2013

Protokół nr 16/2013z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miastaktóre odbyło się w dniu 9 grudnia 2013 r.w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budy

Protokół nr 16/2013
z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się w dniu 9 grudnia 2013 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.2.16.13
 
Godz. rozpoczęcia :  17: 04
Godz. zakończenia:  18: 31
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
Zastępca przewodniczącego: Paweł Rochowiak - przybył o godzinie 17:07
Członkowie:
-    Piotr Bekas
-    Zbigniew Czyż
-    Andrzej Dettloff
-    Bogumiła Dolska
-    Władysław Hetman
-    Krzysztof Jopek
-    Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy:
 
1.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa
 na lata 2014-2019,

- wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Puszczykowa.
2.Sprawy bieżące.
 
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum.
 
Ad.1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej (druk nr 269).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że okres obecnej dzierżawy kończy się 31 grudnia br., natomiast uchwała potrzebna jest, aby przedłużyć okres wydzierżawienia o kolejne 3 lata.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" -  8 głosów, "przeciw" - 0 , "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
O godzinie 17:07 przybył radny Paweł Rochowiak (obecnych 9 radnych).
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wlkp. 38 obręb geodezyjny Puszczykowo arkusz mapy 8 działka 907/1 o powierzchni 0,5238 ha (druk nr 270).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że projekt uchwały mówi o podobnej sytuacji, jak ten przegłosowany przed momentem. Ponadto ustalono, że na zakup nieruchomości nie ma chętnych.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" -  9 głosów, "przeciw" - 0 , "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Piaskowej (druk nr 271).
 
Sekretarz poinformował, że projekt uchwały jest podobny do dwóch poprzednich projektów.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" -  9 głosów, "przeciw" - 0 , "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 272a).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że projekt dotyczy sprzedaży działki 249/3, której wjazd znajduje się przy ul. Krętej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, że w tym miejscu stała wieża telekomunikacyjna, którą rozebrano.
 
Ustalono iż w uchwale zostanie dopisane, że działka nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" -  8 głosów, "przeciw" - 0 , "wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2014 rok (druk nr 267).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że opinia RIO na temat ww. projektu uchwały była pozytywna. Ponadto zakomunikował, że na sesji zostanie zgłoszona autopoprawka zwiększająca przychody o 456 tys. Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na przebudowę oraz modernizację chodników (300 tys.). Skarbnik poinformował również, że oświetlenie w SP nr 1 zostanie zrealizowane w przyszłym roku.
 
Wiceburmistrz poinformował, że otrzymano dotację na wykończenie budynku znajdującego się na Rynku, dlatego wykończenie zostanie wykonane w wyższym standardzie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" -  9 głosów, "przeciw" - 0 , "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 268).
 
Skarbnik Piotr Łoździn omówił prognozę na lata 2015-2019. Przedstawił również planowane przedsięwzięcia wieloletnie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" -  9 głosów, "przeciw" - 0 , "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad.2. Sprawy bieżące.
Radni debatowali na temat wniosku z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "Wielspin", dotyczącego wybudowania drogi prowadzącej do ośrodka. Jak ustalono koszty związane z tym przedsięwzięciem są zbyt duże.
 
Wiceburmistrz poinformował, że na chwilę obecną najtańszą firmą odbierającą odpady jest Eko-Rondo. Niemniej jednak problemem jest założenie ZM Selekt, według którego ceny wywozu powinny być takie same lub niższe jak dotychczas (wszystkie firmy podniosły ceny).
 
Poruszono również sprawę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ustalono, że Urząd będzie się starał zostawić teren na potrzeby Straży Pożarnej.
 
Radny Piotr Bekas zawiadomił o problemie związanym z funkcjonowaniem oświetlenia na ul. Piaskowej oraz Kopernika. Jak ustalono awarie będą naprawiane po zlikwidowaniu szkód spowodowanych orkanem "Ksawery".
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, iż złożono oficjalne pismo do sieci Plus GSM i na chwilę obecną Urząd czeka na odpowiedź.
 
Radni poruszyli również temat postępów prac firmy Inea. Jak ustalono podczas debaty, projekt na chwilę obecną nie będzie rozwijany, a najlepszym źródłem informacji jest strona firmy. Ponadto ustalono, iż w związku z pogodą, prace remontowe zostały na chwilę obecną przerwane.
 
W trakcie posiedzenia ustalono, że jeżeli chodnik przylega do działki, to właściciel musi go odśnieżyć, jeżeli nie przylega do granicy działki, właściciel nie musi odśnieżać.
 
Przewodniczący Marek Barłóg poprosił o informację na temat dzierżawy terenu byłego MOSiR-u.
 
Wiceburmistrz poinformował, że odbyły się dwa przetargi a następnie rokowania, do których przystąpiła jedna firma. Na chwilę obecną odbyły się dwa rokowania, na których przedstawiono koncepcję, jednakże oczekiwania Urzędu są wyższe od zaproponowanych.
 
Zebrani Radni debatowali również nad wiarygodnością firmy My Sport oraz zrealizowaniem jej koncepcji.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył sprawę wystawiania śmieci. Wiceburmistrz oznajmił, że niektórzy mieszkańcy miasta posiadają oddzielne boksy, inni natomiast nie życzyli sobie, aby osoby trzecie wchodziły na teren ich  posesji.
 
O godz. 18:30 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji.
 

Protokół nr 14 /2013z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miastaktóre odbyło się w dniu 18 listopada 2013 r.w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4, sala sesyjna,

Protokół nr 14 /2013
z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się w dniu 18 listopada 2013 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.2.14.13
 
Godz. rozpoczęcia :  17:05
Godz. zakończenia:  19:50
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Marek Barłóg
Zastępca przewodniczącej: Paweł Rochowiak - nieobecny
Członkowie:
-    Piotr Bekas
-    Zbigniew Czyż
-    Andrzej Dettloff  (od godz. 17:15)
-    Bogumiła Dolska
-    Władysław Hetman
-    Krzysztof Jopek
-    Janusz Szafarkiewicz

 

Protokolant: Karolina Janton-Małecka

 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy:
1.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,
- odpowiedzi na skargę Krzysztofa Kamińskiego na uchwałę Rady Miasta Puszczykowa Nr 208/13/VI z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- zmiany nazwy ronda,
- określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
- ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
- zmian w uchwale budżetowej.
2. Prezentacja projektu budżetu na 2014 rok.
3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie i stwierdził quorum.
 
Ad.1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok (druk nr 255)
 
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff poinformował, że kwota 330 tysięcy jest odpowiednikiem wykorzystania środków z roku 2013, ponadto Sekretarz zakomunikował, że zarówno Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Edukacji Kultury i Sporty zaopiniowały ten projekt pozytywnie.
 
Zebrana Komisja dyskutowała nad składem Komisji Konkursowej, która ocenia wnioski organizacji pozarządowych. Ustalono, iż powołuje się do Komisji oceniającej oferty osoby, które nie działają w ocenianej przez siebie sferze. Ponadto ustalono, że członkowie Komisji są powywoływani do oceniania ofert na mocy zarządzenia wydanego przez Burmistrza Miasta.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że otrzymała materiały od Katarzyny Nowak-Śronek na temat szczegółowego zestawienia zrealizowanych zadań publicznych w 2013 r. (Zestawienie to stanowi załącznik do protokołu).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie (druk nr 256).
 
