2011

Protokół nr 24/11 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 24/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 12 grudnia 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.24.11
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.15
 
Tematy:
 1. Prace nad budżetem i wieloletnią prognozą finansową.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości oraz radnych.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał otrzymane właśnie pismo pana Janusza Rzeźnika (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu), zawierające inicjatywę uchwałodawczą.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił uwagę, iż załączone w piśmie podpisy dotyczą protestu przeciwko uchwale podjętej 18 października 2011 r., a zgodnie ze Statutem Miasta Puszczykowa podpisy mieszkańców powinny znaleźć się pod projektem uchwały (tzn. inicjatywą uchwałodawczą).
Członkowie Komisji poprosili pana Janusza Rzeźnika o przygotowanie wyjaśnień w jaki sposób kwota podatku od nieruchomości, należącej do spółki Centrum Tenisowe „Angie” wzrosła aż o 300% oraz przedstawienie Komisji historii składanych przez niego deklaracji podatkowych.
 
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił 5-minutową przerwę.
 
Ad 1. Prace nad budżetem i wieloletnią prognozą finansową.
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał treść wniosku do budżetu, który został złożony przez radnego Macieja Stelmachowskiego dot. przygotowania sztucznego lodowiska (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny Maciej Stelmachowski poinformował, że nadal podtrzymuje swój wniosek, ale w obecnej sytuacji być może znalazłby inne źródła jego sfinansowania.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Macieja Stelmachowskiego.
Wynik głosowania: „za” – 0, „przeciw” – 9 głosów, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że Komisja otrzymała treść autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu budżetu, które zostaną wniesione na sesji budżetowej.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wszystkie poprawki Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zostały uwzględnione oraz powiedział, że treść samej uchwały budżetowej będzie wynikiem zmiany planu dochodów i wydatków.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Marek Barłóg odczytał treść opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem ww. opinii.
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Opinia została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. (druk nr 109).
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że ww. projekt uchwały nie zostanie wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji.
 • Projekt uchwały ws. określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości (druk nr 110).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w związku ze zmianą ustawy oraz podjętą uchwałą ws. stawek podatkowych zachodzi konieczność zmiany druków formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości (druk nr 110).
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 110 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Projekt uchwały ws. okresowych stypendiów sportowych (druk nr 111).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w związku ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi, Burmistrz chciałby wspomóc osoby, które się do nich przygotowują i jednocześnie są mieszkańcami Puszczykowa.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby nie określać dolnej granicy stypendium, tylko zostawić kwotę, którą Burmistrz zamierza przeznaczyć na stypendium, czyli 1000 zł.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. okresowych stypendiów sportowych (druk nr 111).
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 111został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Projekt uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 100).
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 100), z uwzględnieniem naniesionych poprawek.
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 100 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że na najbliższą sesję przygotuje projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych, ponieważ zachodzi konieczność zmiany jednej ze stawek, która jest niższa niż minimalna stawka ustawowa.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Komisja otrzymała kserokopię pisma z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Wielspin z prośbą o budowę drogi dojazdowej (wraz z infrastrukturą) łączącej drogę nr 430 z Ośrodkiem (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak poinformowała, że uchwalony 18 października br. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A nie obejmuje drogi nr 430 (ze względu na brak zgody Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich). Ponadto władze ośrodka Wielspin nie protestowały wobec uchwalonego planu.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował o złożonym wniosku OSP.
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawili sprawę działek przy ul. Nadwarciańskiej informując jednocześnie, że żaden z wariantów rozwiązanie sprawy nie umożliwi miastu odzyskania przejścia nad Wartą.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że powyższa sprawa wymaga dalszych wyjaśnień.
Skarbnik Piotr Łoździn zapytał o decyzję Komisji ws. wniosku OSP?
W związku z trudną sytuacją finansową miasta, Komisja zdecydowała o udzieleniu negatywnej odpowiedzi dla OSP.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak zapytała czy przedkładać do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1, w takiej formie w jakiej był przedstawiany na poprzednich posiedzeniach Komisji czy wstrzymać się z jego uchwalaniem, próbując „odlesić” teren wokół ośrodka Impuls?
Komisja zdecydowała o nieprzedkładaniu omawianego projektu uchwały do uchwalenia i podjęciu prób „odlesienia” terenu wokół ośrodka Impuls.
 
O godz. 19.15 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenia Komisji.

Protokół nr 23/11 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 23/11
posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 5 grudnia 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
RM-0012-2.23.11
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 19.30
 
Temat:
Posiedzenie zwołane zgodnie z § 5, pkt 4 i 6 Uchwały Nr 82/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lipca 2011 roku ws. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Na posiedzeniu Skarbnik Miasta przedstawi stanowisko Burmistrza do opinii o projekcie budżetu na rok 2012 i propozycji poprawek komisji stałych oraz radnych.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że członkowie Komisji otrzymali stanowisko Burmistrza Miasta do opinii o projekcie budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji Kultury i Sportu (ww. stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że podczas sesji najpierw musi odbyć się głosowanie nad WPF, a w drugiej kolejności nad budżetem, natomiast ostateczny kształt budżetu będzie znany dopiero na sesji.
Zdaniem radnego Piotra Bekasa należy dokonać zmiany wysokości dochodów z podatku PIT z 16 mln zł na 13.240.000 zł oraz szukać cięć w wydatkach celem zbilansowania budżetu.
Radny Zbigniew Czyż przychylił się do wypowiedzi przedmówcy, uznając wniosek radnego Piotra Bekasa o zmniejszenie wydatków za zasadny.
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że w terminie do 30 listopada wpłynęły poprawki do budżetu z komisji Rady Miasta oraz wnioski do budżetu radnych Macieja Stelmachowskiego i Marka Barłoga.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że po analizie wpływów z podatku PIT w I kwartale 2012 roku, będzie można dokonać zmian w budżecie.
Członkowie Komisji oraz przedstawiciele Urzędu dyskutowali na temat wysokości wpływów z podatku PIT, konieczności bilansowania budżetu oraz zasadach procedowania nad projektem budżetu.
W trakcie dyskusji Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przekroczony zostanie plan dochodów (zgodny z szacunkiem Ministra Finansów) z podatku PIT za 2011 rok, ponadto Skarbnik przedstawił analizę wpływów z podatku PIT w latach 2006-2012 (zawartą w stanowisku Burmistrza Miasta do opinii o projekcie budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek komisji stałych Rady Miasta) uzasadniając, że właściwym jest pozostawienie planu dochodów z podatku PIT na poziomie 16 mln zł. W ocenie Skarbnika Piotra Łoździna miasto powinno przyjąć dane z Ministerstwa Finansów, a ewentualnych korekt dokonać w ciągu roku. Zdaniem Skarbnika nie ma możliwości, aby wykonanie dochodów w 2012 r. było tak niskie, jak wynika z wniosków radnych (można mówić maksymalnie o ubytku między 0,5 - 1 mln zł).
 
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił 10-minutową przerwę.
O godz. 18.15 wznowiono obrady.
 
Radny Zbigniew Czyż zaproponował zmniejszanie wysokości dochodów z podatku PIT do kwoty 14 mln zł.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zmniejszeniem wysokości dochodów do kwoty 14 mln zł.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymało się” – 1 głos.
W wyniku głosowania Komisja zdecydowała o zmniejszeniu wysokości dochodów do kwoty 14 mln zł.
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił 5-minutową przerwę.
 
O godz. 19.00 wznowiono obrady.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad opinią Komisji (przy założeniu, że 12 grudnia odbędzie się kolejne posiedzenie, podczas którego Komisja przyjmie ostateczną opinię) o treści:
1. Projekt budżetu zakładający dochód z tytułu podatku od osób fizycznych w wysokości 16 000 000zł jest zdaniem Komisji zbyt optymistyczny. Realna kwota wynikająca z szacunków Ministerstwa Finansów to 14 000 000 zł.
2. W związku z przeszacowaniem dochodów konieczne jest uaktualnienie wydatków.
3. Z uwagi na już obecnie wysokie zadłużenie Miasta Komisja wnioskuje o zaplanowanie zrównoważenia dochodów i wydatków w 2012 roku.
4. Komisja wnosi do Burmistrza skorygowanie wydatków w projekcie - budżetu z uwzględnieniem poprawek komisji sformułowanych w załączniku nr 1. wniosku poprawek KBiRM z dnia 28 listopada 2011 r. – do poziomu zbilansowania budżetu 2012.
5. Przeprowadzono głosowanie nad powyższą opinią
obecnych: 9
głosów za przyjęciem opinii: 9
głosów przeciw: 0
głosów wstrzymujących się: 0
Opinię przyjęto jednogłośnie.”
O godz. 19.05 spotkanie opuścił radny Janusz Szafarkiewicz.
Przewodniczący Marek Barłóg zwrócił się do Burmistrza z prośbą o wydelegowanie radcy prawnego na kolejne posiedzenie Komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 oraz odpowiedział na pytania radnych.
Podsumowując dyskusję, Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że wolą Komisji jest urealnianie dochodów w kolejnych latach oraz zmniejszanie zadłużenia (poniżej zadłużenia zastanego na początku kadencji).
Projekt uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 nie został poddany pod głosowanie.
 
Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wpłynął wniosek OSP, która wnioskuje o zabezpieczenie środków na sprzęt w wysokości 27 tys. zł (zabezpieczenie dot. kwoty 13 tys. zł, ponieważ OSP otrzymuje 50% dotacji).
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Burmistrz przygotował projekt uchwały ws. obniżenia podatku od nieruchomości (wniosek Centrum Tenisowego „Angie”), który skutkowałby niższym wpływem do budżetu o 40 tys. zł. Skarbnik dodał, że właściciele CT „Angie” zapowiedzieli likwidację kortów od 1.01.2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował zaproszenie właścicieli CT „Angie” na posiedzenie Komisji.
 
O godz. 19.30 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 22/11 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 28 listopada 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 22/11
posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 28 listopada 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
RM-0012-2.22.11
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 21.45
 
Tematy:
 1. Prace nad budżetem na 2012 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecność radnego Krzysztofa Jopka.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Prace nad budżetem na 2012 rok.
Radny Piotr Bekas wyraził zaniepokojenie zbyt optymistycznym ustaleniem dochodów z wpływu z podatku PIT - daniem radnego nieodpowiedzialne byłoby pozostawienie kwoty 16 mln zł.
Radny Piotr Bekas złożył wniosek, aby umniejszyć o kwotę 2,5 mln zł dochody z wpływu z podatku PIT i szukać oszczędności na tę kwotę w wydatkach.
Radni przychylili się do sugestii radnego Piotra Bekasa w sprawie konieczności szukania oszczędności.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że projekt budżetu miasta został przygotowany na podstawie projektu budżetu państwa. Odnosząc się do sugestii radnych, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że można zmniejszyć planowane dochody, chociaż inne gminy tego nie robią.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że należy się skupić na zmniejszaniu wydatków i kredytów, a jeśli sytuacja finansowa się zmieni, wówczas będzie można dokonać stosownych zmian w naszym budżecie.
Komisja przystąpiła do dokonywania cięć w wydatkach i przegłosowała zgłoszone wnioski.
 
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Komisja zawnioskowała o zmniejszenie wydatków na inwestycje drogowe o 500 tys. zł (rozdział 60016, kolumna 16) oraz wykreślenie remontu ul. Kosynierów Miłosławskich (rozdział 60016, kolumna 9), planowanego na kwotę 200 tys. zł.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zmniejszeniem wydatków o 700 tys. zł w dziale 600 - Transport i łączność.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
DZIAŁ 630 TURYSTYKA
Komisja zawnioskowała o zmniejszenie środków:
 • o 5 tys. zł na utrzymanie punktu EkoInfo,
 • o 5 tys. zł na utrzymanie przystani,
 • o 5 tys. zł na składki członkowskich w organizacjach turystycznych.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zmniejszeniem wydatków o 15 tys. zł w dziale 630 – Turystyka.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Komisja zawnioskowała o:
 • wykreślenie adaptacji budynku przy ul. Niwka Stara na mieszkania komunalne, planowanego na kwotę 400 tys. zł,
 • zmniejszenie środków na remont budynku przedszkola przy ul. Przyszkolnej na kwotę 200 tys. zł,
 • zmniejszenie środków na pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami na kwotę 30 tys. zł.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zmniejszeniem wydatków o 630 tys. zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
DZIAŁ 710 DZIALALNOSC USŁUGOWA
Pozostaje bez zmian.
 
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Komisja zawnioskowała o:
 • zwiększenie wydatków o 40 tys. zł na dodatkową obsługę prawną Rady Miasta,
 • wykreślenie ocieplenia dachu w budynku Urzędu oraz dokumentacji technicznej łącznika, planowanych na kwotę 65 tys. zł,
 • zmniejszenie środków o 10 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia Urzędu,
 • zmniejszenie środków o 60 tys. zł na działania promocyjne związane z 50-leciem miasta.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zwiększeniem wydatków o 40 tys. zł na dodatkową obsługę prawną Rady Miasta oraz zmniejszeniem wydatków na łączną kwotę 135 tys. zł w dziale 750 - Administracja publiczna (co daje łączną kwotę 95 tys. zł umniejszenia).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Wniosek został przyjęty.
 
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH
Pozostaje bez zmian.
 
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Pozostaje bez zmian.
 
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Pozostaje bez zmian.
 
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Komisja zawnioskowała o:
 • zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki majątkowe o kwotę 120 tys. zł,
 • zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 100 tys. zł.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zmniejszeniem środków na łączną kwotę 220 tys. zł w dziale 758 - Różne rozliczenia.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Wniosek został przyjęty.
 
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w rozdziale Gimnazja Burmistrz wprowadzi autopoprawkę dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 262.402 zł. Autopoprawka spowoduje równocześnie zmniejszenie deficytu do kwoty 281.848 zł (poprawka jest związana z błędem systemowym przy agregacji planów jednostkowych jednostek organizacyjnych).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała dział 801 – Oświata i wychowanie.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja nie wnosi uwag do działu 801 - Oświata i wychowanie.
 
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych zawnioskowała o zwiększenie środków na profilaktykę o 3,5 tys. zł.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja akceptuje dział 851 - Ochrona zdrowia, przy uwzględnieniu wniosku Komisji Spraw Społecznych.
 
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała dział 852 Pomoc społeczna.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja nie wnosi uwag do działu 852 Pomoc społeczna.
 
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
Pozostaje bez zmian.
 
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Radny Piotr Bekas złożył wniosek o zmniejszenie środków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10 tys. zł (przeznaczoną na zadanie w ramach programu współpracy Miasta Puszczykowo z organizacjami pozarządowymi).
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Piotra Bekasa.
Wynik głosowania: „za” - 1 głos, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Radny Piotr Bekas złożył wniosek o wykreślenie dotacji na zadania majątkowe w ramach przyjętego programu współpracy Miasta Puszczykowo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami w wysokości 11.000 zł.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Piotra Bekasa.
Wynik głosowania: „za” - 1 głos, „przeciw” - 3 głosy, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
DZIAL 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu zawnioskowała o zmniejszenie środków na organizację koncertów o 30 tys. zł.
Komisja zawnioskowała o:
 • zmniejszenie środków o 30 tys. zł na organizację koncertów,
 • zmniejszenie środków o 20 tys. zł na dotacje przewidziane w programie ochrony zabytków,
 • zmniejszenie dotacji na działalność Biblioteki Miejskiej o kwotę 29 tys. zł.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o zmniejszenie środków o 30 tys. zł na organizację koncertów.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o zmniejszenie środków o 20 tys. zł na dotacje przewidziane w programie ochrony zabytków.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o zmniejszenie dotacji na działalność Biblioteki Miejskiej o kwotę 29 tys. zł.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił, że środki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały umniejszone na łączną kwotę 79 tys. zł.
 
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała dział 926 Kultura fizyczna.
Radny Piotr Bekas złożył wniosek o wykreślenie środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 10 tys. zł (zakup sprzętu nagłaśniającego).
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Piotra Bekasa.
Wynik głosowania: „za” - 1 głos, „przeciw” - 5 głosów, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad jutrzejszej sesji projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 108).
Skarbnik Piotr Łoździn przypominał, że na poprzednim posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie pytając, kto jest za zdjęciem z porządku obrad jutrzejszej sesji projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 2 głosy (radny Janusz Szafarkiewicz nie wziął udziału w głosowaniu).
Wniosek został przyjęty.
 
O godz. 21.45 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 21/11 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 21 listopada 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 21/11
posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 21 listopada 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
RM-0012-2.21.11
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 21.15
 
Tematy:
 1. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2012 roku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie oraz stwierdził chwilową nieobecność radnego Pawła Rochowiaka.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Pani Halina Jóźwiak poinformowała, że złożyła wniosek o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół ulic Magazynowej i Strażackiej, aby zabezpieczyć interesy mieszkańców przed działaniami deweloperów.
Burmistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że inwestor otrzyma negatywną decyzję ws. warunków zabudowy, natomiast miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół ulic Magazynowej i Strażackiej będzie przygotowywany w 2013 roku.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały ws: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11 (druk nr 104).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że powstał on na wniosek mieszkańców.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 104 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
O godz. 17.22 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak.
 • Projekt uchwały ws: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa obręb Puszczykowo, działka 590/14 (druk nr 92a).
Pan Waldemar LutherReferatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami omówił ww. projekt uchwały informując, że Urząd wystąpił do dotychczasowego dzierżawcy z propozycją sprzedaży działki, jednak dzierżawca jest zainteresowany kupnem jedynie tej części działki, którą dzierżawi. Wspólnota mieszkaniowa z ul. Posadzego 5 również nie zamierza kupić dzierżawionej działki.
Radny Zbigniew Czyż stwierdził, że sprzedaż jednej części działki uniemożliwi sprzedaż drugiej części, dlatego należy wstrzymać się ze zbyciem omawianej działki do czasu, gdy będzie możliwość sprzedaży całości.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa obręb Puszczykowo, działka 590/14.
Wynik głosowania: „za” - 2 głosy, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Druk nr 92a został zaopiniowany negatywnie.
 
