2010

Protokół nr 11/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 28.06.2010 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 11/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 28.06.2010 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/11/10
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 18.30
 
Przewodniczący Komisji: wz. Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Janusz Szafarkiewicz, udział wzięli członkowie komisji, oraz goście. Przewodniczący posiedzeniu otworzył obrady, powitał członków Komisji oraz gości a także poinformował o usprawiedliwionej nieobecności przewodniczącego Komisji Macieja Schneidera (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu). Odnotowano też nieobecność radnych Macieja Stelmachowskiego i Zbigniewa Czyża (radny Zbigniew Czyż pismem z dnia 7 lipca 2010 r. poprosił o usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniach w dniach 21 i 28 czerwca 2010r. W związku z zaplanowanym wcześniej wyjazdem).
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 967/2, 971/3 i 971/5.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że na sesji wniesie o zdjęcie tego projektu z porządku obrad ponieważ zmieniła się sytuacja, trwają negocjacje i podjęcie uchwały w tej treści nie będzie na razie możliwe.
 
Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że projekt uchwały został przygotowany w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty (skreślenie zapisu o konieczności dołączenia opinii dyrektora do składanego wniosku) oraz tzw. skargą prokuratorską wskazującą niezgodność zapisów uchwały z obowiązującymi przepisami prawa.
Następnie dyskutowano nad forma przekazywania świadczeń, sekretarz wyjaśnił, że w ostateczności jest to świadczenie pieniężne, gdy nie ma możliwości wykazania wydatków poprzez faktury. Ponadto wyjaśniono, że kwota świadczenia będzie się zmieniać wraz z e zmianą w rozporządzeniu, nie będzie potrzeby każdorazowej zmiany uchwały.
Przewodniczący posiedzeniu Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 5 głosów „za”.
 
Projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowo w latach 2010 – 2015.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że projekt pojawił się w związku z pewnymi nieprawidłowościami w uchwale z 31. marca; wojewoda zarzucił dwie niezgodności tj. w rozdz. 3 ust. 2 zasady sprzedaży lokali komunalnych, potrzebna będzie osobna uchwała, która to ureguluje, ponadto zapis o polityce gminy, gdzie jest zapis, że regulują to uchwały, a jednak trzeba te zasady wymienić, poza tym uchwała pozostaje bez zmian.
Przewodniczący posiedzeniu Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 5 głosów „za”.
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że ze względu na brak akceptacji planu ze strony WPN, aby umożliwić dalsze prace, postanowiono podzielić plan na dwie części, czyli oddzielić pas przyległy od drogi.
Następnie dyskutowano nad możliwością późniejszego poszerzenia drogi. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że do 2015 r. Urząd Marszałkowski nie przeznaczy żadnych środków na modernizację drogi nr 430. Burmistrz dodała, że wraz z władzami gmin Mosina, Komorniki i Luboń, podpisała pismo skierowane do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie poszerzenia drogi, ponieważ w ramach modernizacji wiaduktu kolejowego możliwa byłaby budowa czterech nitek jezdni z funduszy unijnych. Ponadto burmistrz dodała, że w przypadku poszerzania drogi, dwa budynki mogą się nie zmieścić oraz dodała, że dotychczas gmina Puszczykowo jest jedyną instytucją, która w związku z tym planem wystąpiła o uwzględnienie możliwości poszerzenia drogi, ale sprawa i tak musi się rozegrać w WZDW.
Przewodniczący posiedzeniu Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 5 głosów „za”.
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Skarbik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że dokonano zmian w wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych, a także przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Ponadto, w związku z likwidacją Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonano zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu wydatków, które miały być finansowane z opłat i kar za użytkowanie środowiska.
Po krótkiej dyskusji na temat wydatków na przedszkola, przewodniczący posiedzeniu Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, 4 głosy „za” 1 „wstrzymujący”.
 
Ad 1. Sprawy bieżące.
Radny Marek Błajecki poruszył sprawę utrzymania i podlewania zieleni miejskiej.
Komisja zaapelowała o interwencyjne podlewanie miejsc będących wizytówką miasta.
Ponadto ustalono, że pan Remigiusz Motycki przedstawi na sesji kalkulację, w jakim stopni wzrosłyby koszty utrzymania zieleni w przypadku zlecenia na stałe podlewanie.
Rozmawiano też o zamkniętej drodze powiatowej pomiędzy Łęczycą a Puszczykowem. Burmistrz poinformowała, że informacja o aktualnej sytuacji znajdzie się w Echu, a także na stronie internetowej miasta, postawiona zostanie też tablica z informacją, że jeszcze co najmniej przez dwa miesiące droga będzie zamknięta. Burmistrz dodała, że decyzja należy także do Starosty Poznańskiego, który jest właścicielem drogi i zostanie podjęta dopiero na podstawie ekspertyzy, której można dokonać dopiero po opadnięciu wody.
Poruszono też sprawę przychodni zdrowia przy ul. Poznańskiej. Burmistrz wyjaśniła, że POZMED przysłał dwa pisma z informacją, że z uwagi na brak pacjentów nie są w stanie spełnić oczekiwań, również remontowych. Burmistrz dodała, że trwają negocjacje z podmiotami o przejęciu pacjentów lub kontynuacji działalności i że ważne jest utrzymanie punktu świadczeń lekarza rodzinnego, rozważane są dwie możliwości, nowy przetarg na zmienionych warunkach, albo w ramach normalnego zarządzania można interwencyjnie wydzierżawić część budynku pod działalność lekarza rodzinnego, wtedy umowa do 3 lat.
Radny Stanisław Balbierz zapytał o możliwość napraw gwarancyjnych na ul. Poznańskiej, gdzie w dwóch miejscach tworzą się kałuże.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że w tej sprawie kierowano już pisma, ale dotąd brak odpowiedzi.
Radny Marek Błajecki zwrócił uwagę, aby na ul. Wierzbowej zadbać o wycięcie krzaków.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że przekaże sprawę straży miejskiej, która najpierw prosi właścicieli o uporządkowanie zieleni, a jeśli brak współpracy, to miasto usuwa na swój koszt.
Radny Stanisław Balbierz dodał, że podobna sytuacja jest na ulicy Kasprowicza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że w sprawach przywoływania mieszkańców brak skutecznego narzędzia, prośby bywają nieskuteczne, teren nie jest Miejski, brak sankcji, są różne źródła nacisku, straż miejska podejmuje wiele interwencji. Burmistrz dodała, że jeśli radni będą chętni, to można zrobić kolejne spotkanie z posłami, aby przedstawić im tą sprawę.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
 
            Protokolant                                                                                  Przewodniczący Komisji
                  /-/                                                                                                               /-/
  Katarzyna Szykulska                                                                             wz. Janusz Szafarkiewicz
3

Protokół nr 10/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 21.06.2010 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 10/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 21.06.2010 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/10/10
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 20.10
 
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider, udział wzięli członkowie komisji, oraz goście. Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał członków Komisji oraz gości a także poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Zbigniewa Czyża (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu).
 
Tematy:
 1. Omówienie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla:
- Centrum A i B
- Lipowa
- Berwińskiego
- Zakole Warty.
 1. Zapoznanie z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska.
 2. Sprawy bieżące.
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff przedstawił sprawę dofinansowania remontów zabytkowych obiektów na terenie miasta, wyjaśnił, że wpłynęły dwa wnioski, jeden dotyczący dawnego domu wczasowego „Rusałka”, drugi dotyczący willi przy ulicy Mickiewicz 1. Sekretarz dodał, że po wstępnej analizie ocena wniosków jest pozytywna, choć muszą zostać uzupełnione. Sekretarz poinformował też, że obiekty zostały zbudowane w latach 20-tych XX w., kosztorys remontu każdego z nich opiewa na około 100.000,00 zł, a w budżecie na ten rok zaplanowano 50.000,00 zł, wobec czego wstępnie podjęto decyzję o dofinansowaniu każdej z inwestycji po 25.000,00 zł. Wyjaśniono też, że w tym roku zgłoszeń należało dokonać do 30 marca, na przyszły rok wnioski będą zbierane do 30 września br.
 
Ad 1. Omówienie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla:
Centrum A
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przypomniał, że temat mpzp dla Centrum A i B, jest kontynuacją dyskusji z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Głos zabrała projektantka planu, pani Małgorzata Kędziora, która przedstawiła wprowadzane zmiany do planu.
Podczas dyskusji prezentowano różne stanowiska, wobec planowanych zmian.
Radny Janusz Szafarkiewicz podważał konieczność umiejscowienia tak dużego parkingu na końcu ulicy Słonecznej i prosił o wyjaśnienie czemu ma służyć taka lokalizacja
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że planowany parking ma obsłużyć zapotrzebowanie Pałacu ślubów podczas ceremonii oraz w czasie imprez kulturalnych, ponadto w przyszłości może służyć osobom korzystającym z mających powstać obiektów na terenie CAS oraz spacerowiczom. Ponadto burmistrz dodała, że właściciel terenu od dawna zapytuje o możliwość przeznaczenia terenu pod zabudowę jednorodzinną.
Następnie dyskutowano nad kosztami wykupu gruntu, pani Alina Stempniak wskazała, że w poprzednim planie, który obowiązywał do 2002 roku, teren częściowo przeznaczony był pod trafostację a w większości poz zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, wobec czego należy spodziewać się większej kwoty do zapłacenia przy ewentualnym wykupie gruntu.
Wobec tych informacji, przewodniczący Komisji Maciej Schneider zapytał, jakie wyjście, byłoby najmniej „kosztotwórcze”, czy odlesienie terenu z przeznaczeniem na parking, czy uwzględnienie w planie, jako las, czy przywrócenie funkcji pod zabudowę.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że skarbnik przygotuje takie wyliczenie i na początku lipca komisja zostanie z nim zapoznana.
Dyskutowano też nad poszczególnymi zmianami w planie, burmistrz poprosiła o naniesienie autopoprawki dotyczącej wysokości kondygnacji, ponieważ plan nakazuje zabudowę do dwóch kondygnacji, tymczasem przy ul. Słonecznej znajduje się budynek trzykondygnacyjny.
Pani Małgorzata Kędziora wyjaśniła, że zebrane na posiedzeniu osoby, w tym projektanci, nie mają delegacji do takich zmian, dodała, że możliwe będzie to na etapie opiniowania i uzgodnień, w przeciwnym wypadku konieczne byłoby powtórzenie całej procedury od początku.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider postanowił, że wobec kolejnych wątpliwości i konieczności dalszych ustaleń, decyzja w sprawie zaopiniowania mpzp dla planu Centrum a zostanie podjęta na początku lipca.
 
Centrum B
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przypomniał, że w przypadku tego planu, wątpliwości również dotyczyły miejsc parkingowych oraz planowanej linii zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości postawienia ścianki wspinaczkowej.
Pani Małgorzata Kędziora wyjaśniła, że jeszcze raz sprawdzi w starostwie, czy budowa takiej ścianki będzie wymagała dodatkowych pozwoleń, czy mieści się w opisie urządzeń i obiektów sportowych ujętych w planie.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na lokalizację parkingu przy boisku do piłki nożnej, a także poprosił o dokładne określenie granic istniejącego boiska.
Pani Małgorzata Kędziora wyjaśniła, że strefa realizacji parkingów nakłada się z linia zabudowy, mogą być dwa budynki o funkcji socjalnej związane z obsługa boiska, ponadto dodała, że strefy parkingowe są określone, jako dopuszczalna funkcja terenu a nie jego przeznaczenie. Ponadto dodała, ze w przypadku planu Centrum B, należy się liczyć z wykupem 518 m2 gruntu.
Wobec powyższego, Przewodniczący Komisji Maciej Schneider poprosił o przygotowanie mapki, z której będzie wynikało, jak zlokalizowane wobec planu jest istniejące boisko, ponadto poinformował o przeniesieniu podjęcia decyzji w sprawie tego planu na początek lipca.
Pani Małgorzata Kędziora poprosiła o przygotowanie na piśmie stanowiska Komisji oraz wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że dzisiejsza dyskusja odbywa się poza procedura planistyczną, ponieważ nie ma obowiązku przedstawiania komisji, radnym założeń planu. Po wyłożeniu planu, zarówno radni, jak i mieszkańcy mają możliwość składania uwag do planu. Burmistrz dodała, że zobowiązuje się przedstawić, jakie konsekwencje finansowe spowoduje uchwalenie planu i może lipcowe posiedzenie wyjaśni wątpliwości.
 
Lipowa
Głos zabrała pani projektant Agata Marciniak, która wyjaśniła, że na danym terenie nie ma ekspansji budowlanej, dodała, że bardzo duży procent tego planu obejmuje tereny zielone niezabudowane, celem planu jest uregulowanie terenów zabudowanych, ograniczenie do tego co jest i co może być zabudowane i określenie ustaleń ochrony terenów zielonych.
Pani Agata Marciniak wyjaśniła, że problem dotyczy drogi wojewódzkiej, ponieważ brak uzgodnień z WPN, są wnioski do planu złożone przez WZDW tj. postulat o poszerzeniu drogi, ten zapis znajduje się w obecnym i projektowanym studium, jednak brak uzgodnienia z WPN w tej kwestii, co wstrzymuje prace nad planem.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że park postawił warunek, że zgodzi się na taki plan o ile miasto zobowiąże się, że nie wystąpi o poszerzenie drogi na odcinku od cmentarza w kierunku Mosiny. Burmistrz dodała, że powodem wywołania planu są wnioski właścicieli gruntów prywatnych ubiegających się o ustalenie warunków zabudowy, teren był zagrożony powodzią, jednak wydanie warunków zabudowy jest możliwe.
Pani Alina Stempniak dodała, że czekamy na odpowiedź WPN, wysłane zostało po raz kolejny pismo z zapytaniem, na jakich warunkach może być pozytywna opinia, ponadto z WZDW jest informacja, że w przyszłym roku zostanie opracowana koncepcja rozbudowy drogi nr 430.
Pani Agata Marciniak podsumowała, że jeśli zostanie uzyskane uzgodnienie z WPN, to plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu, dodała tez, że poszerzenie pasa i tak nie odbyłoby się kosztem gruntu WPN.
 
Berwińskiego
Projektantka, pani Alicja Czaban przedstawiła plan dotyczący dwóch działek na ul. Berwińskiego, wyjaśniła też możliwość lokalizacji drogi dojazdowej do jednej z działek.
Radni nie mieli pytań do planu.
 
Zakole Warty
Pani Alicja Czaban przedstawiła ustalenia planu, wyjaśniła, że plan obejmuje dwie części, z czego jedna dotyczy terenów zieleni, a druga, za drogą z płyt, dopuszcza powstanie zabudowy mieszkaniowej z usługami. Pani Alicja Czaban dodała, że w części obejmującej zieleń, dopuszcza się przystań, port nad Wartą, lokalizacja małej architektury, ścieżki, małe boiska, urządzenia związane z gospodarka wodną; na działce budowlanej dopuszcza się zabudowę dwukondygnacyjną do 10m.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że wszelka zabudowa na terenach zielonych byłaby niezwiązana na stałe z podłożem, zakłada, że jeśli miałoby coś powstać, to po konsultacjach np. drewniany pawilon.
Burmistrz dodała, że plan wywoływany jest ze względu na możliwość sprzedaży działki, która dopuszcza zabudowę, co zostało ujęte w WPI.
 
Ad 2. Zapoznanie z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska.
Pani Janina Kozeńska przedstawiła Program Ochrony Środowiska, wyjaśniła, że wstępnie miała to być aktualizacja, ale ze względu na wielkość zmian, zasadniejsze jest anie programu od nowa.
Pani Janina Kozeńska dodała, że propozycja autorek wynika z głębokich analiz stanu środowiska i spostrzeżeń osób niezależnych.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider, o godzinie 20.10 zakończył posiedzenie.
 
