2012

Protokół nr 17/12z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 10 grudnia 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 17/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 10 grudnia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB-0012-2.17.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.15
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie:
- w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8,
- w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
 
 
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji i stwierdził quorum - obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Zmiana porządku obrad przez przewodniczącego.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
Druk nr 193. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Działkowej.
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały i wyjaśnił, że dotychczasowi dzierżawcy nie byli zainteresowani wykupem działki.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 6 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymuję się" - 0.
 
Na posiedzenie przybył wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która omówiła wątpliwości związane z wielkością działek i wyjaśniła, że zagrożenie wynikające z tytułu obniżenia wielkości działek o 100 metrow jest niewielkie, było także konsultowane z KUA, ktora wyraziła pozytywną opinię.
Pani Stempniak wyjaśniła też, że częściowo uwzględniono wniosek firmy Towago (nie można całości ze względu na niezgodność ze studium.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zapisu, aby działki miały po 900 m2.
Wynik głosowania: "za" - 6 głosów, "przeciw" - 0 głosów, "wstrzymuję się" - 1.
 
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2013.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby przedstawiono poszczególne działy budżetu.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak omówiła zagadnienia związane z promocją miasta i wirtualny spacer, dodała również, że ten sposób promowania miasta wymaga zwiększenia w budżecie o 12000 zł.
 
Po krótkiej dyskusji przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zwiększeniem o 12000 zł w dziale promocja.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów. Jednogłośnie.
 
Następnie omówiono koszt druku Echa Puszczykowa, a także warianty druku stron Rady Miasta.
Skarbnik dodał, że bezpiecznie byłoby zabezpieczyć dodatkowe 5000 zł na ten cel.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zwiększenia o 5000 zł.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów. Jednogłośnie.
 
Następnie dyskutowano o dotacjach na prace konserwatorskie, m.in. omówiono sprawę wniosku pani Katarzyny Bekasiak w sprawie dworca. Postanowiono jednak nie zmieniać dotychczasowych zapisów ujętych w projekcie budżetu.
 
Po wyczerpaniu dyskusji, przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu budżetu w przedstawionym zakresie.
Wynik głosowania: "za"- 9 głosów. Jednogłośnie.
 
Pani Katarzyna Bekasiak poinformowała, że dotychczasowa działalność Atrium została zakończona i 8 stycznia o godz. 13.00 odbędzie się uroczyste otwarcie Rezydencji Seniora Puszczykowo.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektuw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
Podczas dyskusji rozważano różne możliwości zabudowy terenu.
Pani Alina Stempniak podsumowała, że plan pozostaje w podziale na dwie części z przeznaczeniem na wille miejskie.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg wniósł, aby na kolejne posiedzenie Komisji przygotować spójną koncepcję.
 
Głos zabrała też mieszkanka pani Maria Paprocka, która zawnioskowała, aby Rada debatując nad przeznaczeniem uwzględniła, że na tym terenie jest zabudowa mieszkaniowa, domy jednorodzinne, nie ma produkcji, ani usług. Pani Paprocka dodała, że oczekiwaniem mieszkańców jest przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową ale nie trzykondygnacyjne, tylko małe działki i bez usług i zabudowa nie wykraczająca wysokością ponad istniejące domy.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan zwróciła uwagę, że od lat 60-tch na terenie prowadzona jest działalność gospodarcza i teren nigdy nie był przeznaczony tylko na cele mieszkaniowe.
 
Na zakończenie dyskusji przyjęto, że będzie ona kontynuowana po przedstawieniu przez urząd dalszej koncepcji.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 196. Projekt uchwały w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie umorzenia Miastu Puszczykowo części zaciągniętej pożyczkiw kwocie 125.000 zł istnieje konieczność przedłożenia do Funduszu uchwały Rady Miasta w sprawie przeznaczenia ww. środków na przedsięwzięcie proekologiczne.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 9 głosów. Jednogłośnie.
 
Druk nr 194. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że zmiana wynika m.in. z wprowadzenia podatku od nieruchomości oraz zmniejszenia deficytu.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 9 głosów. Jednogłośnie.
 
Druk nr 195. Projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w związku ze zmniejszeniem deficytu i dostosowaniem danych do budżetu konieczna jest aktualizacja uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 9 głosów. Jednogłośnie.
 
Następnie przewodnicząc Rady Zbigniew Czyż przedstawił projekt planu pracy Rady na 2013 rok.
 
Wobec braku uwag, przewodnicząc Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 9 głosów. Jednogłośnie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że możliwe jest zwiększenie ilości kursów autobusów na Stare Puszczykowo, przewoźnik zgodził się pod warunkiem dopłaty. Kursy byłyby o godz. 7.00 i 15.00, kwota to około 1300-1400 miesięcznie i jeśli Komisja zatwierdzi, to wtedy będzie autopoprawka do budżetu.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w powyższej sprawie.
Wynik głosowania: "za" - 9 głosów. Jednogłośnie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że pojawiła się możliwość wykupu budynku w centrum rynku, właściciel pyta, czy miasto jest tym zainteresowane.
Wiceburmistrz dodał, że przeanalizowano, czy budynek byłby potrzebny i uznano, że tak. Nieoficjalnie, wstępnie cena zakupu to około 700 tys. zł, ponadto dodał, że powstał pomysł, aby odstapić od rozbudowy szkoły podstawowej nr 1, ponieważ w budynku jest około 300 m2 powierzchni bez ścian działowych i instalacji, można więc go dostosować do potrzeb i np. przenieść tam księgozbiór biblioteki, a budynek tzw. starej szkoły przeznaczyć na cele edukacyjne szkoły podstawowej nr 1. Wiceburmistrz dodał, że przeniesienie biblioteki do nowego budynku byłoby korzystne, ponieważ znalazłaby się ona w centrum miasta, ponadto można rozważyć umieszczenie tam także siedziby straży miejskiej i pomieszczenia dla organizacji pozarządowych oraz docelowo Centrum Eko-info. Wiceburmistrz wyjaśnił również, że na rozbudowę szkoły przyto kwotę 1.400 tys. zł i po odstąpieniu od rozbudowy wystarczyłoby to na zakup oraz dostosowanie budynku do potrzeb, ponadto płatność odbywałaby się w dwóch ratach.
Wiceburmistrz wyjaśnił również, że dalsze rozmowy są możliwe po wyrażeniu pozytywnej opinii ze strony Rady, wtedy też moznaby zapoznać się z opinią dyrekcji szkoły podstawowej i biblioteki.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zauważył, że pomysł jest warty rozważenia, zaproponował też, aby  przedstawić sprawę w dniu następnym na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  oraz wspólnie zapoznać się ze stanowiskiem  dyrekcji szkoły podstawowej i biblioteki.
 
Wiceburmistrz dodał, że przedstawienie tematu zostało zaplanowane na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, ale chciano poznać też opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Radny Piotr Bekas dodał, że pomysł jest dobry, jednak trzeba przeanalizować wiele rzeczy np. rozwiązać problem ewentualnej komunikacji w budynku starej szkoły i oddzielenia uczniow od osób odwiedzających Centrum Animacji Kultury.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz również wyraził opinię pozytywną, zwracając uwagę, że bardzo korzystne jest rozłożenie płatności na dwie raty.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg zapytał, czy jest ktoś przeciwny temu rozwiązaniu. W związku z brakiem głosów sprzeciwu, przewodniczący Komisji stwierdził, iż opinia jest pozytywna.
 
Radny Piotr Bekas zapytał o harmonogram odśnieżania ulic, ponieważ ich stan nie jest wystarczający.
 
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że plan jest określony, ze szczegółami można się zapoznać w urzędzie, ulice boczne nie są sypane solą.
 
Radni zwrócili uwagę, aby kontrolować skład mieszanki soli i piasku wysypywanej przez firmę.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg zakończył posiedzenie o godzinie 20.15.
 
 
 

Protokół nr 16/12z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniach 27 listopada i 2 grudnia 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 16/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 27 listopada 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.16.12
 
Godz. rozpoczęcia: 16.40
Godz. zakończenia: 16.50
 
Tematy:
1.    Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie włączenia w granice WPN działek położonych w granicach administracyjnych miasta Puszczykowa, arkusze 1 i 2 według załącznika graficznego.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji i stwierdził quorum - obecnych 6 radnych (nieobecni radni: Andrzej Dettloff, Janusz Szafarkiewicz, Paweł Rochowiak).
 
Radny Piotr Bekas zaproponował, aby w treści oświadczenia użyć sformułowania "wyraża sprzeciw", jednak po dyskusji na ten temat wycofał swój wniosek.
 
Wobec braku innych uwag, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem oświadczenia ws. włączenia w granice WPN działek położonych w granicach administracyjnych miasta Puszczykowa, arkusze 1 i 2 według załącznika graficznego.
Wynik głosowania: "za" - 6 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt oświadczenia został przyjęty jednogłośnie.
 
 
O godz. 16.50 Przewodniczący Marek Barłóg przerwał posiedzenie Komisji, informując że będzie ono kontynuowane w dniu 3 grudnia 2012 r.
 
