2009

Protokół nr 18/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 14.12.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 18/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 14.12.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/18/09
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 19.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Marek Błajecki
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Marek Błajecki udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2009 – 2012.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za trzy kwartały 2009 roku.
 2. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który wyjaśnił, że działka, której dotyczy projekt uchwały znajduje się przy ul. Reymonta. Rzeczoznawca wycenił jej wartość na kwotę ponad 63 tys. zł, udzielona bonifikata wynosi 90%. Wnioskodawca zobligował się do wniesienia opłaty.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, na jakiej podstawie dokonuje się obliczeń bonifikaty.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że rzeczoznawca dokonuje obliczeń na podstawie wzoru procentowego udziału prawa użytkowania wieczystego w prawie własności. Wzór ten jest odwrotnie proporcjonalny do długości trwania użytkowania wieczystego, im dłużej trwa, tym opłata jest wyższa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że zrobione zostało przeszacowanie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, w związku z czym wzrośnie kwota czynszów płaconych co roku, bardziej opłacalne będzie więc dokonanie przekształceń w prawo własności.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
Wyniki głosowania: 5 głosów ''za'', 0 ''przeciw'', 0 ''wstrzymujących''.
(nieobecny radny Maciej Schneider oraz radny Zbigniew Czyż)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że jest to nowo powstała ulica zaliczona do kategorii dróg gminnych. Propozycja nazwy ulicy Tenisowa wynika z jej położenia w pobliżu hali tenisowej ''Angie''.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
Wyniki głosowania: 5 głosów ''za'', 0 ''przeciw'', 0 ''wstrzymujących''.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Pan Waldemar Luther omówił projekt uchwały, przytoczył również wyroki NSA dotyczące wywołania uchwał ustalających opłaty adiacenckie, jak poinformował Rada nie może ustalać stawki określającej opłatę w wysokości 0%.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest pewien obowiązek wniesienia tej uchwały, jest to jednak temat trudny pod względem społecznym. Burmistrz Miasta zaznaczyła, że obecnie nie można podjąć takiej uchwały tylko dla dróg nowo wybudowanych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że w takiej formie projekt omawianej uchwały jest dla niego nie do przyjęcia.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że projekt przedłożonej uchwały ma dwie strony. Jedna wynika z obowiązku wykorzystania przez władze gminy wszelkich środków na pozyskanie dochodów do budżetu miasta, druga strona ma charakter społeczno polityczny. Jak podkreślił podjęcie powyższej uchwały spowoduje bowiem chaos społeczny. W związku z czym będzie przeciwny przyjęciu projektu uchwały.
Pan Waldemar Luther poinformował, że będzie musiał wnioskować o pozyskanie środków w budżecie miasta na wypłaty odszkodowań za przejęcia działek pod drogi, gdyż wpłynęło w tej sprawie szereg decyzji ze Starostwa.
Głos zabrał skarbnik Piotr Szmytkowski, który wyjaśnił, że na główne dochody miasta składają się podatki od nieruchomości, środków transportu oraz rozliczenia Pit. Zaproponowana uchwała dałaby możliwość pewnej rekompensaty, gdyż tak jak powiedział pan Waldemar Luther miasto stoi przed koniecznością kilkumilionowych wypłat.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zasugerował zwrócenie się z prośbą do mieszkańców Puszczykowa, którzy swoje firmy zarejestrowane mają w Poznaniu aby zarejestrowali się na terenie Puszczykowa i tym samym tutaj płacili podatki.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, czy wykorzystane zostały inne możliwości ściągania środków do budżetu miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że skierowane zostały do mieszkańców Puszczykowa apele o składanie deklaracji podatkowych w odpowiednim urzędzie skarbowym, gdyż nie wymaga to przemeldowania. Jak podkreśliła nie spotkało się to jednak z żadnym odzewem. W związku z powyższym zaproponowała przeprowadzenie wspólnej akcji z radnymi ponawiającej prośbę. Burmistrz Miasta zaznaczyła, że wydatki miasta wzrosną ze względu na konieczność wypłaty odszkodowań. W tej kwestii jak podkreśliła walczy o to aby miasto miało możliwość ich wypłaty w ratach, a nie od razu całej kwoty.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
Wyniki głosowania: 0 głosów ''za'', 5 ''przeciw'', 0 ''wstrzymujących''.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2009 – 2012.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, iż wniósł o poprawki do poprzedniej wersji Programu, w związku z czym zwrócił się z zapytaniem, czy są do tej kwestii jakieś uwagi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że pan Przewodniczący Rady miał zastrzeżenia do punktu oceny słabych i silnych stron. Burmistrz Miasta podkreśliła, że dokument ten jest projektem autorskim nie został sporządzony metodą partycypacyjną, ma on być narzędziem wspomagającym miasto przy ewentualnym dotowaniu i ratowaniu zabytków, które wymagają nakładów finansowych. Dzięki temu programowi Miasto będzie miało możliwość wpłynięcia na ocalenie historycznych budynków.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
Wyniki głosowania: 4 głosy ''za'', 0 ''przeciw'', 1 ''wstrzymujący''.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że uchwała dotyczy tylko obiektów wpisanych na listę, ma ona na celu pokazanie, kto może napisać wniosek o dofinansowanie, jakie warunki musi spełniać i w jaki sposób zostanie to rozliczone.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
Wyniki głosowania: 4 głosy ''za'', 0 ''przeciw'', 1 ''wstrzymujący''.
Ad 2.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o piśmie jakie wpłynęło z Wojewódzkiej Komendy Policji w Poznaniu w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Skarbnik Piotr Szmytkowski zaznaczył, że miasto co roku z budżetu przekazuje Policji w Puszczykowie dofinansowanie w kwocie 10 tys zł między innymi na paliwo. Jak podkreślił w tym roku otrzymali również dofinansowanie do zakupu samochodu w wysokości 24 tys. zł.
Wobec powyższego Komisja zadecydowała o udzieleniu negatywnej odpowiedzi na wniosek Wojewódzkiej Komendy Policji w Poznaniu.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za trzy kwartały 2009 roku. Skarbnik miasta przedstawił procentowe wykonanie budżetu w dochodach oraz wydatkach w poszczególnych działach oraz rozdziałach budżetu miasta. Jak zaznaczył chciałby aby wykonanie dochodów było na poziomie 82% – 85%, natomiast wykonanie wydatków wynosi za okres 11 miesięcy. 76%
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem odnośnie punktu w budżecie miasta dotyczącego schroniska.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w tej kwestii miastu pomaga fundacja ''Animalia'', która m.in. dowozi karmę dla psów. Burmistrz Miasta zaznaczyła, że największy problem stanowi lokalizacja schroniska, gdyż nie ma terenów na które można by je przenieść oraz gdzie jednocześnie mógłby być sprawowany nadzór.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował również o dwóch uchwałach jakie wpłynęły z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pierwsza w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego, druga w sprawie opinii o możliwości deficytu budżetu miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, kiedy otrzyma odpowiedzi z Urzędu na zadane przez siebie pytania m. in dotyczące spraw sądowych, w których uczestniczy miasto.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się z prośbą do Biura Rady Miasta o przekazanie do niej pytań skierowanych przez pana Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do Urzędu.
Ad 3.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę na brak znaków przy wjeździe do Puszczykowa rozdzielających dojazd do centrum miasta i do Poznania. Ponadto radny przypomniał o braku tabliczek informujących o nazwach rond.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że w ciągu najbliższych dni tablice informujące o dojeździe do centrum miasta oraz nazwach rond zostaną zamontowane.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zakończył posiedzenie komisji. Kolejny termin posiedzenia nie został wyznaczony.
 
 Protokolant                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta wz.
                                                                                                                                               Przewodniczącego Komisji
      /-/                                                                                                                                                     / -/
Hanna Dudzik                                                                                                                             Marek Błajecki
4

Protokół nr 17/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 23.11.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 17/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 23.11.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/17/09
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 19.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działka nr 590/7 – część o powierzchni 233 m2 oraz uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działki o numerach: 206/3, 207 i 208.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który wyjaśnił przyczynę ponownego przedłożenia powyższych uchwał na sesję Rady Miasta. Pan Waldemar Luther poinformował, że pojawił się wniosek dotyczący poprawy zapisów w podstawie prawnej obu uchwał, poprzez pozostawienie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym i wykreślenie przepisów z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działka nr 590/7 – część o powierzchni 233 m2.
Wyniki głosowania: 4 głosy ‘’za’’; 0 ‘’przeciw’’; 2 ‘’wstrzymujące’’.
(podczas posiedzenia nieobecny był radny Marek Błajecki)
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działki o numerach: 206/3, 207 i 208.
Wyniki głosowania: 6 głosów ‘’za’’; 0 ‘’przeciw’’; 0 ‘’wstrzymujących’’.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wobec braku uwag do projektu uchwały przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wyniki głosowania: 5 głosów ‘’za’’; 0 ‘’przeciw’’; 1 ‘’wstrzymujący’’.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż niepotrzebnie uściślone zostały wszystkie obiekty sportowe w § 1 pkt 1 projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że projekt powyższej uchwały dotyczy obiektów sportowych na terenie szkół. Celem uchwały ma być określenie zasad funkcjonowania tych obiektów w stosunku do młodzieży. Zastępca Burmistrza poinformował również, że uchwała musiała zostać podzielona na dwie odrębne, gdyż części dotyczącej ustalenia opłat nie należy publikować w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że projekt tej uchwały został wywołany na wniosek szkół, dzięki niej będą miały możliwość uregulowania kwestii wynajmu sal.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem powyższej uchwały.
Wyniki głosowania: 4 głosy ‘’za’’; 0 ‘’przeciw’’, 2 ‘’wstrzymujące’’.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo - Stare, część działki nr 357.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który omówił projekt przedłożonej uchwały. Jak wyjaśnił uchwała dotyczy przedłużenia dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy fragmentu działki na ul. Rolnej.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
Wyniki głosowania: 6 głosów ‘’za’’; 0 ‘’przeciw’’, 0 ‘’wstrzymujących’’.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg miejskich.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że projekt uchwały jest konsekwencją przejęcia działek będących ulicami, dotyczy to ul. Miętowej i ul. Rumiankowej. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych jeśli droga ma zostać zaliczona do kategorii dróg miejskich, to rada gminy po uzyskaniu opinii od Zarządu Dróg Powiatowych musi podjąć w tej sprawię uchwałę.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia ww. uchwały.
Wyniki głosowania: 3 głosy ‘’za’’; 0 ‘’przeciw’’, 3 ‘’wstrzymujące’’.
(Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wstrzymał się od głosu)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther omówił projekt przedłożonej uchwały, który dotyczy czterech działek. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści złożyli wnioski o przekształcenie w prawo własności, po otrzymaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego udzielono bonifikaty w wysokości 90%.
Wobec braku uwag przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem ww. uchwały.
Wyniki głosowania: 6 głosów ‘’za’’; 0 ‘’przeciw’’, 0 ‘’wstrzymujących’’.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że uchwała dotyczy możliwości pobierania przez miasto opłaty za wzrost wartości działki w przypadku wybudowania infrastruktury technicznej. Proponowane stawki zostały przedstawione na podstawie symulacji przygotowanej przez gminę Murowana Goślina.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem odnośnie rozwiązania tej kwestii w inny sposób, gdyż mieszkańcy ulic nieutwardzonych uważają, że niesłusznie płacą podatek w tej samej wysokości, co mieszkańcy ulic utwardzonych. Zaproponował dokonania pewnych klasyfikacji, podziału na dwa podatki.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, iż zdaje sobie sprawę z kontrowersyjności projektu powyższej uchwały, poprosiła jednak aby została ona wprowadzona na sesję Rady Miasta pomimo negatywnego zaopiniowania przez Komisję, gdyż jej obowiązkiem jest przedstawienie powyższego projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż projekt powyższej uchwały nie został przygotowany w wystarczającym zakresie, w związku z czym po tak krótkiej dyskusji nie powinno się na ten temat wypowiadać.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek o zdjęcie projektu powyższej uchwały z porządku obrad sesji Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że przygotowana symulacja zawierająca wielkości działek nie jest adekwatna do sytuacji w Puszczykowie.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że przygotuje odpowiednią symulację na sesję Rady Miasta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Zbigniewa Czyża.
Wyniki głosowania: 3 głosy ‘’za’’; 3 ‘’przeciw’’, 0 ‘’wstrzymujących’’.
''Za'' ściągnięciem projektu uchwały w sprawie: wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z porządku obrad sesji Rady Miasta głosowali: radny Zbigniew Czyż, radny Władysław Hetman, radny Janusz Szafarkiewicz;
''przeciw'' głosowali: radny Maciej Schneider, radny Stanisław Balbierz, radny Maciej Stelmachowski.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek o głosowanie imienne w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie: wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Zbigniewa Czyża.
Wyniki głosowania: 6 głosów ‘’za’’; 0 ‘’przeciw’’, 0 ‘’wstrzymujących’’.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie imienne w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie: wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Radny Maciej Schneider – jestem przeciw
Radny Stanisław Balbierz – jestem przeciw
Radny Marek Błajecki – nieobecny
Radny Zbigniew Czyż – jestem przeciw
Radny Władysław Hetman – jestem przeciw
Radny Maciej Stelmachowski – jestem przeciw
Radny Janusz Szafarkiewicz – jestem przeciw
Wyniki głosowania: 0 głosów ‘’za’’; 6 ‘’przeciw’’, 0 ‘’wstrzymujących’’.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że proponowany projekt uchwały dotyczy przyjęcia wzoru, który pozwala na obliczenie wysokości etatu nauczyciela, który ma rożne godziny wynikające z pensum. Jak podkreślił Zastępca Burmistrza będzie to korzystniejsze dla nauczyciela.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się z zapytaniem, czy projekt powyższej uchwały konsultowany był z nauczycielami.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ ''Solidarność'' Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wobec braku uwag przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu powyższej uchwały.
Wyniki głosowania: 6 głosów ‘’za’’; 0 ‘’przeciw’’, 0 ‘’wstrzymujących’’.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że proponowana zmiana w budżecie wynika z konieczności zakupu fotoradaru za kwotę 160 tys. zł. Kwota ta została przesunięta na ten cel z działu Gospodarka Mieszkaniowa rozdział Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu ww. uchwały z uwzględnieniem poprawki w załączniku wydatki majątkowe.
Wyniki głosowania: 5 głosów ‘’za’’; 0 ‘’przeciw’’, 1 ‘’wstrzymujący’’.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że projekt Strategii zawiera drobne zmiany edycyjne, w związku z tym, iż cele strategiczne, misja oraz założenia Strategii są już znane poprosiła o pytania.
Głos zabrał pan Przemysław Schulz, który zaznaczył, iż bardzo dokładnie zapoznał się z przedstawionym dokumentem, jak podkreślił jego wolą jest aby nie stał się on tylko martwym tekstem. W związku z czym zaproponował przeprowadzenie konsultacji środowiskowych np. z organizacjami pozarządowymi, dzięki którym szersza liczba osób miałaby możliwość zapoznania się z ww. dokumentem.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że na każdym etapie powstawania Strategii były możliwości wprowadzenia uwag, zwróciła się więc z prośbą aby nie przedłużać dyskusji na ten temat.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się z zapytaniem z czego wynikała konieczność przygotowania powyższego dokumenty, oraz czy miasto było zobligowane jaką konkretną datą.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miasto posiada obecnie Strategię Rozwoju, dokument, który został przygotowany jest aktualizacją zapisów z 2004 roku.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020.
Wyniki głosowania: 3 głosy ‘’za’’; 3 ‘’przeciw’’, 0 ‘’wstrzymujących’’.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Puszczykowa na lata 2010-2017.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że WPI oraz WPF stanowią rozwinięcie Strategii oraz, że oba dokumenty są podsumowaniem wszystkich zmagań dotyczących wytypowania najważniejszych inwestycji do realizacji w mieście, które zostały skonfrontowane z możliwościami finansowymi. Jak podkreślił do najbardziej kosztownych inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata należeć będą: rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 oraz dokończenie budowy płyty Rynku. Odłożona na lata późniejsze została natomiast budowa hali sportowej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, iż w kontekście przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Strategia jest potrzebna, ponieważ gdyby Plan nie został uchwalony nie byłoby możliwości rozbudowania szkoły dlatego, iż w Strategii nie zostało to ujęte. Burmistrz Miasta dodała, że nie byłoby również możliwości zgłoszenia inwestycji do WRPO pod nazwą ''Budowy ciągu pieszo jezdnego na Niwce wzdłuż Warty wraz z parkingiem oraz pomostem widokowym''.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, iż ze strony Burmistrza Miasta padło stwierdzenie, że miasto nie będzie mogło dokończyć inwestycji na placu Rynku oraz wybudować sali gimnastycznej bez uchwalonego Planu. Zwrócił się z prośba o sprecyzowanie wypowiedzi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, iż w swojej wypowiedzi zaznaczyła, że nie będzie można wybudować szkoły, jeśli nie będzie zbieżności pomiędzy Strategią, a WPI.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała że Burmistrzowi Miasta nie wolno zaciągać zobowiązań na przyszły budżet jeśli nie zostało to zapisane w WPI.
Radny Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem, skąd w dochodach miasta na 2010 rok zaplanowana została kwota wyższa o ponad 4 mln zł niż w 2009 roku.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wyższy dochód miasta wynikać będzie z większego udziału środków ze źródeł zewnętrznych. W przypadku nie otrzymania dofinansowania dochody te ulegną zmniejszeniu. Jak zaznaczył planowana jest również sprzedaż mienia należącego do miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka potwierdziła, że planowana jest sprzedaż nieruchomości przy ul. Poznańskiej oraz ul. Słonecznej oraz jeśli pojawi się taka konieczność nieruchomości położonej na ul. Niwka Stara.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Puszczykowa na lata 2010-2017.
Wyniki głosowania: 3 głosy ‘’za’’; 3 ‘’przeciw’’, 0 ‘’wstrzymujących’’.
Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie: budowy tymczasowego pawilonu kontenerowego – gospodarczego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że na terenie tym w dalszym ciągu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z roku 2002 w którym nadal obowiązuje zapis mówiący o konieczności uzyskania oświadczenia Rady Miasta do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w przestrzeni tego obszaru. Z tego względu konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta powyższego oświadczenia.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośba o korektę oraz uzupełnienie oświadczenia o zapis mówiący o gwarancji zachowania jakości przestrzeni, utrzymaniu charakteru oraz standardów miasta oraz usunięcie zapisu dotyczącego układu komunikacyjnego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, iż oświadczenie jest konieczne po to, aby ten budynek mógł powstać, jest to wymóg Starostwa.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu oświadczenia z poprawkami zgłoszonymi przez Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza.
Wyniki głosowania: 3 głosy ‘’za’’; 1 ‘’przeciw’’, 2 ‘’wstrzymujące’.
Ad 2.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sprawa rozejścia się drogi na Rynku. Poruszył również kwestię uszkodzonej lampy na Rynku oraz wykonania przez właścicieli pawilonów odwodnienia deszczówki do Rynku, brak jest głównego odprowadzenia tej wody.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w sprawie drogi skierowane zostały pisma do Geobudu, do wykonawcy oraz inspektora nadzoru. W kwestii uszkodzonej lampy podkreśliła, że zostanie ona naprawiona, natomiast jeśli chodzi o deszczówkę, to zamontowane zostały rury, które miały umożliwić mieszkańcom instalację urządzeń rozsączających, które miałyby się znaleźć pod płytą Rynku.
Radny Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem dlaczego tak długo trwa remont ul. Piaskowej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśnił, że podwykonawca zakwestionował projekt ze względu na brak ścieku, zostało to uzupełnione i wkrótce prace zostaną podjęte.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sprawa ul. Gołębiej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w Starostwie złożona została dokumentacja. Zadecydowano o wyłączeniu fragmentu od ul. Studziennej należącego do WPN.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyznaczył termin kolejnego posiedzenia komisji na 7 grudnia br., na godz. 17.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                    Przewodniczący Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                Maciej Schneider
 

Protokół nr 16/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 16.11.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 16/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 16.11.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/16/09
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 19.30
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2009 - 2012.
 2. Projekt budżetu na rok 2010.
 3. Zmiany w projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego po korekcie budżetu 2009.
 4. Sprawy bieżące.
Ad 4.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył kwestie wypadku jaki miał miejsce na przejściu dla pieszych, na ul. Wysokiej, w którym zginęły dwie osoby. Zwrócił się z zapytaniem, czy byłaby możliwość zamontowania tam oraz na drugim przejściu przez ul. Wysoką w okolicy ul. Ogrodowej oświetlenia.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że temat ten zostanie rozeznany.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że bezpośrednio po wypadku przeprowadziła rozmowę z komendantem straży miejskiej. Zadecydowano o przeniesieniu masztu fotoradaru z ul. Kopernika na ul. Wysoką. Burmistrz Miasta zaznaczyła, że pojawiła się również propozycja ustawienia w tym miejscu tablic ostrzegawczych, które miałyby oddziaływać na wyobraźnię kierowców.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z prośbą do pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących pożaru budynku mieszkalnego w Puszczykowie.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że pożar miał miejsce w nocy, spalona została góra domu, natomiast dół został zalany, rodzina została bez dachu nad głową. Jak podkreśliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan zadaniem gminy jest zapewnienie rodzinie tymczasowego miejsca zamieszkania. Na okres jednego miesiąca zostało ono zorganizowane dla nich w hotelu pracowniczym. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała również o akcji zbiórki pieniędzy zainicjowanej przez pracowników Urzędu. Zaznaczyła również, że prace remontowe w budynku już się rozpoczęły.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zadeklarował przekazanie swojej grudniowej diety z posiedzeń Rady na rzecz poszkodowanych w pożarze.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się również z zapytaniem, jak wygląda sprawa ul. Gołębiej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że WPN wydał niekorzystną opinię dotyczącą zajęcia działki będącej ich własnością, a wykorzystywanej pod drogę. W tej sytuacji miasto prawdopodobnie wystąpi o zgodę na realizację budowy na pierwszym odcinku drogi. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan zaznaczyła, że jest to sytuacja, której się nie spodziewali, do tej pory nie było bowiem żadnych problemów.
Ad 2.
Skarbnik miasta Piotr Szmytkowski wyjaśnił, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązkiem burmistrza jest przygotowanie do 15 listopada projektu budżetu na kolejny rok, projekt ten został skierowany do RIO oraz Rady Miasta. Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, iż przewidziane dochody budżetu miasta na rok 2010 wynoszą 30.692.180 zł. Jak zaznaczył główne składniki dochodów to: dotacje celowe, których wysokość będzie mniejsza niż w roku bieżącym; środki zewnętrzne zaplanowane na kwotę ok. 2 mln. zł oraz środki własne.
W kwestii wydatków prognozowana kwota wynosi 35.757.080 zł. Ponadto skarbnik Piotr Szmytkowski omówił poszczególne działy stanowiące najwyższe pozycje w budżecie miasta:
- Oświata i Wychowanie pozycja, która uległa zwiększeniu ze względu na otwarcie w Puszczykowie kolejnego przedszkola oraz przeznaczenie środków na rozbudowę Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2.
- Transport i Łączność na który znaczne nakłady związane są z inwestycjami drogowymi, głównie realizacją ul. Gołębiej. 170 tys. zł wpłynie do budżetu miasta na remonty dróg powiatowych. W dziale tym znajdują się również środki przeznaczone na realizację nowego systemu transportu publicznego na terenie miasta.
- Turystyka zaplanowana realizacja punku Eko-Info dzięki uzyskanym środkom zewnętrznym. Wprowadzono również wykonanie ciągu pieszo jezdnego wraz z punktem widokowym na ul. Nadwarciańskiej realizacja również w przypadku otrzymania środków zewnętrznych. Ponadto jak podkreślił skarbnik Piotr Szmytkowski kontynuowana będzie budowa przystani kajakowej dotowana w połowie ze środków z Urzędu Marszałkowskiego.
- Gospodarka Komunalna znaczne wydatki związane z budową mieszkań komunalnych.
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wniosek straży pożarnej z Lubonia o dofinansowanie zakupu wyposażenia. Proponowane jest przeznaczenie kwoty w wysokości 10 tys. zł. Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował również o wniosku komendanta policji w Puszczykowie dotyczący kontynuacji dopłat do paliwa oraz wyposażenia. Proponowana kwota dofinansowania to podobnie jak w roku ubiegłym 10 tys. zł.
- Zarządzanie kryzysowe w tym zakresie do budżetu wpłynął wniosek o zakup syren alarmowych.
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego dział związany z funkcjonowaniem Biblioteki jako Centrum Animacji Kultury.
- Kultura Fizyczna i Sport proponowana jest realizacja drugiego obiektu Orlika współfinansowanego przez miasto.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował również o nowym rozdziale w budżecie miasta Instytucje Kultury Fizycznej związanym z powstaniem Centrum Animacji Sportu. Ponadto omówił również załączniki stanowiące integralną część projektu budżetu na 2010 rok.
Radny Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem dlaczego radni nie otrzymali wzorem lat poprzednich porównania kwot z roku bieżącego z kwotami zaplanowanymi na rok następny.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż jego zdaniem taka rubryka powinna zostać przygotowana również w tym roku, gdyż daje ona przejrzystość. Zwrócił się również z prośbą aby w opisowej części budżetu umieszczone zostały również szacunkowe kwoty zaplanowane na daną inwestycję.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem odnośnie rozdziału zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że rozdziały te dotyczą kontynuacji prac remontowych prowadzonych w budynkach komunalnych, jak dodał są to również prace naprawcze np. instalacji elektrycznych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, czy wobec napiętego budżetu miasta jest sens robienia ciągu pieszo jezdnego na ul. Nadwarciańskiej, którego koszt budowy planowany jest na ok. 3 mln. zł, natomiast korzystać z tego będzie zaledwie niewielki odsetek mieszkańców.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że chodzi o budowę ulicy Niwka Stara oraz, że zaistniała możliwość otrzymania na to dofinansowania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 3 mln. zł, jak podkreśliła błędem byłoby niewykorzystanie teraz ostatniej możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Burmistrz Miasta zaznaczyła, że w przypadku, kiedy nie zostałyby one pozyskane inwestycja nie będzie realizowana.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z prośbą o szczegółowe przedstawienie pozycji związanej z działem Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że do tej pory środki związane z funkcjonowaniem kultury w mieście znajdowały się w Urzędzie, w związku z powstaniem Centrum Animacji Kultury zostały przekazane Bibliotece.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że szczegółowy harmonogram zaplanowanych przez Bibliotekę imprez zostanie dostarczony radnym.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż do tej pory radni otrzymywali informacje o zapotrzebowaniu finansowym poszczególnych jednostek budżetowych miasta, w tym roku nie otrzymali nic.
Skarbnik Piotr Szmytkowski podkreślił, że nie ma problemu z udostępnieniem tych danych, gdyż znajdują się one w referacie finansowym Urzędu Miejskiego.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeszedł do omówienia punktu trzeciego posiedzenia.
Ad 3.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił przedstawiony radnym Wieloletni Plan Inwestycyjny. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że Plan Inwestycyjny główny nacisk kładzie na inwestycje zaplanowane na lata 2010 – 2011, które przy okazji projektu budżetu omówił pan skarbnik. Jak podkreślił rewitalizacja terenu po byłym MOSiRze zaplanowana jest dopiero na rok 2013, natomiast zakończenie rozbudowy Gimnazjum nr 2 w roku 2010. Jak zaznaczył lata 2009 – 2011 stanowią okres największego wzrostu inwestycyjnego. Budowa hali sportowej przesunięta została na lata 2016. Sekretarz Maciej Dettlaff omówił również możliwości kredytowe miasta na kolejne lata.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła, że oczekiwania mieszkańców są kilkakrotnie większe niż możliwość budżetowe miasta. Puszczykowo posiada bowiem status miasta w którym żyje się wspaniale, ale ze względu na brak podmiotów gospodarczych oraz majątku własnego nie ma ono możliwości generowania dochodów. Jak podkreśliła w dalszym ciągu miasto będzie prowadziło akcje edukacyjne mające na celu zachęcanie mieszkańców do meldowania się na terenie Puszczykowa, gdyż nie ma innych większych możliwości pozyskania dochodów do budżetu miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem co z budynkiem na ul. Przecznica, gdyż w budżecie miasta zostało na ten cel zaplanowane 500 tys. zł
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż zgodnie z planami mają tam powstać mieszkania komunalne, w tej kwestii nic nie uległo zmianie.
Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestię umowy komunikacyjnej podpisanej pomiędzy poszczególnymi gminami, zwrócił się z zapytaniem co z Komornikami, które nie posiadają własnego transportu.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że podpisany list intencyjny jest nadal otwarty na przyjęcie dwóch dodatkowych gmin, które leżą w ciągu od Murowanej Gośliny do Mosiny. Jak zaznaczył w tej chwili trwają namowy Komornik oraz Czerwonaka do przystąpienia aby tym samym zachować ciągłość komunikacyjną. Zastępca Burmistrza poinformował, że obecnie czekamy na odpowiedź ze strony Poznania, kwestie kosztów będą negocjowane.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o spotkaniu jakie odbyła z panem prezydentem Mirosławem Kruszyńskim podczas którego przedstawiła obawy radnych odnośnie podpisania porozumienia. Burmistrz Miasta zaznaczyła, że w przypadku prób wycofania się Poznania z obietnic dotyczących kwoty, Puszczykowo nie podpisze umowy. Jak podkreśliła Puszczykowo nie zostanie jednak w sytuacji bez wyjścia, gdyż w ostateczności miasto zleci wykonanie usługi transportowej na okres miesiąca w formie bez przetargowej, a następnie ogłoszony zostanie przetarg.
Na zakończenie Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przeszła do omówienia kwestii Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa. Jak wyjaśniła niewielkiej zmianie uległa jedynie misja Puszczykowa, która zakłada, że miasto Puszczykowo jest miastem ogrodem, które zapewnia mieszkańcom dbałość o środowisko.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyznaczył termin kolejnego posiedzenia komisji na 23.11. br. na godz. 17.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                    Przewodniczący Komisji
 
