecie miasta. Projekt uchwały przyjęto 3 głosami za i 2 wstrzymującymi.
 
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że konieczność zmiany wynika z rozporządzenia rady ministrów dotyczącego wynagrodzenia pracowników samorządowych. Obowiązują nowe widełki wynagrodzenia zasadniczego wójta oraz nowe widełki dotyczące dodatku funkcyjnego. Jak dodał projekt tej uchwały został wywołany z tego względu, iż dodatek funkcyjny pani burmistrz jest jednym z najniższych. Wyjaśnił również, że kwestia kwoty pozostaje do ustalenia przez radnych. Sekretarz przedstawił też jako przykład zestawienie wynagrodzeń burmistrzów i wójtów z okolicznych gmin.
Radny Marek Błajecki zaproponował kwotę 4.800 zł wynagrodzenia zasadniczego i 1.600 zł dodatku funkcyjnego.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, jak w zeszłym roku wyglądały takie widełki.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że co kilka lat ulegają one zmianie.
Skarbnik Piotr Szmytkowski zwrócił uwagę, że po zmianach rozporządzenia dodatek funkcyjny kierowników również wzrósł i w odniesieniu do dodatku funkcyjnego burmistrza jest podobny, mimo, że jest to wyższa funkcja.
Wobec powyższego, radny Marek Błajecki zaproponował 4.800 zł wynagrodzenia zasadniczego i 1.700 zł dodatku funkcyjnego ze względu na inflację.
Przewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmianą wynagrodzenia Burmistrza miasta Puszczykowa. Projekt uchwały przyjęto 4 głosami za i 1 wstrzymującym.
 
5. Sprawa dzierżawy "ogródka" w rejonie Rynku.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że nie ma decyzji, odnośnie całości, ale od strony ul. Poznańskiej można wydzierżawić kawałek gruntu, jak stwierdziła, miasto chciałoby jednak znać opinię komisji budżetowej odnośnie tej sprawy.
Radny Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem czy nie koliduje to z przejściem chodnikiem.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że pozostają jeszcze 2 metry wolnego miejsca od parkingu i nie będzie to przeszkadzać.
Radny Stanisław Balbierz zapytało o koszt dzierżawy.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka powiedziała, że według stawek kwota ta wynosi 200 zł.
Komisja nie miała uwag.
 
6. Sprawa dzierżawy na Rynku (Kortus - Kaptur).
Radny Zbigniew Czyż stwierdził, że w projekcie uchwały nie ma daty określającej termin ukończenia budowy oraz jakie będą konsekwencje w przypadku jego nie dotrzymania.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zostanie to ujęte w umowie notarialnej, warunki dzierżawy nie są określane przez Radę. Podobnie było z poprzednią uchwałą. Rada wyraża swoją zgodę, a burmistrz wykonuje wolę Rady.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy można dołączyć projekt umowy.
Radny Marek Błajecki powiedział, że będzie sprawozdanie z komisji pojednawczej oraz głosowanie w tej sprawie na sesji i jeśli Rada przegłosuje, to będzie to podstawa do dalszych działań.
 
7. Sprawa przychodni.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że miasto chce zabezpieczyć funkcję budynku jako przychodni, w planie są to usługi medyczne w szerokim znaczeniu, nie stanowi to jednak ochrony przed innymi usługami niż podstawowa opieka medyczna. Ponadto sekretarz wyjaśnił, że  można sformułować akt notarialny tak, aby stanowił zabezpieczenie, na jakie cele budynek ma zostać przeznaczony, jednak nie będzie to miało dużej mocy prawnej, z tego względu, że umowa nie będzie ważna w stosunku do kolejnych właścicieli obiektu. Jak dodał na dzień dzisiejszy obiekt został wyceniony na 412 tys. zł netto.
Radny Andrzej Balcerek zapytał, czy konieczna jest sprzedaż budynku przychodni.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nie, ale wobec kosztów przystosowania obiektu do warunków unijnych, jest to jedno z rozwiązań.
Radny Andrzej Balcerek stwierdził, że można podpisać wieloletnią umowę z dzierżawcą.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka powiedziała, że w praktyce wygląda to tak, że dzierżawca musiałby wyłożyć własne pieniądze, gdyż nie będąc właścicielem będzie miał problem z otrzymaniem kredytu na remont. Wiceburmistrz dodała również, że obowiązkiem miasta jest zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej, gdyby sprzedać przychodnię, najprawdopodobniej pojawią się osoby, które będą chciały prowadzić działalność w tym zakresie.
Radny Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, czy podjęte zostały rozmowy z panem Andrzejem Laskowskim.
Wiceburmistrz odpowiedziała, że tak, pan Laskowski byłby zainteresowany zakupem, wtedy mógłby wziąć kredyt na sfinansowanie remontu.
Radny Marek Błajecki zapytał, co będzie, jeśli pan Andrzej Laskowski zrezygnuje z dzierżawy, ponieważ miasto i tak będzie musiało zrobić remont.
Głos zabrał pan Przemysław Schultz, który powiedział, że w przypadku tzw. ośrodka zdrowia, jest to działalność publiczna a nie jak to było kiedyś przychodnia, wobec czego wszelka pomoc aktualnemu dzierżawcy może spowodować zarzuty o jego wyróżnianiu przez miasto.
Przewodniczący komisji Maciej Szchneider zauważył, że skoro pan Laskowski chce nabyć budynek to znaczy, że taka działalność mu się opłaca, wyraził jednak obawę co do możliwości przeprowadzenia przetargu ograniczonego.
Wiceburmistrz Iwona Janicka odpowiedziała, że mają to być podmioty, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu takiej działalności.
Radny Marek Błajecki stwierdził, że funkcja tego budynku musi zostać zachowana, zapytał jak tego dokonać, skoro obiekt nie będzie własnością miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że nie ma na 100% gwarancji na zachowanie obecnej funkcji obiektu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że przetarg został ograniczony do podmiotów, które prowadzą taką działalność, nie ma jednak pewności, że NFZ podpisze kontrakt.
Radny Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem, jaka jest kwota za dzierżawę tego obiektu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że jest to 2.000 tys. zł brutto.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, jak wygląda umowa dzierżawy z panem Andrzejem Laskowskim.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że umowa jest na czas nieograniczony z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku. W przypadku, kiedy nie ma tytułu własności nie uzyska on kredytu.
Radny Andrzej Balcerek zaproponował wydzierżawienie na budynku na 15 lat.
Radny Marek Błajecki wyjaśnił, że pani burmistrz może sprzedać mienie po uzyskaniu zgody Rady, jak dodał Rada jednak nie zna rozmów prowadzonych z panem Andrzejem Laskowskim.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że może zostać sporządzona notatka ze spotkania z panem Andrzejem Laskowskim, dodała, że jeśli ogłoszony zostanie przetarg, to nie ma pewności, że wygra firma Salus.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wstępnie przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. 1 osoba głosowała za, 2 były przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o wnioski odnośnie tej kwestii.
Radny Zbigniew Czyż zasugerował przeprowadzenie rozmowy w kierunku doprowadzenia do wieloletniej dzierżawy z obligatoryjnym warunkiem wyremontowania budynku przez wydzierżawiającego.
Radny Marek Błajecki złożył wniosek, aby zaprosić na posiedzenie komisji pana Andrzeja Laskowskiego aby wypowiedział się na ten temat.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, czy są konkretne propozycje dla pana Laskowskiego.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że będą rozmowy z panem Laskowskim odnośnie tego, jak widzi dalsza współpracę oraz, czy chciałby ten obiekt wydzierżawić, czy też wykupić.
Pan Przemysław Schultz powiedział, że w momencie sprzedaży nie ma gwarancji, że osoby starsze będą mogły korzystać z usług w tym samym miejscu, jak stwierdził warunki umowy powinny być optymalne.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka wyjaśniła, że aby warunki dzierżawy uległy zmianie musiałby zostać ogłoszony przetarg po uchwale Rady.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o dostarczenie radnym na następne posiedzenie komisji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.
 
8. Sprawy bieżące.
Radny Zbigniew Czyż poruszył wspomniany na poprzednim posiedzeniu komisji przez burmistrz Małgorzatę Ornoch-Tabędzką,  temat odszkodowań za drogi, zapytał o realność tego zagrożenia.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że problem polega na tym, że Starostwo Powiatowe dokonuje wyceny gruntów przejętych pod drogi na podstawie dzisiejszych stawek za grunt budowlany, a nie stawek za grunt na drogi, tym samym cena zamiast opiewać na 60,00 zł dochodzi do 250,00 zł za 1m2.d
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że wnioski zostały złożone, nie wiadomo jednak, za jaką kwotę trzeba będzie te grunty wykupić. W przypadku decyzji Starosty o wypłacie, miasto ma jednorazowo 14 dni na wypłatę, w przeciwnym razie będą naliczane karne odsetki.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że w takim razie trzeba liczyć, że wydatki w tym roku mogą osiągnąć nawet kwotę 18 mln. zł.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka powiedziała, że powstał projekt ustawy o przywróceniu składania terminu wniosków, dodała, że ministerstwo i Trybunał Konstytucyjny twierdzą, że samorządy miały dość czasu na przygotowanie się.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która powiedziała, że problem leży w przepisach, ponieważ rzeczoznawcy, ustalają cenę gruntu w odniesieniu do wartości gruntów okolicznych, a nie według dawnych stawek.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że można zaskarżyć przepisy, na razie pani burmistrz zapoznaje się z tym tematem.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z do pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan, powiedział, że ul. Powstańców Wlkp., została zrobiona, aby polepszyć sytuację komunikacyjną, tymczasem ulica Nowa, która została utwardzona poza kryteriami jest jednokierunkowa, co nie ułatwia komunikacji, gdyż nie ma na nią wyjazdu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jadąc w kierunku kościoła można wjeżdżać ulicą Nową, a wyjeżdżać ul. Kościelną. Stwierdziła również, że na ul. Nowej jeden kierunek wprowadzono na wniosek mieszkańców i plan wprowadzenia drogi dwukierunkowej zapewne spotka się z protestem z ich strony.
Komisja zawnioskowała o wprowadzenie dwóch kierunków jazdy na ul. Nowej.
 
Zastępca burmistrza Iwona Janicka poinformowała o kwocie 188 tys. zł przeznaczonej na monitoring w obu szkołach. Jak wyjaśniła objęte nim zostały boiska. Kwota objęła sprzęt oraz trwałe nagrywanie, a także wpięcie docelowe w sieć monitoringu miejskiego. Dodała również, że kwota ta pochodzi z rządowego programu oraz, że aby ją otrzymać trzeba było złożyć stosowny wniosek do kuratorium.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że Zarząd Dróg Wojewódzkich po przeprowadzeniu wizji lokalnej wyraził zgodę na przejście dla pieszych przez drogę nr 430 przy ul. Ogrodowej.
 
Radny Stanisław Balbierz zapytał panią Barbarę Mulczyńską-Dywan o pasy zieleni na ulicy Poznańskiej, czy są od krawężnika do chodnika.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zgodnie z umowa pasy są od chodnika do krawężnika.
Pan Stanisław Balbierz zapytał, czy jest wyłączony odcinek od ulicy Sosnowej do ronda.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jest wyłączony odcinek pomiędzy rondem i kioskiem "Ruchu".
Radny Stanisław Balbierz poprosił o zaprotokołowanie, że jest 2 tys. metrów pasów zieleni od ronda do ul. Podleśnej za wyjątkiem odcinka pomiędzy rondem a ulicą Sosnowa. Zwrócił też uwagę, że wysypana miała być ziemia ogrodowa a jest piasek.
Pani  Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jest sucha ziemia.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z prośbą do radnego Stanisława Balbierza o wniosek w tej sprawie na piśmie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyznaczył termin kolejnego posiedzenia komisji na 09.06.2008 r. na godz. 17.00.
Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
       Katarzyna Szóstak                                                                                 Maciej Schneider 
Protokolant                                                                                   Przewodniczący komisji
 

Protokół nr 10/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 12.05.2008 r.

Protokół  nr 10/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dnia 12.05.2008 r.
BR - 0063-1/10/08
godz. rozpoczęcia 17.00
godz. zakończenia 20.00
 
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie:            Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant:           Katarzyna Szóstak
4. Goście:       Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz
                        Maciej Dettlaff - Sekretarz
                        Piotr Szmytkowski - Skarbnik
                        Barbara Mulczyńska-Dywan - pracownik Urzędu referatu inwestycji
                        Remigiusz Motycki - pracownik Urzędu referat komunalny
                        Alina Stempniak - pracownik Urzędu referat budownictwa
                        Maciej Stelmachowski - Radny
                        Przemysław Schultz
 
                       
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy posiedzenia:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawa przychodni.
 3. Przyjęcie statutu Związku międzygminnego "SCHRONISKO".
 4. MOSiR - rozbiórka domków.
 5. Sprawa przystani na Warcie.
 6. Sprawa komunikacji na Rynku.
 7. Sprawa odszkodowań za drogi.
 
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że uchwałę tą przewiduje ustawa o ordynacji podatkowej, która reguluje stawkę na wysokości nie większej niż 50% stawki za zwlokę, tj. 6,25% w stosunku rocznym, która obowiązuje w przypadku zaległości. Korzyść dla miasta polega na tym, że w zależności od wysokości kwoty zaległości, otrzymana zostanie opłata od odsetek. Przy czym, przy rozkładaniu na raty, najpierw musi zostać wydana decyzja o zgodzie na odroczenie.
Członkowie komisji wyrazili pogląd, ze uchwała nie jest dostatecznie czytelna. Skarbnik wyjaśnił, że treść jest zgodna z wytycznymi ordynacji podatkowej.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały, 3 osoby głosowały za, 3 wstrzymały się od głosu.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że miały miejsce dwa posiedzenia komisji pojednawczej, współdzierżawczynie doszły do porozumienia i dostarczyły umowę, pozostała kwestia przedłużenia terminu realizacji inwestycji, który określa umowa podpisywana z Urzędem. Sekretarz dodał, że na sesji zostanie przedstawione sprawozdanie z prac komisji pojednawczej, komisja zgodziła się, że przedłużenie terminu leży w interesie miasta a ponieważ Rada nie ma delegacji prawnej by uchwalać warunki umowy, wystarczy gdy przyjmie sprawozdanie z prac komisji, które posłuży za sygnał dla burmistrza o sposobie dalszego postępowania.
Ustalono także, że nie ma innego zabezpieczenia jak umowa, która ma moc prawną a w przypadku jej zerwania, miasto będzie musiało wypłacić dzierżawcy sumę poniesionych nakładów i wydzierżawić nieruchomość innemu podmiotowi.
 