 
Kontynuacja posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
z dnia 27 listopada 2012 r.,
które odbyło się 3 grudnia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.30
 
Tematy:
 1. Prace nad projektem budżetu na 2013 rok.
 2. Sprawy bieżące.
 
W dniu 3 grudnia 2012 r. o godz. 17.00 Przewodniczący Marek Barłóg wznowił obrady, stwierdzając quorum - obecnych 9 radnych.
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż, który powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 19 listopada br.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Głos zabrał pan Andrzej Skuza, który ponownie poruszył sprawę dot. propozycji zamiany działek.
 
Następnie poruszono kwestię projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8.
 
Ad 1. Prace nad projektem budżetu na 2013 rok.
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał opinie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji Kultury i Sportu w sprawie projektu budżetu (obie opinie stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że nie wpłynęły propozycje poprawek od radnych ani komisji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił kwoty jakie zostały uwzględnione w projekcie budżetu w odniesieniu do złożonych wniosków:
- 7 tys. zł dla policji,
- dla OSP - 10 tys. zł (ekwiwalenty za akcje pożarnicze i szkolenia), 4 tys. zł (ubezpieczenie), 15 tys. zł (dotacja na zapewnienie gotowości bojowej),
- 30 tys. zł na remont obiektów zabytkowych.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że po konsultacjach z radnymi proponuje się zabezpieczenie 30 tys. zł na obsługę prawną Rady oraz 30 tys. zł na stronę internetową Rady.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił kwoty jakie zostały uwzględnione w projekcie budżetu:
- przewidziano środki na dodatkowe 4 strony do "Echa Puszczykowa" (na publikacje Rady),
- ws. obsługi prawnej zabezpieczono dodatkowo 20 tys. zł na wynagrodzeniach osobowych (kolejne umowy cywilno-prawne nie mogą być podpisywane, chyba że w drodze przetargu),
- ws. strony internetowej proponuje się w wykonać podstronę na stronie miasta.
                                                                                        
Podjęto dyskusję nt. formy zapewnienia dodatkowej obsługi prawnej.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża o przesunięcie kwoty 20 tys. zł z obsługi Urzędu na paragrafy dot. Rady Miasta z przeznaczeniem na opinie i konsultacje.
Wynik głosowania: "za" - 9 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Następnie Komisja dyskutowała nad środkami przeznaczonymi dla OSP Puszczykowo (w dyskusji uczestniczył także prezes OSP Gniewko Niedbała).  
 
Radny Paweł Rochowiak złożył wniosek o zwiększenie środków dla OSP do 40 tys. zł na szkolenia medyczne i zakup sprzętu medycznego.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem o zwiększenie środków dla OSP do 40 tys. zł na szkolenia medyczne i zakup sprzętu medycznego.
Wynik głosowania: "za" - 1 głos, "przeciw" - 7 głosów, "wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek został odrzucony.
 
Następnie Komisja dyskutowana nad pozostałymi zapisami projektu budżetu.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zapowiedział, że omawianie i opiniowanie projektu budżetu będzie kontynuowane podczas kolejnego posiedzenia.
 
O godz. 19.30 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 15/12z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 19 listopada 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 15/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 19 listopada 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.15.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 21.00
 
Tematy:
 1. Prezentacja projektu budżetu na 2013 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej,
zmiany uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej,
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
zamiany gruntów,
rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
przekazania do nieodpłatnego użytkowania na okres 25 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej 11,
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 1. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji i stwierdził quorum (obecnych 6 radnych; nieobecny radny Janusz Szafarkiewicz; chwilowy brak radnych: Krzysztofa Jopka, Andrzeja Dettloffa).
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 184 - ws. zamiany gruntów.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zamiana miałby odbyć się w sposób bezgotówkowy.
 
Do obradujących dołączyli radni: Andrzej Dettloff i Krzysztof Jopek (obecnych 8 radnych).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Druk nr 184 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Druk nr 185 - ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
W trakcie dyskusji nad ww. projektem uchwały złożono wniosek, aby:
- zapis o przeznaczeniu terenu umieścić również w treści projektu uchwały (a nie tylko w uzasadnieniu),
- mapa terenu była załącznikiem do uchwały,
- umieścić zapis, że okres dzierżawy nie będzie dłuższy niż 30 lat.
 
Następnie Komisja dyskutowała nad zapisami projektu umowy dzierżawy terenu byłego MOSiR-u.
 
O godz. 17.46 posiedzenie opuścił radny Zbigniew Czyż (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący Marek Barłóg wyraził zaniepokojenie długością czasu dzierżawy i z tego powodu będzie głosował przeciwko omawianemu projektowi uchwały.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nad treścią umowy trwały długie negocjacje i starano się jak najlepiej zabezpieczyć interes miasta. Skarbnik zwrócił się z prośbą do radnych o przesyłanie uwag do projektu umowy. 
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad omawianym projektem uchwały, z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek.
Wynik głosowania: "za" - 5 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 2 głosy.
Druk nr 185 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Druk nr 188 - ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Radny Piotr Bekas stwierdził, że nieruchomość, o której mowa w projekcie uchwały nie jest miastu potrzebna.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 0, "przeciw" - 5 przeciw, "wstrzymało się" - 2 głosy.
Druk nr 188 został zaopiniowany negatywnie.
 
Druk nr 189 - wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (dot. dz. nr 393).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Druk nr 189 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Druk nr 190 - wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (dot. dz. nr 392).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 4 głosy, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 3 głosy.
Druk nr 190 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Druk nr 186 - uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Druk nr 186 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Na posiedzenie Komisji powrócił radny Zbigniew Czyż (obecnych 8 radnych).
 
Ad 1. Prezentacja projektu budżetu na 2013 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informację o wykonaniu budżetu w III kwartale 2012 roku oraz odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał - kontynuacja.
 
Druk nr 192 - ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały i odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Druk nr 192 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Druk nr 191 - ws. zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Druk nr 191 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Ad 1. Prezentacja projektu budżetu na 2013 rok - kontynuacja.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił merytoryczne założenia projektu budżetu na 2013 rok i odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał - kontynuacja.
Druk nr 187 - ws. przekazania do nieodpłatnego użytkowania na okres 25 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej 11.
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że ww. projekt uchwały został przedłożony przez mieszkańców w ramach inicjatywy uchwałodawczej. Powyższy projekt został zaopiniowany przez Burmistrza oraz kancelarię prawną.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Wynik głosowania: "za" -0, "przeciw" - 7 głosów, "wstrzymało się" - 1 głos.
Druk nr 187 został zaopiniowany negatywnie.
 
Ad 3. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców.
Komisja rozpatrzyła następujące wnioski:
- pismo p. Pukańskiego
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił Burmistrza o pisemne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak zobowiązała się przygotować projekt oświadczenia w powyższej sprawie.
 
- pismo p. Heydel (przełożone na kolejne posiedzenie),
- pismo ze Stowarzyszenia Kulturalnego im. Praksedy Lemańskiej (przełożone na kolejne posiedzenie).
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radni zwrócili się m.in. o przekazanie im projektu zatoki autobusowej przy ul. Kraszewskiego oraz informacji nt. wirtualnego "Spaceru po mieście".
 
O godz. 21.00 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 13/12z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 1 października 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 13/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 1 października 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB-0012-2.13.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.50
 
Tematy:
 1. Omówienie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie:
 • w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Przecznicy, Klasztornej i Bukowej,
 • w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1.
 1. Prace nad budżetem Miasta na 2013 rok.
 2. Zapoznanie z projektem uchwały ws. podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji i stwierdził quorum - obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie.
 • Druk nr 163c – projekt uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1.
Przewodniczący Marek Barłóg przypomniał, że powyższy projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad poprzedniej sesji.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak powiedziała, że przejrzała równolegle przygotowywane plany i w 3 na 5 są zapisy dot. kanalizacji deszczowej.
Radny Piotr Bekas powiedział, że w przypadku planów, które obejmują części miasta, gdzie występuje wysoka woda, powinno się stosować zapisy o odprowadzaniu wód do kanalizacji deszczowej.
Sekretarz Maciej Dettlaff zauważył, że wszystkie drogi objęte omawianym planem są już utwardzone.
W związku z powyższym radny Piotr Bekas wycofał swój wniosek, który złożył podczas sesji oraz zaproponował pozostawienie pierwotnego zapisu.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak powiedziała, że w ramach autopoprawki uzupełni zapis §19 ust. 1 pkt 2 o dodanie wyrazów „z terenu komunikacji publicznej”.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1, z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0 (radny Zbigniew Czyż nie wziął udziału w głosowaniu).
Ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Przecznicy, Klasztornej i Bukowej.
Projektant planu pani Maria Mielcarek omówiła ww. projekt oraz rysunek planu.
Następnie pani Maria Mielcarek odpowiedziała na pytania radnych.
W trakcie dyskusji, radni zwrócili się z prośbą o przygotowanie opinii prawnej w sprawie statusu dróg wewnętrznych.
 