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff poinformował, że postać Franciszka Heigelmanna zostałaby uhonorowana dzięki zmianie nazwy ronda.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz poinformował, że należy przyjąć konkretne formy postępowania wobec zmian sugerowanych przez mieszkańców, ponieważ częste zmiany mogą wprowadzić chaos. 
 
Radna Małgorzata Hempowicz zwróciła uwagę, że 190 podpisów zostało zebranych w ciągu dwóch dni. Ponadto miasto nie posiada wielu miejscowych autorytetów, dlatego warto posłuchać woli mieszkańców tym bardziej, że zmiana ta nie powoduje żadnych kosztów.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
 
Wynik głosowania: "za" - 2 głosy, "przeciw" - 1 głos, "wstrzymało się" - 4 głosy.
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Czyż nie brał udziału w głosowaniu.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 257).
 
Jak poinformował Sekretarz temat ten poruszony został na poprzednim posiedzeniu Komisji a uchwała dotyczy środków na zakup wyposażenia.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 258a).
 
Pan Remigiusz Motycki poinformował, że Zarząd Transportu Miejskiego zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na jakich zasadach korzysta się z przystanków które są własnością miasta Puszczykowa. Ponadto pan Motycki zakomunikował, iż miasto chce przedstawić propozycję projektu uchwały z tym związanej, która zawierać będzie dwa załączniki: pierwszy z zestawieniem przystanków oraz drugi, który określi warunki korzystania z przystanków.
 
Zebrani radni podczas dyskusji związanej z projektem wyrazili opinię, by nazwy przystanków były bardziej szczegółowe.  
 
Jak ustalono podczas rozmowy odpowiedzialność za sprzątanie przystanków należy do obowiązków Miasta.
 
Radny Piotr Bekas wyraził swoje obawy dotyczące podniesienia cen przez operatorów w przypadku, gdy  Puszczykowo wprowadzi opłaty za przystanki. 
 
Jak poinformował Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, ustawa określa obowiązek opracowania takich regulacji, natomiast ZTM naciska, aby wszystkie gminy należące do porozumienia podjęły takie uchwały. Jednocześnie zmiany te nie powinny wpłynąć na ceny biletów.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 259).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (druk nr 260).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Prezydent Poznania zaobserwował, iż mieszkańcy dopłacają do gmin ościennych, dlatego uznał, że rozliczenie powinno następować w inny sposób. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 2006 r. Aquanet przedłożył kalkulację taryf Burmistrzowi.
Ponadto Burmistrz zobowiązany jest przejrzeć materiał pod względem prawnym i formalnym czy nie zawiera błędów i następnie przedstawić Radzie wniosek o zatwierdzenie taryf.
 
Na pytanie Przewodniczącego dotyczące skutków niezatwierdzenia oferty, Wiceburmistrz poinformował, że mimo wszystko i tak nowe taryfy wejdą w życie.
 
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 0 głosów, "przeciw" - 7 głosów, "wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 261).
 
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt oraz odpowiedział na pytania zebranych radnych.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: odpowiedzi na skargę Krzysztofa Kamińskiego na uchwałę Rady Miasta Puszczykowa Nr 208/13/VI z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3704) (druk nr 262).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że projekt związany jest ze skargą, a zakłada udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Szymonowi Muszyńskiemu, który obsługuje Urząd. Ponadto Sekretarz oznajmił, iż przewiduje się podtrzymanie stanowiska Rady z wrześniowej sesji.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Podczas głosowania nieobecny był Radny Janusz Szafarkiewicz (18:27 - 18:29)
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Puszczykowie przy ul. Rynek(druk nr 263).
 
Pan Remigiusz Motycki poinformował, że budynek o powierzchni użytkowej 300 m2 będzie dzierżawiony Bibliotece Miejskiej, co umożliwi regulację stanu prawnego i przystosowanie obiektu do funkcji biblioteki publicznej. Jeśli radni wyrażą zgodę na wydzierżawienie obiektu, Miasto zleci opracowanie operatu szacunkowego w celu określenia stawki czynszu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że 10-letni okres umowy dzierżawy jest niezbędny do odzyskania całej kwoty zapłaconego podatku VAT. Ponadto poinformowano, że czynsz nie będzie tak wysoki jak dla działalności komercyjnej. Skarbnik oznajmił również, że spowoduje to wystąpienie biblioteki o wyższą dotację od miasta.
 
Ponadto ustalono, że od lutego miasto staje się właścicielem nieruchomości.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Podczas głosowania nieobecny był Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Czyż (18:30 - 18:45).
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie : uchylenia uchwały nr 241/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 264).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Urząd będzie wnioskować o rozszerzenie porządku obrad sesji o 3 projekt uchwały dotyczącej nagród Rady Miasta dla uczniów najbardziej uzdolnionych. Wojewoda Wielkopolski wszczął postepowanie nadzorcze wobec podjętej w październiku uchwały nr 241, dlatego konieczne jest jej uchylenie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Podczas głosowania nieobecny był Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Czyż (18:30 - 18:45).
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 265).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Podczas głosowania nieobecny Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Czyż (18:30 - 18:45).
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 266).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że do rozdysponowania jest 20 tys. natomiast  33 osoby zostały wskazane do wyróżnienia w 3 kategoriach.
 
Zebrani Radni poprosili o uściślenie w protokole uchwały za co dokładnie przysługuje nagroda, oraz wprowadzenie kolejności alfabetycznej.  
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad.2. Prezentacja projektu budżetu na 2014 rok.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt budżetu na rok 2014.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przypomniał, że zgodnie z Uchwałą Nr 82/11/VI przewodniczący stałych komisji Rady Miasta w terminie do dnia 22 listopada zwołują posiedzenia komisji, podczas których Skarbnik Miasta przedstawia projekt uchwały budżetowej. Komisje z wyłączeniem Komisji Budżetu, do dnia 30 listopada formułują opinie o projekcie budżetu oraz propozycje poprawek i przekazują je Komisji Budżetu oraz Burmistrzowi Miasta.
 
Radny Piotr Bekas zadał pytanie dotyczące 3 punktu zestawienia inwestycyjnego majątku na temat utwardzenia powierzchni. Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział iż w punkcie mowa jest o przystani a utwardzenie ma na celu polepszenie wodowania.
 
Kolejne pytanie zadane przez radnego Piotra Bekasa dotyczyło braku kwoty przeznaczonej na zagospodarowanie części terenu byłego MOSiR-u. Jak wyjaśnił Skarbnik kwota ta znajduje się przy Centrum Animacji i Sportu.
 
Ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 2 grudnia 2013 r.
 
Ad.3. Sprawy bieżące.
Zebrani radni poruszyli sprawę pani Moniki Henke, która zwróciła się z prośbą o możliwość rozbudowy mieszkania komunalnego.
Kolejna sprawą omawianą przez radnych było pismo ze Związku Strzeleckiego "Strzelec", odnośnie zagospodarowania bunkru.
 
Radni debatowali również na temat wniosku od pani Zofii Skibińskiej.
 