Ad 2. Sprawa przychodni.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że sprawa ewentualnej sprzedaży przychodni jest w toku, a najważniejszą kwestią jest forma zabezpieczenia świadczenia usług lekarza rodzinnego przez placówkę. Burmistrz dodała, że  zbycie nastąpić może w drodze przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na działalność gwarantującą ofertę tych samych świadczeń, ponadto od strony studium są zapisy o usługach zdrowotnych w tym miejscu, jednak brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz dodała też, że jednocześnie zakładane jest, że podmiot, który wykupi budynek i przystąpi do modernizacji, nie będzie inwestować w coś, czego nie miałby dalej prowadzić, ponadto burmistrz poinformowała, że zwróciła się o pomoc do profesjonalnej firmy w celu znalezienia prawnych możliwości zabezpieczeń przedmiotu prowadzonej działalności.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła uwagę, że jeśli chcemy mieć dobre warunki lokalowe w przychodni, to trzeba zadecydować, czy miasto poniesie koszty inwestycji w budynek przy podniesieniu kosztów dzierżawy, czy np. budynek zostanie sprzedany z przeznaczeniem na prowadzenie przychodni lekarza rodzinnego, a kupujący sam go zmodernizuje i zainwestuje w swoją własność.
Pan Janusz Szafarkiewicz poinformował, że z jego informacji wynika, że koszt modernizacji budynku to około 1 mln. 200 tys. zł.
Burmistrz zwróciła uwagę, że miasta nie stać na poniesienie takich kosztów, za to lekarze prowadząc przychodnie mogą korzystać np. z kredytów, mają też zagwarantowane kontrakty z NFZ, ponadto zauważyła, że musi być przeprowadzona nowa wycena, ale budynek jest   w 70% zdekapitalizowany.
 
Temat zostanie podjęty ponownie po sporządzeniu nowej wyceny, na kolejnym posiedzeniu komisji.
 
Ad 3. Przyjęcie statutu Związku międzygminnego "SCHRONISKO".
Wyjaśniono, że aby związek mógł zostać zarejestrowany, wszystkie gminy, które do niego przystępują muszą przyjąć Statut. Uzgodniono także, że w chwili obecnej można składać wnioski o zmiany w Statucie, które zostaną przesłane do siedziby Związku po jego utworzeniu, nie ma jednak możliwości ingerowania w treść Statutu ma etapie tworzenia Związku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że oprócz wstąpienia do Związku, możemy próbować wejść w kooperację ze schroniskiem w Śremie, i jeśli członkostwo w Związku nas nie zadowoli, możemy z niego wystąpić.
Przewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie: przyjęcia statutu związku międzygminnego "Schronisko dla zwierząt  - SCHRONISKO". Projekt został przyjęty jednogłośnie, 6 głosami za.
 
Ad 4. MOSiR - rozbiórka domków.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że domki letniskowe na terenie byłego MOSiRu uległy znacznemu zniszczeniu, a w ostatnim czasie do Urzędu docierały informacje o kolejnych dewastacjach, kontrola straży miejskiej stwierdziła obecność postronnych osób, bezdomnych itp. Dokonano też wizji lokalnej, z dokumentacją fotograficzną oraz opisem stanu wewnątrz.
Ponadto pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że domki to w zasadzie samowola budowlana, nie ma żadnej dokumentacji związanej z ich budową i w związku z wszystkimi okolicznościami do Starostwa Powiatowego złożony został wniosek o  wyrażenie zgody  na wyburzenie obiektów.
Burmistrz dodała, ze samowolą budowlaną jest też budynek, z którego korzystają piłkarze.
Pan Remigiusz Motycki poinformował także, że do przetargu na wyburzenie domków przystąpiło kilka firm, które oferowały wykonanie usługi w cenie pomiędzy 20.000 zł a 40.000 zł, cena obejmowała rozbiórkę wraz z wywozem, oczyszczenie terenu, opróżnienie, dezynfekcję i usunięcie szamb, likwidację ścieżek itp.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła też, że wcześniej zastanawiano się nad możliwością przeznaczenia budynków na mieszkania komunalne, jednak jest to samowola i byłby duży problem z dokumentacją, a ze względu na koszty remontu i bieżącego utrzymania budynków jest to nieopłacalne. 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie rozbiórki domków. 4 osoby głosowały za, 2 wstrzymały się od głosu.
 
Ad 5. Sprawa przystani na Warcie.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan, przedstawiła sytuację związaną z budową przystani kajakowej na Warcie, wyjaśniła że będzie przeprowadzone rozeznanie wśród producentów pomostów, ale z wyborem należy wstrzymać się do czasu dostarczenia umowy z Urzędu Marszałkowskiego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o pismo w tej sprawie i telefon do Urzędu Marszałkowskiego, aby nie przedłużać terminu otrzymania umowy.
Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że teren przeznaczony na obozowisko obejmuje jakieś 1500 do 2000 m2  i będzie się na nim znajdować m.in. stanowisko dla łodzi ratunkowej, stanowisko dla kajaków, ujęcie tymczasowe wody, sanitariaty i miejsce na obozowisko. Ponadto trwają ustalenia co do technologii pogłębienia fragmentu Warty w celu umożliwienia przybijania łodzi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że Urząd Marszałkowski sugeruje, aby wzorować się na otwartej niedawno przystani w Śremie.
 
Ad 6. Sprawa komunikacji na Rynku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła sytuację związaną z możliwością zakończenia "konfliktu" dotyczącego przeznaczenia największego budynku na Rynku. Zebrani dyskutowali nad możliwością przeorganizowania komunikacji na Rynku i wokół niego, zastanawiano się także nad aspektami prawnymi wynikającymi z propozycji przystania na kompromis z firmą GEOBUD.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że była w tej sprawie z wizytą w Warszawie u ministra Dziekańskiego, od którego otrzymała wsparcie z komentarzem, że w sądzie miasto ma szansę na wygraną. Burmistrz wyjaśniła, że problem tkwi w szczegółach zapisu uchwały z oświadczeniem Rady w sprawie Rynku, najważniejszy to podział funkcji na poszczególnych kondygnacjach budynku - zapis "apartamenty", twórcy mieli na myśli apartamenty hotelowe, w polskim prawie "apartamenty" to mieszkania do wynajęcia. Inwestor zarzuca też, że w Starostwie plany z takimi zapisami nie zostaną przyjęte.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że komisja urbanistyczno - architektoniczna widzi szansę na kompromis z firmą GEOBUD, która wniosła o zmianę ilości kondygnacji na trzy, jednak pod warunkiem zmiany architektury budynku tak, aby była dopasowana do pozostałych budynków na Rynku. Burmistrz dodała, że właściciel wystąpił z prośbą o dojazd do posesji od strony ul. Kościelnej od MOSiRu.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w przypadku drogi na Rynku koncepcja musiała powstać, aby Aquanet wyraził zgodę, akceptację, a gdyby przedstawiono koncepcję całej płyty, nie uzyskano by zgody.
Wyjaśniono też, że krawężniki na płycie Rynku docelowo nie będą wystawać ponad drogę, jednak przed ukończeniem płyty i położeniem kostki, przy budowie drogi konieczne jest także wyższe położenie krawężników, które później mogą być zdemontowane czy wymienione.
Ponadto burmistrz wyjaśniła, że właściciele nieruchomości na Rynku proszą o możliwość wjazdu na posesje i udostępnienie miejsc tymczasowego postoju np. na rozładunek.
 
Burmistrz wyjaśniła też, że odnośnie budynku GEOBUDU i wskazanego kierunku ruchu, komisja urb.-arch., stwierdziła, że należy rozważyć skomunikowanie Rynku od strony MOSiRu, zrobienie kilku miejsc parkingowych, poprowadzenie komunikacji przez zaplecze SAMU w miejscowym planie, co przy założeniu, że miasto wykupi teren od właściciela pozwoli na poprowadzenie bezpiecznego ruchu jednokierunkowego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła uwagę, że brak kompromisu z GEOBUDEM nie przyniesie nic dobrego, wyjaśniono też, że wykup gruntu dotyczyłby około 300 m2 , konieczne byłyby też negocjacje dotyczyłyby zmniejszenia działki GEOBUDU na potrzeby przejazdu.
Burmistrz zaznaczyła też, że pan Markiewicz zdecydowanie zaprzeczył, że budynek zostanie przeznaczony na działalność sklepu dyskontowego.
Ponadto burmistrz wyjaśniła, że pan Markiewicz oczekuje teraz propozycji ze strony Rady, ponieważ jego projekty nie spotkały się z akceptacją, chciałby więc wiedzieć, czego oczekuje miasto w ramach kompromisu.
 
Wobec powyższego burmistrz poprosiła komisję o zdanie, wniosek w tej sprawie, zwróciła uwagę, że komisja urb. - arch. uważa, że takie rozwiązanie komunikacyjne byłoby lepszym rozwiązaniem niż to, które przewiduje dotychczasowy projekt.
 
Podsumowując ustalono, że wyraża się aprobatę dla poprowadzenia drogi od strony MOSiRU, o co wnosił inwestor, ale oczekuje się, że budynek będzie spełniał jakąkolwiek z wymienionych funkcję publiczną na drugiej kondygnacji, jednocześnie przy dostosowaniu architektury do pozostałych budynków na Rynku przychyla się do budowy budynku trzykondygnacyjnego.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła także, że ze strony Urzędu jest chęć rozrysowania koncepcji dotyczącej zabudowy Rynku i komunikacji w celu przekazania wytycznych firmie GEOBUD, ale z punktu widzenia prawników nie można tego zrobić, zapytała, czy Rada zaakceptowałaby taką sytuacje i od członków komisji uzyskała odpowiedź, że tak.
 
Ad 7. Sprawa odszkodowań za drogi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że zwróciła się do posłów, do Związku Miast Polskich w sprawie zobowiązań na rzecz mieszkańców, którzy wystąpili o odszkodowania za drogi, o jakie można było się starać do końca 2005 roku. Burmistrz wyjaśniła, że zakładając, że miasto zapłaci 250,00 zł za m2,  to potrzebna jest kwota 10 mln 333 tys. zł, bez odszkodowań za nielegalne korzystanie z gruntu. Burmistrz zwróciła też uwagę, że jest to problem miast znajdujących się w obrębie dużych aglomeracji, gdzie ceny gruntów są wysokie, ponadto w przypadku wyroku, w przeciągu 2 tygodni należy wypłacić całą sumę, w przeciwnym razie rosną odsetki.
 
Odpowiadając na pytania pana Stanisława Balbierza, pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że przetarg na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1  zostanie zrealizowany najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, ponadto w sprawie projektów na drogi, miasto oczekuje na decyzje Starostwa w sprawie siedmiu inwestycji.
 
Omówiona została też sprawa ulicy Rządowej. Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że wyjazd zostanie zamknięty pod koniec tygodnia, w tym celu zostaną zamontowane drewniane słupki. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że jest to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ w związku z problemami z odnalezieniem właścicieli gruntu, nie jest skończony projekt "nawrotki".
 
Poruszona została też sprawa zakresów obowiązków pracowników Urzędu. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zakresy są zapisane w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, który określa zakres obowiązków referatów, dodał też, że kierownicy referatów maja zakresy obowiązków.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że odbywają się rozmowy w sprawie przyjęcia osoby na ½ etatu w USC, zamiennie z panią Joanną Szejn, drugie ½ etatu to stanowiska kadrowe, ponadto przesunięcia w zakresie obowiązków nie będą ostateczne.
 
W dalszej części posiedzenia rozmawiano na temat urządzeń stanowiących własność Urzędu, które znajdują się "w terenie" (agregat prądotwórczy, pompa do nawilżania trawy). Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że agregat znajduje się u pana Wudarczaka, a podlewarka na stadionie. Burmistrz zobowiązała pana Remigiusza Motyckiego do, sporządzenia umów z osobami dysponującymi sprzętem stanowiącym własność Urzędu.
 
Następnie pan Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że wszystkie faktury, które wpływają do Urzędu, powinny być wprowadzane do rejestru tak, aby Komisja Rewizyjna kontrolując dane księgowe, miała możliwość sprawdzenia, czy przedkłada się jej wszystkie dokumenty.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że wprowadziłoby to podwójną numerację, ponieważ każdy dokument w księgowości ma swoją numer, jednak sprawa zostanie omówiona z członkami komisji Rewizyjnej.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej, faktury nie podlegają numeracji, ale maja numeracje w księgowości.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powiedział, że na kolejnym posiedzeniu komisji, chciałby zająć się m.in. Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.
 
Następnie rozmawiano na temat kosztów zakupu laptopów na potrzeby Rady Miasta. Sekretarz Maciej Dettlaff i skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnili, ze należy liczyć się z kosztem rzędu 37.500 zł, na który składa się sprzęt, oprogramowanie, szkolenia.
 
W dalszej części posiedzenia podjęto temat ustaleń, które miały miejsce podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, rozmawiano m.in. na temat możliwości występu podczas Dni Puszczykowa zespołu Farben Lehre. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła uwagę na źle oszacowane koszty występu, które nie uwzględniają nagłośnienia, dużej sceny i zapewnienia środków bezpieczeństwa.
 
Wspomniano też temat "Siłownia pod chmurką", burmistrz wyjaśniła, że jest to alternatywa dla młodzieży, która chce aktywnie spędzać wolny czas, ponadto dużo bezpieczniejsza niż np. "akrobacje" na rowerze, które mają miejsce w okolicy MOSiRu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyznaczył termin następnego posiedzenia na 26 maja br. na godz. 17.00. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
 
       Katarzyna Szóstak                                                                             Maciej Schneider
             Protokolant                                                                              Przewodniczący komisji

Protokół nr 9/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 21.04.2008 r.

Protokół  nr 9/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 21.04.2008 r.
 
BR - 0063-1/09/08
Godz. rozpoczęcia 17.05
Godz. zakończenia 19.00
 
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie:             Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
3. Goście:                    Maciej Dettlaff - Sekretarz
                                   Andrzej Dettloff - radny Miasta
                                   Piotr Szmytkowski - Skarbnik
                                   Barbara Mulczyńska-Dywan - pracownik Urzędu Miasta
                                   Agnieszka Zielińska - pracownik Urzędu Miasta
                                   Donata Kaczmarek
                                   Grzegorz Kornobis
4. Protokolant: Hanna Dudzik
 
Tematy posiedzenia:
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu - opinia RIO.
2. Analiza sprawozdań finansowych i merytorycznych za 2007 rok.
3.Kolejność utwardzania dróg - przedstawienie wersji ostatecznej.
4.Dni Puszczykowa - skutki dla budżetu.
5.Przystań na Warcie.
6.Gospodarka wodami opadowymi.
 