 
Hanna Dudzik                                                                                                Maciej Schneider
 

Protokół nr 15/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 26.10.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 15/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 26.10.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/15/09
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 20.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działka nr 590/7 – cześć o powierzchni 233 m2.
Projekt uchwały omówił pan Waldemar Luther, jak wyjaśnił jest to działka położona przy ul. Posadzego dotychczasowy dzierżawca wykorzystuje ten teren na cele parkingowe dla klientów swojej firmy.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę na błąd w uzasadnieniu do projektu uchwały, gdzie zostało zapisane, że zgoda Rady wymagana jest na dzierżawę na okres powyżej trzech lat.
Pan Waldemar Luther zgodził się, iż w uzasadnieniu pojawił się błąd, gdyż generalnie dotyczy to zgody Rady na wydzierżawienie na okres dłuższy niż trzy lata, jednocześnie jak zaznaczył w tym samym artykule jest mowa o tym, że taką samą zgodę Rady należy uzyskać jeżeli następuje przedłużenie o kolejne trzy lata na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o sprecyzowanie tekstu uzasadnienie aby jego treść była zrozumiała.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały z poprawionym uzasadnieniem.
Wyniki głosowania: 7 głosów ''za'', 0 ''wstrzymujących'', 0 ''przeciw''.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, działki o numerach: 206/3, 207 i 208.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że przedłużenie dzierżawy dotyczy terenów przy ul Łąkowej dzierżawionych na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej. Również do tej uchwały uzasadnienie zostanie poprawione.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały z poprawionym uzasadnieniem.
Wyniki głosowania: 6 głosów ''za'', 1 ''wstrzymujący'', 0 ''przeciw''.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomości będącej własnością Miasta Puszczykowa, położonej w Puszczykowie, obręb geodezyjny Puszczykowo, stanowiącej działkę nr 590/1 i części działki nr 590/7.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że działka będąca przedmiotem uchwały jest położona wzdłuż ul. Posadzego, jest to działka wykorzystywana przez wspólnotę jako obiekt parkowy, teren rekreacyjny.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że przeprowadziła rozmowę z przedstawicielami wspólnoty i nie mają oni możliwości finansowych na jej wykupienie.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały z poprawionym uzasadnieniem.
Wyniki głosowania: 7 głosów ''za'', 0 ''wstrzymujących'', 0 ''przeciw''.
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która wyjaśniła, że projekt uchwały związany jest z realizacją wniosku złożonego przez mieszkańców o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Jak zaznaczyła obszar ten pokrywa się z terenem, który konserwator chce objąć ochroną konserwatorską. W studium przeznaczony jest on wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
Wyniki głosowania: 5 głosów ''za'', 2 ''wstrzymujące'', 0 ''przeciw''.
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2009 – 2012.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wynika z ustawy o ochronie zabytków. Na podstawie tej ustawy na początku 2007 roku zlecono przygotowanie powyższego programu, który opracowywany jest raz na cztery lata. Zadaniem takiego programu jest określenie celów oraz kierunków związanych z ochroną zabytków, a także sposobu finansowania oraz harmonogramu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, iż podjęcie powyższego programu jest sprawą poważną, w związku z czym zaproponował aby przedyskutować to jeszcze dokładnie oraz przemyśleć. Jak podkreślił nie jest przeciwko uchwaleniu tego dokumentu, ale ze względu na jego wagę oraz liczne błędy zasugerował jego omówienie również na innych Komisjach.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Błajecki złożył wniosek o przesunięcie powyższej uchwały na listopadową sesję Rady Miasta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego w sprawie przesunięcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2009 – 2012 na następną sesję.
Wyniki głosowania: 7 głosów ''za'', 0 ''wstrzymujących'', 0 ''przeciw''.
Wniosek został przyjęty.
Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński omówił projekt uchwały oraz jak wyjaśnił większość kwestii została już przedstawiona przez dyrektora ZTM Zbigniewa Rusaka na poprzednim spotkaniu Komisji.
Ponadto Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż od 1 stycznia przestaje zatrzymywać się w Puszczykowie linia 101 w związku z czym konieczne jest podpisanie powyższego porozumienia. Podkreślił również, że trwają prace nad wprowadzeniem biletu aglomeracyjnego, który będzie ułatwieniem dla mieszkańców.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, o podpisaniu przez nią listu intencyjnego w sprawie utworzenia komunalnego związku transportowego, który ma powstać w przyszłości. Burmistrz Miasta zaznaczyła, że porozumienie komunikacyjne jest rozwiązaniem na teraz, gdyż trzeba zapewnić mieszkańcom dojazd do Poznania. Podpisanie porozumienia da miastu możliwość korzystania z linii 651, nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby w dalszym ciągu funkcjonowała linia Eko- Rondo.
Ponadto Pani Burmistrz zapewniła, że stawki będą negocjowane. Jak podkreśliła związek międzygminny jest próbą patrzenia w przyszłość, gdzie koncentrować będziemy się nie tylko na transporcie autobusowym, ale również kolejowym. Głównym celem będzie uruchomienie krótkich składów, które kursować będą z dużą częstotliwością, aby skrócić czas dojazdu do Poznania.
Komisja dyskutowała na temat przewidywanych kosztów utrzymania linii autobusowej oraz możliwości ich negocjowania.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Wyniki głosowania: 1 głos ''za'', 6 ''wstrzymujących'', 0 ''przeciw''.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż projekt powyższej uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu. Projekt uchwały przewiduje usystematyzowanie opłat, które wynikają z korzystania z gminnych obiektów, takich jak sale gimnastyczne i dydaktyczne. Zastępca Burmistrza podkreślił, że projekt uchwały został uzupełniony o uwagi wniesione podczas spotkania Komisji Edukacji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że projekt uchwały powinien zostać uzupełniony o zapis mówiący o darmowym korzystaniu z sal przez organizacje pożytku publicznego.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza.
Wyniki głosowania: 7 głosów ''za'', 0 ''wstrzymujących'', 0 ''przeciw''.
Wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem powyższej uchwały z uwzględnieniem poprawki.
Wyniki głosowania: 6 głosów ''za'', 1 ''wstrzymujący'', 0 ''przeciw''.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
Głos zabrała pani Katarzyna Nowak, która wyjaśniła, że współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Taka współpraca prowadzona jest od pięciu lat i daje możliwość podnoszenia jakości życia mieszkańców. Pani Katarzyna Nowak podkreśliła, że ilość zadań realizowanych na terenie Puszczykowa wyróżnia gminę spośród innych.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił zmiany wprowadzone do projektu uchwały w stosunku do roku poprzedniego. Jak wyjaśnił główne zmiany dotyczą składu liczbowego komisji oceniającej wnioski oraz pułapu punktów, które trzeba uzyskać aby otrzymać dofinansowanie. Nowością ma być wprowadzenie do komisji członka organizacji pozarządowej.
Po dyskusji na temat zaproponowanych zmian członkowie komisji wnieśli o:
 1. wykreślenie zapisu o wprowadzeniu do komisji członka organizacji pozarządowej.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego wniosku.
Wyniki głosowania: 7 głosów ''za'', 0 ''wstrzymujących'', 0 ''przeciw''.
Wniosek został przyjęty.
 1. Wprowadzenie do komisji trzech ekspertów z zewnątrz.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego wniosku.
Wyniki głosowania: 3 głosy ''za'', 0 ''wstrzymujących'', 4 ''przeciw''.
Wniosek został odrzucony.
 1. Powołanie w skład komisji czterech osób z Rady Miasta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego wniosku.
Wyniki głosowania: 3 głosy ''za'', 2 ''wstrzymujące'', 2 ''przeciw''.
 1. Powołanie komisji siedmioosobowej.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego wniosku.
Wyniki głosowania: 7 głosów ''za'', 0 ''wstrzymujących'', 0 ''przeciw''.
Wniosek został przyjęty.
 1. Usunięcie zapisu mówiącego o wymaganym poziomie punktów.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego wniosku.
Wyniki głosowania: 5 głosów ''za'', 1 ''wstrzymujący'', 1 ''przeciw''.
Wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok wraz z uwzględnionymi poprawkami.
Wyniki głosowania: 5 głosów ''za'', 2 ''wstrzymujące'', 0 ''przeciw''.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił główny zarys zmian wprowadzonych do budżetu miasta. W kwestii kredytu wyjaśnił, iż w chwili obecnej zadłużenie miasta wynosi ponad 6 mln zł. Wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych wynosi 24% natomiast wskaźnik obsługi długu ponad 8%.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem o obecny stan konta miasta oraz kiedy pojawi się temat kredytu.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że na koncie znajduje się kwota ok 1 mln zł, miasto jest bowiem po wpłacie z subwencji oświatowej oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych. W kwestii tematu kredytu wyjaśnił, że zależy to od referatów realizujących inwestycje, jak zaznaczył chciałby do tego tematu podejść pod koniec listopada.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę na błąd w kwocie podanej w uzasadnieniu do uchwały w pkt 2, podpunkt a.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
Wyniki głosowania: 4 głosy ''za'', 1 ''wstrzymujący'', 2 ''przeciw''.
Ad 2.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował o planowanym projekcie uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej, co związane jest z powstaniem Centrum Animacji Sportu. Zastępca Burmistrza poinformował również o konferencji dotyczącej infrastruktury w której brał udział, zapoznał również członków komisji z pomysłem utworzenia sztucznego lodowiska na terenie MOSiRu. Jak zaznaczył uruchomienie lodowiska planowane jest na ok. 5 grudnia, zadecydują jednak o tym najbliższe dni.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, ze powstanie lodowiska uzależnia od powołania Centrum Animacji Sportu, które będzie miało sprawować nadzór nad obiektem.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem do Burmistrz Miasta o to, czy zamierza wprowadzić zarządzenie dotyczące mieszkańców, którzy nie dbają o swoje posesje.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że nie ma możliwości uregulowania tej kwestii, jedyną możliwością jest wysyłanie przez Straż Miejską upomnień do właścicieli posesji.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaprosił wszystkich na posiedzenie, które odbędzie się 9 listopada o godz. 17.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                    Przewodniczący Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                Maciej Schneider
 

Protokół nr 14/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 19.10.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 14/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 19.10.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/14/09
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 20.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Wielspinu.
 2. Raport o stanie miasta oraz ocena realizacji obowiązującej strategii rozwoju.
 3. Wieloletni Plan Inwestycyjny.
 4. Rozbudowa SP nr 2 i Gimnazjum nr 2.
 5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 6. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Głos zabrała pani Maria Mielcarek, która omówiła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Wielspinu. Jak wyjaśniła plan był opiniowany, pojawiły się problemy z uzgodnieniami z Zarządem Dróg Wojewódzkich, gdyż nie wyrażono zgody na obsługę połączenia ul. J. Zapłaty z drogą wojewódzką. Pani Burmistrz argumentowała aby pozostawić istniejący zjazd z tego względu, iż obsługa komunikacyjna jest tam utrudniona.
W kwestii ul. Podgórnej i zamknięcia prawoskrętnego wyjazdu na drogę wojewódzką członkowie komisji wyrazili swój sprzeciw, z tego względu, iż ulica ta znajduje się przy szkole i jej zamknięcie spowoduje utrudnienia komunikacyjne w centrum miasta.
Komisja złożyła wniosek o ponowne negocjacje odnośnie zachowania prawoskrętnego wyjazdu z ul. Podgórnej na ul. Wysoką.
Na zakończenie dyskusji Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.
Wyniki głosowania: 0 głosów ‘’za’’, 5 głosów ‘’przeciw’’, 0 ‘’wstrzymujących’’.
(podczas posiedzenia komisji nieobecni byli radni: Marek Błajecki oraz Zbigniew Czyż).
Ad 2.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, iż przedstawiony raport opiera się na dostępnych dla Urzędu danych, wiele z nich okazało się nieaktualnych, wszystkie zostały jednak ujednolicone na 31 grudnia 2008 roku. Burmistrz Miasta zwróciła się z prośbą o przedstawienie uwag aby można było dokonać korekty. Zobowiązała się również do dostarczenia uaktualnionego dokumentu we wrześniu 2010 roku. Jak wyjaśniła miasto nie posiada danych na temat przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na temat lokalnych oczyszczalni ścieków.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośbą o uaktualnienie danych dotyczących zakończenia budowy Orlika.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zostanie to uzupełnione.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że Strategia nie jest ani planem budżetu, ani miejscowym planem, jest natomiast pewnym kierunkiem rozowju, który jeśli zostanie zrealizowany w 60% to należy się cieszyć, że miasto idzie w dobrym kierunku. Ponadto pani Burmistrz podkresliła, że istnieją trzy programy związane ze strategią Miasta Ogrodu i dwa programy związane z rozowjem usług dla mieszkańców. Puszczykowo jest bowiem jak dodała z jednej strony miejscem, gdzie chcemy osiagnąć wysoką jakość życia ale również zoptymalizować usługi dla mieszkańców. W dalszej części Burmistrz Miasta przedstawiła dane dotyczące realizacji Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2004 – 2013 (Monitoring realizacji Strategii stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Ponadto Burmistrz miasta omówiła zadania priorytetowe, które dotyczyły głównie inwestycji drogowych.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o przejście do tematu WPI połączonego z rozbudową szkoły podstawowej i Gimnazjum nr 2.
Sekretarz miasta Maciej Dettlaff wyjaśnił, iż wszyscy otrzymali kolejną wersje programu inwestycyjnego, który uwzględnia możliwości inwestycyjne miasta w kolejnych latach. Sekretarz Miasta wyjasnił, iż przedstawiona wersja uwzględnia rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej. Zadania te oszacowane zostały razem na ponad 2 mln zł. Sekretarz miasta wyjaśnił, że priorytetem było takie skonstruowanie planu inwestycyjnego aby w 2010 roku oba zadania się zmieściły. Ponadto Sekretarz miasta przedstawił zadania, które przewidziane są do realizacji na przyszły rok: między innymi inwestycje na terenie byłego MOSiRu, scieżki rowerowe, drogi, których tempo budowy miasto chciało by utrzymać.
Jak zaznaczył nie jest łatwe utrzymanie tych wskaźników.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, iż budżet samorządu ograniczony jest dwoma barierami, pierwsza dotyczy wysokości zadłużenia, które nie może przekroczyć 60% dochodów miasta, drugi jest to wskaźnik obsługi zadłużenia, który nie może być większy niż 15%.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem odnośnie obligacji, jakie jest ich oprocentowanie oraz czy jest nimi zainteresowanie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że obligacje na 30 mln zł wypuszcza Kórnik, natomiast na kwotę 8 mln Mosina. Ze względu na dogodne możliwości okresu karencji obligacje stały się bardziej korzystne.
Ad 4.
Głos w tej sprawie zabrała pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która wyjaśniła, że w planach jest rozbudowa Gimnazjum nr 2 o cztery sale lekcyjne oraz dobudowanie mniejszej sali gimnastycznej. Jak stwierdziła dobrze byłoby przeprowadzić obie inwestycje w jednym czasie, gdyż prace zamknęłyby się wówczas w terminie czterech miesięcy. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan zaznaczyła, że wykonanie wszystkiego jednym przetargiem obniży koszty inwestycji. W związku z powyższym zwróciła się do komisji o akceptację.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem jaka przewidziana jest konstrukcja sali gimnastycznej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że pod względem architektonicznym sala ta musi być taka sama jak istniejąca. W kwestii konstrukcji dachu zadecyduje o tym projektant.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, czy może powstać sala o lekkiej konstrukcji o której była mowa podczas poprzednich dyskusji.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że nie ma mowy o żadnej prowizorce, sala musi wyglądać tak samo jak istniejąca.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek aby powstała sala gimnastyczna miała długość co najmniej 24 m aby mogło się na niej zmieścić boisko do siatkówki
Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele Rady Rodziców, którzy stwierdzili, że dla nich najważniejsze jest aby sala ta w ogóle powstała, mniejsze znaczenie mają jej wymiary.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się z apelem do radnych aby dyskusje na temat wymiarów oraz jakości sali nie spowodowały kolejnego wstrzymania prac. Pani Burmistrz zaznaczyła również, Urząd do tej pory nie był przeciwny budowie, podjęto wszystkie działania aby powstał projekt. Opóźnianie procesu budowy doprowadziło do sytuacji, w której szkoły obecnie się znalazły. Pani Burmistrz stwierdziła, że część Rady, która dążyła do maksymalizacji jakości przedsięwzięcia doprowadziła do tego, że szkoła ma obecnie problemy lokalowe.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider ad vocem wypowiedzi Pani Burmistrz stwierdził, że jest zadowolony z faktu, iż Komisja wstrzymała prace nad wykonaniem sali o lekkiej konstrukcji, gdyż uważa, że obecna propozycja jest lepszym rozwiązaniem.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poprosił aby nie podejmować na tym etapie decyzji o wymiarach sali, gdyż o tym zadecydują obliczenia projektanta, najważniejszą kwestią jest rozwiązanie problemu realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole.
Na zakończenie dyskusji Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem kto jest za rozbudową Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 o cztery do sześciu sal lekcyjnych o powierzchni 500 m2 oraz dobudową sali gimnastycznej (bez sugestii dotyczącej wymiarów).
Wyniki głosowania: 5 głosów ‘’za’’, 0 głosów ‘’przeciw’’, 0 ‘’wstrzymujących’’.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan w kwestii harmonogramu wyjaśniła, że w ciągu dwóch tygodni zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację, do około końca lutego powinno być już pozwolenie na budowę. W tym czasie ogłoszona zostanie procedura przetargowa na wykonawstwo, będzie wtedy czas na rozmowy z rodzicami.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, iż rodzice byli kiedyś chętni aby włączyć się w prace związane z rozbudową szkoły. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem, czy jest to aktualne.
Głos zabrał pan Maciej Światowy, który stwierdził, że intencją rodziców jest poznanie harmonogramu prac aby mogli w ten sposób śledzić jej etapy.
Ad 5.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił uwagi zgłoszone do projektu uchwały przez Komisję Edukacji Kultury i Sportu. Jak wyjaśnił pojawiła się propozycja ze strony organizacji pozarządowych aby w skład komisji wchodził również ich przedstawiciel. Główną sugerowaną zmianą będzie zmiana w sposobie oceny ofert poprzez podniesienie minimalnej granicy punktów.
Sekretarz Miasta zwrócił się z prośbą o skierowanie uwag dotyczących projektu uchwały do Biura Rady Miasta.
Głosowanie nad projektem uchwały przełożono na następne posiedzenie Komisji.
Ad 6.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o wniosku złożonym przez panią A. Kaptur i pana Jeluka dotyczący przekształcenia dzierżawy w prawo własności. Jak wyjaśnił stanowisko Urzędu jest w tej sprawie negatywne, z tego względu, iż budynek nie został wykończony w całości.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na 26 października na godz.17.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                   Przewodniczący Komisji
 
 
Hanna Dudzik                                                                                               Maciej Schneider
 

Protokół nr 13/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 12.10.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 13/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 12.10.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/13/09
Godz. rozpoczęcia 17.35
Godz. zakończenia 20.15
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Zagospodarowanie terenu MOSiR-u.
 2. Raport o stanie miasta oraz ocena realizacji obowiązującej strategii rozwoju.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła zebranym historię powstawania koncepcji dotyczących zagospodarowania terenu sportu i rekreacji oraz historię jego użytkowania. Burmistrz miasta zaprezentowała oraz omówiła również stan obecny obiektu, który ulega dewastacji oraz podkreśliła pilną potrzebę zatrudnienia osoby zarządzającej obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na terenie miasta, gdyż do tej pory nie było osoby za to odpowiedzialnej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła założenia poszczególnych koncepcji zagospodarowania MOSiRu, które prezentowane były między innymi w ''Echu Puszczykowa'' i wywołały falę protestów ze strony mieszkańców ul. Słonecznej. Jak wyjaśniła koncepcje były potrzebne aby można było pokazać różne wizje na zagospodarowanie tego miejsca. Burmistrz miasta podkreśliła, że wobec braku przyzwolenia społecznego na pewne proponowane rozwiązania oraz po wskazaniach komisji ds. sportu stwierdziła, że dyskusje na temat rozmieszczenia poszczególnych obiektów sportowych zostają zawieszone. Burmistrz zaznaczyła, że miasto koncentrować będzie się na rozwiązaniach organizacyjnych. Wobec powtarzających się dewastacji obiektów sportowych jest bowiem potrzeba nimi zarządzania. Pani Burmistrz przedstawiła również proponowane lokalizacje tymczasowego obiektu, gdzie swoją siedzibę miałaby osoba zarządzająca. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się z prośba do członków Komisji Budżetu o akceptacje etapowania prac nad zagospodarowaniem terenu MOSiRu. Ponadto Burmistrz miasta poinformowała, że jednym z etapów prac będzie zniwelowanie wału przy wejściu na teren byłego MOSiRu i zrobienie alei spacerowej, która poprowadzi do części leśnej.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem czy podana kwota w wysokości 300 tys. zł przeznaczona na to przedsięwzięcie jest kwotą szacunkową.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że kosztorys przygotowany został na podstawie koncepcji architektonicznych. Jak zaznaczyła chciałaby uzyskać zgodę na powstanie alei, szczegółowe informacje w tej kwestii będą podawane na bieżąco.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zauważył, iż do tej pory Urząd nie zezwalał na stawianie blaszanych obiektów, a teraz propozycją miasta jest zrobienie czegoś niezgodnego z charakterem i klimatem miasta – ogrodu. Jak podkreślił była prośba o konsultacje z architektami aby budynek, który powstanie nie był szkaradny, gdyż ma to być rozwiązanie tymczasowe, ale będzie funkcjonować przez minimum dziesięć lat.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie przypomina sobie rozmowy na temat konieczności konsultacji projektu pawilonu z architektami. Sugerowano tylko przeprowadzenie wizji lokalnej i ustalenie miejsca, gdzie zlokalizowany miałby być blaszany pawilon. Jak podkreśliła cały czas mowa jest o budynku tymczasowym, z tego względu, iż na inny nie ma zgody społecznej.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem, czy budynek ten będzie można w późniejszym czasie wykorzystać do innych celów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że budynek będzie składał się z sześciu modułów, które będzie można rozebrać, przestawić lub wykorzystać na mieszkania socjalne.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że należy przyjąć proponowaną koncepcję oraz cieszyć się z faktu, że w końcu coś się w tej kwestii dzieje.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie leśnym, który jest obszarem rolnym można coś takiego przeprowadzić.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że na każdym terenie można zrobić wszystko, a w szczególności na terenie rolnym dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Radny Zbigniew Czyż stwierdził, iż koszt tych inwestycji wynosi ponad 1 mln zł, w związku z czym zwrócił się z zapytaniem, czy przy innych pilnych potrzebach miasta stać nas na dyskutowanie na ten temat.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jej zdaniem powstanie tego budynku jest pilną potrzebą, z tego względu, iż teren ten pozbawiony kontroli ulega dewastacji oraz jest źródłem powstawania patologii.
Radny Zbigniew Czyż poinformował, że jest przeciwny omawianej koncepcji, gdyż zburzenie starego budynku motelu świadczy tylko o braku wizji w działaniach. Radny Zbigniew Czyż wobec powyższego zwrócił się z zapytaniem co ze szkołami, których potrzeby zgłaszane są bardzo często przez społeczność szkolną. W tej sytuacji stawianie prowizorki uważa za niegospodarność i brak wizji.
Głos w dyskusji zabrała również mieszkanka pani Ewa Piechowiak, która wyraziła swój sprzeciw dla realizacji przedstawionej koncepcji powstania budynku tymczasowego oraz alei spacerowej. Jak zaznaczyła mieszkańcom ze względu na charakter miasta zależy na zachowaniu spokoju.
Pani Urszula Duczmal wyraziła swoje zadowolenie z faktu, iż uwagi mieszkańców zostały uwzględnione. Pani Urszula Duczmal zwróciła się również z prośba o konkretna odpowiedź, czy w kolejnym projekcie boisko nie zostanie przesunięte, a las wycięty. Jak zaznaczyła chciałaby uzyskać odpowiedź odnośnie statusu lasu.
Głos zabrała pani Hanna Rapalska-Kaczmarek stwierdziła, że zarówno komisja ds. sportu jak i Rada Miasta nie sprecyzowały swoich wytycznych co do funkcji tego terenu, dlatego uznano, że propozycja wprowadzenia osoby pełniącej stały nadzór nad tym terenem będzie korzystna. Odnośnie kwestii konsultacji architektonicznych dotyczących powstania obiektu, na tym etapie prac nie jest to najważniejsze. Pani Hanna Rapalska-Kaczmarek zaznaczyła również, że zagospodarowanie terenu leśnego poprzez powstanie ścieżki spacerowej jest możliwe. Wszystkie zapisy planu idą w tym kierunku aby zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców Puszczykowa, gdyż teren ten jest miejscem publicznym i korzystać z niego mają prawo wszyscy. Jak poinformowała w chwili obecnej zadecydowano o pozostawieniu boisk i stworzeniu miejsca dla osoby, która będzie pilnować tego obiektu.
Pani Urszula Duczmal stwierdziła, iż chciałaby uzyskać informację, w jaki sposób miasto zamierza zabezpieczyć mieszkańców przed hałasami, gdyż zwracała się z prośbą o zasadzenie w tym miejscu jakieś naturalnej zielonej bariery.
Pan Wojciech Poniński poruszył kwestię hałasów dochodzących z placu zabaw przy ul. Kościelnej. Zwrócił się z zapytaniem, czy usytuowanie powyższego placu jest rozwiązaniem tymczasowym.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w prezentowanych koncepcjach plac zabaw miał zostać przeniesiony w stronę lasu. Ze względu na protesty ze strony mieszkańców, a tym samym brak zgody społecznej żadna z tych koncepcji nie będzie realizowana. Realizowany będzie tylko element podstawowy czyli: powstanie tymczasowego budynku pełniącego funkcję Centrum Animacji Sportu. W kwestii zagwarantowania ciszy Burmistrz miasta zaznaczyła, że nie jest w stanie tego zapewnić, gdyż możliwości interwencji są ograniczone.
Na zakończenie dyskusji Przewodniczący komisji Maciej Schneider sformułował w punktach poszczególne kwestie, które poddał pod głosowanie:
 1. Kto jest za powołaniem Centrum Animacji Sportu?
 2. Kto jest za zbudowaniem tymczasowego pawilonu na Centrum Animacji Sportu w okolicy zburzonego motelu?
 1. Kto jest za likwidacją wału z trybunami?
 2. Kto jest za zrobieniem na miejscu wału alejki – pętli w parku leśnym.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował głosowanie każdego punktu oddzielnie.
Radny Zbigniew Czyż zasugerował przeprowadzenie głosowania imiennego nad poszczególnymi punktami.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Zbigniewa Czyża.
Wyniki głosowania: 6 głosów ''za''; 1 głos ''przeciw''; 0 ''wstrzymujących''.
Wniosek został przyjęty.
Wobec powyższego Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi punktami:
 1. Kto jest za powołaniem Centrum Animacji Sportu?
Maciej Schneider - jestem za
Stanisław Balbierz - jestem za
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - wstrzymuje się
Władysław Hetman - wstrzymuje się
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem za
Wyniki głosowania: 5 głosów ''za''; 0 głosów ''przeciw''; 2 ''wstrzymujące''.
Punkt 1 został przyjęty.
 1. Kto jest za zbudowaniem tymczasowego pawilonu na Centrum Animacji Sportu w okolicy zburzonego motelu?
Maciej Schneider - jestem za
Stanisław Balbierz - jestem za
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem przeciw
Władysław Hetman - jestem przeciw
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem za
Wyniki głosowania: 5 głosów ''za''; 2 głosy ''przeciw''; 0 ''wstrzymujących''.
Punkt 2 został przyjęty.
 1. Kto jest za likwidacją wału z trybunami?
Maciej Schneider - jestem za
Stanisław Balbierz - jestem za
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem przeciw
Władysław Hetman - jestem przeciw
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem przeciw
Wyniki głosowania: 4 głosy ''za''; 3 głosy ''przeciw''; 0 ''wstrzymujących''.
Punkt 3 został przyjęty.
 1. Kto jest za zrobieniem na miejscu wału alejki – pętli w parku leśnym.
Maciej Schneider - jestem za
Stanisław Balbierz - jestem za
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem przeciw
Władysław Hetman - jestem przeciw
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem przeciw
Wyniki głosowania: 4 głosy ''za''; 3 głosy ''przeciw''; 0 ''wstrzymujących''.
Punkt 4 został przyjęty.
Kwestia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Głos w tej sprawie zabrał przybyły na posiedzenie komisji pan Zbigniew Rusak dyrektor poznańskiego Zarządu Transportu Miejskiego. Jak wyjaśnił ZTM jest jednostką budżetową utworzoną w celu zorganizowania transportu miejskiego oraz rozpoczęcia procesu integracji transportu. Pan Zbigniew Rusak przedstawił prezentację dotyczącą między innymi udziału Puszczykowa w transporcie miejskim, oraz problemów transportu w aglomeracji poznańskiej, a także zalety i wady modelu poznańskiego.
Pan Zbigniew Rusak omówił również efekty związane z podpisaniem kolejnych porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, działania ZTM w zakresie integracji lokalnej transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej oraz bariery dla wprowadzenia wspólnego systemu lokalnego transportu zbiorowego.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem odnośnie biletów ulgowych, gdyż obecnie obowiązują one w określonych przez przewoźnika godzinach.
Pan Zbigniew Rusak wyjaśnił, że w momencie przystąpienia do porozumienia międzygminnego z ulg będzie można korzystać przez całą dobę. Pan Zbigniew Rusak przedstawił również alternatywne rozwiązania w przypadku kiedy do porozumienia nie przystąpi miasto Luboń. Jak zaznaczył końcowe rozliczenie przedstawi, kiedy uzyska ostateczne stanowisko Lubonia. W przypadku, kiedy okazałoby się, że środki są zbyt wysokie dla gminy, będzie można taką umowę rozwiązać.
Ad 2.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się z prośbą o przesłanie uwag dotyczących tego tematu na piśmie, gdyż usprawni to dalsze prace.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyznaczył termin kolejnego posiedzenia komisji na 19.10. br., na godz. 17.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
 