Ad 3. Zapoznanie z projektem uchwały ws. podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały i dwie wersje podziału miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze.
Radni podjęli dyskusję nad dwoma możliwymi wersjami podziału terenu Puszczykówka na okręgi.
Radni Piotr BekasMarek Barłóg opowiedzieli się za wersją nr 1, natomiast radni Andrzej DettloffJanusz Szafarkiewicz za wersją nr 2.
Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Komisji radni zdecydują, która wersja podziału ma zastać przedłożona na sesję.
 
Ad 2. Prace nad budżetem Miasta na 2013 rok.
Odpowiadając na pytania radnych, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że planuje się przeznaczyć ok. 3,5 – 4 mln zł na inwestycje oraz że informację z Ministerstwa Finansów o wysokości wpływów gminy otrzymują zazwyczaj ok. 15 – 20 października.
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał jak bardzo pilna jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sprawa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 była szeroko omawiana podczas posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, która opowiedziała się za przystąpieniem do rozbudowy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeszcze w tym tygodniu przekaże radnym zapotrzebowanie (z uwzględnieniem roczników) na sale w poszczególnych szkołach.
Następnie rozmawiano na temat wniosku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 ws. zasypania obiektu znajdującego się na terenie szkoły, który może powodować niebezpieczeństwo.
O godz. 19.10 posiedzenie opuścił radny Andrzej Dettloff (obecnych 8 radnych).
Następnie Komisja rozpatrzyła pismo Burmistrza Miasta ws. rozpatrzenia wniosku pp. Lalek (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił powyższą sprawę.
Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie pytając kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pp. Lalek o przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B”.
Wynik głosowania: „za” - 0 głosów, „przeciw” - 8 głosów, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B” został zaopiniowany jednogłośnie negatywnie.
Następnie Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad poparciem dla wniosku Przewodniczącej Komisji Edukacji Kultury i Sportu o zlecenie kolejnej opinii prawnej w sprawie przeprowadzonego konkursu na dyrektora szkoły.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Komisja opowiedziała się za zleceniem kolejnej opinii prawnej w sprawie przeprowadzonego konkursu na dyrektora szkoły.
 
O godz. 19.50 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 12/12z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 17 września 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 12/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 17 września 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB-0012-2.12.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 21.40
 
Tematy:
 
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej,
- zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku,
- zmiany uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- aplikowania Miasta Puszczykowa o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (…) - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych",
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej - część A 1,
- zmiany uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
2.    Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji i stwierdził quorum - obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 163a. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej - część A 1.
Na prośbę Przewodniczącego komisji Marka Barłoga, projektantka planu Pani Agata Marciniak omówiła zapisy ww. projektu planu oraz odpowiedziała na pytania radnych i gości.
Poruszono m.in. kwestię odlesienia terenu w okolicy dawnego kina a także wielkość działek i sposób odwodnienia.
Radni dyskutowali też nad możliwością doprowadzenia drogi do jednej z działęk, wyjaśniono, że może ona zostać wytyczona na zasadzie służebności.
 
Wobec wyczerpania dyskusji, Przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 1 głos, "wstrzymuję się" - 1 głos.
 
Druk nr 172. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że uchwała doczy objęcia planem jeszcze jednej działki.
 
Przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 9 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymuję się" - 0.
 
Druk nr 170. Projekt uchwały w sprawie aplikowania Miasta Puszczykowa o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że złożono wniosek o dofinansowanie projektu, środki przyznano, ale konieczne jest podjęcie uchwały intencyjnej. Skarbnik dodał, że jest to kontynuacja programu "W stronę aktywności" obejmuje zajęcia dla uczniów obu szkół.
 
Przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 9 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymuję się" - 0.
 
Ad 2. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto Skarnik odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Druk nr 176. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący komisji Marek Barłóg wyjaśnił, że projekt uchwały powtórnie wywołano na jego wniosek, wcześniej był to druk nr 122, teraz nr 176. Przewodniczący dodał, że padla obietnica powtórnego rozpatrzenia po absolutorium i z tego względu fomalnych wnosi o rozpatrzenie projektu uchwały na sesji.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż dodał, że od kilkiu dni obowiązuje nowy statut, projekt nie został wciągnięty w obrady sesji, można poszerzyć, ale formalnie nie jest to projekt kompletny.
 
Następnie dyskutowano nad względami formalymi wprowadzeni projektu uchwały do porządku obrad sesji.
 
O godz. 18.50 Przewodniczący komisji zarządził 15 minut przerwy.
 
W dalszej części posiedzenia powrócono do dyskusji.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewocz zawnioskował o wprowadzenie projektu uchwały na październikową sesję.
 
Przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania wniosku.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 1 głos, "wstrzymuję się" - 0 głosów. Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż nie brał udziału w głosowaniu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał. Ciąg dalszy.
Druk nr 173a. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały i przedstawił konieczne do wprowadzenia zmiany a także odpowiedział na pytania radnych.
 
Radni dyskutowali także o możliwości rozbudowy szkoły podstawowej nr 1 oraz uruchomienia lodowiska.
 
Radny Władysław Hetman złożył wniosek, aby w związku z ograniczonymi środkami, zaniechać uruchamiania lodowiska, a środki przeznaczyć na rozbudowę szkoły podstawowej nr 1.
 
Przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zdjęcia rezygnacji z uruchamiania lodowiska.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 0 głos, "wstrzymuję się" - 2 głosy.
 
Po omówieniu wszystkich zmian, Przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0 głos, "wstrzymuję się" - 1 głos.
 
Druk nr 174a. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił konieczne zmiany wynikające z poprawek w uchwale budżetowej.
 
Członkowie komisji zadecydowali, aby ze względu na późną porę nie omawiać projektu uchwały i zostawić to bezpośrednio na sesję.
 
Druk nr 171. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały i wyjaśnił, że kredyt w tej wysokości jest zapisany w budżecie miasta a zaciągany kredyt ma zostać przeznaczony na spłatę długu.
 
Podczas dyskusji Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zawnioskował o  zmniejszenie kwoty zaciąganego kredytu do 1 mln zł.
Przewodnicząc komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie ww. wniosku.
Wynik głosowania: "za" - 1 głos, "przeciw" - 0 głos, "wstrzymuję się" - 8 głosów.
 
Następnie Przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 5 głosów, "przeciw" - 0 głos, "wstrzymuję się" - 5 głosów.
 
Druk nr 169. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały, wyjaśnił też, że zwiększenie stawki podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji, czyli urealnienie stawki podatków, pozwoli na wzrost dochodów miasta o 130 tys. zł. Ponadto skarbnik zaapelował o przyjęcie zasady corocznych podwyżek o stopień inflacji, co pozwoli uniknąć konieczność podniesienia stawki, np. po 5 latach o pięciokrotność.
Radni podczas dyskusji przywołali wcześniejsze wnioski o niepodnoszenie podatków, zwrócili także uwagę na coraz częstsze zamykanie małych firm.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 0 głosów, "przeciw" - 5 głos, "wstrzymuję się" - 3 głosów. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Odpowiadając na pytania radnych, Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w 2013 roku odbędzie się remont budynku przychodni i budynku komunalnego w Niwce, gdzie będą przeniesieni mieszkańcy z budynku przy ul. Poznańskiej 26.
 
O godzinie 21.40 Przewodniczący Komisji Marek Barłóg zamknął posiedzenie.