Kolejność utwardzania dróg
Przewodniczący komisji pan Maciej Schneider przywitał radnych oraz gości zgromadzonych na komisji. Wyjaśnił, że tematem pierwszym będzie temat utwardzania dróg, który pierwotnie był w punkcie 3 obrad. Wyjaśnił, że dziwna kolejność z pierwszych zestawień oznacza miejsce danej drogi przed weryfikacją, niektóre ulice zmieniły bowiem ten ranking np. ul. Chrobrego. Zwrócił się więc z zapytaniem do pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan czy kryteria te zostały uaktualnione.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że istniejące na ulicy budynki biorą z map, których nie zamawia się zbyt często, mogą więc brać pod uwagę tylko budynki, które faktycznie już są, a nie które dopiero są w trakcie budowy obecne dane są z końca roku 2002. Ranking w takiej przedstawionej formie zawiera aktualne dane.
Aktualne kryteria wyboru ulic do utwardzenia stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że obecnie prace przebiegają na ulicy Nowej oraz Powstańców Wlkp. W planach są ulice: Lipowa, Owocowa, Ogrodowa, Krzywa, Wawrzyniaka i Łukaszewicza.
Przewodniczący pan Maciej Schneider poprosił o pytania do tego punktu.
Radny pan Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem o dokumentacje ul. Gołębiej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że mapy zostały zlecone, zapewne więc wkrótce dotrą.
Radny pan Janusz Szafarkiewicz zasugerował, że może w rankingu pozostawiać ulice już zrobione, aby widocznym było to, co zostało już zrobione, do ulic można by dopisywać daty ich ukończenia.
Radny Janusz Szafarkiewicz wyraził prośbę o występowanie o dokumentacje według rankingu, gdyż jest to lista zawierająca kolejność wykonywania ulic.
Radny pan Stanisław Balbierz poprosił o wyjaśnienie sprawy narożnika ul. Nowej i Powstańców Wlkp. gdyż brakuje tam 200m drogi, które nie zostało ujęte w przetargu i tym samym nie ma wjazdu z ul. Powstańców Wlkp. na ul. Nową.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiadając na pytanie wyjaśniła, że było pozwolenie na budowę i modernizacja ul. Nowej miała przebiegać do ul. Powstańców Wlkp., więc ul. Powstańców do tego fragmentu.
Przewodniczący komisji pan Maciej Schneider poprosił o szczegółowe wyjaśnienie i przygotowanie wyczerpujących materiałów dotyczących tej kwestii na następną komisję, która odbędzie się 12 maja.
Radny pan Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, gdzie w rankingu znajduję się ulica znajdująca się pomiędzy Sosnową, a Wąską
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w rankingu nie ma tej ulicy, gdyż nawet jak by się tam znalazła, to była by na ostatnim miejscu, gdyż jest ona mniej istotna ze względów komunikacyjnych.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował aby przygotować dokumentacje na ulice łączącą Sosnową i Wąską.
Radny pan Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem czy studzienka na ul. Cyryla Ratajskiego została ostatecznie wykonana, ponieważ faktura jest, ale nic nie zostało zrobione.
Przewodniczący komisji pan Maciej Schneider stwierdził, że oświadczenie firmy budowlanej jest natomiast temat ten bardziej pasuje pod kompetencje Komisji Rewizyjnej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan stwierdziła, że chciała aby pismo od firmy budowlanej zamknęło ten temat.
Przewodniczący komisji pan Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem o ul. Wawrzyniaka.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że dotarły do niej sygnały, że pan Balbierz ma zastrzeżenia, co do budowy tej ulicy. Dlatego na dzisiejszą komisję zaprosiła kierownika budowy aby mógł to wyjaśnić. Prace bowiem zostały zrobione zgodnie z pozwoleniem oraz dokumentacją.
Radny pan Stanisław Balbierz stwierdził, że na ul. Jackowskiego brakuje 2m chodnika oraz, że ul. Łukaszewicza nie została wykończona.
Pani Donata Kaczmarek wyjaśniła, że nie wolno wyjść poza zakres dokumentacji, gdyż wykonanie było by wówczas z nią niezgodne.
Radny pan Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, kto weryfikuje i sprawdza dokumentacje w urzędzie.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że aby móc zweryfikować taki projekt trzeba mieć specjalne uprawnienia projektanta, musi być również oświadczenie o kompletności dokumentacji projektu.
Wnioski komisji: przedstawiona kolejność ma charakter obowiązujący. Urząd zobowiązany jest wyłącznie do realizacji dróg według kolejności. Urząd zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji na ulice Roboczą, Norwida, Jodłową i 3 Maja oraz poza rankingiem, na połączenie ulicy Wąskiej z Sosnową Każde odstępstwo od kolejności wymaga zgody Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Cześć tabeli dotyczącą dokumentacji należy doprecyzować tak aby było wiadomo na jakim etapie jest ta dokumentacja - czy jest w trakcie przygotowania, uzgodnień, czy jest gotowa.
Przewodniczący komisji pan Maciej Schneider zaproponował zamknięcie tematu dróg i przejście do kolejnego punktu - sprawozdania z wykonania budżetu - opinii RIO.
Sprawozdania z wykonania budżetu - opinia RIO
Pan Piotr Szmytkowski skarbnik miasta przedstawił opinie RIO dotyczącą wykonania budżetu.
Powiedział, że uwagi RIO odnosiły się tylko do paru kwestii. Pierwsza to nie przekazanie do Izby Rolniczej 2% podatku rolnego, jest to jednak niewielka kwota rzędu 80 zł. Druga uwaga odnosiła się do organizacji pozarządowych, a konkretnie paragrafów, które nimi zawiadują, na 2008 rok zostanie to już poprawione. Ostatni zarzut dotyczył dotacji celowych, podzielonych na dochody własne oraz zlecone. MOPS podał małe kwoty w zleconych nie jest to jednak naruszenie tylko zwrócenie uwagi, że powinno się to znaleźć w dochodach, a nie w dotacjach.
Podsumowując opinia RIO była pozytywna.
Przewodniczący komisji pan Maciej Schneider poprosił o pytanie do tego tematu.
Radny pan Zbigniew Czyż zwrócił się z zapytaniem czy odnośnie niezapłaconej kwoty zostaną naliczone odsetki.
Pan Piotr Szmytkowski skarbnik miasta wyjaśnił, że będzie wiadomo dopiero jak będzie odzew z RIO w tej sprawie.
Pan przewodniczący komisji Maciej Schneider powiedział, że chciałby powrócić do sprawy wykonania budżetu burmistrza za rok 2007 zaproponował głosowanie w tej sprawie
Radny pan Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że nie otrzymał wiadomości od pani burmistrz odnośnie pisma z Klubu Radnych z prośba o pewne wyjaśnienia.
Pan Piotr Szmytkowski skarbnik miasta wyjaśnił, że pani burmistrz pismo już podpisała i wkrótce zostanie ono wysłane na adres radnego pana Jopka.
Radny pan Janusz Szafarkiewicz stwierdził, ze dopóki nie będzie odpowiedzi na to pismo nie będzie głosował
Pan Maciej Dettlaff sekretarz miasta wyjaśnił, że był to wniosek o udostępnienie informacji publicznych, a nie pismo od radnych.
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z wykonie budżetu burmistrza za rok 2007
3 radnych za
2 przeciw
2 wstrzymało się od głosu
Analiza sprawozdań finansowych i merytorycznych za 2007 rok.
Przewodniczący pan Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem czy są jakieś uwagi odnośnie sprawozdań finansowych i merytorycznych za 2007 rok.
Uwag i pytań brak
Dni Puszczykowa - skutki dla budżetu.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że przedstawiona wersja budżetu jest wersja skróconą. W tym roku ma on się zamknąć w kwocie 149 tys. zł, przy czym w kwotę tą niewliczony został jeszcze wkład sponsorów, w zeszłym roku wyniósł on 30 tys. zł.. Dodała również, że w tym roku Dni Puszczykowa rozpoczną się już w piątek parada ul. Poznańską. Wyjaśniła również, że zgodnie z sugestią radnych z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu imprezy przewidziane w piątek na zakolu zostały przeniesione na teren MOSIRu. Przychylając się do prośby młodzieży w piątek wystąpi zespół Farben Lehre, koszt ich występu 5 tys. zł. został już ujęty w budżecie. Na sobotę zaplanowane są rozgrywki sportowe oraz piknik na Zakolu Warty z udziałem Towarzystwa Przyjaciół Filharmonii i pana Prządki, na zakończenie biesiada, zaplanowana do godz. około 24.
W Niedziele jak wyjaśniła pani Agnieszka Zielińska planowane jest zakończenie rozgrywek sportowych, wręczenie nagród oraz koncert Open Mic i zespołu Muchy, gwiazda wieczoru będzie zespół The Fast, poza scena zaplanowane są loty balonem, pokaz lotniczy, atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz prezentacje organizacji pozarządowych
Przewodniczący komisji pan Maciej Schneider podziękował za przedstawienie harmonogramu Dni Puszczykowa.
Przystań na Warcie.
Sekretarz miasta pan Maciej Dettlaff omówił projekt budowy przystani na Zakolu Warty wyjaśnił, że otrzymamy 30 tys. dofinansowania, natomiast drugie 30 tys. musi wyłożyć Miasto.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w ramach tych środków powstaną dwa pomosty pływające, zakotwiczone boje do cumowania jachtów, motorówek, żaglówek, a przede wszystkim umocnione zostanie nabrzeże z inicjatywy mieszkańca zostanie doprowadzona woda i prąd będą to urządzenia czasowe demontowane na okres zimy, pan, który wyszedł z taka inicjatywa ma tam dom, więc wszystko zostanie poprowadzone od niego. W ramach swojego wkładu wybuduje również drewniany hangar demontowany na zimę.
Radny pan Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że skoro wchodzimy w taki projekt, to powinien on przynieść jakieś korzyści.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że powstanie tam miejsce przygotowane na biwak.
Sekretarz miasta pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że pan skarbnik będzie wnioskował aby wprowadzić naszą część inwestycyjną do budżetu miasta. Jest koncepcja aby podzielić ten projekt na dwa lata, przy założeniu, że Urząd Marszałkowski da w przyszłym roku kolejne 30 tys. zł.
Dodał również, że projekt umowy z panem Winklem zostanie dostarczony komisji do wglądu.
Gospodarka wodami opadowymi.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że działania miasta idą w stronę aby nie płacić za gospod. korzystanie ze środowiska. Została podpisana umowa z firmą z Zielonej Góry, która wygrała konkurs na wykonanie operatów. Dodała również, że na terenie Puszczykowa są miejsca, gdzie nie jest najlepiej z gospodarką wodną, w niektórych miejscach na terenie Starego Puszczykowa podczas utwardzania dróg nie unikniemy przepompowni, gdyż nie ma gdzie odprowadzać wód deszczowych. Od pewnego czasu prowadzona jest akcja pouczająca mieszkańców aby nie wyprowadzać rynien na ulice, gdyż zwiększa to ilość wód opadowych.
Przewodniczący komisji pan Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem o wprowadzenie opłat od mieszkańców za odprowadzanie wody.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że może to być tylko w formie kary, która już istnieje i wynosi około 100zł wzwyż. Wyjaśniła również, że od połowy maja do połowy czerwca kładziona będzie nowa nawierzchnia bitumiczna na ul Wysokiej, dlatego objazd samochodów osobowych będzie odbywać się ul. Poznańską aby prace remontowe przebiegały w miarę płynnie. Dodała również, że są oferty na modernizacje skrzyżowania na ul. Wysokiej.
Wniosek komisji: zwrócenie uwagi aby w czasie prac remontowych na ul. Wysokiej ruch ciężkich samochodów nie był prowadzony w przypadku objazdu przez ul. Poznańską.
Przewodniczący komisji pan Maciej Schneider zwrócił się do radnych czy mają jeszcze jakieś pytania.
Radny pan Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem skąd w budżecie Dni Puszczykowa koszty przeznaczone na sport w kwocie 7,5 tys. zł.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że koszty te obejmują kajakarzy, balon oraz puchary
Radny pan Marek Błajecki poruszył kwestię zakupu laptopów dla radnych, ponowił prośbę o przedstawienie kosztów takiej inwestycji.
Sekretarz miasta pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że przedstawiony zostanie kosztorys dla wszystkich radnych przy zmianie budżetowej.
Przewodniczący pan Maciej Schneider podziękował przybyłym oraz wyznaczył termin następnej komisji na 12.05.2008, na godz. 17.00.
Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
            Protokolant                                                                            Przewodniczący Komisji
           Hanna Dudzik                                                                                Maciej Schneider

Protokół nr 8/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miastaw dniu 7.04.2008 r.

Protokół  nr 8/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 7.04.2008 r.
 
BR - 0063-1/08/08
godz. rozp. 17.05
godz. zak. 19.30
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie:            Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant:           Katarzyna Szóstak
4. Goście:       Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz
                        Iwona Janicka - Zastępca burmistrza
                        Piotr Szmytkowski - Skarbnik
                        Alina Stempniak - pracownik Urzędu Referat Budownictwa
                        Barbara Mulczyńska-Dywan - kierownik Referatu Inwestycji                                    
                         i Infrastruktury Technicznej
                        Paweł Iwański - Burmistrz Kostrzyna
                        Jerzy Nowak - Zastępca burmistrza Kostrzyna
                        Andrzej Balcerek - Radny
                        Jarosław Pytlak - mieszkaniec ul. Topolowej
                        Stefan Dratwa - mieszkaniec  ul. Topolowej
                        Przemysław Schultz
                       
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy posiedzenia:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu.
 3. Oświadczenie w sprawie Rynku.
 4. Sprawa przystąpienia do Związku międzygminnego "SCHRONISKO".
 5. Sprawa ul. Topolowej.
 6. Płyta rynku - dyskusja.
 