Hanna Dudzik                                                                                                 Maciej Schneider
 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 28.09.2009 r. które odbyło się w starej szkole przy ul. Wysokiej 1.

Wspólne posiedzenie
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
oraz Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 28.09.2009 r. które odbyło się
w starej szkole przy ul. Wysokiej 1.
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 20.30
Tematy:
 1. Przesunięcie terminu budowy ul. Gołębiej na 2010 rok.
 2. Raport o stanie gminy i strategiczne zadania rozwoju gminy – wprowadzenie.
 3. Zapoznanie z obecną sytuacją lokalową Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2.
 4. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, iż temat ul. Gołębiej został przez niego poruszony na poprzedniej sesji. Jak zaznaczył podtrzymuje swój wniosek o przesunięcie jej budowy na przyszły rok, gdyż jak wyjaśnił nie chciałby aby ważna ulica dla Starego Puszczykowa była wykonywana w najgorszym okresie tj. zimą. Przewodniczący komisji Maciej Schneider podkreślił, że wolą jego jest aby ulica została zrobiona w przyszłym roku. W związku z powyższym poprosił panią Barbarę Mulczyńską-Dywan o słowo wstępu odnośnie tematu przesunięcia terminu budowy ul. Gołębiej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zezwolenie na realizację prac ze Starostwa Powiatowego powinno być gotowe za miesiąc, wtedy będzie można ogłosić przetarg, w związku z czym, jak wyjaśniła podpisanie umowy może nastąpić w grudniu. Prawdopodobny termin realizacji to jak zaznaczyła 30 czerwca.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła panią Barbarę Mulczyńską-Dywan o przedstawienie, jak będzie wyglądało etapowanie budowy drogi aby nie stwarzać znacznych utrudnień dla mieszkańców.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że wyobraża sobie budowę ul. Gołębiej w trzech etapach: pierwszy obejmujący cześć ulicy od strony ul. Studziennej, drugi cześć środkową oraz ostatni, fragment od strony ul. Jarosławskiej. Jak podkreśliła wszystko musi się odbyć jednym przetargiem.
Po dyskusji na ten temat Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad kwestią przesunięcia wykonania ul. Gołębiej do 30 czerwca 2010 roku z ogłoszeniem przetargu jeszcze w tym roku.
Wyniki głosowania: 3 głosy ''za''; 1 głos ''przeciw''; 3 głosy ''wstrzymujące''.
Ad 2.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że po dwu letniej dyskusji na temat rozwoju miasta wznowione zostały prace nad raportem o stanie miasta. Burmistrz miasta zaznaczyła, iż w ten sposób chciała dać szansę mieszkańcom na wypowiedzenie się odnośnie ich wizji funkcji oraz charakteru miasta. Burmistrz miasta przedstawiła również schemat budowy strategii. Jak podkreśliła do raportu wprowadzone zostały pewne zmiany, w związku z czym poprosiła o sformułowanie uwag i przesłanie ich do Urzędu Miasta. Burmistrz przedstawiła również harmonogram spotkań podczas których dyskutowana będzie kwestia raportu oraz zaprosiła wszystkich na 20 października na otwarte spotkanie warsztatowe, podczas którego analizowane będą mocne i słabe strony raportu.
W kwestii oświaty głos zabrał zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński, który wyjaśnił, iż w raporcie przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące oświaty w mieście. Jak poinformował na terenie miasta funkcjonują trzy przedszkola, od września swoją działalność rozpoczęło czwarte przedszkole niepubliczne. Zastępca Burmistrza zaznaczył, że trudno powiedzieć w jakich kwotach pobierane będą opłaty, gdyż miasto nie ma na to wpływu. Zastępca Burmistrza przedstawił również zestawienie ilości dzieci w danym roku.
Część posiedzenia komisji dotyczącą sytuacji lokalowej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 prowadziła Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że celem raportu jest pokazanie tego, co się dzieje w mieście w danych dziedzinach. W kwestii problemu niedoboru sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 2 zaznaczyła, że może należałoby w szkole wprowadzić normalną zmianowość zamiast ukrytej. Zwróciła się również z zapytaniem do pana Tomasza Zwolińskiego, czy zorientował się w kwestii wypożyczenia sal lekcyjnych.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński odnośnie kwestii zmiany liczby dzieci w oddziałach wyjaśnił, iż istnieją odpowiednie przepisy regulujące te sprawy. Jak zaznaczył wraz z panią Barbarą Mulczyńską-Dywan oraz dyrektorem Gimnazjum nr 2 Krzysztofem Narożnym byli oglądać pomieszczenia na ul. Gwarnej, które można by przeznaczyć na sale lekcyjne. Sale te nie są duże, ale jest to jakieś rozwiązanie, które umożliwi rozładowanie sytuacji lokalowej w szkole.
Przewodnicząca komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem o liczbę dzieci spoza rejonu uczęszczających do Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński przedstawił dane liczbowe dotyczące liczby dzieci spoza rejonu uczęszczających do szkół na terenie Puszczykowa.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się z zapytaniem o jakich godzinach dzieci faktycznie kończą zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że głównym celem jest utrzymanie w szkołach prowadzenia zajęć na jedną zmianę, obecnie kończą się one maksymalnie o godzinie 15.00.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił uwagę na to, iż z jego wiadomości wynika, że dzieci kończą zajęcia o godzinie 17.00, natomiast zajęcia na sali gimnastycznej odbywają się do 20.30 wobec czego mówienie o tym, iż nie ma zmianowości to nieporozumienie.
Głos zabrał pan Przemysław Hejnowicz nauczyciel wychowania fizycznego, który potwierdził, iż zajęcia pozalekcyjne kończą się faktycznie o godzinie 20.30. Jak zaznaczył lekcję kończą się o godzinie 16.30, natomiast w szkole podstawowej o 17.30. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, co stało się z koncepcją budowy sali gimnastycznej, gdyż w przygotowaniu były już pewne projekty.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że członkowie Komisji siedmioma głosami za poparli budowę sali gimnastycznej. Jak zaznaczyła, kiedy wszystko już było postanowione cześć radnych wycofała się z tej decyzji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyjaśnił, iż zmienił zdanie, gdyż początkowo popierał budowę hali o lekkiej konstrukcji, po pewnym czasie stwierdził, że lepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie lepszej sali w następnej kadencji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc stwierdziła, iż skoro miasta obecnie nie stać na budowę dużej sali, to wątpliwym jest aby było to możliwe w kolejnej kadencji. Wobec powyższego poprosiła o przemyślenie możliwości rozwiązania tego problemu w inny sposób.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jej zdaniem wszystkie kroki zmierzające do wybudowania sali gimnastycznej zostały poczynione. Zgodnie z zamierzeniami miała być to sala o lekkiej konstrukcji, która rozwiązałaby obecne problemy szkoły. Burmistrz miasta zaznaczyła, że odbyło się w tej sprawie spotkanie z rodzicami, nauczycielami, przygotowany został również program funkcjonalny sali. W momencie, kiedy wszystko wydawało się być uzgodnione radni zmienili zdanie. W związku z tym Burmistrz miasta zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie propozycji rozwiązania tego problemu poprzez rozbudowę Gimnazjum nr 2.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zaproponował powrót do dyskusji na temat poprawy organizacji funkcjonowania szkoły aby zajęcia lekcyjne nie odbywały się do późnych godzin popołudniowych. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż odczuwa nacisk na budowę hali, jako jedynego rozwiązania wszystkich problemów szkoły.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że w celu zaspokojenia potrzeb Gimnazjum nr 2 rozważono kwestię dobudowania sal do obecnego budynku szkoły. Zastępca Burmistrza przedstawił dwie propozycje rozbudowy szkoły. Jak wyjaśnił szacowany koszt dobudowy czterech sal to ok. 700 tys zł.
Członkowie obu komisji dyskutowali nad kwestią rozbudowania Gimnazjum nr 2, zastanawiano się czy wpłynie to na poprawę sytuacji w niej panującej.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował również o nowym przepisie, który pozwala na realizowanie zajęć wychowania fizycznego w formach pozaszkolnych. Jak wyjaśnił szkoły nie są jednak do tego przygotowane, gdyż nie zostały zmniejszone godziny w stosunku do nauczycieli wychowania fizycznego.
Głos w dyskusji zabrała również pani Izabela Bajbak, która wyjaśniła, że rozbudowanie Gimnazjum nr 2 będzie również korzystne dla Szkoły Podstawowej. Największy problem stanowią zajęcia wychowania fizycznego. Pani dyrektor zaznaczyła, że w celu rozwiązania tego problemu zajęcia te odbywają się również w sobotę, nie przyniosło to jednak znacznych zmian. Pani Izabela Bajbak podkreśliła, że wraz z panem dyrektorem Gimnazjum nr 2 starają się poszukiwać rozwiązań dotyczących zarządzania budynkiem.
Podczas dyskusji zastanawiano się również nad możliwością realizowania zajęć wychowania fizycznego na basenie lub kortach tenisowych.
Pan Krzysztof Narożny przedstawił sytuację panującą w gimnazjum od września, od momentu kiedy liceum wypowiedziało umowę na korzystanie z ich pomieszczeń lekcyjnych. Jak zaznaczył udało się skonstruować plan zajęć tak, aby nie zmniejszać liczby oddziałów. Pan Krzysztof Narożny podkreślił, że dobudowanie dodatkowych sal rozwiązało by znaczną część problemów szkoły.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem o koszty wynajmowania sal na ul. Gwarnej.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że kwota jest w trakcie negocjacji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider stwierdził, iż wszystko zmierza w kierunku rozbudowania szkoły, co stanowi najprostszy sposób rozwiązania tego problemu nie wymagający większych przemyśleń tego tematu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc zasugerowała przeprowadzenie głosowania w kwestii rozbudowy Gimnazjum nr 2.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż wobec ilości złożonych propozycji należałoby zastanowić się przed podjęciem ostatecznej decyzji
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zaproponował przełożenie głosowania na później. W związku z tym, iż padło kilka propozycji zasugerował aby zastanowić się jeszcze na innymi metodami rozwiązania tego problemu, a nie od razu podejmować decyzję o budowie. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta złożył wniosek o przełożenie głosowania w tej sprawie.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż rozbudowa szkoły jest propozycją miasta na rozwiązanie sytuacji braku sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2. Jak wyjaśnił chciałby aby prace projektowe rozpoczęły się jak najszybciej aby można było pod koniec kwietnia przyszłego roku rozpocząć budowę i zakończyć ją w ciągu czterech miesięcy. Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że jeśli chcemy aby dzieci z Puszczykowa uczyły się w tutejszych szkołach musimy zachować dotychczasowe standardy i stworzyć im odpowiednie warunki.
Radny Zbigniew Czyż stwierdził, że jego zdaniem decyzję o rozbudowie szkoły powinno się podjąć już w dniu dzisiejszym, z tego względu, iż dyskusja ta toczy się od marca 2007 roku. Wobec powyższego złożył wniosek o głosowanie w tej sprawie aby można było podjąć ostateczna decyzję.
Głos zabrał pan Przemysław Schulz, który stwierdził, że jeżeli za 700 tys. zł można poprawić warunki pracy w szkole to należy taką decyzję podjąć. Jednocześnie zauważył, że nie ma sprzeczności w wydatkowaniu tej kwoty z równoległym poszukiwaniem innych sposobów rozwiązania tego problemu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc zasugerowała aby członkowie Komisji Edukacji Kultury i Sportu rozstrzygnęli tą kwestię poprzez głosowanie.
Radny Maciej Stelmachowski stwierdził, że nie będzie brał udziału w głosowaniu, z tego względu, iż o powyższej koncepcji został poinformowany zaledwie pół godziny temu.
Radna Róża Grześkowiak zwróciła się z zapytaniem, czy dobudowanie sal do szkoły rozwiąże jej problemy lokalowe.
Pan Krzysztof Narożny wyjaśnił, że brak sal lekcyjnych stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania szkoły, gdyż wydawało się, że przez jakiś czas będą mieli jeszcze oparcie w liceum.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaznaczył, że była koncepcja, która mówiła o dobudowaniu całego skrzydła do szkoły, którego koszt miał wynosić 2 mln zł jak stwierdził był wtedy temu przeciwny. W kwestii obecnie zaproponowanej koncepcji stwierdził, iż wstrzyma się z głosowaniem do czasu otrzymania bardziej szczegółowych informacji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider zwrócił się z prośbą o sprawdzenie, czy jest jakaś inna możliwość rozwiązania tej sytuacji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że podczas następnego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu będzie można podjąć w tej sprawie decyzję.
Ad 4.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że 8 października na sesji Rady Miasta odbędzie się wręczenie wyróżnień honorowych, w związku z czym poprosiła o przedstawienie efektów pracy komisji weryfikującej wnioski o przyznanie tytułów ''Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa''.
Radna Danuta Panek-Janc członek komisji weryfikacyjnej poinformowała, że komisja uznała, że wszystkie trzy zgłoszenia spełniały wymogi formalne, skierowano prośbę do władz miasta o rozszerzenie uzasadnienia dotyczącego pana Franciszka Heigelmanna. Jak zaznaczyła nie było żadnych wątpliwości co do słuszności przyznania wyróżnień.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała również o zasypaniu przez właściciela działki na ul. Nadwarciańskiej przejścia na wale nad Wartą. Jak wyjaśniła właściciel posesji odmówił zamiany działki na warunkach określonych przez Urząd. W tej kwestii podjęta została uchwała na sesji Rady Miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wydawało się, iż temat ten został dobrze wynegocjowany z właścicielem działki. Okazało się jednak, że nie satysfakcjonuje go kwota określona przez rzeczoznawcę.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie ma możliwości zapłacenia wyższej kwoty niż podanej przez rzeczoznawcę z Urzędu. W związku z powyższym poprosiła członków obu komisji o sugestie dotyczące rozwiązania tego problemu.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie miasta wspólnie z Komisją Spraw Społecznych. Radny Stanisław Balbierz poruszył również kwestię zarośniętego i niesprawnego hydrantu, który stwarza zagrożenie.
Radna Ewa Pietrzak podjęła temat pisma skierowanego od rodziców dzieci uczęszczających do szkoły do Eko-Rondo w sprawie nie zabierania przez kierowców autobusów dzieci z przystanków.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że przeprowadziła w tej sprawie rozmowę, jak podkreśliła nie ma umowy z Eko-Rondo na bezpłatny przewóz dzieci, nie ma jednak na to większego wpływu.
Radna Ewa Pietrzak podjęła również temat akcji oddawania krwi, która ma mieć miejsce w Puszczykowie, jak zaznaczyła sama zajmowała się organizacją takich wydarzeń i nigdy nie brała za to żadnych pieniędzy.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że akcję przeprowadza grupa ''Wojtusiaków'', oprócz zbiórki krwi organizują oni również pokazy ratownictwa oraz straży pożarnej. Po stronie miasta jest zadbanie o promocję poprzez wykonanie ulotek, plakatów oraz koszulek. W przypadku znalezienia sponsora koszty ulegną zmniejszeniu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider wyznaczył termin kolejnego posiedzenia komisji na 12.10. br., na godz. 17.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
Protokolant                                                            Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
 
 
Hanna Dudzik                                                        Maciej Schneider
 
                                                                             Przewodnicząca Komisji Edukacji
                                                                             Kultury i Sportu
                                                                             Danuta Panek-Janc

Protokół nr 12/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 14.09.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 12/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 14.09.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/12/09
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 20.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 roku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie ochrony konserwatorskiej zabytków w Puszczykowie.
 4. Sala gimnastyczna – przesunięcie projektu sali na okres późniejszy.
 5. Realizacja inwestycji miejskich.
 6. Informacja o przetargu na przychodnię.
 7. Informacja o kosztach koncertu „Muzyka na Zakolu”.
 8. Informacja o przetargu na transport autobusowy.
 9. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił wykonanie budżetu za I półrocze 2009 r. w wydatkach przedstawił wykonanie w działach takich jak: Transport, Oświata i Wychowanie, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, a także Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego i Administracja Publiczna. Ponadto skarbnik miasta omówił działy, które nie zostały wykonane.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył kwestię kwoty 400 tys zł, która została ujęta w budżecie miasta na ten rok z przeznaczeniem na pierwszy etap budowy sali gimnastycznej. Jak wyjaśnił powodem dla którego powrócił ponownie do powyższego tematu są głosy jakie do niego dotarły o rzekomo planowanej przez miasto budowie sali. Przewodniczący komisji Maciej Schneider przypomniał o złożonej przez niego propozycji dotyczącej przesunięcia budowy sali na następną kadencję aby wszystkie etapy jej budowy przypadły na jedną kadencję. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do członków komisji o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Głos zabrała pani Margareta Sasiak – Oliworge, która stwierdziła, że wobec znacznych problemów Szkoły Podstawowej nr 2 związanych z pomieszczeniami liczyła na to, że sala ta zostanie wybudowana. Wobec czego zwróciła się z zapytaniem dlaczego pomimo zabezpieczenia w budżecie kwoty 400 tys. zł na ten cel zamierza się przesunąć jej budowę na następną kadencję.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził, iż wobec innych potrzeb miasta obecnie nie widzi środków w budżecie na ten cel. Jak zaznaczył lepiej jest wybudować później salę większą oraz lepszej jakości niż ta, która do tej pory była projektowana. Jednocześnie zauważył, iż jest to jego własna opinia.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że miasto nie będzie nigdy dysponowało wolnymi środkami, które będzie można przeznaczyć na budowę hali, dlatego też propozycją było etapowe prowadzenie prac.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider podkreślił, że popiera etapowość, ale przeprowadzoną w ramach jednej kadencji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w momencie, kiedy została burmistrzem miasta pojawiły się znaczne naciski ze strony nauczycieli o rozpoczęcie rozbudowy szkoły podstawowej. Zrobiona została koncepcja, która obejmowała również wybudowanie sali gimnastycznej. Burmistrz miasta przypomniała, iż złożony został projekt do WRPO na rozbudowę szkoły, niestety nie uzyskał on dotacji, wobec czego sprawa została skierowana do Rady Miasta z prośba o zweryfikowanie. W momencie, kiedy wydawałoby się, że sprawa zmierza ku rozwiązaniu pojawiły się głosy, że lepiej wybudować salę lepszej jakości. Burmistrz miasta zaznaczyła, że sprawa ta w dalszym ciągu leży w rękach Rady oraz, że na następnej komisji będzie przedstawiony plan budżetu na następny rok, a także możliwości finansowe miasta. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że osobiście popiera budowę małej sali gimnastycznej, przeciwna jest natomiast powstaniu hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaznaczył, że temat ten został wywołany głównie z powodu kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na ten cel w wysokości 400 tys.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem o warunki panujące w Szkole Podstawowej nr 2.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że w dyrektorzy dzięki własnej inicjatywie radzą sobie z trudną sytuacją. Panujące warunki lokalowe są jednak ciężkie i będą takie dalej, dopóki nie nastąpi rozbudowa szkoły lub budowa nowej. Zastępca burmistrza poinformował, że Ministerstwo Edukacji ułatwiło nieco sprawę związaną z realizacją zajęć wychowania fizycznego, gdyż dało możliwość zwolnienia z zajęć tych dzieci, które udzielają się w innych klubach sportowych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że można przemyśleć kwestię organizacji zajęć wychowania fizycznego na boisku Orlik, które powstanie na Niwce lub przeznaczenie środków w budżecie na zajęcia w ''Angie'' lub ''Spalarni''. Burmistrz miasta zaznaczyła, iż nie widzi na razie możliwości wykonania projektu na ''salę marzeń'', gdyż wymaga to dyskusji oraz przemyślenia funkcji i sposobu zaplanowania sali.
Ad 2.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działka nr 647.
Projekt powyższej uchwały omówił pan Waldemar Luther, który wyjaśnił, że jest to nowelizacja uchwały z poprzedniej sesji spowodowana orzeczeniem jej nieważności przez Wojewodę. Uchwała została uzupełniona o zapis z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działka nr 647.
Wyniki głosowania: 6 głosów ''za'', 0 ''wstrzymujących'', 0 ''przeciw''.
(nieobecny na posiedzeniu komisji był radny Zbigniew Czyż)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kłodzko na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź w czerwcu 2009 r.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, iż projekt uchwały spowodowany jest koniecznością zawarcia umowy z wójtem gminy Kłodzko, która określać będzie cel przeznaczenia dotacji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że rozmawiała z wójtem gminy Kłodzko i poprosiła o wskazanie konkretnych osób dla których przeznaczona zostanie dotacja. Otrzymała informacje od pana wójta, że środki te stanowią cenny dar, gdyż będzie można przekazać je osobom fizycznym na budowę domu.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kłodzko na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź w czerwcu 2009 r.
Wyniki głosowania: 4 głosy ''za'', 1 ''wstrzymujący'', 1 ''przeciw''.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił projekt powyższej uchwały. Jak wyjaśnił jest ona kontynuacją uchwały z 28 stycznia br. w sprawie budżetu na rok 2009. Skarbnik Piotr Szmytkowski zaznaczył, że zaciągnięcie kredytu w ustalonej kwocie jest konieczne w celu zbilansowania budżetu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaproponował dopisanie do projektu uchwały słowa ''do'' 5 mln zł.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie za dodaniem do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego słowa ''do'' 5 mln zł.
Wyniki głosowania: 6 głosów ''za'', 0 ''wstrzymujących'', 0 ''przeciw''.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały wraz z poprawką.
Wyniki głosowania: 3 głosy ''za'', 1 ''wstrzymujący'', 2''przeciw''.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841 obręb Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która wyjaśniła, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy dwóch działek, których właściciele złożyli prośbę o przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową. Złożyli również deklaracje pokrycia kosztów opracowania planu. Pani Alina Stempniak poinformowała również, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
Wyniki głosowania: 6 głosów ''za'', 0 ''wstrzymujących'', 0''przeciw''.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny Łączkowskiej na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Sekretarz miasta Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zastrzeżenia które wpłynęły dotyczyły nieterminowego rozpatrzenia sprawy, wobec czego skarga została uznana za zasadną. Sekretarz miasta zaznaczył, że do tej pory sprawami związanymi z podziałem nieruchomości zajmował się pracownik spoza Urzędu Miasta. W celu dopilnowania terminowości wykonywanych spraw nadzór został powierzony pracownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej. Sekretarz miasta wyraził nadzieję, że wprowadzone zmiany wyeliminują w przyszłości podobne sytuacje.
Ad 3.
Wobec braku uwag przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie ochrony konserwatorskiej zabytków w Puszczykowie w formie przygotowanej przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Janusza Szafarkiewicza.
Wyniki głosowania: 5 głosów ''za'', 1 ''wstrzymujący'', 0''przeciw''.
Ad 5.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła harmonogram realizacji inwestycji, których wykonanie przebiega zgodnie z planem. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że pozwolenie na realizacje prac na ul. Jodłową idzie trybem specustawy, w kwestii ul. Gołębiej poinformowała, że za miesiąc lub dwa będzie można rozpocząć postępowanie przetargowe, cała ulica jednak na pewno nie zostanie wykonana.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poinformował o zgłoszeniu mieszkańca ul. Polnej, który chciałby część swojej drogi utwardzić płytami z ul. Gołębiej. Jak przypomniał zostały one przeznaczone dla Wielspinu. Wobec powyższego Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaproponował zastanowienie się nad tym, gdzie można by wykorzystać płyty, gdyż wiele ulic znajduje się w o wiele gorszej sytuacji niż ul. Polna.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na ul. Polnej kładziony był tłuczeń i sytuacja tam panująca nie jest zła. Na Starym Puszczykowie są miejsca w znacznie gorszym stanie, nieprzejezdne.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z prośbą o przygotowanie zestawienia takich miejsc na terenie miasta. W kwestii odpowiedzi dla mieszkańca ul. Polnej poinformuje go, że w pierwszej kolejności płyty zostaną przeznaczone dla Wielspinu, natomiast potem dla reszty ulic.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem o to, jak wygląda realizacja płyty Rynku.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na nowo kładzione są płytki, wkrótce wykonane zostanie również oświetlenie na Rynku. Ponadto złożony został wniosek o pozwolenie na budowę ciągu pieszo jezdnego dookoła Rynku oraz parkingu.
Radny Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem, czy miasto jest usatysfakcjonowane z nowego położenia płytek.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że nie było jeszcze odbioru, inspektor nadzoru będzie dopiero zgłaszał uwagi.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, co z płytkami, które zostały rozebrane.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że wykonawca został wezwany do ich odbioru.
Ad 6.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że oferty przetargowe uzupełnione zostały o szczegółowe harmonogramy dodatkowych prac remontowych. Jak zaznaczył czekają również na zarejestrowanie się jednego z oferentów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zastępca burmistrza poinformował, że przetarg rozstrzygnięty zostanie do końca września.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że obie oferty złożone przez oferentów są satysfakcjonujące, nie chcieliby jednak podejmować pochopnej decyzji. W przypadku, kiedy pojawią się podejrzenia, że spółki nie spełnią oczekiwań przetarg nie zostanie rozstrzygnięty.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył temat przystani kajakowej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie satysfakcjonuje jej praca projektanta, gdyż nie wykonał zleconej pracy na czas. Burmistrz miasta dodała, że obecnie czekają na pozwolenia wodno prawne. Ponadto podkreśliła, że zależało jej aby prace zostały ukończone przed wakacjami, okazało się to jednak niemożliwe do zrealizowania. Burmistrz miasta poinformowała również, że została wykonana wizualizacja przez innego projektanta, związana z planami złożenia wniosku do WRPO o budowę ciągu rowerowego z punktem widokowym.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem o liczbę projektantów przygotowujących projekt przystani.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że projekt przystani wykonuje jeden projektant, drugi tylko go uzupełnia. Projekt będzie pokazywany podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Niwki.
Ad 7.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że koszty zespołu stanowią tylko połowę wszystkich, reszta to między innymi scena oraz inne czynniki związane z wykonaniem imprezy.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poddał pod zastanowienie sens wydawania takich kwot na imprezę przeznaczoną tylko dla wąskiego grona słuchaczy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że to Rada Miasta musi zdecydować, czy tego typu imprezy mają się odbywać. Jak dodała Muzyka na Zakolu przynosi chlubę miastu, można jednak z niej zrezygnować.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż impreza była bardzo udana, a to czy Rada będzie chciała ją kontynuować okaże się w kolejnym budżecie.
Ad 8.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował o piśmie jakie wpłynęło w lipcu br. informujące o zmianie statusu MPK, które jako operator wewnętrzny Poznania nie będzie mogło świadczyć usług na rzecz innych gmin. Jak zaznaczył trwają prace nad powołaniem międzygminnego związku transportowego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że Mosina podpisała porozumienie z MPK, również na Puszczykowo czynione są w tej kwestii naciski. Burmistrz miasta dodała, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby ogłoszenie przetargu, wiąże się to jednak z niebezpieczeństwem w postaci niewpuszczenia autobusu na Dębiec.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że Rada będzie na bieżąco informowana o przebiegu tej sprawy.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z prośbą o wzięcie pod uwagę kwestii zwiększenia liczby autobusów kursujących przez Puszczykowo Stare.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, czy w przetargu będzie uwzględniony zapis dotyczący korzystania z ulg.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w przetargu można zapisać każdy punkt, z tym, że wiąże się to z określonymi kosztami.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem jak wygląda kwestia przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że niektóre plany zostały wstrzymane ze względu na protesty ze strony mieszkańców. Najbliższy wywołany plan będzie związany z Wielspinem, w trakcie wywołania jest również plan na jedną działkę na Niwce, która ma zostać przeznaczona na sprzedaż.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z prośba do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych o ogłaszanie przetargów w terminach wcześniejszych niż wrzesień, czy październik, gdyż wtedy jest już za późno na realizację inwestycji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przychyliła się do prośby radnego Stanisława Balbierza.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że chciałby znać liczbę spraw sądowych w których uczestniczy miasto, oraz jakich działów one dotyczą.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z również z zapytaniem, czy Urząd wie o projekcie w którym można starać się o dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla mieszkańców, gdyż podobno do rozdysponowania na Wielkopolskę jest kwota 173 mln zł.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że Urząd jest poinformowany o takim projekcie. Jak zaznaczyła pisała już w tej sprawie do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz innych instancji o możliwość dotowania przez miasto zadań prywatnych mieszkańców takich jak np. alternatywne źródła energii. Burmistrz miasta podkreśliła również, że odbyła w tej sprawie rozmowy ze Związkiem Miast Polskich, odbyła również wizytę z panem skarbnikiem w Banku Ochrony Środowiska.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyznaczył termin kolejnego posiedzenia komisji na 28 września br., na godz. 17.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
Protokolant                                                                                                   Przewodniczący Komisji
 