O godz. 19.50 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji.

Protokół nr 13/13z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 14 października 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 13/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 14 października 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.13.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.55
 
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- nadania nazwy ulicy w Puszczykowie,
- zmiany nazwy ronda w Puszczykowie,
- zaliczenia do kategorii dróg miejskich,
- wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek.
- wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na okres do 3 lat,
- zmian w uchwale budżetowej,
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 7 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Krzysztofa Jopka, chwilowa nieobecność radnego Pawła Rochowiaka)  
                                                                                                                      
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 247 - ws. zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że był on przedmiotem obrad KEKiS oraz dodał, że w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek o zmianę nazwy drugiego ronda (z "Puszczyk" na "Franciszka Heigelmanna"), pod którym podpisało się 190 mieszkańców.
 
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że obowiązuje rozdział państwa od Kościoła, dlatego jego zdaniem nie należy nazywać ulic imieniem księży.
 
Radny Piotr Bekas przypomniał, że była sugestia, aby w pierwszej kolejności rozwiązać kwestię nazwy ronda, a potem nazwy ulicy za Rynkiem.
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami poinformował, że udało się skomunalizować odcinek drogi prowadzący od ul. Kościelnej do ul. Chrobrego oraz odcinek od ul. Kościelnej (przy wjeździe na teren CAS) do torów, sugerując możliwość nadania nazwy którejś z nich.
 
Radny Piotr Bekas zaproponował, aby odcinkowi drogi od ul. Kościelnej (przy wjeździe na teren CAS) do torów nadać nazwę "Sportowa".
 
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, iż nie wyraża zgody na rozpatrywanie wniosku o zmianę nazwy ronda "Puszczyk" na najbliższej sesji.
 
O godz. 17:18 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 8 radnych).
 
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że wniosek o zmianę nazwy ronda "Puszczyk" będzie rozpatrywany na listopadowej sesji.
 
Radny Władysław Hetman zasugerował, żeby kwestią nadawania nazw ulicom i rondom zajęła się Komisja Spraw Społecznych.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 4 głosy, "przeciw" - 1 głos, "wstrzymało się" - 3 głosy.
Projekt uchwały z druku nr 247 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 239 - projekt uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
Radny Janusz Szafarkiewicz przypomniał złożony przez siebie wniosek o nadanie nazwy "Sportowa".
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że nie zgadza się z uzasadnieniem projektu uchwały.
 
Radny Piotr Bekas powiedział, że dobrą nazwą dla ulicy jest nazwa wskazująca lokalizację (nazwy "Za Rynkiem" czy "Przy Rynku" ułatwią przyjezdnym lokalizację).
 
Odpowiadając na pytanie radnego Władysława Hetmana, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wolą Burmistrza i Urzędu jest nadanie nazwy "Za Rynkiem", dlatego takiej treści projekt uchwały został przekazany pod obrady komisji.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jego zamiarem było nadanie nazwy "Sportowa", ponieważ wtedy ulica o takiej nazwie oddzielałaby tereny sportowe od Rynku.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 3 głosy, "przeciw" - 5 głosów, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 239 został zaopiniowany negatywnie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o nadanie nazwy ulicy - "Sportowa".
Wynik głosowania: "za" - 5 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 3 głosy.
Wniosek został przyjęty.
Wnioskiem Komisji jest nadanie nazwy ulicy - "Sportowa".
 
 • Druk nr 246 - ws. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały i wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 246 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 248 - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 248 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Komisja zawnioskowała o dołączenie mapy z lokalizacją wymienionych w projekcie uchwały działek.
 
 • Druk nr 249 - projekt uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on ul. Słonecznej, która w całości stała się własnością miasta.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 249 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 250 - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat.
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały i odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 2 głosy, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 6 głosów.
Projekt uchwały z druku nr 250 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 252 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przestawił ww. projekt uchwały.
 
Popierając sugestię radnego Janusza Szafarkiewicza, radny Zbigniew Czyż zawnioskował o zwiększenie środków na nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych do kwoty 20 tys. zł.
 
O godz. 18.35 Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił kilkuminutową przerwę.
O godz. 18.45 Przewodniczący Marek Barłóg wznowił obrady.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały informując, że będzie on uzupełniony o zwiększenie środków na nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych do kwoty 20 tys. zł.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 252 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 253 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019.
Skarbnik Piotr Łoździn przestawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 253 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o pismach ze szpitala oraz gminy Mosina w sprawie przekazania środków na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie.
 
Radni Janusz SzafarkiewiczPaweł Rochowiak zaproponowali przeznaczyć połowę kwoty, którą przekazała gmina Mosina.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że został poproszony przez Burmistrza o przedstawienie tematu ewentualnej dzierżawy terenu byłego MOSiR-u. Jeden z potencjalnych inwestorów zwrócił się z prośbą o zmianę kilku warunków zamieszczanych w ogłoszeniach o przetargu na dzierżawę nieruchomości, które byłyby korzystne dla potencjalnych dzierżawców oraz o wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności sportowej albo ograniczenia stawek prawie do "zera".
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nawet jeśli wprowadzone zostałoby zwolnienie z podatku, obowiązywałoby ono tylko rok (Rada nie byłaby w stanie zagwarantować zwolnienia przez cały okres trwania dzierżawy, czyli 30 lat). Ponadto zwolnienie nie może być podmiotowe, a jedynie przedmiotowe, czyli dotyczyłoby wszystkich podmiotów prowadzących działalność sportową. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że opinia Burmistrza do powyższej kwestii jest negatywna.
 
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że pozostałe wnioski potencjalnego inwestora dotyczyły zapisów umowy dzierżawy i były następujące:
- obniżenie czynszu dzierżawnego do 1/10 stawki czynszu za okres budowy (negatywna opinia Burmistrza),
- w przypadku wcześniejszego zakończenia dzierżawy z winy wydzierżawiającego, wydzierżawiający zwróci wszystkie poniesione nakłady wydzierżawiającemu (negatywna opinia Burmistrza).
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że wszystkie ewentualne zmiany umowy proponowanej w przetargu, mogą nastąpić jedynie w drodze rokowań. Rokowania mają zostać ogłoszone w najbliższych dniach, a na składanie ofert będzie 30 dni.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że chciałby poznać zdanie Komisji w sprawie wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości działalności sportowej oraz dodał, że uchwała podatkowa na 2014 rok została już podjęta, ale można ją zmienić, choć wiązałoby się to ze skutkami finansowymi.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał na jakiej podstawie ktoś złożył takie wnioski, skoro nie doszło jeszcze do rokowań.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ogłoszony został wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia, na podstawie którego można ogłosić rokowania. Zainteresowany inwestor zamierza już teraz wpłynąć na warunki zamieszone w przetargu.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że prawnicy mieli się wypowiedzieć jak dużych obniżek kwot można dokonywać w negocjacjach i czy zmiana warunków przetargu nie podważa tego przetargu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że do rokowań zamieszczony zostanie wzór umowy, ale ta umowa w wyniku rokowań może ulec modyfikacji. Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że nie ma żadnej możliwości zmiany podatku, ponieważ o stawkach podatkowych decydują uchwały podatkowe (zmian w podatku nie można dokonać umową dzierżawy). Następnie Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że odpłatność została ustalona na wysokości 40% wyceny, co stanowi 24 gr netto i poniżej tej kwoty zejść nie można (zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami).
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wyraził opinię, że cała procedura trwa już 2 lata i dlatego warto doprowadzić do rokowań i negocjacji z potencjalnymi inwestorami.
 