          Protokolant                                                                        Przewodniczący Komisji
                 /-/                                                                                                /-/
Katarzyna Szykulska                                                                       Maciej Schneider
 

Protokół nr 09/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 14.06.2010 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 09/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 14.06.2010 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/09/10
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 20.40
 
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider, udział wzięli członkowie komisji, oraz goście (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu).
 
Tematy:
 1. Omówienie tematu parkingu przy dworcu w Puszczykówku.
 2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Centrum A i B.
 3. Aktualna sytuacja związana z funkcjonowaniem przychodni.
 4. Wykonanie budżetu za I kwartał 2010 r.
 5. Budżet na wakacje dla dzieci.
 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji oraz gości.
 
Ad 1. Omówienie tematu parkingu przy dworcu w Puszczykówku.
Radny Marek Błajecki odczytał pismo od mieszkańców, które wpłynęło do Rady (kserokopia pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pismo zawiera prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie problemu miejsc parkingowych na ul. Dworcowej.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił sytuację związaną z miejscami postojowymi przy przejeździe kolejowym w Puszczykówku, wyjaśnił, że na problem wpływa kilaka czynników, m.in. parkowane są pojazdy osób dojeżdżających pociągiem do pracy do Poznania, ponadto osoby robiące zakupy, a podczas weekendów klienci lodziarni.
Wiceburmistrz dodał, że w tej okolicy miasto nie posiada terenów, ale prowadzone są rozmowy z panem Rogozińskim na temat kupna jego nieruchomości, problemem jest jednak cena. Najszybszym rozwiązaniem byłaby dzierżawa gruntu, ale i tak konieczne byłoby uporządkowanie i przystosowanie terenu pod parking. Wiceburmistrz dodał też, że wobec działań miasta, po ostatnich spotkaniach z mieszkańcami, bezzasadny jest zarzut bierności, zaznaczył też, że do dyspozycji jest parking kościelny.
W związku z pytaniem radnego Zbigniewa Czyża o podstawę podjęcia decyzji o zmianie sposobu parkowania, wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że wynikała ona z konieczności poprawy bezpieczeństwa ponieważ parkujące poprzecznie samochody, znacznie ograniczały widoczność przy wyjeździe z ulicy Moniuszki. Wiceburmistrz wyjaśnił też, ze decyzja była oparta na podstawie analizy przeprowadzonej przez służby miejskie.
Podczas dyskusji głos zabrał też pan Marek Kostusiak, który zwrócił uwagę, że zakaz parkowania na ul. Wiązowej tez ma wpływ na zmniejszenie ilości miejsc parkingowych, dodał, że dzierżawi grunt na ul. Wiązowej pod dwa miejsca parkingowe, ale od strony dworca nie ma takiej możliwości. Pan Marek Kostusiak powiedział też, że dziwne jest, iż miasto korzysta z dobroczynności kościoła i że po zmianie proboszcza sytuacja może ulec zmianie, wobec czego powinno się przygotować alternatywę dla parkujących.
Pan Marek Kostusiak, wraz z innymi mieszkańcami, wskazywali, że pozostawienie starego sposobu parkowania, ze względu na dużą rotację, miałoby znaczny wpływ na poprawę sytuacji.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponowała, aby ulicę Wiązową jak najszybciej utwardzić i po prawej stronie zrobić strefę parkowania, ponadto zaproponował wprowadzenie ograniczenia czasowego postoju do 15 min. i ograniczenie prędkości na ulicy Dworcowej do 20km/h, zwrócił tez uwagę, że patrząc na budżet, nie ma szans na dzierżawę gruntu, więc trzeba szukać innego rozwiązania.
Następnie dyskutowano nad możliwością poprawy oznakowania parkingu kościelnego i dalej, o możliwościach zwiększenia liczby miejsc parkingowych na ul. Dworcowej. Pan Remigiusz Motycki przedstawił zasady sytuowania i przepisy dotyczące wielkości miejsc parkingowych.
O godz. 18.20 na posiedzenie przybyła burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka.
Radny Marek Błajecki zaproponował, aby zakończyć dyskusje i poruszyć sprawę na forum Rady Miasta, dodał też, że mieszkańcy otrzymają odpowiedź od Rady.
Następnie radny Zbigniew Czyż rozpoczął dyskusję na temat terminu i sposobu odpowiedzi Rady Miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że odpowiedź nie wyszła z Urzędu od razu, ponieważ podjęto negocjacje, rozwiązanie sprawy wymaga wykupu gruntu, ewentualnej przebudowy. Wyjaśniono też, że parking kościelny jest otwierany za późno, aby osoby jadące rano do pracy do Poznania, mogły zostawić tam samochody. Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby spisać umowę z proboszczem i przy okazji poprosić go, o udostępnienie parkingu w godzinach od 6.00 do 22.00.
Pan Marek Kostusiak poprosił, aby do czasu uregulowania sytuacji, łagodniej traktować osoby parkujące na ul. Dworcowej przed przejazdem kolejowym oraz, aby w miejscach, gdzie jest to możliwe, zorganizować parking w „jodełkę”.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, ze zwróci się do projektantów z prośbą o weryfikację.
Radny Marek Błajecki wystąpił z wnioskiem, aby mógł spotkać się wraz z radnym Januszem Szafarkiewiczem, wiceburmistrzem Tomaszem Zwolińskim oraz panem Markiem Kostusiakiem i podczas spotkania wspólnie coś ustalić.
Wniosek poparł przewodniczący Komisji Maciej Schneider, radny Janusz Szafarkiewicz i pan Marek Kostusiak.
 
Ad 3. Aktualna sytuacja związana z funkcjonowaniem przychodni.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że 7 czerwca br. do urzędu wpłynęło pismo od spółki POZ-MED informujące, że nie są w stanie dalej świadczyć usług medycznych i proszą o rozwiązanie umowy dzierżawy. Wiceburmistrz zapewnił, że zgodnie z umową, spółka będzie świadczyć usługi dopóki nie zapewni świadczenia usług dla każdego pacjenta w innym miejscu. Wiceburmistrz dodał też, że trwają starania o pozyskanie nowego podmiotu, jest kilka wariantów od przejęcia spółki, po podpisanie umowy dzierżawy na okres 3 lat, ale pacjenci na pewno nie zostaną bez opieki.
Następnie dyskutowano na temat zaistniałej sytuacji, omawiano sytuację prawną i sposób przekazania pacjentów.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, jak wygląda sytuacja związana z uzyskaniem przez nowy podmiot zgody Sanepidu na działalność?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że jeśli działalność jest prowadzona w sposób ciągły, to Sanepid zezwala warunkowo na prowadzenie działalności z programem remontowym, ponadto istnieje możliwość, że ktoś wykupi firmę i wejdzie w jej prawa i obowiązki. Wiceburmistrz dodał, że korzystniejsze jest trwanie w umowie do czasu przekazania pacjentów, a także , że naliczany jest czynsz, a radcy prawni analizują, czy miasto może posiłkować się wpłaconą kaucją.
 
Ad 2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Centrum A i B.
Centrum A
Pani Alina Stempniak przypomniała, że plan dla terenu Centrum został podzielony na dwie części, A i B oraz krótko scharakteryzowała każdą z nich.
Projektantka pani Małgorzata Kędziora wyjaśniła, że wnioski mieszkańców ul. Słonecznej wskazywały na konieczność ograniczenia możliwości parkowania po obu stronach ulicy, dodała, że w ustalenia planu określone zostały parametry zabudowy, nowym elementem jest parking publiczny ograniczony zielenią izolacyjną, stąd wniosek o odlesienie terenu pod parking.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o szersze przedstawienie, dlaczego na ul. słonecznej ma być ograniczona możliwość parkowania.
Pani Małgorzata Kędziora poinformowała, że szerokość ulicy nie pozwala na zaplanowanie pasa parkingowego, a w przypadku funkcji produkcyjnej niektórych działek, pracownicy i dostawcy blokują wyjazdy z posesji. Stąd propozycja, aby właściciele działek parkowali w ich granicy, a dodatkowo proponuje się lokalizacje parkingu na końcu ulicy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że nie przypomina sobie tego zapisu i nie jest przekonana, ze jest on właściwy, wobec czego poprosi o inne sugestie dotyczące możliwości uspokojenia ruchu na ul. Słonecznej.
Następnie dyskutowano nad zasadnością tworzenia parkingu na końcu ul. Słonecznej. Radny Janusz Szafarkiewicz podkreślił, że jego zdaniem lokalizacja parkingu w tym miejscu nie jest uzasadniona, a powoduje konieczność wykupu gruntu.
Postanowiono, że temat planu Centrum A będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu komisji.
 
Centrum B
Pani Małgorzata Kędziora omówiła założenia planu, wyjaśniła, że zaadaptowane zostały zapisy z koncepcji zagospodarowania.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, dlaczego wyznaczono tak dużą strefę lokalizacji miejsc parkingowych i czy jest to zgodne z koncepcją rynku?
Pani Małgorzata Kędziora odpowiedziała, że w przypadku rynku, miejsca parkingowe zostały wiernie przeniesione z koncepcji i w razie braku miejsc np. w przypadku organizacji jakiejś imprezy, można poszerzyć parkingi.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że jest to stworzenie możliwości na wypadek konieczności zapewnienia większej liczby miejsc parkingowych, ale nie obliguje to do budowy tam parkingu.
Dyskutowano tez nad umiejscowieniem, linii zabudowy, radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował zwiększenie obszaru możliwej zabudowy, aby nie blokować możliwości na przyszłość.
Pani Małgorzata Kędziora poinformowała, że na terenie oznaczonym US, wysokość budynków:
 • u zbiegu ulic KD-P i KD-D będzie do 3 kondygnacji w tym poddasze użytkowe, tj. nie więcej niż 13m,
 • pozostałych do 11m.
Ponadto będzie zakaz stawiania budynków gospodarczych i garaży.
Ustalono, że temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu komisji.
 
Ad 4. Wykonanie budżetu za I kwartał 2010 r.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił zestawienia, przedstawił poszczególne dane dotyczące dochodów i wydatków, a także ich procentowe wykonanie (materiały są załącznikiem do niniejszego protokołu).
O godz. 20.00 posiedzenie opuścił radny Marek Błajecki.
O godz. 20.a0 posiedzenie opuścił radny Zbigniew Czyż.
 
Ad 5. Budżet na wakacje dla dzieci.
Pani Joanna Hejnowicz przedstawiła planowane wydatki w bieżącym roku, wyjaśniła, że już w roku 2009 zaplanowane zostały kolonie w Mrzeżynie i Szczawie oraz półkolonie w szkołach.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider poprosił o przesłanie danych do Biura Rady i do radnych.
Pani Joanna Hejnowicz przedstawiła też, jak mają wyglądać letnie atrakcje dla dzieci m.in. sobotnie animacje na placach zabaw.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy to pani Hejnowicz powinna zajmować się organizacją obozów i kolonii.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że dotychczas zajmowała się tym pani Katarzyna Świniarska z panem Zbigniewem Gorzelannym, teraz scala to CAS, przy czym szkoły dalej organizują półkolonie.
 
Ad 6. Sprawy bieżące
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę, że na boisku do piłki ręcznej na Nowym Osiedlu nie została założona siatka.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że przystąpiono do realizacji Orlika i nie było sensu zawieszać siatki po to , aby za chwilę ją zdjąć. Wiceburmistrz dodał, że wzdłuż przedszkola planowana jest budowa rynny do skate parku , ponadto poinformował, że ze względu na certyfikaty urządzeń, pojawił się problemem przy przenoszeniu placu zabaw, firmy nie chcą się podjąć np. przeniesienia drabinek.
Radny Władysław Hetman zapytał kiedy rozpoczną się prace na ul. Gołębiej?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że 7 lipca otwarte zostaną oferty.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, dlaczego 5 lat po wykupie, nic się nie dzieje na ul. Wąskiej?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że brakuje ksiąg wieczystych.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
         Protokolant                                                                            Przewodniczący Komisji
               /-/                                                                                                     /-/
Katarzyna Szykulska                                                                           Maciej Schneider
 

Protokół nr 08/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 24.05.2010 r. w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 08/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 24.05.2010 r.
w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej,
ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/08/10
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 20.10
 
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider, udział wzięli członkowie komisji, oraz goście (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu).
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Dyskusja na temat „Zielonej Księgi Aglomeracji Poznańskiej”.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji oraz gości.
 
Ad 2. Dyskusja na temat „Zielonej Księgi Aglomeracji Poznańskiej”.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła sytuację powodziową, poinformowała, że fala powodziowa będzie przechodzić przez Puszczykowo w dniach 29 – 30 maja, dodała, że wysokość nie jest groźna, ale uciążliwa będzie długość fali, wysoki stan może utrzymywać się nawet dwa tygodnie w zależności od nurtu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że oczyszczany jest przepust pod dojazdem do Puszczykowa od strony Łęczycy, zamontowany zostanie wodowskaz na posesji przy ul. Niwka Stara (odczyt na własne potrzeby), ponadto studnie pompowni będą chronione wraz z Aquanetem.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała też, że przygotowane są worki z piaskiem, które znajdują się w kruszarni gruzu p. Czajki, przewiezienie ich to kwestia godziny, gdyby sytuacja okazała się groźna, można liczyć na pomoc powiatowej straży pożarnej, wojska i starostwa. Ponadto burmistrz powiedziała, że miasto otrzymało mapy z 2003 r. z informacją na temat możliwości zalewowych, wspomniała też o możliwości przeznaczenia pomocy finansowej dla powodzian, poinformowała również o zabezpieczeniu 260 miejsc na wypadek ewakuacji mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider dodał, że taka pomoc mogłaby zostać przeznaczona gminie na odbudowę infrastruktury, a nie imiennie.
Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podjęła temat Zielonej Księgi Aglomeracji Poznańskiej, wyjaśniła, że podczas forum w Poznaniu przedstawiła prezentację ukazującą specyficzną sytuację Puszczykowa i jego miejsce w Aglomeracji (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Następnie burmistrz wyjaśniła, że otwarta została trzymiesięczna dyskusja na temat rozwoju aglomeracji poznańskiej, pojawia się więc możliwość wyrażenie swojej opinii i pomysłów.
Radny Władysław Hetman powiedział, że urbanizacja odbywa się wysokim kosztem i nie da się tego pogodzić z wizerunkiem miasta.
Radny Marek Błajecki dodał, że jest sceptykiem aglomeracji, zapytał też w jaki sposób można się wypowiedzieć w tej sprawie?
Burmistrz zaproponowała, aby swoje wątpliwości sformułować na piśmie, można zaprosić twórców strategii i im to pokazać, ponadto będą publikacje w prasie lokalnej.
Radny Marek Błajecki zaproponował, aby dostarczyć Księgę radnym, dodał, że jego zdaniem następuje centralizacja, grzebane są zasady demokracji samorządowej, ma też obawy przed pochłonięciem i zniszczeniem lokalnej tożsamości, zaproponował również dyskusję na łamach Echa Puszczykowa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, ze im więcej uwag, tym żywsza dyskusja, ważne jest ukazanie, jakie straty i zyski wynikną dla miasta w przypadku przystąpieniu, lub nieprzystąpienia do aglomeracji.
Radny Władysław Hetman zapytał, jak ma się utworzenie międzygminnego związku gospodarki komunalnej do Stowarzyszenia Selekt, w którym jesteśmy, oraz czy miasto będzie partycypować w obu inwestycjach?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że SELEKT będzie działał w ramach związku komunalnego a nie aglomeracji.
Radny Marek Błajecki zapytał, jakie będą kompetencje władz samorządowych?
Burmistrz odpowiedziała, że określa to ustawa metropolitalna, aglomeracja jest związkiem międzygminnym.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy w przypadku składek obowiązywać będzie zasada proporcjonalności, czy inna forma?
Burmistrz odpowiedziała, że statut jest przygotowywany i prosi o sformułowanie pytań na piśmie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące
Radny Zbigniew Czyż powtórnie złożył wniosek o przekazanie dodatkowych pieniędzy na zakup szafek dla szkoły podstawowej nr 2, jako źródło finansowania wskazał środki przeznaczone na zakup klimatyzacji na salę sesyjną.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że jesteśmy na etapie wyboru ofert, do 2 czerwca klimatyzacja mogłaby już funkcjonować.
Radny Zbigniew Czyż dodał, że wniosek składał już 13 kwietnia, jednak nie było odpowiedzi, a zdaniem burmistrz, wniosek nie zawierał podstaw formalnych.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że wskazane musi być źródło finansowania.
Radny Marek Błajecki powiedział, że składa wniosek, aby na 2 czerwca była zamontowana klimatyzacja, podtrzymuje aby zakup urządzenia pokryć ze środków Rady, ponadto, jako Przewodniczący Rady, kieruje pismo radnego Zbigniew Czyża pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że we wrześniu kupowane będzie wyposażenia do szkół, a po zakończeniu inwestycji, będziemy występować o dofinansowanie.
Następnie pan Remigiusz Motycki przedstawił sprawę wyboru urządzenia klimatyzacyjnego, poinformował ile ofert wpłynęło i jaki będzie koszt instalacji, wyjaśnił, że najbardziej korzystna oferta wpłynęła z firmy Lenox z Poznania.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że jego zdaniem klimatyzacja to ekstrawagancja i ważniejsza jest sprawa szkoły.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przypomniał, że taka sama sytuacja jest w szkole podstawowej nr 1, w obu szkołach zakup szafek odbędzie się etapami.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku radnego Zbigniewa Czyża, „za” głosowało radnych, „przeciw” głosowało 4 radnych. Wniosek odrzucono.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że jest to kolejna z serii uchwał dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotyczy dziesięciu działek na terenie miasta.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił uwagę na zaokrąglenie po przecinku w przypadku działki nr 602.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że chodzi o pokazanie rzędu, taka była wycena i jest to zawarte tylko w uzasadnieniu.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, co z działką na rynku?
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że nie ma uchwały o sprzedaży.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały, „za” głosowało 6 radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 264/10/V z dnia 20 stycznia 2010 r. Rady Miasta Puszczykowa.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że w styczniowej uchwale przyjęto powierzchnię wydzielanej działki z postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału. Natomiast otrzymane z ewidencji gruntów ostateczne wyniki wskazują, że powierzchnia jest rzędu 79 m2 a nie 80 m2.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, że w projekcie błędnie zapisano „sprzedaż” a powinno być „na nabycie”. Wobec powyższego dokonano poprawki w projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały, „za” głosowało 6 radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Puszczykowa.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że będzie wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad, wyjaśnił, że przedmiot porzucony, przechodzi na własność gminy z mocy prawa, ale zgodnie z rozporządzeniem, konieczne jest, aby w tej sprawie rada gminy przyjęła uchwałę, jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności tego zapisu z Konstytucją RP. Wiceburmistrz dodał, że opłaty związane z odbiorem pojazdu z parkingu sięgają 4.000 zł i w opinii radców prawnych, kwota ta jest zawyżona i nieadekwatna do stanu prawnego, ponadto miasto będzie się starać o przejęcie pojazdu na drodze sądowej.
 