 
Hanna Dudzik                                                                                               Maciej Schneider

Protokół nr 11/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 27.07.2009 r.

Protokół nr 11/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 27.07.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/11/09
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 19.45
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia osiedla Niwka.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przywitał radnych oraz przybyłych na posiedzenie komisji mieszkańców oraz rozpoczął obrady od tematu dotyczącego konsultacji społecznych.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, iż do Urzędu wpłynął wniosek grupy mieszkańców o utworzenie osiedla Niwka. Jak zauważył na terytorium wnioskowanego osiedla zamieszkuje 151 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze. Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że uchwała ta rozpoczyna procedurę utworzenia osiedla na terenie miasta. Jej kolejnym etapem będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych, następnie podjęcie uchwały w sprawie powołania osiedla oraz jego statutu, oraz wyznaczenie środków w budżecie miasta na ten cel. Jak wyjaśnił omawiany projekt uchwały został wycofany z porządku obrad poprzedniej sesji Rady Miasta z tego względu, iż pojawiły się wątpliwości co do obszaru osiedla, pojawiły się bowiem propozycje aby opierał się on o okręgi wyborcze.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyraził swoje zadowolenie z inicjatywy mieszkańców, jednocześnie zauważył, że problem może pojawić się w momencie, kiedy rad osiedlowych powstanie zbyt wiele. Pan Przewodniczący zasugerował również rozważenie możliwości uwzględnienia historycznych podziałów miasta w kontekście powoływania osiedli.
Głos w dyskusji zabrali również przedstawiciele mieszkańców wnioskujących o powołanie osiedla, którzy wyrazili swój sprzeciw dla koncepcji tworzenia osiedla w oparciu o okręgi wyborcze.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider podkreślił, że wnioskiem Komisji Edukacji Kultury i Sportu była sugestia aby obszar osiedla pokrywał się z okręgiem wyborczym.
Głos zabrał mieszkaniec pan Przemysław Wójcicki, który stwierdził, że powstanie osiedla opartego o okręg wyborczy nie było ich zmierzeniem.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyraziła swoje zadowolenie z takiej inicjatywy mieszkańców, która może ich zmobilizować do działania. Jak podkreśliła po spotkaniach z mieszkańcami ul. Słonecznej oraz ul. Przecznica zauważyła tendencję do protestów ze strony grupy mieszkańców, którzy mieszkają najbliżej danego terenu. Jak podkreśliła w sąsiedztwie skarpy powstaje przystań kajakowa, wobec czego obawia się również sprzeciwu ze strony najbliższych mieszkańców.
Pan Przemysław Wójcicki wyjaśnił, że wolą mieszkańców było powołanie osiedla Niwka właśnie po to, aby jego mieszkańcy mieli wpływ na to co się w jego okolicy dzieje.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaznaczył, iż ma nadzieje, że rada osiedla będzie stanowić organ pomocniczy oraz współpracujący z Radą Miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, iż intencją jej wypowiedzi było zwrócenie uwagi na to, że ze strony mieszkańców oczekuje oraz potrzebuje współpracy, a nie przeszkadzania.
Na zakończenie dyskusji Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, iż informacja na temat konsultacji społecznych pojawi się w ''Echu Puszczykowa''. Podkreślił również, że obejmą one wszystkich mieszkańców i dotyczyć będą także kwestii powołania rady bądź zarządu osiedla.
Ad 2.
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działka nr 647.
Projekt uchwały omówił pan Waldemar Luther, który wyjaśnił, że proponowany jest ośmioletni okres przedłużenia umowy dzierżawy.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu ww. uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zanegowała propozycję przedłużenia dzierżawy na okres lat piętnastu, gdyż ten kawałek działki może okazać się kiedyś dla miasta pożyteczny. W związku z czym nie chciała podejmować decyzji o tak długim okresie dzierżawy.
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że do Urzędu wpłynął jeden wniosek mieszkańca ul. Wspólnej o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaproponowana została bonifikata w wysokości 90%.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu ww. uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że projekt ww. uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Edukacji Kultury i Sportu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że projekt uchwały powstał na wniosek radnych aby podnieść kwotę przeznaczoną w budżecie miasta na stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. Jak podkreśliła jako burmistrz miasta przychyla się do tej propozycji, gdyż motywowanie młodych ludzi jest jak najbardziej godne poparcia.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu ww. uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że projekt powyższej uchwały przedstawiany był w grudniu ubiegłego roku, kiedy to prezydent Poznania Ryszard Grobelny zwrócił się do gmin Aglomeracji Poznańskiej z prośba o dofinansowanie przedsięwzięcia Centrum Badań Metropolitalnych. Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła, że jako burmistrz miasta opiniowała projekt uchwały od samego początku pozytywnie, gdyż istnieje potrzeba określenia Puszczykowa w Aglomeracji oraz podkreślenia jego specyfiki. Burmistrz miasta poinformowała również o spotkaniu z prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym, podczas którego próbował on przekonać władze miasta do przystąpienia do projektu. Jak podkreśliła Puszczykowo jest obecnie jedyną gmina, która nie podjęła takiego zobowiązania.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaznaczył, iż wizyta prezydenta Poznania Ryszarda grobelnego nie przekonała go do przystąpienia do powyższej inicjatywy.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu ww. uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosów, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 1.
Projekt uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił zmiany wprowadzone do budżetu miasta po stronie dochodów jak i wydatków. Po stronie dochodów główne zmiany pojawiły się w dziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Ostatnia zmiana wyniknęła z konieczności przeniesień pomiędzy rozdziałami na skutek powstania Miejskiego Ośrodka Kultury przy Bibliotece. Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił również zwiększenia w dziale Transport i Łączność związane z zakupem tablic informacyjnych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem czego będą dotyczyć ww. tablice.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że będą to tablice z mapami miasta oraz informacjami dotyczącymi firm.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem o wymiary ww. tablic.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że nie zna dokładnych wymiarów, orientacyjnie będzie to około 3 m2.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że tablice mają stanowić odpowiedź na zarzuty mieszkańców o braku informacji na temat wydarzeń w mieście. Zostaną one umieszczone w czterech miejscach na terenie miasta oraz pełnić funkcje informatora miejskiego, a także zawierać ogłoszenia i reklamy o firmach.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił również zmiany oraz przeniesienia w działach; Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz Gospodarka Komunalna.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka w kwestii uzupełnienia do przesunięć w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaznaczyła, że miasto uczestniczy w dużej transformacji wynikającej z przekształcenia Miejskiego Ośrodka Kultury funkcjonującego w piwnicy z dyrektorem na pół etatu do Centrum Kultury z lokalizacją przy Bibliotece Miejskiej. Burmistrz miasta podkreśliła, że głównym celem jego powołania jest zapewnienie miejsca dla dużej liczby spotkań warsztatowych, które pozwolą zarówno młodzieży jak i osobom starszym zorganizowanie czasu wolnego.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu ww. uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Projekt uchwały w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Puszczykowa. Projekt uchwały w sprawie: dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poinformował, że członkowie Komisji Edukacji Kultury i Sportu zgłosili szereg uwag do projektów uchwał.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił poprawki naniesione do obu projektów uchwał po sugestiach Komisji Edukacji Kultury i Sportu. Wyjaśnił, że główne zmiany dotyczyły wykreślenia niepotrzebnych zapisów oraz zamiany określenia ''herb'' miasta na ''znak'' miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka w tym miejscu poinformowała o rozmowie jaką przeprowadziła z panią dyrektor Wydziału Kontroli i Nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim z której dowiedziała się, że Wojewoda jest zobligowany do uchylenia uchwały w sprawie zasad używania herbu w przypadku, kiedy nie uzyskał on pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej. Wobec powyższego Burmistrz miasta złożyła wniosek o wycofanie ww. uchwały z porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Miasta. Burmistrz miasta dodała, iż w tej sprawie będzie kierowała pismo do Komisji Heraldycznej z zapytaniem o propozycję rozwiązania tego problemu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zasugerował aby pozostawić tą kwestię Komisji Heraldycznej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poruszył sprawę oświadczenia Rady Miasta w sprawie utworzenia stref ochrony konserwatorskiej na terenie Puszczykowa. Jak stwierdził postara się przygotować jego tekst.
Ad 3.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył kwestię pisma jakie otrzymał od wiadomości od dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewy Budzyńskiej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że przychyla się do wniosku pani dyrektor. Od początku jej staraniem było doprowadzenie do rozdzielenia tych kosztów, a powstanie Miejskiego Ośrodka Kultury tylko to umożliwi.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, dlaczego nie można było od razu założyć podlicznika gazowego na halę sportową już w momencie przeprowadzania remontu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że nie dociera tam gaz, tylko ciepło oraz ciepła woda.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę na brak izolacji w miejscu, gdzie wykopano dziurę, gdyż ściana powinna w tym miejscu najpierw wyschnąć.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zwróci się z prośba o odpowiedź do inspektora budowy w tej sprawie.
Członkowie komisji dyskutowali nad kwestią opomiarowania budynku szkoły.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z prośbą o sprawdzenie kosztów wykonania opomiarowania.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył również sprawę przychodni zdrowia. Zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda kwestia wypowiedzenia umowy najemcy.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, iż w dopracowaniu znajduje się komplet dokumentów na ogłoszenie dzierżawy, jak zaznaczył na razie nie ma mowy o wypowiedzeniu umowy, gdyż są na to trzy miesiące lub jeden w przypadku porozumienia stron.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w przetargu są zapisy, które wyraźnie pokazują, że nowy użytkownik nie ma obligacji o wypowiedzeniu. W przypadku, kiedy okaże się, że przetarg wygra pan dr Laskowski takiej konieczności nie będzie, natomiast jeśli wygra ktoś inny, to istnieją możliwości wypowiedzenia przedmiotu najmu o których wspominał pan Remigiusz Motycki.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył również temat drogi dojazdowej do Wielspinu, gdyż skierowane zostało do nich pismo z prośbą o przystąpienie do wykonania dokumentacji. Przewodniczący komisji wyjaśnił, że zwrócono się do niego z zapytaniem, o jaką dokumentacje chodzi na wykonanie płyt, czy docelową na wykonanie drogi z kostki. Jak zaznaczył nie przypuszczał, że pojawi się kwestia utwardzenia drogi kostką, w związku z czym coś w tej sprawie nie zostało dopowiedziane.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że to czy nawierzchnia zostanie wykonana z kostki czy płyt nie przeszkadza w wykonaniu prawdziwej i kompletnej dokumentacji, która pokazuje w jaki sposób ten teren zostaje odwodniony. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że następną kwestią są uzgodnienia, gdyż według jej wiedzy Wielspin może mieć problemy z otrzymaniem zezwolenia Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na wyjazd. Dlatego jeśli mają się toczyć dalej rozmowy o budowie drogi to musi zostać wykonana dokumentacja, o której wykonaniu miasto wspomina już prawie od dwóch lat.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider w związku z powyższym stwierdził, że poinformuje zainteresowanych, że kwestia nawierzchni jest sprawą drugorzędną, najpierw musi zostać przygotowana dokumentacja oraz uzgodnienia.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem o prace jakie prowadzone są na Rynku oraz lampy, które jak słyszał mają zostać zainstalowane.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że była podpisana umowa na oświetlenie na Rynku, które zostało wybrane przez architekta. Zaznaczyła, iż termin realizacji może się przesunąć ze względu na czas oczekiwania na lampy. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, iż złożona została dokumentacja na kanalizację deszczową, parking na rynku oraz ciąg pieszo - jezdny. W kwestii chodnika wyjaśniła, że będzie on rozbierany.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż Rada nie widziała projektów lamp, a koncepcja zagospodarowania Rynku realizowana jest poza ich wiedzą.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przypomniała, że otrzymała od Rady Miasta odpowiedź, że nie będą podejmowali żadnych oświadczeń w sprawie Rynku. W kwestii projektu płyty Rynku był on prezentowany, nie wie jednak czy uzyskał akceptację, gdyż Rada nie podjęła w tej sprawie oświadczenia.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem odnośnie megafonów, które jak słyszał mają zostać zainstalowane na lampach.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest to pomysł, który przywiozła z konferencji z Włoch. Jego założeniem jest stworzenie przyjaznej atmosfery poprzez muzykę, która może być z nich puszczana. Burmistrz miasta poprosiła również Przewodniczącego Rady o przytoczenie stwierdzenia Rady dotyczącego podejmowania oświadczeń.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przypomniał stwierdzenie Rady Miasta dotyczące oświadczeń, w którym podkreślono, że nie stanowią one pomocy dla Urzędu, w związku z czym wszelkie działania burmistrz miasta będzie podejmowała na własną odpowiedzialność.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że od mniej więcej roku obserwuje działania mające na celu powstrzymanie prac na Rynku. Jako burmistrz miasta jest zobowiązana ich dopełnić oraz przy pomocy architekta doprowadzić do końca. Burmistrz miasta podkreśliła, że będzie to czynić dalej, gdyż jeśli miałaby czekać na jednomyślność ze strony Rady Miasta, to mogłaby się jej nie doczekać.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, czy jest osoba sprawująca nadzór nad pracami na Rynku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie ma takiej osoby, jest natomiast Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna oraz pani Alina Stempniak. Nawet jeśli taka osoba zostałaby zatrudniona to z dużym prawdopodobieństwem nie będzie ona chciała brać odpowiedzialności za prace innego projektanta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem o liczbę zatrudnionych w Urzędzie Miejskim pracowników.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że przygotuje takie zestawienie.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego komisji o przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie miasta Puszczykowa wspólnie z Komisją Spraw Społecznych.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził, iż nie widzi ku temu przeszkód.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że minęły trzy lata kadencji, podczas których założeniem burmistrz miasta było przygotowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, oraz Strategi Rozwoju Miasta. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem czy coś w tym kierunku zostało zrobione.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że chciałaby aby radni otrzymali Strategię Rozwoju Miasta we wrześniu, a następnie Wieloletni Plan Inwestycyjny.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, czy zostało złożone odwołanie do wykonawcy ul. Poznańskiej w związku z kałużami.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że sprawdzi, czy w tej sprawie zostało wysłane stosowne pismo.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem odnośnie pokryw wymienionych po wykonaniu ul. Poznańskiej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że były one wymieniane przed odbiorem, to co jest możliwe do zmiany zostanie zareklamowane.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zakończył posiedzenie oraz zaprosił wszystkich na wrześniową komisję.
 
 
Protokolant                                                                                                  Przewodniczący Komisji
 
 
Hanna Dudzik                                                                                              Maciej Schneider
 

Protokół nr 10/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 22.06.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 10/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 22.06.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/10/09
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 19.45
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 2. Kwestia partycypacji mieszkańców w miejskich inwestycjach.
 3. Wykonanie budżetu miasta do maja 2009 r.
 4. Wieloletni Plan Inwestycyjny.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic i rond w Mieście Puszczykowie.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który omówił projekt uchwały oraz przedstawił propozycje nazw ulic i rond.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że wskazane byłoby aby w projekcie uchwały miejsca nazw ulic i rond pozostały puste aby można było je uzupełnić podczas dyskusji na sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zgłosił wniosek o rozdzielenie projektu uchwały na dwie osobne dotyczące nadania nazw ulic i rond w Puszczykowie. Złożył również wniosek o zamianę nazwy ul. Anyżowa na Spacerową.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że proponowane nazwy Rumiankowa i Anyżowa wynikają z konieczności ujednolicenia nazewnictwa ulic w danym rejonie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki w kwestii nadania nazw rond podtrzymał swoją propozycję nazwania ronda przy ul. Kościelnej '' Rondo przy Rynku”.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wnioskiem przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego o nadanie nazwy ''Rondo przy Rynku''.
Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
Odnośnie kwestii ulic Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad nadaniem nazwy ulicy Rumiankowa.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Radny Maciej Stelmachowski złożył wniosek o nadanie nazwy ulicy Cisowa zamiast Anyżowa.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Macieja Stelmachowskiego.
Wynik głosowania: 3 głosy za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.
Pan Waldemar Luther omówił projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu. Zaproponowany okres dzierżawy to od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2012 r., natomiast wysokość czynszu ustalona zostanie w umowie dzierżawy.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem o możliwość otwarcia przedszkola miejskiego aby tym samym ograniczyć środki wydatkowane obecnie na przedszkola.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż przedszkola wykorzystały już ponad 50% zakładanych środków w budżecie miasta. Jak zaznaczył kwestia utworzenia przedszkola miejskiego poddawana była pod rozwagę, gdyż miasto miałoby pełna kontrolę nad kosztami jego funkcjonowania. Obecnie stawki dotacji obliczane są na podstawie gminy Komorniki. Jak stwierdził miasto nie dysponuje jednak odpowiednim budynkiem na lokalizację takiego przedszkola. Ponadto Zastępca burmistrza poinformował, że zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami koszty utrzymania przedszkola miejskiego trzy oddziałowego kształtowały by się w okolicach 0,5 mln zł.
Radny Władysław Hetman zasugerował zmianę w tytule projektu uchwały zasugerował zmianę w tytule projektu uchwały z ''dzierżawy gruntu'' na ''dzierżawę nieruchomości''.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem:
- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części działki nr 563.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/13 i 1576/18.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że zgłoszone zostały uwagi przez właścicieli działki o dopuszczenie większej powierzchni zabudowy, nastąpiła również zmiana przeznaczenia działki, która w całości zostanie przeznaczona pod zabudowę z jednym budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym. Jak dodała nie uwzględniono prośby o zwolnienie z opłaty planistycznej.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego pana Stanisława Sipińskiego spowodowanego podjęciem przez Radę Miasta Puszczykowo uchwały Nr 178/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębia, fragment Studziennej z przyległą zabudową, Wysoka i Jarosławska, obręb Puszczykowo Stare, ark.9, 11, 12, 14, 15 – w dwóch etapach A i B.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że uchwała jest odpowiedzią na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego pana Stanisława Sipińskiego właściciela terenu sąsiadującego z planowaną lokalizacją stacji benzynowej. Jak wyjaśniła wezwanie zostało uznane za bezzasadne, gdyż plan dopiero zostanie uchwalony. Zaznaczyła również, że obecne studium nie przewiduje w tym miejscu lokalizacji stacji. Pani Alina Stempniak wyjaśniła również, że najpierw musi zostać uchwalone studium, a dopiero potem plan zagospodarowania przestrzennego. Na ten moment wezwanie jest więc bezzasadne.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego pana Stanisława Sipińskiego.
Wynik głosowania: 4 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujących.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Projekt uchwały omówił sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, że uwzględniony w projekcie uchwały obszar osiedla jest zbyt mały dlatego proponowane będzie zwiększenie go o okręg wyborczy. Jak zaznaczył chcieliby zaproponować wstępną dyskusję jeszcze przed konsultacjami społecznymi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował przesunięcie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na następną sesję w celu jego udoskonalenia.
Sekretarz Maciej Dettlaff zasugerował zaproszenie delegacji mieszkańców, którzy wnioskowali o utworzenie osiedla na posiedzenie komisji jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził, że temat ten będzie kontynuowany w innym terminie.
Ad 2.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przypomniał o propozycji komisji dotyczącej przeliczania punktów, która miała by wynosić 2,5 pkt za każde 5 % wartości z ograniczeniem do wykonania dwóch ulic rocznie.
Jak zaznaczył kwestia partycypacji w kosztach miała by dotyczyć głównie wykonania dróg, w przypadku konieczności rozszerzenia tej kwestii będzie można podjąć dalsze rozmowy.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że kwestia partycypacji w kosztach powinna być rozszerzona również o inne inwestycje np. takie jak budowa boisk sportowych.
Członkowie komisji wyrażali swoje wątpliwości co do zasadności wprowadzenia partycypacji ze względu na możliwe zarzuty promowania przez miasto bogatych mieszkańców. Zastanawiano się również nad ograniczeniem ilości ulic które w ciągu roku mogłyby być wybudowane przy finansowym wsparciu mieszkańców. Sugerowano jedną lub dwie ulice w roku.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia ze strony prawników, czy kwestia ta jest zgodna z prawem.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił obecnych urzędników aby przebieg dyskusji przekazać pani burmistrz oraz aby wprowadzone przez nią zarządzenie (jeżeli na takie się zdecyduje) odzwierciedlało przekazane uwagi.
Ad 3.
Sekretarz Maciej Dettlaff z powodu nieobecności skarbnika Piotra Szmytkowskiego poprosił o przeanalizowanie otrzymanego materiału oraz przełożenie tematu do powrotu pracownika.
Ad 4.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił kwestię Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz zwrócił uwagę na kwotę przeznaczoną na inwestycje, która w kolejnych latach stanowić będzie ok. 30% budżetu, w roku bieżącym środki te wynoszą 12 209 000 zł. Sekretarz Maciej Dettlaff ponadto wyjaśnił, że rok 2009 musiał zostać zbilansowany na zero. Odnośnie kwestii inwestycji wyjaśnił, że środki na budowę dróg określone zostały na kwotę 2 mln zł rocznie, na boisko na ul. Jarosławskiej oraz zagospodarowanie terenu MOSiRu przeznaczony został 1 mln zł. Jak poinformował projekt na rewitalizacje budynku przy Przecznicy został rozłożony na dwa lata, w tym roku planowane jest również przeznaczenie 2,5 mln zł na remont dachu i pomieszczeń w centrum kultury. W kwestii budowy hali gimnastycznej zgodnie z wnioskami jej budowa zaproponowana została na rok 2013, można to przesunąć, zmiany te powinny być jednak przeprowadzane racjonalnie.
Sekretarz Maciej Dettlaff wspomniał również o ankiecie, która ma zostać przeprowadzona wśród mieszkańców Puszczykowa, której celem jest wskazanie przez nich najważniejszych kierunków rozwoju miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił o przedstawienie ankiety członkom komisji.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że ankieta przygotowana zostanie przez specjalistów z dziedziny socjologii po dopracowaniu zostanie ona zaprezentowana członkom komisji.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider powrócił do tematu budowy hali gimnastycznej, jak podkreślił jego zdaniem z budżetu na rok 2009 należy wykreślić zaplanowane na 400.000 PLN prace nad jej projektem ponieważ powinny rozpocząć się one w roku 2011 zaraz po wyborach do samorządu, tak aby nowe władze miasta miały możliwość zaprojektowania, rozpoczęcia i zakończenia budowy w jednej kadencji. Takie rozwiązanie zmusi władze nowej kadencji do wzięcia pełnej odpowiedzialności za realizację tego zadania.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poinformował również o pismach jakie wpłynęły do Urzędu odnośnie kwestii dróg. Jedno dotyczące ul. Chrobrego, drugie natomiast od mieszkańców ul. Słowiczej, którzy domagają się weryfikacji kryteriów utwardzania dróg.
Przewodniczący komisji wyjaśnił, że nie ma nic przeciwko zweryfikowaniu kryteriów, jak stwierdził mógłby się tym zając inny zespół niż dotychczas. Zaznaczył również, iż zgodnie z ustaleniami ponowna weryfikacja kryteriów miałaby zostać przeprowadzona w 2011 roku.
Członkowie komisji nie wyrazili chęci co do rozpoczęcia prac nad weryfikacją kryteriów.
Ad 5.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, czy ul. Kraszewskiego została odebrana.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jeszcze nie dokonano odbioru ulicy.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem czy prowadzone są już jakieś prace na dworcu, oraz czy przygotowany został projekt.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jest w trakcie zbierania ofert.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o informację odnośnie stanu realizacji inwestycji.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że obecnie czekają na otwarcie ofert na realizacje oświetlenia na Rynku, w najbliższym czasie odebrane zostanie pozwolenie na budowę ul. Roboczej, zakończył się również przetarg na remont przyziemia w starej szkole.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poruszył kwestie przetargu na dzierżawę działki na Rynku. Zwrócił się z zapytaniem czy Urząd umieścił zapisy o zachowaniu zaplanowanych funkcji dla tego budynku oraz architektury.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że architektura jest ograniczona planem.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem jak można się w tej kwestii jeszcze zabezpieczyć.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że można to zrobić w umowie notarialnej warunki, które były w przetargu zostaną bowiem powtórzone w akcie notarialnym.
Głos zabrał pan Ryglewicz, który poruszył kwestię koncepcji zagospodarowania terenu MOSiRu, zwrócił się z zapytaniem do członków komisji czy będą brali pod rozwagę wysokość kosztów przeznaczonych na ten cel.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że zgodnie z obietnicami temat MOSiRu pojawi się na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował o posiedzeniu Komisji ds. Sportu, która nie ze wszystkimi założeniami koncepcji się zgodziła. Jak zaznaczył otrzymali informację, że boiska oraz korty zostają w tym samym miejscu. W kwestii samej koncepcji jest ona podstawą do dalszej dyskusji, można do niej wciąż nanosić korekty.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, iż koncepcja ta powstała już wiele miesięcy temu, od tego czasu była możliwość przyjścia na komisję i podjęcia dyskusji na ten temat, być może dzięki temu uniknęło by się wielu emocji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem czy nastąpi rozbiórka chodnika na Rynku.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że firma została wezwana do wymiany płytek.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że firma, która zgłosiła się do przetargu znacznie zaniżyła cenę płytek (poniżej ceny producenta), w związku z czym zostali wezwani do złożenia wyjaśnień. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan zaznaczyła, że nakazano rozbiórkę płytek, kwota za wykonanie nie zostanie zapłacona.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poruszył kwestię otwarcia w lesie ścieżki edukacyjnej.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że otwarcie nastąpi 3 lipca br. jest to przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem czy miasto uczestniczy w tym przedsięwzięciu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan stwierdziła, że według jej wiedzy miasto nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem odnośnie terminu w którym mija okres gwarancji ul. Poznańskiej, gdyż jak poinformował naprzeciwko ul. Rządowej ciągle znajduje się kałuża wody.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w tej sprawie skierowane zostały odpowiednie pisma do których wykonawca ma się ustosunkować.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 19.45 zakończył posiedzenie Komisji.
 