Projekt protokołu nr 11/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 23 lipca 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 11/12
posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 23 lipca 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.11.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.20
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
Zastępca przewodniczącego: Paweł Rochowiak
Członkowie:
- Piotr Bekas – nieobecny
- Zbigniew Czyż – nieobecny
- Andrzej Dettloff
- Bogumiła Dolska
- Władysław Hetman
- Krzysztof Jopek
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy posiedzenia:
 1. Zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5,
- terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1,
- w Puszczykowie w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Przecznicy, Klasztornej i Bukowej.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Ad 3. Sprawy bieżące.
Głos zabrał pan Andrzej Skuza, który odniósł się do złożonego pisma, prosząc o przyłączenie wskazanego terenu do Wielkopolskiego Parku Narodowego, który zaproponował mieszkańcom w zamian inne działki, takie które będą mogli odsprzedać.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg odpowiedział, że po wysłuchaniu argumentów przedstawionych przez Burmistrza, Komisja stwierdziła, iż w związku z niewiadomą sytuacją związaną z drogą nr 430 oraz problemem z odprowadzeniem wód opadowych, wydaje w tej sprawie opinię negatywną.
Ad 1. Zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk 167. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 190/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił informacje nt. angażu dyrektora w Gimnazjum nr 2, wyjaśnił też, że zmiana w uchwale dotyczy jednego paragrafu.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg poinformował, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną, wyraził też zdanie członków Komisji, iż nie mają oni uwag do projektu uchwały i nie wnoszą sprzeciwu.
Druk 165. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa przy ulicy Gwarnej.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że uchwała dotyczy trzech małych działek o łącznej powierzchni około 55m2, dodał też, że podjęcie uchwały ma cel porządkowy.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów – jednogłośnie.
Druk 164. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Radni dyskutowali nt. rysunku, zwrócono uwagę, aby w przy następnych planach przewidywać dojście do lasu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy wiadomo już dlaczego WPN zakazał kąpieli w jeziorze Jarosławieckim?
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że WPN przedstawia szereg ustaw, głównie iż nowelizacja przepisów nie przyzwala na użytkowanie kąpieliska na terenach parku.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów – jednogłośnie.
Druk 163. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1.
Pani Alina Stempniak omówiła zmiany zapisów związane ze zmianami w przepisach i skonsultowane z projektantką.
Następnie podjęto kwestię ograniczenia powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą. Pan Wapniarski zwrócił uwagę na problem, jaki pojawia się w przypadku zmiany funkcji w już istniejącym obiekcie.
Pani Alina Stempniak poinformowała, że poprawki zostaną naniesione.
Radny Paweł Rochowiak podkreślił, że chodzi o ograniczenie powierzchni sprzedaży, aby nie przekraczała 200m2.
Pani Alina Stempniak poprosiła o jasne sformułowanie odnośnie ewentualnego powstania na tym terenie marketu.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg powiedział, że wielokrotnie było to już powtarzane i radni nie chcą marketu w tym miejscu. Odnośnie projektu uchwały, uzyskał on pozytywną opinię Komisji.
Dyskusja nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B.
Mieszkańcy wyrazili zaniepokojenie możliwością zwiększenia intensywności zabudowy, handlu i ruchu samochodowego.
Radny Paweł Rochowiak wyraził opinię, że chodzi o pogodzenie wszystkich racji, ale jego zdaniem to miejsce ma predyspozycję do stania się małym centrum handlowo mieszkaniowym.
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że urząd czeka na decyzję radnych, do której części planu miasto ma przystąpić.
Radni wyrazili opinię, że zasadne jest zajęcie się całością planu.
Druk 168. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił założenia dochodów i wydatków m.in. poinformował, że do dochodów należy wprowadzić 221 tys. zł na modernizację budynku na Niwce, który ma zostać przeznaczony na mieszkania komunalne, gdzie uzyskano 40% dofinansowania.
Następnie dyskutowano nad wyborem wersji prac, jakie zostaną przeprowadzone w sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1, m.in. rozważano możliwość etapowości prac.
Po krótkiej dyskusji radni zdecydowali, że w pierwszym etapie należy wykonać remont dachu, wzmocnienie fundamentów, naprawę ścian, wymianę okien i drzwi. W kolejnym etapie ma zostać przeprowadzona termomodernizacja.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie takiego podziału prac. Wynik głosowania – 7 głosów „za” - jednogłośnie.
Następnie przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował następnie, że jako wniosek do budżetu wpłynęła prośba Ochotniczej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupu umundurowania, gdzie udział miasta wyniósłby 20%, a udział Urzędu Marszałkowskiego 80%.
Radni zwrócili uwagę, że nie ma możliwości przeznaczenia kolejnych środków dla OSP.
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg zapytał o stan prac nad planem zagospodarowania dla rejonu ulic Poznańska/Wysoka.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że projekt był już opiniowany, Rada jesienią wycofała z sesji z prośbą o odlesienie. Ponadto w całym planie nic się nie zmieniło, uzyskano zgodę od Marszałka i od WPN, ale jest to nowa wersja i musi zostać wyłożona, więc we wrześniu plan powinien być do uchwalenia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, miasto musi wskazać przynajmniej jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i jako taki punkt wstępnie wskazano teren w pobliżu Eko-Rondo. Wiceburmistrz zaznaczył, że czy będzie on spełniał wymogi i mógł zaistnieć, okaże się kiedy zostaną przygotowane szczegółowe dokumenty w tej sprawie związane z pozwoleniem na budowę.
Wiceburmistrz dodał, że nie wiadomo, kto będzie obsługiwał miasto, ponieważ przetarg na zbiórkę odpadów ogłosi SELEKT.
Następnie poruszono temat ewentualnej sprzedaży terenu, na którym znajdują się rury Aquanetu.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg zwrócił uwagę, że sprzedaż byłaby przedwczesna i należy się wstrzymać. Członkowie Komisji wyrazili to samo zdanie przez aklamację.
Następnie pan Waldemar Luther poinformował, że w sprawie ul. Grzybowej uzyskano odpowiedź WPN, że podtrzymują wcześniejsze stanowisko, wobec czego brak możliwości umożliwienia dojazdu, zmiana może nastąpić w przypadku braku innych rozwiązań i korzystnej analizie przyrodniczej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, aby zadbać o estetykę gablot, w których są wywieszane informacje dla mieszkańców.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że została już podpisana umowa zlecenie na utrzymanie gablot i od teraz będą one na bieżąco uzupełniane i utrzymywane w porządku.
Radny Paweł Rochowiak zapytał o kosze na śmieci na odcinku od dworca do szpitala.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie wszędzie można uzupełnić, ponieważ pewne kosze były likwidowane ze względu na podrzucanie śmieci komunalnych.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg o godz. 20.20 zamknął posiedzenie.
5

Protokół nr 9/12z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 11 czerwca 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 9/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 11 czerwca 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB-0012-2.9.12
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.20
 
Tematy:
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2011 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu,
- zmian w uchwale budżetowej,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2011 rok,
- absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2011 rok.
 1. Sprawy bieżące.
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 149a – ws. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/13 i 1576/18.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z sugestią z poprzedniej sesji skorygowany został zapis dotyczący powierzchni działki.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/13 i 1576/18.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 149a został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 158 - ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2011 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2011 rok.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 158 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 159 – ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2011 rok.
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że w dniu dzisiejszym Komisja otrzymała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odnosząc się do zarzutu RIO, powiedział, że Komisja zapoznała się z sprawozdaniem o stanie mienia, tylko przez przeoczenie nie zostało to wpisane we wniosku Komisji. Zdaniem Przewodniczącego Piotra Bekasa istotnym faktem był brak uchwały ws. obligacji oraz zaznaczył, że Komisja Rewizyjna nie otrzymała pisma, które Burmistrz skierował do RIO. Zgodnie z opinią radcy prawnego powinna zostać przyjęta uchwała ws. obligacji. Ponadto Przewodniczący Piotr Bekas uważa, że należy zachowywać właściwą dbałość o mienie miasta (dokonywać kontroli np. w bibliotece i innych jednostkach, rzetelnie prowadzić inwestycje).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że pismo Burmistrza do RIO zostanie przesłane Radzie oraz dodał, że zostało ono wystosowane, ze względu na uwagę Komisji Rewizyjnej odnośnie obligacji zawartą we wniosku absolutoryjnym.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o przesłanie Radzie zarządzenia Burmistrza dotyczącego obligacji.
Podsumowując dyskusję, Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu 2011 i wnioskuje o udzielenie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas potwierdził słowa przedmówcy, ale zaznaczył, że Komisja nie ze wszystkim się zagadza.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2011 rok.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 159 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 160 – ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, omawiając dochody i wydatki.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że największe nakłady planuje się przeznaczyć na budowę dróg: Śląskiej i Środkowej oraz chodnika na ul. Jaskółczej. Skarbnik dodał, że podczas jutrzejszego posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu ma zostać podjęta decyzja co do przeznaczenia środków na stworzenie sali do przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1.
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że ul. Ks. Posadzego ma 12 lat i tylko jedną warstwę masy bitumicznej, dlatego należy przeprowadzić jej remont (nałożyć nakładkę bitumiczną). Ulica Śląska jest najwyżej w rankingu dróg przewidzianych do utwardzenia, ale ze względów technicznych należy ją budować razem z ul. Środkową.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan podała orientacyjne koszty budowy ulic:
 • ul. Śląska i Środkowa – ok. 1 mln zł,
 • remont ul. Ks. Posadzego – ok. 150-200 tys. zł,
 • chodnik przy ul. Jaskółczej – ok. 100 tys. zł.
Radny Piotr Bekas zapytał o źródło finansowania inwestycji.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że źródłem finansowania mają być wolne środki z lat ubiegłych. Następnie dodał, że z wolnych środków nie finansuje się inwestycji, które nie zostały zapisane w wydatkach. Wolą Burmistrza jest, żeby bez zwiększania długu sfinansować budowę 1 ulicy.
Odpowiadając na wątpliwości radnych, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeśli 1,1 mln zł nie zostanie przeznaczony na inwestycje, wówczas zostanie przekazany na spłatę długu, przez co dług miasta się zmniejszy.
Radny Andrzej Dettloff zapytał o wysokość dochodów z PIT-u.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że po 5 miesiącach 2012 roku widać, że wykonanie dochodów z PIT-u w wysokości 15,5 mln zł jest realne. Za 5 miesięcy 2012 roku zostało zrealizowanych o 900 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż stwierdził, że mądrze byłoby zrezygnować z budowy ulic Śląskiej i Środkowej, by te środki przeznaczyć na zmniejszenie deficytu. Wówczas osiągnięta zostanie równowaga budżetowa.
Radny Piotr Bekas przychylił się do tego wniosku.
Radny Paweł Rochowiak stwierdził konieczność uporządkowania rankingu dróg oraz przygotowania rankingów remontów i chodników na co najmniej 2 lata.
Burmistrz Andrzej Balcerek zauważył, że pomimo iż w 2010 roku wydawało się, że miasto jest bardzo zadłużono, to jednak udało się sporo zrobić. Ustalenie nowego rankingu dróg byłoby trudne i rozciągnięte w czasie.
Przewodniczący Marek Barłóg podsumował dotychczasową dyskusję informując, że padł wniosek o zmniejszenie wydatków o 1.176.603 zł.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o zmniejszenie o kwotę ok. 1,1 mln zł wydatków w rozdziale 60016.
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 6 głosów.
Wniosek został przyjęty.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wnioskiem Komisji Edukacji Kultury i Sportu było, aby punkt EkoInfo działał bardziej intensywnie oraz również w weekendy. Dlatego konieczne jest zatrudnienie dodatkowej osoby do obsługi tego punktu.
Radny Paweł Rochowiak dodał, że intencją Komisji Edukacji Kultury i Sportu było, aby w roku jubileuszowym zwiększyć atrakcyjność punktu EkoInfo.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r., z uwzględnieniem przyjętej poprawki.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 160 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 161 – ws. zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ww. projekt należy wycofać, jeśli deficyt nie ulega zmianie.
Burmistrz Andrzej Balcerek przychylając się do wniosku Komisji, zdecydował o wycofaniu propozycji budowy ul. Śląskiej i Środkowej.
W związku z powyższym, Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że skoro ww. projekt uchwały zostaje wycofany, to nie ma potrzeby jego głosowania.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Komisja dyskutowała na temat:
 • wykorzystania miejskich billboardów,
 • przystani kajakowej,
 • terenu przy szpitalu (Komisja stwierdziła, że należy umożliwić parkowanie na tym terenie),
 • sprawy dzierżawy terenu byłego MOSiR-u,
 • sprawy wydania koncesji na sprzedaż alkoholu dla nowo powstającego sklepu przy ul. Dworcowej,
 • weryfikacji rankingu dróg,
 • wniosku OSP ws. wybudowania remizy – opinia Komisji i Burmistrza w tej sprawie jest negatywna (radni chcą poznać plany rozwoju OSP),
 • sprawę
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak zapytała czy projektowany plan dot. terenu Niwki ma pójść w kierunku tworzenie drogi publicznej od ul. Nadwarciańskiej do ul. Niwka Stara.
Komisja jednogłośnie przychyliła się do powyższego rozwiązania, przy założeniu odzyskania środków z opłat adiacenckich.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak poruszyła sprawę planu dot. ul. Słonecznej, gdzie okazało się, że szerokość ulicy wynosi 9 metrów, a płoty są ustawione w niewłaściwych miejscach (nakaz zmiany ich ustawienia może spowodować konieczność wypłaty odszkodowań dla mieszkańców).
Zdaniem Burmistrza Andrzeja Balcerka zapłaci się odszkodowanie, jeśli zajdzie taka konieczność, ale nie będziemy zwężać pasa drogowego.
Radny Piotr Bekas stwierdził, że nikt nie będzie przestawił ogrodzeń, dlatego najlepiej pozostać sytuację taką, jaka jest obecnie.
Po dyskusji nt. poszerzania pasa jezdni ul. Słonecznej (przesuwania płotów), Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja nie jest w stanie rozwiązać powyższej kwestii w dniu dzisiejszym.
 