Projekt uchwały: w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej / w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej .
Wyjaśniono, że projekty uchwał zostały wywołane w związku z pismem pani Krystyny Radziszewskiej-Kaczmarek o rezygnacji z funkcji członka Komisji Mieszkaniowej. Na jej miejsce ma zostać powołana pani Dorota Kaczmerek.
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił zmiany wprowadzane projektem uchwały budżetowej. Wyjaśnił, że konieczne są przesunięcia spowodowane wpływem dotacji od wojewody, a także uwzględnienie w budżecie dochodów uzyskanych przez CAS z lodowiska po likwidacji gospodarstwa pomocniczego.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały, „za” głosowało 4 radnych, 1 głos wstrzymujący, radny Zbigniew Czyż nie wziął udziału w głosowaniu.
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Radny Marek Błajecki wyjaśnił, że sformułowanie i przedstawienie projektu uchwały jest w jego kompetencji, jako Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady dodał, że z okazji Dnia Samorządowca pracownicy Urzędu dostaną nagrody, nie może jej otrzymać burmistrz, jednak w jego odczuciu burmistrz zasługuje na nagrodę i można ją zrekompensować zmieniając wynagrodzenie poprzez zwiększenie dodatku funkcyjnego. Przewodniczący wyjaśnił, że biorąc pod uwagę ile miesięcy zostało do zakończenia kadencji, będzie to kwota około 3.500 zł brutto.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały, „za” głosowało 3 radnych, „przeciw” głosowało 2 radnych, „wstrzymało się” 1 radny.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Marek Błajecki zwrócił uwagę, że rozsypuje się fragment ulicy Wierzbowej.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że nie ma zagrożenia, naprawa jest już zgłoszona, koszt około 1.100 zł.
Radny Władysław Hetman zapytał, kiedy studzienki na ul. Piaskowej będa wyrównane do poziomu asfaltu? Ponadto radny zapytał o możliwość naprawy chodników na ul. Jarosławskiej, a także kto jest odpowiedzialny za koszenie trawy na boisku Orlik.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że studzienki są monitorowane, pierścienie są żelbetowe, a mają być z tworzywa i trwa oczekiwanie na właściwe z Niemiec. W sprawie chodników, Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że naprawy zostaną zlecone, a za koszenie trawy na obiektach sportowych odpowiedzialne jest CAS.
Radny Marek Błajecki zwrócił uwagę, że osoby zajmujące się koszeniem trawy zniszczyły irgi i morwę.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że zwróci im uwagę.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider, o godzinie 20.10 zakończył posiedzenie.
 
       Protokolant                                                                                               Przewodniczący Komisji
            /-/                                                                                                                             /-/
Katarzyna Szykulska                                                                                               Maciej Schneider
4

Protokół nr 07/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 17.05.2010 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 07/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 17.05.2010 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/07/10
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 20.10
 
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider, udział wzięli członkowie komisji, oraz goście (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu).
 
Tematy:
 1. MPZP Stare Puszczykowo – Wielspin.
 2. MPZP Puszczykowo – Północ.
 3. Zapoznanie komisji ze stanem prowadzonych przez miasto inwestycji.
 4. Odszkodowania za drogi - omówienie pisma z Ministerstwa Infrastruktury.
 5. Przygotowania do emisji obligacji.
 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji oraz gości.
 
Ad 1. MPZP Stare Puszczykowo – Wielspin.
Pani Alina Stempniak przedstawiła sprawę drogi nr 430, wyjaśniła, że Miasto złożyło pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, na które uzyskano odpowiedź, iż wybudowanie ronda jest możliwe, ale inwestycja musiałaby zostać sfinansowana przez Miasto.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że po otrzymania pisma z WIELSPIN-u rozmawiała w WZDW o koncepcjach przebudowy drogi nr 430, ponadto wspólnie zwracano się do Marszałka województwa o poszerzenie drogi o 2 pasy ruchu, ale opór WPN wyklucza takie rozwiązanie; WZDW informuje, że w Puszczykowie rozwiązania komunikacyjne mogą być tylko bezkolizyjne. Ponadto burmistrz poinformowała, ze w najbliższych latach, budowa ronda nie mieści się w możliwościach budżetu miasta.
Zebrani rozmawiali o możliwości wybudowania ronda na drodze nr 430, omówiono dwie lokalizacje, przy ul. Podgórnej i przy ul. Posadzego.
Głos zabrał Pan Jacek Wichłacz, który przedstawił sytuację z perspektywy WIELSPIN-u, dla nich korzystna byłaby lokalizacja ronda przy ul. Podgórnej, m.in. rozwiązany zostałby problem z dojazdem pracowników i gości, ponadto byłoby bezpieczniej, wyjaśnił też, że wątpliwe jest uzyskanie dofinansowania z PFRON-u.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby w planie zapisać funkcje możliwie szeroko.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w tym miejscu może być mowa tylko o prawoskręcie, albo o rondzie.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider poprosił o ustalenie, czy lokalizacja dwóch rond, przy ul. Podgórnej i przy ul. Posadzego, nie wyklucza się.
Burmistrz dodała, że wpisanie ronda w plan daje w przyszłości możliwość jego budowy, ale nie przesądzą, że musi ono być wykonane, ponadto jeśli zapisu nie będzie, w trudnej sytuacji będzie WIELSPIN, który może stracić możliwość włączenia się do drogi wojewódzkiej.
Pan Jacek Wichłacz poprosił, aby nie zamykać ścieżki, ponieważ jeśli będzie tylko prawoskręt, to nie będzie wjazdu, bo jadąc od Mosiny sugerowano pas dla pracowników umożliwiający lewoskręt, ale nie ma takiej zgody z WZDW.
Burmistrz powiedziała, że wystąpimy z zapytaniem do WZDW prosząc o rozwiązanie alternatywne.
 
Ad 2. MPZP Puszczykowo – Północ.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że dobiega końca etap uzgodnień, zgodnie z zapisami studium zaprojektowano pas jezdni czteropasmowy i taki projekt oddano do uzgodnień, ale brak akceptacji WPN, prosimy o zgodę na zarezerwowanie szerokiego pasa ruchu, dyrektor WPN zgodził się wstępnie, ale pod warunkiem zapewnienia, że w stronę Mosiny nie będziemy zabiegać o poszerzenie.
 
Ad 4.Odszkodowania za drogi - omówienie pisma z Ministerstwa Infrastruktury.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła specyficzną sytuację miasta, mi.n. Zwróciła uwagę na zamknięte granice administracyjne, oraz brak gruntów miejskich przez co nie ma możliwości zaoferowania gruntów w zamian i trzeba płacić odszkodowania.
Następnie skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił korzyści płynące z emisji obligacji, wyjaśnił, że wydłuży to termin spłaty przy zaciąganiu kredytów, jednak zablokuje możliwość zaciągania innych kredytów, czyli inwestycje.
Burmistrz omówiła aktualną sytuację miasta w kwestii odszkodowań, wyjaśniła, że Starostwo żąda cen porównawczych i może uda się wybronić z kwot rzędu 300 – 350zł/m2. Ponadto burmistrz poinformowała, że specjalna komisja pojednawcza, w skład której weszli Zofia Skibińska, Andrzej Piotrowski i Maciej Schneider, zajmie się sprawą negocjacji z mieszkańcami, także w związku z planami dotyczącymi ścieżki rowerowej.
Pan Waldemar Luther poinformował, że na dzień dzisiejszy decyzje dotyczące odszkodowań opiewają na 1.200.000 zł, sprawy te są na etapie zaskarżania decyzji Starosty do Wojewody i dalej do Sądu Administracyjnego.
Pan Janusz Szafarkiewicz poruszył sprawę rozbieżności w wycenie gruntów np. w Luboniu 70 zł/m2 a w Puszczykowie 300 zł/m2.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że spróbuje dowiedzieć się od burmistrza Lubonia, czy jest to sprawa negocjacji, czy może w związku z wykupami gruntów przez developerów.
Radny Marek Błajecki przywołał sprawę zainstalowania oświetlenia u wylotu ul. Zielonej na drogę nr 430.
Burmistrz wyjaśniła, że sprawą zajmuje się pan Remigiusz Motycki, dodała, że procedura jest skomplikowana, taka sama potrzeba występuje przy wyjeździe z ul. Podgórnej.
Na pytanie radnego Marka Błajeckiego, na jakim etapie są prace związane z oświetleniem, pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że przekaże to pytanie panu Motyckiemu.
 