Protokolant                                                                                                      Przewodniczący Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                  Maciej Schneider
 

Protokół nr 9/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 08.06.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 9/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 08.06.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/9/09
Godz. rozpoczęcia 17.00
Godz. zakończenia 20.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
 
Tematy:
 1. Budżet na wakacje dla dzieci.
 2. Informacja o wydatkach na działalność szkół i przedszkoli.
 3. Analiza wykonania miejskich inwestycji.
 4. Omówienie dokumentacji i kosztów budowy przystani.
 5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
 6. Plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Cichej.
 7. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował o spotkaniu jakie odbyło się z rodzicami dzieci wyjeżdżających na kolonie do Szczawy i Mrzeżyna, jak dodał szczegółowy kosztorys znany będzie po podpisaniu umowy.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, iż wypoczynek dla dzieci odbywa się w dwóch zakresach pierwszy realizowany jest przez szkoły – półkolonie, drugi przez Urząd Miasta, w tym roku są to dwie wycieczki do Szczawy oraz Mrzeżyna.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem odnośnie środków które pozostaną nie wydatkowane na ten cel.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że będzie możliwość wykorzystania ich później na jakieś inne kolonie.
Ad 2.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że po upływie pierwszego kwartału wykonanie budżetu w czterech palcówkach oświatowych oscyluje wokół 25%. Jak dodał jedyna uwaga dotyczy niewielkiego przekroczenia w wykorzystaniu środków na zakup energii.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem jak wygląda ta kwestia w porównaniu do zeszłego roku.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż nie dokonywał takiej analizy. W kwestii przedszkoli wyjaśnił, że w Puszczykowie znajdują się trzy niepubliczne przedszkola, które otrzymują dotację z budżetu miasta w wysokości 75% kosztów bieżących utrzymania. Na jedno dziecko kwota ta wynosi 417 zł, jak dodał obecne wykorzystanie w budżecie wynosi ok. 50%. W zestawienie to nie wliczono jednak czwartego przedszkola, które swoją działalność rozpocznie od końca września, dlatego pod koniec roku niezbędna będzie korekta budżetu.
Ad 3.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, o to jakie inwestycje są zagrożone w przedstawionym harmonogramie.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, iż nie widzi obecnie zagrożonych inwestycji, jak zaznaczyła na ul. Robocza oraz ul. Norwida zostały już wykonane pozwolenia na budowę, na ul Jodłową oraz ul. Gołębią będzie zgoda na realizacje w trybie spec ustawy.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z prośbą o dopisanie również ul. Nowowiejskiego.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że można dopisać ul. Nowowiejskiego nie jest ona jednak uwzględniona w uchwale budżetowej. W części opisowej uchwały zostały zaznaczone ulice przewidziane do wykonania i najpierw należałoby zacząć od zmiany w tej części. Jeśli dokumentacja będzie wcześniej i byłaby szansa na zrealizowanie to wówczas zwróci się do Rady z prośba o wstawienie danej pozycji do budżetu miasta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem odnośnie punktu 22 zestawienia, na jaka ulicę podpisana została umowa na dokumentacje.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że umowa ta dotyczy ul. Na Skarpie.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się również z zapytaniem odnośnie punktu dotyczącego opracowania kosztorysu remontu przyziemia w starej szkole.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że kosztorys został zaktualizowany, ogłoszono również przetarg na realizację remontu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider w świetle wydarzeń dotyczących opadów deszczu poruszył również kwestie ul. Słowiczej, zwrócił się z zapytaniem jak wygląda w tym miejscu sprawa chodnika.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że musi zostać ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji chodnika.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem czy ktoś w Urzędzie zastanawiał się nad ta kwestią, gdyż ulic o podobnym problemie jest na terenie miasta więcej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan potwierdziła, że Urząd zastanawia się nad tym problemem planowane jest zrobienie kompleksowego przetargu na dokumentacje nie tylko na ul. Słowiczą stwierdziła, że do tej pory nie zdarzyło się aby jakaś posesja została tam zalana.
Radny Andrzej Balcerek poinformował, że jedna posesja była zalana, miasto płaciło wówczas odszkodowanie właścicielowi.
Sekretarz Maciej Dettlaff wobec powyższego wyjaśnił, że odszkodowania przekazywane są automatycznie od ubezpieczyciela, gdyż miasta przekazuje na to odpowiednie składki.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z prośba o przygotowanie zestawienia odszkodowań jakie Urząd Miasta płacił ze swoich środków.
Radny Władysław Hetman poruszył również kwestie ul. Pułaskiego, gdzie również cały czas znajduje się woda.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podjął również temat ul. Wiązowej, gdzie również cały czas jest kałuża z wodą.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, iż na tym odcinku ul. Dworcowa nie ma kanalizacji deszczowej tylko studnie chłonne co przy dużych opadach powoduje zatrzymanie wody. W tej chwili planowane jest wykonanie normalnej kanalizacji deszczowej, która zostanie wpuszczona w ul. Brzozową i nakładkę na ul. Dworcowej ma nadzieje, iż projekt ten będzie obejmował również skrzyżowanie z ul. Wiązową.
Radny Stanisław Balbierz poinformował również o wodzie, która znajdującej się przy jadłodajni na ul. Poznańskiej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że nie ma w tym miejscu kałuży, gdyż woda stoi w ścieku.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider podkreślił, iż chciałby aby ul. Wspólna pojawiła się w rankingu dróg.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poinformował o piśmie jakie wpłynęło z Wielspinu, z prośbą o przekazanie im płyt z ul. Gołębiej, jak podkreślił jego zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie aby ich prośbę spełnić.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przypomniała, iż z uzgodnień przeprowadzonych z Wielspinem wynikało, że maja oni przystąpić do wykonania dokumentacji.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o wystosowanie odpowiedzi informującej o zgodzie na przekazanie płyt z równoczesnym przypomnieniem złożonej deklaracji odnośnie wykonania dokumentacji, która jest podstawowym elementem do dalszych prac.
Ad 4.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan omówiła zestawienie kosztów poniesionych w roku ubiegłym na budowę przystani nad Wartą.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odnośnie kwot wydatkowanych na budowę przystani poddał pod rozwagę radnych kwestie kosztów remontu przychodni.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan zwróciła uwagę na to, iż 50% kosztów poniesionych na budowę przystani stanowi dofinansowanie zewnętrzne.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośba o przygotowanie zestawienia pozwoleń na budowę jakie otrzymało miasto z uwzględnieniem dat.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zawrócił się z prośbą do burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej o przedstawienie sprawy wniosku pana Jerzego Bolewskiego o ustalenie warunków zabudowy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, iż w tym roku wpłynęły do Urzędu dwa wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na dwie sąsiadujące ze sobą działki w rejonie ul. Dworcowej. Jeden z wniosków dotyczy obecnie funkcjonującego zakładu produkcyjnego, drugi wpłynął od sąsiada, wniosek ten został jednak zawieszony. Jak dodała w takim przypadku trudno jest sobie wyobrazić aby na sąsiadujących działkach znalazły się dwa centra handlowe. Jak podkreśliła zaczęła się zastanawiać nad tym, co w przyszłości może tam powstać, gdyż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został wywołany i obejmie również ww. teren. Burmistrz miasta poinformowała, iż odbyła rozmowę z wnioskodawcą, który prawdopodobnie chce tam zrobić centrum handlowe, zadeklarował on między innymi zmianę estetyki zarówno budynku jak i otoczenia z sugerowaną również możliwością utwardzenia części ul. Solskiego. Pytanie nasuwa się jednak jedno czy obiekt ten musi być tak duży, czy można podjąć rozmowy z właścicielem i skłonić go do tego aby był on mniejszy. Jak podkreśliła decyzję o warunkach zabudowy wolno jej podjąć, nie chce jednak tego robić, gdyż wiadomo, że przy tak dużym obiekcie będzie to budzić wątpliwości mieszkańców. Przypomniała, iż wielokrotnie odbierała skargi od mieszkańców ul. Dworcowej na uciążliwość istniejącej produkcji. Wydaję się, że jest to zamiana dużej uciążliwości na mniejszą z dodatkowymi zmianami estetyki na korzyść Puszczykowa. Nasuwa się jednak pytanie czy można narzucić właścicielowi zrobienie tam czegoś innego np. domu spokojnej starości. Zwróciła się więc z prośbą o zasugerowanie co mogło by tam powstać, jak zaznaczyła nie można jednak nikomu nic narzucić, a tym samym pozbawić źródła utrzymania i zabronić prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec powyższego burmistrz miasta poprosiła o opinię członków Komisji odnośnie tego tematu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podkreślił, że członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta opowiedzieli się za wywołaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Jak zaznaczył dużym problemem w tym miejscu jest kwestia wjazdu i wyjazdu, ze względu na to, iż jest tam bardzo wąsko.
Radny Maciej Stelmachowski przypomniał, że to na wniosek Urzędu wywołany został plan, zwrócił się więc z zapytaniem czy teraz ta decyzja ma zostać zmieniona.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie jest to zmiana planu. Jak zaznaczyła patrzy na to z punktu widzenia tylko interesu oraz estetyki miasta ponieważ w miejscu, gdzie obecnie jest coś uciążliwego może powstać coś korzystniejszego oraz estetyczniejszego.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż kwestią dyskusyjną jest to, czy bardziej uciążliwe są dwa tiry dziennie, czy też kilkaset samochodów co godzinę.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła nie jest w stanie wypowiadać się na temat ilości samochodów, ale jak podkreśliła widziała wniosek oraz plan zgodnie z którym przewidzianych jest 60 miejsc parkingowych, natomiast wjazd i wyjazd może być wąskim gardłem. W sytuacji kiedy został by jednak udostępniony dla samochodów osobowych wyjazd ul. Solskiego, a właściciel zgodnie ze swoją deklaracją zgodził by się na utwardzenie tej drogi, to jak podkreśliła jest to według niej duży plus dla Puszczykowa.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zasugerował aby prowadzić dalsze rozmowy z wnioskodawcą, zaproponować mu jakiś temat i zobaczyć na jakie rozwiązania się zgodzi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się z zapytaniem, co w przypadku, kiedy decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie teraz wydana, czekamy na miejscy plan, problem ten jednak miasta nie ominie, gdyż w dalszym ciągu trzeba zwróciła się z zapytaniem co w przypadku kiedy decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie teraz wydana, czekamy na miejscowy plan, problem ten jednak nie minie miasta, gdyż w dalszym ciągu trzeba w zdecydować planie co tam będzie, dlatego konieczne jest złożenie takiej propozycji.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zasugerował aby wysłuchać opinii mieszkańców tej okolicy na ten temat aby nie było potem pretensji.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił się z zapytaniem o zdanie na ten temat najbliższych sąsiadów obu działek.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że mogą oni zostać o tym powiadomieni dopiero po przygotowaniu projektu decyzji. Jak zaznaczyła osobiście rozmawiała z kilkoma mieszkańcami z otoczenia tych działek, którzy maja do tego stosunek ambiwalentny, zawsze jednak osoby mieszkające w pobliżu będą narażone na uciążliwości wynikające z tytułu prowadzonej tam działalności produkcyjnej lub handlowej
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że w planie można zaznaczyć rodzaj działalności, który nie może zostać dopuszczony na tym terenie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że w takim razie idziemy dalej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przypomniała jednak, że trzeba będzie się z tym problemem zmierzyć. Decyzja ta może być pozytywna ale konieczne jest zwrócenie się z jakąś propozycją do wnioskodawcy, gdyż nie można mu tak po prostu zlikwidować zakładu zastanawiała się jednak nad wydaniem decyzji, która będzie sankcjonowana w planie, pod warunkiem jednak, że ta decyzja będzie korzystna dla miasta.
Ad 5.
Głos zabrała pani Maria Mielcarek, która poinformowała, że uwagi z poprzednich spotkań komisji zostały umieszczone w studium, wszelkie uchybienia zostały poprawione, zdefiniowane zostały kierunki rozwoju miasta z naciskiem na funkcje mieszkaniowe, wykluczone zostały usługi marketów o powierzchni powyżej 2000 m2 .
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest to materiał, który idzie do uzgodnień, na tym etapie dopuszczalna jest możliwość szlifowania estetyki poprosiła więc o skoncentrowanie się na kwestiach merytorycznych studium dotyczących funkcji, które zostały zaproponowane.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że przygotowany materiał musi zostać przekazany do marszałka, wojewody oraz organów ustawowo przypisanych do uzgadniania oraz opiniowania studium. Następnie studium zostanie wyłożone do publicznego wglądu oraz poddane dyskusji publicznej. Podczas dyskusji publicznej będzie możliwość zgłaszania uwag.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że jeśli w momencie wyłożenia publicznego wyjdą potrzeby zmiany przeznaczenia terenu to trzeba ponowić zakres uzgodnień.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poruszyła kwestię tematu spornego jakim jest teren na skrzyżowaniu ul. Studziennej i ul. Wysokiej, gdzie chcą zapisać o dopuszczalnej możliwości lokalizacji stacji paliw. Przypomniała również genezę zmiany studium, która jest wynikiem wniosku właścicieli, którzy zaproponowali w tym miejscu tego typu usługi, a do tej pory było to niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wyjaśniła czuje się zobowiązana do podpisania tego, o co poprosili właściciele oraz do tego aby dotrzymać swojej obietnicy wyborczej, że będzie próbowała znaleźć lokalizację dla stacji paliw. Jak podkreśliła być może, iż jedynym sposobem rozwiązania tego problemu będzie przeprowadzenie referendum wśród mieszkańców Puszczykowa.
Członkowie komisji opowiedzieli się za zapisaniem w studium możliwości lokalizacji stacji paliw przy drogach wojewódzkich bez sprecyzowania konkretnego skrzyżowania.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem czy coś uległo zmianie odnośnie zapisów dotyczących szkolnictwa, gdyż w pierwszej wersji studium była mowa tylko o konieczności modernizacji obiektów oświatowych.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że studium jest rodzajem dyspozycji przestrzennej, pokazywany jest teren pod usługi oświaty i w ramach tego terenu mogą być realizowane rożnego rodzaju obiekty. Nie ma natomiast sygnałów aby konieczne było poszukiwanie nowego terenu pod tego typu obiekty.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przypomniał, że w ostatnich zapisach była mowa, że nie jest konieczne poszerzanie np. powierzchni szkoły, wskazana została tylko konieczność modernizacji obiektów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o koncepcji zlokalizowania w budynku na ul. Przecznica usług oświaty i edukacji dla młodzieży, które ma nadzieje, że będą prowadzone przy współpracy z harcerzami.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się również z zapytaniem o wielkość dopuszczalnego podziału działek gdyż w poprzednim planie w rejonie Starego Puszczykowa dopuszczalne były działki o powierzchni od 1 200 m2 w przedstawionym studium mowa jest o 2 000 m2. Jak zaznaczył należało by się skupić bowiem bardziej na dzieleniu działek o powierzchni 1 200 m2 niż na tworzeniu takich o powierzchni 2 000 m2.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że dotyczy to nowych podziałów gruntów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w momencie przyzwolenia na dzielenie działek na mniejsze problemem stanie się obsługa komunikacyjna.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że obecny plan zezwala na działki o powierzchni 1200 m2 do linii ul. Sobieskiego, natomiast przy lesie 3000 m2 .
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się również z zapytaniem odnośnie terenu przy oczyszczalni ścieków, czy zapis w studium odnośnie tego terenu jest dla miasta korzystny, czy lepiej aby pozostał on terenem rolnym.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że kwestia ta wiąże się z obecnością tirów na terenie miasta. Obowiązuje bowiem zakaz tranzytu tirów przez miasto, nie ma jednak zakazu ich wjazdu do Puszczykowa, gdyż taki uniemożliwił by prowadzenie działalności gospodarczej niektórym podmiotom, co z punktu widzenia prawa jest niezgodne. Dlatego też chciałaby zapewnić parking dla tirów poza miastem.
Jak podkreśliła pani Maria Mielcarek teren ten nie jest atrakcyjny dla funkcji mieszkaniowej bądź usługowej poprzez swoja lokalizację w pobliżu oczyszczalni ścieków. W związku z czym jest to teren odpowiedni na lokalizacje tego typu uciążliwych funkcji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że ze względu na otoczenie miasta nie ma na jego terenie innego miejsca, gdzie można by tego typu uciążliwą działalność przenieść.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem o powierzchnie omawianej działki.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że jest to ok. 10 hektarów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła, że trzeba myśleć na 30 lat do przodu oraz przewidywać pewne procesy rozwojowe.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem odnośnie zapisów dotyczących możliwości budowania domów do ośmiu mieszkań oraz lokalizacji budynków wielorodzinnych z mieszkaniami komunalnymi. Podjął również kwestię znaczenia terminu ''obiekty zamieszkania zbiorowego''.
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że definicja ta wynika z prawa budowlanego jej znaczenie jest bardzo szerokie może to być hotel, dom starców, internat lub dom księży.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że cały czas starano się wykluczyć w Puszczykowie możliwość zabudowy wielorodzinnej. Zaproponował aby uwzględnić zapis umożliwiający taką zabudowę tylko na terenach miejskich aby tym samym mieć wpływ na to co powstanie. Jak zaznaczył nie powinno być zgody na możliwość wprowadzenia wszędzie takiej zabudowy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się więc z zapytaniem, co w takim przypadku ma zrobić z wnioskiem szpitala w Puszczykowie o przekształcenie obecnego hotelu pracowniczego w budynek mieszkalny.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o uwzględnienie uwag dotyczących zabudowy wielorodzinnej w studium.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała członków komisji o piśmie jakie wpłynęło od mieszkańców ul. Słonecznej dotyczące zmiany zagospodarowania MOSiRu. Jak wyjaśniła koncepcja sporządzona przez projektanta jest nadal kwestią otwartą oddaną pod publiczną dyskusję.
Jak podkreśliła teren ten zawsze był ośrodkiem sportu i rekreacji i jako teren publiczny powinien nadal spełniać taką funkcję.
Ad 6.
Pani Maria Mielcarek omówiła kwestie planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Cichej jak wyjaśniła wniesiono dwie uwagi pierwsza dotyczyła uwzględnienia dachów mansardowych, druga zniesienia opłaty planistycznej, nie ma jednak odpowiednich argumentów, które pozwoliły by ten wniosek uwzględnić.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider o godz. 20.00 zakończył posiedzenie komisji, kolejny termin wyznaczono na 22 czerwca na godz. 17.00.
 
 
 
Protokolant                                                                                                     Przewodniczący Komisji
 
 
Hanna Dudzik                                                                                                  Maciej Schneider
 

Protokół nr 8/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 25.05.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 8/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 25.05.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/8/09
Godz. rozpoczęcia 17.00
Godz. zakończenia 19.50
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawa sali gimnastycznej przy ul. Libelta.
 3. Budżet Dni Puszczykowa.
 4. Przetarg na działkę na Rynku.
 5. Analiza stanu wykonania miejskich inwestycji.
 6. Przygotowanie do przetargu na transport autobusowy.
 7. Zapoznanie z dokumentacją i kosztami budowy przystani kajakowej.
 8. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, jak wyjaśnił opłaty z tytułu przekształcenia ustalone zostały przez rzeczoznawcę.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaznaczył, że mowa była o przekształcaniu w prawo własności nieruchomości mających 30 lat.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, iż wywoływane były już uchwały, w których w przekształcenie w prawo własności oddawane były działki młodsze.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podkreślił, że Rada przyjęła zasadę mówiącą o działkach mających 30 lat.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
Wyniki głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący.
(Nieobecny radny Zbigniew Czyż)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działka nr 504/1.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że działka której dotyczy projekt przedłożonej uchwały znajduje się niedaleko szkoły podstawowej, przy ul. Zielonej, jest to pasek ziemi o powierzchni 303 m2, dzierżawiony na okres trzech lat. Wyjaśnił, iż konieczność podjęcia uchwały wynika z wymaganej zgody Rady Miasta na przedłużenie okresu dzierżawy.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że jeśli przydatność omawianej działki jest dla miasta niewielka to można by zastanowić się nad zwiększeniem okresu dzierżawy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował kontynuację dyskusji podczas sesji Rady Miasta
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres lat 20.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przypomniał o konieczności naniesienia poprawki w tytule projektu uchwały w postaci zamiany słowa „gruntu’’ na „nieruchomości’’.
Ponadto Przewodniczący komisji Maciej Schneider odczytał pismo jakie wpłynęło od mieszkańców Puszczykowa w sprawie przychodni.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński zdementował głosy o likwidacji przychodni. Jak podkreślił kwestia ta była przedmiotem dyskusji m.in. Komisji Spraw Społecznych. Zastępca burmistrza zaznaczył, że miasto nie ma możliwości prawnych zabronienia prowadzenia takiej działalności ani zamknięcia przychodni. Poinformował również o spotkaniu jakie odbyło się z przedstawicielami spółki ''Salus'' oraz propozycjach ze strony Burmistrza miasta. Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że z rozmowy z dr A. Laskowskim jasno wynika, że pomimo nie przystąpienia do przetargu lub jego ewentualnej porażki nie spowoduje to zaprzestania prowadzenia działalności lekarskiej przez firmę ''Salus''. Jak podkreślił w związku z powyższym nie ma więc możliwości aby usługi podstawowej opieki zdrowotnej nie były pełnione. Warunkiem przetargowym będzie zachowanie ciągłości opieki lekarskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się więc z prośba o podsumowanie polityki Urzędu Miasta w tej kwestii.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że przewidywane są dwa rodzaje kosztów, które będzie musiał ponieść podmiot dzierżawiący budynek. Pierwsze związane będą z przystosowaniem obiektu do wymagań wynikających z rozporządzenia, na co wyznaczony zostanie odpowiedni termin. Drugi rodzaj kosztów wynikać będzie z dodatkowych nakładów, jakie podmiot będzie planował włożyć w remont budynku, co będzie stanowić rodzaj karty przetargowej na jego korzyść.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że jego zdaniem kryje to niebezpieczeństwo dla Urzędu oraz mieszkańców, gdyż podobna sytuacja miała już miejsce w przypadku budynku Geobudu. Jak podkreślił kwestia ta powinna zostać rozwiązana w sposób bezpieczny, zaznaczył również, iż budynek przychodni jest własnością miasta i ma ono prawo przeprowadzić w nim remont, a następnie wynająć na jasnych warunkach w drodze przetargu za wyższą kwotę.
Głos w dyskusji w sprawie przychodni zabrała również przybyła na posiedzenie pani Joanna Wietrzyńska, przedstawicielka spółki zainteresowanej wydzierżawieniem budynku przychodni.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem o możliwości wypowiedzenia przez miasto umowy podmiotowi w przypadku nie realizowania przez niego zobowiązań.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że w przypadku, nie realizowania przed podmiot podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców nastąpi natychmiastowe wypowiedzenie umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podkreślił, że chciałby aby zaznaczono, iż w przypadku remontu budynku przychodni nie będzie sytuacji, kiedy mieszkańcy nie będą mieli możliwości skorzystania ze świadczeń lekarskich.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że chcąc rozpocząć działalność nowy podmiot będzie musiał uzyskać zgodę Sanepidu. Jak wyjaśnił z posiadanych przez niego informacji wynika, że obecny podmiot może prowadzić działalność w dotychczasowym budynku, natomiast nowy podmiot takiej zgody od Sanepidu nie dostanie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaznaczył również, że trudno jest głosować nad uchwałą w przypadku kiedy nie znane są warunki umowy dzierżawy.
Po dyskusji Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres lat 20.
Wyniki głosowania: 4 głosy za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która wyjaśniła, że projekt uchwały jest odpowiedzią na wniosek pani Małgorzaty Szczotki o lokalizacje budynku oświatowego na ul. Wiosennej. Jak podkreśliła jest to głównie plan porządkująco – regulacyjny, cały obszar objęty jest zabudową mieszkaniową.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wyniki głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, iż główne zmiany w budżecie wynikają między innymi ze zmiany w rozliczeniach organizacji pozarządowych, a także z nowych środków przekazanych od wojewody. Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił wprowadzone zmiany oraz przesunięcia w poszczególnych działach, rozdziałach oraz paragrafach budżetu.
Ponadto skarbnik miasta przedstawił również proponowany sposób rozdysponowania wolnych środków w budżecie miasta, które wykorzystane mają zostać między innymi na zmniejszenie zobowiązań miasta, inwestycje drogowe, remonty mienia komunalnego, realizację Miejskiego Centrum Kultury, a także Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośba o szczegółowe rozpisanie kwot o których zwiększenie występowały poszczególne Referaty. Jak podkreślił do zadań Rady Miasta należy dzielenie budżetu, w związku z czym chciałby wiedzieć co za te pieniądze ma być realizowane.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę na to, iż do tej pory mówiono o braku funduszy na przeprowadzenie remontu przychodni, a teraz okazuje się, że miasto ma prawie 5 mln wolnych środków, z którymi nie wiadomo co zrobić.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że Rada powinna zastanowić się nad tym, na co lepiej spożytkować wolne środki, na przychodnie, czy też na Centrum Kultury z którego korzystać będzie znacznie mniejsza ilość osób.
Na zakończenie dyskusji na temat budżetu zadecydowano, iż nad projektem uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009 radni głosować będą na sesji Rady Miasta.
Ad 3.
Głos zabrała pani Agnieszka Zielińska, która przedstawiła harmonogram imprez zaplanowanych podczas ''Dni Puszczykowa''.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż przeraża go przeznaczona na ten cel kwota prawie 200 tys. zł, gdyż jak zaznaczył należałoby się zastanowić czy budżet miasta stać na ponoszenie tak wysokich nakładów.
Ponadto Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż przy taki wysokich nakładach finansowych wydarzenie to powinno zostać dobrze rozreklamowana.
Ad 2.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider odczytał przygotowane przez siebie oświadczenie w sprawie sali gimnastycznej przy ul. Libelta w którym wycofał swoje poparcie dla pomysłu rozpoczęcia budowy ww. sali jednocześnie składając wniosek o zaplanowanie budowy na lata 2012/2013 (Tekst oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
W związku z powyższym poprosił o opinie na ten temat pozostałych członków komisji.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził, iż w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego nie ma informacji o konieczności budowy nowej sali gimnastycznej, znajduje się tylko zapis mówiący o tym, iż budynki oświatowe powinny zostać poddane modernizacji. Jak podkreślił jest za tym aby zrobić sale gimnastyczną w późniejszym terminie, ale porządnie.
Po dyskusji na ten temat członkowie Komisji opowiedzieli się za budową hali widowiskowo sportowej w mieście dopiero po 2010 roku.
Ad 7.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła stan prac związanych z budową przystani na Warcie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośbą do pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan o przygotowanie pisemnego zestawienia z uwzględnieniem dat oraz kwot wydatkowanych na budowę przystani nad Wartą.
Ad 6.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował o spotkaniu jakie odbyło się w sprawie powołania międzygminnego związku, który odpowiadałby za zbiorową komunikacją w gminach. W pracach nad jego powołaniem bierze udział między innymi Poznań, Murowana Goślina, Luboń oraz Mosina. Ponadto Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że pomysł ten zrodził się po tym jak MPK stało się tzw. operatorem wewnętrznym i nie będzie mogło wykonywać usług poza swoją gminą. Dodał również, iż trwają prace nad przygotowaniem statutu dla związku, który miałby zostać powołany w tym roku.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński zaznaczył również, że bez akceptacji Rady żadne uzgodnienia nie będą przeprowadzane, gdyż to Rada Miasta musi wyrazić zgodę, natomiast gotowa oferta zostanie wszystkim przedstawiona.
Ad 4.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który wyjaśnił, że ogłoszony został przetarg na dzierżawę działki na Rynku, termin przetargu upływa 22 czerwca br. Jak podkreślił jedynie użytkowanie wieczyste daje możliwość aby miasto miało wpływ na to, co zostanie na niej zrobione. Budowa będzie musiała zostać rozpoczęta i zakończona w ciągu trzech lat.
Ad 8.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę na działkę przy szpitalu na narożniku ul. Bema i ul. Kraszewskiego na której prowadzona jest prawdopodobnie sieć energetyczna do budynku.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podkreślił, że Rada jest zaskakiwana nowymi inwestycjami, miały być przygotowane plany, harmonogramy oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny, wszystko miało być przejrzyste. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o przygotowanie chociaż roboczego harmonogramu zaplanowanych przez Urząd inwestycji, które powinny zostać zaakceptowane przez Radę Miasta. Jak podkreślił nie ma bowiem sensu budowanie kolejnych placów zabaw, z których nikt nie korzysta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyznaczył termin kolejnego posiedzenia komisji na 8 czerwca br. podczas którego omówione zostaną pozostałe tematy. Posiedzenie komisji zakończono o godz.19.50.
 