Sprawa trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Radni dyskutowali nad procedurą uchwalania budżetu i zapisami Uchwały Nr 82/11/VI z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Komisja zwróciła się z prośbą do radcy prawnego Justyny Dykier o przygotowanie opinii prawnej dot. możliwości przesunięcia terminów: składania wniosków do projektu budżetu oraz podjęcia opinii dot. projektu budżetu
Radca prawny Justyna Dykier zobowiązała się do przedłożenia w dniu 22 listopada opinii prawnej w powyższej sprawie.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/11/VI.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem o zmianę Uchwały Nr 82/11/VI.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta (druk nr 98).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła ww. projekt uchwały.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował przygotowanie jednolitego tekstu uchwały na kolejną sesję.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja wnioskuje o przygotowanie jednolitego tekstu omawianego projektu uchwały.
 • Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 (druk nr 105).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła wstępnie ww. projekt uchwały, który szczegółowy omówiony został przez projektantkę planu panią Agatę Marciniak.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że warto zakończyć procedurę pracy nad planem, a potem przystąpić do prób „odlesiania” działek.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 105 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok (druk nr 99a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując m.in. że ogólna kwota przeznaczona w 2012 roku na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wynosi 370 tys. zł.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w omawianym projekcie uchwały po posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych dokonano następujących zmian:
 • ujednolicono ogólną kwotę dotacji,
 • usunięto zapis o powoływaniu radnych w skład komisji konkursowej.
 • Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe (druk nr 102).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami poinformował, że po konsultacji z radcą prawnym podjęto decyzję o zniesieniu ww. projektu uchwały z obrad najbliższej sesji.
 • Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ul. Działkowej (druk nr 103).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on przedłużenia dzierżawy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 
O godz. 18.45 posiedzenie opuścił radny Janusz Szafarkiewicz.
 
Radny Piotr Bekas złożył wniosek, aby wyrazić zgodę na przedłużenie dzierżawy na rok i jednocześnie rozpocząć rozmowy na na temat sprzedaży wydzierżawianej działki.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Piotra Bekasa.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ul. Działkowej, z uwzględnieniem przyjętego wcześniej wniosku.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 103 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały ws. podatku od środków transportowych (druk nr 106).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, informując o konieczności zmiany jednej ze stawek, która jest niższa od minimalnych stawek ustawowych.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. podatku od środków transportowych.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 106 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Niwka, działka nr 715/19 (druk nr 107).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on działki, leżącej na granicy Puszczykowa i Mosiny. Dotychczasowy dzierżawca nieruchomości złożył wniosek o jej wykup.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Niwka, działka nr 715/19.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Druk nr 107 został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił 5-minutową przerwę.
O godz. 19.15 wznowiono obrady.
 • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 108).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, szczegółowo omówił załączniki nr 1 i 2 oraz odpowiedział na pytania radnych.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Druk nr 108 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 1. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2012 roku.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że 15 listopada br. radni otrzymali projekty uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 100),
 • uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 101).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r., w którym ustala się łączną kwotę:
 • dochodów budżetu Miasta w wysokości 31.660.879 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 30.630.879 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.030.000 zł;
 • wydatków budżetu Miasta w wysokości 32.205.129 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 27.832.129 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.373.000 zł,
 • deficytu budżetu Miasta w wysokości 544.250 zł.
O godz. 20.45 posiedzenie opuściła radna Bogumiła Dolska.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił największe pozycje budżetowe oraz odpowiedział na pytania radnych.
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że dalsze prace i dyskusja nad projektem budżetu będą prowadzone na kolejnym posiedzeniu Komisji w dniu 28 listopada br.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że Stowarzyszenie Puszczykowo–Chateaugiron złożyło wniosek z prośbą o pokrycie kosztów (1000 zł) przejazdu do Francji tłumacza celem udziału w targach (ww. wniosek Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał pismo pani Agnieszki Zielińskiej ws. koncertu noworocznego oraz zabezpieczenia środków na jego organizację.
Komisja zdecydowała, że powyższą sprawę rozpatrzy Komisja Edukacji Kultury i Sportu.
 
O godz. 21.15 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 20/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 10 października 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 20/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 10 października 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.20.11
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.00
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 3. Informacja nt. zimowego utrzymania miasta.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Władysława Hetmana.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 91a).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 91a został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa obręb Puszczykowo działka 590/14 (druk nr 92a).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
W wyniku dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że należy odłożyć rozpatrywanie ww. projektu uchwały do czasu wyjaśnienia czy możliwe będzie scalenie podzielonej działki.
Nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec takiego rozwiązania.
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe (druk nr 93).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 93 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 94).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że Burmistrz wycofuje ww. projekt uchwały.
 • Projekt uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 (druk nr 95).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 95 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Projekt uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 86a).
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że ww. projekt uchwały został przegłosowany (z uwzględnieniem dokonanych zmian) na poprzednim posiedzeniu Komisji, dlatego nie ma konieczności przeprowadzać kolejnego głosowania w tej sprawie.
 • Projekt uchwały ws. trybu powołania członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania (druk nr 90).
Inspektor ds. organizacji pozarządowych pani Katarzyna Nowak przedstawiła ww. projekt uchwały oraz poinformowała, że w skład Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wejdzie dwoje radnych.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja zapoznała się z ww. projektem uchwały.
 • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 96).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 96 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
Sekretarz Maciej Dettlaff oraz pani Katarzyna Nowak przedstawili możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych (materiały dotyczące możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Informacja nt. zimowego utrzymania miasta.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła według jakich zasad odśnieżane są ulice miasta (materiały dot. zimowego utrzymania ulic na terenie Puszczykowa stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Komisja dyskutowała nt. wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Radny Janusz Szafarkiewcz zasugerował wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
O godz. 20.00 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 19/11posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 3 października 2011 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 19/11
posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 3 października 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.19.11
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.05
 
Tematy:
 1. Omówienie Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
 2. Zaopiniowanie:
a) projektu uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A,
b) wniosku dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Morenowej część A w zakresie zmiany przebiegu drogi i układu oraz wielkości działek.
 1. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Władysława Hetmana oraz stwierdził chwilową nieobecność radnego Pawła Rochowiaka.
 
Ad 1. Omówienie Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku oraz odpowiedział na pytania radnych (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
O godz. 17.15 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały ws. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Poznaniu (druk nr 85).
 • Druk nr 86 – projekt uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz odpowiedział na pytania radnych.
Radni dyskutowali nt. wysokości stawek podatku od nieruchomości zaproponowanych w przedłożonym projekcie uchwały.
Radny Piotr Bekas złożył wniosek o ujednolicenie stawki podatku za budynki gospodarcze do 6 zł (pkt 2e).
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Piotra Bekasa.
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Poprawka została przyjęta.
 
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek o zróżnicowanie stawek podatku dot. działalności gospodarczej.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Zbigniewa Czyża.
Wynik głosowania: „za” – 1 głos, „przeciw” – 5 głosów, „wstrzymało się” – 2 głosy
Wniosek został odrzucony.
W trakcie dyskusji, Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wpłynął wniosek od pani Angelique Kerber ws. zwolnienia od 1 stycznia 2012 r. z podatku od nieruchomości działalności sportowej (Centrum Tenisowe „Angie”).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wcześniej złożonym wnioskiem radnego Zbigniewa Czyża o wykreślenie pkt 3 w §2 ust. 1 omawianego projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” – 1 głos, „przeciw” – 5 głosów, „wstrzymało się” – 2 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
Następnie Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, z uwzględnieniem przyjętych poprawek.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 2 głosy.
Druk nr 86 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Druk nr 87 – projekt uchwały ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że wysokość stawek w ww. projekcie uchwały jest zgodna z tą, którą zaproponowała OSP.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
Wynik głosowania: „za” – 1 głos, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymało się” – 5 głosów.
Druk nr 87 został zaopiniowany negatywnie.
 
W związku ze złożonymi wnioskami, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Urząd nie zamierza dotować klubów malucha.
Komisja nie głosiła sprzeciwu.
 • Druk nr 88 – projekt uchwały ws. likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniuje ww. projekt uchwały po uzyskaniu opinii Komisji Edukacji Kultury i Sportu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że likwidacja CAS nie wiąże się z redukcją istniejących stanowisk. Działania związane ze sportem zostałby przejęte przez Urząd.
 
Ad 2a. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że projektantka planu uwzględniła wszystkie uwagi Komisji oraz dodała, że podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi i nikt nie przyszedł na dyskusję publiczną na jego temat.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A.
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2b. Zaopiniowanie wniosku dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Morenowej część A w zakresie zmiany przebiegu drogi i układu oraz wielkości działek.
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał wniosek mieszkańców (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła na mapie zmiany w planie, których oczekują wnioskodawcy.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie pytając czy ma zostać przygotowany stosowny projekt uchwały dot. przedstawionego wniosku mieszańców.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Komisja przychyliła się do zamiaru przygotowania projektu uchwały.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Podjęto dyskusję nt. koncepcji zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapowiedział, że radca prawny przygotuje projekt uchwał dot. przekazania terenu byłego MOSiR-u pod wieloletnią dzierżawę.
 
O godz. 20.05 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 18/11 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 5 września 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 18/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 5 września 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
OB-0012-2.18.11
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.15
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o nieobecności radnych Piotra Bekasa i Pawła Rochowiaka.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 76).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz odpowiedział na pytania radnych.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 76).
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 76 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 77).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 77).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Druk nr 77 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe (druk nr 78).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe (druk nr 78).
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 78 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 19/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2011-2018 (druk nr 79).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując m.in. o planowanej w roku bieżącym emisji obligacji na kwotę 2,5 mln zł.
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych nt. wskaźników zadłużenia.
O godz. 17.30 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 19/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2011-2018 (druk nr 79).
Wynik głosowania: „za” – 0, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 8 głosów.
Druk nr 79 nie został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Zbigniew Czyż zaproponował przygotowanie projektu uchwał ws. WPF, ale bez zapisów o emisji obligacji.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej (druk nr 80).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej (druk nr 80).
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 80 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej (druk nr 81).
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej (druk nr 10).
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 81 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 82).
Pan Waldemar Luther i pani Alina Stempniak przedstawili ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 82).
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 82 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 83).
Pan Waldemar Luther i pani Alina Stempniak przedstawili ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 83).
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 83 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 81/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej w dwóch etapach: A i B (druk nr 84).
Pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 81/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej w dwóch etapach: A i B (druk nr 84).
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 84 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała na pytania radnej Małgorzaty Szczotki ws. zimowego utrzymania dróg.
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował o otrzymanych pismach:
- pismo do Ministra Infrastruktury,
- dwa pisma dot. protestu wobec budowy marketu.
 
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił kilkuminutową przerwę.
W trakcie przerwy, posiedzenie opuścił radny Janusz Szafarkiewicz.
 
Po przerwie, dyskutowano nt. planowanej rozbudowy drogi 430.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił projekt rozbudowy drogi 430 oraz poinformował, że materiały dot. tej sprawy zostaną umieszczone na stronie internetowej miasta. Urząd będzie czekał na opinie mieszkańców, a w połowie września przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.
O godz. 19.15 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Projekt protokołu nr 17/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się 18 lipca 2011 r. w sali sesyjnej, ul. Podleśna 4

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się 18 lipca 2011 r.
w sali sesyjnej, ul. Podleśna 4
OB.0012.2.17.11
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 20.15
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
 2. Zastępca przewodniczącego: Paweł Rochowiak
 3. Członkowie:
- Piotr Bekas
- Zbigniew Czyż – nieobecny
- Andrzej Dettloff
- Bogumiła Dolska – nieobecna
- Władysław Hetman – nieobecny
- Krzysztof Jopek
- Janusz Szafarkiewicz - nieobecny
3. Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 63. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 135/08/V z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo.
Projekt uchwały został przedstawiony przez pana Remigiusza Motyckiego, który omówił wprowadzane zmiany.
Podczas głosowania, które przeprowadził przewodniczący Komisji Marek Barłóg, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wynik glosowania:
„za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów.
 
Druk nr 65. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały.
Podczas głosowania, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wynik glosowania:
„za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów.
Druk nr 66. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/99/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie określania zasad wypłacania i ustalania wysokości diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, Radnych Rady Miasta, zmienionej Uchwałą Nr 138/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 października 2004 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały.
Podczas głosowania, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wynik glosowania:
„za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów.
 
Druk nr 67. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały.
Podczas głosowania, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wynik głosowania:
„za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów.
 
Druk nr 68. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały.
Podczas głosowania, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wynik głosowania:
za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów.
 
Druk nr 69. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały.
Podczas głosowania, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wynik głosowania:
za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów.
 
Druk nr 70. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Mosina w realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały.
Podczas głosowania, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wynik głosowania:
za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów.
 
Druk nr 71. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Luboń w realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały.
Podczas głosowania, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wynik głosowania:
za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów.
 
Druk nr 72. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 128/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały.
Podczas głosowania, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Wynik głosowania:
za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów.
 
Druk APELU. Projekt apelu w sprawie planowanej likwidacji przejazdu kolejowego w km 148,963 linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań, położonego w ciągu drogi miejskiej ul. 3 Maja w Puszczykowie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił sytuację związaną z planowana modernizacją linii kolejowej. Po krótkiej dyskusji, przewodniczący komisji Marek Barłóg poinformował, że Komisja przyjęła wyjaśnienia do wiadomości, a sprawa przejazdu i zasadności przyjmowania apelu zostanie omówiona podczas sesji Rady.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Radni dyskutowali na temat przystani. Nie przyjęto żadnych wniosków.
 

Protokół nr 16/11 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 11 lipca 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 16/11
posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 11 lipca 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
OB.0012-2.16.11
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.55
 
W posiedzeniu Komisji, któremu przewodniczył Marek Barłóg udział wzięli członkowie Komisji oraz goście.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
1. Omówienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych:
- w rejonie ulic: Dworcowej, Solskiego, Moniuszki,
- w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A,
- w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A1.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
 
Członkowie Komisji dokonali wizji lokalnej trenów przy ulicach Dworcowej i Solskiego.
Od godz. 17.50 Komisja obradowała w sali sesyjnej (Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1).
 
Ad 1.
Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A.
Pani Alina Stempniak kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami poinformowała, że w projekcie planu nie można umieścić zapisu o usługach nieuciążliwych, bo tę kwestię regulują inne przepisy. W §2 pkt 17 i 18 projektu planu zdefiniowane zostały uciążliwości dla środowiska i usługi nieuciążliwe, natomiast w §10 pkt 5 wymienia się usługi nieuciążliwe.
Komisja poprosiła o uszczegółowienie usług nieuciążliwych o drobne usługi dla ludzkości.
Pani Alina Stempniak poinformowała, że zapis w §6 pkt 1 ma określić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej dla terenu objętego planem.
Ponadto pani Alina Stempniak powiedziała, że pozostałe uwagi Komisji z poprzedniego posiedzenia zostały uwzględnione i zapisane w projekcie planu.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi wobec przedstawianego projektu planu?
Nikt nie zgłosił uwagi.
 
Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A1.
Pani Alina Stempniak poinformowała, że w omawianym projekcie planu zostały zapisane uwagi Komisji (ustalono te same parametry co we wcześniej przedstawionym projekcie planu), ponadto umieszczono zapis o ochronie konserwatorskiej. Uszczegółowione zostaną też zapisy dot. usług nieuciążliwych.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi wobec przedstawianego projektu planu?
Nikt nie zgłosił uwagi.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Obecny na posiedzeniu pan Andrzej Winkel przedstawił swoją propozycję wydzierżawienia przystani kajakowej (kserokopia wniosku pana Andrzeja Winkla w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował o przychylności Komisji co do idei wydzierżawienia przystani panu Andrzejowi Winklowi.
 
Ad 1.
Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Solskiego, Moniuszki.
Członkowie Komisji zapoznali się z uwagami Przewodniczącego Marka Barłoga do projektu planu dot. ulic: Dworcowej, Solskiego, Moniuszki (ww. uwagi stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Alina Stempniak kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła historię miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla omawianych trenów.
Przewodniczący Marek Barłóg zasugerował podjęcie rozmów z mieszkańcami omawianego terenu (zwłaszcza z właścicielami działek nr 196 i 193).
 