 
Zaopiniowanie projektów uchwał
Przewodniczący komisji Maciej Schneider oddał głos pani Alinie Stempniak, która omówiła projekt uchwały i wyjaśniła, że w przypadku bonifikat, sprawdzanie sytuacji materialnej danej osoby odbywa się tylko na wniosek tej osoby. Członkowie komisji przyjęli wyjaśnienia a przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe, została pozytywnie zaopiniowana 5 głosami (1 osoba nieobecna podczas głosowania).
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu
Skarbnik Piotr Szmytkowski dokładnie omówił poszczególne części sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawiane zostały poszczególne załączniki a także co zostało wykonane w poszczególnych działach.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że niewykonanie w dziale gospodarka komunalna wynikało z powodów technicznych m.in. na ul. Poznańskiej skablowanie i przełożenie kabli wiązało się także z rozmowami z właścicielami posesji, udało się jednak wymienić kilka słupów energetycznych.
 
Ponadto skarbnik wyjaśnił, że odbyły się kontrole NIK i RIO, które sprawdzały zasadność, kompletność podejmowanych przez urząd czynności w sprawie wyegzekwowania płatności podatków, stwierdzono, że postępowanie jest prawidłowe, ale nieskuteczne - nieruchomości są pozajmowane, nie ma możliwości ściągnięcia należności.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zostanie zatrudniony nowy pracownik, co do należności ściągalnych wszystko było zrobione.
 
Skarbnik wyjaśnił też, że z NIK wpłynęły już wnioski pokontrolne, z RIO jest ponad 300 stron protokołu i mają 60 dni na sformułowanie wniosków.
 
Na pytanie pana Władysława Hetmana, czy Rada będzie miała dostęp do tych materiałów, burmistrz odpowiedziała, że będą one udostępnione zainteresowanym.
 
Wyjaśniono także, że z rejestru zobowiązań "znikają" umorzone podatki, a lista umorzeń zostanie opublikowana.
 
Oświadczenie w spr. Rynku.
Członkowie komisji zapoznali się ze wstępnym projektem przeprowadzenia drogi na Rynku. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że zapis w planie wymaga uzgodnień z Radą, będzie to pierwszy etap realizacji, trwają prace nad planem.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o zwrócenie uwagi na krzywiznę drogi, dzięki czemu uratowano dwa drzewa, poinformowała też, że są dwie lipy, które muszą zostać wycięte przeciwko czemu protestuje grupa mieszkańców, ale projekt został przygotowany w sposób racjonalny, ruch musi być drożny.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz zapytał, co z ustaleniami dotyczącymi materiałów, krawężników.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że pod dyskusje radnych zostaną przedstawione warianty i propozycje.
 
Burmistrz dodała, że oświadczenie dotyczy koncepcji ruchu na Rynku.
 
Pan Marek Błajecki powiedział, że materiały wykonania są równie ważne.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że uzyskanie pozwolenia trwa dwa miesiące i nie określa materiałów, może to zostać ustalone później.
 
Pani Alina Stempniak dodała, że przyjęcie oświadczenia jest potrzebne do ustalenia koncepcji, nie projektu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że będzie jeszcze jedno spotkanie gdzie przedstawione zostaną konkretne propozycje z cenami, dziś tylko oświadczenie w sprawie dokumentacji a pozostałe dane powinny być za około miesiąc.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że to wyrywkowe traktowanie tematu, jego zdaniem powinna zostać przedstawiona koncepcja całej płyty Rynku.
 
Podjęto także temat drzew przez, które zakrzywiono drogę, zastanawiano się nad tym, czy drzewa nie uschną  po dosypaniu ziemi.
 
W związku z przybyciem na posiedzenie burmistrza Kostrzyna pana Pawła Iwańskiego wraz z zastępca panem Jerzym Nowakiem przerwano dyskusję nad przyjęciem oświadczenia Rady i rozpoczęto temat schroniska dla zwierząt. 
 
Schronisko
Burmistrz Kostrzyna pan Paweł Iwański wyjaśnił, że Związek międzygminny "Schronisko" powoływany jest w celu wspólnego rozwiązania problemu związanego z brakiem schroniska dla zwierząt,  dodał, że ze związku wypisała się gmina Luboń, a uchwały nie podjęło tylko w Puszczykowie.
Wiceburmistrz Jerzy Nowak wyjaśnił, że decyzje o związku będzie podejmować Rada Nadzorcza składająca się z burmistrzów wszystkich gmin związku. Dodał, że warunki, jakie muszą spełniać schroniska są bardzo wygórowane a obowiązki trzeba scedować na kierownika placówki.
Burmistrz Paweł Iwański wyjaśnił, że koszt budowy obiektu to co najmniej 5 mln zł, ale może on zostać rozłożony na kilka lat. Ponadto po powołaniu związku istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Reasumując burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że wcześniejsze porozumienie było niewystarczające, Kostrzyn posiada teren udostępniony za darmo, Związek tworzony jest po to by móc zatrudnić kierownika w budowie, który będzie mógł przygotować ofertę i wtedy zostanie podjęta decyzja czy budować schronisko, czy nie. Ponadto w każdym momencie można się wycofać, ale w związku z obowiązkiem ustawowym, za dwa lata na gminy nie posiadające zaplecza w postaci schroniska mogą być nałożone  kary.
 
Wyjaśniono także, że ze strony Kostrzyna kierownik będzie miał zapewnione warunki do pracy, a na wszystkie pytania dotyczące transportu itp. będzie można odpowiedzieć dopiero po przystąpieniu do związku, wtedy zapadnie też decyzja czy Puszczykowo zostaje w Związku.
 
Burmistrz Paweł Iwański wyjaśnił, że przyjęty statut w przyszłości dostosuje się do potrzeb Związku.
 
Rozważano także możliwości pomieszczenia przez schronisko zwierząt z całego obszaru Związku. Burmistrz Paweł Iwański wyjaśnił, że nie było podobnych analiz, ale w razie potrzeby istniejące już schronisko będzie można rozbudować, ponadto, gdyby zapewnić funkcję dydaktyczną obiektu, można byłoby starać się o środki unijne, wcześniej pojawił się taki pomysł, zrezygnowano z niego, ale może będzie wznowiony i przy obiekcie powstanie ścieżka edukacyjna (wiązało się to z obcinaniem kosztów).
Wyjaśniono także, ze na miejscu będzie weterynarz, który będzie obsługiwał wszystkie gminy, nie tylko Kostrzyn, ponadto każda gmina będzie miała tyle samo głosów a składka będzie przeliczana od mieszkańca, ale konkrety ustalą burmistrzowie.
 
Przewodniczący Maciej Schneider przeprowadził glosowanie wśród członków komisji w sprawie wyrażenia opinii na temat przystąpienia do Związku. Komisja jednogłośnie, 6 głosami za, opowiedziała się za przystąpieniem do Związku
 
Oświadczenie w spr. Rynku - kontynuacja.
Pan Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że bez całościowej koncepcji nie ma możliwości działania perspektywicznego i stwierdził, że nie można przez to planowo działać.
 
Następnie rozważano możliwość pozostawienia drzew lub ich wycięcia i "wyprostowania" projektowanej drogi. Stwierdzono, że obecność drzew nie powinna skutkować zmianą biegu, krzywizną drogi.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz wniósł o sporządzenie dwóch koncepcji na zagospodarowanie płyty Rynku,  zrobienie koncepcji całości.
 
Ul. Topolowa
Panowie Jarosław PytlakStefan Dratwa, mieszkańcy ulicy Topolowej, przedstawili swoje racje dotyczące utwardzenia nawierzchni i oświetlenia ulicy. Zwrócili uwagę na zniszczenia spowodowane przez wjeżdżające ciągniki siodłowe.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że odnośnie kolejności utwardzania ulic zostały przyjęte kryteria, które są przestrzegane.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w kwestii oświetlenia, aby przystąpić do prac, sporządzane są mapy, ale taki proces trwa od 7 miesięcy do roku, jednak do końca 2008 roku oświetlenie powinno być wykonane.
Pan Jarosław Pytlak poruszył też sprawę wybudowania chodnika na ul. Topolowej, jednak pani burmistrz wyjaśniła, ze w mieście są starsze ulice, na których nie ma chodnika, a co do kolejności budowy, jest ona przeprowadzana w oparciu o przyjęte kryteria.
Pan Stefan Dratwa zwrócił uwagę, że równanie przez spychacz po roztopach muld powoduje coraz większe zagłębie ulicy, ponadto woda deszczowa nie ma gdzie spłynąć a obok jest rów melioracyjny i wystarczyłby przepust, aby rozwiązać problem zalewania ulicy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że kierownik referatu komunalnego pan Remigiusz Motycki został uczulony na ten problem, ponadto burmistrz zwróciła uwagę, że nie ma nic złego w tym, gdy mieszkańcy biorą udział w tym procesie, można dzwonić, reagować a informacje będą przekazywane do odpowiednich służb.
Pan Jarosław Pytlak zwrócił uwagę, że ulica jest niewymiarowa, są węższe odcinki.
Pan Stefan Dratwa zauważył, że przed wjazdem na ulice postawiony powinien zostać znak, że jest ona ślepa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że uwaga ta została zanotowana i znak zostanie postawiony.
Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że ulica jest wymiarowa.
 
Oświadczenie w spr. Rynku - kontynuacja.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powtórzył, że drzewa nie powinny skutkować zmianą trasy drogi na Rynku, ponadto przypomniał o wniosku na wykonanie dwóch kompleksowych koncepcji zagospodarowania płyty Rynku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że koncepcje pojawią się  po zakończeniu prac studentów, wtedy zapadnie decyzja o wyborze koncepcji i możliwość zmian. Burmistrz dodała, że na spotkaniu mieszkańcy, właściciele, zwracali uwagę, że najważniejsza jest droga.
Pan Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że do dyskusji potrzebna jest koncepcja.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że koncepcje będą do końca czerwca, najważniejsze jest umożliwienie dojazdu mieszkańcom, stąd duży nacisk kładziony jest na zrobienie drogi, projekt jest gotowy do przedstawienia w Starostwie Powiatowym, jeśli jednak teraz będzie weryfikowany, niemożliwa będzie szybka budowa drogi. Ponadto burmistrz wyjaśniła, że wcześniej była przeprowadzona ekspertyza, ale może zabrakło informacji, że teren będzie podniesiony o 70cm, co może mieć wpływ na stan drzew.
Burmistrz wyjaśniła też, że skorygowanie przebiegu drogi pozwoliło na przeniesienie parkingu pod sklepy, chodziło o to żeby parkingów nie było po drugiej stronie.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że koncepcja na całość jakakolwiek powstanie, nie będzie realizowana w tym roku. Sama droga to koszt około 1 mln zł, płyta to około trzy razy tyle. Ponadto w tegorocznym budżecie nie przewidziano robienia płyty rynku, pieniędzy wystarczy tylko na budowę drogi.
 
Ponadto członkowie komisji rozważali możliwość sporządzenia koncepcji, uznano, że droga powinna zostać poprowadzona prosto a nie po łuku omijając drzewa.
Pan Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że powinna być koncepcja do wyboru i wtedy do niej powinna być robiona droga i projektowana cała płyta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że koncepcja dotyczy drogi i nie będzie trzeba kurczowo się jej trzymać a będzie ją można dopasować do potrzeb.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że ta koncepcja powstała dawno, ułożone wszystkie media, jest to konsekwencja wszystkich działań, ponadto nowy projekt powstawałby długo, a uzgodnienia za chwile mogą stracić ważność.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia oświadczenia, 3 osoby głosowały za, 3 wstrzymały się od głosu.
 
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 21 kwietnia na godz. 17.00 na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
 
        Katarzyna Szóstak                                                                             Maciej Schneider
              Protokolant                                                                             Przewodniczący komisji
 
 
 
 
 
 

Protokół nr 7/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 31.03.2008 r.

Protokół nr 7/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dnia 31.03.2008 r.
BR - 0063-1/07/08
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.30
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie:            Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant:           Katarzyna Szóstak
4. Goście:       Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz
                        Maciej Dettlaff - Sekretarz
                        Piotr Szmytkowski - Skarbnik
                        Alina Stempniak - pracownik Urzędu Referat Budownictwa
                        Barbara Mulczyńska-Dywan - kierownik Referatu Inwestycji                                                                                                            i Infrastruktury Technicznej
                        Waldemar Luther - pracownik Urzędu Referat Geodezji
                        Katarzyna Nowak - pracownik Urzędu Referat Promocji Miasta
                        Andrzej Balcerek - Radny
                        Przemysław Schultz
                       
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy posiedzenia:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu.
 2. Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2007 roku, wyniki konkursów na 2008 rok.
 3. MOSiR - wstępne omówienie tematu.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Płyta rynku - dyskusja.
 6. Sprawa utwardzania dróg.
 7. Schronisko dla zwierząt - ciąg dalszy, skutki dla budżetu.
Zaopiniowanie projektów uchwał
Przewodniczący komisji Maciej Schneider oddał głos panu Waldemarowi Luthrowi, który wyjaśnił, że wyrażenie zgody na przedłużenie dzierżaw na działalność handlową jest wymagane zmianą ustawy o samorządzie gminnym, dodał też, że stawki pobierane za dzierżawę są naliczane miesięcznie i w wysokości zgodnej z zarządzeniem burmistrza.
 
Wobec braku pytań, przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie projektów uchwał.
Projekt dot. dzierżawy na ul. Poznańskiej został zaopiniowany pozytywnie, 6 głosami za.
Projekt dot. dzierżawy na ul. Piaskowej został zaopiniowany pozytywnie, 6 głosami za.
Projekt dot. dzierżawy na ul. Kosińskiego został zaopiniowany pozytywnie, 6 głosami za.
 