Ad 4. Zapoznanie komisji ze stanem prowadzonych przez miasto inwestycji.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zestawienie obejmujące stan dokumentacji inwestycyjnych jest codziennie aktualizowane (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że do urzędu wpłynęły pytania od Pana Janusza Szafarkiewicza i w trakcie omawiania zestawienia, postara się na nie odpowiedzieć.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan rozpoczęła od poinformowania, że uzyskano pozwolenie na budowę odnośnie szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Kasprowicza. Dodała, że wpłynęły dwie oferty, obie zakładające koszt poniżej kwoty przewidzianej w budżecie. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że radny Janusz Szafarkiewicz prosił o informację nt. stanu prac projektowych i odpowiedziała, iż termin określono do 15 sierpnia, harmonogram będzie z ustalony z wykonawcą, a projekt do wglądu.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że Komisja powinna móc merytorycznie zapoznać się z koncepcją przed uzgodnieniami w Starostwie, a nie dowiadywać się fakcie, radny dodał, że z regulaminu wynika, że takie sprawy powinny być uzgadniane z radnymi i nie powinni oni być pomijani.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że burmistrz jest organem wykonawczym i jest odpowiedzialny za realizację, a radni wskazują w budżecie, jakie inwestycje mają być realizowane.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że przed wprowadzeniem do budżetu, sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji, przedstawiono ile co ma kosztować, odbyło się też spotkanie w szkole.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że to nie jest przedstawienie projektu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że projekt tworzy się przez wiele miesięcy, zapytała tez, na jakim etapie, zdaniem radnego, projekt powinien zostać przedstawiony radzie.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że przedstawiona była koncepcja, na tym etapie wniesiono uwagi, ponadto projekt był słaby, projektant nie wiedział np. ile m2 przeznaczone jest na ucznia.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że według wykonawców pobierających specyfikację, projekt był zrobiony bardzo dobrze.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider poprosił o stonowanie nastrojów, przyznał tez, że gdyby nie obecność niektórych radnych na miejscu, nie udałoby się wprowadzić zmian i dodał, że może warto przedstawiać takie rzeczy na komisji.
Radny Marek Błajecki zwrócił uwagę, że sytuacja jest podobna do sytuacji z rondem, tzn. coś jest omawiane, a nie ma projektu, rysunku, radni nie wiedzą o czym jest mowa.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan omówiła kolejny punkt zestawienia, poinformowała, że w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 maja, w starostwie złożona została dokumentacja, dodała tez, że dotychczas honorowane dokumenty, teraz przestają być wystarczające i trzeba wystąpić o bezpośrednią zgodę PKP.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że nikt nie zapoznał radnych z tym tematem, zapytał gdzie to będzie robione i jak.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że od roku przedstawia tę sprawę.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że powinno wejść w nawyk, aby pokazywać to, co ma być robione, bo radni nie wiedzą po której stronie, ma biec ścieżka.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, dokąd biegnie ścieżka od ul. Moniuszki?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że do ul. Rzeczypospolitej.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, dokąd biegnie ścieżka od ul. Dworcowej?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że w przyszłości ścieżka może połączyć się ze ścieżka budowaną od strony Mosiny.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała też, o ochronie boru sosnowego, wyjaśniła, że WPN uzyskał dofinansowanie, a miasto będzie inwestorem zastępczym.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał czy ktoś widział ten projekt, i wniósł o zaprotokołowanie, że nikt.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że pierwszy raz słyszy, że radni chcą widzieć projekty.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że radni dowiadują się ostatni.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła kolejny punkt zestawienia i poinformowała, że na ulicę Niwka Stara wykonana została dokumentacja i została złożona w Starostwie.
Pan Stanisław Balbierz zauważył, że mieszkańcy nie chcą, aby ulica była wykonana.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że projekt wykonano, ale nie będzie realizowany.
Radny Zbigniew Czyż zapyta zapytał, jakie koszty poniesiono w związku z przygotowaniem dokumentacji?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że odpowie na piśmie.
Radny Władysław Hetman powiedział, gdyby przed wykonaniem projektu odbyły się konsultacje, to nie byłoby problemu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że teraz kolejne konsultacje, wcześniej miała to być droga turystyczna, ale nie uzyskano środków, złożono więc kolejny wniosek, projekt na bazie drogi i tego mieszkańcy nie chcą. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że w tym celu wykonano adaptacji projektu.
Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan wymieniła kolejną pozycję z zestawienia tj. punkt widokowy.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, gdzie ma się on znajdować?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że przy drodze, przy skarpie na ul. Niwka Stara.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy tam gdzie przystań?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że tak, ale nie przy rzece a przy drodze.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że była o tym mowa, ale odeszliśmy od tego projektu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że tak, ale dokumentacja jest już złożona
Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan omówiła punkt odnośnie boiska Orlik na Nowym Osiedlu, poinformowała, że 20 maja odbędzie się otwarcie ofert.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał o istniejący plac zabaw, co się z nim stanie, dodał, że nikt, na żadnym etapie nie wskazał co będzie tam robione.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła dokumentację, dodała, że plac zabaw będzie przesunięty, wyjaśniła też, że są to dwa odrębne zadania dwa odrębne zadania, jedno to Orlik 2012, drugie to zagospodarowanie terenu, wyjaśniła też, że zagospodarowanie całego placu, nie jest przedmiotem tego projektu.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że radnych interesuje całość.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że na boisko są określone kwoty w budżecie, pozostałe sprawy mogą zreferować inne referaty, ponieważ dotyczą one zagospodarowania ternu, remontów itp.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że wiadomo, że Orlik powstaje ze środków zewnętrznych, ale przy tej okazji ktoś mógł to wyrysować.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że według jej wiedzy, plan całości miała zrobić kierownik Centrum Animacji Sportu wraz z referatem Gospodarki Komunalnej.
Radny Władysław Hetman, zapytał czy będą dwie furtki?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że tak.
Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan poruszyła sprawę pawilonu na terenie byłego MOSIR-u i parkingu na ul. Kościelnej.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy mamy informacje o kosztach przyłączeń energetycznych i przyłączeniach.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że sprawdzi.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider poprosił, aby na kolejną Komisję przygotowano odpowiedzi na wszystkie pytania bez wyjaśnienia.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że przy lodowisku było trzeba przesunąć dwie lampy i doświetlić korty i plac zabaw.
Radny Stanisław Balbierz zapytał co się stało z istniejącym oświetleniem wokół motelu Puszczyk.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że to należy do referatu Gospodarki Komunalnej.
Radny Zbigniew Czyż zasugerował, aby na kolejnym posiedzeniu Komisji było więcej osób, które będą mogły udzielić odpowiedzi.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że ona może przedstawiać sprawy związane z inwestycjami, pozostałe sprawy inne referaty.
Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan poruszyła sprawę parkingu przy ul. Kościelnej.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, według czego jest ten parking robiony, czy jest projekt i czy można go zobaczyć?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że był przedstawiany razem z koncepcją MOSiR-U, do parkingu uwag nie było i zaprojektowany został zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy jeżeli coś jest zgodne z planem, to nic nie trzeba pokazywać?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że można było wcześniej zapytać.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że wielokrotnie mówił o tym, że była konieczna zgoda kurii.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że zgodę uzyskano.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że kiedyś radnym przedstawiano różne projekty, teraz nic się nie przedstawia.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider dodał, że gdy był zainteresowany jakąś sprawą, wszystkie dokumenty były udostępniane, zwrócił uwagę, że podczas posiedzeń komisji nie byłoby czasu na omawianie wszystkich projektów.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła kolejny punkt zestawienia tj. droga pomiędzy Rynkiem a ul. Kościelną, wyjaśniła, że dokumentacja została złożona w Starostwie. Ponadto odnośnie ulic zaplanowanych do realizacji, dokumentacje są w opracowaniu, odszukano większość ksiąg wieczystych, przekazano projektantom projekt ulic Wrzosowej, Matejki i Nowowiejskiego.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał o ulice Wąską i Sosnową.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na ulicy Sosnowej jest problem z ustaleniem własności jednego fragmentu, sprawy prawne nie są uregulowane, trzeba ustalić właściciela i wtedy specustawą można przejąć grunty. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że odnośnie ul. Gołębiej, Starostwo wystawiło pozwolenie, projekty są zatwierdzone, jest zgoda WPN i czekamy, aż Starostwo wystawi zgodę na wszczęcie postępowania.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider zapytał o przewidywany termin przetargu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że po zgodzie Starostwa na wszczęcie postępowania.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, ile dni ma na to Starostwo?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że 65 dni.
Następnie Pani Barbara Mulczyńska-Dywan podjęła temat płyty Rynku, wyjaśniła, że projekt tzw. dużej płyty jest w opracowaniu, ponadto przedstawiła koncepcję, ponieważ projekt jest jeszcze u projektanta.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że radni nie widzieli koncepcji, według której projekt jest realizowany.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że koncepcja jest zgodna z ustaleniami Burmistrz podczas posiedzeń Rady. Dodała też, że do 30 maja, ma zostać wykonany projekt dalszej część płytyi w zakresie chodników, ale bez fontanny.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, jaka jest liczba miejsc parkingowych?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że zgodnie z uchwałą.
Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan poruszyła punkt dotyczący oświetlenia ulic, wyjaśniła, że zlecono dodatkowo wykonanie dokumentacji na ulice Glinianą i Stromą. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała o opracowaniu dokumentacji na ścieżkę rowerowa, która będzie biegła wzdłuż ulicy Dworcowej, a także o tym, że we wrześniu będzie składany wniosek o dofinansowanie na budynki socjalne odnośnie budynku przy ulicy Niwka Stara.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy sprzeciwy zostały odrzucone?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że jest już pozwolenie na budowę.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, czy jest już wstępny kosztorys przebudowy budynku?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała tez o remoncie ulicy Studziennej i Czarnieckiego, wyjaśniła, że jest już po przetargu i wybrano ofertę firmy pana Dachtery.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, ile dotychczas wydano środków?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że przetarg był tylko na to, co jeszcze nie wykonane, w ubiegłym roku ul. Jarosławska za 450 tys. zł z czego połowa będzie zwrócona, nowa inwestycja to około 1 mln 200 tys. zł i też połowa będzie zwrócona.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił uwagę, że w budżecie zakładaliśmy większe koszty.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że to dobra wiadomość, ponieważ ponosimy mniejsze koszty niż zakładano.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała też, o przygotowaniu wniosku na termomodernizację wybranych obiektów użyteczności publicznej. Dodała, że miasto chce wstawić salę gimnastyczną, pozostałe obiekty ukończone, wyjaśniła też, że gdyby wniosek się udał, to uzyskano by 85% dofinansowania..
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała też, że utrzymanie obiektów sportowych należy do Pani Joanny Hejnowicz.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę na brak stojaków na rowery przy budynku Biblioteki.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że stojak do rowerów został zamówiony, a stary został chwilowo zamocowany, aby nie opierać rowerów o ścianę. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na 2 czerwca zagospodarowanie terenu wokół Biblioteki będzie ukończone.
Radny Władysław Hetman zapytał, czy za ścięcie trawy na orliku odpowiada pani Hejnowicz ?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że tak.
Skarbnik Piotr Szmytkowski dodał, że budżet CAS jest nieduży, ale pani Hejnowicz twierdzi, że jej wystarczy.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, czy w przypadku budynku Biblioteki wszystkie prace zostały odebrane?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że tak, ale są poprawki i muszą być wykonane.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał o punkt „Eko-info”.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że przygotowywana jest dokumentacja do wojewody, a później do realizacji.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy możliwe, że będą dwa takie punkty.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że na punkt w nastawni był składany wniosek dziś nie ma możliwości i sensu składania zmian, ponadto, jest to punkt poszerzający wiedzę o WPN.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał jak będzie wyglądać obsługa finansowa i funkcjonowanie?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że nie wiadomo, na pewno częściowo, w ramach praktyk studenckich.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że jego zdaniem, strona internetowa miasta jest po zmianie mniej czytelna.
Radny Maciej Stelmachowski stwierdził, że jego zdaniem, strona jest czytelniejsza, ale jeszcze pusta.
Pani Gabriela Ozorowska zaproponowała, aby radni z Komisji, przed dyskusją na jakiś temat, dokonywali wizji lokalnej omawianego miejsca.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider odpowiedział, że radni bywają w różnych miejscach miasta, nie jako komisja, i później przedstawiają swoje spostrzeżenia, jednak gdyby była taka potrzeba, wizja lokalna się odbędzie.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, kiedy omówiony zostanie temat obligacji.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider odpowiedział, że temat był omawiany przy punkcie dotyczącym wypłaty odszkodowań za grunty.
Skarbnik Piotr Szmytkowski dodał, że marcowej sesji byli przedstawiciele giełdy i przedstawiali możliwości zbilansowania budżetu, jedną z nich jest właśnie emisja obligacji komunalnych.
Radny Zbigniew Czyż zapytał o koszty związane z doradztwem przedstawicieli.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że nie kontynuowano rozmów i nie zna jeszcze ceny.
Radny Zbigniew Czyż poprosił o przygotowanie zakresu analizy kosztów emisji obligacji i kredytu, ponadto zapytał, czy i jaka będzie potrzeba finansowania w obliczu nadwyżek, radny podkreślił, że wraca do tematu nadwyżek, aby nie przesadzić z zadłużeniem.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, ze przygotowuje zestawienie, poprosił tez o nie orzekanie, że są nadwyżki.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider zaproponował, aby zaczekać z wyjaśnieniami do czasu przetargu na ul. Gołębią, wtedy sytuacja będzie jaśniejsza.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, kiedy będzie odpowiedź dotycząca kosztów finansowania doradztwa związanego z emisją obligacji?
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że na początku czerwca.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, czy można nie wykorzystać całości wyemitowanych obligacji i czy wchodzą one we wskaźniki zadłużenia?
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że można nie wykorzystać całości obligacji i wchodzą one we wskaźniki, ale nie musi być ogłaszany przetarg, jak w przypadku kredytu.
Radny Maciej Stelmachowski dodał, że obligacje są droższe niż kredyt, ale dowiedział się też o innych formach wykupu nieruchomości, zbliżonych do factoringu – nie miałoby to wpływu na wskaźniki zadłużenia.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że kwestia jest znana, jednak nie RIO dość sceptycznie podchodzi do takich rozwiązań i raczej nie dopuszczają takiej formy finansowania, gdyż jest to obejście zapisu.
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że w najbliższym czasie będzie na szkoleniu i dopyta o tą sprawę.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider, o godz. 20.10 zakończył posiedzenie.
 
Protokolant                                                                                                      Przewodniczący Komisji
      /-/                                                                                                                               /-/
Katarzyna Szykulska                                                                                            Maciej Schneider
 

Protokół nr 06/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 19.04.2010 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 06/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 19.04.2010 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/06/10
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 19.30
 
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider, udział wzięli członkowie komisji, oraz goście (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu).
 
Tematy:
 1. Omówienie propozycji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Starym Puszczykowie.
 2. Informacja na temat możliwości dofinansowania termomodernizacji obiektów oświatowych.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Zapoznanie ze stanem dokumentacji inwestycyjnych.
 5. Partycypacja mieszkańców w budowie infrastruktury miejskiej.
 6. Wstępna analiza wykonania budżetu za 2009 rok.
 7. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider otworzył posiedzenie Komisji (stwierdzono nieobecności radnego Stanisława Balbierza), powitał członków Komisji oraz gości.
 
Ad 1. Omówienie propozycji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Starym Puszczykowie.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która poinformowała, że WIELSPIN wniósł uwagi do planu m.in. chodzi o poszerzenie drogi do ośrodka oraz określenie dla całości terenu funkcji pod usługi zdrowia. Pani Alina Stempniak dodała, że Burmistrz zgodziła się uwzględnić uwagi, zasygnalizowała też, że jeszcze raz wystąpiono z kolejną wersją planu do Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (WZDW) o uzgodnienie w sprawie ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 430.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich poruszono temat zabezpieczenia terenu pod ewentualną lokalizację ronda na drodze nr 430, co rozwiązałoby m.in. problem wyjazdu z ośrodka WIELSPIN; ponadto dodała, że rondo powoduje automatyczne zwolnienie ruchu.
Wobec głosów radnych Marka BłajeckiegoJanusza Szafarkiewicza, że lokalizacja ronda jest niewłaściwa, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że jeżeli uzyskałoby się wstępną zgodę WZDW, to lokalizacja ronda dopiero byłaby dyskutowana.
Radny Marek Błajecki wniósł o umiejscowienie lampy oświetleniowej przy wjeździe w ulicę Zieloną ze strony drogi nr 430.
 
Ad 2. Informacja na temat możliwości dofinansowania termomodernizacji obiektów oświatowych.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że będzie nabór wniosków na termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej i zostaną do niego zgłoszone aktualne, jak i wcześniejsze inwestycje w tym termomodernizacja obu szkół podstawowych. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, ze szacowana wysokość dofinansowania to około 2.900.000 zł.
Skarbnik Piotr Szmytkowski dodał, że takie zmiany uwzględniono w projekcie uchwały budżetowej i jeśli wniosek zakwalifikowany, to zainwestowane pieniądze kilkakrotnie się zwrócą.
Poruszono też temat kolektorów słonecznych. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że kolektory zostaną umieszczone na dachu Szkoły Podstawowej nr 2, co poprawi bilans cieplny i jest wysoko punktowane przy ocenie wniosków. Ponadto odpowiadając na pytanie radnego Janusza Szafarkiewicza, poinformowała, że mieszkańcy, który są zainteresowani montażem kolektorów słonecznych mogą zgłaszać swoje wnioski do biura promocji, a na montaż urządzenia wymagane jest pozwolenie ze Starostwa Powiatowego.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że w uchwale mowa jest o nieruchomości odziedziczonej przez miasto po panu Michałku-Grodzkim, dodał, że jest to wynik przyjętej uchwały budżetowej tj. sprzedaż majątku i było to już wcześniej sygnalizowane. Ponadto Wiceburmistrz dodał, ze nieprzyjęcie uchwały może spowodować duże problemy związane z wykonaniem inwestycji, możliwe jest częściowe wstrzymanie rozbudowy szkoły.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, ze dla tej części miasta, nie ma jeszcze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), wobec czego nie można przewidzieć na jakie cele zostanie przeznaczony budynek, czy miejsce.
Wiceburmistrz odpowiedział, że mpzp jest przygotowywany.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że jeśli ktoś kupi nieruchomość na terenie, dla którego nie ma planu, to może tam np. wybudować dom wielorodzinny.
Pani Alina Stempniak dodała, że w projekcie planu, teren jest przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną z usługami.
Radny Janusz Szafarkiewicz wniósł o zapisanie, że jego zdaniem sprzedawanie nieruchomości w ostatnich trzech miesiącach kadencji, jest pomysłem niedobrym.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że w ubiegłym roku toczyła się dyskusja, czy dom po panu Michałku-Grodzkim remontować za blisko 800.000 zł, czy go sprzedać. Wiceburmistrz powiedział też, że obecnie rezygnacja ze sprzedaży przyczyni się do pogłębienia deficytu, ponadto budynek niszczeje, a brak środków na jego remont.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że powinno być wiadomo, co może powstać w tym miejscu, zapytał też, czy można określić kwotę, poniżej której nie można sprzedać nieruchomości.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że jest to wyłączna kompetencja burmistrza, a cena wywoławcza zostanie ustalona na podstawie operatu rzeczoznawcy. Ponadto wiceburmistrz poinformował, że sprzedaż miałaby formę licytacji, a osobie zamieszkującej w domu, zostanie zapewniony nowy lokal.
Radny Władysław Hetman zapytał, czy miasto dysponuje wolnym lokalem?
Wiceburmistrz Piotr Zwoliński odpowiedział, że nie, ale kończony jest remont budynku na ulicy Przecznica i jedno mieszkanie nad przedszkolem.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że uzyskano pozwolenie na remont budynku na ulicy Niwka Stara, i w przyszłym miesiącu rozpocznie się remont budynków komunalnych, wtedy też pojawi się prośba o zabezpieczenie wkładu własnego.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, jak wygląda stan zaawansowania wydatków za I kwartał 2010 r.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że nie ma jeszcze sprawozdania za I kwartał, dodał, że wydatki rozkładają się nieproporcjonalnie i nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki jest stan.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że jeśli nie zna danych o zaangażowaniu za I kwartał, to nie wie, czy faktycznie trzeba sprzedawać nieruchomość, ponieważ może się okazać, że budżet nie będzie wykonany i sprzedaż okaże się bezzasadna. Ponadto radny dodał, że nie ma planu dla rejonu, w którym znajduje się nieruchomość i jest za odstąpieniem od podjęcia tej uchwały.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby w razie potrzeby, zamiast sprzedawać nieruchomość, miasto zaciągnęło kredyt.
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że nie chciałby, aby podważać niedawno utworzony budżet.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że przyjęto budżet zakładający dochody ze sprzedaży i konieczna jest taka jego realizacja.
Radny Marek Błajecki stwierdził, że interesem miasta jest też dochodowość, a sprzedaż nieruchomości zarówno na początku, jak i na koniec kadencji, jest źle widziana.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
3 głosy za,
0 głosów wstrzymujących,
3 głosy przeciw.
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/29 i 177/30 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Pani Alina Stempniak poinformowała, że plan dla tego terenu był przygotowywany na podstawie uchwały z ubiegłego roku, kiedy to właściciel terenu wnioskował o zmianę przeznaczenia funkcji z mieszkaniowej na sport. Procedura planu trwa, ale potrzeby właściciela są większe, ponieważ zabrakło terenu na przedsięwzięcie i dlatego ponownie prosi o rozszerzenie funkcji, po zgodzie Rady część terenu przeznaczona zostanie na korty tenisowe, a część na parking. Pani Alina Stępniak dodała, że procedura uchwalania planu nie skończy się za tej kadencji Rady, ponadto za dotychczasowe prace projektowe zapłacił właściciel , jednak obsługę prasową i pracę rzędu trzeba powtórzyć. Pani Alina Stempniak wyjaśniła też, że prawdopodobnie projektanci będą negocjowali sprawę pokrycia kosztów z właścicielem, jednak do tej pory nie było o tym mowy.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że zmiana planu następuje na wniosek właściciela terenu, więc to on powinien ponieść związane z tym koszty.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider zapytał, czy możliwe jest przedyskutowanie tej kwestii do środy (sesja 21.04.2010 r.)
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, ze porozmawia o tym z projektantami i o wyniku poinformuje podczas sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
3 głosy za,
3 głosy wstrzymujące,
0 głosów przeciw.
 