O godz. 19.55 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 15/11 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 15/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 20 czerwca 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
OB-0012-2.15.11
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.25
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o nieobecności radnej Bogumiły Dolskiej.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości położonych w Puszczykowie, stanowiących własność Miasta Puszczykowa (druk nr 55).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości położonych w Puszczykowie, stanowiących własność Miasta Puszczykowa (druk nr 55).
Wynik głosowania: „za” - 0, „przeciw” - 7 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Druk nr 55 został zaopiniowany negatywnie.
 • Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 56).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 56).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 56 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 57).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 57).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 57 został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Paweł Rochowiak zasugerował, żeby w uzasadnieniu podawać kwoty netto.
 • Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 59).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 59).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0 (radny Janusz Szafarkiewcz nie wziął w głosowaniu).
Druk nr 59 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 60).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 60).
Wynik głosowania: „za” - 0 głosów, „przeciw” - 6, „wstrzymało się” – 1 głos (podczas głosowania na sali obrad nieobecny był radny Krzysztof Jopek).
Druk nr 60 nie został zaopiniowany pozytywnie.
 • Projekt uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 54).
Wobec braku uwag do ww. projektu uchwały, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 54).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Druk nr 54 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Puszczykowa (druk nr 62).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jest on wynikiem skargi prokuratora, który zarzucił poprzedniej uchwale powtarzanie zapisów ustaw.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Puszczykowa (druk nr 62).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 62 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 19/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2011-2018 (druk nr 61).
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że ww. projekt uchwały był omawiany podczas poprzedniego spotkania Komisji.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 19/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2011-2018 (druk nr 61).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Druk nr 61 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Projekt uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 51).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że do najistotniejszych zmian należy zmiana szczegółowości budżetu, z której z kolei wynikają kolejne zmiany. Na podstawie ww. projektu uchwały od momentu przedłożenia projektu budżetu komisje oraz radni będą mogli składać wnioski do budżetu.
Następnie radni zgłosili Skarbnikowi Piotrowi Łoździnowi swoje uwagi do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg zaproponował przeniesienie dyskusji nad omawianym projektem uchwały na kolejne posiedzenie Komisji.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze (druk nr 52).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze (druk nr 52).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 52 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (druk nr 58a).
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że do omawianego podczas poprzedniego posiedzenia Komisji projektu uchwały ws. absolutorium, dodane zostało uzasadnienie, o które Komisja wnioskowała.
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował o wniosku pani Lidii Sobocińskiej-Bzdegi.
Radny Zbigniew Czyż przypomniał, że Komisja już dwukrotnie zajmowała się tą sprawą.
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał czy wolą Komisji jest podtrzymania poprzednio ustalonego stanowiska? Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła mapę dot. działek na zakolu Warty.
Przewodniczący Marek Barłóg poprosił o przygotowanie właściwego projektu uchwały.
Skarbnik Piotr Łoździn zapytał czy wolą Komisji byłaby zmiana uchwały dot. wypłacania diet radnym, aby umożliwić ich wypłatę raz w miesiącu?
Komisja wyraziła akceptację
 
O godz. 19.25 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 14/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 14/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 13 czerwca 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
OB-0012-2.14.11
 
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 19.20
 
Tematy:
 1. Omówienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego położonych:
- w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A,
- w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A.
 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg otworzył posiedzenie Komisji oraz poinformował usprawiedliwionej nieobecności radnych Bogumiły Dolskiej i Piotra Bekasa.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt planu oraz pismo z WPN-u.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad dopisaniem w tekście planu dla całości usług wyrazu „nieuciążliwe”.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (radny Zbigniew Czyż nie wziął udział w głosowaniu).
Wniosek został przyjęty.
 
Poprzez aklamację Komisja wyraziła zamiar usunięcia zapisów dot. konserwatora zabytków.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek, aby zapisać w tekście planu wysokość maksymalną kalenicy 11 m i 7 m dla dachów płaskich.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Janusza Szafarkiewicza.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (radny Zbigniew Czyż nie wziął udział w głosowaniu).
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Janusza Szafarkiewicza, aby procent zabudowy dla strefy mieszkaniowej wynosił 25%.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos (radny Zbigniew Czyż nie wziął udział w głosowaniu).
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał czy ktoś jest przeciwny przeprowadzenie procedury „odlesiania”?
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad usunięciem zapisów dot. podziału działek należących do policji i zakonu.
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A.
Komisja zawnioskowała, aby parametry i procent zabudowy działek był taki sam jak w poprzednio omawianym projekcie planu (wysokość maksymalna kalenicy 11 m i 7 m dla dachów płaskich,
procent zabudowy dla strefy mieszkaniowej - 25%) oraz dodać zapis o usługach „nieuciążliwych”.
Ad 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.
Radni dyskutowali nt. projektu uchwały absolutoryjnej.
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18.20.
 
Komisja złożyła wniosek o dopisanie w uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały zdania, z którego będzie wynikać, że udziela się absolutorium tylko ze względu na fakt objęcia urzędu przez nowego burmistrza.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, z uwzględnieniem rozszerzenia treści uzasadnienia.
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 58 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Komisja zaopiniowała projekty uchwały.
 • Druk nr 53 – projekt uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (podczas głosowania na Sali nieobecny był radny Zbigniew Czyż).
Druk nr 53 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Druk nr 61 – projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 19/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2011-2018.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały i objaśnił jego załączniki.
Głosowanie nad ww. projektem uchwały zostało przełożone na 20.06.201 r.
 • Druk nr 54 – projekt uchwały ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Głosowanie nad ww. projektem uchwały zostało przełożone na 20.06.2011 r.
 
O godz. 19.20 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 13/11 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 23 maja 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 13/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 23 maja 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
OB-0012-2.13.11
 
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 20.45
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu Komisji, któremu przewodniczył Marek Barłóg udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz goście.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał oświadczenie nt. zasad dostarczania projektów uchwał, które mają być przekazywane pod obrady komisji przez Przewodniczącego Rady, w terminie umożliwiającym radnym zapoznanie się z ich treścią. Powyższe oświadczenie zostało przyjęte jako wniosek Komisji.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk 41 – projekt uchwały ws. zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że prokurator zaskarżył dotychczas obowiązującą uchwałę, zarzucając jej niespełnianie wymogów ustawowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt oraz dodał, że podczas sesji przedstawione zostaną szczegóły ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja zapoznała się z omawianym projektem uchwały, oczekując szczegółowych wyjaśnień podczas sesji.
 • Druk nr 42 – projekt uchwały ws. zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jego podjęcie wynika z konieczności przekazania w zarząd CAS nowych obiektów.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (radny Janusz Szafarkiewicz nie wziął udział w głosowaniu).
Druk nr 42 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Druk nr 44 – projekt uchwały ws. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że był on omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu, która przychyliła się do propozycji uchwalenia kwoty za wpis do rejestru żłobków w wysokości 300 zł.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 44 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 48 – projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo udziału w nieruchomości.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo udziału w nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 48 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Komisja zawnioskowała o wpisanie w uzasadnieniu konkretnej kwoty (za m2), za którą dokona się nabycia nieruchomości.
 • Druk nr 49 – projekt uchwały ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Druk nr 52 - projekt uchwały ws. sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekty uchwał informując, że powstały one po otrzymaniu pisma z wydziału nadzoru i kontroli Wojewody Wielkopolskiego, który podważył podstawę prawną w przyjętej wcześniej Uchwale Nr 49/11/VI z 19.04.2011 r.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektami uchwał ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz ws. sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich.
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druki nr 49 i 52 zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 50 – projekt uchwały ws. określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, w którym zostało zapisane, iż kwota pozyskana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przekazana na termomodernizację sali gimnastycznej SP1.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Druk nr 50 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Druk nr 51 – projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, a następnie razem z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedzieli na pytania radnych.
Dyskutowano m.in. nt. remontu fragmentu drogi powiatowej, łączącej Puszczykowo z Łęczycą oraz
montażu pomostu na przystani kajakowej.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem o wykreślenie w rozdziale 63003 wydatku na kwotę 3100 zł.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Wniosek został przyjęty.
 
Następnie Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił radnym plany reorganizacji Urzędu (m.in. dot. przeniesienia sali sesyjnej z powrotem do budynku Urzędu).
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Zbigniewa Czyża o zabezpieczenie środków w wysokości 25 tys. zł na obsługę prawną Rady Miasta.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 3 głosy.
Wniosek został przyjęty.
 
O godz. 20.15 posiedzenie opuścił radny Janusz Szafarkiewicz.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie za pozostawieniem w projekcie uchwały zapisu dot. zabezpieczenia środków na remont związany z reorganizacją budynku Urzędu.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r., z uwzględnieniem przyjętych poprawek.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 51 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o możliwości wybudowania razem z gminą Komorniki przytuliska dla psów na terenie Łęczycy (w tej sprawie przedłożony zostanie stosowny projekt uchwały).
O godz. 20.45 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 12/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 16 maja 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 12/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 16 maja 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
OB-0012-2.12.11
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.30
 
Tematy:
 1. Rozpatrzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
 2. Dyskusja nad przyjęciem projektów uchwał dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg otworzył posiedzenie Komisji oraz poinformował usprawiedliwionej nieobecności radnego Pawła Rochowiaka.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Dyskusja nad przyjęciem projektów uchwał dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A.
Projektantka planu pani Maria Mielcarek przedstawiła ww. projekt planu oraz poinformowała, że uwzględniła wcześniejsze uwagi Komisji.
Komisja podjęła dyskusję nt. ww. projektu planu.
Radny Piotr Bekas zauważył, że w §17 pkt 10 lit. c dot. parametrów stacji transformatorowej nie powinno być zapisu o stromym dachu.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie pytając czy Komisja akceptuje omawiany projekt planu, uwzględniający wszystkie zgłoszone zmiany.
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 3 głosy (podczas głosowania na sali nieobecny był radny Janusz Szafarkiewicz).
Komisja zaakceptowała projekt planu, uwzględniający wszystkie zgłoszone zmiany.
 
Następnie Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie pytając czy Komisja wyraża zgodę na dalszą procedurę planistyczną.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy (podczas głosowania na sali nieobecny był radny Janusz Szafarkiewicz).
 
Ad 1. Rozpatrzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
Projektantka planu pani Maria Mielcarek przedstawiła ww. projekt planu i odpowiedziała na pytania radnych.
Radny Piotr Bekas zaproponował wykreślenie w §11 pkt 15 lit. d o treści: nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki, z dopuszczeniem odprowadzenia ich do kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Przewodniczący Marek Barłóg poprosił o uzupełnienie tekstu projektu planu o zgłoszone uwagi.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 • Druk nr 43 – projekt uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 43 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 45 – projekt uchwały ws. uchylenia uchwał Rady Miasta Puszczykowa Nr 152/2000/III z 2.10.2000 r. i Nr 203/2001/III z 18.06.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Druk 46 projekt uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, obręb Puszczykowo, arkusz 13 i 14.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekty uchwał.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektów uchwał z druków nr 45 i 46.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druki nr 45 i 46 zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 47 – projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 47 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 49 – projekt uchwały ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 49 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godz. 19.30 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 11/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 9 maja 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 11/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 9 maja 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
OB-0012-2.11.11
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.50
 
Tematy:
 1. Prace nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) dla terenu położonego w rejonie ulic J. III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu WIELSPIN - strefa A - kontynuacja.
b) dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap A.
c) dla terenu położonego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
 1. Sprawy bieżące.
Ad 1b. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap A.
Komisja otrzymała wniosek właścicieli działek o nr 717, 718, 643 oraz 644 (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak wraz z projektantką panią Małgorzatą Kędziorą przedstawiły omawiany projekt planu.
Radni zapoznali się z prezentacją multimedialną dot. ww. planu.
Pani Małgorzata Kędziora powiedziała m.in., że teren oznaczony jako „KDP” został wydzielony pod parking (na 55 miejsc) z zakazem lokalizacji budynków.
Pani Małgorzata Kędziora przypomniała, że pomimo iż plan przeszedł całą wymaganą procedurę nie został uchwalony, ponieważ w równolegle sporządzanym studium teren „KDP” miałby pozostać lasem. Na etapie uzgodnień wystąpiliśmy o odlesienie dwóch działek (nr 717 i 718) z przeznaczeniem pod parking.
Radni otrzymali informację o prognozowanych kosztach wypłat odszkodowań, wykupów i przeprowadzenia zamian gruntów (ww. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Małgorzata Kędziora powiedziała, że można rozważyć przeznaczenie działek (nr 717 i 718) pod funkcje mieszkaniowe, ale wówczas trzeba by całą procedurę planistyczną rozpocząć od zmiany tekstu, rysunku, przeprowadzić zmianę prognozy środowiskowej, ale bez etapu zbierania wniosków. Natomiast na etapie uzgodnień trzeba by ponownie wystąpić o zmianę terenów leśnych na cele nieleśne (nie wiadomo czy udałoby się uzyskać taką zgodę ze względu na sąsiedztwo WPN-u). W takim przypadku trzeba będzie zapisać stosowne zmiany w studium.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że zgodnie z wnioskiem właściciele działek chcą przeznaczyć je pod zabudowę mieszkaniową.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że budowa parkingu na 50 miejsc jest niepotrzebna. Wystarczy poszerzyć drogę, żeby umożliwić parkowanie przed Pałacem Ślubów (wystarczy poszerzyć drogę do 8-10 m).
Pani Małgorzata Kędziora powiedziała, że minimalna szerokość drogi publicznej to 10 m, ale dla parkowania prostopadłego wystarczy poszerzyć drogę do 5-6 m (warto zastanowić się nad możliwością parkowania równoległego).
Przewodniczący Marek Barłóg podsumował, że obecnie rozważane są 3 koncepcje zagospodarowania działek: pod parking, zabudowę mieszkaniową lub las.
Sekretarz Maciej Dettlaff zapytał o możliwość wyłączenia z opracowywanego planu kontrowersyjnej nieruchomości, na co pani Alina Stempniak odpowiedziała twierdząco dodając, że w takim przypadku trzeba by uchylić poprzednią uchwałę oraz uchwałę wywołującą.
Projektant pan Krzysztof Cesar powiedział, że w przypadku wydzielenia działek z tego planu, prawdopodobnie zostaną one w przyszłości zabudowane (ich właściciele samodzielnie będą musieli uzyskać zgodę WPN-u). Jednakże takie rozwiązanie będzie oznaczało rozpoczęcie całej procedury od nowa, która potrwa ok. 1,5 roku.
Przewodniczący Marek Barłóg podsumował dotychczasową dyskusję: członkowie Komisji nie chcą tworzyć parkingu, ale skłonni są przeznaczyć teren pod zabudowę mieszkaniową (pytanie czy zgodę miałoby uzyskać miasto czy zainteresowani).
Radny Janusz Szafarkiewicz zasugerował, żeby zapytać dyrektora WPN czy wyda zgodę na zabudowę mieszkaniową w tym miejscu.
Pani Małgorzata Kędziora powiedziała, że bez względu na rozwiązanie co do omawianego planu, trzeba podjąć decyzję dotyczącą zapisów w studium.
Pani Małgorzata Kędziora powiedziała, że minimalna wielkość nowo wydzielonych w omawianym planie działek to 1200 m2.
 
Wnioski Komisji:
 • podjąć rozmowy z WPN ws. odlesienia działek na cele zabudowy mieszkaniowej, a później podjąć decyzje co do zapisów w planie,
 • pozostają ustalenia zapisu 2 KDD, a na terenie oznaczonym jako KBP dopuścić zabudową jednym domem.
Ad 1a. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic J. III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu WIELSPIN - strefa A - kontynuacja.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak omówiła ww. projekt planu.
Przewodniczący Marek Baróg podsumował dotychczasową dyskusję stwierdzając, że Komisja przychyla się do koncepcji nr 1 z drogą wewnętrzną.
Głosowanie zgłoszonych wniosków.
 
Przewodniczący Marek Baróg przeprowadził głosowanie nad usunięciem zapisów, określających kształt dachów (§ 9 pkt 13c).
Wynik głosowania: „za” – 1 głos, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymało się” – 4 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodniczący Marek Baróg przeprowadził głosowanie nad zapisem nakazującym dachy spadziste w terenie oznaczonym 4MN i 5MN (zgodnie z zapisem § 9 pkt 14c), a na pozostałym terenie dachy o dowolnej geometrii.
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 1 głos.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Marek Baróg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o ograniczenie zapisów dotyczących nasadzeń zieleni.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek został przyjęty.
 
Ad 1c. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
Omawianie ww. projektu zostało przełożone.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
O godz. 19.05 posiedzenie opuścił radny Paweł Rochowiak.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła sprawę działki na ul. Przyszkolnej, znajdującej się przy Przedszkolu nr 2.
Materiały ww. sprawie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Marek Baróg przeprowadził głosowanie pytając czy w związku z wcześniej opisaną sprawą, wywoływać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu?
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głos, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 43).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały.
O godz. 19.20 posiedzenie Komisji opuścił radny Zbigniew Czyż.
 
Przewodniczący Marek Baróg przeprowadził głosowanie nad omawianym projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 43).
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głos, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 43 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
W toku dyskusji nt. przebudowy linii kolejowej na trasie Poznań-Czempiń, Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że przejazd kolejowy przy ul. 3 Maja zostanie zamknięty.
Komisja zasugerowała celowość wystosowania pisma do PKP z prośbą o niezamykanie przejazdu przy ul. 3 Maja.
 