Następnie pan Waldemar Luther omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Członkowie komisji wnieśli o rozeznanie stanu majątkowego osób, których dotyczy uchwała i rozpatrzenie projektu w innym terminie.
Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2007 roku, wyniki konkursów na 2008 rok.
Następnie przewodniczący komisji Maciej Schneider oddał głos pani Katarzynie Nowak, która omówiła temat udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych i sposób podziału środków praz przeznaczenia dotacji. Ponadto pani Katarzyna Nowak wyjaśniła, że 16 kwietnia odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych, podczas którego omówione zostaną m.in. zasady prowadzenia księgowości.
Członkowie komisji dyskutowali nad możliwością zatrudnienia przez Urząd osoby, która rozliczałaby organizacje pozarządowe, lub rozszerzenia zakresu obowiązków pracownika Urzędu w tym względzie.
Pani Katarzyna Nowak zaproponowała, aby temat został poruszony podczas spotkania szkoleniowego, wtedy organizacje będą mogły określić jakie jest zapotrzebowanie na tego typu działalność.
Ponadto pani Katarzyna Nowak zobowiązała się przesłać nazajutrz wszystkim członkom komisji materiały, które omawiała.
MOSiR -  wstępne omówienie tematu
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że poprosiła o wizytę prof. A. Billerta wraz ze studentami, którzy przygotowują projekty zagospodarowania teremu MOSiRu.
Ponadto burmistrz zaznaczyła, że co do wykorzystania terenu nie ma jednomyślności wśród mieszkańców, jednak powinna zostać funkcja sportowa i ogólnodostępna. Należy zagospodarować stadion i korty, motel i domki trzeba rozebrać, do dyspozycji jest teren zabudowany boiskami i teren, który może być miejscem partnerstwem publiczno - prywatnego. Ponadto należy rozważyć, że jeśli ma to być przedsięwzięcie komercyjne, to musi to być obiekt wielkokubaturowy z minimalnie 50 miejscami noclegowymi, ponieważ nikt się nie utrzyma z usług komercyjnych tylko dla mieszkańców, w przeciwnym razie obiekt musi funkcjonować jako miejski.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przybliżyła też koncepcję, aby np. część leśną ośrodka zorganizować jako park miejski z sadzawką, placem zabaw, kawiarenką czymś co przyciągnie mieszkańców, wspomniała też o możliwości sprzedaży skrajnej działki na zakolu Warty i budynku odziedziczonego po panu Wojciechu Michałku-Grodzkim, którego adaptacja kosztowałaby 500 lub 600 tys. zł, z uzyskanych tym sposobem pieniędzy można by wybudować kompleks na terenie MOSiRu. Inwestycja taka byłaby realizowana etapowo, miasto mogłoby wynająć kilka pomieszczeń na działalność komercyjną, ale pozostałoby właścicielem i kontrolowało teren. Na zakończenie burmistrz dodała, że są to przemyślenia związane z piątkową debatą, ale jest to teren na zapleczu Rynku i jego funkcja powinna przynieść korzyść dla całego miasta.
Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że latem straż miejska będzie zamykać obiekt o godz. 22.00, poinformowała też, że napisana została skarga na działalność policji w związku z incydentami, które mają miejsce na terenie i w okolicy MOSiRu, będzie też przeprowadzona rozmowa z nowym komendantem komisariatu policji.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że prosiła pracowników o odpowiedź, czy w dokumentach są zobowiązania Urzędu co do terminu zakończenia płyty rynku i uzyskała informację,  że nie.
Pan Janusz Szafarkiewicz  zwrócił uwagę, aby wszelkie ustalenia, jakie mają miejsce ze strony Urzędu np. z proboszczem parafii przy Rynku, były sporządzane w formie umów.
Poruszono też kwestie konsultacji z mieszkańcami odnośnie terenu MOSiRu, burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w czerwcu będzie zapewniona możliwość bieżącego użytkowania terenu a po uzyskaniu materiałów od studentów będzie można przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. Ponadto burmistrz dodała, że będzie regulamin korzystania z terenu sportowego przy kościele, oraz  terenu nad Wartą, który zostanie opublikowany w "Echu".
Burmistrz poinformowała też, że przydzielono poszczególne obiekty sportowe właścicielom, którzy będą odpowiadali za ich utrzymanie, ponieważ to szkoły powinny się tym zajmować i tak boiskiem sportowym przy ul. Wysokiej opiekuje się Szkoła Podstawowa nr 1, a salą gimnastyczną Gimnazjum Nr 1. Podobnie jest w przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2.
 
Poruszona została też sprawa własności gruntów w okolicy liceum, burmistrz poinformowała, że odbyło się spotkanie z właścicielem, który swego czasu został wywłaszczony bez odszkodowania, i który dochodzi swoich praw. Ponadto są jeszcze pasy "niczyje" wzdłuż ulic Libelta i Kasprowicza, które znajdują się pod administracją LO, czyli Starostwa Powiatowego. Właściciel zgłosił się z propozycją wykupu terenu przed SP2 i Gim. nr 2, była to prywatna własność zabrana na cele oświatowe, uważa, że to teraz teren miejskie, więc może żądać odszkodowania, jeśli szkoła jest odpowiedzialna za teren.
 
Następnie pan Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby na terenie MOSiRu doraźnie stworzyć zaplecze, gdzie można by było kupić napoje itp., aby wydać zgodę na taką działalność, by było   minimalne zadaszenie i przebieralnia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że to dobry pomysł, ma też powstać plac zabaw pomiędzy kościołem a walem przy kortach.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytała czy komisja się zgadza z propozycją i stwierdził, że tak, przez aklamację.
 
Płyta rynku - dyskusja
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że odbędzie się spotkanie w sprawie największej nieruchomości na Rynku, w którym udział wezmą strony wraz z prawnikami, ponieważ ze strony panów Nowaka i Markiewicza są sygnały, że chcą rozmawiać i negocjować. Ponadto właściciele nieruchomości w rejonie Rynku występują z roszczeniami wobec miasta, że są ofiarami konfliktu pomiędzy p. Markiewiczem i miastem.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała też, że odbędzie się też spotkanie z państwem Ponińskimi, mieszkańcami ul. Kościelnej, którzy nie pozwolili w ubiegłym tygodniu uformować pozostałych lip do kształtu lip z ul. Poznańskiej. Problemem będzie tez usunięcie  dwóch drzew przy wjeździe na Rynek.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na wycięcie drzew została wydana prawomocna decyzja i nie powinien to być duży problem.
Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła harmonogram prac: w tym tyg. gotowa ma być dokumentacja projektanta dot. drogi. Realizowany jest wjazd od ul. Poznańskiej, zakręt w kierunku banku i wyjazd do ul. Kościelnej. Mieszkańcy występują o ogródki letnie, parasole. Równolegle ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji deszczowej, w ul. Poznańskiej jest przygotowana, a gdy będą wszystkie dokumenty w starostwie zostaną złożone dokumenty przetargowe. Ponadto pani  Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis, że wszystko co dotyczy drogi wymaga opinii Rady, ale chcemy już złożyć dokumenty i dowieźć opinię.
Następnie dyskusja dotyczyła rodzaju kostki brukowej, którą zostanie pokryta płyta Rynku, pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła też, że koszt położenia starobruku będzie dwukrotnie wyższy niż położenie zwykłej kostki brukowej.
Rozmawiano także na temat oświetlenia Rynku i projektu drogi, burmistrz wyjaśniła, że wykonane będą wizualizacje. Poruszony został też problem zasilania prądem skrajnych pawilonów, pan Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, stacja trafo znajduje się przy sklepie "Arturo" o może wystarczy grubszy kabel, aby z niej zasilić pawilony.
Rozważano także z jakiego materiału ma być wykonana droga na Rynku, ustalono, że z jak najlepszego materiału, poruszono tez kwestie wyboru oświetlenia, wyjaśniono, że będzie wykony projekt i możliwy będzie wybór.
Następnie członkowie komisji zajęli się problemem parkingów i drogi w rejonie Rynku. Omówiono możliwe rozwiązania, burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wspomniała o możliwości wprowadzenia parkomatów lub wykupu miejsc parkingowych przez właścicieli sklepów dla swoich klientów.
Pan Andrzej Balcerek zapytał czy pan Lalek ma wykupione tylko budynki czy także grunt.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, ze sprawdzi.
Poruszona została też sprawa współdzierżawczyń jednaj z nieruchomości w obrębie Rynku. Pan Stanisław Balbierz wyjaśnił, że panie mają czas na porozumienie do końca tygodnia, w przeciwnym razie w czerwcu nieruchomość przejdzie na rzecz miasta.
 
Sprawa utwardzania dróg
Następnie dyskutowano na temat rankingu utwardzania dróg.  Pan Janusz Szafarkiewicz poprosił o starą wersję,  gdzie było wskazanych 6 kryteriów.
Ustalono, że ranking wraz z poszczególnymi wersjami kryteriów zostaną dostarczone członkom komisji w jak najkrótszym czasie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że rozmawiała z wojewodą Piotrem Florkiem na temat uchwały w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy dróg i odniosła pozytywne wrażenie m.in.  pan wojewoda był zaskoczony, nie rozumiał dlaczego ma zanegować uchwałę, ponieważ sam brał udział w komitetach społecznych. Ponadto wojewoda powiedział, że rozmawiał z dyrektorem Biura prawnego i uzyskał informację, że zmieniły się przepisy, jest także zadowolony, że decyzja została zaskarżona, a jeśli się okaże, że przepisy uniemożliwiają partycypację to za pośrednictwem wojewody zostanie wniesiona interpelacja do sejmu o zmianę przepisów.
Pan Marek Błajecki wniósł o zakup laptopów na potrzeby radnych i podłączenie do internetu na sali sesyjnej, aby ułatwić pracę Rady i drogę dostarczania materiałów. do Internetu.
 
W nawiązaniu do uwagi burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, że jeśli środki zostaną przeznaczone na budowę drogi na rynku, jedna z ulic znajdujących się w rankingu przesunie się na odleglejszą pozycję, przewodniczący komisji Maciej Schneider wyraził zdanie komisji, że Rynek wychodzi poza ranking i droga na nim nie powinna być traktowana na równi z pozostałymi, tylko jako element inwestycji związanej z budową Rynku. 
Rozważona została też sprawa ulicy Rządowej. Ustalono, że wykonanie dokumentacji na końcówkę tej ulicy zostało zlecone już rok temu, ale nie można ustalić właściciela części gruntu, brak też wpisu w księdze wieczystej, co powoduje opóźnienia w wykonaniu dokumentacji i wstrzymanie jakichkolwiek prac.
Pan Marek Błajecki wniósł o zamknięcie wjazdu ul. Rządowej ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku.
Następnie pan Janusz Szafarkiewicz powiedział, że wykupiliśmy odcinek pomiędzy ul. Sosnową a ul. Wąską, miał tam być objazd , nieduży odcinek i trzeba to uwzględnić.
Następnie poruszona została kwestia złożenia wniosku o dofinansowanie budowy dróg w Urzędzie Marszałkowskim. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że warunkiem było, aby projekt obejmował jeden ciąg drogowy nie dłuższy niż 500 m, który powinien się łączyć z drogą wojewódzką. Wybrana została ul. Jarosławska, Czarnieckiego i Studzienna, jest to kontynuacja wcześniejszych budów, wnioskujemy o 1,5 ml całość 3 mln, a szanse na dofinansowanie są podobne jak w przypadku ul. Poznańskiej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że złożyliśmy wniosek dlatego, że chcemy wykorzystać każdą szansę, niektóre gminy nie podeszły bo pojawiła się informacja, że tylko drogi wojewódzkie maja szansę na dofinansowanie.
Pan Stanisław Balbierz poprosił o udostępnienie zakresów obowiązków pracowników urzędu, ponieważ ze względu na zmiany nie jest jasne kogo o co pytać.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poruszyła problem schroniska dla zwierząt, wyjaśniła, ze podjęto próbę porozumienia ze schroniskiem w Śremie ale brak odpowiedzi, alternatywą jest przystąpienie do związku i budowa schroniska w Skałowie.
Ponadto wyjaśniono, że do przyszłego roku wszystkie zwierzęta domowe muszą posiadać "chip", który będzie zakładany na koszt właściciela, a pilotażowy program działa w Poznaniu.
 
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 7.04. na godz. 17.00
 
 
            Protokolant                                                                            Przewodniczący komisji
        Katarzyna Szóstak                                                                            Maciej Schneider
 
 

Protokół nr 6/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 17.03.2008 r.