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów zarządu osiedla Niwka Stara.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że uchwała związana jest z procedurą powoływania osiedla; uchwała o utworzenia osiedla Niwka Stara oraz nadania mu statutu została opublikowana w marcu i dopiero teraz jest możliwość wyboru zarządu osiedla. Sekretarz dodał, że w celu wybrania zarządu, odbędzie się walne zebranie mieszkańców.
Radny Marek Błajecki zapytał, jest jest wymóg frekwencji przy takim zebraniu.
Sekretarz poinformował, że sprawdzi dokładnie, ale w uchwale o konsultacjach społecznych jest 1/20 mieszkańców.
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił zmiany wprowadzane do budżetu, przedstawił poszczególne paragrafy w tym Dochody, WydatkiDotacje. Skarbnik wskazał, że po bilansie, wolne środki to 186.000, w skład tej kwoty wchodzą środki z subkont a także dochód z PIT, odejmowana jest subwencja, a w projekcie uchwały kwota zapisana, jako przychody z tytułu odliczeń. Ponadto skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował o przeznaczeniu wolnych środków, w tym:
 • dotacja celowa dla uczniów od wojewody,
 • dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację próbnego spisu powszechnego,
 • klimatyzacja w Sali Sesyjnej, zbierane są dane o kosztach przedsięwzięcia, ale zakłada się kwotę do 20.000zł,
Ponadto skarbnik poinformował o przeniesieniach pomiędzy paragrafami, największy wydatek w dziele Oświata i wychowanie związany z termomodernizacją; w dziale Kultura, dodane 85.000 zł potrzebne, aby zakończyć inwestycję.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy uwzględniono wniosek Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 o dofinansowanie zakupu szafek.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że w tym roku nie będzie dofinansowania na szafki, ponieważ przy ustalaniu budżetu, dyrektorzy szkół byli poinformowani, że szafki będą kupowane co roku, partiami; w tym roku każda szkoła miała na ten cel 30.000 zł i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
3 głosy za,
2 głosy wstrzymujące,
0 głosów przeciw,
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
 
Ad 5. Partycypacja mieszkańców w budowie infrastruktury miejskiej.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że będzie jeszcze projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu wyborczego w szpitalu oraz projekt stanowiska w sprawie katastrofy lotniczej z 10 kwietnia br. Ponadto sekretarz poinformował o nowej ustawie dotyczącej partycypacji mieszkańców w inwestycjach miejskich a więc stworzono podstawę prawną do uchwalenia naszej uchwały. Sekretarz dodał, że Rada będzie musiała uchwalić tryb postępowania w przypadku, gdy mieszkańcy wnioskują o realizację inwestycji mającej powstać z inicjatywy lokalnej.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił także, że ustawa opiera się w dużej części na przepisach kodeksu cywilnego, a procedura nie jest bardziej skomplikowana niż uzyskanie pozwolenia na budowę. Sekretarz dodał, że można powołać zespół do opracowania procedury, przygotowania szczegółowych warunków, aby taką uchwałę przygotować.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider powiedział, że cieszy się z powrotu tematu, jednak na pięć miesięcy przed wyborami, nie widzi sensu dyskusji nad tym tematem i nie chciałby już go poruszać w tej kadencji.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że uważa, iż ten temat powinno się kontynuować.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że jest możliwość, aby mieszkańcy sami wybrali projektanta i przekonali się w jaki sposób przebiega np. proces przygotowania dokumentacji.
Radny Marek Błajecki dodał, że są ulice, gdzie mieszkańcy byliby zainteresowani taką inicjatywą, ale także takie, gdzie ludzi nie stać i nie są zainteresowanie takim rozwiązaniem.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że dlatego ważne jest, aby ustalić warunki brzegowe, może być też określona kwota, do jakiej miasto może dofinansowywać takie inicjatywy.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że nie ma możliwości, aby w tych warunkach zrobić dłuższy odcinek drogi, nie wszyscy mieszkańcy muszą być zainteresowani, a długość procesu planowania również może mieć pływ. Sekretarz dodał, że uchwała o trybie oceny już skróciłaby ścieżkę.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider podsumował, że z dyskusji wnioskuje, iż większość członków Komisji jest za i zapytał, kto byłby chętny do prac w takim zespole?
Sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił z ramienia Urzędu siebie i panią Barbarę Mulczyńską-Dywan, zaproponował, też, aby w „sprawach bieżących” podczas kolejnej sesji powrócić do tego tematu i zaproponować udział w pracach zespołu pozostałym radnym.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Pan Remigiusz Motycki przedstawił pismo mieszkańców ulicy Kopernika, wyjaśnił, że ulica ta nie jest w stanie tragicznym, w czasie roztopów nie odbiegała od innych, był około dwutygodniowy bardzo zły okres, ale trwa etap równania dróg i ulica ta również będzie wyrównana i częściowo uzupełniona tłuczniem.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że na ulicy Langego również jest bardzo zła sytuacja.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider zapytał, w jakiej formie mieszkańcy otrzymają odpowiedź?
Radny Marek Błajecki odpowiedział, że pismo zostanie przedstawione na kolejnej sesji i później sformułowana zostanie odpowiedź do mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider zwrócił uwagę, aby w piśmie ująć, że w tej kadencji ulica nie będzie już robiona, później decyzja zależna od nowej rady, a na razie należy wykonywać ulice zgodnie z rankingiem.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na ulicy Fiołkowej wykonane zostanie oświetlenie i dokumentacja techniczna ponadto, aby usprawnić komunikację, wykonane będzie połączenie ulic Kosynierów i Kraszewskiego.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że odbyły się konsultacje w sprawie utwardzenia ulicy Niwka Stara i mieszkańcy są przeciwni.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że do Urzędu wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrz z wykonania budżetu za rok 2009. Wiceburmistrz dodał, że Skład Orzekający RIO wyraził o sprawozdaniu opinię pozytywną i aby móc zwołać sesję absolutoryjną, konieczne jest jeszcze uzyskanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 
Ad 4. Zapoznanie ze stanem dokumentacji inwestycyjnych.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zestawienie obejmujące stan dokumentacji inwestycyjnych jest codziennie aktualizowane (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan omówiła zestawienie, m.in. poinformowała, że uzyskano pozwolenie na rozbudowę Gimnazjum nr 2.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy na budowę pawilonu przy byłym MOSiRze wydane było pozwolenie na budowę?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że pawilon tymczasowy został postawiony na zgłoszenie, aby mógł stać powyżej 120 dni niezbędne było uzyskanie pozwolenia na budowę
Następnie poruszono kwestię poinformowania radnych o budowie pawilonu. Wyjaśniono, że sprawa została przedstawiona podczas sesji, przy omawianiu koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że spróbuje odszukać, kiedy ta informacja była podawana.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby dopisać ulice Langego do realizacji.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że ulica ta jest wysoko w rankingu i przygotowywana jest dokumentacja.
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył tez temat płyty rynku.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że w przypadku tzw. dużej płyty, do opracowania zostały tereny zieleni i fontanna, dodała, że w tym roku ta część płyty rynku może zostać skończona i dopóki nie powstaną pozostałe planowane budynki, raczej nic więcej nie da się zrobić.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że płyta jest realizowana na bazie koncepcji z lipca 2009 roku, poszczególne elementy zlecane są projektantom i są zgodne z tą koncepcją, której Rada nie przyjęła oświadczeniem ale je znała.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o przekazanie informacji o kolejności robót, które mają być wykonane na rynku.
Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że złożona została dokumentacja na remont ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej, ponadto zgłoszono budowę nakładki bitumicznej na ul. Kosynierów Miłosławskich i Niwka Stara.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, do kogo zwrócić się w sprawie naprawy dwóch lamp przy MOSiRze, które zostały odcięte w trakcie robót przy lodowisku, ponadto aby postawić dwie nowe lampy. Radny zapytał też, czy miasto stać na dofinansowanie dwóch latarni przy drugim korcie tenisowym, tak aby po zmroku móc korzystać z placu zabaw.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że w chwili, kiedy będzie znany wykonawca Orlika, Rada otrzyma szczegółowe informacje.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider zwrócił uwagę, że boisko Orlik na Niwce powinno mieć dwie furtki, dodał też, że boisko na Starym Puszczykowie, też powinno zostać wyposażone w drugą furtkę.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na Niwce jest założone inne rozmieszczenie boisk, a na Starym Puszczykowie druga furtka jest potrzebna.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider zapytał, czy może to być potraktowane jako wniosek Komisji?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że sprawę należy skierować do kierownik Centrum animacji Sportu.
Radny Zbigniew Czyż zapytał na co ma być przeprowadzony przetarg w przypadku inwestycji w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że nie można rozdzielić zadań, uzyskano jedno pozwolenie na budowę, zakłada się więc, że przeprowadzony zostanie jeden przetarg ale płatność można zastrzec w terminie późniejszym.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że przetarg jest uzależniony od wyniku głosowania podczas sesji, ponieważ nie można rozpisać przetargu gdy brak środków w budżecie.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że takie stanowisko to szantaż Rady.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że głosując budżet, Rada już zadecydowała o ilości inwestycji.
Radny Zbigniew Czyż odpowiedział, że nie ma informacji o stanie zaangażowania.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że stan zaangażowania w pierwszym kwartale nie daje poglądu, ponieważ rzadko kiedy można coś zakończyć już na początku roku.
Przewodniczący Komisji Maciej Schneider o godz. 19.30 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokolant                                                                                                   Przewodniczący Komisji
      /-/                                                                                                                             /-/
Katarzyna Szykulska                                                                                            Maciej Schneider
 