O godz. 20.20 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 8/12z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 21 maja 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 8/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 21 maja 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB-0012-2.8.12
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 18.55
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów przedszkolom nr 1 i 3,
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 453/2 położonej w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka,
- wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości,
- obwodów szkół podstawowych i gimnazjów.
 1. Zapoznanie się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11.
 2. Zaopiniowanie projektu nowego Statutu Miasta.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych (chwilowa nieobecność radnego Krzysztofa Jopka, nieobecny radny Paweł Rochowiak; jest 7 radnych).
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 147 – ws. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że obsługa prawna zauważyła konieczność zmiany uchwały z 2010 roku (wsparcie inicjatywy może być tylko rzeczowe, a nie finansowe).
Odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Czyża, Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wpłynął wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa ws. budowy placu zabaw.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytania radnych dot. zasad realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 147 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 148 - ws. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części dz. nr 563/1.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały dot. przedłużenia dzierżawy dla przedszkola nr 1.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części dz. nr 563/1.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Druk nr 148 został zaopiniowany pozytywnie.
O godz. 17.30 do obradujących dołączył radny Krzysztof Jopek (obecnych 8 radnych).
 
 • Druk nr 149 – ws. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/13 i 1576/18.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały dot. przedłużenia dzierżawy dla przedszkola nr 3.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/13 i 1576/18.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 149 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Zapoznanie się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła dwa możliwe rozwiązania dot. ww. planu.
Obecny na spotkaniu pan Hubert Kulikowski (właściciel całości gruntu) wyraził gotowość do rozmów, żeby obie strony były zadowolone.
 
Cd. ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 150 - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 453/2 położonej w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00096792/.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 453/2 położonej w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00096792/.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 150 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 151 – ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że powyższy projekt uchwały intencyjnej rozpoczyna procedurę wykupu części terenu za Rynkiem, celem utworzenia drogi okalającej Rynek.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 151 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 152 - sieci szkół podstawowych i prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Puszczykowie oraz obwodów szkół podstawowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że obwody szkolne zostały uzupełnione o nowe ulice.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu nowego Statutu Miasta.
Komisja nie wniosła żadnych uwag do projektu nowego Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że nie do końca odpowiada mu sposób zagospodarowania zieleni w mieście i przypomniał, że kiedyś powstał pomysł zatrudnienia na pół etatu osoby odpowiedzialnej za obsadzanie zieleni.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do „Dni Puszczykowa” zieleń w mieście zostanie uporządkowana.
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odczytał odpowiedź WPN odnoście sprawy mieszkańców ul. Grzybowej.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że podczas meczów LAS-u Puszczykowo kibice spożywają alkohol.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wyjaśni tę sprawę.
 
Radny Zbigniew Czyż zapytał czy znana jest już kwota budowy ul. Langego.
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że koszt budowy ul. Langego wyniesie ok. 700 tys. zł.
Przewodniczący Marek Barłóg zaproponował, że podczas Dni Puszczykowa przygotować „stoisko”Rady Miasta, w którym dyżurowaliby radni.
 
O godz. 18.55 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 7/12 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 7/12
posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB-0012-2.7.12
Godz. rozpoczęcia: 17.15
Godz. zakończenia: 20.05
 
Tematy:
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych,
- współdziałania z Gminą Komorniki w zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
- zmian w uchwale budżetowej.
 1. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji i stwierdził quorum (obecnych 6 radnych).
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 137 – ws. powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja zapoznała się z ww. projektem uchwały, nie wnosząc żadnych uwag.
 • Druk nr 138 - ws. współdziałania z Gminą Komorniki w zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. współdziałania z Gminą Komorniki w zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0 (podczas głosowania na sali nieobecny był radny Piotr Bekas).
Druk nr 138 został zaopiniowany pozytywnie.
Do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak oraz powrócił radny Piotr Bekas. Na sali obecnych jest 7 radnych.
 • Projekt postanowienia ws. wyboru kandydata na członka Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w związku z rezygnacją radnej Małgorzaty Szczotki z pełnienia funkcji członka Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeba wybrać inną osobę spośród radnych.
Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował osobę radnego Marka Barłoga, ponieważ jego zadaniem, warto byłoby żeby w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego wszedł członek Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Marek Barłóg wstępnie wyraził zgodę na kandydowanie, jednak poprosił o opinię prawną czy członek komisji rewizyjnej może być jednocześnie członkiem miejskiej rady pożytku publicznego.
Następnie Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja zapoznała się z projektem ww. postanowienia.
 • Druk nr 140 – ws. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
Do obradujących dołączyli radni Janusz Szafarkiewicz i Andrzej Dettloff. Na sali obecnych jest 9 radnych.
Radny Piotr Bekas zaproponował, żeby wykreślić wyraz „dwóch” w treści projektu uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 140 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 141 – ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos (jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu).
Druk nr 140 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Druk nr 142 – projekt uchwały ws. zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Miasto Puszczykowo jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Sekretarz Maciej Dettlaff i Skarbnik Piotr Łoździn omówili ww. projekt uchwały oraz odpowiedzieli na pytania radnych.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Miasto Puszczykowo jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Druk nr 142 został zaopiniowany negatywnie.
 • Druk nr 139 – ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz odpowiedział na pytania radnych.
O godz. 19.00 Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił przerwę.
Podczas przerwy posiedzenie opuścił radny Krzysztof Jopek.
O godz. 19.10 Przewodniczący Marek Barłóg wznowił obrady.
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał proponowane zmiany w projekcie uchwały ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r., które następnie Przewodniczący Marek Barłóg poddał kolejno pod głosowanie:
 • Wprowadzenie zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone: zwiększenie o 21.115 zł, zmniejszenie o 56 zł (i odpowiednio zmiany w wydatkach).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
 • Wprowadzenie 1000 zł na na zakup nagród książkowych dla maturzystów w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
 • Wprowadzenie dotacji w kwocie 40 tys. zł na „Szkółkę wodną” i wydatków związanych z tym projektem w kwocie 25 tys. zł.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
 • Przesunięcie kwoty 3,5 tys. zł ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów dla OSP na dotację dla OSP.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana została zaopiniowana pozytywnie.
 • Wprowadzenie kwoty 5 tys. zł na dotację dla OSP (źródło finansowania: z dochodów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności).
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 1 głos.
Zmiana została zaopiniowana negatywnie.
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że Komisja nie będzie opiniować wydatków na stworzenie sali przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum Nr 1, do czasu wyjaśnienia sprawy przez Komisję Edukacji Kultury i Sportu.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek, żeby przesunąć omawianie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok do czasu sporządzenia wniosku absolutoryjnym Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok zostało przesunięte.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Piotr Bekas przedstawił sprawę, z którą zwrócili się do niego mieszkańcy ul. Grzybowej (brak dojazdu do jednej z działek).
 