 
.
Protokolant                                                                                                   Przewodniczący Komisji
 
 
Hanna Dudzik                                                                                               Maciej Schneider
 
 

Protokół nr 7/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 20.04.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 7/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 20.04.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/7/09
Godz. rozpoczęcia 17.00
Godz. zakończenia 19.20
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Kwestia zagospodarowania płyty Rynku.
 2. Sprawa Zakola Warty.
 3. Sprawa przychodni.
 4. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 3.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider rozpoczął posiedzenie komisji od omówienia kwestii przychodni.
Po dyskusji na temat rozwiązania problemu związanego z dalszym funkcjonowaniem przychodni w Puszczykowie przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem kto z członków komisji jest za przeprowadzeniem przetargu w celu wyłonienia najemcy nowej przychodni na wieloletnią dzierżawę z uwzględnieniem zagwarantowania obsługi zdrowotnej dla mieszkańców.
Wyniki głosowania: „za” - 4, „przeciw” - 2, „wstrzymało się” - 0
(podczas posiedzenia nieobecny był radny Zbigniew Czyż).
Następnie przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem do Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, czy satysfakcjonują go otrzymane odpowiedzi na zadane przez niego podczas sesji Rady Miasta zapytania dotyczące Rynku.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że zadał proste pytania, na które nie otrzymał odpowiedzi, natomiast te które zostały mu przedstawione są dla niego niezrozumiałe.
Na pytania radnego Stanisława Balbierza odnośnie aneksu dotyczącego zmiany materiałów na Rynku pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że Rada Miasta przyjęła wykonanie z kostki granitowej, w związku z tym zwiększona została wartość zamówienia o 50%.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że do Urzędu przekazano właściwe sformułowane przez niego zapytania, zostały one jednak zmienione, natomiast udzielone wyjaśnienia są fragmentaryczne.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał również, że spotkania komisji odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu, a informację, że koncepcja została zmieniona otrzymali mimochodem. Jak podkreślił Rynek jest o tyle ważną i kosztowną inwestycją, że powinien zostać wykonany w sposób porządny oraz zgodny z harmonogramem, a nie pomysłami osób niekompetentnych. Zaznaczył również, że zmiany w koncepcji z 2008 roku zostały zrobione bez zgody Rady, a tym samym zostali postawieni przed faktem dokonanym.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się również z zapytaniem odnośnie stanu projektowego oświetlenia na Rynku.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że jest projekt oraz pozwolenie na budowę oświetlenia
kwestią problematyczną jest dobór odpowiednich lamp.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że decydować o tym powinni fachowcy, gdyż płyta Rynku ma być czymś co będzie przyciągać mieszkańców.
Głos zabrał pan Zbigniew Braszak projektant sieci energetycznej, wyjaśnił, że lampy zostały rozprowadzone zgodnie z projektem pana A. Stempniaka z wyjątkiem oświetlenia chodnikowego. Zostało ono zakwestionowane, w związku z trudnościami ze znalezieniem odpowiednio wytrzymałych lamp po których swobodnie mogły by przejeżdżać samochody. Jak dodał drugim powodem dla którego zrezygnowano z tego typu oświetlenia było by wynikające z niego przecięcie uzbrojenia szeregiem łączących się kabli, co w przypadku awarii mogłoby spowodować całkowite odcięcie oświetlenia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w tej kwestii czekała na wytyczne od pana A. Stempniaka, których nie otrzymała. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała również, że pomimo wycofania się projektanta nie mogła pozwolić sobie na wstrzymanie prac na Rynku do czasu znalezienia kogoś nowego. Jak dodała w tym roku w harmonogramie przewidziana jest realizacja pasa pieszo jezdnego oraz małego rynku, poprosiła o zwrócenie uwagi na to jak zmieniała się koncepcja na mały rynek. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w projekcie pojawiła się ulica okalająca Rynek od tyłu, dzięki której nie będzie potrzebny ruch tranzytowy.
W tym miejscu posiedzenie komisji z usprawiedliwionych przyczyn opuścił Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki.
Głos zabrał również projektant pan Krzysztof Krzepkowski, który wyjaśnił, iż przedstawiony rysunek jest tylko projektem, koncepcją do której można wnosić zmiany.
Na prośbę burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej pan Krzysztof Krzepkowski zaprezentował proponowaną przez siebie koncepcję zagospodarowania płyty Rynku. Przedstawił między innymi rozwiązania odnośnie zieleni, miejsc wypoczynkowych, części dla samochodów, czy też zamontowania sceny. Jak podkreślił sprawa ta jest jednak cały czas otwarta.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem odnośnie lokalizacji hydrantów na Rynku.
Pan Zbigniew Braszak wyjaśnił, że zgodnie z przepisami Aquanetu zostały zamontowane hydranty podziemne.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że zwracał się z prośba o prowadzenie inwestycji budowy rynku zgodnie z wszelkimi normami powinny być przygotowane koncepcje, projekty, a wszystko powinno być wykonywane przez fachowców.
Pan Krzysztof Krzepkowski zwrócił się do radnych z prośbą o uwagi i spostrzeżenia odnośnie koncepcji zagospodarowania Rynku, wówczas będzie mógł przygotować wizualizację.
Ad 4.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za 2008 rok, oraz opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenie absolutorium burmistrzowi, obie opinie były pozytywne. W związku z tym, iż kwestie dochodów oraz wydatków omówione zostały na wcześniejszych posiedzeniach Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta skarbnik Piotr Szmytkowski poprosił o pytania do sprawozdania.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał o zestawieniu środków zewnętrznych o jakie wnioskowało miasto.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że takie zestawienie zostanie przygotowane do środy.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił się z zapytaniem odnośnie projektów, czy w ich tworzeniu uczestniczyli tylko pracownicy Urzędu, czy też inne osoby specjalnie do tego zatrudnione.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w województwie Wielkopolskim środków tych było mniej niż w województwach wschodnich, większe szanse miały również większe projekty, jak dodała Puszczykowo prawie zawsze plasowało się w środku rankingu poprzez swoją sytuację. Planowane jest również zrobienie wspólnego projektu w ramach Mikroregionu aby zyskało na tym nie tylko Puszczykowo, ale i gminy sąsiednie. Przygotowywany będzie również wniosek na rewitalizacje obiektów powojskowych.
Na zakończenie dyskusji Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za rok 2008.
Wyniki głosowania: „za” - 3, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1
(Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz uczestniczący w posiedzeniu komisji nie wziął udziału w głosowaniu.)
Ad 2.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider w kwestii zakola Warty przypomniał, że żadne z trzech zaproponowanych przez radnych poprawek nie przeszły, natomiast pani burmistrz stwierdziła, że w takiej sytuacji będzie kontynuowała propozycję przedstawioną przez miasto.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odnośnie stwierdzenia przewodniczącego komisji Macieja Schneidera wyjaśniła, że w swojej wypowiedzi użyła ''skrótu myślowego'', za który przeprosiła. Dodała również, iż miasto nie ma czasu oraz nie chce wstrzymywać prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak wyjaśniła wszystkie wypowiedzi na temat Zakola były potrzebne aby można było przekazać projektantom jakieś uwagi. Po znacznych modyfikacjach ma zostać przygotowany projekt, powstaje również praca dyplomową na temat zakola Warty, jej autor otrzymał wszystkie materiały, które pojawiły się na ten temat.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła również dalsze procedury związane z uchwalaniem planu dla zakola Warty (załącznik do niniejszego protokołu).
Członkowie komisji zadecydowali, że kwestia ta powinna zostać przedyskutowana przez całą Radę Miasta, stąd wniosek o wspólne posiedzenie Komisji
Głos w dyskusji zabrał również pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski stwierdził, iż niezrozumiała jest dla niego determinacja w dążeniu do zabudowania zakola.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z prośba o przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Puszczykowa przez Komisje Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisje Edukacji Kultury i Sportu.
Ad 5.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował o poruszanym podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych problemie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, jak zadecydowano w celu zaszczepienia dziewczynek z rocznika 1996 miasto weźmie udział w programie realizowanym przez Starostwo Powiatowe, natomiast w celu dokończenie szczepień w roczniku 1995 konieczne będzie zapewnienie środków z budżetu miasta.
Radny Stanisław Balbierz ponowił sprawę nie zamykanej bramy na boisku przy ul. Jarosławskiej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że brama ta zostanie zamknięta na stałe.
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski ponownie poruszył problem wysypywania odpadów ulicznych na zakole Warty.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że odpady te nie są odpadami toksycznymi, jest pozwolenie na odprowadzanie wody deszczowej bezpośrednio do Warty, dotyczy to więc również piasku
Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski podjął również temat planowanej budowy hotelu przy ul. C. Ratajskiego, wyraził swoje zdziwienie dla tego faktu, gdyż w otoczeniu planowanego hotelu jest zabudowa mieszkaniowa. Jak dodał w tej sprawie nie były prowadzone również z mieszkańcami żadne konsultacje. Pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski stwierdził, iż pomysł lokalizacji w tym miejscu hotelu jest chybiony i wywoła szereg konfliktów. W związku z powyższym zwrócił się do radnych z prośbą o kontrolę nad tym co dzieje się w mieście.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odniosła się do uwag pana Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego. Wyjaśniła między innymi, że na wniosek mieszkańca zgodnie z przepisami jest zobowiązana do wydania decyzji administracyjnej. Jak dodała dla omawianego obszaru nie ma obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z przeprowadzona analizą w pobliżu usytuowany jest historyczny budynek spełniający podobna funkcję, w związku z czym nie miała możliwości wydanie decyzji odmownej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił o wyjaśnienia, czy miasto zamierza podjąć jakieś kroki w kwestii Geobudu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie udzieli odpowiedzi na to pytanie, gdyż na razie czekają na decyzje ze Starostwa Powiatowego. W zależności od niej oraz od tego, czy Geobud wystąpi z roszczeniami wobec miasta, podjęte zostaną odpowiednie kroki. Dodała również, że chciałaby doprowadzić do sytuacji, kiedy nie trzeba będzie występować na drogę sądową, obecnie zwrócono się o wstrzymanie wykonania wyroku.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider o godz 19.20 zakończył posiedzenie zapowiadając kontynuację dalszej części komisji w poniedziałek 27 kwietnia.
 
Protokolant                                                                                         Przewodniczący Komisji
 
Hanna Dudzik                                                                                          Maciej Schneider
 

Protokół nr 6/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 30.03.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 6/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 30.03.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/6/09
Godz. rozpoczęcia 17.00
Godz. zakończenia 20.20
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Kontynuacja analizy wykonania budżetu za rok 2008.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadwarciańskich - zakole Warty.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że komisja wyraziła już swoje zdanie na temat zagospodarowania terenów zakola Warty.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował aby kwestię tą poddać pod dyskusję na sesji Rady Miasta i wtedy podjąć decyzje o głosowaniu nad oświadczeniem.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Głos w tej sprawie zabrał pan Waldemar Luther, który omówił projekt uchwały, jak wyjaśnił użytkownicy działek złożyli wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, wysokość zaproponowanej bonifikaty to 95%.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
Wyniki głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0
(nieobecny radny Zbigniew Czyż)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy niewielkiej działki położonej na ul. Gwarnej, która powstała na skutek ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2, właściciel sąsiedniej nieruchomości zwrócił się z wnioskiem o uregulowanie stanu prawnego tej działki, gdyż została ona przez niego zagospodarowana.
Wobec braku głosów Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży działki.
Wyniki głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Projekt uchwały omówił pan Waldemar Luther, który wyjaśnił, że dotyczy ona działki na ul. Poznańskiej, na której dzierżawca wybudował budynek handlowy, na podstawie decyzji z  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nastąpił odbiór nieruchomości. Obecnie właściciel złożył wniosek o sprzedaż.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, czy elewacja budynku została wykonana zgodnie z koncepcja.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie sprawdzała wykonania budynku pod tym względem.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o sprawdzenie, czy budynek został ukończony zgodnie z projektem i koncepcją.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z prośbą komisji o sprawdzenie wykonania elewacji budynku.
Wyniki głosowania: „za” - 1, „przeciw” - 3, „wstrzymało się” - 2
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży działki położonej na ul. 3 Maja. Osoba, która złożyła wniosek, w momencie kiedy dowiedziała się o ustalonej kwocie poprosiła o jego wycofanie.
Pani Alina Stempniak dodała, że jest to działka, która znajduje się przy lesie bez dostępu do drogi. Nie może zostać ona samodzielnie zabudowana.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował aby zastanowić się nad dzierżawą tych gruntów.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o przeanalizowanie sposobu rozwiązania tej sprawy. Zasugerował również przeprowadzenie rozmów z właścicielem i zaproponowanie niższej ceny gruntu.
Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że sprawa ta zostanie rozwiązana, wyjaśnił również, że podczas sesji Rady Miasta będzie wniosek o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad i wprowadzenie na jej miejsce uchwały o zamianie gruntów.
Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który omówił projekt uchwały wyjaśnił, że dotyczy ona gruntu przy ul. Nadwarciańskiej, jak dodał miasto jest właścicielem pasa ziemi na granicy z działką, dlatego można by dokonać zamiany działek w calu przejęcia pasa wzdłuż Warty, który stanowiłby przedłużenie terenu zakola i doprowadził do uruchomienia ciągu pieszego wzdłuż rzeki. Zamiana ta byłaby ekwiwalentna pod względem wartości.
Członkowie komisji podjęli dyskusję na temat projektu uchwały zastanawiano się nad możliwością rozwiązania tej sprawy.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, iż sprawa ta jest o tyle skomplikowana, gdyż w międzyczasie zgłosiła się właścicielka działki po drugiej stronie drogi, która również złożyła wniosek o nabycie tej nieruchomości argumentując to tym, iż kiedyś działka ta miała stanowić część jej nieruchomości. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał również, iż odbyło się spotkanie z obydwoma wnioskodawcami sprawa ta jest o tyle trudna, gdyż właściciel działki jest zdeterminowany, i gotowy ogrodzić działkę, a tym samym zablokować dostęp do rzeki.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaznaczył, że najważniejsze jest szybkie wykonanie planu zagospodarowania aby możliwe było wykupienie tych gruntów.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaznaczył, że wypowiedź ta stanowi opinię komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał również, że należałoby przeprowadzić rozmowy z wszystkimi właścicielami działek położonych wzdłuż ciągu spacerowego.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów.
Wyniki głosowania: „za” - 2, „przeciw” - 4, „wstrzymało się” - 0
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębia, fragment Studziennej z przyległą zabudową, Wysoka i Jarosławska, obręb Puszczykowo Stare, ark. 9, 11, 12, 14, 15.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że obszar objęty proponowanym planem zamknięty jest ul. Gołębią i terenem przy ul. Studziennej. Dodała również, że jakiś czas temu złożony został wniosek o ustalenie lokalizacji stacji benzynowej stąd konieczność włączenia tego obszaru do planu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował zastanowienie się nad podzieleniem planu na dwa etapy A i B, gdyż w przypadku protestów nie możliwe będzie jego uchwalenie w całości.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaproponował podzielenie planu na dwie części z granicą wzdłuż ul. Studziennej.
Po dyskusji na temat budowy stacji benzynowej Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, kto z członków komisji jest za tym aby w tym miejscu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wziąć pod uwagę lokalizację stacji benzynowej.
Wyniki głosowania: „za” - 1, „przeciw” - 4, „wstrzymało się” - 1
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zauważył, że powinno się tą kwestie poddać pod konsultacje społeczne i zapytać o zdanie mieszkańców Puszczykowa.
Członkowie komisji zadecydowali o podjęciu konsultacji społecznych przed wywołaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zarządził 5 minutową przerwę w obradach.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że propozycja planu związana jest z realizacją zamiaru pani burmistrz wykupienia terenu przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem na buforowy parking – cześć B planu, cześć A dotyczy lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.
Głos w tej sprawie zabrał pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który krytycznie odniósł się do koncepcji stworzenia parkingów. Zaproponował aby wysiłki Urzędu skupiły się na wprowadzeniu szynobusu na trasie do Poznania, który jeździł by z pewną częstotliwością.
Radny Stanisław Balbierz podjął kwestię sprzątania zatoczek przy ul. Poznańskiej, gdyż jak wyjaśnił prace te nie zostały przeprowadzone dokładnie.
Sekretarz Maciej Dettlaff w kwestii sprzątania ulic poprosił o skierowanie uwag do wydziału gospodarki komunalnej.
Członkowie komisji dyskutowali nad kwestią przeznaczenia terenu przy ul. Moniuszki na lokalizacje parkingu buforowego.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
Głos w tej sprawie zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, iż organizacja ta ma na celu promocje miasta, dlatego uzasadnionym jest przystąpienie do niej. Jak dodał koszt uczestnictwa wynosi 0,10 zł od mieszkańca w gminie. Dzięki przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Puszczykowo będzie miało możliwość uczestnictwa w organizowanych przez nią przedsięwzięciach.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach składki członkowskiej miasto będzie również uczestniczyć w dodatkowych działaniach WOTu.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że składka ta jest przeznaczona na podstawowe działania prowadzone w ramach WOTu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem o dodatkowe opłaty wpisowe oraz członkowskie.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że składka członkowska wynosi 0,10 zł od mieszkańca, natomiast informacja o opłacie wpisowej zostanie uzupełniona na sesji Rady Miasta.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
Wyniki głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Głos w tej sprawie zabrał Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński, który wyjaśnił, że uchwała została przygotowana po przeprowadzonym rozeznaniu w sąsiednich gminach. Ceny ujęte w projekcie uchwały zostały wyliczone na podstawie stawek obowiązujących obecnie na terenie Puszczykowa.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński dodał również, że firma Eko-Rondo nie może podnieść stawek powyżej określonych w proponowanej uchwale.
Członkowie komisji dyskutowali nad kwestią kontroli przez miasto wywozu śmieci przez mieszkańców Puszczykowa.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośbą o przedstawienie wysokości podatku śmieciowego obowiązującego w innych gminach.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że obecnie wprowadzenie takiej opłaty może nastąpić tylko na drodze referendum, dodał jednak, iż trwają prace nad przesunięciem takich kompetencji na radę gminy, wtedy będzie można się do tego przygotować. Jak zauważył wypracowany w Puszczykowie system odbioru śmieci funkcjonuje dobrze, dlatego też nie należy psuć
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wyniki głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 0
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Projekt uchwały omówił skarbnik Piotr Szmytkowski, który wyjaśnił wprowadzone w budżecie zmiany. Jedna ze zmian dotyczy zwiększenia dofinansowania dla policji na zakup samochodu służbowego, druga decyzji Starostwa Powiatowego o dotacji na utrzymanie dróg powiatowych. Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił również wprowadzone w budżecie przeniesienia pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Wyniki głosowania: „za” - 3, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 2
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośba o przedstawienie protokołu rozbieżności dotyczącego rynku oraz udzielenie wyjaśnień odnośnie tego, kto jest właścicielem drogi prowadzącej do tzw. starej szkoły.
Sekretarz Maciej Dettlaff odnośnie protokołu rozbieżności wyjaśnił, że w chwili obecnej zawieszone zostały negocjacje ze względu na brak głównego inwestora, nie ma również kompletnych zapisów w planie, które można by mu przedstawić. Sekretarz Maciej Dettlaff udzielił wyjaśnień odnośnie rozbieżności w projekcie inwestora dotyczące kierunku dachu budynku. Odnośnie kwestii przyjęcia oświadczenia w sprawie zmiany koncepcji zagospodarowania rynku wyjaśnił, że proponowana zmiana dotyczy pierwszej i jedynej uchwalonej koncepcji zagospodarowania płyty rynku, wynika ona między innymi ze zmiany koncepcji ustawienia budynku, zlikwidowania niecki, która budziła kontrowersje. Jak dodał nie ma jeszcze projektu głównego placu, jest natomiast propozycja aby wyglądał on tak jak na mapce załączonej do oświadczenia zmiany w alejach wynikają z usytuowania instalacji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że Rada jest zaskakiwana zmianami wprowadzanymi do zatwierdzonej wcześniej przez nią koncepcji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się również do pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan o udzielenie wyjaśnień odnośnie zmian wprowadzonych w koncepcji zagospodarowania płyty rynku.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że przeciwwskazaniem do usytuowania zieleni jest znajdująca się instalacja.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że w zatwierdzonej koncepcji była mowa o zieleni jeżdżącej.
Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem oświadczenia w sprawie zmiany propozycji zagospodarowania rynku.
Wyniki głosowania: „za” - 0 , „przeciw” - 5, „wstrzymało się” - 0
(Radny Maciej Stelmachowski obecny na posiedzeniu nie uczestniczył w głosowaniu)
Ad 3.
Radny Władysław Hetman zwrócił się z zapytaniem odnośnie mechanicznego sprzątania ulic w czasie ulewy oraz otwartej furtki na boisku przy ul. Jarosławskiej.
Wyjaśnień w tej kwestii udzieliła pani Barbara Mulczyńska-Dywan.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podjął kwestię uporządkowania terenu pomiędzy komisariatem policji, a apteką.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, ze w planach inwestycyjnych miasta nie ma żadnej koncepcji odnośnie zagospodarowania tego terenu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wniósł o uporządkowanie tego terenu.
Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestię uporządkowania narożnika ul. Fiedlera i ul. Spokojnej, gdyż na znajdującą się tam zieleń rozsypano żwir.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem o to kiedy naprawiane będą drogi po zimie.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że naprawy wkrótce się rozpoczną.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem odnośnie przystani na zakolu Warty.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w roku ubiegłym wykonana została ostroga, obecnie przygotowywana jest dokumentacja na wykonanie zatoczki.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego dotyczące zamiany funkcji działek z mieszkaniowej na sportowo - rekreacyjną. Jak dodał konieczne byłoby w tym celu podjęcie uchwały o zmianie planu. Zwrócił się z prośba o rozpatrzenie tej kwestii na następnym posiedzeniu komisji.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider o godz. 20.20 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokolant                                                                                      Przewodniczący Komisji
 
Hanna Dudzik                                                                                       Maciej Schneider
 