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że omawianie powyższej sprawy w tej chwili jest bezprzedmiotowe (powinno się bowiem odbywać podczas etapu rokowań). 
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że można jedynie apelować do Burmistrza o przeprowadzenie rokowań.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przedstawił całą sprawę, ponieważ wcześniej podczas posiedzeń Komisji prezentowany był wzór umowy dzierżawy. Ponadto dodał, że ewentualna zmiana wysokości stawek podatkowych, licząc tylko istniejącą działalność, miałaby roczny skutek w wysokości 100 tys. zł.
 
Podsumowując dyskusję, Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że kierunek obrany przez Burmistrza jest słuszny.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił sprawę skargi pana Daniela Rewersa na działalność Burmistrza. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o zamiarze przygotowania projektu uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną (projekt uchwały winien być podpisany przez Przewodniczącego Rady) oraz przedłożonym kalendarium wydarzeń eskalacji konfliktu sąsiedzkiego, który był omawiany podczas posiedzeń Komisji Spraw Społecznych (odbyły się wizje lokalne). Decyzje Burmistrza w tej sprawie były skarżone do SKO, które przekazywało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ostatnie postępowanie zostało umorzone, ponieważ Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatem decyzja o warunkach zabudowy stała się bezprzedmiotowa. Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że Urząd nie zgadza się ze wszystkim zarzutami oraz zaznaczył, że dokumentacja była prowadzona rzetelnie. Sekretarz Maciej Dettlaff zwrócił się do radnych o uznanie skargi za bezzasadną.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że znając solidność urzędników i Burmistrza na pewno wszystko było prowadzone rzetelnie.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak zapytała czy przystępować do przygotowania mpzp dla terenu starego Puszczykowa.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, żeby w tej kadencji nie przystępować już do przygotowywania mpzp, ponieważ wiąże się to z przeznaczeniem środków np. na wykup gruntów pod drogi, itp.
 
Komisja dyskutowała na temat:
- środków na remonty dróg,
- parkowania na Rynku,
- tablicy informacyjnej UM przy ul. Nowe Osiedle (jest w naprawie),
- możliwości odbioru liści.
 
Radna Bogumiła Dolska zwróciła uwagę, że:
- kostka brukowa na płycie Rynku jest uszkodzona,
- parking przy ul. Dworcowej (obok lodziarni) jest nieustannie zajęty (najprawdopodobniej parkują tam osoby, które potem korzystają z komunikacji kolejowej). Radna zasugerowała, aby w tym miejscu wprowadzić nakaz postoju czasowego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapowiedział sprawdzenie możliwości takiego rozwiązania.
 
O godz. 19.55 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji.
 

Protokół nr 12/2013 z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miastaktóre odbyło się w dniu 16 września 2013 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budyn

Protokół nr 12/2013
z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się w dniu 16 września 2013 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB-0012-2.12.13
 
Godz. rozpoczęcia : 17.11
Godz. zakończenia: 18:31
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2014-2018,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej.
 1. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie i stwierdził quorum (nieobecni radni: Andrzej Dettloff, Krzysztof Jopek – usprawiedliwiony, chwilowa nieobecność radnych Bogumiły Dolskiej oraz Pawła Rochowiaka).
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
Uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2014-2018.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg poinformował, że AQUANET SA dostarczył nową prezentację ponieważ poprzednia przygotowana była na okres letni i pojawiły się pewne wątpliwości związane z jej uchwaleniem.
Podczas dyskusji radni zwrócili uwagę, że ich największe wątpliwości budzą niektóre sformułowania, na przykład: wieloletni plan, zobowiązanie burmistrza do wykonania uchwały, czy stwierdzenie „Rada Miasta Puszczykowa uchwala plan”, które zaproponowano zastąpić sformułowaniem „przyjmuje do wiadomości”.
Ponadto Przewodniczący Komisji stwierdził, że radni nie powinni uchwalać tego projektu uchwały, gdyż zawiera ona zobowiązania finansowe na rok następny.
Mecenas Szymon Muszyński zgodził się z opinią, że słowo „uchwala się” nie jest dokładne, ponieważ Rada tylko zatwierdza, ale ustawa tak nakazuje. Mecenas poinformował, że w każdej uchwale powinno się wskazać organ, który będzie odpowiedzialny za wykonanie uchwały.
Przewodniczący Komisji zadał pytanie, jakie poniesiemy konsekwencje prawne, jeśli uchwała ta nie zostanie podjęta.
Mecenas Szymon Muszyński wyjaśnił, że jeśli nie przyjmiemy projektu, przedsiębiorstwo będzie miało problem przy ustalaniu taryf, bowiem bardzo istotny jest dla nich plan wieloletni, który stanowi podstawę do określenia taryf. Jeżeli jutro uchwała nie zostanie przyjęta, AQUANET będzie mógł jednorazowo przyjąć taryfy na podstawie projektu planu, jednak w roku następnym takiego rozwiązania już nie będzie mógł zastosować.
Przewodniczący Komisji przytoczył słowa z projektu uchwały „rodzi określone konsekwencje finansowe” i poprosił mecenasa o odniesienie się do tego sformułowania.
Dyskutowano też nad wielkością wkładu miasta i porównywano go z wkładem innych miast, różnicach między miastami oraz możliwościach modyfikacji tej uchwały.
Mecenas wyjaśnił, że plan to dokument strategiczny, w którym są określone przedsięwzięcia i gmina nie jest bezpośrednim ich realizatorem.
Pani Barbara Mulczyńska zwróciła uwagę , że w Poznaniu taryfy podnoszone są corocznie.
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Czyż reasumując poinformował, że w momencie nie przyjęcia planu wieloletniego, AQUANET SA może zmienić miastu taryfy przez najbliższy rok, zapytał jakie uprawnienia ma Burmistrz, czy musi się zgodzić na nowe stawki czy nie.
Mecenas Szymon Muszyński oznajmiał, że przepisy nie obejmują powyższego tematu lecz jeśli Burmistrz otrzyma niekompletny wniosek, może zwrócić się o plan oraz inne dokumenty, co oznacza, że AQUANET SA będzie musiał ponownie wystąpić o przyjęcie planu.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za” - 0 głosów, „przeciw” - 6, „wstrzymało się” – 1
Uchwała nie została zaopiniowana pozytywnie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oświadczył iż szanuje opinię Radnych aczkolwiek, jak mówił Mecenas, AQUANET bez projektu uchwały będzie mieć problem z uzyskaniem środków zewnętrznych. Burmistrz poinformował, że rozmowy z zarządem o stawkach taryfowych trwają od pół roku i jeśli będą one podnoszone to nie przekroczy to 10-12 groszy, ścieki 20 groszy. Burmistrz dodał iż uważa, że to korzystne dla naszego miasta, jednak posiada obawy o kolejne lata bez podjętej uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Czyż dopytywał czy brak uchwały może wpłynąć na przedsiębiorstwo i ich zabieganie o środki unijne.
Mecenas Szymon Muszyński potwierdził, że nie można tego wykluczyć ponieważ aplikując o środki unijne w określonym programie, warunkiem będzie przedłożenie planów przez Rady Gmin.
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg poinformował zebranych Radnych, że temat ten był już poruszany na poprzedniej Komisji i każdy zapoznał się z materiałami.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że koncepcje nie są elementem uchwały.
Radny Janusz Szafarkiewicz pytał czy potrzebny jest pośpiech, ponieważ ciężko podjąć uchwałę gdy jest za mało danych, nie ma opinii komisji urbanistyczno -architektonicznej oraz nie wiadomo ile ziemi należy do Puszczykowa a ile do szpitala.
Zebrani Radni debatowali na temat dróg znajdujących się w okolicy szpitala. Przewodniczący Komisji Marek Barłóg prosił o informację odnośnie nowych dróg. Przypomniał, że koszty związane z uzbrojeniem są duże dlatego należy wiedzieć kto je poniesie. Burmistrz Andrzej Balcerek oznajmił, że w rozmowie ze Starostą zadał podobne pytania aczkolwiek teren całkowicie przynależy do szpitala i nie ma tam gruntów miejskich a koncepcje te są wstępne.
Burmistrz Andrzej Balcerek oznajmił, że szpital chce sprzedać działki aby postawić blok operacyjny. Dzięki temu miasto zyska nowych mieszkańców i podatki, teren zostanie zagospodarowany a szpital pozyska część funduszu na inwestycję.
Ponadto radni debatowali na temat strefy lądowiska oraz wycięcia kawałka lasu.
Radny Piotr Bekas oznajmił, że dzięki zaopiniowaniu tej uchwały miasto zyska mieszkańców oraz podatki, jednak należy ustalić kwotę wykupu. Jeśli chodzi o las wyraził on opinię, że są to samosiejki i dużo takich terenów było już przeznaczanych na budownictwo.
Komisja debatowała również nad tematem dróg. Ustalano, że należy zabezpieczyć się tak, aby zostały one przekazane miastu bezpłatnie oraz aby uznano je za drogi wewnętrzne. Mecenas Szymon Muszyński poinformował, że nie można jeszcze ustalić jakie będą to drogi, jednak uważa, że samorząd może zrzec się roszczenia. Ponadto debatowano nad opłatą adiacencką.
Około godziny 18.03 Radny Janusz Szafarkiewicz opuścił zebranie Komisji, wrócił o godzinie 18:24
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie nieopiniowania ww. projektu.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1
Przewodniczący ogłosił, że ww. sprawa większością głosów jest „otwarta” do jutrzejszej sesji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przedstawił opinię RIO dotyczącą wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku.
Przez radnych została również poruszona sprawa parkowania samochodu TIR na ulicy Chrobrego.
Pani Barbara Mulczyńska poinformowała, że została przeprowadzona rozmowa z kierowcą który oznajmił, że nie będzie robić dłuższych postojów w tym miejscu.
 