O godz. 20.05 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 6/12posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 19 marca 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 6/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 19 marca 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB-0012-2.6.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.30
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej Miasta,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2012-2019,
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2012”,
- przyznania stypendium sportowego.
 1. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Zbigniewa Czyża. Ponadto nieobecni są radni: Janusz Szafarkiewicz, Paweł Rochowiak i Krzysztof Jopek.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 133 – ws. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2012”.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały.
Radny Piotr Bekas zasugerował, żeby w treści Programu wpisać dane lekarza weterynarii (aby mieszkańcy wiedzieli z kim się kontaktować) oraz by zamienić kolejność podpunktów w §4.
Do obradujących dołączył radny Janusz Szafarkiewicz. Na Sali obecnych jest 6 radnych.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2012”, z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Druk nr 133 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Druk nr 136 – ws. przyznania stypendium sportowego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że chodzi o przyznanie stypendium dla Anny Jagaciak - mieszkanki Puszczykowa, która przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich.
Komisja zasugerowała, żeby stypendium obowiązywało do 31 sierpnia 2012 r., a nie jak było zapisane w przedłożonym projekcie do końca 2012 roku.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Druk nr 136 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
O godz. 17.30 przyszedł radny Paweł Rochowiak. Obecnych na sali jest 7 radnych.
 • Druk nr 134 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że ze środków pozostałych z przetargu dot. budowy ul Matejki, urząd chciałby zrobić ul. Nowowiejskiego, łącznik na ul. Wąskiej oraz ul. Jasną, natomiast z „nowych” środków ul. Langego, łącznik ul. Kraszewskiego i Kosynierów Miłosławskich oraz parking przy ul. Kościelnej.
W trakcie dyskusji, Komisja wyraziła chęć zrewidowania rankingu ulic przewidzianych do utwardzenia.
Ponadto Komisja dyskutowała nt. rozbudowy parkingu oraz lokalizacji zatoki autobusowej przy szpitalu.
Na prośbę radnych Skarbnik Piotr Łoździn podał przybliżone koszty budowy ulic: Langego – 800 tys. zł, łącznik między ul. Kraszewskiego i Kosynierów Miłosławskich – 500 tys. zł, parking przy ul Kościelnej – 500 tys. zł. Natomiast ze środków pozostałych po przetargu dot. ul. Matejki za kwotę 500 tys. zł planuje się zrobić: ul. Nowowiejskiego, łącznik na ul. Wąskiej oraz ul. Jasną.
Następnie radni dyskutowali nt. wysokości rezerw, deficytu i wolnych środków.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Druk nr 134 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Druk nr 135 – ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2012-2019.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2012-2019.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 2 głosy.
Druk nr 135 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg przedstawił pismo dot. pozyskiwania środków na budowę Pomnika Żołnierzy II Armii WP.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że nie można ustawić fotoradaru na ul. Wysokiej, ale jest możliwość zakupu radaru montowanego na stojaku.
Komisja nie zgłosiła sprzeciwu.
 
O godz. 19.45 spotkanie opuściła radna Bogumiła Dolska.
 
Następnie Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił wizję lokalną dot. ścieżki nad Wartą, której dokonała Komisja podczas poprzedniego spotkania.
Burmistrz Andrzej Balcerek podsumowując dyskusję stwierdził, że działka nad Wartą zostanie podzielona po skosie, a znajdujące się tam rury pozostaną na działce, należącej do miasta.
Komisja nie zgłosiła sprzeciwu wobec takiego rozwiązania.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że rozpoczęły się rutynowe działania dot. równania dróg oraz inne prace porządkowe.
Radny Paweł Rochowiak poprosił, żeby w „Echu Puszczykowa” podać informację wyjaśniającą czy można palić liście na w ogrodach.
 
O godz. 20.30 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Projekt protokołu nr 4/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się 27 lutego 2012 r. w sali sesyjnej, ul. Podleśna 4

Protokół nr 4/12 z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się 27 lutego 2012 r.
w sali sesyjnej, ul. Podleśna 4
OB.0012.2.4.12
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 20.10
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
Zastępca przewodniczącego: Paweł Rochowiak
Członkowie:
- Piotr Bekas
- Zbigniew Czyż
- Andrzej Dettloff
- Bogumiła Dolska
- Władysław Hetman
- Krzysztof Jopek
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Pani Katarzyna Bekasiak zwróciła się do radnych z prośba o wsparcie finansowe przy remoncie dworca, którego jest właścicielką. Pani Bekasiak podkreśliła, że dworzec jest wizytówką miasta, wpływa na jego promocję a remontuje i odnawia go we własnym zakresie.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że miasto może pomóc poprzez dotację na prace konserwatorskie, ale w tym roku nie ma już takiej możliwości, ponieważ wnioski składa się do 30 września i na tej podstawie planowana jest dotacja na kolejny rok. Skarbnik dodał, że Rada ma możliwość zwolnienia uchwałą płatnika z podatku od nieruchomości.
Następnie radni dyskutowali nad możliwością podjęcia takiej uchwały i uznali, że nie jest to zasadne. Radni zasugerowali, aby burmistrz po rozpatrzeniu wniosku pani Bekasiak rozważył możliwość umorzenia zaległego podatku od nieruchomości.
Pani Bekasiak zaznaczyła, że nie zalega z płatnością podatków.
Następnie głos zabrała pani Elżbieta Grześkowiak przedstawicielka Caritas działającego przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, która przedstawiła pomysł na poszerzenie działalności o działania mające na celu profilaktykę antyalkoholową poprzez organizacje czasu dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć, wyjazdy itp. Pani Grześkowiak pytała, czy jest możliwość wykorzystania w tym celu środków z koncesji na sprzedaż alkoholu, jaką wydaje miasto.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że przekazanie środków jest możliwe, ale jako mały grant lub po rozpisaniu konkursu.
Sekretarz Maciej Dettlaff zapewnił o pomocy ze strony miasta w przygotowaniu takiej oferty i poprosił panią wiśniewską o zgłoszenie się w tej sprawie do Urzędu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ul. Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Pani Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały uwzględniający uwagi komisji z poprzedniego posiedzenia.
Po krótkiej dyskusji podsumowano, że Komisja opiniuje projekt pozytywnie przy zachowaniu następujących parametrów:
 • dopuszczalna zabudowa działki do 20% jej powierzchni,
 • maksymalna wysokość gzymsu 6,5m,
 • wysokość kalenicy 10m,
 • kąty nachylenia dachu od 20° do 45°,
 • wysunięte okapy dachu.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg dopytał, czy ktoś jest przeciwny takim ustaleniom. Nikt z radnych nie zgłosił dalszych uwag.
 
Druk 117 a. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Projekt uchwały został przedstawiony przez pana Władysława Luthera. Następnie radni dyskutowali nad sformułowaniami zawartymi w uchwale. Wyjaśnień udzielał tez mecenas Szymon Muszyński, który był obecny podczas posiedzenia. W wyniku dyskusji naniesiono poprawki w treści uchwały.
Poprawiona uchwała została jednogłośnie zaopiniowana pozytywnie.
 