O godz. 19.50 Przewodniczący Marek Baróg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 10/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 10/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
OB-0012-2.10.11
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.15
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował, że radny Paweł Rochowiak zapowiedział, że się spóźni.
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 39 – projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił ww. projekt uchwały oraz odpowiedział na pytania radnych.
Przy okazji dyskusji nt. dotacji na prace konserwatorskie i remontowe zabytków, głos zabrał pan Marek Kluczewski z willi Rusałka, który poinformował, że ¼ remontu dachu wspólnota wykonała własnym wkładem, 2/4 w zeszłym roku z dotacji Urzędu, a w tym roku zamierzają wyremontować ostatnią cześć dachu.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja przychyla się do propozycji podziału kwoty 50 tys. zł dla: 30 tys. zł dla willi Rusałka, 20 tys. zł dla Muzeum-Pracowni Arkadego Fiedlera.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o niewykonanej uchwale z 2010 roku dot. przeznaczenia środków na badania metropolitalne, proponując dwa rozwiązania: podpisanie porozumienia z miastem Poznań i ustalenie nowych terminów płatności lub uchylenie niewykonanej uchwały.
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o dwóch wnioskach dot. zabezpieczenia środków:
- od OSP w Mosinie za zakup wyposażenia (mosińska OSP prowadzi działania na terenie Puszczykowa),
- z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie na zakup książek na nagrody (w wys. 1000-1500 zł).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad uchyleniem uchwały ws. przekazywaniem środków na badania metropolitalne.
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Wniosek o uchylenie uchwały ws. przekazywaniem środków na badania metropolitalne został przyjęty.
 
O godz. 17.40 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem LO ws. zakupu książek kwocie 1000 zł.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem ws. dofinansowywania OSP w Mosinie.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem ws. dofinansowania OSP w Mosinie w kwocie 10 tys. zł.
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 2 głosy.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 39 został przyjęty jednogłośnie.
 • Druk nr 30a – projekt uchwały ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że był on już dwukrotnie omawiany.
Po dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg zasugerował, aby ponownie przygotować treść powyższego projektu uchwały.
Poprzez aklamację Komisja przychyliła się do sugestii o przeredagowanie omawianego projektu uchwały.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła oferty na zagospodarowanie zieleni na Rynku, spośród których Komisja wybrała jedną do realizacji.
O godz. 19.00 posiedzenie Komisji opuścił radny Zbigniew Czyż.
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A
Projektantka planu pani Maria Mielcarek omówiła i przedstawiła mapy ww. planu.
Przewodniczący Marek Barłóg zapowiedział, że po dokonaniu zmian w omawianym projekcie planu, Komisja ponownie go rozpatrzy.
 • Druk nr 37 – projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 37 został przyjęty jednogłośnie.
 • Druk nr 38 - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wlkp. 38, obręb geodezyjny Puszczykowo, arkusz mapy 8, działka 907/1 o powierzchni 0,5238 ha.
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wlkp. 38, obręb geodezyjny Puszczykowo, arkusz mapy 8, działka 907/1 o powierzchni 0,5238 ha.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 38 został przyjęty jednogłośnie.
 
O godz. 20.15 Przewodniczący Marek Baróg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 9/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w w dniu 4 kwietnia 2011 r. w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w w dniu 4 kwietnia 2011 r.
w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna
 
OB.0012.2.9.11
 
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 19.40
 
Tematy posiedzenia:
O godz. 17.00 członkowie Komisji spotkali się na parkingu przed Biblioteką Miejską, ul. Wysoka 1.
 1. Wizja lokalna ul. Gołębiej.
Powrót do sali sesyjnej, Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1.
 1. Zagospodarowanie płyty Rynku: zieleń, organizacja ruchu.
 2. Zapoznanie się z aktualną sytuacją dot. przystąpienia do Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej”.
 3. Sprawa opłaty adiacenckiej.
 4. Sprawy bieżące.
Ad 1.Wizja lokalna ul. Gołębiej.
Radni zapoznali się ze stanem prac na ul. Gołębiej i przekazali uwagi pani Barbarze Mulczyńskiej-Dywan.
 
Ad 2. Zagospodarowanie płyty Rynku: zieleń, organizacja ruchu.
Radni zapoznali się z propozycją zagospodarowania zieleni na Rynku. Zwrócono uwagę, aby użyć geowłókniny w celu wyeliminowania przerastania chwastów.
Radni Andrzej Dettloff, Krzysztof Jopek i Janusz Szafarkiewicz, po zakończeniu punktu drugiego opuścili posiedzenie komisji.
 
Ad 3. Zapoznanie się z aktualną sytuacją dot. przystąpienia do Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej”.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił aktualną sytuację związaną z niezgodnością co do wysokości opłat, jakie mają ponosić gminy. Uzgodniono, że w związku z zaistniałą sytuacją, należy zaczekać z podjęciem wiążących decyzji.
 
Ad 4. Sprawa opłaty adiacenckiej.
Mecenas Szymon Muszyński przedstawił radnym wyjaśnieniami nt. czy można uzależnić wysokość opłaty adiacenckiej od rodzaju podziału gruntu (opinia prawna w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Dyskutowano też nad wysokością stawki związanej z opłatą, wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, aby radni jeszcze raz dokonali jej analizy.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
W nawiązaniu do pisma jednego z mieszkańców odnośnie rozszerzenia działalności gospodarczej i umiejscowienia punktu sprzedaży napojów alkoholowych, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wywołał problem związanej z tym uchwały.
Następnie radni zapoznali się z materiałami dotyczącymi dotacji do remontów obiektów zabytkowych przedstawionymi przez panią Alinę Stempniak.
Wobec nieścisłości, pani Alina Stempniak poinformowała, że poprosi przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej o wyjaśnienia i ponownie przedstawi sprawę komisji.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 11 kwietnia na godz. 17.00.
2

Protokół nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 21 marca 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 8/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 21 marca 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
RM-0012-2.8.11
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.30
 
W posiedzeniu Komisji, któremu przewodniczył Marek Barłóg udział wzięli członkowie Komisji oraz goście.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Zapoznanie się z wnioskami mieszkańców.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 34 - projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały (stanowiący załącznik do niniejszego protokołu) oraz poinformował, że w materiałach na sesję, w omawianym projekcie nastąpi zmiana w Wydatkach:
 • w rozdziale dot. gospodarki gruntami, gdzie omyłkowo został zapisany 1000 zł,
 • zmiana w dziale Różne rozliczenia.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie pytając czy Komisja jest za pozytywnym zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poddał pod dyskusję kwestię opłacanie usług telefonicznych i internetowych dla policji.
Przewodniczący Marek Barłóg podsumowując dyskusję powiedział, że Komisja wyraża akceptację co do opłacania ww. rachunków, jednakże należałoby ustalić wzajemne warunki.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wywołał dyskusję nt. dotowania prac konserwatorskich i remontowych zabytków.
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał pismo od Przewodniczącej Małgorzaty Szczotki ws. wyniku głosowania Komisji Edukacji Kultury i Sportu nad wnioskami o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie – przeznaczyć 30 tys. zł na remont willi Rusałka.
Radny Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek o przygotowanie i przedłożenie rozliczenia zeszłorocznych remontów zabytków.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że wolą Komisji jest ponownie zajęcie się powyższą sprawą w kwietniu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że dyrektor Biblioteki Miejskiej złożyła wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz dodał, że do zeszłego roku Biblioteka nie była opodatkowana. Skarbnik zaproponował przygotowanie właściwego projektu uchwały na najbliższą sesję.
 
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem ws. zamiaru przygotowania projektu uchwały, zwalniającego Bibliotekę z podatku od nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 • Druk nr 33 - projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał czy ktoś zgłasza sprzeciw wobec ww. projektowi uchwały? Wobec braku głosów, Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, iż projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
W nawiązaniu do przedstawionej opinii prawnej, podjęto dyskusję nt. opłat adiacenckich i braku możliwości różnicowania ich wysokości.
Skarbnik Piotr Łoździn zobowiązał się ponownie skonsultować tę sprawę z mecenasem.
 
Ad 2. Zapoznanie się z wnioskami mieszkańców.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o otrzymanym wniosku pana Wośkowiaka (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) ws. oddania działek stanowiących drogę wewnętrzną w zamian za rozliczenie opłaty adiacenckiej.
W wyniku dyskusji, pan Waldemar Luther zobowiązał się do przygotowania stosownego projektu uchwały na najbliższą sesję.
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał czy Komisja uznaje za celowe przejęcie tej drogi w zamian za opłatę adiacencką?
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 2 głosy.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił kolejny wniosek mieszkańca (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) ws. wydzierżawienia działki o wymiarach 20 x 20 m2 znajdującej się przy boisku Orlik (na ul. Jarosławskiej) na wybudowanie obiektu handlowego.
W toku dyskusji, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak powiedziała, że można dokonać delikatnych przesunięć w lokalizacji sklepu.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad omawianym wnioskiem, z uwzględnieniem niewielkich modyfikacji.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek został przyjęty.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił wniosek (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) pani Lidii Sobocińskiej-Bzdęgi.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym przez radnego Janusza Szafarkiewicza wnioskiem o odmowie sprzedaży gruntu.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 9, „wstrzymało się” – 0 (podczas głosowania na sali nieobecny był radny Władysław Hetman).
Wniosek został przyjęty (wynik głosowania jest negatywną opinią dla prośby wnioskodawczyni).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił wnioski (stanowiące załączniki do niniejszego protokołu) pana Huberta Kulikowskiego i pani Arlety Palmowskiej ws. wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które omówiła kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak.
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał czy ktoś jest przeciw, aby przesunąć rozpatrzenie opisanej sprawy na przyszły rok. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła pismo WPN (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że intencją Komisji jest przygotowanie pisma z odpowiedzią, iż Urząd jest na etapie zbierania informacji o sprawie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Pracownicy Urzędu odpowiedzieli na pytania radnych.
 
O godz. 20.30 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 7/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w w dniu 9 marca 2011 r. w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w w dniu 9 marca 2011 r.
w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna
RM – 0012-2/07/11
 
godz. rozpoczęcia: 16.30
godz. zakończenia 20.05
 
Tematy posiedzenia:
 1. Spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej”.
 2. Problemy związane z parkingami na Rynku i na ul. Dworcowej.
 3. Omówienie projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/22 i 177/23 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
 4. Sprawy bieżące.
Posiedzenie rozpoczęło się wizją lokalną na rynku w Puszczykowie. Następnie radni spotkali się na sali sesyjnej.
 
Ad 1. Spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej”.
Pan Wojciech Miechowicz przedstawił prezentację i omówił koncepcję funkcjonowania Związku.
Następnie podjęto dyskusję, nad przebiegiem linii autobusowych, możliwościami połączeń z Mosiną i szpitalem, a także obsługą przystanków autobusowych i kosztami administracyjnymi.
W związku z wątpliwościami odnośnie sposobu naliczania opłat i wysokości kosztów związanych z administracją, radni wnieśli o powtórna analizę szacowanych kosztów utrzymania związku i wysokości opłat wnoszonych przez gminy członkowskie. Pan Wojciech Miechowicz odpowiedział, że koszty zostaną powtórnie przeliczone i przedstawione radnym.
 
Ad 2. Problemy związane z parkingami na Rynku i na ul. Dworcowej.
Po dokonaniu wizji lokalnej na rynku, radni sformułowali następujące wnioski:
 • aby wystąpić do przedsiębiorcy stawiającego budynek w centralnym miejscu rynku, o posprzątanie terenu wokół budowy,
 • wniesienie do zarządzającego marketem „Biedronka” o usunięcie tymczasowego przyłącza elektrycznego.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o skontaktowanie się z właścicielem Geobudu w celu usunięcia zacieków z elewacji.
Radny Piotr Bekas wniósł o sprawdzenie, czy prace przy markecie „Biedronka” są prowadzone zgodnie z pozwoleniem na budowę.
Następnie radni dyskutowali o miejscach parkingowych na rynku i wokół niego, zasugerowano, aby rozważyć zwiększenie z 20 do 40 ilości miejsc na parkingu przy kościele.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odnośnie ilości miejsc parkingowych na płycie rynku wyjaśnił, że problem tkwi w dokumentacji, ponieważ częściowo jest załączona do aktu notarialnego. Ponadto brak jednoznacznej opinii prawnej w tej sprawie. Wiceburmistrz zaproponował, aby radni dali miastu czas na rozpatrzenie uwag do połowy kwietnia.
Radny Janusz Szafarkiewicz zasugerował, aby połączyć drogę z rynku z ulicą Kościelną, tak aby współgrała z koncepcją i pozwoleniem, a także aby uwzględnić możliwość parkowania na zakręcie i dojeździe do budynku klubowego.
Przewodniczący komisji Marek Barłóg podsumował, że wnioskiem komisji jest, aby dążyć do parkowania w dwóch rzędach na małej płycie i uporządkować miejsca zgodnie z wyrysowanymi.
 
Ad 3. Omówienie projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/22 i 177/23 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że pan Rzeźnik, który jest wnioskodawcą zmian w planie, zadeklarował pokrycie kosztów zmiany planu dla całego rejonu, zgodził się również na zmniejszenie wysokości budynku w stosunku do pierwotnej koncepcji.
Przewodniczący komisji Marek Barłóg potwierdził akceptację ze strony komisji.
 
Ad 4. Srawy bieżące.
Przewodniczący komisja Marek Barłóg przedstawił pisma, które wpłynęły na komisję, poinformował, że zostaną one rozpatrzone na następnym posiedzeniu komisji.
Następnie zajęto się sprawa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Dworcowej. Wyjaśniono, że aby parking był bardziej funkcjonalny, uwzględnione zostaną też miejsca dla niepełnosprawnych.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że przy uwzględnieniu parkowania ukośnego, konieczne będzie na krótkim odcinku chodnika przesunąć słupki aby uzyskać minimalną szerokość jezdni (6m).
Komisja zaakceptowała proponowane zmiany.
Przewodniczący komisji Marek Barłóg o godz. 20.05 zamknął posiedzenie komisji.
 
Protokolant                                                                                                    Przewodniczący komisji
/-/ Katarzyna Szykulska                                                                                  /-/ Marek Barłóg
 

Protokół nr 6/11 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 21 lutego 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 6/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 21 lutego 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
RM-0012-2.6.11
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.45
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał - kontynuacja.
 2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu Komisji, któremu przewodniczył Marek Barłóg udział wzięli członkowie Komisji oraz goście.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Pani Wioletta Flieger z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała o przebiegu udzielanej pomocy rodzinie, która ucierpiała w wyniku pożaru domu.
Pan Remigiusz Motycki, koordynujący akcję pomocy pogorzelcom, opowiedział o pomocy jaką zorganizował poszkodowanej rodzinie Urząd Miejski.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał – kontynuacja.
 • Druk nr 18 – projekt uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2010.
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że Komisja zapoznała się z ww. projektem uchwały, nie wnosząc żadnych uwag.
 • Druk nr 19 – projekt uchwały ws. utworzenia Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej”.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Janusza Szafarkiewicza o przeniesienie podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia wobec ww. projektu uchwały na kolejne posiedzenie Komisji oraz zniesienie projektu z porządku obrad jutrzejszej sesji.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 • Druk nr 22 – projekt uchwały ws. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Puszczykowa przed sądami administracyjnymi obu instancji w sprawie ze skargi Urszuli i Witolda Duczmal, Ewy i Jana Piechowiak oraz Ireneusza Reszel na uchwałę Rady Miasta Puszczykowa nr 323/10/V z dnia 6 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej etap B.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że proponuje się powierzenie reprezentowania Rady Miasta radcy prawnemu z kancelarii, która obsługuje Urząd.
Członkowie Komisji zwrócili się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa radcy, który specjalizuje się w tego typu procesach.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kancelaria obsługująca Urząd specjalizuje się w obsłudze samorządów.
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że Komisja zapoznała się z ww. projektem uchwały, zgłaszając uwagi.
 • Druk nr 23 - projekt uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/22 i 177/23 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały.
 
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o przełożenie dalszego omawiania ww. projektu uchwały na kolejne posiedzenie Komisji.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Wniosek został przyjęty
 • Druk nr 24 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr 13/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2011.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że zmiana w planie pracy Rady polega na przesunięciu kwietniowej sesji o tydzień wcześniej (żeby nie przeprowadzać sesji bezpośrednio po świętach).
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja zapoznała się z ww. projektem uchwały.
 • Druk nr 25a - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działek o numerach: 971/3 i 971/5.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z ustaleniami Komisji prowadzone były rozmowy w właścicielem firmy „Eko-Rondo”, który zgodził się na wydzierżawienie terenu na okres 5 lat.
 • Druk nr 26 - projekt uchwały ws. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek o przygotowanie opinii prawnej czy można różnicować wysokość opłaty w zależności od celu podziału oraz o zniesienie z porządku jutrzejszej sesji omawianego projektu uchwały.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskami radnego Zbigniewa Czyża.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Wnioski zostały przyjęte.
 
 
Następnie Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił złożone wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie pytając kto jest za przeznaczeniem środków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Wynik głosowania: „za” - 0, „przeciw” - 6 głosów, „wstrzymało się” - 3 głosy.
W wyniku głosowania Komisja negatywnie zaopiniowała złożone wnioski o przyznanie dotacji.
 • Druk nr 27 – projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 27 został przyjęty jednogłośnie.
 • Druk nr 28 - projekt uchwały ws. przejęcia pojazdu na własność Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja zapoznała się z ww. projektem uchwały.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił sprawę wniosku dyrektorów przedszkoli, którzy zwrócili się do Rady Miasta o zmniejszenie stawek za dzierżawę budynków oraz poinformował, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu nie przychyliła się do tego wniosku, ponieważ obniżenie czynszu nie wiązałoby się ze zmniejszaniem opłat dla rodziców.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad poparciem wniosku Komisji Edukacji Kultury i Sportu o nieprzychylaniu się do wniosku dyrektorów przedszkoli.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Opinia Komisji została przyjęta jednogłośnie.
 