Protokół nr 5/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 16.03.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 5/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 16.03.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/5/09
Godz. rozpoczęcia 17.00
Godz. zakończenia 19.20
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Sala gimnastyczna – kontynuacja.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2008 rok.
 3. Przedstawienie aktualnego projektu drogi/chodnika na Rynku.
 4. Problemy zagospodarowania ulicy Dworcowej.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o przedstawienie wniosków z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu odnośnie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.
Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał wnioski Komisji Edukacji Kultury i Sportu odnośnie konstrukcji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, które przyjęte zostały jednogłośnie.
Członkowie komisji dyskutowali nad rodzajem nawierzchni jaką należałoby zastosować w tego typu sali gimnastycznej. Rozważano możliwość zastosowania lepszego rodzaju nawierzchni niż proponowanej do tej pory poliuretanowej, która jak podkreślił Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz według opinii jest jedną z najgorszych dla zdrowia oraz stawów.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaznaczył, iż uważa, że biorąc pod uwagę stan budżetu oraz inne planowane inwestycje graniczna kwota do wydania na salę to poziom 2,5 mln zł, przy uwzględnieniu możliwości zastosowania lepszej nawierzchni sportowej.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosków z Komisji Edukacji Kultury i Sportu dotyczących budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 z uwzględnieniem wykonania nawierzchni poliuretanowej o lepszej jakości.
Wyniki głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosy, „wstrzymało się” - 1
(nieobecny radny Zbigniew Czyż)
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że prawdopodobnie Ministerstwo Edukacji Narodowej odjedzie od dodatkowych godzin wychowania fizycznego z tego względu, iż nie cieszą się one powodzeniem wśród młodzieży, jak zauważył kwestię tą należałoby wziąć pod uwagę.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński zwrócił uwagę na nową podstawę programową, w której jest mowa o zajęciach świetlicowych, realizowanych w ramach zajęć wychowania fizycznego. Z tego względu konieczne jest stworzenie odpowiednich do tego warunków.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował aby przeznaczyć kwotę 2 mln. zł z budżetu z roku poprzedniego na budowę porządnej sali gimnastycznej. Poinformował również o konkursie Gminess na ''inwestycje marzeń'' dotyczący inwestycji sportowych oraz zaproponował udostępnienie informacji dotyczących zgłaszanych obiektów.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poruszył również kwestię ściągalności podatków od mieszkańców. Zaznaczył, iż dzięki jego interwencji specjalna komisja dokonała kontroli nowo wybudowanych domów, czy zostały one zgłoszone oraz czy właściciele płacą podatki w naszym mieście. Jak podkreślił była to niestety akcja jednorazowa, a to właśnie tam powinno się szukać pieniędzy.
Ad 3.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił panią Barbarę Mulczyńską-Dywan o przedstawienie obecnej sytuacji na rynku, gdyż jego zdaniem zaakceptowana przez Radę Miasta koncepcja jego zagospodarowania ciągle ulega zmianom. Tym samym jak podkreślił tworzone jest coś niezgodnego z tym, co zostało zatwierdzone.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła projekt drogi oraz chodnika na rynku. Zaznaczyła, ze nie zgodzi się z tym, iż Urząd nie szanuje koncepcji ustalonej z Radą.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podkreślił, że chciałby aby rynek był wizytówka miasta. Jak dodał obecnie wszelkie działania na rynku dokonują się poza kontrolą natomiast koncepcja ustalona przez Radę ulega ciągłym zmianom.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że koncepcje tą wykonał architekt pan Stempniak, na wstępie już niektóre kwestie techniczne były nie do zrealizowania.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem, odnośnie tego, kto sprawuje obecnie nadzór architektoniczny nad wykonaniem rynku.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że do 16 stycznia br. nadzór sprawował pan Stempniak, wypowiedział jednak umowę, w związku z czym obecnie trwają rozmowy z architektem, który podejmie się kontynuowania prac.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nowy architekt będzie kontynuował prace w porozumieniu z panem Stempniakiem.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podkreślił, że chciałby aby rynek był miejscem reprezentacyjnym za które nie musiałby się wstydzić oraz aby nad pracami czuwał architekt, a nie pracownicy Urzędu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił aby przygotować opis rozbieżności obu projektów.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że taki protokół rozbieżności może zostać przygotowany. Projektant w porumienieniu z panem Stempniakiem przygotuje zmiany, które miałyby zostać w projekcie wprowadzone. Odnośnie kwestii materiałów z których wykonuje się płytę rynku sekretarz Maciej Dettlaff potwierdził, że nie zostały one zmienione.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem do pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan odnośnie
kosztów wykonania jezdni na rynku, gdyż o 41% zostały one podwyższone w stosunku do przetargu, który został dokonany na kwotę 334 tys zł. Jeszcze przed rozpoczęciem robót wprowadzone zostały zmiany na kwotę 137 tys zł. Radny Stanisław Balbierz zaznaczył, że rynek miał zostać wykonany z materiałów dobrej jakości zwrócił się więc z zapytaniem dlaczego zrobiono przetarg, a potem dokonano w nim zmian oraz jaki był koszt materiałów na rynku.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że na następne posiedzenie komisji radny Stanisław Balbierz otrzyma w tej sprawie odpowiedź.
Ad 4.
Pani Alina Stempniak omówiła dwa wnioski, które wpłynęły do Urzędu odnośnie zabudowy wielkopowierzchniowej. Jeden z nich dotyczy modernizacji obiektu po firmie ''Boltex''. Jak wyjaśniła pojawił się dylemat, czy kwestię tą należy rozwiązać poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy, czy też poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Członkowie komisji stwierdzili, że miejscowy pan zagospodarowania zapewni możliwość szerszego wglądu mieszkańców.
Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował aby wykonać to w dwóch częściach aby w przypadku wstrzymania jednej, druga mogła zostać podjęta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zgodził się z propozycją sekretarza i przy braku sprzeciwu reszty radnych zasugerował przygotowanie planu w części A i B
Ad 2.
Głos zabrał skarbnik Piotr Szmytkowski, który omówił cześć sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za rok 2008. Pan Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że dochody miasta zrealizowano w 106% natomiast wydatki wykonane zostały w 89.54%. Szczegółowo omówił również wykonanie budżetu w poszczególnych działach takich jak: Rolnictwo i Łowiectwo, Transport i Łączność, Gospodarka Mieszkaniowa, Bezpieczeństwo Publiczne, Dochody od osób fizycznych i prawnych, Administracja Publiczna, Oświata i Wychowanie, a także Pomoc Społeczna, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Kultura Fizyczna i Sport. Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił zarówno wydatki jak i dochody uwzględnione w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na uwzględnione w dziale Kultura Fizyczna i Sport wydatki na budowę placu zabaw dla dzieci. Jak wyjaśnił jego zdaniem, nie kojarzy się to ze sportem.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, że dyskusja na temat wykonania budżetu za 2008 rok kontynuowana będzie na kolejnym posiedzeniu komisji 30 marca.
Ad 5.
Głos zabrał zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński, który poinformował o piśmie, jakie wpłynęło od komendanta policji pana Roberta Rasztorfa z prośba o dofinansowanie w kwocie 12 000 zł zakupu nowego pojazdu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Puszczykowie.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w tej kwestii potrzebna jest zgoda Rady, gdyż kwota ta musi zostać uwzględniona w budżecie.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 12 000 zł zakupu nowego pojazdu na potrzeby Komisariatu Policji w Puszczykowie.
Wyniki głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 1
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poruszył kwestię utwardzenia płyty przed gmachem budynku tzw. starej szkoły.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że teren ten wymaga odwodnienia, planowany jest remont budynku szkoły, przewidujący również jego otoczenie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił o sprawdzenie na najbliższa komisję kto jest właścicielem terenu przy starej szkole oraz drogi do niej prowadzącej
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wniósł aby nazwać rondo znajdujące się przy ul. Poznańskiej - ''Rondo przy rynku''.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył kwestię ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że stan prawny w tej kwestii nie uległ zmianom, istnieje jednak możliwość, która dopuszcza wkład mieszkańców, na zasadzie darowizny. Zasady te musiałyby zostać jednak dopracowane na zasadzie oficjalnego regulaminu.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyznaczył termin kolejnego posiedzenia komisji na 30 marca, na godz. 17.00. Posiedzenie komisji zakończono o godz. 19.20.
 
Protokolant                                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Hanna Dudzik                                                                                          Maciej Schneider
 

Protokół nr 4/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 09.03.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1

Protokół nr 4/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 09.03.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1
RM – 0063-1/4/09
Godz. rozpoczęcia 17.00
Godz. zakończenia 20.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Sprawa przychodni – kontynuacja.
 2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadwarciańskich – zakole Warty.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Analiza wykonania budżetu za 2008 rok.
 5. Sala gimnastyczna – kontynuacja.
 6. Sprawy bieżące.
Na wstępie posiedzenia głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która przedstawiła członkom komisji pana Tomasza Zwolińskiego, który pełnić będzie funkcję zastępcy burmistrza.
Ad 1.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, czy do Urzędu Miasta wpłynęły jakieś materiały związane z dokumentacją przychodni.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że żadna dokumentacja związana z umową przyszłej dzierżawy nie wpłynęła.
Głos zabrał pan Andrzej Laskowski, który wyjaśnił, że wraz z projektantami doszedł do wniosku, iż koszt remontu budynku przekroczył by jego wartość, jak dodał nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, wobec czego wycofuje się z oferty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że zadaniem samorządu jest zabezpieczenie opieki medycznej mieszkańcom, obecnie miasta jednak nie stać na modernizacje budynku przychodni. Zasugerowała czasowe zawieszenie tego tematu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował aby sprawę tę rozwiązać drogą przetargu, jak dodał interesuje go to aby przychodnia funkcjonowała.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził, że wolą większości jest danie czasu pani burmistrz na rozpoznanie tematu.
Ad 3.
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Pan Remigiusz Motycki omówił projekt uchwały, oraz proponowane maksymalne stawki za wywóz odpadów komunalnych to: 150 zł za 1m3 kiedy odpady zbierane są selektywnie, 200 zł za 1m3 w przypadku, kiedy nie były zbierane selektywnie oraz 26 zł za 1m3 za odbiór i transport nieczystości ciekłych. Jak dodał są to stawki, którymi Urząd ma możliwość obciążenia mieszkańca, który nie wywiązuje się z obowiązku usuwania odpadów komunalnych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że sytuacja na rynku odpadów wtórnych jest dramatyczna, może zaistnieć sytuacja, kiedy odpady segregowane przestaną być odbierane. Jak dodała będzie w tej sprawie prowadzić rozmowy z firmą Remondis, w związku z tym, iż zapisy w projekcie uchwały mogą być przedwczesne poprosiła o prześledzenie tych stawek w gminach sąsiednich.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła również, że podjęcie takiej uchwały wynika z konieczności regulacji spraw na rynku odpadów. Uchwała miałaby być próbą zabezpieczenia się przed groźbą zaśmiecenia lasów. Jak dodała jedyną skuteczną sytuacją byłoby wprowadzenie zryczałtowanych opłat. Pani burmistrz podkreśliła również, że w przypadku nie podjęcia takiej uchwały teraz, miasto będzie musiało ją podjąć w najbliższym czasie.
Wobec braku dostatecznych wyjaśnień przewodniczący komisji Maciej Schneider zaproponował powrócenie do tematu po przeprowadzonych przez panią burmistrz rozmowach.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wyniki głosowania: „za” - 0 głosów, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 2
(nieobecny radny Zbigniew Czyż)
Ad 2.
Głos zabrała projektant Alicja Czaban, która omówiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadwarciańskich. Jak wyjaśniła na tym terenie znajdują się takie formy ochrony przyrody jak: Natura 2000 obszar ''Ostoja Rogalińska'' oraz ''Rogalińska Dolina Warty''. Teren ten jak dodała posiada wiele cennych przyrodniczo miejsc, które powinny zostać uhonorowane. Jako zaproponowane formy zagospodarowania części obszaru zaproponowano między innymi ścieżki piesze, rowerowe, małe boiska do gier, ławeczki, miejsca spotkań plenerowych, jak zaznaczono dopuszczalna jest również zabudowa urządzeniami przywodnymi – pomosty kajakowe.
Projektant pan Filip Koczorowski omówił również kwestię zagospodarowania terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową z usługami typu restauracje, małe pensjonaty, sport i rekreacja.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wyraził swoje obawy odnośnie wysokości do jakiej będzie można budować na tym terenie, gdyż poprzednio wielokrotnie argumentowano aby nie zasłaniać tego miejsca. Obawia się również aby mimo przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wniosków które z nich wyciągnięto nie powstało tam coś, co nie będzie pasowało do tego miejsca.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że wielokrotnie wspominano o możliwości dyskretnej zabudowy tego miejsca. Jak zaznaczyła kwestia dopuszczalnej wysokości może w dalszym ciągu ulec zmianie. Pani burmistrz wyjaśniła również konieczność zdefiniowania warunków zabudowy dla tego terenu aby móc uchronić istniejącą na nasypie ścieżkę dla pieszych, gdyż pojawiają się postulaty od właścicieli, którzy chcieli by ją ogrodzić. Jak dodała jako burmistrz nie będzie dążyć do tego aby coś się w tym miejscu zadziało, nie ma również takiej woli ze strony mieszkańców, coś jednak w planie musi zostać zapisane.
Głos w dyskusji zabrał również pan Przemysław Schulz, który zasugerował aby zrezygnować z zabudowy tego terenu i pozostawić go do okazjonalnego wykorzystania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miastu potrzebne jest zaplecze dla Zakola Warty, ze względu na turystów odwiedzających to miejsce.
Głos zabrała również pani Ewa Stawicka, która wyraziła swoje wątpliwości odnośnie zabudowy terenu zakola, zasugerowała aby zaprojektować to tarasami, gdyż w ten sposób nie zasłoni się tego urokliwego miejsca.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem o powierzchnię większej działki na zakolu.
Projektant pan Filip Koczorowski odpowiedział, że wynosi ona około 2600 metrów.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zauważył, że projektant, który przygotowuje plan powinien znać dokładną powierzchnię.
Głos w dyskusji zabrał również pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który podkreślił walory krajobrazowe tego miejsca, tym samym wyraził swoje zdziwienie chęcią zabudowy tego miejsca. Podkreślił również znaczenie jakie miało dla miasta wykupienie tego terenu, w związku z tym zaapelował do Rady Miasta aby nie zmarnować wysiłku jaki w to włożono.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zadaniem miasta jest zapewnienie opieki nad tym miejscem, można to uczynić tylko poprzez wprowadzenie tam gospodarza. Jak dodała zabudowa może zostać wykluczona, nie wiadomo jednak, czy nie zaprzepaścimy wówczas jakiejś ważnej szansy dla miasta. Poprosiła członków komisji o zaopiniowanie tego planu oraz o wnioski do projektantów aby można było go wyłożyć do negocjacji.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wniósł o ograniczenie zabudowy działki do 15%. Jak wyjaśnił dolecenia walory krajobrazowego tego miejsca, ale powinno ono być przygotowane pod zabudowę aby w przypadku zaistnienia ciekawej propozycji była możliwość podjęcia działań. Zasugerował również zaznaczenie linii zabudowy przebiegającej w prawej części większej działki
Radny Władysław Hetman wniósł o poszerzenie o zakres usług działki oznaczonej symbolem MN/ZZ, natomiast działkę oznaczoną symbolem US pozostawienie jako terenu zakola.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaproponował sprzedaż jednej działki oraz pozostawienie terenu Zakola niezabudowanym.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował pozostawienie części działki o wielkości około 3 tys metrów aby w przyszłości w przypadku znalezienia inwestora można było wykorzystać ją pod usługi sportowe.
Przewodniczący Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego.
Wyniki głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymało się” - 1
Ad 3.
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części działek nr 701/34 i 701/37 położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo zapisanych w księdze wieczystej KW PO2P/00106660/8.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła projekt uchwały oraz wyjaśniła, że dotyczy ona dwóch działek znajdujących się w obrębie rynku, które mogą zostać przeznaczone pod usługi publiczne typu: galeria, centrum promocji miasta, kawiarnia z wykluczeniem funkcji mieszkaniowej. Burmistrz wyjaśniła również konieczność podjęcia uchwały oraz odczytała dopracowane uzasadnienie projektu. Jak wyjaśniła działki miały by zostać oddane w użytkowanie wieczyste w formie przetargu z dokładnie określoną funkcją obiektów, które miałyby na nich powstać. Poinformowała również, że w dniach 2 i 3 kwietnia odbędzie się Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej, na którym chciałaby zaprezentować omawiane działki jako ofertę inwestycyjną.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podjął kwestie wysokości budynków, które miałyby na tych działkach powstać.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że będzie zapis ograniczający wysokość budynków do 12 m.
Sekretarz pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w obecnie wywołanym planie dla tego terenu zapisane zostało o wysokości budynków do 12 m, w ofercie uwzględniony musiał zostać zapis mówiący o wysokości maksymalnej 15 m, gdyż taką przewiduje obecnie obowiązujący plan.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części działek nr 701/34 i 701/37 położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo zapisanych w księdze wieczystej KW PO2P/00106660/8.
Wyniki głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0
Projekt uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Głos zabrał pan Piotr Szmytkowski, który omówił zmiany dokonane w budżecie miasta na 2009 rok zarówno po stronie Dochodów jak i Wydatków. Jak wyjaśnił w budżecie uwzględniono m.in. kwestię zakupu z rezerwy burmistrza laptopów na potrzeby Rady Miasta oraz zmiany w rozdziale Urząd Miasta związane z przeniesieniem Straży Miejskiej. Wprowadzony został również zapis uwzględniający w budżecie środki na nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaproponował aby radni wykorzystywali do pracy na rzecz Rady Miasta prywatne laptopy, natomiast sześć zakupionych laptopów przekazać radnym którzy swojego sprzętu nie mogę używać.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podtrzymał swoja propozycję stwierdzając, że komputery zostaną kupione na rzecz Rady i ona w ostateczności zadecyduje komu je przyznać.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
Wyniki głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 0 głosy, „wstrzymało się” - 3
Ad 6.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła pismo, które wpłynęło od mieszkańców ul. Polnej, z informacja o utworzeniu grupy mieszkańców, którzy będą prowadzili rozmowy z miastem na temat utwardzenia drogi. Zaprotestowali oni również przeciwko podnoszeniu nawierzchni.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider odczytał wniosek mieszkanki ul. Słowiczej o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej m.in rankingu dróg oraz kryteriów wyboru ulic przewidzianych do utwardzenia na terenie miasta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider ustalił termin kolejnego posiedzenia na 16 marca, na godz. 17.00. Posiedzenie komisji zakończono o godzinie 20.00.
 
Protokolant                                                                                          Przewodniczący Komisji
 
Hanna Dudzik                                                                                          Maciej Schneider
 

Protokół nr 3-2/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Puszczykowa, które odbyło się w dniu 2 marca 2009 r. w budynku starej szkoły, ul. Wysoka 1. Kontynuacja posiedzen

Protokół nr 3-2/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Puszczykowa,
które odbyło się w dniu 2 marca 2009 r.
w budynku starej szkoły, ul. Wysoka 1.
Kontynuacja posiedzenia rozpoczętego w dniu 11 lutego 2009 r.
BR - 0063-1/3-2/09
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia:19.40
Protokolant: Katarzyna Szóstak
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz goście, lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
 1. Ustalenie porządku posiedzenia.
 2. Sprawa przychodni.
 3. Sprawa sali gimnastycznej.
 4. Zagospodarowanie terenu po MOSiR.
 5. Plan miejscowego zagospodarowania dla terenu Centrum – cześć A.
 6. Plan miejscowego zagospodarowania dla terenu Centrum – cześć B.
 7. Gminny program opieki nad zabytkami.
 8. Sprawy bieżące.
(Temat planu miejscowego zagospodarowania dla terenu zakola Warty przeniesiono na kolejne posiedzenie).
Ad 1. Przewodniczący Komisji Maciej Schneider rozpoczął posiedzenie, ustalono porządek obrad.
Ad 2. Sprawa przychodni.
Wyjaśnień udzielił p. Remigiusz Motycki, który poinformował, że dr Laskowski podtrzymuje chęć prowadzenia przychodni, ale ze względu na problem z biurem projektowym prosi o przedłużenie terminu do złożenia dokumentacji do końca tygodnia.
Ustalono, że dr Laskowski zostanie zaproszony na kolejne posiedzenie, które odbędzie się 9 marca i wtedy sprawa zostanie wyjaśniona.
Ad 3. Sprawa sali gimnastycznej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, ze zgodnie z życzeniem Komisji, miasto zwróciło się z zapytaniem ofertowym do 12 firm zajmujących się budową sal (prośba o przedstawienie propozycji budowy sali o wymiarach 20m na-40m wraz z zapleczem tj. 4 szatnie, magazynek sprzętu i pokój trenera; ponadto, prośba o przedstawienie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych preferowanych przez firmę i przybliżenie kosztów realizacji zadania).
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że dwie oferty zostały przedstawione na ostatnim posiedzeniu, ponadto wpłynęły dwie kolejne, jedna z elementem membrany tekstylnej i jedna na salę o konstrukcji samonośnej stalowej kosztująca 3,4 mln zł. Ponadto niektóre firmy nie były zainteresowane przedstawieniem oferty nie chcąc jej ujawniać przed ewentualnym przetargiem.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła tez, ze żadna z firm nie przesłała wizualizacji.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o przedstawienie rozpisanych zajęć sportowych w szkole, co pozwoli ustalić jak nowa sala wpłynie na wykorzystanie obiektów sportowych.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider dodał, że ostateczną decyzję o rodzaju sali Komisja podejmie na kolejnym posiedzeniu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że przygotowując projekt budowy sali był on łączony z rozbudową szkoły podstawowej i oddzieleniem jej od gimnazjum. Wniosek znalazł się na 26 miejscu, a dofinansowywanych było 10 projektów, Puszczykowo znalazło się na liście rezerwowej, w projekcie była przewidziana mała sala na potrzeby szkoły, podczas rozmów w Urzędzie Marszałkowskim zapewniano, aby nie rezygnować, bo dofinansowanie jest jeszcze możliwe, ale realizowana sala musi być taka sama jak ta ujęta we wniosku.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider poinformował, że temat sali gimnastycznej będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu.
Ad 4. Zagospodarowanie terenu po MOSiR.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przypomniała, że odnośnie zagospodarowania terenu po MOSiR ogłoszony był m.in. konkurs dla mieszkańców, z wszystkich zebranych uwag i pomysłów zrobiona została pewna kompilacja, ponadto dziś bardziej chodzi o ustalenie układu urbanistycznego i zgranie z planem Centrum.
Głos zabrał projektant omawianej propozycji p. Krzysztof Krzeptowski, który wyjaśnił, że założenie było takie, aby główne wejście znajdowało się od ul. Kościelnej, pojawi się też budynek administracyjny, dalej korty, w miejscu istniejącego motelu zaplanowane zostało oczko wodne. Pan Krzysztof Krzeptowski dodał, że na głównej promenadzie są ławki i pergole, na końcu przewidziany jest element rzeźby, może to być również fontanna. Projektant wyjaśnił też, że wokół pełnowymiarowego boiska są trybuny, a w obniżeniu mogą być szatnie, przewidziane jest także powstanie budynku wielofunkcyjnego, w którym mogłaby znajdować się np. kręgielnia, squash, czy restauracja, ponadto do budynku będzie możliwy dojazd od strony rynku. Pan Krzysztof Krzeptowski dodał także, że po prawej stronie od głównego boiska przewidziane są też boiska wielofunkcyjne do piłki siatkowej, koszykówki, budynek z małą gastronomią, a w miejscu wyburzonych domków może powstać np. ścina wspinaczkowa, czy boisko do minigolfa, założeniem było zagospodarowanie całego terenu, dziś przedstawiany jest tylko schemat.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącego Komisji Macieja Schneidera, projektant wyjaśnił również, że w obrębie obiektu przewidziane są 133 miejsca parkingowe.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że nie można tego terenu traktować jako czegoś samodzielnego, jest to dalsza część za rynkiem, dlatego zaproponowano budowę dwóch budynków będących kontynuacją układu urbanistycznego. Mający powstać budynek administracyjny składałby się z trzech segmentów, które mogą powstać w różnym czasie, do czasu powstania drugiego budynku można poszukać inwestora, który się nim zajmie, do tego czasu nie będzie też likwidowany istniejący budynek obsługujący boisko. Burmistrz dodała, że docelowo cały teren będzie oświetlony.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, czy istnieje możliwość wybudowania skate parku.
Pan Krzysztof Krzeptowski wyjaśnił, że pojawił się w koncepcji ale ze względu na uciążliwość mógłby nie zostać zaakceptowany przez mieszkańców.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, ze mogą się pojawić dodatkowe funkcje, później będzie można zastanowić się, czy w danym miejscy skate park będzie akceptowany.
Radny Maciej Stelmachowski zgłosił też propozycję, aby w istniejącym lasku zaplanować boisko do paintballa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że boisko zaprojektowano, ale zostało skrytykowane m.in. na odprawie dla kierowników, trudne byłoby utrzymanie całości w ryzach. Ponadto prowadzone są rozmowy z WPN, nadleśnictwem Konstantynowo, gminami Mosiną i Komornikami, które są zainteresowane przejęciem lasów od skarbu państwa, pojawił się pomysł, aby tam zlokalizować takie boisko.
Burmistrz dodała, że przedstawiana jest wstępna koncepcja i aby móc przygotować wizualizację potrzebna jest akceptacja układu komunikacyjnego i rozłożenia budynków.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał dlaczego zmienił się układ kortów tenisowych, poruszył też sprawę szerokości głównej alei i wskazał na niebezpieczeństwo, że pas ten może być „martwy”.
Pan Krzysztof Krzeptowski wyjaśnił, ze korty są odwrócone i przesunięte, daje to lepsze uporządkowanie terenu, możliwość swobodniejszego zagospodarowania parku zabaw.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że zwróciła się do Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (KUA), komisja pochwaliła projekt za uporządkowanie urbanistyczne, jednak główna aleja nie musi być taka szeroka, bardziej podyktowane jest to tym, że brakuje ławek, miejsc do siedzenia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała, czy jest zgoda, aby przy zachowaniu tych funkcji zrobić wizualizację, która będzie podstawą do budowy budynku administracyjnego?
Radny Janusz Szafarkiewicz odpowiedział, że zgodnie z projektem budynek administracyjny usytuowany byłby w dobrym miejscu, a co do reszta to okaże się w przyszłości. Radny wskazał tez, że jeśli budynek wielofunkcyjny miałby spełniać też funkcje hotelu, to usytuowany jest w złym miejscu, dodał, że trzeba szukać inwestora, a sama kręgielnia i squash nie przyciągną chętnych.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider zakończył wątek.
Ad 5. Plan miejscowego zagospodarowania dla terenu Centrum – cześć A.
Głos zabrała projektantka pani Małgorzata Kędziora, która poinformowała, że projektantem prowadzącym jest pan Krzysztof Cezar.
Pani projektantka wyjaśniła, że oba tereny objęte planami przylegają do siebie; same plany spełniają funkcję są regulacyjną. Odnośnie planu dla terenu Centrum – cześć A, część zabudowy jest jednorodzinna, część przeznaczona pod działalność gospodarczą, dwie działki nie są zabudowane, stan budynków jest różny. Wobec powyższego należało określić podstawowe zasady planistyczne, przewidziana jest nieprzekraczalna linia zabudowy, została wyznaczona strefa lokalizacji budynków jednorodzinnych, określono też minimalne wielkości działek, zaplanowany został również parking w zieleni. Plan jest zgodny z zapisami studium, również z częścią znajdująca się w fazie projektowej, wskazane są też budynki chronione przez konserwatora.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy istnieje możliwość podziału istniejących działek ponieważ według planu działki są duże, a radni chcieliby wykluczyć wtórne podziały, czy jest to zapisane.
Pani Małgorzata Kędziora wyjaśniła, że nie ma możliwość wprowadzenia dojazdów czy dróg wtórnych, nowe działki nie mogą być mniejsze niż 1200 m2, ma to zapobiec niekontrolowanemu podziałowi, jest to na tyle precyzyjnie zapisane, aby wolne działki zostały zabudowane podobnie do istniejących.
Następnie głos zabrał pan Jerzy Krenc, którego zdaniem złe jest, aby można dzielić działki na mające minimum 1200 m2 powierzchni.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że plan jest regulacyjny, niektóre istniejące działki również są tych rozmiarów, a plan zabezpiecza przed wtórnymi podziałami.
Pani Alina Stempniak dodała, że zakaz zabudowy mniejszych działek zapisany jest w planie, ale nie broni on przed zapisami ustawy, jest szereg możliwości obejścia tych ustaleń.
Pani Małgorzata Kędziora dodała, że zapisy zostały naniesione po szczegółowej analizie istniejącego stanu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wskazała na celowość powstania planu, wymieniła trzy konkretne potrzeby:
 • plan przewiduje możliwość wprowadzenia usług, w przypadku domu po p. Wojciechu Michałku-Grodzkim zwiększa to szansę na jego sprzedaż i uzyskanie lepszej ceny,
 • działka za PSS Społem - zgodnie z projektem miało tam powstać małe osiedle mieszkaniowe, ten plan ma temu zapobiec,
 • działka pod lasem, gdyby nie było planu, nie można by wydać decyzji pod zabudowę, a dzięki planowi może w tym miejscu powstać np. parking.
Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu planu miejscowego zagospodarowania dla terenu Centrum – cześć A. Projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Wynik głosowania: „za” - 4, „przeciw: - 0, „wstrzymało się” - 2.
Ad 6. Plan miejscowego zagospodarowania dla terenu Centrum – cześć B.
Pani Małgorzata Kędziora wyjaśniła, że część B obejmuje częściowo ulice Poznańską i Kościelną, wraz z terenem byłego MOSiR-u. Teren z pawilonem handlowych obejmuje usługi, wydzielona została droga o szerokości 10 m, realizacja ustaleń możliwa będzie po likwidacji pawilonu. Ponadto na terenie o oznaczeniu MW pozostaje możliwość realizacji dwóch budynków wielorodzinnych do 5 mieszkań, nie wyższych niż 12 m i mających nie mniej niż dwie kondygnacje. Ze względu na sąsiedztwo rynku, plan kształtowany w analogi do rynku, zapis powstał w wyniku prezentowania na KUA. Plan obejmuje także rynek, określa kondygnacje poszczególnych budynków, wszystkie informacje zawarte w ustaleniach. Wprowadzona została też zieleń izolacyjna w strefie gdzie wyznaczona zabudowa mieszkaniowa.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącego Komisji Macieja Schneidera, pani Małgorzata Kędziora wyjaśniła, że ogrodzenie przewidziane jest od strony boisk sportowych i od strony parkingu, tereny usługowe maja pozostać otwarte.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała, czy widząc wstępną koncepcję, czy jest możliwość naniesienia parkingu podziemnego pod budynkiem, w którym mogłaby znaleźć się kręgielnia, ponieważ parking przy wjeździe został oprotestowany. Burmistrz dodała, że należało odsunąć o 5 metrów budynek na centralnej części rynku. Burmistrz zapytała też, czy odnośnie budynku GEOBUDU, czy ten obrys budynku pozostaje taki, jak w pierwszej koncepcji, czy uwzględnia zmiany jakie zaproponowano. Ponadto burmistrz poprosiła o uwzględnienie dwóch pawilonów handlowych; dodała też, że dopuszczona jest budowa budynków trzykondygnacyjnych z uwzględnieniem funkcji mieszkaniowej.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że obrys budynku GEOBUDU jest rozrysowany, rzut zawiera ostatnie ustalenia, jest dużo drobnych zapisów dotyczących m,in. kalenic i elewacji.
Pani Małgorzata Kędziora dodała, że wyznaczona jest strefa parkowania, a koncepcja uwzględnia zapisy planu.
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski wyraził zdziwienie, że plan dopuszcza wystąpienie zabudowy wielorodzinnej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest to alternatywa dla osiedla mieszkaniowego, które miało powstać w tym miejscu, ponieważ właściciel firmy posiadający dwie działki chce zrealizować taka budowę, budynki byłyby 5-mieszkaniowe i nie odstawałaby od istniejącej zabudowy, np. mieszkań komunalnych. Burmistrz dodała, że nie ma argumentu aby uniemożliwić budowę czegoś bardziej estetycznego niż budowla, która dotychczas tam stoi, ponadto sprawa mogłaby skończyć się procesem sądowym, ponieważ likwidując zakład usługowy odcina się właściciela od źródła utrzymania.
Pani Małgorzata Kędziora dodała, że budynki będą miały będzie charakter willi miejskiej, jest to skala dwóch domów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła też, że miasto stara się zachować charakter budynków i eliminować problemy a nie je piętrzyć, dodała też, iż sama mieszka w domu „wielomieszkaniowym”, w Puszczykowie wcześniej też były budowane wille z funkcja letniskową czy mieszkaniową, nie ma argumentów do rozpoczęcia konfliktu z mieszkańcem, ponieważ budowa mieszkań pod wynajem ma być źródłem utrzymania właściciela. Burmistrz dodała, że jeśli radni zdecydują można zmienić ten zapis, ale nie będzie to świadczyło o dalekowzroczności.
Radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że nie jest to idealne rozwiązanie, ale jeśli w tym miejscu powstanie coś takiego, to i tak będzie ładniejsze niż budynek, który znajduje się tam obecnie; ponadto radny wskazał, że miasto będzie musiało podjąć negocjacje z przetargowe z właścicielem nieruchomości, przez którego teren miałaby być poprowadzona droga.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że to istotny argument, ponieważ miasto będzie musiało wykupić od właściciela fragment gruntu pod drogę.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu planu miejscowego zagospodarowania dla terenu Centrum – cześć B. Projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Wynik głosowania: „za” - 1, „przeciw: - 0, „wstrzymało się” - 5.
Ad 7. Gminny program opieki nad zabytkami.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że konieczność stworzenia gminnego programu opieki nad zabytkami nakłada ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dokument sporządza się na okres 4 lat, podlega on publikacji w dzienniku urzędowym. Pani Alina Stempniak dodała, że dokument jest uzupełnieniem dla dokumentów planistycznych, strategi rozwoju i studium. Celem jego powstania jest ochrona stanu istniejącego, jest powiązany z wojewódzkim planem ochrony zabytków i uwarunkowaniami wewnętrznymi. Dokument wskazuje na kierunki działań poprzez realizację głównego dokumentu czyli strategii rozwoju miasta, wskazana jest też możliwość wspomagania mieszkańców w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i wewnętrznych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że wymieniono kilka kierunków działań m.in. działania w zakresie odnowy, ponadto bez edukacji mieszkańcy nie będą znali wartości kulturowej przestrzeni, w której się znajdują, celem jest, aby w tej chronionej przestrzeni nie dopuszczać do powstawania budynków, podziałów niezgodnych z ta przestrzenią.
Ponadto burmistrz wyjaśniła, że celem jest również zabezpieczenie budynków, których właściciele sami nie poradzą sobie z odpowiednią renowacja, konieczne jest utworzenie funduszu, należy jednak wstępnie określić jego wielkość.
Ad 8. Sprawy bieżące.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że na kolejnym posiedzeniu Komisji przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczącej przetargu działki na rynku, ponieważ jest to ostatni moment, gdy można ten plac budowy częściowo utrzymać i nie zdezorganizować prac, nieruchomość ma być wystawiona na forum aglomeracji poznańskie.
Radny Janusz Szafarkiewicz wznowił propozycje, aby zakupić laptopów Rady, zaproponował jednak, aby proces podzielić i najpierw zakupić sprzęt dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz dla przewodniczących Komisji.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                         Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Szóstak                                                                                 Maciej Schneider