Protokół nr 04/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 09.03.2010 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 04/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 09.03.2010 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/04/10
Godz. rozpoczęcia 17.35
Godz. zakończenia 19.00
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Dokończenie remontu poddasza budynku Biblioteki.
 2. Polityka mieszkaniowa miasta.
 3. Budżet Dni Puszczykowa na 2010 r.
 4. Wyniki konkursów na dotacje unijne.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 3.
Głos w tej sprawie zabrała pani Katarzyna Golaszanka, która wyjaśniła, że zapoznała się z sugestiami oraz uwagami zgłaszanymi przez Komisję Edukacji Kultury i Sportu dotyczącymi organizacji Dni Puszczykowa. Ponadto pani Katarzyna Golaszanka omówiła harmonogram zaplanowanych imprez podczas Dni Puszczykowa na 2010 r. oraz przedstawiła kosztorys w porównaniu do roku 2009. Pani Katarzyna Golaszanka podkreśliła, że w tym roku organizatorzy muszą się zmieścić w kwocie 100 tys. zł. Poinformowała również, że zgodnie z sugestią radnych zamontowane zostaną dwie sceny aby wszystkie wydarzenia mogły się odbywać w sposób płynny.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, co oznacza wkład własny do imprezy.
Pani Katarzyna Golaszanka wyjaśniła, że wkładem własnym będzie między innymi konferansjerka, którą prowadzić będzie ona oraz Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński.
Ponadto pani Katarzyna Golaszanka dodała, że pojawiła się również koncepcja zorganizowania imprezy dla młodzieży na scenie przed CAK, podczas której wystąpić miałyby trzy puszczykowskie zespoły. Jak zaznaczyła potrzebne byłoby jednak wyasygnowanie na ten cel dodatkowej kwoty ok 3 tys. zł.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził, że znalezienie kwoty 3 tys. zł w budżecie miasta nie powinno stanowić problemu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że jego zdaniem kwota ta może okazać się nie wystarczająca.
Pani Katarzyna Golaszanka wyjaśniła, że w kwestii zapewnienia ochrony można by się asekurować strażą miejską. Z tego względu, iż jest to teren zamknięty impreza nie będzie miała charakteru masowego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że w tej kwestii najpierw należałoby porozmawiać ze strażą miejską.
Członkowie komisji poprosili o sprawdzenie kiedy impreza ma charakter masowy.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem o sponsorów Dni Puszczykowa.
Pani Katarzyna Golaszanka odpowiedziała, że jest dopiero marzec i sponsorzy jeszcze się nie odezwali.
Ad 1.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyjaśnił, iż rozmawiał prywatnie z panem Wyciskiem o remoncie, jak podkreślił otrzymał informację o możliwości przesunięcia płatności na następny rok. Przewodniczący komisji wyjaśnił, że poprosił aby sprawdzić, czy taka sytuacja jest prawnie możliwa. Z informacji otrzymanych od pani Ewy Rybackiej wynika, że opinie na ten temat są rozbieżne.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że zapewne istotnym czynnikiem jest moment wystawienia faktury. Ponadto są to roboty dodatkowe i konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził, że skoro istnieje możliwość przesunięcia zapłaty na następny rok, to może warto skorzystać z tej oferty i nie wracać już do powyższego tematu.
Radny Stanisław Balbierz w związku z tym, iż materiały zostały przekazane radnym dopiero w dniu komisji zwrócił się z prośbą o dokonanie porównania przedmiaru przetargowego z po przetargowym.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził, że trzeba podjąć decyzje, gdyż prace remontowe muszą być kontynuowane. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem, czy temat ten można odłożyć do następnej komisji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała twierdząco.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, co ma się mieścić w remontowanych salach.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest to budynek Biblioteki oraz Centrum Animacji Kultury.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że mimo wszystko jest on wciąż własnością miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przychyliła się do powyższego stwierdzenia, zaznaczyła jednak, że budynek został oddany w zarządzanie CAK i to ono decyduje o przeznaczeniu pomieszczeń.
Pani Katarzyna Golaszanka podkreśliła, że w budynku codziennie odbywają się warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz wykłady dla seniorów, jak zaznaczyła czasami brakuje na to wszystko przestrzeni. Problemem jest między innymi składowanie dekoracji oraz kostiumów. Pani Katarzyna Golaszanka dodała również, że są już zgłoszenia nowych propozycji warsztatów, a obecnie nie ma gdzie ich przeprowadzać.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaproponował aby spojrzeć na to z perspektywy korzyści wynikających z wykończenia obiektu, gdyż dzięki temu, bez względu na to, co będą chciały następne kadencje miasto będzie posiadało wyremontowany budynek przygotowany do różnych funkcji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła, że jest to inwestycja w budynek, a tym samym w majątek komunalny miasta, któremu przywracamy dawną świetność, a wręcz zagospodarowujemy z nowymi możliwościami oraz technologiami. Burmistrz Miasta stwierdziła, że funkcje tego budynku dopiero się kształtują i dopiero zostaną wypracowane.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem o tak dużą różnicę w kosztorysie, skąd wzięło się te 80 tys. zł.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że odpowiedź na to pytanie sporządzona zostanie na piśmie po powrocie do pracy pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan.
Ad 2.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2010 – 2015. Zastępca Burmistrza przedstawił aktualne dane liczbowe dotyczące stanu zasobu mieszkaniowego Miasta (4 budynki komunalne: ul. Poznańska 4, 26, ul. Wysoka 22 i Wysoka 3, w których znajduje się 47 lokali, w tym 12 mieszkań we wspólnotach). Ponadto Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński omówił standard poszczególnych mieszkań. Zastępca Burmistrza poinformował, że obecnie trwa remont budynku na ul. Przecznica, w którym mieścić się będą cztery mieszkania, z czego jedno będzie stanowiło rezerwę z uwagi na możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej. Realizację drugiego proponowanego budynku mieszczącego się przy ul. Niwka Stara z uwagi na procedury administracyjne oraz ograniczone środki finansowe trzeba było przesunąć na drugi plan. Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński podkreślił, że założeniem polityki mieszkaniowej jest uregulowanie sytuacji związanej z mieszkaniami znajdującymi się we wspólnotach. Jak zaznaczył planowane jest pozostawienie budynków będących własnością miasta, natomiast sprzedaż lokali znajdujących się we wspólnotach.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że do tej pory wszystkie zasoby mieszkaniowe były wykorzystane w sposób maksymalny. Poprzez oddanie nowych mieszkań chcemy stworzyć możliwość manewrowania mieszkaniami oraz przenoszenia tych lokatorów, którzy nie dokonują płatności do mieszkań o mniejszym standardzie. Burmistrz Miasta podkreśliła, że poprzez taką politykę mieszkaniową miasto chce zachować minimalną rezerwę na sytuacje losowe.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, dlaczego przerwane zostały działania na Niwce Starej, gdyż protesty mieszkańców będą zawsze, kiedy miasto będzie chciało wybudować mieszkania socjalne.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że cały czas toczyło się postępowanie dlatego nie można było rozpocząć stosownych prac.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że jej zdaniem w przypadku uruchomienia wszystkich możliwych zasobów zapotrzebowanie na mieszkania prawdopodobnie wzrosło by kilkakrotnie. Obecnie jak dodała miasto próbuje racjonalnie gospodarować tym, co posiada.
Radny Stanisław Balbierz zaznaczył, że są lokatorzy, którzy pomimo iż mieszkają z rodzinami nie płacą czynszu. Zwrócił się z zapytaniem, czy nie ma możliwości tego egzekwowania.
Zastępca Burmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że większość osób spośród dłużników to rodziny wielodzietne lub samotne matki, których jedynym źródłem dochodów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jeżeli wykazany dochód w rodzinie jest poniżej minimum socjalnego, to nie ma możliwości egzekucji, w przypadku kiedy nawet komornik pozostaje bezradny.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że Urząd nie ma innych możliwości ściągania zaległości niż poprzez komornika, w przypadku jego bezradności nic więcej zrobić nie można.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, czy miasto dysponuje terenami pod budowę mieszkań socjalnych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że są tereny znajdujące się na przeciwko oczyszczalni ścieków, prosiła aby uwzględnić tam możliwość mieszkań socjalnych lub komunalnych, jeśli nie będzie jednak odpowiedniego zapisu w studium, to niemożliwym będzie wykorzystanie na ten cel tego obszaru.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że w ramach polityki mieszkaniowej proponują program zamiany mieszkań, dla tych osób, których nie stać na zapłacenie czynszu oraz dla tych, którzy będą potrzebowali większego mieszkania.
Ponadto Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował również o poprawkach, które wniesione zostały do projektu powyższej uchwały (skorygowana została tabela nr 7 oraz wykres nr 3).
Ad 4.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o pytania do tego punktu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, iż prosił o zestawienie kosztów poniesionych przez UM na składane projekty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że każdy projekt jest to ok. tygodnia pracy, jest to wkład własny pracy jej oraz pracowników Urzędu, którzy pracują w ramach wolontariatu.
Ad 5.
Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestię przetargu na przystań kajakową, gdzie miały zostać postawione ławki oraz kontener. W związku z tym zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia w którym miejscu miałyby się one znaleźć aby w przypadku powodzi nie zostały zalane.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że projekt, który zakładał ustawienie tych ławek oraz konteneru nie będzie realizowany. Jak dodała zostanie tam umocniony tylko brzeg.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poprosił o przygotowanie dokumentacji na następne posiedzenie komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem w jakiej formie przebiegać będą obchody XX lecia samorządu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że uczestniczyła w konferencji z okazji obchodów XX lecia samorządu, które będą trwały do końca czerwca. Burmistrz Miasta zaznaczyła, że w Puszczykowie uroczystość ta będzie miała miejsce 2 czerwca, w związku z czym poprosiła Biuro Rady Miasta o przygotowanie listy osób do których wysłane zostaną zaproszenia. Ponadto Burmistrz Miasta podkreśliła, że to Rada Miasta będzie miała decydujący wpływ na to jaki charakter oraz formę przybierze uroczystość.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda kwestia ul. Gołębiej oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że do końca tygodnia wykonawca ma złożyć dokumenty do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę, kiedy miasto otrzyma to do wiadomości ogłoszony zostanie przetarg. Jak podkreślił prace budowlane rozpoczną się po zakończeniu roku szkolnego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że do wydania decyzji na realizację inwestycji na ul. Gołębiej potrzebne jest pozwolenie wodno prawne, które powinno zostać wkrótce wydane, wówczas ogłoszony zostanie przetarg.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę na ul. Jodłową, która została już zakończona i gdzie posiana została już trawa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nic jej na ten temat nie wiadomo. Na pewno budowa ul. Jodłowej nie została jeszcze odebrana.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaprosił wszystkich na komisję w dniu 29 marca na godz. 17.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
              Protokolant                                                                    Przewodniczący Komisji
                    /-/                                                                                                   /-/
          Hanna Dudzik                                                                            Maciej Schneider
5

Protokół nr 03/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 22.02.2010 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 03/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 22.02.2010 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/03/10
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 20.00
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Omówienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Omówienie sytuacji związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 4. Stypendia socjalne.
 5. Wyniki konkursów na dotacje unijne.
 6. Uwagi do projektu organizacji ruchu w mieście.
 7. Sprawy bieżące.
Ad 4.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że w roku 2008 miasto otrzymało dotację na stypendia socjalne w wysokości 28 826 zł. kwota ta została wykorzystana praktycznie w całości (bez 98 zł – oddane wojewodzie, jako niewykorzystana dotacja), w 2009 roku na ten cel miasto otrzymało 21 901 zł, nie wystarczyło to jednak na pokrycie potrzeb zgłoszonych we wnioskach. Jak podkreślił jest to zadanie własne gminy i dlatego też otrzymana dotacja może być nie wystarczająca. Wówczas miasto musi przekazać z własnych środków brakujące kwoty. Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował, że trwają przygotowania do zmiany uchwały w sprawie stypendiów socjalnych w związku ze skargą złożoną przez prokuratora na niezgodność uchwały z przepisami prawa. Jak zaznaczył uchwała ta zostanie przedłożona Radzie Miasta na marcowej bądź kwietniowej sesji aby stypendia za ten rok można było już przyznawać na nowych zasadach.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się z zapytaniem o zarzuty, które wobec uchwały skierowała prokuratura.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że skierowane zarzuty dotyczą głównie naruszenia zapisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o systemie oświaty.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się również z zapytaniem o konsekwencje jakie będzie niosło za sobą uznanie skargi przez sąd administracyjny.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że sąd może uchylić poszczególne zapisy uchwały.
Wobec przybycia na salę Burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej członkowie komisji przeszli do omówienia punktu pierwszego posiedzenia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka w nawiązaniu do dwóch wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyjaśniła, że opracowanie miejscowego planu wiąże się z pewnymi kosztami związanymi z opracowaniem sporządzonym przez zewnętrznych projektodawców, a także kosztami urzędu związanymi z procedurą. W związku z powyższym konieczne było przyjęcie sposobu rozstrzygania o tym, które plany są ważne, a które mogą poczekać. Burmistrz Miasta przedstawiła harmonogram przewidzianych prac planistycznych na kolejne lata. Burmistrz Miasta podkreśliła, że obecnie ze względów finansowych nie ma możliwości wywoływania nowych planów. Ponadto Burmistrz Miasta poinformowała o wniosku jaki wpłynął do Urzędu dotyczący zmiany planu dla jednej działki położonej przy ul. Jałowcowej. Komisja Urbanistyczno Architektoniczna otrzymała projekt domu, którego nachylenie dachu jest o 8 stopni niższe od tego, co zostało zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta zaznaczyła, że opinie komisji co do ww. wniosku były podzielone. Jak podkreśliła chciała aby komisja znała stanowisko Urzędu na ten temat.
Ad 2.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił projekt powyższej uchwały, jak wyjaśnił dotyczy ona zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2 mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2010 roku, pozostałe 5 mln prawdopodobnie w postaci emisji obligacji komunalnych.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wobec konieczności zaciągnięcia kredytu w tym terminie stwierdził, iż rozumie, że wymaga tego stan finansowy miasta.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, iż na 2010 rok do budżetu miasta nie weszły wolne środki dlatego na ten moment aby zakończyć prawidłowe funkcjonowanie i obsługę zobowiązań konieczne jest zaciągnięcie kredytu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, jakie są plusy obligacji w stosunku do kredytu.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że jednym z plusów jest możliwość indywidualnego przeznaczenia, jest to również pewna działalność promocyjna, gdyż jeśli zdecydujemy się na emisję obligacji informacje na ten temat umieszczone zostaną w szeregu publikacji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że to co nas głównie interesuje to karencja, czyli odłożenie spłaty długu w czasie. W momencie kiedy będziemy mogli spłacać później wskaźnik obsługi długu będzie dla nas korzystniejszy.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się z prośbą o rozszerzenie użytego sformułowania ''dowolność przeznaczenia''.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że uchwała budżetowa nie precyzuje na co zostaną przeznaczone ewentualne zobowiązania, gdyż w sposób ogólny zostało zapisane, że na pokrycie deficytu. W przypadku obligacji mają one zostać wypuszczone z przeznaczeniem na realizację dróg w Puszczykowie.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta o kwestię wypłat odszkodowań za przejęte drogi, gdyż jak stwierdził w swoim felietonie pani Burmistrz napisała, że na ich wypłatę zaplanowana została kwota 5 mln zł, a w budżecie miasta mowa jest o 500 tys. zł.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie planuje przeznaczenia takiej kwoty na ten cel, jak podkreśliła miasto nie zamierza w związku z tym rezygnować z inwestycji, nie ma również dnia aby nie podejmowała w tej sprawie negocjacji. Burmistrz Miasta dodała, że w chwili obecnej czynione jest wszystko aby odsunąć spłaty w czasie. W przypadku kumulacji wypłat miastu grozi bowiem wprowadzenie zarządu komisarza. Ponadto Burmistrz Miasta stwierdziła, że sytuacje taką zastała po objęciu urzędu burmistrza, nie jest to jednak wina jej poprzednika oraz rady, którzy również próbowali rozwiązać tą sytuację.
Skarbnik Piotr Szmytkowski stwierdził, iż trudno byłoby zablokować kwotę np. 2 mln zł na wypłaty odszkodowań, gdyż wówczas nie możliwe byłoby zaplanowanie jakichkolwiek inwestycji. Skarbnik Miasta dodał, że jeśli taka potrzeba się pojawi miasto będzie wnosić o nierealizowanie inwestycji, gdyż na obsługę podstawowych potrzeb miasta oraz jednostek pieniądze muszą zostać zarezerwowane.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wyniki głosowania:
3 głosy za
2 głosy przeciw
1 głos wstrzymujący
(jeden z członków komisji nie wziął udziału w głosowaniu).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił zmiany wprowadzone do budżetu miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dotyczące:
 • zmniejszenie w dochodach o kwotę 714,000 zł z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania na wykonanie ciągu pieszo jezdnego wraz z punktem widokowym – propozycja przeznaczenia tych środków na inwestycje drogowe,
 • zmian związanych z otrzymaniem dotacji od wojewody na realizację programu pomoc w zakresie dożywiania uczniów,
 • zmiany związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej,
 • zmniejszenie o kwotę 500 zł związane z przekazaniem środków ze Starostwa na drogi powiatowe.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż w takim razie rozumie, że miasto nie otrzymało zakładanych dotacji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miasto nie otrzymało dofinansowania z tego względu, iż uznano, że ul. Niwka Stara jest drogą miejską, a nie turystyczną. Burmistrz Miasta poinformowała, że jest możliwość składania wniosku na następny konkurs, który ogłoszony zostanie w marcu. Jak zaznaczyła wiąże się to jednak z pewnymi konsekwencjami związanymi z tym, iż droga ta wykonana musiałaby zostać z asfaltu, a nie z kostki oraz stanowiłaby tranzyt od drogi 431 do drogi powiatowej. Burmistrz Miasta podkreśliła jednak, iż jest to decyzja, którą powinni podjąć mieszkańcy Niwki Starej, gdyż inwestycja ta wiąże się ze zmianą charakteru drogi, dlatego też czeka na ukonstytuowanie rady tego osiedla.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider poruszył kwestię części opisowej uchwały dotyczącej budżetu miasta, gdyż w punkcie drugim (II) dochody z majątku miasta podana została kwota 380 tys. zł, co nie zgadza się z kwotami podanymi w podpunktach znajdujących się poniżej.
Wobec uwag oraz niejasności związanych z projektem powyższej uchwały członkowie komisji zadecydowali o przesunięciu głosowania do czasu wyjaśnień udzielonych przez skarbnika Miasta.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który wyjaśnił, iż jest to jedna z ostatnich uchwał dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dotychczasowych zasadach.
Jak dodał projekt uchwały dotyczy 15 działek położonych na terenie Niwki oraz Puszczykowa. Pan Waldemar Luther przedstawił również wartości działek przed udzieleniem bonifikaty.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował aby w uchwale zostały ujęte dwie lub trzy działki.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że zwracała się z prośbą o przygotowanie uchwały proceduralnej w sprawie przekształcenia nie otrzymała jej jednak. Wobec faktu, iż nastąpiło nagromadzenie wniosków o przekształcenie zwróciła się z prośbą o przychylenie do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił aby obsługa prawna Urzędu dokładnie sprawdziła projekt powyższej uchwały.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały
Wyniki głosowania:
5 głosów za
0 głosów przeciw
2 głosy wstrzymujące
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystywania.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż konieczność podjęcia powyższego projektu uchwały wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty, która zmienia zakres kontroli przy udzielaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Do tej pory gmina udzielając dotacji mogła jedynie kontrolować faktyczną ilość dzieci w placówkach niepublicznych, natomiast obecnie gmina jako podmiot dotujący ma prawo do kontroli wszystkich wydatków bieżących, które są związane z udzieloną dotacją.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób sprawdzana będzie faktyczna ilość dzieci przebywających w przedszkolu.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że jest to sprawdzane codziennie w dzienniku obecności. Jak podkreślił nie ma możliwości wpływu na sposób prowadzenia przez przedszkole dokumentacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości będą zastanawiać się jak tą kwestię rozwiązać.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały
Wyniki głosowania:
7 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że powołując gospodarstwo pomocnicze CAS w październiku zamiarem było przekształcenie go w samodzielną jednostkę budżetową, jak podkreślił projekt powyższej uchwały reguluje tą kwestię.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem odnośnie paragrafu 3 projektu uchwały, który jego zdaniem nie precyzuje, że mienie komunalne po zlikwidowanym Centrum Animacji Sportu przekazuje się w formie zarządu nowo utworzonej jednostce budżetowej.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że wątpliwości te rozwiązuje paragraf 14 statutu, który stanowi integralną część powyższej uchwały.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądało finansowanie nowo utworzonej jednostki oraz czy rada będzie miała na to wpływ.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że jako, iż jest to jednostka budżetowa środki będą przekazywane zgodnie ze skonstruowanym budżetem podobnym do szkół, czy MOPSu, jak zaznaczył to Rada będzie decydować o przeznaczonych na ten cel środkach.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, kto będzie dysponował mieniem CAS.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że mienie jednostki budżetowej jest jednocześnie mieniem miasta, gdyż nie posiada ona osobowości prawnej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił o sprawdzenie przez prawnika Urzędu zapisu paragrafu 14 statutu CAS.
Punkt 5 posiedzenia przeniesiono na kolejną komisję.
Ad 6.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że dyskusja nad projektem organizacji ruchu drogowego jest wynikiem licznych sytuacji kolizyjnych na naszych drogach, Burmistrz Miasta podkreśliła, że projekt ma ujednolicić system poruszania się oraz ograniczyć znaczną liczbę znaków drogowych. Prowadzona będzie również duża akcja informacyjna na ten temat.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że jego zdaniem długotrwałe konsultacje w tej sprawie mogą doprowadzić do chaosu, gdyż każdy będzie miał swoje propozycje.
Głos zabrał pan Remigiusz Motycki, który wyjaśnił, że oprócz podwyższenia bezpieczeństwa na drogach na terenie miasta, wprowadzenie programu organizacji ruchu narzucone zostało przez rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem, czy jest termin do którego trzeba przygotować taki program.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że obecnie nie pamięta, czy został określony termin przyjęcia programu. Jak podkreślił założeniem jest objęcie nim na razie tylko fragmenty miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem o koszty realizacji programu.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że obecnie będą to koszty związane z zakupem i montażem znaków, (ok 30 tys. zł) jak dodał na razie programem objęta zostanie tylko część głównych ciągów komunikacyjnych w mieście oraz ulice boczne od ul. Poznańskiej, na następne lata pozostawiono Puszczykówko.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, czy nawet w przypadku szeregu wątpliwości program będzie musiał wejść w życie.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że na razie zbierane są opinie, teraz programem pilotażowo objęte zostanie część Puszczykowa, jednak zasady, które zostaną przyjęte będą obowiązywały na terenie całego miasta. Jak podkreślił kwestia ta dyskutowana była już podczas posiedzenia komisji Spraw Społecznych, która zgłosiła swoje uwagi do projektu. Jak poinformował pojawiła się również propozycja zwołania wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z Komisją Spraw Społecznych. Pan Remigiusz Motycki zaznaczył, że wypracowane wnioski zostaną przesłane firmie, która opracowała program, przekazane zostaną również do konsultacji Komandzie Policji.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zasugerował aby na wspólne posiedzenie komisji zaprosić projektantów.
Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestię zasypanych śniegiem przejść dla pieszych oraz nieodgarniętych przystanków autobusowych, wobec powyższego zwrócił się z zapytaniem, kto jest za to odpowiedzialny.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o nieodgarniętym chodniku przed obiektem Orlika.
Ad 7.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę na dom znajdujący się na ul. Poznańskiej przy Rynku z którego dachu spadł śnieg utrudniając przejście. Wobec powyższego zwrócił się z zapytaniem czy jest problem z ustaleniem jego właściciela.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że po ostatnich opadach odśnieżane były ulice, chodniki należące do miasta oraz dojścia do przystanków autobusowych, a także przejścia dla pieszych. Większość newralgicznych punktów w mieście została odśnieżona.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę na oblodzoną ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Wczasowej do Łęczycy.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wywołał na wniosek pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan, temat remontu poddasza starej szkoły, z racji tego, iż są różnice pomiędzy dokumentacją przetargową w której zmierzone było za mało dachu. Wobec czego powstała pewna kwota, którą należałoby wyłożyć aby zakończyć remont całości. Natomiast proponowane rozwiązane jest takie aby zmieścić się w kwocie przetargowej, tym samym kończąc remont poddasza w zmniejszonym standardzie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że przedmiary zostały zrobione, pomylił się kosztorysant, który nie ujął połaci dachu (ok. 70 – 80 m), w związku z czym przetarg został ogłoszony w oparciu o wstępne pomiary, kiedy doszło do wykonania okazało się, że część dachu nie została doliczona. Jak podkreśliła w tym przypadku należy uznać roszczenia wykonawców, którzy nie mogą robić czegoś, czego nie było w kosztorysie. Wobec powyższego wyjaśniła, że ze względu na presję aby nie przeznaczać na ten cel większej ilości środków zarządziła aby wykonawca skorygował projekt i aby wszystkie prace dodatkowe rozliczył w innych pracach, które nie zrobi, po to aby nie kończyć pomieszczenia (miało zostać wykończone w standardzie podstawowym). Burmistrz Miasta poinformowała również, że propozycję pomocy przy wykańczaniu pomieszczeń złożyli harcerze, którzy szukają miejsca na harcówkę, nie jest to jednak takie proste, dopóki bowiem projekt nie zostanie skończony, a budowa odebrana przez inspektora nikt nie może tam wejść i wykonywać dodatkowych prac, gdyż jest to sprawa odpowiedzialności karnej za jakość wykonania pracy. Burmistrz Miasta stwierdziła, że jest wniosek aby potrzebną kwotę 80 tys. znaleźć w budżecie, jest umowa z wykonawcą, że może on te pieniądze otrzymać w terminie dużo późniejszym, nawet na początku przyszłego roku. Jak stwierdziła szkoda byłoby jej tego nie skończyć, ale przychyli się do każdej decyzji Rady Miasta, ponieważ dach jest zrobiony, poddasze zabezpieczone, pomieszczenia natomiast na razie nie są niezbędne. Wobec powyższego zwróciła się z prośbą o opinię komisji na ten temat.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, ile komisja ma czasu na tą dyskusję, czy decyzja może zostać podjęta na kolejnym posiedzeniu komisji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że to wystarczy, zaproponowała również zainicjowanie tego tematu podczas sesji Rady Miasta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider stwierdził, że do tej pory był przeciwny dokładaniu środków do tej inwestycji, jak zaznaczył może jednak warto wydać te 80 tys zł. Zaproponował również aby Rada mogła zapoznać się i obejrzeć prace na poddaszu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaoponowała aby zaprosić radnych do zapoznania się z pracami przed sesją Rady Miasta.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaprosił wszystkich na kolejne posiedzenie komisji na 15 marca, na godz. 17.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
                Protokolant                                                                                           Przewodniczący Komisji
                      /-/                                                                                                                       /-/
            Hanna Dudzik                                                                                               Maciej Schneider
7