O godz. 20.45 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w w dniu 14 lutego 2011 r. w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w w dniu 14 lutego 2011 r.
w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna
RM – 0012-2/05/11
 
 
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 20.00
 
Tematy posiedzenia:
 1. Omówienie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Omówienie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Pani Alina Stempniak przedstawiła stan prac nad studium, wyjaśniła również, że w ubiegłym roku skierowano dokument do opiniowania i otrzymano dwie opinie negatywne. Brak uzgodnień z Wielkopolskim Parkiem Narodowym (WPN), który nie wyraża zgody na poszerzenie drogi nr 430, a także z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pani Alina Stempniak dodała, że celem przedstawienia problemu na posiedzeniu Komisji, jest wskazanie, czy miasto ma kontynuować prace nad zmianą studium, zakładając korekty, ale w już obranym kierunku; czy uchylić uchwały o przyjęciu nowego studium i podjąć uchwałę o częściowej zmianie istniejącego studium.
Podczas dyskusji radny Piotr Bekas poruszył problem ograniczenia wielkości działek przeznaczonych pod zabudowę na Starym Puszczykowie. Po wysłuchaniu głosów za pozostawieniem ograniczeń i przeciw, radni postanowili powrócić do tematu na jednym z kolejnych posiedzeń.
Podczas posiedzenia omówiono tez sprawy związane z koncepcją poszerzenia drogi nr 430, w tej sprawie sformułowano następujący wniosek:
Należy prowadzić dalsze prace w celu zmniejszenia uciążliwości związanych z modernizacja drogi nr 430, ponadto należy szukać alternatywy dla ruchu tranzytowego, przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności swobodnego przejazdu dla mieszkańców.
Podczas głosowania 9 radnych było za przyjęciem wniosku.
Następnie przewodniczący Komisji Marek Barłóg zaproponował, aby przeprowadzić głosowanie w kwestii czy pozostać przy starej wersji studium i nanieść modyfikacje, czy kontynuować prace nad nowym studium.
Ostatecznie przewodniczący przeprowadził głosowanie nad wnioskiem w sprawie kontynuacji prac nad studium dla całego miasta. Wniosek został przyjęty 9 głosami za.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej, zmienionej uchwałą Nr 297/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 r.
Wyjaśnień udzieliła pani Alina Stempniak, Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Podczas glosowania 9 radnych było za.
 
Druk nr 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/22 i 177/23 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Pani Alina Stempniak poinformowała, że uchwała dotyczy terenu przy ul. Tenisowej, właściciel prosi o zwiększenie stopnia zabudowy działki do 20% i możliwość podwyższenia budynku do 8,5m.
W związku z wątpliwościami radnych odnośnie wnioskowanej wysokości budynku, poproszono o sprawdzenie, czy dla właściciela będzie wystarczająca wysokość 6m i przełożono temat na kolejne posiedzenie.
Następnie pan Waldemar Luther przedstawił informację na temat terenów należących do miasta, wyjaśnił, że głównie są to ulice i place, ale także zakole Warty, ponadto większość terenów jest nieatrakcyjna i niemożliwa do zbycia. Ponadto pan Waldemar Luther wyjaśnił, że trwają prace nad przejęciem tzw. drugiego zakole od skarbu państwa.
Poruszono też temat rozmieszczenia infrastruktury Aquanetu, wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że opłaty są pobierane, ale sprawdzi, czy ujęte w tym są także urządzenia podziemne ułożone w gruncie.
 
Druk nr 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działek o numerach: 971/3 i 971/5.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił dwie wersje dotyczące wielkości przekazanego w dzierżawę terenu, ponadto wiceburmistrz poinformował, że na terenie Eko-Rondo składowanych jest kilkadziesiąt ton kamienia łupanego, którego cena szacowana jest na około 100 do 250 zł za tonę i zapytał, czy ma zostać zagospodarowany, czy sprzedany.
Ponadto wiceburmistrz poinformował, że zapytał właściciela firmy Eko-Rondo, czy zgodziłby się na podniesienie wartości dzierżawy przy pozostawieniu placu składowego, ale uzyskał odpowiedź negatywną, ponadto w sprawie przedłużenia umowy na opiekę nad psami spotkano się ze strony pana Zenona Guźniczaka z odmową. Wiceburmistrz dodał, że cztery psy znajdujące się obecnie w przytulisku, nie stanowią dla miasta problemu, który mógłby spowodować naciski ze strony firmy.
Radny Piotr Bekas opowiedział się za wersją drugą zakładającą dzierżawę mniejszego terenu.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że firma Eko-Rondo nie płaci za użytkowanie budynku, który miał zostać zaadaptowany na mieszkania socjalne.
Wiceburmistrz wyjaśnił, że w budynku znajduje się kotłownia, dzięki czemu jest on ogrzewany i nie niszczeje.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy jest możliwość rozwiązania umowy w terminie wcześniejszym i czy nie powinien zostać uwzględniony zapis o sposobie rozwiązania umowy. Wiceburmistrz odpowiedział, że porozmawia z radcą prawnym, ale najprawdopodobniej będzie trzeba zawrzeć taki punkt wprost w umowie.
Po krótkiej dyskusji radni opowiedzieli się z wariantem drugim. Wynik głosowania 8 za, 1 wstrzymujący.
Ponadto zadecydowano o dzierżawie terenu na okres do 5 lat. Wynik głosowania 8 za, 1 wstrzymujący.
Termin następnego posiedzenia komisji wyznaczono na 21 lutego, na godz. 17. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                       Przewodniczący komisji
/-/ Katarzyna Szykulska                                                                                      /-/ Marek Barłóg
1

Protokół nr 4/11 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2011 r. na terenie przedsiębiorstwa „Eko-Rondo”, ul. Nadwarciańska 11 oraz w sal

Protokół nr 4/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 28 stycznia 2011 r.
na terenie przedsiębiorstwa „Eko-Rondo”, ul. Nadwarciańska 11
oraz w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
RM-0012-2.04.11
 
Godz. rozpoczęcia: 15.00
Godz. zakończenia: 18.35
 
Tematy:
 1. Wizja lokalna na terenie siedziby firmy Eko-Rondo, ul. Nadwarciańska 11 związana z projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 967/2, 971/3 i 971/5.
 2. Sprawy bieżące.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Członkowie Komisji odbyli wizję lokalną na terenie siedziby firmy Eko-Rondo, ul. Nadwarciańska 11. Od godz. 16.35 Komisja obradowała w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1.
 
W posiedzeniu Komisji wzięli udział przedstawiciele Fundacji „Animalia”: Małgorzata Galica, Katarzyna Snuszka oraz Krzysztof Maciejewski, którzy poinformowali jakie warunki powinno spełniać przytulisko dla zwierząt.
 
Komisja zwróciła się z prośbą, aby:
- na stronie internetowej miasta umieścić link do strony Fundacji „Animalia”,
- w "Echu Puszczykowa" zamieścić informację nt. tej Fundacji.
 
Ponadto w spotkaniu uczestniczył pan Zenon Guźniczak właściciel firmy”Eko-Rondo”, na terenie której znajduje się przytulisko dla zwierząt.
 
W trakcie dyskusji Komisja przyjęła następujące wnioski:
 • przytulisko dla zwierząt powinno znajdować się na terenie miejskim,
 • ustalić okres trwania dzierżawy terenu,
 • ustalić powierzchnię terenu dzierżawy lub zakupu terenu przy ul. Nadwarciańskiej,
 • podjąć rozmowy między Urzędem a stroną zainteresowaną dzierżawą (lub zakupem) terenu przy ul. Nadwarciańskiej
Ad 2. Sprawy bieżące.
Komisja rozpatrzyła wniosek ws. zamiaru lokalizacji myjni samochodowej przy ul. Poznańskiej (naprzeciwko piekarni).
Podsumowując dyskusję, Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja negatywnie opiniuje lokalizację myjni samochodowej w tym miejscu, ale wnioskuje o wskazanie innego miejsca na tę inwestycję.
Stanowisko Komisji zostało wyrażone w głosowaniu: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
O godz. 18.15 posiedzenie opuścił radny Janusz Szafarkiewicz.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o złożonej skardze na Uchwałę Rady Miasta Puszczykowa dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przedstawił rozwiązania powyższej sprawy:
 • zwoływanie sesji nadzwyczajnej celem podjęcia uchwały do upoważnienia mec. Szymona Muszyńskiego do udzielenia odpowiedzi na skargę,
 • podpisanie odpowiedzi na skargę przez Przewodniczącego Rady.
W wyniku głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0, Komisja zdecydowała, że odpowiedź na skargę ma podpisać Przewodniczący Rady.
 
W wyniku głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0, Komisja zdecydowała o przygotowaniu projekt uchwały ws. rozdzielenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dot. północnej części miasta.
 
O godz. 18.35 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 3/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 3/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 24 stycznia 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
RM-0012-2/03/11
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.30
 
W posiedzeniu Komisji, któremu przewodniczył Marek Barłóg udział wzięli członkowie Komisji oraz goście.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Omówienie projektu budżetu na 2011 rok – kontynuacja.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 13 – ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Członkowie Komisji otrzymali treść uzasadnienia do ww. projektu uchwały (załącznik do niniejszego protokołu), które odczytał Przewodniczący Marek Barłóg.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw”- 0. „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • Druk nr 14 – ws. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Puszczykowo lub jego jednostkom podległym.
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Bekasa, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że umorzenia powyżej 500 zł są podawane do publicznej wiadomości.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Puszczykowo lub jego jednostkom podległym.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw”- 0. „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Druk nr 12 – Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 967/2, 971/3 i 971/5.
Przewodniczący Marek Barłóg zauważył, że wobec powyższego projektu uchwały zgłoszono szereg wątpliwości.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej pan Remigiusz Motycki ustosunkował się do wątpliwości zgłoszonych przez radnego Pawła Rochowiaka (pismo z wątpliwościami radnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wyjaśnienia UM w sprawie projektu uchwały: wyrażenie zgody na wydzierżawienie gruntu (działki nr 967/2, 971/3, 971/5) przedstawiam w kolejności zgodnej z kolejnością przedstawianych przez Radnego kwestii:
 1. Na posiedzeniu KB i RM w dniu 11.01.2011 roku Kierownik referatu GK poinformował, że 10-letni okres dzierżawy wskazany w projekcie uchwały jest konsekwencją wniosku złożonego przez firmę EKO-RONDO. Jeśli Radni nie zaakceptują uchwały z tym okresem, to dokonamy zmiany na okres 9-letni.
 2. UM w planach budżetowych na najbliższe lata nie umieszczał przedmiotowych działek do sprzedaży.
 3. Z uwagi na infrastrukturę podziemną wbudowaną na terenie działek oraz zapisy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Puszczykowa, teren może być wykorzystany tylko pod działalność gospodarczą, z funkcją mieszkaniową w ograniczonym zakresie.
 4. Od czasu poprzedniego prezentowania projektu uchwały we wrześniu 2010 roku, miały miejsce następujące wydarzenia: została wypowiedziana umowa dzierżawy firmie EKO - RONDO ze skutkiem na koniec stycznia 2011 roku, trwały rozmowy z firmą na temat dalszej współpracy i możliwości rozwoju firmy w zależności od formy dalszej dzierżawy gruntu.
 5. Komisja Spraw Społecznych wypowiedziała się pozytywnie o projekcie uchwały, mając na uwadze również organizację przytuliska w nowych warunkach. Projekt został przyjęty zdecydowaną większością głosów.
 6. Wydzielony z dzierżawy teren o powierzchni 800 m2 nie będzie przeznaczony tylko na przytulisko, lecz ma tam znaleźć miejsce jeszcze: parking dla odwiedzających przytulisko, pracowników i Mieszkańców, zieleń, nasadzenia drzew, kojce w ilości jak dzisiaj, wybieg dla psów, magazynek podręczny na karmę, szambo, biuro obsługi klienta EKO.
 7. Przytulisko obecnie jest usytuowane na terenie należącym do Firmy EKO, w tym przypadku trudno jest nam przedstawiać, ile powierzchni wspólnej placu manewrowego Firma przypisuje przytulisku. W ostatnim czasie w przytulisku przebywało średnio: w listopadzie 11 szt., grudniu 9 szt., styczniu 2011 8-6 psów.
 8. Po przyjęciu uchwały przystąpimy do opracowania kształtu przyszłego przytuliska w nowym miejscu. Biorąc pod uwagę kwotę, jaką proponuje firma EKO na zorganizowanie przytuliska, zespół złożony z przedstawicieli: Radnych, pracowników UM, EKO i Fundacji Animalia, opracuje założenia do kształtu przytuliska i będzie na bieżąco kontrolował proces jego powstawania.
 9. Zapytania kierowane przez pracowników Referatu GK potwierdziły naszą wiedzę o braku możliwości kierowania bezdomnych psów z terenu naszego Miasta do schronisk usytuowanych w innych gminach. Wyspecjalizowane schronisko w Skałowie powstanie w terminie bliżej nieznanym – może 5-7 lat. Nawet jak powstanie schronisko Międzygminne, i tak po naszej stronie pozostanie problem czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt.
 10. Miasto wydzierżawiając przedmiotowy grunt kieruje się przede wszystkim interesem społecznym: musimy zapewnić miejsce dla zwierząt, pamiętać o tym, że firma EKO prowadząc działalność w tym miejscu wykonuje usługi komunalne dla zdecydowanej większości Mieszkańców, dając tym samych zatrudnienie pracownikom - też mieszkańcom naszego Miasta.
Przewodniczący Marek Barłóg poruszył kwestię projektu umowy z firmą Eko-Rondo. Pan Remigiusz Motycki zacytował fragmenty z projektu umowy z firmą Eko-Rondo.
Przewodniczący Marek Barłóg poprosił o informacje dot. ustaleń między Urzędem a właścicielem firmy Eko-Rondo.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że odbyły się dwa spotkania (w jednym wziął udział również radca firmy). Dyskusja toczyła się wokół długości okresu dzierżawy – na 9 lub 10 lat (ale bez konkretnych ustaleń). Na kolejnym spotkaniu właściciel firmy zaproponował wykup gruntu, na co jednak Urząd nie mógł wyrazić zgody. Burmistrz poinformował, że obecna umowa z firmą Eko-Rondo wygasa za tydzień (z końcem stycznia).
W związku ze zgłoszonymi przez radnych kolejnymi wątpliwościami (mało danych i brak czytelnych zasad dzierżawy – m.in. niska stawka podatku jak za plac manewrowy, czyli 35 gr, kwestia wielkości powierzchni przeznaczonej na przytulisko), radny Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek o zniesienie omawianego projektu uchwały z porządku obrad jutrzejszej sesji.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 5 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja zdecydowała o zniesieniu ww. projektu uchwały z porządku obrad jutrzejszej sesji i przesunięciu jego omawiania na termin późniejszy.
Następnie Komisja nadal dyskutowała nad kwestią organizacji przytuliska dla psów. Burmistrz Andrzej Balcerek zaproponował spotkanie Komisji z właścicielem firmy Eko-Rondo.
Przewodniczący Marek Barłóg zaproponował spotkanie Komisji na terenie siedziby firmy Eko-Rondo w piątek, 28 stycznia o godz. 15.00.
 
Ad 2. Omówienie projektu budżetu na 2011 rok – kontynuacja.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały budżetowej, a następnie omówił kolejno autopoprawki Burmistrza do planu dochodów i wydatków Miasta na 2011 (ww. materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu) oraz odpowiedział na pytania radnych.
Przewodniczący Marek Barłóg przedstawił treść wniosku, będący jednocześnie akceptacją projektu uchwały budżetowej. Poniższy wniosek został poddany pod głosowanie:
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z analizą i opinią pozostałych komisji Rady Miasta oraz po rozmowach wyjaśniających ze Skarbnikiem Miasta, akceptuje zaproponowane poprawki w budżecie Miasta na rok 2011. Komisja zaznacza przy tym konieczność dalszych modyfikacji budżetu w trakcie trwania roku budżetowego 2011, zmierzających do dalszej poprawy stanu finansów Puszczykowa. Podkreślić należy, że wszelkie zmiany nie mogą prowadzić do ograniczania podstawowych świadczeń na rzecz mieszkańców Miasta, przebiegać zatem powinny w kierunku dalszego racjonalnego zmniejszania kosztów organizacyjnych i zarządzania.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Wniosek został przyjęty.
 