O godz. 18.31 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 10/13 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 15 lipca 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 10/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 15 lipca 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB-0012-2.10.13
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.30
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 1. Informacja nt. odnawialnych źródeł energii.
 2. Możliwość zagospodarowania terenu na rynek warzywny.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 6 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnych Zbigniewa Czyża i Władysława Hetmana, chwilowa nieobecność radnego Janusza Szafarkiewicza).
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Mieszkańcy ul. Reja poruszyli sprawę zalewania ulicy po ulewnych deszczach, pomimo wykonanej przez Miasto studni chłonnej.
O godz. 17.08 do obradujących dołączył radnych Janusz Szafarkiewicz (obecnych 7 radnych).
Po zakończonej dyskusji, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że rozeznana się w kosztach przygotowania projektu odwodnienia omawianego terenu (Urząd zleci wykonanie projektu lub zwróci się do Rady o przesunięcie środków na ten cel).
Radca prawny Marek Szewczyk, reprezentujący pana Jerzego Bolewskiego, wypowiedział się w sprawie, będącego w opracowaniu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, który obejmuje nieruchomości pana Bolewskiego. Radca prawny Marek Szewczyk powiedział, że dowiedział się, iż Komisja ma obiekcje co do zmiany przeznaczenia nieruchomości na obiekt handlowy i w związku z tym poprosił, by przy decydowaniu w tej sprawie radni wzięli pod uwagę fakt, iż pan Bolewski jest związany umową przedwstępną, w której ustalona jest konkretna cena tej nieruchomości (przy założeniu, że będzie możliwa zmiana dotychczasowego przeznaczenia tego obiektu na obiekt handlowy). Radca prawny Marek Szewczyk zaapelował o rozwagę, aby poprzez udaremnienie tego zamierzenia nie powstała szkoda dla miasta, spowodowana koniecznością wypłacenia odszkodowania. Ponadto radca prawny Marek Szewczyk poinformował, że do SKO zostało złożone zażalenie na postanowienie dot. zawieszenie postępowania ws. ustalanie warunków zabudowy.
 
Ad 2. Informacja nt. odnawialnych źródeł energii.
Pan Jarosław Stefański przedstawił informację nt. odnawialnych źródeł energii oraz możliwości pozyskania na ten cel środków z Urzędu Marszałkowskiego.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośbą, aby Urząd przeanalizował temat i zorientował się w możliwościach uzyskania dofinasowania.
 
Ad 3. Możliwość zagospodarowania terenu na rynek warzywny.
Pan Arnold Stępkowski z firmy Complex-Home przedstawił propozycję zagospodarowania terenu przy ul. Poznańskiej pomiędzy apteką a komisariatem policji na rynek warzywny. Pan Arnold Stępkowski wyraził chęć zainwestowania w ten teren – tj. utwardzenia terenu, wykonania jednolitych straganów, doprowadzenie mediów oraz utrzymywania obiektu (dzierżawa lub umowa zarządzania tym terenem musiałaby obejmować co najmniej 5-letni okres).
Radni poprosili pana Arnolda Stępkowskiego o przygotowanie wizualizacji i kosztorysu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 237 – projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 237 został zaopiniowany pozytywnie.

Druk nr 236 – projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z 

dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Puszczykowa na lata 2013-2019.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 236 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
cd. ad 4. Sprawy bieżące.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że zostaną przygotowane jeszcze dwa projekty uchwał dot. nadania nazw ulicom.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała, że projekty będą dotyczyły ulicy za Rynkiem oraz ulicy łączącej ul. Kraszewskiego i Kosynierów Miłosławskich.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił złożone wnioski.
- wniosek o dotację dla OSP na sprzęt i umundurowanie.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad ww. wnioskiem.
Wynik głosowania: „za” – 0, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymało się” – 4 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
- wniosek o dofinansowanie szkolenia dla członków OSP.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad ww. wnioskiem.
Wynik głosowania: „za” – 1 głos, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymało się” – 3 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
- wniosek ws. dofinansowania opieki nad dzieckiem do lat 3 (tj. dofinansowanie dla żłobka w Poznaniu).
Obecna na posiedzeniu Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu pani Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja wydała negatywną opinię w tej sprawie.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie pytając, czy Burmistrz ma podpisać porozumienie z miastem Poznaniem na dofinansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3.
Wynik głosowania: „za” – 0, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 7 głosów.
 