Protokół nr 6/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dnia 17.03.2008 r.
BR - 0063-1/06/08
Godz. rozpoczęcia: 16.30
Godz. zakończenia: 20.40
Komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
2. Członkowie:            Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant:           Katarzyna Szóstak
4. Goście:       Iwona Janicka - Zastępca Burmistrza
                        Maciej Dettlaff - Sekretarz
                        Piotr Szmytkowski - Skarbnik
                        Maria Mielcarek - Pracownia Dokumentacji Ekologicznych
                        Alina Stempniak - pracownik Urzędu Referat Budownictwa
                        Barbara Mulczyńska-Dywan - kierownik Referatu Inwestycji     
                        i Infrastruktury Technicznej
                        Remigiusz Motycki - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
                        Ewelina Marcinkowska - Radna
                        Danuta Panek-Janc - Radna
                        Urszula Rudzińska - Radna
                        Andrzej Balcerek - Radny
                        Tomasz Koczajewski - członek Towarzystwa Sportowego Stare Puszczykowo
                        Dariusz Roszak
                        Przemysław Schultz
                        Stanisław Astapczyk   
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy posiedzenia:
 1. ul. Jarosławska - wizja lokalna
 2. MOSiR - wstępne omówienie tematu (przeniesiono)
 3. Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2007 roku, wyniki konkursów na 2008 rok (przeniesiono)
 4. Schronisko dla zwierząt - ciąg dalszy, skutki dla budżetu (przeniesiono)
 5. Plan zagospodarowania Sobieskiego i Jaskółcza - omówienie tematu i wstępne propozycje komisji.
 6. Omówienie zmian w budżecie miasta.
 7. Oświetlenie i chodnik na ul Topolowej - interpelacja radnej Pietrzak
 8. Sprawy bieżące
ul. Jarosławska
Posiedzenie rozpoczęło się od wizji lokalnej na ul. Jarosławskiej, która rozpoczęła się o godz. 16.30. W wizji uczestniczyli członkowie komisji, przedstawiciele Urzędu oraz goście.
Dyskusję nad możliwością zagospodarowania terenu na ul. Jarosławskiej kontynuowano w budynku Urzędu. Podczas dyskusji radni oraz przedstawiciele Towarzystwa Sportowego Stare Puszczykowo zgodzili się, że na razie należy wyrównać teren i korzystać z niego w tej formie do czasu wyjaśnienia sprawy dofinansowania i wtedy powrócić do rozmów na temat możliwości jego zagospodarowania. 
Zgodzono się, że kwestia ewentualnej budowy pełnowymiarowego boiska może być rozpatrywana w perspektywie wieloletniej, wszyscy zgromadzeni zauważyli problem związany z zapewnieniem wystarczającej liczby miejsc parkingowych - samochody osób biorących udział w wizji lokalnej w dużym stopniu zablokowały część ulicy Jarosławskiej.
Miejscowy plan zagospodarowania ul. Jaskółcza
Po dyskusji i zaproponowanych przez radnych zmianach dotyczących zapisów w tekście planu, w tym funkcji terenu i gabarytów proponowanej zabudowy oraz sposobie tymczasowego wykorzystania terenu pod pole namiotowe i kamping, Komisja wstępnie zaakceptowała przedstawioną przez panią Marię Mielcarek koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia działki pod usługi turystyki z dopuszczalną  uzupełniającą częścią mieszkalną UT. Prognoza skutków finansowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie na obszarze działek położonych przy ul. Niwka Stara i Jaskółcza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider udzielił głosu panu Stanisławowi Astapczykowi, który zapytał dlaczego przy planach inwestycji na ul. Powstańców Wlkp. nie uwzględniono  kontynuacji budowy nawierzchni na niewielkim odcinku bocznej drogi.
Wyjaśnień udzieliła pani Barbara Mulczyńska, która odpowiedziała, że miasto projektowało główne ciągi, nie było dotąd praktyki projektowania bocznych uliczek, ponadto ten odcinek ul. Powst. Wlkp zamieszkuje około pięciu rodzin i gdyby nie sąsiedztwo kościoła w rankingu ta ulica byłaby dalej.
Wiceburmistrz Iwona Janicka zwróciła uwagę na możliwość partycypacji mieszkańców w utwardzaniu dróg.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wniósł o jak najszybsze uaktualnienie rankingu budowy dróg.
Miejscowy plan zagospodarowania ul. Sobieskiego
Pani Alina Stempniak wraz z panią Marią Mielcarek omówiły dwa warianty dalszych prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Sobieskiego. Wariant 1 przewidywał podstawowy układ komunikacyjny oparty na drogach prywatnych. Wariant 2 to podstawowy układ komunikacyjny oparty na drogach o charakterze publicznym.
Radnym przedstawiono też opinię radcy prawnego Romana Wróbla  w sprawie braku możliwości przejęcia przez miasto terenów pod drogi przed uchwaleniem planu  w wersji projektu drugiego. Opinia radcy prawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania Wariantu 2. Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem  tej wersji projektu (6 głosów za). 
Projekty uchwał
Projekt uchwały w sprawie komisji inwentaryzacyjnej.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że powołanie komisji jest konieczne w celu zinwentaryzowania majątku skarbu państwa, który miałby zostać skomunalizowany, jest to typowa uchwała organizacyjna.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie komisji inwentaryzacyjnej zaopiniowano pozytywnie 6 głosami za.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że potrzeba podjęcia uchwały o zaciągnięciu pożyczki ze środków WFOŚiGW wynika z uwagi na uzyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informacji o planowanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW na wsparcie realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 do kwoty 200.000,00 zł. Zgodnie w pismem WFOŚiGW pożyczka będzie oprocentowana na korzystniejszych warunkach niż kredyt w banku komercyjnym oraz istnieje możliwość umorzenia pożyczki - w przypadku m.in. terminowego zakończenia przedsięwzięcia ekologicznego i terminowej spłaty kapitału i odsetek - do wysokości 5%. 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zaopiniowano pozytywnie 4 głosami za i 2 wstrzymującymi.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 93/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił konieczność dokonania zmian w budżecie, które wynikają m.in. z zewnętrznych decyzji np. zmniejszenie dotacji Starosty na utrzymanie dróg powiat, a także decyzje Wojewody odnośnie dotacji oraz kontynuacja płatności związanych z ul. Poznańską.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyraził wątpliwość odnośnie dołożenia 1,5 mln zł do dróg, gdy nie wiadomo jak wygląda kolejność wykonania dróg.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że brane pod uwagę są te drogi, na które zostały wykonane projekty, a także płyta Rynku.
Pan Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę , że  prosił o przygotowanie rankingu, ponieważ ma zastrzeżenia i do ranking, i do zmian, ale jeszcze nie otrzymał dokumentów.
Pan Zbigniew Czyż zaproponował zmniejszenie deficytu o 1,5 mln zł.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia propozycji pana Zbigniewa Czyża, 3 osoby opowiedziały się za, 2 wstrzymały się od głosu.
Komisja wyraziła wolę, aby w projekcie uchwały przygotowywanym na sesję 26 marca uwzględnić zmniejszenie deficytu budżetowego o 1,5 mln zł.
Oświadczenie w sprawie zmiany zagospodarowania fragmentu Rynku - kontynuacja tematu podjętego na poprzednim posiedzeniu komisji
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że przyjęcie oświadczenia w sprawie koncepcji dotyczącej sposobu zagospodarowania Rynku jest potrzebne m.in. w celu okazywania tego dokumentu osobom, które chcą wybudować na Rynku niezgodny z przyjętą koncepcją budynek. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że oświadczenie podobnej treści zostanie przedstawione do akceptacji Radzie Miasta Puszczykowa na marcowej sesji oraz odczytał treść oświadczenia.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia oświadczenia. Projekt oświadczenia został przyjęty jednogłośnie, 6 głosami za.
Termin następnego posiedzenia komisji wyznaczono na 31.03.br. na godz. 17.00. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
 
           Katarzyna Szóstak                                                                           Maciej Schneider
                 Protokolant                                                                           Przewodniczący Komisji

Protokół nr 5/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 3.03.2008 r.

Protokół nr 5/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dnia 3.03.2008 r.
BR - 0063-1/05/08
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19.30
 
Komisja w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
 
2. Członkowie:            Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
 
3. Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
4. Goście:                   Iwona Janicka - wiceburmistrz
                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
                                   Alina Stempniak - pracownik Urzędu Referat Budownictwa
                                   Barbara Mulczyńska-Dywan - kierownik Referatu Inwestycji
                                    i Infrastruktury Technicznej
                                   Jerzy Jernas - pracownik Urzędu
                                   Andrzej Balcerek - Radny
                                   Tomasz Koczajewski - członek Stowarzyszenia Stare Puszczykowo
                                   Przemysław Schenk
                                   Dariusz Roszak
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy posiedzenia:
1. Oświadczenie w sprawie udziału Miasta Puszczykowa w projektach międzynarodowych -skutki finansowe dla budżetu
2. Rynek i otoczenie - debata publiczna
3. Kryteria utwardzenia dróg - kolejność po uaktualnieniu danych
4. Funkcjonowanie szkół w tym stołówek
5. Boisko na Jarosławskiej - omówienie aktualnej sytuacji
6. Sprawy bieżące
 
1. Oświadczenie w sprawie udziału Miasta Puszczykowa w projektach międzynarodowych - skutki finansowe dla budżetu
Wiceburmistrz Iwona Janicka omówiła cztery projekty, które zostały złożone przez miasto i poprosiła o poparcie komisji dla tych projektów. Szczegółowo zostały omówione projekty międzynarodowe, w których miasto bierze udział, m.in. Interreg IVB, gdzie partnerami jest siedem samorządów w tym z Niemiec, Czech, Węgier. Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że szacuje się, że projekt w granicach 1.600.000,00 euro czyli na 100 tys. euro udział miasta rzędu 15 tys. euro. Ponadto wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że w europejskich programach Puszczykowo występuje jako obszar wiejski ze względu na liczbę mieszkańców (do 20 tys.).
Głos zabrał pan Janusz Szafarkiewicz, który powiedział, że jego zdaniem niedobrze, gdy w przypadku projektów, na które nie uzyska się pełnej dotacji, miasto staje przed wyborem, czy je realizować z własnych środków. Zaznaczył też, że jeśli tak jak w przypadku projektu Interreg, dotacja zawsze jest w wysokości 85% to należy w takim projekcie uczestniczyć, ale nie warto w innych przypadkach, gdy nikłe szanse na dofinansowanie.
Następnie pan Władysław Hetman zapytał, jakie są koszty udziału miasta w projektach.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wiele zadań miasto wykonuje samo, a działania są raczej dopasowywane do tych, które już zostały podjęte, co do wkładu własnego jest to 15%, a dalsze koszty są uzależnione od szkoleń itp., na razie założenia. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w kompetencjach burmistrz znajduje się przystępowanie do udziału w projektach, ale ponadto prosi komisję o aprobatę. Sekretarz dodał też, że z rezerwy burmistrza mogą być pokrywane koszty do 100 tys. zł.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała też, że w tym roku na samą Wielkopolskę, na  zajęcia pozalekcyjne zostanie przeznaczone z funduszy unijnych około 25 mln euro i zakładamy, że na Puszczykowo powinno przypaść około 100 tys. euro.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi, wobec braku przeprowadził głosowanie w sprawie zaaprobowania oświadczenia o przystąpieniu miasta do projektów. Wszyscy członkowie komisji głosowali za - 6 głosów.
 
2. Kryteria utwardzania dróg - kolejność po uaktualnieniu danych
Pani Barbara Mulczyńska wyjaśniła, że kryteria, które zmieniły się jesienią zostały wprowadzone w tabelki, objaśniła ponadto kryterium określane na podstawie procenta zameldowanych mieszkańców w stosunku do liczby działek - za każde 10% zameldowanych posiadaczy działek dajemy 1 pkt. Ma to na celu także zwiększenie odsetka osób zameldowanych.
Następnie dyskutowano nad kwestią uzgodnienia czy kryterium dotyczy zameldowanych mieszkańców, czy zameldowanych właścicieli posesji.
Następnie dyskutowano na temat kryteriów i na wniosek  pana Janusza Szafarkiewicza ustalono, że zostanie sprawdzone i porównanie czy zmieniono tylko dwa kryteria czy więcej.
Ponadto rozważano możliwość zmiany kryterium dotyczącego wieku zabudowy.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przerwał dyskusję i zadecydował o jej przeniesieniu na następne posiedzenie komisji.
 
3. Funkcjonowanie szkół w tym stołówek
Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że ustawa o systemie oświaty nakłada na Radę Miasta obowiązek określenia kryteriów funkcjonowania stołówek w tym też zakresu wyżywienia i zasad zwolnień. Ponadto wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że miasto wstrzyma się z opracowaniem kryteriów i podejmowaniem stosownej uchwały do czasu zapoznania się z praktyką stosowaną przez inne gminy i idącymi za tym konsekwencjami.
 
4. Rynek i otoczenie - debata publiczna
Dyskusję rozpoczęto od wyjaśnienia, że w związku z ogłoszonym przetargiem na sprzątanie ulic w mieście, nie wyłoniono wykonawcy. Pani Barbara Mulczyńska wyjaśniła, że firma Astra była droższa i miasto musi unieważnić postępowanie ponieważ jedna oferta przekracza środki, a druga nie spełnia wymogów. Ponadto pani Barbara Mulczyńska wyjaśniła, że aby wykluczyć firmę Astra z postępowania (w związku z niezadowoleniem z jej dotychczasowej działalności) miasto musiałoby w sądzie zgłosić wykluczenie, i liczyć się z długotrwałym procesem sądowym.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że został sporządzony nowy, bardziej szczegółowy wzór umowy, ale nie ma gwarancji, że wyłoniony zostanie inny wykonawca.
Ponadto wyjaśniono, że informacja o przetargu była odpowiednio nagłośniona a do czasu zakończenia postępowania, miasto sprzątane będzie na podstawie umów zlecenia.
 
Następnie podjęto temat zabudowy Rynku. Pani Alina Stempniak poinformowała, że na wniosek inwestora zapisy były ogólne, a przedstawiana wersja zawiera zmianę przeznaczenia budynku, który miał być hotelem, a teraz ma pełnić funkcję kulturalno - usługowe. Ponadto pani Alina Stempniak wyjaśniła, że inwestor proponuje inny rodzaj funkcji na parterze - handel wielkopowierzchniowy, a na pietrze i kondygnacji funkcję mieszkalną co odbiega od wersji przyjętej przez Radę.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że powierzchnia przeznaczona na handel to 396 m2 a od 401 m2 musi być zgoda Rady, co świadczy jednoznacznie o zamiarach inwestora.
Pani Alina Stempniak dodała, że przedstawiany projekt jest wnioskiem o zmianę koncepcji przyjętej przez Rade, przekazała też, że burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka prosiła o poinformowanie komisji, że urząd nie popiera tego projektu.
Następnie dyskutowano nad komunikacją na płycie rynku, która nie była częścią opracowania. Pani Alina Stempniak poinformowała, że przedstawiany wariant przedstawia optymalną wersja uspokojenia ruchu - przejazd jednokierunkowy z parkingiem po lewej stronie od wjazdu, ale musi to zostać jeszcze rozważone. Dodała też, że przewidziany został duży parking od strony ul. Kościelnej, ale jest to kwestia późniejsza.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że otwarta pozostaje sprawa zagospodarowania terenu pomiędzy wałem przy kortach a budynkami. Dodała, że na ten rok planowane jest wyrównanie terenu.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że konkurs który został ogłoszony na projekt zagospodarowania terenu obejmuje też zagospodarowanie dróg.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że w tej chwili płyta rynku to gruzowisko i śmietnik, kolejnym krokiem będzie posprzątanie na koszt miasta i obciążenie właścicieli. Ponadto poinformowała, że na 28 marca zaplanowane jest spotkanie z inwestorami.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka prosiła o udział radnych w tej debacie.
 