O godz. 19.30 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 02/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się dnia 17 stycznia 2011 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 02/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się dnia 17 stycznia 2011 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/02/11
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.00
 
Godzina zakończenia: 19.50
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Marek Barłóg udział wzięli członkowie komisji oraz goście (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Omówienie projektu budżetu na 2011 rok – kontynuacja.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji rozpoczął posiedzenie, stwierdził nieobecność radnego Piotra Bekasa.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. Druk nr 11.
Głos zabrał kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski, który wyjaśnił, że coroczne przyjmowanie programu wiąże się z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, całość pokrywana jest ze środków przeznaczanych na ochronę zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. Pan Karol Majewski dodał, że z opłat za koncesje na alkohol wpływa około 146.000,00 zł z czego 85.000,00 zł przeznaczane jest na działanie świetlicy socjoterapeutycznej. Konkurs na prowadzenie świetlicy zostanie rozstrzygnięty w pierwszych dniach lutego, ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznacza 5.000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjny, który zapewnia dyżury psychologów w szkołach.
Odpowiadając na pytanie radnego Janusza Szafarkiewicza o to, na jakich zasadach wcześniej funkcjonowała świetlica, pan Karol Majewski wyjaśnił, że mieściło się to w zakresie działalności MOPS i świetlice mieściły się wtedy przy szkołach, jednak projekt remontu przyziemia zakładał, że będzie to robione wspólnie z organizacją pozarządową. Po rozstrzygnięciu konkursu w 2010 r. świetlice prowadziło konsorcjum, w którego skład wchodziły Fundacja Aktywności Lokalnej i Komitet Pomocy Dzieciom, ale nie byli zadowoleni ze współpracy.
Odpowiadając na kolejne pytanie radnego Janusza Szafarkiewicza, pan Karol Majewski wyjaśnił, że w skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi 6 osób i spotykają się średni raz na miesiąc.
Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący Marek Barłóg podsumował, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały, ale nie będzie go opiniowała ponieważ leży to w zakresie Komisji Spraw Społecznych.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej. Druk nr 1.
Pan Waldemar Luther, pracownik referatu Geodezji wyjaśnił, że uchwała dotyczy przedłużenia umowy dzierżawy działki o powierzchni 10 m² z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku, pozostała część działki znajduje się na terenie PSS Społem. Pan Waldemar Luther dodał, że teren jest dzierżawiony od 1992 r., umowa przedłużana jest średnio co 3 lata, ostatnia wygasła z końcem grudnia 2010 r., stąd projekt uchwały na kolejne 3 lata, a wysokość stawki wynosi 7zł netto za m2 miesięcznie, nie było problemów z płatnościami.
Wobec braku pytań, przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały. Wynik głosowania „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Druk nr 2.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że podobnie, jak w przypadku poprzedniej uchwały, dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o dzierżawę na kolejne 3 lata, działka ma 153m2, kiedyś był tam obiekt handlowy, dziś już działalność nie jest prowadzona.
Przewodniczący komisji Marek Barłóg zapytał, czy docelowo przewidziany jest wykup gruntu.
Pan Waldemar Luther wraz z panią Aliną Stempniak wyjaśnili, że brak podziału geodezyjny, nie ma też miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu.
Następnie, odpowiadając na pytanie radnego Janusza Szafarkiewicz, pan Waldemar Luther wyjaśnił, że grunt przeznaczony jest na cele ogrodnicze, inne niż handlowe i stawka wynosi około 0,70 zł za m2 rocznie.
Wobec powyższego radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby sprawdzić, czy obiekt nadaje się na działalność handlową i wystawić grunt na sprzedaż.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek za odrzuceniem projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie za odrzuceniem projektu uchwały. Wynik głosowania „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Projekt uchwały został odrzucony.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Piaskowej. Druk nr 3.
Pan Waldemar Luther poinformował, że uchwała dotyczy gruntu, na którym stoi kiosk warzywniczy przy przystanku autobusowym, budynek jest własnością dzierżawcy, opłata wynosi 7zł za m2 na miesiąc, dodał też, że stawka została określona zarządzeniem burmistrza z lutego 2008 r.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że 24m2 to obrys budynku, a faktycznie wykorzystywana jest większa powierzchnia i zaproponował, aby dokonać pomiaru powierzchni, która rzeczywiście jest użytkowana.
W związku powyższym, pan Waldemar Luther poinformował, że do dnia sesji zmierzy teren faktycznie zajmowany przez dzierżawcę i przedstawi ustalenia.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się do burmistrza z sugestią, aby dokonać waloryzacji opłat.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg podsumował, ze Komisja opiniuje projekt uchwały pozytywnie pod warunkiem urealnienia zajmowanej powierzchni.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe. Druk nr 4.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że wyliczenie zostało dokonane na podstawie wyceny rzeczoznawcy stosując wzór przekształceniowy, po udzieleniu 99% bonifikaty do zapłaty będzie 4.557,59 zł. Nieruchomość objęta uchwałą została oddana w użytkowanie wieczyste w 1972 r. i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym.
Radny Paweł Rochowiak zapytał z jakiego tytułu udzielana jest tak wysoka bonifikata.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że gdy w 2005 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ówczesna Rada przyjęła uchwałę, w której określiła taki procent bonifikaty, od 2006 r. po uchyleniu uchwały przez Wojewodę i konieczności przyjmowania odrębnych uchwał dla każdej nieruchomości, przyjęto taki stały procent bonifikaty. Ponadto pan Waldemar Luther dodał, że zostało jeszcze około 70 użytkowników wieczystych, w niektórych przypadkach sprawy własności są jednak bardzo skomplikowane i dlatego przekształcenia są dokonywane sukcesywnie.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że ma zastrzeżenia do wycen robionych przez rzeczoznawców ponieważ, miasto sprzedaje ziemię za 232,00 zł, a pod drogi kupuje za 300,00 zł, poprosił, aby uczulić na to rzeczoznawców.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy na danych z operatów nie można oprzeć ceny w przypadku wykupie gruntów przeznaczonych pod drogi.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że rzeczoznawca nie może oprzeć się na decyzji administracyjnej, dodał również, że o raz pierwszy na nasze odwołanie, wojewoda wyznaczył rzeczoznawcę, który wycenił wartość gruntu przejętego pod drogę na 190 zł/m2, a nie 300 zł/m2.
Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Projekt uchwały został przyjęty.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Niwka działka 170/2. Druk nr 5.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że uchwała dotyczy 5m2 gruntu, który w związku z niezrealizowanym założeniem drogowym został wydzielony z działki wnioskodawcy, właściciel chce postawić płot w linii prostej, przy czym cena wyznaczona przez rzeczoznawce jest w granicy 1500 zł.
Następnie dyskutowano nad możliwością propozycji wykupu sąsiedniej działki. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że właściciele działki, którzy mogliby być zainteresowani wykupem pozostałego gruntu mają problemy finansowe, ponadto pani Alina Stempniak dodała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp )jest w opracowaniu i nie wiadomo jak dokładnie zostaną wydzielone grunty pod drogi, w tym przypadku możliwe, że będzie to dojazd do działki.
Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Projekt uchwały został przyjęty.
 
Projekt uchwały w spawie zmiany uchwały nr 21/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Druk nr 6.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w związku ze zmianami osobowymi na stanowiskach Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza, konieczne jest wskazanie osób, które będą reprezentowały miasto w stowarzyszeniu. Ponadto sekretarz wyjaśnił, że SGiPW zajmuje się działalnością szkoleniowa, promocyjną, działalność opiera się na współpracy samorządowców z ponad 100 wielkopolskich gmin, a składka członkowska wynosi 2.164,00 zł na rok.
Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący Marek Barłóg podsumował, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/90 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych". Druk nr 7.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu, konieczne jest wyznaczenie osób, które będą przedstawicielami miasta w stowarzyszeniu. Ponadto sekretarz poinformował, że stowarzyszenie jest pomocne przy zebraniach wyborczych, sprawozdawczości, organizowane są także szkolenia dla pracowników, pomoc informatyka, także pomoc prawna.. Składka członkowska wynosi 6.360,00 zł na rok.
Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący Marek Barłóg podsumował, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej. Druk nr 8.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że podjęcie uchwały jest konieczne w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stanisława Balbierza.
 
Projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej. Druk nr 9.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w konsekwencji podjęcia wcześniejszej uchwały, konieczne jest powołanie nowego członka komisji. Odpowiadając na pytanie radnego Janusza Szafarkiewicza, sekretarz dodał, że skład komisji został ustalony przez poprzednią Komisję Spraw Społecznych, wskazał również, że jeśli będzie taka wola, można zmienić skład tej komisji.
Po krótkiej dyskusji radny Zbigniew Czyż powiedział, że nie ma potrzeby ingerowania w skład tej komisji.
 
Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”. Druk nr 10.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że sprawami komunalnymi zajmuje się zastępca burmistrza Władysław Ślisiński, stąd propozycja wskazania go, jako osoby, która będzie reprezentować miasto w związku.
Następnie radni podjęli krótką dyskusję na temat schroniska. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że schronisko w Skałowie nie zacznie działać w ciągu najbliższego roku czy dwóch lat.
nie rok i nie dwa, dłużej, nie wie ale kilka lat.
Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący Marek Barłóg podsumował, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 967/2, 971/3 i 971/5. Druk nr 12.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w uchwale zostanie uzupełniony zapis o unieważnieniu wcześniejszej uchwały, dodał też, że projekt zakłada dzierżawę większej działki niż do tej pory, w związku z nieobecnością pana Remigiusza Motyckiego, który zajmuje się tą sprawą, sekretarz powiedział, że szersze omówienie możliwe jest jeszcze na kolejnym posiedzeniu komisji.
Sekretarz dodał, że w przypadku dzierżawy na 10 lat, firma nabędzie prawo do zakupu na prawach pierwszeństwa sprzedaży, dzierżawa może być też na 9 lat i wtedy nie ma takiego prawa. Ponadto sekretarz przypomniał, ze sprawa dzierżawy tego gruntu jest rozpatrywana po raz kolejny.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy dla tego rejonu jest już plan (mpzp).
Pani Alina Stempniak poinformowała, że nie ma planu, ale teren zostanie wskazany raczej pod usługi niż na mieszkalnictwo.
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że od strony ul. Nadwarciańskiej ma powstać zieleń ochronna, za tym pasem stałyby nowe klatki dla psów, ponadto burmistrz wyjaśnił, że nawet gdyby dzierżawić teren przez 10 lat, to i tak miasto musi pozwolić na sprzedaż, dzierżawa na 9 lat chroni miasto, które nie musi sprzedawać tego terenu.
W związku z sugestią radnych Zbigniewa Czyża, oraz Andrzeja Detloffa, który dodał, że taka była też opinia Komisji Spraw Społecznych, zaproponowano, aby w treści projektu uchwały zmienić okres dzierżawy na 9 lat.
Następnie radny Władysław Hetman zapytał, czy jeśli zostanie otwarte schronisko w Skałowie, to przytulisko zostanie zamknięte.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że na chwilę obecną przytulisko nie spełnia żadnych norm bhp, sanepidu, ale jeśli powstaną nowe kojce, będzie osobne pomieszczenia na pokarm itp. nikt nie będzie próbował zamykać, ponadto dodała, że budowa schroniska w Skałowie jest taka droga ponieważ ma spełniać wszystkie normy.
Następnie głos zabrał radny Paweł Rochowiak powiedział, że przeznaczenie terenu nie może być inne niż gospodarcze, zapytał dlaczego skoro miasto chce umożliwić działanie firmie, nie zastanawiano się nad możliwością sprzedaży gruntu zamiast dzierżawy. Ponadto radny zapytał dlaczego nie objęty dzierżawą ma być teren aż 800 m2 przeznaczony na przytulisko, jeśli nie zwiększy się liczba zwierząt, to po co tak duża inwestycja, która zapewnia wyższy standard, ale umniejsza wpływy z dzierżawy.
Ponadto radny Paweł Rochowiak powiedział, że nie wiadomo, co Eko Rondo zrobi na tym terenie i jakie poniesie koszty, a utrwalona zostanie inwestycyjnie sytuacja przytuliska na tym terenie, choć z założenia jest to miejsce CZASOWEGO pobytu zwierząt, poruszył też sprawę budowy na terenie objętym ulgą dzierżawy parkingu, z którego mają korzystać goście przytuliska, ale także pracownicy firmy a przy zwiększonym ruch psy będą niespokojne, radny zasugerował, aby zmniejszać teren udostępniony na przytulisko i wprowadzić zapis określający, jak długo przytulisko ma działać w rozszerzonej formule oraz rozpatrzyć inne możliwości niż współpraca ze schroniskiem w Skałowie. Radny dodał, że w takim kształcie uchwała zabezpiecza Eko Rondo a niekoniecznie interesy miasta i lokalnych mieszkańców.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że radni mają za mało danych, poprzednia Rada również miała wątpliwości, dodał, że 800 m2 to za dużo, ponadto nie zostało określone co zostanie zrobione i jaka będzie odpłatność.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że odpowiedzi udzieli referat Gospodarki Komunalnej, dodał też, że dzierżawa jest bezpieczniejsza, ponieważ ma się kontrole nad terenem, nic nie może powstać bez zgody miasta, a poniesione kwoty byłyby zabezpieczone, ponadto teren przytuliska byłby nadzorowany.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg podsumował, że do czasu uzyskania większej ilości danych, projekt uchwały nie zostanie zaakceptowany. Następnie przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie skierowania projektu do powtórnego rozpatrzenia. Wynik głosowania „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
 
Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Druk nr 13.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że gmina bierze udział w powiatowym programie usuwania azbestu, udział miasta wynosi 10.000,00 zł, jest to wspólny projekt całego powiatu, mieszkańcy pokrywają tylko 30% kosztów.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy są wyliczenia o ile azbestu jeszcze zalega i jakie środki już zostały wydatkowane?
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że przygotuje taką informację na następne posiedzenie komisji.
Skarbnik dodał, że uchwała dotyczy tylko współdziałania z powiatem.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg zadecydował o przeniesieniu dyskusji na kolejne posiedzenie.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Puszczykowo lub jego jednostkom podległym. Druk nr 14
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że z początkiem roku zaczęła obowiązywać nowa nowa ustawa o finansach publicznych określająca sposób i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Skarbnik dodał, że uchwała dotyczy wszystkich należności, których nie dotyczy ustawa.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby w związku z niemożnością wcześniejszego zapoznania się z projektem uchwały, przełożyć zaopiniowanie projektu na kolejne posiedzenie Komisji.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 71/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości. Druk nr 15.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że od 1 stycznia 2011 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiana dotyczy stawki dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W nowym brzmieniu stawka stosowana jest dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych- 3,46, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, dotyczy więc nazewnictwa.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
 