O godz. 19.30 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji.

Protokół nr 8/13z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 10 czerwca 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 8/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 10 czerwca 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.8.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.00
 
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 2. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
 3. Informacja nt. "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Puszczykowa opracowany na lat 2013 - 2028".
 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 6 radnych, chwilowa nieobecność radnej Bogumiły Dolskiej, usprawiedliwiona nieobecność radnych Andrzeja Dettloffa i Pawła Rochowiaka).
 
Ad 2. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
Projektant Jerzy Zalewski przedstawił i omówił ww. projekt planu, a następnie odpowiedział na pytania radnych i wysłuchał zgłoszonych uwag (ww. projekt planu stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 17.44 do obradujących dołączyła radna Bogumiła Dolska (obecnych 7 radnych).
 
Projektant Jerzy Zalewski zapowiedział, że ww. projekt uchwały będzie przedmiotem obrad komisji urbanistyczno-architektonicznej.
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Projektant Jędrzej Cesar przedstawił i omówił ww. projekt planu informując, że zostanie jeszcze przeprowadzona procedura "odlesienia" (ww. projekt planu stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Następnie projektant Jędrzej Cesar odpowiedział na pytania radnych.
 
                                                         
Ad 3. Informacja nt. "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Puszczykowa opracowany na lat 2013 - 2028".
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła informację nt. "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Puszczykowa opracowany na lat 2013 - 2028" (ww. "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Puszczykowa opracowany na lat 2013 - 2028" stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że opracowanie ww. projektu zostało zlecone na zewnątrz. Każda gmina powinna taki plan posiadać. W terminie późniejszym zostanie on przedłożony Radzie do uchwalenia.
 
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Głos zabrał pan Gluza - mieszkaniec ul. Morenowej, który powiedział, że na jego ulicy nie ma tabliczki z nazwą, nie ma oświetlenie oraz ulica grzęźnie w błocie, dlatego zwrócił się z prośbą o zasypanie dziur gruzem.  
 
Komisja dyskutowała m.in. na temat organizacji kąpieliska przy Jeziorze Jarosławieckim oraz prowadzeniu światłowodu na terenie miasta przez firmę Inea.
 
 
O godz. 19.00 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 7-2/13z kontynuacji posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 20 maja 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 7-2/13
z kontynuacji posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 20 maja 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.7-2.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 18.00
 
 
Tematy:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa,
- emisji obligacji komunalnych,
- ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa,
- przyznania stypendium sportowego,
- nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowie,
- zmiany uchwały budżetowej.
2.    Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął kontynuację posiedzenie Komisji i stwierdził quorum (nieobecni radni Bogumiła Dolska i Piotr Bekas, chwilowa nieobecność radnego Pawła Rochowiaka, obecnych 7 radnych).
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 224. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa zwróciło się do Burmistrza o upamiętnienie Władysława Tomaszewskiego poprzez nadanie nazwy ulicy lub placu i Burmistrz rozpatrzył wniosek pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 6 głosów. Jednogłośnie.
 
Druk nr 226. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa.
Projekt uchwały omówił pan Waldemar Luther, który wyjaśnił, że dotyczy on sześciu działek w Puszczykowie i w Niwce i ma zostać ustanowiona na rzecz spółki Aquanet
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że dzięki negocjacjom prowadzonym wraz z Burmistrzem, będzie to nie mniej niż 900 tys. zł, ponadto płatność odbędzie się jednorazowo w tym roku.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 6 głosów. Jednogłośnie.
 
Druk nr 227. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że do Urzędu wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Panu Wojciechowi Szkudlarczykowi, zgodnie z uchwałą Rady w sprawie okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie.
 
Przewodnicząc y Rady Zbigniew Czyż, jako przewodniczący Komisji Stypendialnej poinformował, że analizowane były dwa wnioski i jeden nie spełniał wymogów.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 6 głosów. Jednogłośnie.
 
Druk nr 230. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że jest to kolejny rok współpracy z powiatem w realizacji tego zadania, dodał też, że w ubiegłym roku z zabezpieczonych 7000 zł wydatkowano tylko 865 zł, co świadczy o coraz mniejszym zapotrzebowaniu.
 
Na posiedzenie przybył radny Paweł Rochowiak.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 6 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymuję się" - 1.
 
Druk nr 225. Projekt uchwały w sprawie  emisji obligacji komunalnych.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w obecnej sytuacji finansowej Miasta, obligacje komunalne, ze względu na możliwość odroczenia w czasie ich wykupu są najkorzystniejszą formą zaciągnięcia długu a koszt ich wyemitowania i koszt zaciągnięcia kredytu jest obecnie porównywalny. Ponadto dzięki emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym, przy jednoczesnym spełnieniu w latach następnych wymogów ustawy o finansach publicznych co do ograniczeń rocznych w spłacie długu.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów. Jednogłośnie.
 
Druk nr 229 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił konieczne zmiany związane m.in. z wprowadzeniem dochodów z tytułu służebności przesyłu oraz zwiększeniem z tytułu dotacji z gmin na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach w kwocie 170.000 zł.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz opuścił posiedzenie Komisji.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 6 głosów. Jednogłośnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg poinformował, że wystosował pismo do Burmistrza, którego kopie otrzymali radni, wystosował też prośbę o opinię prawną a tekst znajduje się do wglądu u sekretarza.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że do Rady wpłynęły dwa wnioski w sprawie planów na ul. Dworcowej, dodał też, że formalnie powinny wpłynąć do urzędu, ale zostały przyjęte i będą realizowane.
 
Głos zabrał pan Bolewski, który poinformował, że złożył pismo do przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża w sprawie jednostronnego prowadzenia poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że otrzymał pismo i niezwłocznie przekazał je członkom komisji.
 
Głos zabrał też prof. Marek Szewczyk, który zwrócił uwagę, że przewodniczący Komisji Marek Barłóg jest właścicielem jednej z posesji sąsiadujących z nieruchomością, której dotyczy projekt planu i poprosił, aby rozważyć, czy w takich sytuacjach, skoro ustawodawca zakazuje brania udziału w głosowaniach, nie powinien zaniechać prowadzenia posiedzenia Komisji, co może aktywnie oddziaływać na przebieg dyskusji.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg podziękował za uwagi, dodał też, że zastanawiał się nad problemem, jutro spotka się z radcą prawnym, a dziś się nie ustosunkuje.
 
Prof. Marek Szewczyk zwrócił ponadto uwagę, że pan Bolewski ma zawartą umowę przedwstępną, na razie zadłużenia z planów nikt nie uwzględnia, a później trzeba będzie płacić.
 