Druk nr 129. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Skarbnik Piotr Łoździn odniósł się do propozycji radnych aby zmniejszyć wartość emitowanych obligacji do 2mln zł. Skarbnik powiedział, że zakłada, że ma być zrównoważony budżet i nadwyżka ma zostać przeznaczona albo na spłatę długu, albo na nowe zadania, jeśli na zadania to ta zmiana niecelowa i niekorzystna. Skarbnik dodał, że transze maja być dwie i emitowane w miarę potrzeb, pierwsza w momencie budowy ul. Matejki albo wypłaty odszkodowania, druga w grudniu, jeśli będzie taka potrzeba. Ponadto skarbnik zaznaczył, że przyjęcie uchwały otwiera możliwość emisji obligacji, ale nie obliguje do niej.
Następnie radni dyskutowali nad możliwością przyjęcia dwóch uchwał, jednej teraz na kwotę 2 mln zł i drugiej, jeśli będzie taka potrzeba.
Skarbnik Piotr Łoździn zaznaczył, że takie działanie zwiększy koszty emisji obligacji ze względu na mniejsze zainteresowanie ze strony banków i zwiększenie oprocentowania, ponadto pod koniec roku banki mogą w ogóle nie być zainteresowane.
Wobec braku porozumienia w tej sprawie, przewodniczący Komisji Marek Barłóg przerwał dyskusję i poprosił Wiceburmistrza o przedstawienie sytuacji budynku przy ul. Poznańskiej 26.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o fatalnym stanie budynku i wynikach przeprowadzonych oględzin. Wiceburmistrz dodał, że konieczne jest wyprowadzenie mieszkańców, w tym celu należy zaadoptować lokale w budynku przychodni przy ul. Poznańskiej i budynek przy ul. Niwka Stara. Wiceburmistrz wyjaśnił, że działania te można prowadzić etapowo, ale konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie wstępnie około 500 tys. zł.
Przewodniczący komisji Marek Barłóg wznowił dyskusje na temat obligacji.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż, który powiedział, że w budżecie jest nadwyżka, wobec czego nie wydaje się, aby była potrzeba większej kwoty obligacji niż 2 mln. zł.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przypomniał wynik głosowania w sprawie ograniczenia emisji obligacji do 2 mln zł na poprzednim posiedzeniu („za” - 4 głosy, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymuję się” - 3 głosy). Następnie Przewodniczący Komisji Marek Barłóg zapytał, czy ktoś zmienił zdanie. Wobec braku głosów, Przewodniczący Komisji poinformował o zamknięciu tematu.
 
Druk nr 127. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Skarbnik Piotr Łoździn zwrócił uwagę, że podatek jest naliczany od powierzchni hali, która jest bardzo duża, inne obiekty potrafią na siebie zarobić, w przypadku kortów to niemożliwe przy zachowaniu przystępnych cen. Skarbnik dodał też, że uchwała miałaby dla budżetu skutek rzędu 31 tys. zł.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał, że projekt uchwały był już opiniowany i nie uzyskał pozytywnej opinii, sugerowano też, aby rozpocząć prace nad nowelizacją uchwały podatkowej. Przewodniczący Rady dodał też, że podatnik może zwrócić się do burmistrza o umorzenie podatku.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że nie można porównywać tego typu działalności sportowej z działalnością gospodarczą, ponieważ gdyby sprawa dotyczyła pola golfowego, sytuacja byłaby podobna. Wiceprzewodniczący dodał, że działalność ta odbywa się z korzyścią dla mieszkańców to z korzyścią dla mieszkańców.
Następnie radni dyskutowali nad możliwością m.in. zwolnienia podatnika z płatności podatku przez burmistrza.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że burmistrz może zwolnić podatnika z płatności podatku, gdy występują do tego przesłanki, ale nie może to być regułą, ponieważ każda kontrola to zakwestionuje, a ryzyko prowadzenia działalności nie stanowi przesłanki do umorzenia, ponadto umorzenie może nastąpić w następstwie powstania zaległości..
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zawnioskował, aby nie zajmować się już tym tematem, ponieważ na posiedzeniu 13 lutego komisja zaopiniowała już projekt negatywnie. Przewodniczący ponownie zawnioskował o dalszą inicjatywę uchwałodawczą w celu zmiany uchwały podatkowej począwszy od 2013 r.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymuje się” - 2 głosy.
 
Druk nr 132. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5 ,7 , 8.
Pani Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały, wyjaśniła też, że propozycja planu obejmuje obszar większy niż proponowali mieszkańcy.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaapelował o przyśpieszenie prac nad uchwaleniem planu.
Posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie projektu uchwały. Wynik głosowania: jednogłośnie, 8 „za”.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosi ł o informację w sprawie zaskarżenia planu dla terenu byłego MOSiRU.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wyrok w tej sprawie nie zapadł.
Mecenas Szymon Muszyński dodał, że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym uznano, że sprawę należy ponownie rozpatrzeć i skierowano powtórnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Radny Piotr Bekas zwrócił uwagę na grunt obok krzyża nad Wartą, dodał, że praktycznie nie ma przejścia i konieczne jest zajęcie się tym tematem.
Radny Paweł Rochowiak zgłosił, że na ulicy Słowiczej zapadł się grunt za studzienką chłonną, zwrócił też uwagę, aby zamontować kosz na śmieci przy cmentarzu ewangelickim.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że do Urzędu wpłynęło oficjalne pismo od sióstr z informacją o rezygnacji z prowadzenia przedszkola przy ul. Niepodległości. Wobec tego w marcu zostanie rozpisany konkurs na prowadzenie przedszkola.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg o godz. 20.10 zakończył posiedzenie.
 

Protokół nr 3/12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się 13 lutego 2012 r. w sali sesyjnej, ul. Podleśna 4

Protokół nr 3/12 z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się 13 lutego 2012 r.
w sali sesyjnej, ul. Podleśna 4
OB.0012.2.3.12
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 21.20
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
Zastępca przewodniczącego: Paweł Rochowiak
Członkowie:
- Piotr Bekas
- Zbigniew Czyż
- Andrzej Dettloff
- Bogumiła Dolska
- Władysław Hetman
- Krzysztof Jopek
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ul. Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Pani Alina Stempniak poinformowała, że w propozycji planu uwzględniono prośby wnioskodawcy.
Następnie dyskutowano nad kątem nachylenia dachu oraz procentem powierzchni zabudowy działki a także o zagrożeniu wtórnego podziału.
Przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad propozycją planu przedstawioną przez urząd, gdzie określono, iż zabudowa działki nie może przekraczać 20% jej powierzchni.
Wynik głosowania:
„za” - 5 głosów, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymuje się” - 2 głosy.
Następnie podsumowano, że w związku z wątpliwościami radnych odnośnie parametrów zabudowy, dyskusja nad projektem zostaje przeniesiona na kolejne posiedzenie komisji.
 
Druk 117a. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Pan Waldemar Luther omówił zmiany przepisów i propozycję uchwały.
Następnie radni dyskutowali nad możliwością zabezpieczenia na wypadek zbywania prawa do bonifikaty przy sprzedaży.
Podsumowując dyskusję, przewodniczący komisji zaproponował umieszczenie w uchwale zapisu, że prawo do 90% bonifikaty będzie przysługiwało osobom posiadającym prawo do bonifikaty na dzień podjęcia uchwały.
Ustalono również, że proponowane zmiany zostaną zaopiniowane przez radcę prawnego.
Zaopiniowanie projektu uchwały przeniesiono na kolejne posiedzenie komisji.
 
Druk 126. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Wysokiej.
Pan Waldemar Luther omówił projekt uchwały, przedstawił lokalizację działki, odpowiadając na pytania radnych wyjaśnił, że bez wykupu okolicznych działek nie ma możliwości poprowadzenia przez ten grunt ścieżki dla mieszkańców.
Przewodniczący komisji przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania:
„za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 3.
 
Druk 128. Projekt uchwały w sprawie: współdziałania z powiatem poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że uchwała jest podejmowana co roku przez gminy, będące udziałowcami programu.
Przewodniczący komisji przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania:
„za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
 
Druk 127. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 103/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że uchwała odpowiada na wniosek pana Rzeźnika i jest propozycja urzędu, ponieważ wcześniejsze propozycje uchwał składane przez mieszkańców nie spełniały wymogów. Projekt uchwały obniża z 20 zł do 10 zł stawkę dla budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie tenisa ziemnego.
Następnie radni dyskutowali na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wniósł, aby uchwała nie obowiązywała wstecz, ponadto aby była bardziej ogólna, dotyczyła całości spraw kultury fizycznej. Przewodniczący Rady zaproponował także, aby nie podejmować tego typu inicjatywy, a jeśli pojawi się problem z wypłacalnością, to burmistrz powinien zadecydować o umorzeniu lub rozłożeniu płatności na raty.
Przewodniczący komisji przeprowadził glosowanie w sprawie złożonego wniosku.
Wynik glosowania:
„za” - 1, „przeciw” 5, „wstrzymuję się” - 3.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wniósł o analizę ściągalności podatków co do grup z zakresu kultury i sportu, a także o analizę w zakresie pomieszczeń socjalnych.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że analiza ściągalności zostanie przedstawiona, jednak nie jest prowadzona taka ewidencja odnośnie grup podatników i przygotowanie takiego zestawienia nie jest możliwe.
Na zakończenie dyskusji, przewodniczący komisji przeprowadził głosowanie, czy ktoś jest przeciwny inicjatywie dotyczącej zmiany opodatkowania szerszej grupy działalności sportowej.
Wynik głosowania: „przeciw” - 0.
 