Ad 2. Omówienie projektu budżetu na 2011 rok – kontynuacja.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg poinformował, że przygotował zestawienie realnych cięć do projektu budżetu i poprosił skarbnika o komentarz (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Skarbnik odpowiedział, że wszystkie działy, poza oświatą, zostały już omawiane na komisjach, po rozmowie z panią Joanna Hejnowicz okazało się, że kwota wydatków, która mogłaby zostać ograniczona w dziale Kultura fizyczna i sport to 316.000,00 zł, ale będzie wskazywał kolejne ograniczenia.
Skarbnik dodał, że oszczędności są znacznie powyżej 2.000.000,00 zł ale konieczne są też zwiększenia, np. o 500.00,00 zł na drogi. Plany szkół wymagają rozmów z dyrektorami, zwiększeniu ulegają kwoty na wydatki bieżące i i na wynagrodzenia, gdzie musi zostać ujęta podwyżka o 7%. Skarbnik powiedział, że należy przeanalizować wysokość nakładu na zajęcia pozalekcyjne i rozważyć, czy dalej finansować wyjazdy na baseny, ponieważ jedna ze szkół wskazała, że może z tego zrezygnować co daje około 50.000,00 zł oszczędności rocznie. Ponadto trzeba ująć należności za rozbudowę szkoły tj. 750.000,00 zł, spłata dla Aquanetu, płatność za przystań na Warcie, zaproponował też zmniejszyć o 100.000,00 zł środki na rozbudowę oświetlenia. Podsumowując skarbnik wyjaśnił, że łącząc wszystkie pozycje pozostaje do spłaty, już po uwzględnieniu zmniejszeń brakuje 1.300.000,00 zł.
Skarbnik wyjaśnił, że każdy dodatkowy kredyt, na dziś jest ryzykowny, wydatki bieżące w prognozie na lata 2010-2014 utrzymane są na jednym poziomie i jeśli zapadnie decyzja o zadłużeniu na 1.000.000,00 zł, będzie się to wiązało z dalszymi ograniczeniami wydatków w latach kolejnych.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zwróciła uwagę na wysokie wydatki związane z podróżami służbowymi w dziale oświata.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, dyrektorzy odpowiedzą na co przeznaczane są te środki, ale są to delegacje do Poznania np. na szkolenia, co do podróży zagranicznych, to szkoła podstawowa nr 2 bierze udział w programie Comenius i na wyjazd do Włoch przewidziane jest dofinansowanie w wysokości 1.500,00 zł, dalsza część będzie bezpłatna.
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że największy potencjał tkwi w kosztach administracyjnych w urzędzie, a nie widać oszczędności w tym dziale.
Skarbnik odpowiedział, że burmistrz potrzebuje czasu na analizę strony organizacyjnej urzędu, jednak oszczędności mogą pojawić się w trakcie roku.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że uchwalenie budżetu jest ważne, ale później można nanosić zmiany, ponadto zwrócił uwagę, że w stosunku do innych gmin, wydatki na oświatę i pomoc społeczną są przesadzone.
Następnie wyjaśniono, że w związku z modyfikacją projektu budżetu i kwestiami kredytowymi, korzystniej będzie go przyjąć w styczniu i dalsze zmiany wprowadzać w trakcie roku.
Radny Paweł Rochowiak dodał, że istotne jest wprowadzenie procedur reżimu wydatkowania zaplanowanych kwot, co pozwoliłoby oszczędzać na bieżąco.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg wniósł, aby sugestie komisji posłużyły do dalszych prac nad budżetem i zamknął dyskusję.
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że istotny jest załącznik nr 2 programy inwestycyjne, który wskazuje kilka zadań, min. budowę hali sportowej, kompleksowe oświetlenie miasta (realizowane umowa z Enea), budowę i modernizację dróg, budowę oświetlenia ulicznego, budowę Centrum Animacji Sportu, przebudowę budynku przy ul. Nadwarciańskiej. Skarbnik dodał, że załącznik nr 1, pokazuje w jak trudnej sytuacji burmistrz zostawiła urząd, w kolejnych latach wydatki rosły o 4.000.000,00 i o 2.000.000,00 zł, dalej już rosnąć nie mogą, pierwsze oszczędności dokonane będą w bieżącym roku, wskaźnik liczony jest 3 lata wstecz, więc jeśli będą podejmowane sensowne decyzje, to powinno być coraz lepiej.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że jeśli nie można zaciągnąć kredytu, to może warto zastanowić się nad sprzedażą.
Skarbnik powiedział, że planowana jest sprzedaż mienia za 1.800.000,00 zł, 400.000,00 zł wpłynie za dom przy ul. Słonecznej, kolejne działki mogłyby zostać sprzedane, ale nie wiadomo czy znajda się chętni, działka przy zakolu ma ok. 2000m2, w tym budżecie szacuje się, że jedna z tych trzech działek uda się sprzedać.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jest możliwość podziału terenu i sprzedaży 4-5 małych działek na zakolu, które nie przeszkodzą w jego oglądzie, a mogą przynieść miastu 3.000.000,00 zł.
Radny Zbigniew Czyż dodał, że jeżeli rzeczywiście podjęto by taką decyzję, to najpierw konieczna będzie zmiana planu, co potrwa około roku, zaproponował także, aby jedno posiedzenie Komisji przeznaczyć na analizę tego tematu.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg zwrócił się do pani Aliny Stempniak z prośbą o przygotowanie stosownych materiałów.
Następnie Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na niedostateczne wykorzystanie nowo wybudowanej sali sportowej przy szkole podstawowej nr 2.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że sprawę najlepiej przedstawi dyrektor szkoły, który zarządza salą, oraz dodał, że miasto będzie oczekiwać sprawozdania.
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Zbigniew Czyż zapytał o sytuację związaną z zamknięciem drogi powiatowej pomiędzy Łęczycą a Puszczykowem.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że w piątek i sobotę stwierdzono, że woda przepływa z większą prędkością, pomiędzy ścieżką rowerową a drogą powstała wyrwa, rozkopano 20m i stwierdzono, że powierzchniowo woda przepływała pod jezdnią, będzie trzeba głęboko wykopać, wypełnić, podbudować i położyć asfalt.
Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że naprawa przepustu i ścianki wykonywane latem ubiegłego roku, nie mają nic wspólnego z tegoroczną awarią. Poprzednio, na zlecenie starostwa, Zarząd Dróg Powiatowych wykonał badania i wypadły one pozytywnie.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że latem droga była zamknięta przez długi czas i tłumaczono to kompleksowym remontem z cięciem jezdni, zapytał czy faktycznie było to robione?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że zlecono wykonanie dokumentacji, ponieważ obawiano się, że w korpusie drogi mogą być tunele powietrza, dokonano też napraw przepustu.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że remont kosztował 180.000,00 zł.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że 180.000,00 zł zostało przeznaczono na remont, odkopano całość, wybudowano ściankę czołową wraz z zasuwa.
Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że zlecił badania, wykonane zostały odwierty geologiczne, aby stwierdzić, czy przepust ma jakichkolwiek przecieki, ponieważ podczas prób zauważono, że przepływająca woda się zabiela, co mogło świadczyć np. o obecności piasku lub osadu. Burmistrz dodał, że sprawdzane jest, czy przepust nie został uszkodzony przez konary naniesione przez wodę, czy działalność bobrów.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, że przez 50 lat nie było problemów z tą drogą a obecnie powtarzają się awarie.
Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że woda podnosi się tak znacznie, ponieważ staw od miał kiedyś odpływy od strony torów kolejowych, dziś już ich nie ma, ponadto szkody wyrządzają bobry, a teren znajduje się w rękach prywatnych.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg o godz. 19.50 zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 01/11 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się dnia 11 stycznia 2011 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 01/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się dnia 11 stycznia 2011 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/01/11
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.00
 
Godzina zakończenia: 21.00
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Marek Barłóg udział wzięli członkowie komisji oraz goście (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Tematy:
 1. Omówienie projektu budżetu na 2011 rok.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg otworzył posiedzenie, wyjaśnił też, że poszczególne komisje Rady będą zajmować się budżetem w zakresie ich właściwości, a po uwzględnieniu ich uwag, Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zajmie się całością budżetu.
Głos zabrał skarbnik Piotr Łoździn, który poinformował, że przedstawi pierwotne założenia w głównych kategoriach i jaka kwota brakuje. Dochody ponad 25.000.000,00 w tym dochody majątkowe, jednak przetarg na działki nie został rozstrzygnięty, więc zakładany dochód w wysokości 1.800.000,00 póki działki nie zostaną sprzedane, jest nieosiągalny. Skarbnik zaproponował wykreślenie realizacji ścieżki nad nad Wartą, wyjaśnił też, że jest promesa, ale za wcześnie, aby móc rozpocząć jakiekolwiek prace, więc można to przesunąć np. na rok 2012. Ponadto skarbnik poinformował o dochodach niewykonanych w 2010, są to środki zewnętrzne na budowę ul. Czarneckiego, przyziemie starej szkoły i Eko-info, po wpłynięciu tych środków wykonanie dochodów powinno się zbilansować.
Następnie skarbnik poinformował o należnościach za obsługę hydrantów, kwota zaległa ok. 500.000,00 i bieżąca 200 tys. ponadto odsetki od długów, w sumie brak 200 tys. zł. Ponadto ubezpieczenie mienia gminnego będzie droższe, ponieważ stawki i szkodowość wysoka i koszty zwiększą się z około 28 tys. do 100 tys. zł.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił też sprawę środków przeznaczonych na rezerwę ogólną, wyjaśnił, że zaplanowano około 100.000,00 zł, ale proponuje rozbić na rezerwę ogólną i rezerwę majątkową i na obie przeznaczyć po 150.000,00. zł. Ponadto niespłacone raty kredytów ponad 400 tys. zł, podsumowując łącznie brak około 2.700.000,00 zł. Skarbnik poinformował również, że wskaźnik zadłużenia na koniec roku wyniesie ponad 40%, wskazał też, że ważniejszy jest wskaźnik spłaty zadłużenia, który w 2014 będzie na krawędzi, dodał też, że trzeba zrobić wszystko, aby zmniejszyć bieżące wydatki.
Skarbnik poinformował również, że budżet przygotowany przez poprzedniego burmistrza już był ograniczony, wiele zadań o które wnioskowano, już zostało ograniczonych, poczynione zostały oszczędności w dziale gospodarki komunalnej, pomimo to zakładane są wyższe wydatki, niż w projekcie budżetu.
Radny Piotr Bekas zwrócił uwagę na zmiany w prawie o ruchu drogowym, dotyczące możliwości wystawiania mandatów przez straż miejską.
Skarbnik wyjaśnił, że straż nie będzie mogła karać mandatami za wykroczenia popełnione na drogach powiatowych i wojewódzkich, dopytywał o to komendanta i ten potwierdził, że nie wpłynie to na realizację.
Radny Zbigniew Czyż poruszył sprawę ścieżki rowerowej nad Wartą, zapytał, czy jeśli wyrzucimy to z tegorocznego budżetu, to będziemy mogli aplikować o tego typu środki.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że to za wcześnie, aby umieszczać w budżecie, projekt uzyskał pozytywną opinię, dofinansowanie z unii miało obejmować 85%, ale projekt jest w fazie koncepcji i ewentualna realizacja nie będzie miała miejsca w tym roku.
Dział Transport i łączność.
Pan Remigiusz Motycki przedstawił poszczególne działy, wyjaśnił, że paragraf generujące koszty to Usługi różne, który zawiera wszystkie usługi związane z utrzymaniem dróg, ale zaproponowana kwota w budżecie w miarę odpowiada zapotrzebowaniu. Następnie omówił dział remonty, gdzie różnica jest dużą, ponieważ budżet przewiduje 500.00,00 zł a planuje m.in. remont ul. Sobieskiego, która jest zniszczona po awariach wody i koszt szacuje na 980.00,00 zł, w zależności od decyzji Rady przewidziany byłby remont w tym roku albo naprawy pozwalające na przeniesienie tego na rok kolejny.
Radny Piotr Bekas przedstawił sytuację na ul. Sobieskiego związaną z budową kanalizacji sanitarnej, dodał też, że jego zdaniem całość należy odkopać, zasypać tłuczniem i przygotować porządną podbudowe, zwrócił też uwagę na niesprawną kanalizację deszczową.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że przedstawiona kwota zawiera częściowe wybranie gruntu i wykonanie podbudowy zgodnie ze sztuką.
Radny Władysław Hetman poprosił, aby oszacować ile kosztowałoby częściowe naprawienie ul. Sobieskiego.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że przygotuje zestawienie na kolejne posiedzenie Komisji.
Radny Piotr Bekas zapytał, czy przewidziane jest udrożnienie kanalizacji deszczowej i trylinka na ul. Przecznica.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że nie było to brane pod uwagę, według jego rozeznania trylinka nie wymaga interwencji, a na ul. Przecznica wybijają wody gruntowe i nie ma to związku z niedrożną kanalizacją burzową.
Następnie poruszono sprawę środków przeznaczonych na budowę dróg, radny Piotr Bekas zapytał, na które ulice jest wykonana dokumentacja.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że dokumentacja jest zrobiona na ulice Jasną, Wrzosową, Matejki, Nowowiejskiego, Środkową i Śląską.
Radni poruszyli sprawę ul. Wrzosowej, która będzie robiona poza kolejnością uwzględnioną w rankingu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że taka była decyzja burmistrz, na tej ulicy znajdują się dwie duże firmy, gdzie zatrudnionych kilkadziesiąt osób. Właściciel jednej z firm poinformował, że jeśli ulica nie będzie robiona to zamyka zakład, bo żadna inna ulicy nie przynosi miastu tylu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w przypadku ul. Wrzosowej, można rozwiązać umowę, ale trzeba będzie zapłacić kary umowne.
Radny Paweł Rochowiak złożył wniosek do pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan, aby sprawdzić umowę na Wrzosową i skoro rozwiązaniem są negocjacje to także przedstawić jaki jest regres.
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski zaproponował, aby na ul. Wrzosowej, tak jak na innych ulicach, zrobić pieszojezdnię.
Pani Barbara Mulczyńsk-Dywan wyjaśniła, że takie rozwiązanie sprawdza się na mniej uczęszczanych ulicach, w tym przypadku jest nasilony ruch dużych samochodów i takie rozwiązanie nie byłoby bezpieczne.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg poprosiła, aby na kolejne posiedzenie zweryfikować możliwości.
Radni poruszyli też sprawę budowy ul. Gołębiej, pan Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła stan prac, dodała też, że w Urzędzie można zapoznać się z dokumentacją.
Dział Gospodarka mieszkaniowa
Pan Remigiusz Motycki omówił zakładany plan remontów budynków komunalnych, zakładający prace za około 1.000.000,00 zł. Na tę kwotę składałby się remont dachu budynku przy ul. Poznańskiej 26, gdzie znajduje się siedziba straży miejskiej, a także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ponadto remonty obejmowałyby dach przychodni i pałacu ślubów, ponadto planowane było. Pan Remigiusz Motycki dodał, że każdy z remontów wynosiłby około 100.000,00 zł.
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że dach pałacu ślubów jest w bardzo złym stanie, dotychczasowe remonty obejmowały odnowę i odmalowanie wnętrz a nie zajmowano się dachem. Burmistrz dodał też, że wnętrze pałacu ślubów, ze względu na dodatkowe funkcje, którym służy, zostało znacząco zniszczone.
Radni zajęli się analizą kosztów remontów przedstawionych przez pana Remigiusza Motyckiego. Zdecydowano, że w związku z przedstawieniem wysokich kwot, konieczna będzie, aby pan Remigiusz Motycki zweryfikował szacunki i dokonał urealnienia kosztów.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił uwagę na paragraf dotyczący zakupu usług pozostałych na kwotę ponad 200.000,00 zł.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że są to koszty związane z budynkami komunalnymi, remonty, awarie, także opłaty związane ze wspólnotami mieszkaniowymi, usługi kominiarskie, monitoring, ochrona obiektów itp.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg poprosił, aby zweryfikować także te wydatki.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek, aby w tym paragrafie zmniejszyć wydatki o 100.000,00 zł. Ponadto radny wniósł, aby na przyszłe posiedzenie przedstawiono, co w tej kwocie można utrzymać i co było wykonane w 2010 r. za 240.000,00 zł.
Dział Gospodarka gruntami i nieruchomości.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w zakresie odszkodowań i wydatków na zakupy gruntu, plany są dużo wyższe a budżecie zakładane jest 2.000.000,00 zł.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która przedstawiła szczegółowe zestawienie nt. zaawansowania prac nad poszczególnymi miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego. Pani Alina Stempniak poinformowała również o sytuacji związanej z odszkodowaniami za przejęcie gruntów pod drogi, gdzie realne zapotrzebowanie sięgać będzie 3.000.000,00 zł.
Dział Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego, Opracowania geodezyjne i kartograficzne.
Pani Alina Stempniak przedstawiła sytuację związaną z opracowaniem Studium, na którego podstawie opracowywana jest strategia rozwoju miasta. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że prace nad studium utknęły na etapie uzgodnień, ponieważ brak uzgodnień z Wielkopolskim Parkiem Narodowym (WPN) w kwestii poszerzenia drogi nr 430, dodała, że jest to też w planach zagospodarowania województwa i blokuje to też prace nad innymi planami.
Ponadto pani Alina Stempniak wyjaśniła, że są dwie opcje, można ponownie zwrócić się do WPN o poszerzenie 430 i jeżeli będzie odmowa i można skorzystać z możliwości z odwołania do ministra, w zależności od odpowiedzi możliwa będzie dalsza procedura. Możliwe jest też inne podejście, można zawrzeć nową umowę, np. na częściową zmianę studium. Można też pracować na starym studium, ale szkoda nie doprowadzić do końca tego, co prawie uchwalone.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że z punktu widzenia miasta, ważniejsze są plany, stare studium jest dobre, można na nim pracować, jeśli ten projekt odpowiada to można prosić ministra o pomoc.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg poprosił radnych o zapoznanie się z tym tematem.
Dział Administracja publiczna.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w tym dziale znajdują się m.in. zadania zlecone przez urząd wojewódzki, na które są środki z zewnątrz. Ponadto obsługa Rady, w tym, w kwocie około 120.000,00 zł diety radnych, a także zakup materiałów biurowych, telefonia komórkowa, delegacje, szkolenia.
Sekretarz wyjaśnił też, że po szacunkach ze skarbnikiem i przejrzeniu angaży, w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników konieczne będzie zwiększenie o 40.000,00 zł w związku z wypłatą odpraw dla skarbnika i wiceburmistrza.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że kwota ta nie obejmuje nagród dla pracowników np. za zaangażowanie, czy z okazji Dnia samorządowca, które z reguły są planowane na poziomie 8%.
Sekretarz przedstawił poszczególne paragrafy i dodał, że oszczędności będą w Wynagrodzeniach bezosobowych, ponadto zmieniony zostanie układ budżetu w zakresie Zakupu materiałów i wyposażenia, Zakup materiałów papierniczych i Zakupu materiałów komputerowych - w tych trzech paragrafach było 230.000,00 zł, a oszczędności mogą sięgnąć nawet 150.000,00 zł.
Następnie sekretarz przedstawił paragraf Zakup usług pozostałych, wyjaśnił, że obejmuje on umowy z firmami a roku 2010 największa kwota tj. 132.000,00 zł była wydawana na Echo Puszczykowa. Sekretarz dodał, że tu także pojawiły się plany oszczędności, zmienił się redaktor naczelny, prawdopodobnie będzie też zmieniona drukarnia.
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że zarówno graficznie, jak i tekstowo Echo Puszczykowa będzie ciekawe i nie będzie odbiegało od tego do czego przyzwyczajeni są mieszkańcy.
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył sprawę umieszczania w Echu reklam, zapytał, czy nie ma żadnej możliwości ich publikacji.
Skarbnik wyjaśnił, że urząd nie powinien pobierać dochodów z reklam, wyjściem jest przeniesienie publikacji do biblioteki albo znalezienie kontrahenta, który będzie drukował za darmo, a korzyści będzie czerpał z reklam.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że możliwe jest także, aby Echo było drukowane przez organ prywatny, a miasto wykupywałoby np. 12 stron.
Ponadto odpowiadając na pytanie radnego Pawła Rochowiaka, sekretarz wyjaśnił, że jedyne wynagrodzenie wypłacane przy Echu było dla redaktora naczelnego, a pracownicy urzędu przygotowywali teksty, lub przekazywali informacje potrzebne do ich napisania.
Radny Paweł Rochowiak zapytał, czy przy wydawaniu Echa w niezmienionej formie, jest możliwość obniżenia kosztów, a jeśli nie to jakie są inne opcje.
Skarbnik odpowiedział, że są możliwości obniżenia kosztów, szacunki są trudne, zakłada jednak, że uda się publikować Echo poniżej 100.000,00 zł, a jeśli z reklamą to nawet do 50.00,00 tys.
Następnie sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił kolejne paragrafy budżetu m.in. poinformował, że zmiana kancelarii prawniczej pozwoli na zaoszczędzenie około 70.000,00 zł ze 120.000,00 zł wypłacanych w roku 2010. Sekretarz zaznaczył, że trzeba poczekać, aby ocenić czy wystarczy to wobec zapotrzebowania urzędu.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił też, że dodatkowo planowane są środki na koszty sądowe, które w 2010 r. wynosiły 30.000,00 zł, ponadto w tym paragrafie dużą kwotę stanowią opłaty pocztowe, których wysokość w 2010 r. wynosiła około 95.000,00 zł, sekretarz dodał, że to, co można, jest doręczane np. roznoszenie podatków, generalnie z zaplanowanych 470.000,00 zł powinno udać się zaoszczędzić około 100.000,00 zł.
Następnie sekretarz wyjaśnił, że wzrost kosztów ubezpieczeń wynika m.in. z dużej szkodowości (zniszczenie fotoradaru – 90.000.00 zł), ponadto szkody po powodzi i podniesienie składek, a także roszczenia z tytułu odszkodowań za użytkowanie dróg.
Radny Piotr Bekas zauważył, że w porównaniu z latami ubiegłymi, w dziale 75023 Urzędy gmin obserwuje się znaczny wzrost wydatków, dodał też, że radni oczekują od burmistrza analizy wydatków i zaproponowania cięć.
Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że dziś nie odpowie jakie zmiany będą wprowadzone, dodał jednak, że ograniczenia się pojawią m.in. zmniejszone zostaną wydatki urzędu, obserwowany jest też zakres obowiązków w poszczególnych referatach i w niedługim czasie poinformuje o zmianach w urzędzie.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy jakaś kwota będzie przeniesiona na kolejny rok.
Skarbnik odpowiedział, że nie przewiduje wolnych środków, ponieważ nie starczyło środków na spłacanie zaplanowanych wydatków.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg wyraził opinię Komisji, aby Urząd poszukał możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania.
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pan Remigiusz Motycki poinformował, że zastanawia się, czy w tym roku przeznaczyć środki na bezpłatne zbiórki dla mieszkańców np. śmieci wielkogabarytowych, dodał również, że w tym dziale znajduje się też ochrona drzew, utrzymanie terenów zielonych, można szukać oszczędności, ale kosztem wypracowanych standardów np. częstotliwości koszenia trawników.
Przewodniczący Komisji zasugerował, aby np. dokonywać nasadzeń roślin wieloletnich zamiast sezonowych.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że oszczędności nie powinny być poczynione kosztem np. jakości i częstotliwości sprzątania miasta.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg podsumował, że sugeruje się zmniejszenie kosztów w utrzymaniu zieleni, ale przy nie obniżaniu standardu, wyglądu i nadzoru.
Radny Zbigniew Czyż zauważył, że sytuacja jest odwrotna do planowanej, ponieważ szukano oszczędności na brakujące 2.700.000,00 zł, tymczasem należałoby dokonać zwiększenia np. o 500.000,00 zł na drogi gminne. Radny zwrócił uwagę, że należy rozważyć co można przerzucić na przyszły rok.
Skarbnik zasugerował poczynienie oszczędności na 100.000,00 zł kosztem wykonania oświetlenia na nowych ulicach.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan zwróciła uwagę, że zakłóci ti ciągłość realizacji tego zadania
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że taki jest jego wniosek, proponuje nie przeznaczać 100.000,00 zł na oświetlenie, dodał też, że nie udało się sprawdzić wszystkich wydatków, ale np. w przypadku dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dzięki uwzględnieniu stawki z Mosiny a nie jak dotychczas z Komornik, okazało się, że zakładano wydatki wyższe o 400.000,00 zł
Następnie pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła sytuację związaną z budową przystani, wyjaśniła też, że do zakończenia prac brakuje narzucenia opaski, dodała również, że prace będzie można kontynuować, gdy rzędna wody wyniesie 260 cm.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała też na pytanie radnego Krzysztofa Jopka odnośnie stanu prac na dużej płycie na rynku. Wyjaśniła, że zakres prac do wykonania opiewa na 30.000,00 zł, ponadto jest niezapłacona faktura na 280.000,00 zł, ale wykonawca zgodził się na przesunięcie płatności.
Radny Piotr Bekas zapytał o uwzględnienie budowy pomnika w pobliżu muzeum Fiedlera, poza tym zwrócił uwagę na niespójność pomiędzy częścią opisowa i tabelaryczną projektu budżetu.
Skarbnik wyjaśnił, że Regionalna Izba Obrachunkowa już wskazała wszystkie błędy w części tabelarycznej, dodał też, że część opisowa ma za zadanie ułatwić pracę radnym Ponadto skarbnik poinformował, że zmieniona będzie klasyfikacja budżetowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff odniósł się do konkursu na koncepcje pomnika, wyjaśnił, że realizacja nie była zaplanowana, ale jeśli znajdą się fundusze, można zrealizować według koncepcji, która wygrała.
Pan Stanisław Balbierz zapytał, co stało się ze słupkami i siatką zdemontowaną podczas prac nad boiskiem Orlik na Nowym Osiedlu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że sprawdzi i odpowie w późniejszym terminie.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy zaplanowano wykorzystanie betonowych płyt z ul. Gołębiej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że płyty są składowane a ich wykorzystanie zależy od sugestii burmistrza.
Następnie radny Zbigniew Czyż poinformował, że do Rady wpłynęło pismo ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z zaproszeniem na seminarium kierowane do nowych radnych. Ustalono, że pismo wraz z programem seminarium, radni otrzymają na skrzynki mailowe.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg poruszył sprawę transportu międzygminnego.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że dziś odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Transportu Międzygminnego, zapoznał się z planami a w najbliższych miesiącach pojawi się propozycja.
Następnie pan Remigiusz Motycki poinformował o sytuacji związanej z dzierżawą gruntu firmie Eko-Rondo, ustalono, że sprawa zostanie szerzej przedstawiona podczas kolejnego posiedzenia, kiedy opiniowane będą projekty uchwał.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że jego zdaniem dzisiejsze posiedzenie jest zbyt długie, dodał, że skoro omawianych jest tak dużo spraw, powinno się to odbywać na dwóch posiedzeniach. Ponadto radny zauważył, że jako komisja zajmująca się budżetem, będą musieli zająć się też całym budżetem z poprawkami uwzględnionymi po posiedzeniach poszczególnych komisje Rady.
Ustalono, że Komisja odbędzie dwa kolejne posiedzenia w terminach 17 i 24 stycznia br.
O godz. 21.00 Przewodniczący Komisji Marek Barłóg zamknął posiedzenie.