Protokół nr 02/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 18.01.2010 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 02/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 18.01.2010 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/02/10
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 20.00
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Omówienie projektu budżetu na 2010 rok – kontynuacja.
 3. Zapoznanie Komisji ze stanem prowadzonych przez Miasto inwestycji.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider rozpoczął posiedzenie komisji od zaopiniowania projektu uchwały w sprawie utworzenia osiedla Niwka Stara w Puszczykowie oraz nadania mu statutu.
Głos zabrał sekretarz miasta Maciej Dettlaff, który przypomniał procedury związane z powołaniem osiedla Niwka Stara, jak zaznaczył konsultacje w tej sprawie miały miejsce w połowie września, sporządzony został projekt statutu osiedla, który skonsultowano z mieszkańcami. Uwagi wniesione przez mieszkańców do projektu statutu zostały w całości uwzględnione.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zwrócił się z zapytaniem, z czego przeznaczone zostaną środki w budżecie miasta na działalność osiedla i jego rady.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że kwota na ten cel na 2010 rok przeznaczona zostanie z rezerwy Burmistrza Miasta.
Sekretarz miasta Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w kolejnych latach wnioski o zabezpieczenie środków w budżecie kierowane powinny być do 30 września, w tym rok w związku z tym, iż rada osiedla jeszcze się nie ukonstytuowała wnioski będą przyjmowane w ciągu roku.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia osiedla Niwka Stara w Puszczykowie oraz nadania mu statutu.
Wyniki głosowania:
5 głosów za,
0 głosów wstrzymujących,
0 głosów przeciw,
(usprawiedliwiona nieobecność radnego Zbigniewa Czyża, w głosowaniu nie brał udziału Wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który omówił projekt powyższej uchwały. Jak wyjaśnił uchwała dotyczy dwóch działek przy ul. Niezłomnych oraz jednej działki położonej przy ul. Dworcowej. Użytkownicy wieczyści złożyli wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w listopadzie oraz grudniu 2009 roku. Pan Waldemar Luther zaznaczył, że w związku ze znacznym podwyższeniem stawek za dzierżawę do Urzędu wpływają liczne wnioski o przekształcenie.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wyżej wymienionym projektem uchwały.
Wyniki głosowania:
6 głosów za,
0 głosów wstrzymujących,
0 głosów przeciw,
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Wiązowa).
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy części działki na ul. Wiązowej, cześć zajęta została pod chodnik na skrzyżowaniu ul. Wiązowej oraz ul. Langego. Uchwała ma uregulować stan faktyczny, podział wykonany został na wniosek właściciela, który chciał wyzbyć się części nieruchomości przeznaczonej pod chodnik. Pan Waldemar Luther podkreślił, iż ustalona została cena poniżej 200 zł za m2 nie została ona jednak uwzględniona w uchwale z tego względu, iż w przypadku przeciągnięcia sprawy konieczne byłoby wywołanie nowej opinii rzeczoznawcy, która ważna jest tylko rok.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na nieczytelne mapki załączone do projektu uchwały.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad wyżej wymienionym projektem uchwały.
Wyniki głosowania:
6 głosów za,
0 głosów wstrzymujących,
0 głosów przeciw,
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Norwida).
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, iż projekt przedstawionej uchwały dotyczy dwóch niewielkich działek, które powstały w wyniku budowy chodnika u zbiegu ul. Norwida z ul. Nowe Osiedle, wykonany został podział nieruchomości przyległych, uzgodniona została również cena nabycia. Pan Waldemar Luther zaznaczył, iż do projektu uchwały wprowadzono zapis mówiący, że uzgodniona cena nie przekroczyła 200 zł. Konkretna kwota nie została podana z tego względu, iż nie wiadomo, kiedy zakończą się negocjacje z właścicielami.
Wobec braku uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
6 głosów za,
0 głosów wstrzymujących,
0 głosów przeciw,
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 183/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt powyższej uchwały, który jak wyjaśnił dotyczy częściowej zmiany uchwały z roku 2009, w której określona została cena nabycia nieruchomości. W związku z przedłużającym się okresem załatwienia spraw przez wnioskodawcę operat szacunkowy stracił ważność i konieczne było przeprowadzenie nowej wyceny.
Wobec braku głosów Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu powyższej uchwały.
Wyniki głosowania:
6 głosów za,
0 głosów wstrzymujących,
0 głosów przeciw,
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował aby w projekcie powyższej uchwały zapisać: ''za cenę nie niższą od określonej w aktualnym operacie szacunkowym''.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, części działki nr 971/5.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że projekt uchwały jest wynikiem wniosku złożonego przez Aquanet o wydzierżawienie terenu zajętego przez stację przepompowni ścieków. Jak zaznaczył proponowany okres dzierżawy to 10 lat.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że Aquanet inwestuje w rozbudowę oczyszczalni ścieków, istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że zostanie ona przeniesiona. Jak poinformowała Aquanet stara się o środki europejskie na przebudowę, w związku z czym okres dzierżawy nie może być krótszy niż 5 lat.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi lokalizacji ww. działki komisja zwróciła się o szczegółowe uzupełnienie załączonej mapki.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 150/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8.02.2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że projekt przedłożonej uchwały dotyczy zmiany uchwały z 2005 roku. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że koncepcja rozdzielenia prac zmierzających do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dwa etapy jest wynikiem braku zgody właściciela terenów położonych pomiędzy ul. C. Ratajskiego, a Wartą na przeprowadzenie w tym miejscu ciągu pieszo rowerowego.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż nie do końca rozumie sens podejmowania powyższej uchwały, gdyż jak podkreślił ciąg komunikacyjny od ul. C. Ratajskiego miał stanowić jedność oraz łączyć tereny Zakola. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że kwestia ta wiąże się również z dodatkowymi kosztami, gdyż pewne procedury będą musiały zostać powtórzone.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że decyzje dotyczące tego planu ciągną się już od roku 2005, czas z tym związany gra jednak na niekorzyść miasta. Burmistrz miasta podkreśliła, że od 1,5 roku przychodzą do niej właściciele działek nad Wartą z propozycjami usypania półeczki, która by drogę spacerową przeprowadziła poniżej ich posesji. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej stwierdził, że jeśli zostanie to zapisane w miejscowym planie to nie będą mieli nic przeciwko, gdyż będzie to dodatkowe wzmocnienie wału zalewowego. Burmistrz Miasta zaznaczyła również, że konieczna jest opinia środowiskowa z tego względu, że jest to teren Natura 2000 aby ją wydać potrzebna jest ekspertyza przyrodniczą, którą wykonać można dopiero na wiosnę, dlatego proces związany z tworzeniem planu będzie etapowany.
Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie projektu uchwały z tego względu, iż w drugiej części planu wyznaczona ma zostać działka przeznaczona do sprzedaży stanowiąca ważne źródło dochodów dla miasta.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem, jakie będą koszty związane z przyjęciem powyższej uchwały.
Członkowie komisji zwrócili się z prośbą o przedstawienie kosztów związanych z rozdzieleniem planów.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem omawianego projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
4 głosy za,
2 głosy wstrzymujące,
0 głosów przeciw,
Ad 3.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła stan zaawansowania prac nad poszczególnymi inwestycjami miejskimi (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan odczytała notatkę ze spotkania, które odbyło się w Gimnazjum nr 2 w sprawie rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej (notatka stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pani Barbara Mulczyńska-Dywan zaprezentowała również harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2010 (załącznik do protokołu).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zgodnie z ustaleniami, również z mieszkańcami termin wykonania ul. Gołębiej został przesunięty. Burmistrz Miasta zaznaczyła, iż okazało się to korzystne ze względu na skomplikowaną procedurę własnościową tego terenu.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, jaki jest okres wykonania projektu wraz z pozwoleniem na budowę.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zależy to od ilości uzgodnień od tego, czy decyzja celu publicznego może zostać wydana od razu oraz od tego, czy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan. Procedura trwa minimum dwa miesiące, gdyż musi to zostać uzgodnione z wszystkimi instytucjami.
Radny Stanisław Balbierz zasugerował aby Referat Inwestycji złożył w lutym dokumenty oraz projekty na inwestycje zaplanowane na 2011 rok
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zlecone zostały już projekty na inwestycje zaplanowane na 2011 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wyraził swoje zdziwienie wobec faktu, iż Komisja Budżetu nie jest informowana o poszczególnych projektach np. na parking przy ul. Kościelnej
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z prośbą aby do harmonogramu dodać dokumentacje oraz plany wykonania oświetleń, gdyż nie zostały spisane drogi na których założone ma zostać oświetlenie.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że w tym roku na oświetlenie przeznaczono 200 tys. zł jak zaznaczyła w tej chwili kosztorysy inwestorskie są na 240 tys. zł natomiast przetargi będą ogłaszane do kwoty 200 tys. zł, gdyż taka została zabezpieczona w budżecie miasta na ten cel.
 