Protokół nr 3/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 11.02.2009 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1

Protokół nr 3/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 11.02.2009 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1
RM – 0063-1/3/09
Godz. rozpoczęcia 16.30
Godz. zakończenia 17.00
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Sprawa komunikacji miejskiej – propozycja porozumienia międzygminnego.
Głos w tej sprawie zabrała pani Barbara Mulczyńska-Dywan, która zapoznała członków komisji z pismem skierowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu do pani burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w przypadku podpisania wariantu czwartego porozumienia linia autobusowa zostanie wydłużona do Dymaczewa. Obecna umowa obowiązuje do końca roku, na jesieni ma zostać ogłoszony przetarg na dotychczasowych zasadach.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zauważył, że przedłużeniem linii autobusowej zainteresowani są głównie Ci którzy wybudowali się w Krosinku. Puszczykowo nie musi być zainteresowane takim działaniem, jak dodał nie ma lepszej formy rozwiązania tej kwestii jak przetarg.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wydłużenie linii autobusowej do Dymaczewa finansuje w całości gmina Mosina, zwrócił również uwagę na fakt, że w propozycji porozumienia nie ujęto Lubonia.
Komisja dyskutowała również nad kwestią wydłużenia linii autobusowej 101 do centrum Poznania.
Pan Maciej Dettlaff zauważył, że było by to korzystne tylko w przypadku wprowadzenia biletów sieciowych.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem o to jaka jest szansa zapisania w przetargu aby autobus dojeżdżał do centrum Poznania.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na razie nie ma takiej możliwości, obecnie kursuje autobus linii Eko-Rondo w piątki i soboty po godzinie 23.00.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że skierowane zostanie do ZTM pismo, w którym uwzględniona zostanie opinia burmistrza oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaznaczył, że do dyskusji Komisja powróci w ciągu roku.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poinformował, że posiedzenie Komisji kontynuowane będzie w dniu 23.02. br. o godzinie 17.00
 
 
Protokolant                                                                                                  Przewodniczący Komisji
 
 
Hanna Dudzik                                                                                               Maciej Schneider

Protokół nr 2/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Puszczykowa, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2009 r. w budynku starej szkoły, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 2/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Puszczykowa,
które odbyło się w dniu 26 stycznia 2009 r.
w budynku starej szkoły, ul. Wysoka 1.
BR - 0063-1/2/09
Godz. rozpoczęcia 17.15
Godz. zakończenia 19.00
Protokolant: Katarzyna Szóstak
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz goście, lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Projekt budżetu na rok 2009 – kontynuacja.
 3. Informacja o stanie zaawansowania prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
 4. Przedstawienie harmonogramu inwestycji.
 5. Metropolia poznańska i dotacja na badania.
 6. Sprawy bieżące.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider otworzył posiedzenie Komisji (nie stwierdzono nieobecności żadnego członka Komisji), powitał członków Komisji oraz gości.
Ad 2. Projekt budżetu na rok 2009 – kontynuacja.
Członkowie Komisji poruszyli temat wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że art. 18 usg dopuszcza taką możliwość, może odbywać się to tez poza budżetem np. w przypadku przekazania dotacji, po fakcie po stronie dochodów i  wydatków wprowadzane jest to do budżetu.
Po dyskusji, w której udział wzięli skarbnik, radni Zbigniew Czyż, Marek Błajecki, Janusz Szafarkiewicz i Maciej Stelmachowski, Komisja wniosła o zmniejszenie do 100 000 zł rocznie sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Wynik głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 2, „wstrzymało się” - 0.
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył też kwestie upoważnienia burmistrza do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, radny stwierdził, że zapis powoduje dużą dowolność, także w zakresie przenoszenia środków pomiędzy działami w przypadku realizacji inwestycji.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że zapis nie dotyczy przenoszenia pomiędzy działami, czego obawiał się radny Janusz Szafarkiewicz, wymagałoby to zmiany załącznika Nr 10 Wydatki majątkowe.
Skarbnik wskazał też, że w przypadku uzyskania dofinansowania z zewnątrz na koniec roku np. dotacji wojewody, miasto nie może sobie pozwolić na oddanie dotacji, jeżeli nie jest możliwe zorganizowanie sesji, wydatki są tak poprzenoszone, aby nie stracić dotacji. Skarbnik wyjaśnił też, że w 2008 roku było 5 zarządzeń burmistrza wprowadzających m.in. dotacje od wojewody, marszałka, z Biura Wyborczego, wydanych po to, aby nie czekać na sesję.
Odnośnie § 11 projektu uchwały budżetowej nie sformułowano żadnego wniosku.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że za każdym razem radni badają wykonanie budżetu i wszelkie nieprawidłowości można wychwycić. Sekretarz wskazał też, że usunięcie zapisu wydłuży prace, powiedział też, że Rada może zlecić kontrolę tych zarządzeń Komisji Rewizyjnej, jednak jeśli nie zostanie stwierdzony żaden błąd w wykonaniu, to nie widzi powodu do zmiany zapisu, który wiele ułatwia.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził glosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu na rok 2009 z uwzględnieniem poprawki w § 12. Uchwała uzyskała pozytywną opinię.
Wynik głosowania: „za” - 4, „przeciw” - 2, „wstrzymało się” - 0, radny Janusz Szafarkiewicz, pomimo obecności na sali, nie wziął udziału w głosowaniu.
Ad 3. Informacja o stanie zaawansowania prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że projekt studium w styczniu został przedstawiony na Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (KUA), ponadto projektanci starają się nanieść poprawki na plan. Pani Alina Stempniak dodała, że do 15 lutego naniesione będą poprawki wobec czego prezentacja może mieć miejsce pod koniec lutego lub w marcu, jednak będzie na nią potrzebne osobne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła też, że dotychczasowa funkcja wiodąca to mieszkalnictwo z nieuciążliwymi usługami, nowe studium powstaje głównie w celu ustalenia priorytetów i określenia rangi funkcji turystyki i rekreacji.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że wybrana funkcja główna, musi być zbieżna z pozostałymi dokumentami strategicznymi, poprosił też, o przyjrzenie się propozycji studium w odniesieniu do pozostałych dokumentów.
Ustalono, że Komisja otrzyma dokumenty na tyle wcześnie przed posiedzeniem, aby mogła się z nimi dokładnie zapoznań.
Ad 4. Przedstawienie harmonogramu inwestycji.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że terminy budowania ulic uzależnione są od dokumentacji (harmonogram stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że dofinansowana ma być budowa boiska na ulicy Jarosławskiej, w marcu odbędzie się w tej sprawie przetarg i możliwe, że do końca października będzie realizacja.
Ponadto mają być wykonane m.in.:
 • budowa oświetlenia na Topolowej,
 • zatoka na Nadwarciańskiej,
 • zlecenie wykonania dokumentacji na przystań kajakową,
 • budowa chodnika na rynku, który docelowo ma być elementem płyty,
 • przetarg na obsługę geodezyjną,
 • kanalizacja sanitarna na ul. Kraszewskiego,
 • przetarg na oświetlenie ulic Kraszewskiego i Krótkiej,
 • kolejne etapy płyty rynku,
 • budowa ul. Gołębiej.
Radny Janusz Szafarkiewicz podjął temat wykonania „opaski” chodnika na rynku, powiedział, że szybciej powinny przebiegać uzgodnienia i prace projektowe.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że etapowanie powoduje minimalne straty, na chodniku będzie założony opornik, który później będzie w innym miejscu wykorzystany, a chodnik będzie częścią płyty.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że oczekiwanie na cały projekt wydłużyłoby prace, etapowanie prac powoduje szybsze wykonanie.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że też uważa, że jeśli jest możliwość przyspieszenia prac, to trzeba z tego korzystać.
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył temat wysokości odszkodowań za drogi, zapytał, czy wiadomo ile nie zostało zgłoszone i czy mieszkańcy ci mają szanse na odzyskanie pieniędzy, np. w drodze uzupełnienie ustawy.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zmiany ustawy nie można przewidzieć, zdarzają się takie przypadki, jednak nie wie czy możliwe jest przygotowanie takiego zestawienie, można jednak przeprowadzić ekspertyzę.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider zapytał, jaka jest koncepcja wykorzystania płyt z ulicy Gołębiej, jeśli ruszy jej budowa.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że płytami można wyłożyć np. drogę prowadzącą do ośrodka Wielspin.
Radny Zbigniew Czyż poruszył temat dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nie wszystkie zadania zostały wstawione w harmonogram, dodał, że dziś miało miejsce spotkanie z Zastępcą Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Poznaniu, podczas którego omawiano możliwość budowy sali w trybie „zaprojektuj – wybuduj”, co jest tańsze i szybsze.
Ad 5. Metropolia poznańska i dotacja na badania.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w większości sąsiednich gmin pieniądze są przeznaczane na badania w ramach aglomeracji, jedyne w Komornikach też były zastrzeżenia i proszono o więcej informacji, odnośnie przeznaczenia środków.
Sekretarz dodał, że celem jest zacieśnienie współpracy obszaru metropolitalnego, współpraca ma być zacieśniana, badania mają dotyczyć komunikacji, dostępności usług zdrowotnych.
Wyjaśniono też, że na razie nie sformułowano w jaki sposób ma być dokonana płatność, ważna jest raczej chęć przystąpienie do programu badań. Sekretarz dodał też, że możliwe jest, iż na następnej sesji wywołana zostanie uchwała w tej sprawie.
Radny Marek Błajecki wyraził opinię, że lepiej przeznaczyć środki na straż pożarną w Mosinie i jest przeciwny finansowaniu analiz, które będą ogólnikowe.
Ad 6. sprawy bieżące.
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył temat procesu z firmą GEOBUD, zapytał, jakie Urząd podjął kroki.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że burmistrz przedstawiła ten problem w Warszawie, jest też idea zatrudnienia osobnej kancelarii prawnej, opracowany zostanie też całościowy plan działań na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego. Sekretarz dodał, że problem jest ważny i miasto nie chce przeoczyć żadnej możliwości. Ponadto podjęto kroki o uniemożliwienie stosowania wyroku przed rozstrzygnięciem przed Najwyższym Sądem Administracyjnym.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider zwrócił uwagę, ze może właściwe byłoby powiadomienie notariusza, aby zgłosił on to swojemu ubezpieczycielowi, ponieważ roszczenia można przerzucić na niego.
Następnie poruszono temat budowy tzw. sali balonowej, przewodniczący Komisji Maciej Schneider poinformował, że odbyła się wizja lokalna w Poznaniu i uzyskano informację, że koszt budowy takiej sali to około 1,5 mln zł, zaś wybudowanie podobnej sali tradycyjną metodą jest trzy razy wyższy.
Głos oddano p. Andrzejowi Barczakowi, który zajmuje się wyposażaniem obiektów sportowych, wyjaśnił on, że od roku jego firma jest członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, który zrzesza duże firmy i inwestorów powiązanych z tą branżą. Dodał, że rozmawiał na temat hal i nikt nie powie o ile konstrukcja żelbetowa jest droższa od stali lub drewna, ważne są też uwarunkowania gruntowe; jednak postawienie konstrukcji stalowej lub z drewna klejonego to kwestia 5 – 6 miesięcy, a tradycyjna budowa trwa dłużej.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider o godzinie 19.00 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokolant                                                                                                Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Szóstak                                                                                         Maciej Schneider

Protokół nr 1/09 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Puszczykowa odbytego w dniu 19 stycznia 2009 r.w budynku starej szkoły, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 1/09
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Puszczykowa
odbytego w dniu 19 stycznia 2009 r.
w budynku starej szkoły, ul. Wysoka 1.
BR - 0063-1/1/09
Godz. rozpoczęcia 17.00
Godz. zakończenia 19.30
Protokolant: Katarzyna Szóstak
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz goście, lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad, przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2009.
 2. Projekt budżetu na rok 2009.
 3. Dzierżawa wieczysta działki pod budynek z funkcją użyteczności publicznej na Rynku.
 4. Sprawa przychodni.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące (zapoznanie z realizacją Programu Ochrony Środowiska).
Ad 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad, przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2009.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider otworzył posiedzenie Komisji (nie stwierdzono nieobecności żadnego członka Komisji), powitał członków Komisji oraz gości. Następnie przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia i zaproponował rozpoczęcie posiedzenia od ustalenia planu pracy Komisji na rok 2009, a także zastąpienie punktu „Zaopiniowanie projektów uchwał” punktem dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ulicy Cichej.
Radny Maciej Stelmachowski zaproponował dodanie tematu transportu publicznego; temat ten uwzględniono w planie przypisano na maj br.
Radny Zbigniew Czyż poinformował, że w terminie od 17 czerwca do końca miesiąca nie będzie mógł brać udziału w posiedzeniach Komisji.
Przewodniczący Maciej Schneider wyjaśnił, że konkretne daty posiedzeń będą wyznaczane na bieżąco.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował sprawdzanie wykonania budżetu po kolejnych kwartałach.
Zadecydowano, że kolejne etapy wykonania budżetu będą sprawdzane w następstwie prac Komisji Rewizyjnej, I kwartał w maju, II kwartał w październiku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiadając na pytanie radnego Janusza Szafarkiewicza wyjaśniła, że sprawa utworzenia Miejskiego Centrum Kultury najpierw zostanie przedstawiona Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Sekretarz Maciej Dettlaff poprosił o przesunięcie na początek posiedzenia informacji nt. realizacji Programu Ochrony Środowiska. Zmianę uwzględniono.
Pani Aleksandra Żyżak podała przedziały czasowe tworzenia Programu Ochrony Środowiska i sprawozdania z jego realizacji. Ponadto podała najważniejsze osiągnięcia m.in. przeprowadzenie termomodernizacji szkoły podstawowej nr 1 i nr 2, realizację programu „Czyste Puszczykowo”, zinwentaryzowanie zieleni miejskiej oraz wprowadzenie elektronicznego znakowania psów. Jako przykład zadania, którego dotąd nie udało się zrealizować podane zostały punkty ochrony akustycznej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miejsca, które wymagały by takiej ochrony znajdują się przy ulicy Poznańskiej, a także wzdłuż drogi nr 430 i w obrębie linii kolejowej.
Poruszono także temat usuwania azbestu, wyjaśniono, że proces postępuje sukcesywnie, wraz ze zgłoszeniami mieszkańców, którzy muszą jednak zadbać o ponowne przykrycie budynków, na co nie wszyscy mają środki. Poruszono również sprawę energii odnawialnej, a także problem odbierania suchych liści od mieszkańców. Burmistrz wyjaśniła, że do czasu budowy przez SELEKT składowiska odpadów w Piotrowie, gdzie ma powstać także kompostownia, odbieranie liści przez miasto nie będzie możliwe i obowiązek ich usuwania spoczywa na mieszkańcach
Ad 2. Projekt budżetu na rok 2009.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że po sugestiach komisji, naniesiono autopoprawki, ponadto w związku z brakiem dofinansowania na drogi publiczne po stronie dochodów i wydatków ujęto zmniejszenie o 1,5 mln. zł.
Sekretarz dodał też, że w porozumieniu z panem Remigiuszem Motyckim, zmniejszone zostały wydatki w dziale Gospodarka Komunalna na odwadnianie oraz oczyszczanie miasta, oszczędności to około 295 tys. zł. Ponadto naniesiono korektę w dotacjach dla organizacji pozarządowych, ponieważ po konkursie okazało się, że nie wszystkie zadania zyskały zainteresowanie organizacji, na część zadań kwoty zostały zwiększone a na część zmniejszone.
Wyjaśniono także, że wskaźniki zadłużenia są zgodne z informacją zawartą w objaśnieniach do projektu budżetu.
Radny Zbigniew Czyż poprosił o wyjaśnienie odnośnie budowy sali sportowej przy szkole podstawowej nr 2.
Burmistrz odpowiedziała, że rozbudowa nie jest jeszcze przesądzona, w czwartek odbędzie się protest przeciwko niesprawiedliwej zdaniem miasta ocenie wniosku o dofinansowanie. Burmistrz dodała, że realna jest budowa Sali, ale bez rozbudowy szkoły.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że projekty są rozłączne i odnośnie rozbudowy sali można przygotować osobny projekt.
Ponadto burmistrz poruszyła problem odszkodowań, jakie miasto musiałoby wypłacić z tytułu przejęcia gruntów pod drogi, dodała, że kwota do wypłaty jest szacowana w wysokości 20 mln. zł, co grozi miastu paraliżem inwestycyjnym.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider zapytał, czy s jeszcze jakieś pytania do budżetu.
Radny Zbigniew Czyż zapytał o kwotę 1 mln. zł zapisaną w § 12 tj. sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Ustalono, że kwestia ta zostanie wyjaśniona na następnym posiedzeniu Komisji.
Radny Maciej Stelmachowski poruszył sprawę wykonania oświetlenia boiska przy szkole podstawowej nr 1.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nie zostało to ujęte w budżecie, ale na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zostanie przedstawiony kosztorys.
Ad 3. Dzierżawa wieczysta działki pod budynek z funkcją użyteczności publicznej na Rynku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2002 r. na środku rynku znajduje się działka pod budynek miejski, jednak ze względów finansowych miasto nie widzi możliwości zabudowy gruntu w ciągu najbliższych 10 lat.
Burmistrz dodała, że Puszczykowo jest członkiem Rady Aglomeracji Poznańskiej i podczas Forum Aglomeracji Poznańskiej pojawiła się informacja, że takie przestrzenie są poszukiwane na inwestycje. Miasto jest zainteresowane pełnieniem przez ten obiekt np. funkcji kulturalnej, miejskiego punktu informacyjnego, pubu, również toalety publicznej.
Kolejne forum odbędzie się na początku kwietnia i do tego czasu należy przygotować ofertę, zrobiony został już operat szacunkowy, do tego dwie opinie prawne nt. bezpieczeństwa inwestycji i umowy zabezpieczającej funkcję.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że przygotowała harmonogram prac na rynku, po kolei będą wykonywane poszczególne elementy płyty zaczynając od chodnika od strony ulic Kościelnej i  Poznańskiej, ponadto położona zostanie kanalizacja deszczowa, przykanaliki, zasilanie energetyczne, przyłącze wody, instalacja wodna, oświetlenie, zakończenie prac przewidziane jest na III kwartał przyszłego roku.
Podczas dyskusji nt. możliwość wydzierżawienia działki na rynku podniesiono kwestię możliwości sprzedaży lub dzierżawy gruntu, ustalono, że na kolejnym posiedzeniu przedstawiona zostanie wizualizacja budynku, a Urząd przystąpi do prac umożliwiających wystawienie oferty inwestycyjnej na Forum Aglomeracji Poznańskiej.
Ad 4. Sprawa przychodni.
Pan Remigiusz Motycki poinformował, że 4 grudnia ubr. odbyło się spotkanie z doktorem Andrzejem Laskowskim, podczas którego wyjaśniono wątpliwości. Doktor zobowiązał się stworzyć kosztorys adaptacji budynku, który miał przedstawić jeszcze w grudniu, nie doszło do tego i dlatego przypomniano o tym w roku obecnym. Ponadto pan Remigiusz Motycki poinformował, że stworzono aneks do umowy, w którym podwyższono stawkę za dzierżawę budynku z 6,72 zł/m2 na 12zł/m2 netto.
Burmistrz dodała, że stawka została wyrównana do tej, jaką płacą przedszkola, a miejsce, które zajmuje przychodnia jest na nią zarezerwowane, ale partner musi określić sposób zainwestowania.
Podczas dyskusji, w której udział wzięli przewodniczący Maciej Schneider, burmistrz oraz radni Marek Błajecki, Janusz SzafarkiewiczZbigniew Czyż ustalono, że do 16 lutego doktor Laskowski ma czas na przedstawienie kosztorysu adaptacji budynku, później miasto przystąpi do rozpoczęcia procedury przetargowej.
Ad 5. Sprawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ulicy Cichej.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że plan dotyczy gruntu państwa Banach; przeprowadzona została analiza układu komunikacyjnego, w planie chodzi o zmianę dotychczasowego przeznaczenia z rezerwy na drogę na działkę budowlaną, wielkość działki bez możliwości podziału około wynosi około 1500m2. Pani Alina Stempniak dodała, że projekt planu uzyskała akceptacje Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
Komisja nie miała uwag do planu.
Ad 6. Sprawy bieżące.
Radny Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu prosił o zestawienie projektów, w których miasto chce uczestniczyć.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że jeśli potrzeba zestawienie będzie uzupełnione, dane pochodzą z wielu referatów i zebranie wszystkich jest czasochłonne.
Przewodniczący Maciej Schneider poruszył sprawę oświetlenia.
Pani Barbara Mulczyński-Dywan wyjaśniła, że dokumentacja cały czas znajduje się w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji (ZUD), za przekroczenie terminów przewidziane są kary umowne a zmiana projektanta nic nie da, ponieważ nowy musiałby uzyskać upoważnienia i zacząć wszystko od początku.
Radny Stanisław Balbierz zapytał o inwentaryzację mienia miejskiego.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że inwentaryzacja jest kończona.
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył temat oświetlenia Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1. Burmistrz wyjaśniła, że szkoła ma konserwatora i jemu to zleca.
Sekretarz Maciej Dettlaff poruszył temat pęknięć na Sali, wyjaśnił, że wezwany został inspektor, który ocenił stan sali, założone zostaną nowe plomby, co pozwoli upewnić się, czy osiadanie obiektu postępuje. Sekretarz dodał, że inspektor nie stwierdził konieczności wyłączenia Sali z używania.
Radny Stanisław Balbierz poruszył problem odprowadzania wód deszczowych. Burmistrz wyjaśniła, że problem jest miastu znany, budynki w obrębie rynku nie powinny dostać pozwolenia na budowę bez studni chłonnych, obecnie prowadzone są negocjacje z właścicielami na ich budowę, największy problem na ulicy Poznańskiej przy aptece, ponieważ nie ma tam właściciela, osoby tylko mieszkają.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że przed przystąpieniem do prac miasto zwróciło się o wykonanie odwodnienia, jednak nie wszyscy się dostosowali.
Przewodniczący Maciej Schneider o godzinie 19.30 zakończył posiedzenie Komisji. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 26 stycznia Br. na godz. 17.00.
 
Protokolant                                                                                                      Przewodniczący Komisji
Katarzyna Szóstak                                                                                           Maciej Schneider