Wobec wyczerpania tematów, przewodnicząc Komisji Marek Barłóg o godz. 18.00 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
 
 
 

Protokół nr 7/13z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 13 maja 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 7/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 13 maja 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.7.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 20.40
 
Tematy
1.    Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
2.    Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego.
3.    Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa,
- emisji obligacji komunalnych,
- ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa,
- przyznania stypendium sportowego,
- nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowie,
- zmiany uchwały budżetowej.
5.    Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji i stwierdził quorum (nieobecni radni Piotr Bekas i Krzysztof Jopek, chwilowa nieobecność radnego Janusza Szafarkiewicza, obecnych 8 radnych).
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Druk 213. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg przypomniał, że projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa był już wcześniej omawiany, goście z Aquanetu zostali poproszeni o ostateczne wyjaśnienie wątpliwości.
 
Przedstawiciele spółki Aquanet, Pani Anna Graczyk i Pan Tomasz Kaczmarek omówili postęp prac nad Regulaminem oraz odpowiedzieli na pytania radnych. Pan Tomasz Kaczmarek m.in. wyjaśnił, że nie można w regulaminie określać rzeczy ustawowo nazwanych. Przyłącze jest od studni do kanału ulicy i jest na utrzymaniu odbiorcy usług, chyba, że było budowane przez przedsiębiorstwo, ponadto urządzenia sieciowe nie stanowią części nieruchomości, a wszystkie koszty ich utrzymania spadają na właściciela.
 
Po dyskusji przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: "za" - 1 głos, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 5.
Druk nr 213 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował, aby przedstawiciele Spółki Aquanet przybyli na sesję.
 
Pan Tomasz Kaczmarek odpowiedział, że wraz z Panią Anną Graczyk są dziś w zastępstwie, ale przekażą ten wniosek.
 
Ad 1. Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
 
Na prośbę Przewodniczącego komisji Marka Barłoga, projektantka planu Pani Alicja Czaban omówiła zapisy ww. projektu planu oraz odpowiedziała na pytania radnych i gości.
 
Przewodnicząc Komisji Marek Barłóg poinformował, że otrzymał dziś pismo dotyczące ignorowania przez radnych wniosków w sprawie powstania parkingu i marketów, dodał też, że pismo zostało przesłane do wojewody, starosty i mediów, ponieważ projekt planu pozostaje w rażącej sprzeczności z wolą mieszkańców.
 
Następnie wysłuchano głosów mieszkańców, którzy protestowali przeciwko budowie marketu i tym samym zmianie dotychczasowego charakteru okolicy.
Głos zabrał też pan Jatczak będący przedstawicielem firmy developerskiej oraz pan Bolewski, który jest właścicielem terenu.
 
Następnie przewodnicząc Komisji Marek poprosił o zajęcie stanowiska przez burmistrza.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zwrócił uwagę, że tworzenie planów zabezpiecza interes miasta, przeciwdziała wtórnym podziałom. Burmistrz zaapelował też, aby zakończyć dyskusję uzgodnieniami i wypracować kompromis.
 
Następnie dyskutowano nad możliwością pogodzenia interesu mieszkańców, inwestora i miasta.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg powiedział, że urząd powinien przystąpić do naniesienia na plan uwag, których wysłuchano.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zwrócił uwagę, że opracowanie kolejnych koncepcji wiąże się z generowaniem pracy i stawia urząd w kłopotliwej sytuacji.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg wniósł, aby zebrać uwagi i przedstawić poprawki na kolejnym, poprosił też o przygotowanie opracowań finansowych dotyczących kosztów związanych z ewentualnymi odszkodowaniami.
 
O godzinie 20.40 Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
 
 

Protokół nr 6/13z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 6 maja 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 6/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 6 maja 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.6.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.30
 
Tematy:
 1. Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
 2. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, stwierdził quorum (obecnych 6 radnych; nieobecni radni: Piotr Bekas i Paweł Rochowiak; chwilowa nieobecność radnego Janusza Szafarkiewicza).
 
Ad 1. Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B.
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał czy w przypadku uchwalenia planu (w jakiejkolwiek wersji), ewentualny inwestor będzie musiał jeszcze jakieś uzgodnienia czy pozwolenia uzyskać.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak powiedziała, że w chwili wejścia w życie planu, wszystkie jego zapisy stają się obowiązujące i wszelkie działania możliwe są tylko w ramach tego planu.
 
O godz. 17.15 do obradujących dołączył radny Janusz Szafarkiewicz (obecnych 7 radnych).
 
Projektantka Magdalena Trzpil omówiła zapisy ww. projektu planu oraz odpowiedziała na pytania radnych i gości.
 
O godz.19.00 wyszedł radny Andrzej Dettloff (obecnych 6 radnych).
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11.
Projektantka Magdalena Trzpil przedstawiła ww. projekt planu informując, że nie wpłynęły żadne uwagi.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: "za" - 6 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt planu został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Komisja dyskutowała na temat przetargu na dzierżawę terenu byłego MOSiR-u oraz na temat parkowania przy ul. Poznańskiej.
 
 
O godz. 19.30 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji.

Protokół nr 4/13z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 11 marca 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 4/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 11 marca 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.4.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.20
 
Tematy
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej,
- zmiany uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu,
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
 1. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji i stwierdził quorum (nieobecny radny Paweł Rochowiak, chwilowa nieobecność radnego Piotra Bekasa; obecnych 7 radnych).
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Głos zabrał pan Jerzy Bolewski, który poinformował o złożonym wniosku o zmianę warunków zabudowy dla swojej nieruchomości oraz opowiedział o swoich planach dotyczących tej nieruchomości.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 211 ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 211 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 214 ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawili ww. projekt uchwały.
O godz. 17.35 do obradujących dołączył radny Piotr Bekas (obecnych 8 radnych).
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0 (podczas głosowania nieobecny był radny Janusz Szafarkiewicz).
Druk nr 214 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Druk nr 212 – ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że na prośbę dyrektor Biblioteki Miejskiej, zgłasza wniosek o dofinansowanie na koncert Edyty Geppert.
Burmistrz Andrzej Balcerek i Skarbnik Piotr Łoździn powiedzieli, że do Urzędu powyższy wniosek dyrektor Biblioteki nie dotarł.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 212 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 215 – ws. zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Druk nr 214 został zaopiniowany pozytywnie.
 • Druk nr 213 – ws. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła ww. projekt uchwały.
Wobec licznych pytań radnych, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapowiedział przygotowanie odpowiedzi na najbliższą sesję.
 