Ad 2.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: budżetu na rok 2010.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił wprowadzoną do projektu budżetu na 2010 rok autopoprawkę związaną z refundacją kosztów poniesionych na realizację przyziemia w budynku tzw. starej szkoły. Jak wyjaśnił z tego tytułu na wniosek Urzędu Marszałkowskiego została zaproponowana zmiana w postaci przeniesienia części środków z rozdziału Biblioteka do działu Pomoc Społeczna rozdział Ośrodek Pomocy Społecznej. Kolejna zaproponowana zmiana jak podkreślił skarbnik Piotr Szmytkowski wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dokończenie przyziemia. Jak zaznaczył przychylając się do sugestii radnego Macieja Stelmachowskiego zaproponowano zmniejszenia w wydatkach w rozdziale Urzędy Gminy w Administracji Publicznej o 50 tys. zł w wynagrodzeniach i przeznaczenie części tej kwoty na Ośrodek Pomocy Społecznej realizację przyziemia, a części na zwiększenie środków na odśnieżanie. Wszystkie zmiany mają swoje odzwierciedlenia w poszczególnych załącznikach.
Pan skarbnik Piotr Szmytkowski w związku z tym, iż projekt budżetu był już omawiany na poprzednich komisjach poprosił o pytania.
Radny Maciej Stelmachowski wyraził swoje zadowolenie z uwzględnienia w projekcie budżetu jego sugestii. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem, co ta decyzja oznacza dla Urzędu i czy przewidziane są w związku z tym jakieś zwolnienia.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że cały czas prowadzona jest analiza aktualnego zatrudnienia. Jak zaznaczył są pewne rzeczy, które są stałe i które trzeba wypłacić, jest to związane z nagrodami jubileuszowymi, czy też odprawami. Jak podkreślił trzeba będzie się zastanowić nad umowami z funduszu bezosobowego.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider przypomniał o pytaniu radnego z poprzedniej komisji dotyczącego zmiany wskaźników w sytuacji, kiedy nie otrzymalibyśmy żadnych środków zewnętrznych.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że zaciągnięty został kredyt w wysokości 1 mln 600 tys. zł, aby zbilansować budżet na 2010 roku planowane są dodatkowe zobowiązania na kwotę 7 mln zł, planowana jest również spłata kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w wysokości 2 mln 435 tys. zł jak zaznaczył wszystko to spowoduje, że wskaźnik na koniec 2010 roku będzie wynosił 40,25% natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia 9,56%. Skarbnik miasta wyjaśnił, że w przypadku nie uzyskania środków zewnętrznych w pełnej wysokości oba wskaźniki będą wynosić odpowiednio 43,27% oraz 10,28%.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił aby taka symulacja została przygotowana przed sesją Rady Miasta.
Radny Maciej Stelmachowski stwierdził, że ze względu na małą ilość czasu na zapoznanie się z materiałami nie jest pewien przedstawionych wyliczeń. Radny Maciej Stelmachowski wniósł także o poprawkę - ponowne zmniejszenie w rozdziale Urzędy Gmin o kwotę 60 tys. zł
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że wniosek radnego Macieja Stelmachowskiego został przyjęty i będzie głosowany podczas sesji.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący komisji Maciej Schneider przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 z uwzględnieniem poprawek przedstawionych przez skarbnika miasta.
Wyniki głosowania:
4 głosów za,
1 głos wstrzymujący,
0 głosów przeciw,
(Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz opuścił posiedzenie komisji)
 
Ad 4.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podjęła temat związany z odśnieżaniem miasta jak wyjaśniła kwoty zarezerwowane w budżecie na ten cel zostały już prawie w całości wyczerpane. Burmistrz Miasta zaznaczyła, że jeśli teraz większe kwoty zostaną przeznaczone na odśnieżanie, to potem mniej będzie można wydatkować na utrzymanie zieleni. Wobec powyższego aby uniknąć sytuacji z tego roku Burmistrz Miasta podkreśliła, że będzie zachęcać radnych do wcześniejszych rozmów na temat budżetu na rok następny.
Ponadto Burmistrz Miasta Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła, że tyle, ile mieszkańców, tyle uwag oraz postulatów dotyczących oczyszczania miasta ze śniegu.
Głos w tej sprawie zabrała mieszkanka Puszczykowa, która podkreśliła, że przy odśnieżaniu pomijany jest parking oraz chodnik przy szkole na ul. Kasprowicza, co utrudnia do niej dostęp.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził, że odpowiedzialny za to powinien być pracownik szkoły, jak dodał Referat Gospodarki Komunalnej powinien zrobić spotkanie z pracownikami szkoły i ustalić osobę za to odpowiedzialną.
Głos zabrał również pan Andrzej Winkiel, który zwrócił się z zapytaniem, kto w imieniu miasta zajmuje się oceną projektów, gdyż jak zaznaczył jego zdaniem projekt dotyczący budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 wymagałby specjalistycznych opinii. Pan Andrzej Winkiel podjął również kwestię budowy przystani kajakowej na Warcie, która jego zdaniem została zniszczona. Zwrócił się z prośbą o zobowiązanie projektanta do wyrażenia opinii odnośnie argumentów, którymi kierował się przy wyborze metody projektu.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z prośbą aby pracownik referatu Inwestycji wobec braku odpowiednich kompetencji nie podpisywał protokołu kontrolnego inspektora nadzoru.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na 08.02 br. na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
            Protokolant                                                                           Przewodniczący Komisji
 
                 /-/                                                                                                          /-/
         Hanna Dudzik                                                                                 Maciej Schneider
7

Protokół nr 01/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 11.01.2010 r. w starej szkole, ul. Wysoka 1.

Protokół nr 01/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 11.01.2010 r.
w starej szkole, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/01/10
Godz. rozpoczęcia 17.30
Godz. zakończenia 19.40
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Maciej Schneider
Protokolant: Hanna Dudzik
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Maciej Schneider udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu; załącznik nr 2.
Tematy:

1. Dyskusja nad planem pracy Komisji na 2010 rok.

2. Omówienie projektu budżetu na 2010 rok.

3. Sprawy bieżące.

 

Ad 1.

Przewodniczący komisji Maciej Schneider przedstawił propozycję Planu Pracy Komisji na rok 2010, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zwrócił się z prośbą o wniesienie uwag oraz sugestii.
Ad 2.
Głos zabrał skarbnik Piotr Szmytkowski, wyjaśnił, iż projekt budżetu na rok 2010 był omawiany w formie zarządzenia Burmistrza Miasta, zarówno mieszkańcy jak i radni nie wnieśli żadnych uwag. Jak podkreślił od tego czasu projekt budżetu nie podlegał modyfikacjom.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odnośnie dochodów wyjaśnił, że główny udział w nich związany jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych, znaczny udział to subwencja oświatowa oraz podatki od nieruchomości i środków transportu. Jak zaznaczył miasto poza środkami zewnętrznymi nie ma żadnych możliwości zwiększenia dochodów.
Ponadto skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że znaczne kwoty w wydatkach zaplanowane zostały na rozbudowę sal lekcyjnych i budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował o spotkaniu, które zaplanowane zostało na najbliższy piątek w Gimnazjum nr 2 z projektantami, dyrekcją szkół oraz Radą Rodziców. Przedstawione zostaną dwie koncepcję rozbudowy szkoły o cztery klasy oraz sześć klas.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił również zaplanowane w projekcie budżetu wydatki miasta z których kwotę prawie 10 705 147 zł przeznaczono na Oświatę i wychowanie, z czego 2,5 mln zł wydatkowe zostaną na realizację inwestycji w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2.
Skarbnik miasta Piotr Szmytkowski omówił poszczególne działy budżetu miasta:
 • Transport i łączność – zaplanowana kwota to 6 271 818 zł, z czego ok 5 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje, pozostała kwota między innymi na kwestię komunikacji autobusowej.
 • Pomoc społeczna – zaznaczył, że zaplanowana na ten dział kwota może okazać się nie wystarczająca.
 • Kultura fizyczna i sport – zaplanowane ponad 2 mln zł, w kwocie tej zawarta została między innymi budowa boiska Orlik, reszta związana jest z funkcjonowaniem obiektów sportowych, przeprowadzeniem prac remontowych oraz utrzymaniem obiektów. W związku z powstaniem Centrum Animacji Sportu wszystkie wielkości znalazły się w jednym dziale. Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że będzie wniosek o zamianę Centrum Animacji Sportu w jednostkę budżetową miasta.
 • Gospodarka mieszkaniowa – problemem w tym roku będzie zbyt mała kwota zaplanowana na kary i odszkodowania – 500 tys zł, którą trzeba będzie wypłacić za przejęcie gruntów pod drogi.
 • Turystyka – zaplanowana kwota ponad 1,5 mln zł, złożony został między innymi projekt na realizację centrum Eko - Info oraz ciągu pieszo rowerowego na Niwce.
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – jak wyjaśnił skarbnik miasta wszystkie działania z zakresu kultury zostały przekazane Centrum Animacji Kultury oraz Bibliotece.
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – główne kwoty związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej, na ten rok nie zaplanowano natomiast żadnych inwestycji w tym zakresie.
 • Ochrona zdrowia – zaplanowana kwota 190 tys zł praktycznie w większości przeznaczona zostanie na przeciwdziałanie alkoholizmowi, pewne środki zostały również zabezpieczone na kontynuację szczepień dla dziewczynek.
 • Administracja publiczna – dział związany głównie z funkcjonowaniem Urzędu: wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz inne usługi.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem odnośnie działu Transport i łączność zakup usług pozostałych, czy dotyczy on transportu autobusowego.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że podpisana została umowa z Poznaniem na kwotę 238 tys zł. Jak podkreślił Luboń oraz Komorniki wciąż nie przystąpiły do porozumienia, wciąż trwają z nimi negocjacje. Zastępca Burmistrza podkreślił, że MPK wciąż kursuje, po wprowadzeniu nowej taryfy zostanie natomiast ogłoszony przetarg. Ponadto Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował, że do końca stycznia autobus linii 101 będzie się zatrzymywał w Łęczycy. Jak podkreślił trwają również rozmowy z ZTM odnośnie uruchomienia częstszych kursów kolejowych z krótkimi składami na trasie Poznań Główny - Mosina. Założeniem jest aby transport na tej linii odbywał się w ramach biletu aglomeracyjnego.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z prośbą aby przy podpisywaniu umowy nie ograniczać dostępu do biletów ulgowych.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że podpisując taką umowę godzimy się na taryfy poznańskie i będziemy korzystać z ulg tam obowiązujących.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że w objaśnieniach do projektu uchwały zbyt mało jest podanych kwot dotyczących głównych rozdziałów. Jak zaznaczył powinno to zostać dobrze opisane aby Rada nie była zaskakiwana tym co się dzieje.
Radny Maciej Stelmachowski stwierdził, iż wyraził swoje zaniepokojenie w formie poprawki odnośnie wynagrodzeń pracowników, zwrócił się z zapytaniem, jaka jest różnica w wynagrodzeniach dla pracowników Biblioteki w porównaniu do roku ubiegłego.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński zaznaczył że Biblioteka ma obecnie zupełnie inne zadania niż w troku ubiegłym, dlatego dokonywanie porównań chociażby w kwestii wynagrodzeń jest niemożliwe, gdyż nie da się tego rozdzielić.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że zadania Biblioteki uległy znacznemu rozszerzeniu w stosunku do roku ubiegłego. W kwestii zatrudnienia stwierdził, iż jedna osoba przeszła do Centrum Animacji Kultury z Urzędu, zatrudniona została również nowa osoba z zewnątrz na umowę o pracę, ale będą również zawierane umowy zlecenia.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się również z zapytaniem, czy osoby do tej pory zajmujące się sportem przeszły do Centrum Animacji Sportu oraz jakie koszty są z tym związane.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że na wynagrodzenia osobowe związane z funkcjonowaniem Centrum Animacji Sportu zaproponowano 100 tys zł.
Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński dodał, że w tej kwocie ujęte zostały wszystkie osoby zajmujące się obsługą obiektów sportowych na terenie miasta.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z apelem o przejrzenie kwot związanych z wynagrodzeniami dla pracowników i zaproponowanie poprawki.
Ad 3.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem odnośnie kwestii odśnieżania miasta, jak ono funkcjonuje oraz jakie są jego zasady.
Głos w tej sprawie zabrał pan Remigiusz Motycki kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który wyjaśnił, że w zależności od panujących warunków pogodowych firma, z którą została podpisana umowa wykonuje czynności na zlecenie pracowników Urzędu, co następnie jest kontrolowane. Jak poinformował pan Remigiusz Motycki powołany został sztab kryzysowy, który co tydzień dzieli się obowiązkami związanymi z kontrolą sytuacji na drogach. Na jego znak firma wjeżdża na teren miasta i wykonuje zleconą usługę, która może obejmować odśnieżanie głównych ciągów komunikacyjnych, dróg utwardzonych lub w sytuacji kryzysowej dróg nieutwardzonych bocznych.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca uczęszczane jak np. ul. Kościelna.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że miasto stara się racjonalnie dysponować środkami, które zostały zabezpieczone na ten cel.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem do pana Remigiusza Motyckiego odnośnie ilości przygotowanych projektów na zagospodarowanie zieleni w Puszczykowie, gdyż jak stwierdził w poprzedniej kadencji został wykonany projekt przez pana Paszkowskiego. Wobec powyższego zwrócił się z zapytaniem, co się z nim stało.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że znane mu projekty na zagospodarowanie zieleni na terenie miasta dotyczą ul. Poznańskiej oraz stawku przy cmentarzu.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach reklamacji zakończony został remont ul. Poznańskiej.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że ze względu na panujące warunki pogodowe było to niemożliwe, do tej pory naprawione zostały trzy miejsca, ale będzie to kontynuowane.
Radny Stanisław Balbierz stwierdził, że drogi są w trakcie budowy, zwrócił się z zapytaniem, dlaczego inwestor nie kontroluje działań inspektora nadzoru. Radny Stanisław Balbierz zaznaczył, że nie może być tak, że prace prowadzone są przy temperaturze – 6 stopni.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z prośbą do pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan o przygotowanie dokumentacji na drogi oraz oświetlenie.
Ponadto Przewodniczący komisji Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, czy są jakieś plany remontów ulic nieutwardzonych na terenie miasta.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że podobnie do lat ubiegłych na wiosnę zaplanowane zostało równanie dróg. Wykonywane jest to na zasadach interwencyjnego naprawiania.
Na zakończenie komisji Zastępca Burmistrza Tomasz Zwoliński poinformował o projekcie uchwały, który przestawiony zostanie na najbliższej sesji dotyczący rozdzielenia planów zagospodarowania przestrzennego na Niwce dotyczących Zakola, z uwagi na problemy związane ze stanem własnościowym części Zakola. Jak podkreślił dzięki temu będzie można przyjąć drugą cześć planu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem do skarbnika miasta o kwotę, która zostanie przeniesiona z budżetu miasta z roku ubiegłego.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że z budżetu z roku 2009 pozostało ok 100 tys zł do tej pory wpłynęło również 300 tys zł jako udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok. Jak podkreślił cały kredyt nie został wzięty.
Przewodniczący komisji Maciej Schneider zaprosił wszystkich na posiedzenie komisji, które odbędzie się 18 stycznia o godz. 17.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
                Protokolant                                                                                         Przewodniczący Komisji
                      /-/                                                                                                                   /-/
              Hanna Dudzik                                                                                        Maciej Schneider
4