Druk 129. Projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
Skarbnik wyjaśnił, że budżet zakłada sfinansowanie spłaty zadłużenia, stąd propozycja emisji obligacji w dwóch transzach.
Radni podjęli dyskusję na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zakwestionował konieczność emisji obligacji na kwotę 3.400.000 zł ze względu na nadwyżkę budżetową i wniósł o zmniejszenie do 2.000.000 zł.
Skarbnik wyjaśnił, że część wolnych środków z lat ubiegłych powinna zostać co roku niewykorzystana, ponieważ grudniowe dochody w części wpływają w styczniu i bezpieczne dla spójności finansowej jest zabezpieczyć około 500.000 zł.
Przewodniczący komisji przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem przewodniczącego o zmniejszeniem emisji obligacji do 2.000.000 zł i o wykreślenie w §1 w pkt. 2 informacji o drugiej serii obligacji.
Wynik głosowania:
„za” - 4, „przeciw” - 2, „wstrzymuję się” - 3.
 
Druk 130. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Skarbnik poinformował o zmianach wynikających z przepisów.
W trakcie dyskusji wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił informacje dotyczące termomodernizacji sali gimnastycznej prze szkole podstawowej nr 1 oraz związanej z tym ekspertyzie dotyczącej bezpieczeństwa obiektu.
Omówione zostały też koszty związane z działalnością lodowiska oraz zagadnienia dotyczące modernizacji ulicy Poznańskiej na odcinku pomiędzy Łęczycą a dworcem kolejowym.
Radni dyskutowali też o obsłudze sceny na potrzeby organizacji Dni Puszczykowa.
Następnie przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził glosowanie nad projektem uchwały.
Wynik glosowania”
„za” - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
 
Druk 131. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że zmiany zostały dostosowane do zmiany budżetu.
Przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził glosowanie nad projektem uchwały.
Wynik glosowania”
„za” - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące
Projekt zagospodarowania przestrzennego poznańskiego obszaru metropolitalnego.
Przed posiedzeniem komisji radni otrzymali materiały związane z ww. projektem.
Radny Piotr Bekas poprosił radnych o zapoznanie się z nimi i stwierdził, że w powyższym opracowaniu rola Puszczykowa została zminimalizowana. Przewodniczący Komisji poparł wniosek Piotra Bekasa potwierdzając, że po przeczytaniu Projektu ma identyczne odczucia co do minimalizacji roli Puszczykowa w treści projektu.
Następnie Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował o wniosku mieszkańców i wniósł o zgodę komisji na wywołanie planu dla rejonu ulicy Magazynowej. Ponadto Burmistrz poinformował, że do urzędu wpłynął wniosek Geoprojektu na budowę w tym rejonie domów jednorodzinnych.
Następnie dyskutowano nad możliwymi zagrożeniami związanymi z wywołaniem planu i kosztami postępowania.
Burmistrz poinformował, że po przeprowadzeniu analizy dotyczącej wielkości terenu, jaki powinien objąć plan, na sesji przedstawiony zostanie projekt uchwały.
 
Przewodniczący komisji o godz. 21.20 zamknął posiedzenie.
4

Protokół nr 2/12z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 23 stycznia 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 2/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 23 stycznia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.2.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.30
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 • w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A/A2,
 • dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
 1. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak omówiła ww. projekt planu i przedstawiła jego granice na mapie (ww. projekt planu stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Alina Stempniak poinformowała, że przedłożony projekt planu zostanie uzupełniony o zapisy dotyczące zabudowy na mniejszych działkach.
 
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił przerwę i o godz. 17.35 wznowił obrady.
 
Następnie Komisja podjęła dyskusję na temat transportu autobusowego. Komisja przystała na propozycję Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, który zaproponował, żeby poszukiwać sposobu wyjścia z umowy ze Związkiem Transportu Miejskiego.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A/A2.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak omówiła ww. projekt planu i przedstawiła jego granice na mapie (ww. projekt planu stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pani Alina Stempniak poinformowała, że komisja urbanistyczno-architektoniczna wprowadziła dużo zmian w omawianym projekcie. W projekcie planu jest zapis o budowie stromych dachów, ale dopuszcza się również inne.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Radny Zbigniew Czyż poinformował o możliwości występu grupy Genesis podczas Dni Puszczykowa, którego koszt wyniósłby ok. 40 tys. zł netto.
Radni rozmawiali na temat doboru gwiazdy na Dni Puszczykowa.
 
O godz. 18.53 wyszedł radny Paweł Rochowiak.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zaapelował do Urzędu o zajęcie się sprawą powstającej w Mosinie bazy tirów, które miałyby być kierowane przez drogę 430.
 
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał pismo otrzymane od spółki Centrum Tenioswe „Angie”, która wycofuje złożone wcześniej projekty uchwał.
 
O godz. 19.30 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 1/12z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 16 stycznia 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 16 stycznia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.1.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.30
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Piotra Bekasa.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Pan Andrzej Skuza reprezentujący pp. Bogdańskich z Inowrocławia, którzy odziedziczyli działkę przy ul. Wysokiej, zwrócił się z prośbą o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu i włączenie tej działki do terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego, co umożliwi później zamianę gruntów (z WPN).
 
Pani Alina Stempniak i pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawili na mapie granice omawianych działek.
Następnie radni dyskutowali na temat zgłoszonych przez pana Janusza Rzeźnika projektów uchwał w sprawie:
 • przedmiotowego zwolnienia od podatku od nieruchomości położonych w Puszczykowie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji oraz wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych – dotyczący całkowitego zwolnienia (druk nr 124),
 • przedmiotowego zwolnienia od podatku od nieruchomości położonych w Puszczykowie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji oraz wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych – dotyczący częściowego zwolnienia, tj. 60% zwolnienia stawki podstawowej dla konkretnego przedmiotu opodatkowania (druk nr 125).
Pismo z ww. inicjatywą uchwałodawczą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Pan Janusz Rzeźnik i pani Anna Pytlik odpowiadali na pytania radnych.
 
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił przerwę i o godz. 18.20 wznowił obrady.
 
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał stanowisko Burmistrza Miasta ws. złożonych projektów uchwał, który opiniuje projekty negatywnie (ww. stanowisko Burmistrza Miasta wraz z opinią prawną stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że bez względu na wynik głosowania Komisji oba projekty uchwał znajdą się w porządku obrad sesji.
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że zgodnie z opinią prawną oba projekty zawierają błędy.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przedmiotowego zwolnienia od podatku od nieruchomości położonych w Puszczykowie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji oraz wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych – dotyczący całkowitego zwolnienia (druk nr 124).
Wynik głosowania: „za” - 0, „przeciw” - 5 głosów, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Druk nr 124 został zaopiniowany negatywnie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przedmiotowego zwolnienia od podatku od nieruchomości położonych w Puszczykowie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji oraz wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych – dotyczący częściowego zwolnienia, tj. 60% zwolnienia stawki podstawowej dla konkretnego przedmiotu opodatkowania (druk nr 125).
Wynik głosowania: „za” - 0, „przeciw” - 5 głosów, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Druk nr 125 został zaopiniowany negatywnie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zaznaczył, że negatywne opinie wobec powyższych projektów uchwał nie wstrzymują dalszych działań.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 (druk nr 120).
Pani Aleksandra Wolińska pracownik ds. monitoringu środowiska przedstawiła ww. projekt uchwały i odpowiedziała na pytania radnych.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Druk nr 120 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2012 (druk nr 115a).
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2012.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 115a został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (podczas głosowania nieobecny był radny Krzysztof Jopek).
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2012 (druk nr 116).
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2012.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 116 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Marek Barłóg przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w 2011 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał czy ktoś z radnych jest przeciwny przedłożonemu sprawozdaniu. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2012 rok, a następnie przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2012 rok został przyjęty jednogłośnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. (druk nr 109a).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 109a został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 117).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Druk nr 117 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zamiany gruntów (druk nr 118).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zamiany gruntów.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 118 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Niwka, działka nr 684/5 (druk nr 121).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Niwka, działka nr 684/5.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Druk nr 121 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 (druk nr 123).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że szerzej zostanie on omówiony podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie zgłosiła żadnych uwag.
 • Rozpatrzenie apelu w sprawie: zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. apel.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem treści apelu ws. zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Apel został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 122).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wynagrodzenie Burmistrza Puszczykowa jest najniższe wśród wynagrodzeń wójtów powiatu poznańskiego. W przedłożonym projekcie zakłada się wzrost wynagrodzenia o 1300 zł.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że od dnia dzisiejszego w Urzędzie zostanie zatrudniony goniec, dzięki czemu uda się zaoszczędzić ok. 20 tys. zł rocznie na wysłaniu listów poleconych do mieszkańców Puszczykowa.
Przewodniczący Marek Barłóg zasugerował, że właściwszym czasem na podwyżkę będzie okres po absolutorium.
Radny Zbigniew Czyż stwierdził, że zgodnie ze słowami Skarbnika, podwyżka miałaby zostać skompilowana oszczędnościami w Urzędzie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Druk nr 122 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 23 stycznia br.
 
O godz. 20.30 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.