cd. ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg poprosił o zgłaszanie uwag do projektu umowy dzierżawy terenu byłego MOSiR-u, ogłoszenia o przetargu i jego regulaminu dot. dzierżawy.
Uwaga radnego Władysława Hetmana do warunków przetargu:
 • w pkt VII pkt 1 - czy musi być wpisane „z kortami”?
Uwagi radnego Piotra Bekasa do umowy dzierżawy:
 • załącznikiem nr 1 jest mapa, której nie dostaliśmy,
 • w § 2 ust. 2 – jest zapis „korzystanie z niego”, czyli przez kogo i na jaki okres?
 • w § 3 ust. 2 – chyba powinno być „teren nr 1”, a nie „nr 1”
 • w § 3 ust. 2 pkt 1 - czy określony jest jakiś procent zabudowy?
 • w § 3 ust. 3 - mowa o harmonogramie, natomiast w innych dokumentach nie ma o nim wzmianek,
 • w § 3 ust. 4 - doprecyzować zapisy dot. opóźnień,
 • w § 3 ust. 6 – coś nie tak w ostatnim zdaniu (gramatyka),
 • brak zapisów, określających powierzchnię budynku hotelowego (noclegowego); czy Miasto chce określić konkretne powierzchnie hali sportowej i części hotelowej,
 • czy dzierżawca ma prawo scedować swoje obowiązki względem inwestycji, inwestowania (czy Miasto wyraża na to przychylność)?,
 • w § 7 – brak zapis dot. utrzymania porządku, dbałości o zieleń, liczby koszy na śmieci,
 • czy w umowie wskazany jest okres wypowiedzenia, czy w ogóle jest jakiś przewidywany?
 • w § 8 ust. 1 pkt 2 - co oznacza termin ”jeden pełny okres płatności”,
 • w § 8 ust. 1 pkt 4 – dlaczego przywołuje się zapisy § 6 ust. 2 pkt 4) i 6),
 • w § 8 ust. 2 pkt 4 i 5 – 100.000,00 zł przez 200 zł za każdy dzień zwłoki = 500 dni; czy Miasto godzi się na 1,5 roku ewentualnego opóźnienia w oddaniu obiektów;
do ogłoszenia o przetargu:
 • pkt IV – czy teren faktycznie wyposażony jest we wszystkie media? czy nie lepiej wymienić poszczególne media?
 • pkt XIII pkt 12 – czy zamiast „oświadczenia” nie byłoby lepiej wymagać np. zdolności kredytowej z banku lub innego pewnego zabezpieczenia.
Następnie Przewodniczący Marek Barłóg przedstawił następujące pisma:
 • dot. dojazdu do biblioteki,
 • dot. ul. Jałowcowej,
 • od p. Andrzeja Skuzy
O godz. 20.20 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 3/13z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 11 lutego 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 3/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 11 lutego 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB-0012-2.3.13
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.30
 
Tematy
 1. Omówienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji i stwierdził quorum (obecnych 6 radnych; nieobecny radny Paweł Rochowiak, chwilowa nieobecność radnych Krzysztofa Jopka i Janusza Szafarkiewicza; obecnych 6 radnych).
 
Ad 1. Omówienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał o projekt planu dla m.in. ul. Magazynowej.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że od dzisiaj projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu.
O godz. 17.10 do obradujących dołączył radny Krzysztof Jopek (obecnych 7 radnych).
O godz. 17.15 do obradujących dołączył radny Janusz Szafarkiewicz (obecnych 8 radnych).
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3.
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał treść e-maila od mieszkańców, którzy przychylają się do wariantu planu z rysunku nr 4 (z 21.01.2013 r.).
Następnie radni dyskutowali nad propozycjami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3.
 
Wszystkie poniżej przedstawione głosowania odnoszą się do projektu planu – wariant nr 4.
Radny Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek o zwiększenie powierzchni zabudowy dla obiektu handlowego do 1500 m2.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem o zwiększenie na terenie działki nr 252/8 powierzchni zabudowy dla obiektu handlowego do 1500 m2.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zapowiedział przeprowadzenie głosowania mającego rozstrzygnąć czy dla terenu oznaczonego jako 2NW ustalić zabudową jednorodzinną czy wielorodzinną.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie pytając, kto jest za tym, aby dla terenu oznaczonego jako 2NW ustalić zabudową jednorodzinną?
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Komisja zdecydowała o zabudowie jednorodzinnej na terenie 2NW.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zapowiedział przeprowadzenie głosowania mającego rozstrzygnąć czy sięgacz drogi oznaczonej jako KDW ma pozostać czy nie.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie pytając, kto jest za likwidacją sięgacza drogi oznaczonej jako KDW.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Komisja zdecydowała o likwidacji sięgacza drogi oznaczonej jako KDW.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie pytając czy teren oznaczony jako U/MW ma obejmować działki nr 174/2, 175/1 i 175/2.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Komisja jednogłośnie zdecydowała, że teren oznaczony jako U/MW ma obejmować działki nr 174/2, 175/1 i 175/2.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek o ustalenie na terenie działek nr 174/2 175/1 i 175/2 zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności z możliwością drobnych usług.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie, pytając czy droga wewnętrzna od ul. Solskiego do ul. Dworcowej ma zostać naniesiona na plan.
Wynik głosowania: „za” - 2 głosy, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Komisja opowiedziała się przeciwko wprowadzeniu do planu drogi wewnętrznej między ul. Solskiego a Dworcową.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 209 - projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2013 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 209 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg przedstawił pismo OSP i po zakończeniu dyskusji przeprowadził głosowanie nad poparciem dla udzielenia przez Urząd negatywnej odpowiedzi dla OSP.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Komisja opowiedziała się za udzieleniem negatywnej odpowiedzi dla OSP.
 
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował przeprowadzenie głosowania nad utrzymaniem sposobu finansowania OSP w formie dotacji.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Komisja opowiedziała się za utrzymaniem sposobu finansowania OSP w formie dotacji.
 
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował o piśmie z protestem Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o wniosku o nadanie tytułu „Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa” oraz wniosku o przyznanie stypendium sportowego.
 
O godz. 19.30 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 1/13z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,które odbyło się w dniu 14 stycznia 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 14 stycznia 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.1.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 19.45
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap A2.
- dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza,
- dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B (warianty rysunkowe),
- prezentacja koncepcji zagospodarowania Zakola Warty przez autora opracowania arch. Hugona Kowalskiego.
 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji w 2012 roku.
 2. Omówienie planu pracy Komisji na 2013 rok.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji i stwierdził quorum (obecnych 7 radnych; nieobecny radny Zbigniew Czyż i Paweł Rochowiak).
 
Ad 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji w 2012 roku.
Nikt nie wniósł uwag do sprawozdania z działalności Komisji w 2012 roku (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Omówienie planu pracy Komisji na 2013 rok.
Nikt nie wniósł uwag do przedłożonego planu pracy Komisji na 2013 rok (plan pracy Komisji na 2013 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap A2.
Projektant Jędrzej Cesar przedstawił ww. projekt planu, w którym zgodnie z wcześniejszą sugestią Komisji, przesunięto linię zabudowy.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu planu.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt planu został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – w dwóch etapach: A i B (warianty rysunkowe).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła warianty rysunkowe ww. projektu planu, nad którymi dyskutowali członkowie Komisji.
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza.
Projektant Jędrzej Cesar przedstawił ww. projekt planu i odpowiedział na pytania radnych.
 • Prezentacja koncepcji zagospodarowania Zakola Warty przez autora opracowania arch. Hugona Kowalskiego
Arch. Hugon Kowalski przedstawił autorską koncepcji zagospodarowania Zakola Warty.
O godz. 19.15 posiedzenie opuścił radny Krzysztof Jopek (obecnych 6 radnych).
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Andrzej Dettloff poprosił o uzupełnienie piasku w ulicznych pojemnikach.
Radny Janusz Szafarkiwicz poprosił o zajęcie się kwestią egzekwowania umieszczania reklam na Rynku.
 
O godz. 19.45 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.