5.  Boisko na Jarosławskiej - omówienie aktualnej sytuacji
W dyskusji na temat aktualnej sytuacji lokalizacji boiska do gry w piłkę nożną na ulicy Jarosławskiej i ewentualnego wyboru projektu przedstawionego przez Stowarzyszenie Stare Puszczykowo, głos zabrał pan Tomasz Koczajewski, który jest członkiem stowarzyszenia.
Pan Tomasz Koczajewski uzasadniał konieczność lokalizacji boiska na Starym Puszczykowie, mówił też o wcześniejszych inicjatywach mieszkańców, którzy adaptowali na potrzeby boiska prywatny, udostępniony teren. Odnośnie projektu stowarzyszenia, pan Tomasz Koczajewski podkreślił, że są w nim wszystkie możliwe boiska, ale ten obiekt funkcjonuje na różnych płaszczyznach, zaznaczył też, że na dzień dzisiejszy mieszkańcy byliby usatysfakcjonowani zasypaniem i wyrównaniem ternu, który by osiadał, posianiem trawy i udostępnieniem mieszkańcom.
Pan Janusz Szafarkiewicz zaznaczył, że kwestią, która podnosi stowarzyszenie jest wielkość boiska.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powiedział, że projekt stowarzyszenia jest ciekawy, na planie jest boisko do koszykówki, jest to popularny sport, bardziej popularny niż wspinanie na ściance wspinaczkowej.
Następnie pani Barbara Mulczyńska wyjaśniła, jutro (tj. 4.03.br.)wykonane zostaną odwierty geologiczne, umówieni są też projektanci przyłączy.
Pan Janusz Szafarkiewicz zaproponowała, aby podczas następnego posiedzenia komisji udać się na wizję lokalną na ulicę Jarosławksą, aby zobaczyć jak to się kształtuje  w terenie.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył kwestie projektów, które miałyby częściowo dotować budowę boiska.
Pan Władysław Hetman zapytał, czy lokalizacja lokalizacja boiska na Niwce nie mogłaby wejść do projektu przy Urzędzie Marszałkowskim.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że czekamy na wyniki Funduszy Norweskich, a miesiąc temu trzeba było złożyć wniosek na konkurs organizowany przez ministerstwo "Boisko w każdej gminie".
Następnie pani Barbara Mulczyńska wyjaśniła, że jeśli dojdzie do realizacji projektu zgłoszonego w Urzędzie Marszałkowskim, będziemy przygotowani, w ramach projektu jest gotowy projekt na boisko, szatnię i pomieszczenie dla trenera co nie znaczy że nie można zrobić tam jeszcze innych budynków.
Pan Władysław Hetman zapytał, czy do projektu przy Urzędu Marszałkowskiego, przypisana jest lokalizacja.
Pani Barbara Mulczyńska odpowiedziała, że tak wielkości 60 na 40 m, boisko o wymiarach 100 na 50 m się nie zmieści, a standardowy projekt proponowany przez Urząd Marszałkowski wymaga 60 na 40 m.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powiedział, że możliwe jest otrzymanie pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego, a alternatywą są mieszkańcy, którzy sami chcieliby inwestować, zapytał też, czy został stworzony biznes plan alternatywnej budowy.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że możliwe jest sporządzenie studium wykonalności warunkowej - koszt około 20 - 25 tys. zł.
Pani Barbara Mulczyńska wyjaśniła, że w międzyczasie wykonane zostaną przyłącza, a gdy będzie możliwość, realizowany będzie projekt.
Głos zabrał pan Dawid Roszak, który zapytał czy miasto planuje przeprowadzenie badan, jaki rodzaj boiska jest preferowany przez mieszkańców (sztuczna nawierzchnia, analiza jakie boisko jest potrzebne).
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że badania będą wykonane ponieważ są różne opinie co do wykorzystania terenu.
Następnie wiceburmistrz Iwona Janicka zwróciła uwagę, że jako prezes Towarzystwa Sportowego Stare Puszczykowo, pan Władysław Hetman nie powinien brać udziału w głosowaniu oraz poruszyła kwestię wyłączania z głosowania radnych, członków komisji, którzy są powiązani ze stowarzyszeniami, klubami działającymi na terenie miasta ze względu na ich możliwą stronniczość.
Pan Władysław Hetman zauważył, ze jako radny, wypowiada się w imieniu mieszkańców.
 
Podsumowując temat, sekretarz Maciej Dettlaff zapytał, czy najmniejszym, możliwym do akceptacji przez stowarzyszenie jest boisko o wymiarach  90 na 45 m. Pan Tomasz Koczajewski potwierdził, że tak. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że trzeba poczekać na badania i później kontynuować rozmowy, ponieważ inicjatywa zajęcia się terenem przez stowarzyszenie jest cenna.
 
Pan Tomasz Koczajewski zasygnalizował, że największym problemem są istniejące bramki, które nie są na stałe przymocowane do podłoża.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyznaczył termin następnego posiedzenia komisji na 17.03.br. na godz. 16.30 na ulicy Jarosławskiej, gdzie członkowie komisji zapoznają się z terenem. Uzgodniono też, że na terenie zostaną za pomocą palików wyznaczone granice boiska o wymiarach proponowanych przez stowarzyszenie i  przez Urząd.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał, czy obecni na sali przedstawiciele Stowarzyszenia Stare Puszczykowo wraz z panem Tomaszem Koczajewskim są zadowoleni, usatysfakcjonowani z przebiegu rozmów podczas posiedzenia komisji na temat przyszłości kompleksu sportowego przy ulicy Jarosławskiej.  Osoby te potwierdziły, że tak.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wrócił do tematu Rynku z zamysłem przyjęcia przez komisję oświadczenia.
Uzgodniono, że po uzupełnieniu treści, oświadczenie zostanie przyjęte na następnym posiedzeniu komisji.
 
Następnie sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił zgromadzonym wizualizację "Bramy do miasta - ogrodu" - sprawa poruszona na sesji.
Pani Barbara Mulczyńska wyjaśniła, że miasto nie poniosło żadnych kosztów związanych z budową bramy, jednak chce wykonać oświetlenie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zakończył posiedzenie o godz. 19.30
 
 
            Katarzyna Szóstak                                                                      Maciej Schneider
                 Protokolant                                                                       Przewodniczący Komisji

Protokół nr 4/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 18.02.2008 r.

Protokół nr 4/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dnia 18.02.2008 r.
BR - 0063-1/04/08
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19.00
 
Komisja w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
 
2. Członkowie:            Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
 
3. Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
4. Goście:                   Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
                                   Iwona Janicka - wiceburmistrz
                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
                                   Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Alina Stempniak - pracownik Urzędu Referat Budownictwa
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy posiedzenia:
 Plan pracy na 2008 rok.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
-    Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-    Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
-    zmiany Uchwały Nr 93/07/V z dnia 28.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008
-    powołania Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego
-    wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości
-    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Sprawa planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Morenowej
Studium Zagospodarowania Przestrzennego - zgłoszone wnioski, itp.
Sprawa schroniska dla zwierząt
Sprawy bieżące
 
1.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zreferowała sprawę utworzenia Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, m.in. wyjaśniła, że porozumienie gmin jest zawierane w sprawie ochrony przyrody a WPN nie może w nim uczestniczyć, ale ma głos doradczo - opiniujący. Burmistrz poinformowała też, że w radach gmin mających utworzyć stowarzyszenie trwają dyskusje, ale statut powinien być uchwalony do końca lutego.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał, z jakimi kosztami wiąże się przystąpienie do stowarzyszenia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że ustalono składkę w wysokości 0,20 zł od mieszkańca rocznie ale gdy pojawią się dodatkowe potrzeby wtedy będzie o tym informacja. Ponadto burmistrz poinformowała, że  Puszczykowo zaoferowało stowarzyszeniu możliwość korzystania z sali dla organizacji pozarządowych a prowadzeniem stowarzyszenia zajmie się pani Anna Schmidt-Fiedler.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał, czy są jakieś pytania. Wobec braku głosów przewodniczący komisji stwierdził, że wobec tego komisja opowiada się za przystąpieniem do stowarzyszenia.
 
2. Plan pracy na 2008
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poinformował, że przygotował ramowy plan pracy, na który w zależności od zaawansowania inwestycji i prac, na bieżąco będą nanoszone zmiany.
Ustalono, że sprawą boiska na ulicy Jarosławskiej komisja zajmie się po otrzymaniu informacji z Urzędu o stanie prac.
 
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że w sprawie strategii potrzebne jest spotkanie Komisji Spraw Społecznych, która zajmie się sprawami komunalnymi, ponadto około kwietnia będzie projekt uchwały w sprawie możliwości pozyskania terenów w mieście pozwalających na budowę obiektów, a także sprzedaż obiektów pozwalająca na wyprowadzenie lokatorów z obiektów, które mają być wykorzystane np. na potrzeby świetlic, stołówek.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zakończył dyskusję nad planem pracy, który zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami będzie uzupełniany na bieżąco.
 
3. Sprawa schroniska.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że sprawa schroniska była omawiana podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, rozwiązanie nie jest optymalne, nie załatwia wszystkich potrzeb miasta, ale w związku z obowiązkiem nałożonym przez ustawę,  miasto jest zobowiązane do posiadania schroniska, które spełnia wszystkie standardy. Ponadto grunt w Kostrzynie został przekazany przez skarb państwa, lokalizacja nie stwarza  protestów społecznych. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła też, że trzeba stworzyć związek międzygminny co daje możliwość powołania zarządu i wyznaczenia odpowiedzialnej osoby, projekt ma być mniejszy, ale gdy związek skupi kilkanaście gmin, jest szansa na dofinansowanie ze Starostwa, docelowo miasto musi wyłożyć około 600 tyś zł. 
 
Następnie dyskutowano na temat możliwej alternatywy. Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że porozmawia z panem Remigiuszem Motyckim o możliwości podnajmowaniu terenu.
M.Sch. tez podział, kosztów do wielkości gminy i ilości psów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że odnośnie pytań o koszty itp. udzielana jest odpowiedź, że musi być związany związek by te problemy dyskutować, a żeby przygotować symulacje trzeba kogoś do tego zatrudnić.
 
 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miasto może dostać grunt, wnosimy więc o przekazanie nieruchomości. Ponadto miasto posiada kilka lokali, które powinny zostać opróżnione z lokatorów i oddane na inne potrzeby, a o ten grunt stara się też starostwo więc rozstrzygnąć sprawę musi Wojewoda.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywni, 6 głosami za.
 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że programy zostały omówione na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w piątek 15 lutego, dodała tez, że program dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest roczny, a program przeciwdziałania narkomanii jest 3-letni, przy czym w obu przypadkach środki na ich realizacje pochodzą z koncesji wydawanych na sprzedaż napojów alkoholowych.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że w budżecie przewidziane jest 130 tys. zł łącznie na oba programy, ponieważ tyle przewidziane jest wpływów z tytułu koncesji.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że programy opracował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, omówione zostały też przez straż miejską.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał, czy są jakieś głosy, wobec braku uwag przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie, 6 głosami za.
 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy zmiana dzierżawcy na rynku, po próbach doprowadzenia do porozumienia pomiędzy współdzierżawcami, udało się znaleźć nabywcę. Została spisana umowa przedwstępna, ale jest potrzebna uchwała Rady w sprawie przejęcia dzierżawy przez drugą osobę. - dzierżawcę działki sąsiedniej. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nie przedłużamy terminu budowy obiektu, prośba do Rady o zaopiniowanie projektu uchwały, ponieważ na podstawie umowy przedwstępnej radca prawny ocenił sytuacje jako możliwą do przeprowadzenia.
Ponadto wyjaśniono, że jest to dzierżawa na 10 lat, jeśli dzierżawcy nie zaczną budowy można dalej dysponować terenem, ale po wybudowaniu dzierżawcy mogą wnosić o wykup
 
Wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała, że postara się sprawdzić jak wyglądała sprzedaż gruntu na rynku.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał, czy są jakieś głosy, wobec braku uwag przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie, 6 głosami za.
 
7. Sprawa planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Morenowej.
Pani Alina Stempniak przedstawiła przygotowane wcześniej oświadczenie Rady oraz wyjaśniła, że  istnieje drobne ryzyko, że wojewoda je zaskarży, i wtedy procedura związana z planem będzie musiała być przeprowadzona od początku. Pani Alina Stempniak dodała, że  gdy Radni tym oświadczeniem zgodzą się na powtórne wyłożenie planu do wglądu, procedura potrwa około 2 miesięcy, jednak jeśli wojewoda zaskarży oświadczenie, wtedy procedura musi zostać rozpoczęta od początku czyli potrwa około10 miesięcy. Ponadto pani Alina Stempniak dodała, że burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka jest chętna podjąć ryzyko, a zawsze będą uwagi do planu, jednak większość mieszkańców czeka na ten plan.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał, czy są jakieś głosy, wobec braku uwag przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia oświadczenia. Komisja przyjęła oświadczenie, 5 głosami za i 1 wstrzymującym.
 
8. Sprawa stacji bazowej ERY.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że Era zwróciła się o rozbudowę i teraz dwutorowo, mieszkańcy chcą gwarancji, że w nowym planie nie będzie możliwości lokalizacji masztu Miasto jako strona nie wyraża zgody na rozbudowę. Pani Alina Stempniak dodała, że jeszcze przez 5 lat obowiązuje umowa, ale dla Ery to najlepsze miejsce. Ustalono, że jeśli Starostwo wyrazi zgodę na rozbudowę, miasto odwoła się od tej decyzji.
 
Temat hotelu na rynku, sprawa będzie rozpatrywana
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że rozmawiała z panem Remigiuszem Motyckim i teren rynku zostanie częściowo uporządkowany.
Pan Janusz Szafarkiewicz zauważył, że całość nie powinna być sprzątana praz miasto tylko  do tego zobligować dzierżawców, ponadto, Urząd powinien wystąpić do tych, którzy nie rozpoczęli jeszcze inwestycji, by zostały zakończone w przyjętych terminach
 
Poruszona została tez sprawa Studium, pani Alina Stempniak poinformowała, że Mosina planuje wytyczyć obwodnicę przez ulicę Nadwarciańską, ale Puszczykowo się na to nie godzi -  zestawienie na następne posiedzenie komisji (na 3 marca)
 
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 93/07/V z dnia 28.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że zgodnie z sugestią RIO, Załącznik Nr 3 otrzymał nazwę "objaśnienia do uchwały", zmiana też w pozycji na 1 stronie uchwały w § 2,  też na wniosek RIO jest wyrzucone słowo "osobowe", mieszczą się i osobowe i bezosobowe w tej pozycji.
Następnie skarbnik zreferował pozostałe zmiany, m.in. wpłynął zwrot z Kostrzynia, zwiększają się dochody o ponad 26 tys., co zostanie przeznaczone na zakup samochodu dla straży miejskiej, po kalkulacji leasing/kredyt, uznano, że najkorzystniej jest kupić auto za gotówkę, a ponieważ kwota 2 mln zł jako środki wolne przechodzące na 2008 rok, nieopłacalne zaciąganie leasingu/kredytu na auto stąd propozycja, aby kupić za gotówkę, koszt. 62 tys. Stare auto zostanie wykorzystane na potrzeby dowozów, gońca, itp.
Skarbnik poprosił o wniesienie autopoprawki na sesji lub wcześniej, że pieniądze wygospodarowane z działu "administracja publiczna" z wykupu usług by rezerwę zostawić na inne potrzeby - program oszczędnościowy, mimo zakupu nowego sprzętu typu ksero, udało się nie wykonać całości budżetu. Dlatego chcąc urealnić wydatki będziemy chcieli ściągnąć z tego paragrafu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zapytał, czy są jakieś głosy, wobec braku uwag przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie, 4 głosami za i 2 wstrzymującymi.
 
10. Plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Sobieskiego II, pani Alina Stempniak wyjaśniła, że po sprawdzeniu z radcą prawnym, Radnym przedstawione zostaną warianty, możliwości dokonania ewentualnego wykupu gruntu pod drogi.
 