Protokół nr 01/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się dnia 27.12.2010 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 01/10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się dnia 27.12.2010 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-1/01/10
 
 
Godzina rozpoczęcia: 17.00
 
Godzina zakończenia: 20.00
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Marek Barłóg udział wzięli członkowie komisji, oraz goście (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2011 rok.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący powitał zgromadzonych, oraz złożył członkom komisji życzenia mądrych i przemyślanych decyzji powiązanych z satysfakcją z pracy.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wynagrodzenie burmistrza ustala Rada oraz, że przyjęto zasadę, iż wysokość wynagrodzenia nie ulegnie zmieniane w stosunku do wynagrodzenia, które otrzymywała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka. Sekretarz wyjaśnił też, że zmieniają się poszczególne składniki wynagrodzenia, a zaproponowana forma uchwały pozwoli na automatyczną rewaloryzację bez konieczności podejmowania kolejnej uchwały w przypadku zmiany rozporządzenia.
Ponadto w podstawie prawnej uchwały poprawiono numeru i datę rozporządzenia.
Podczas dyskusji zdecydowano, aby zmniejszyć dodatek specjalny przyznawany burmistrzowi o tyle, aby wynagrodzenie było równe wynagrodzeniu Burmistrza V kadencji.
Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w tej sprawie, wynik glosowania: „za” - 9 głosów.
Następnie zdecydowano, aby w uzasadnieniu uchwały podać kwotę wynagrodzenia wraz z informacją o tym, że nie będzie ona wyższa niż ostatnie wynagrodzenie Burmistrza V kadencji.
Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania: „za” - 9 głosów. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie określenia limitu kilometrów na jazdy lokalne Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wcześniej takiej uchwały nie było, jednak zmieniła się interpretacja przepisów i należy przyjąć, że ryczałt samochodowy jest składnikiem wynagrodzenia, więc taki limit też ustala Rada. Sekretarz dodał, że 300 km, to maksymalny limit, wynika z potrzeby zapoznania się ze stanem miasta i jest to w sumie zwrot kosztów.
Po krótkiej dyskusji, podczas której zmodyfikowano zapis w §2, przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania: „za” - 9 głosów. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sytuację związaną z unieważnieniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO) ostatniego zarządzenia burmistrz dotyczącego zmian w budżecie i wskazania na nieprawidłowości w ostatniej uchwale zmieniającej budżet miasta na 2010 r. Skarbnik wyjaśnił, że aby usunąć nieprawidłowości, konieczne jest podjęcie kolejnej uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, dodał, że projekt uchwały, który przygotowuje nie jest jeszcze gotowy, ale może omówić wszystkie zmiany a same dokumenty radni otrzymają tuż przed sesją.
Wobec pytań radnych, skarbnik wyjaśnił, że poprawki przygotowane przez poprzedniego skarbnika są niewystarczające, omówił także poszczególne zmiany. Ponadto skarbnik poinformował, że w związku z wykorzystaniem innego programu do opracowywania budżetu, zmianie ulegnie szata graficzna dokumentów, które do tej pory otrzymywali radni.
Następnie poruszono sprawę odprawy wypłaconej ustępującej burmistrz, skarbnik wyjaśnił, że na kwotę ponad 130 tys. zł złożyła się odprawa związana z odejściem i odprawa emerytalna. Ustalono, że radni zostaną zapoznani ze szczegółami dotyczącymi wypłaconej odprawy tj. podstawa prawną i wszystkimi składnikami, które złożyły się na kwotę.
Radni zastanawiali się nad możliwością głosowania poszczególnych zmian. Skarbnik wyjaśnił, że niezależnie od sposobu głosowania, (nad poszczególnymi zmianami, czy całościowo) efekt jest ten sam. Ponadto skarbnik dodał, że przyjęcie zmian jest jedyną możliwością usunięcia nieprawidłowości na które wskazuje RIO, a kwoty wynikające z umów i tak trzeba zapłacić, jeśli burmistrz nie będzie miał umocowania w uchwale to przekroczy upoważnienie.
Podczas dyskusji radni poruszyli m.in. temat przetargu na dom przy ul. Słonecznej, radny Piotr Bekas zapytał czy w warunkach przetargu była mowa o możliwości zapłaty w ratach. Sekretarz odpowiedział, że warunki przetargu tego nie określały, ale wynegocjowano wpłatę do końca lutego.
Wobec powyższego, radny Piotr Bekas zwrócił uwagę, że taki dochód zaplanowano w budżecie na 2010 rok w przychodach. Skarbnik dodał, że kwota jaka pozostaje do zapłaty to 400 tys. zł i ich wpływ w tym roku byłby zbawienny.
Następnie poruszono temat zadłużenia wobec Aquanetu, burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że przez 2,5 roku kilka gmin, w tym Puszczykowo, nie płaciło za obsługę hydrantów. Burmistrz dodał, że w sprawie zadłużenia Mosiny, po odwołaniu w drugiej instancji, zapadł już niekorzystny dla gminy wyrok, udało się uniknąć postępowania egzekucyjnego, ale trzeba spłacić odsetki. Burmistrz dodał, że podczas rozmowy z prezesem Aquanetu, prosił o możliwość spłaty pod koniec 2011 roku i czeka na odpowiedź.
Następnie wyjaśniono, że wstrzymując płatność za obsługę hydrantów, miasto kierowało się opinią radców prawnych, w tym prof. Marka Szewczyka, że opłata pobierana jest bezprawnie. Gminy chciały zlecać obsługę lokalnym firmom, ale nie było na to zgody Aquanetu, ostatecznie radcy prawni zmienili zdanie.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg podsumował dyskusję nad projektem uchwały stwierdzeniem, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały i zmianami, które mają być wprowadzone w w budżecie.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
Skarbnik wyjaśnił, że pierwotnie przesłana była uchwała w sprawie kredytu krótkoterminowego, jednak pojawił się problem z możliwością płatności za faktury i w związku z tym, po głębszych wyjaśnieniach ustalono, że uchwała mogłaby zostać uchylona przez nadzór, ponieważ środki przeznaczone zostałyby na pokrycie deficytu, którego jeszcze nie uchwalono. Skarbnik dodał, że rozwiązaniem jest kredyt długoterminowy, jest już po wstępnych rozmowach i oprocentowanie byłoby korzystniejsze niż dotychczas.
W zawiązku z pytaniami radnych, skarbnik dodał, że projekt kierowany na rade będzie zmieniony, albo zostanie zaproponowana nowa uchwała.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy spłata będzie realizowana z wpływów z podatku..
Skarbnik odpowiedział, że nie wie, czy będzie w stanie uregulować raty zaciągniętych już kredytów, w momencie gdy zorientowano się, jaka jest sytuacja, próbowano odroczyć ich spłatę, ale było już za późno, jeżeli wpłynie przelew za budowę boiska „Orlik” to uda się spłacić jedną z transz, ponadto miasto czeka na przelew za budowę ulicy Czarneckiego na 700 tys. zł, ale są nikłe szanse na to, że wpłynie on jeszcze w tym roku. Skarbnik wyjaśnił też, że tak długi okres oczekiwania na spłaty, jest uzależniony od procedur w Urzędzie Marszałkowskim.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Piotr Bekas poprosił o wyjaśnienie zapisów w sprawozdaniu przygotowanym przez Urząd na sesję, m.in. zwrócił uwagę na niezgodność w kwotach wskazanych w zleceniach i umowach wobec kwot podanych w przetargach.
Sekretarz wyjaśnił, że referaty przygotowują niezależne sprawozdania, osobno przetarg i osobno umowa i możliwe, że informacje zostały „zdublowane”. Sekretarz dodał, że wymiana informacji pomiędzy referatami jest dobra.
Następnie radny Zbigniew Czyż poruszył temat budowy poza rankingiem ul. Wrzosowej, zwrócił tez uwagę na niewystarczające dochody.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że burmistrz ma prawo zaciągać zobowiązania na lata przyszłe bo jest to ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym a w projekcie budżetu na rok 2011 było takie zadanie. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że podczas spotkania z mieszkańcami właściciel dużej firmy z ul. Wrzosowej poinformował, że jeśli ulica nie zostanie utwardzona, to zamknie zakład i kilkadziesiąt osób straci pracę.
Sekretarz nawiązując do tematu sprawozdań opracowywanych przez Urząd, poprosił o rozmowę z Przewodniczącym Rady Zbigniewem Czyżem.
 
Ad 2. Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2011 rok.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg zaproponował przyjęcie, że posiedzenia Komisji będą odbywać się w poniedziałki, ale terminy mogą ulec wahaniom.
Następnie ustalono, że tematy posiedzeń, będą ustalane zgodnie z potrzebami.
Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy. Wynik głosowania: „za” - 9 głosów.
 
Ad 3. Sprawy bieżące – kontynuacja.
Radny Piotr Bekas poprosił o wyjaśnienia odnośnie spraw związanych z działalnością konserwatora zabytków, jak wyglądają prace nad planem? Ponadto radny zapytał o sprawę wieży telefonii komórkowej przy ul. Krętej, czy coś się dzieje w tym zakresie? Radny zwrócił też uwagę na oblodzenie w rejonie ulicy Przecznica, gdzie prawdopodobnie zablokowana jest studzienka na końcu lasu, a także zapytał o lampę, która nie działa od 4 lat.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że na podstawie spisanych pytań, zostaną sporządzone odpowiedzi i dostarczone w późniejszym terminie.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę na zimowe utrzymanie dróg, w szczególności ulic Wysokiej i Jarosławskiej, zapytał czy ktoś sprawdza, jak jest to wykonane.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że zgłoszenia są monitorowane, są 4 osoby zajmujące się sprawdzaniem realizacji umowy, także w dni świąteczne.
Wobec kolejnych uwag odnośnie zimowego utrzymania dróg, przewodniczący Komisji Marek Barłóg poprosił o większą kontrolę i dbałość o miejsca newralgiczne, takie jak wyjazdy na ulicę Wysoką.
Radny Krzysztof Jopek poruszył temat odśnieżania ulicy bocznej od Czarnieckiego, gdzie nie są uregulowane sprawy własności, a właściciel jednej z posesji nie zgadza się na odśnieżanie uniemożliwiając przejazd niektórym mieszkańcom.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że przed wigilią ulica została odśnieżona niejako przez pomyłkę, a w Urzędzie można zapoznać się z dokumentacja dotyczącą sporu mieszkańców.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że jest dużo takich bocznych ulic i nie są one odśnieżane, jednak gdy mieszkańcy zgłaszają, że sytuacja jest już bardzo trudna, wtedy miasto interweniuje.
W związku z pytaniem przewodniczącego Komisji, pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że sytuacja związana z poczekalnią na dworcu w Puszczykówku jest trudna, ponieważ miasto nie uzyskuje odpowiedzi na pisma, brak inicjatywy po przeciwnej stronie, odbiór budynku po remoncie przewidziany jest w okresie międzyświątecznym i tylko tyle informacji uzyskano z kolei.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg o godz. 20.00 zamknął posiedzenie Komisji.