Podczas dyskusji pan Zbigniew Czyż zaproponował rozwiązanie polegające na nabyciu przez miasto udziałów w własności nieruchomości, odpowiadających wielkości działki przeznaczonej pod drogę publiczną, które w przyszłości zostaną przeznaczone pod drogi.  Poproszono też Urząd o przygotowanie analizy.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Komisarz Wyborczy ogłosił wybory uzupełniające na 13 kwietnia, ponadto Komitety Wyborcze są rejestrowane do 23 lutego, (komitet min 5 osób).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował też, że miasto chciałoby przeprowadzić szkolenie  z zakresu KPA - ustalono, że szkolenie zostanie przeprowadzone w sobotę - terminu nie wyznaczono.
 
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zakończył posiedzenie o godz. 19.00. Następne posiedzenie wyznaczono na 3.03.2008 r. na godz. 17.00.
 
 
           Katarzyna Szóstak                                                                Maciej Schneider
                 Protokolant                                                                Przewodniczący Komisji

Protokół nr 3/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 11.02.2008 r.

Protokół nr 3/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dnia 11.02.2008 r.
BR - 0063-1/03/08
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19.30
 
Komisja w składzie:
 
1. Zastępca przewodniczącego komisji: Maciej Schneider
 
2. Członkowie:            Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Janusz Szafarkiewicz
 
3. Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
4. Goście:                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
                                   Iwona Janicka - Wiceburmistrz
                                   Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Barbara Mulczyńska - pracownik UM, kierownik Ref. Infrastruktury Technicznej
Waldemar Luther - pracownik UM, geodezja
Alina Stempniak - pracownik UM, budownictwo
Remigiusz Motycki - pracownik UM, kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej
Jacek Cielewicz - projektant plany zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Sobieskiego
Maria Mielcarek - projektantka plany zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Sobieskiego
 
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Przedstawienie wariantów planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Sobieskiego/Jaskółczej
 2. Sprawy możliwości pierwokupu (ul. Kosynierów Miłosławskich) i sprzedaży
 3. Sprawa projektu planu dla rejonu ul. Morenowej
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla przedszkoli niepublicznych
 5. Sprawa schroniska dla zwierząt
 
Wiceprzewodniczący komisji Maciej Schneider rozpoczął posiedzenie komisji. Głos zabrała pani Maria Mielcarek, która współtworzyła projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Sobieskiego/Jaskółczej. Pani Maria Mielcarek zapoznała zgromadzonych z propozycją projektu i omówiła poszczególne warianty kierunków, w których plan może być tworzony a także przedstawiła warianty wytyczenia dróg. Projektanci zakładają, że skoro teren jest gruntem rolnym, cena wyniesie około 100 zł za 1m2.
 
Następnie pan Waldemar Luther poinformował o możliwości pierwokupu terenu przy ul. Kosynierów Miłosławskich/Niepodległości - Radni stwierdzili, że nie są zainteresowani wykupem tego gruntu ponieważ nie jest on atrakcyjny dla miasta (299m2 - część nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste). Ponadto pan Waldemar Luther przedstawił sytuację na ul. Gwarnej, gdzie mieszkaniec ma możliwość wykupu gruntu (23 m2) od miasta za kwotę 3150,00 zł ale uważa cenę za zbyt wygórowaną. Komisja uznała, że decyzję powinna podjąć burmistrz i wtedy przekazać komisji do zaopiniowania. Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że intencją było informowanie komisji o takiej możliwości już na etapie podejmowania decyzji - informuje się o zaistnieniu sprawy.
 W dalszej części posiedzenia pani Alina Stempniak przedstawiła nową wersję planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Morenowej, wykazała, że proponowane rozwiązanie umożliwi dojazd do działek wszystkim właścicielom, a państwo Błaszak, którzy blokowali uchwalenie planu w listopadzie ubiegłego roku, tym razem również pozostają przy własnej propozycji i nie godzą się na prezentowany projekt.
 
Następnie wiceburmistrz Iwona Janicka zapoznała członków komisji z projektem uchwały w sprawie przedszkoli, przedstawiła sytuację związaną z wysokością stawki dotacji, która może wynosić w zależności o interpretacji 306 zł, 330 zł lubo 369,75 zł. Rozważono też możliwość oczynszowania budynków i sformułowano wniosek, aby każdemu z przedszkoli zaproponować kwotę 20 zł/1m2 powierzchni.
 
W dalszej kolejności poruszono problem utworzenia schroniska dla zwierząt, rozważana była m.in. możliwość przystąpienia do związku międzygminnego oraz wspólny projekt z Mosiną, Komornikami i Luboniem.
Ponadto pan Remigiusz Motycki przybliżył sytuację, jaka zaistniała na ul. Rolnej, która w połowie należy do miasta a w połowie jest gruntem prywatnym - mieszkańcy wnieśli o remont drogi - komisja stwierdziła, że nie jest to możliwe ponieważ droga znajduje się na gruncie prywatnym. Następnie wiceburmistrz Iwona Janicka poinformowała o planowanych podwyżkach dla nauczycieli. Poruszona została też kwestia zaopiniowania uchwały w spr. trwałego zarządu - przyjęto, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana już wcześniej. Sekretarz wyjaśnił też, że sesja 13 lutego, jest zwołana głównie z powodu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, od którego można odwołać się w ciągu 30 dni.
 
Następne posiedzenie wyznaczona na poniedziałek 18.02. br. na godz. 18.00.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                        Maciej Schneider
    Protokolant                                                                  Zastepca Przewodniczącego Komisji

Protokół nr 2/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 21.01.2008 r.

Protokół nr 2/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dnia 21.01.2008 r.
BR - 0063-1/02/08
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18.30
 
Komisja w składzie:
 
1. Przewodnicząca Komisji: Iwona Janicka
 
2. Członkowie:            Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
 
3. Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
4. Goście:                   Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Burmistrz Miasta
                                   Bartłomiej Kustoń - ekspert z zakresu zarządzania strategicznego
                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
                                   Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Barbara Mulczyńska - pracownik UM, kierownik Ref. Infrastruktury Technicznej
 
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat: Przedstawienie wstępnego projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Przewodnicząca Komisji Iwona Janicka rozpoczęła obrady i wyjaśniła, że obecny na posiedzeniu pan Bartłomiej Kustoń będący ekspertem z zakresu zarządzania strategicznego, przedstawi wstępny projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Puszczykowa na lata 2008-2013 (projekt ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Na podstawie przedstawionego członkom Komisji materiału, pan Bartłomiej Kustoń omówił główne założenia projektu i możliwości gospodarowania środkami przy założeniu otrzymania funduszy zewnętrznych. Wyjaśnił też, jakie byłyby skutki nieotrzymania funduszy i gdzie wtedy należałoby dokonywać korekt czy zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Podczas dyskusji Radny Zbigniew Czyż zauważył, że jego zdaniem zakładane dochody miasta są za wysokie. Pan Bartłomiej Kustoń wyjaśnił, że projekt jest opracowany na podstawie danych z lat poprzednich i zakłada średnie wartości ustalone na ich podstawie.
Głos zabrał też Radny Marek Błajecki, który powiedział, że jest za planem aktywnym, który pokaże co chce się zrobić, a jeżeli nie uda się czegoś zrealizować to można zrezygnować z takiej inwestycji gdy będą obiektywne powody zewnętrzne.
Następnie na wniosek pana Zbigniewa Czyża, pan Bartłomiej Kustoń, dokonał analizy przewidywanych dochodów i wydatków, zwrócił też uwagę, że co roku należy dokonywać weryfikacji i modyfikacji planu by dostosować go do realnych potrzeb.
Podczas posiedzenie poruszono też sprawę ewentualnego wykorzystania na potrzeby urzędu budynku tzw. "starej" szkoły.
Ponadto pan Bartłomiej Kustoń omówił jak będą się kształtowały wskaźniki zadłużenia przy zakładanych dochodach i dotacjach. Ustalono też, że należy przeanalizować co jest brane pod uwagę w przypadku sprzedaży majątku miasta.
Na zakończenie uzgodniono też, że na następnym posiedzeniu Komisja zajmie się sprawą przedszkoli, trwałym zarządem, inwestycjami komunalnymi, a także sprawą schroniska dla zwierząt.
 
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 11. lutego br. na godz. 17.00. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
 
 
           Katarzyna Szóstak                                                                                 Iwona Janicka
                 Protokolant                                                                               Przewodnicząca Komisji

Protokół nr 1/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 14.01.2008 r.

Protokół nr 1/08
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dn. 14.01.2008 r.
BR - 0063-1/01/08
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18.30
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Iwona Janicka
2. Członkowie: Stanisław Balbierz
Marek Błajecki
Zbigniew Czyż
Władysław Hetman
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant:  Katarzyna Szóstak
4. Goście:    Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Piotr Szmytkowski - Skarbnik Miasta
Barbara Mulczyńska - pracownik UM, kierownik Ref. Infrastruktury Technicznej
Waldemar Luther - pracownik UM ds. gospodarki gruntami
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawozdanie z prac Komisji za 2007 r.
 3. Plan pracy Komisji na 2008 r.
 4. Omówienie uchwalenia budżetu miasta na 2008 r.
Przewodnicząca Iwona Janicka rozpoczęła obrady Komisji, poprosiła też, aby członkowie komisji do 23 stycznia zgłaszali uwagi w sprawie planu pracy komisji na 2008 r. Ponadto Przewodnicząca Iwona Janicka przekazała zebranym sprawozdanie z prac Komisji w 2007 roku oraz poinformowała, że zrzekła się mandatu radnej.
Następnie Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił pismo prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wyjaśnił, że zgodnie z nim, do przyjęcia budżetu wystarcza zwykła większość głosów, wobec czego budżet miasta Puszczykowa na 2008 rok został przyjęty na sesji, która odbyła się 28 grudnia.
Ponadto Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział na pytania radnych dotyczące przeniesienia środków oraz zaciągnięcia kredytu i wykorzystania tych środków.
Przewodnicząca Iwona Janicka poinformowała też, że unieważniona została uchwała w sprawie dotacji dla przedszkoli i wyjaśniła, że jak najszybciej należy zawrzeć porozumienia z przedszkolami. Przewodnicząca Iwona Janicka poinformowała także, że zastrzeżenia dotyczyły kwoty dotacji (wysokość stawki powinna zostać ustalona na podstawie stawki z Mosiny a nie z Komornik), a także określenia przeznaczenia wykorzystania dotacji, wyjaśniła także, że uzyskano zgodę RIO na podpisanie aneksów umów z przedszkolami.
Następnie ustalono, że wobec braku możliwości wskazania przeznaczenia części dotacji, którą otrzymują przedszkola na potrzeby remontów i inwestycji, konieczne jest oczynszowanie budynków. W związku z tym, że uchwała nie obowiązuje, konieczne będzie podpisanie umów związanych z najmem, oraz umów związanych z dotacjami.
 
Zaopiniowanie projektów uchwał
 
Uchwała w sprawie zamiany gruntów (parafia Ewangelicka).
Pan Waldemar Luther zreferował uchwałę, wyjaśnił, że o grunt, który dziś jest własnością miasta, przed Komisją Regulacyjną w Warszawie toczy się postępowanie w sprawie jego zwrotu na rzecz parafii Ewangelickiej. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że uchwała pozwala na oddanie parafii Ewangelickiej innego gruntu, co zakończyłoby postępowanie przed komisją i zamknęłoby sprawę.
W toku dyskusji Radni ustalili, że skoro w stanie obecnym oba grunty są własnością miasta, zamiana nie jest możliwa. Wyrażono też zdanie, że powinno się przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami parafii Ewangelickiej w celu poznania oczekiwań i możliwości ich zaspokojenia.
Radny Marek Błajecki zaproponował, aby głosować w sprawie odrzucenia projektu uchwały w tej treści. Projekt uchwały został odrzucony jednogłośnie, 7 głosami.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Dworcowa).
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że uchwała pozwala na uregulowanie sprawy własności gruntu, na którym znajduje się droga, dodał też, że cena, za którą miasto nabędzie grunt jest dogodna i wynosi około 90,00 zł/m2.
 
W toku dyskusji Radni wyrazili zdanie, że należy zwrócić uwagę projektantom, że w miarę możliwości wąskie ulice powinny być realizowane, jako ciągi pieszo-jezdne.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Dworcowa) został przyjęty jednogłośnie, 7 głosami.
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Podleśna).
Pan Waldemar Luther poinformował, że po wykupie tego odcinka gruntu i przeznaczeniu go na drogę, będzie ona miała w tym miejscu prawidłową szerokość, wyjaśnił też, że po wykupie gruntu zostanie zakończone postępowanie, które toczy się w Starostwie Powiatowym.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Podleśna) został przyjęty jednogłośnie, 6 głosami (podczas głosowania nieobecny był Radny Janusz Szafarkiewicz).
 
Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich (ul. Kręta).
Pan Waldemar Luther poinformował, że zgodnie z przepisami, aby uznać coś za drogę, trzeba ją najpierw zaliczyć do kategorii dróg miejskich, przy czym warunkiem jest, że grunt ten w całości należy do miasta.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich (ul. Kręta) został przyjęty jednogłośnie, 7 głosami.
 
Plan pracy Komisji na 2008 r.
 
Przewodnicząca Iwona Janicka powiedziała, że w związku z pracami Rady Miasta, Komisja na pewno będzie zajmowała się opracowywaną strategią.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w 2008 roku będą spływały uchwały w sprawie planów.
Radny Janusz Szafarkiewicz zawnioskował, aby Komisja miała możliwość wcześniejszego zapoznawania się z założeniami planów.
Przewodnicząca Iwona Janicka poinformowała też, że plan zostanie dopracowany i uzgodniony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Sprawy bieżące
W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat dróg (plan Zarządu Dróg Wojewódzkich zlikwidowania części wyjazdów z dróg miejskich na drogę wojewódzką nr 430).
Poruszony został też temat rankingu i kryterium dróg. Pani Barbara Mulczyńska poinformowała, że te drogi, które częściowo zostały wykonane, nie figurują już w kryterium.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że ranking i kolejność wykonania dróg zostały zakłócone przez możliwość realizacji niektórych, jako ciągów pieszo-jezdnych.
 
Radny Stanisław Balbierz poruszył też problem inwestycji drogowych, odpowiedzi udzielała pani Barbara Mulczyńska-Dywan.
Nie wyznaczono terminu następnego posiedzenia. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
 
 Katarzyna Szóstak                                                                           Iwona Janicka
     Protokolant                                                                           Przewodnicząca Komisji