2014

Protokół nr 12/2014 z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się w dniu 29 września 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budyne

 
Protokół nr 12/2014
z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się w dniu 29 września 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.2.12.14
 
Godz. rozpoczęcia : 17:05
Godz. zakończenia:  18:25
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
Zastępca Przewodniczącego: Paweł Rochowiak
Członkowie:
-          Piotr Bekas
-          Andrzej Dettloff
-          Bogumiła Dolska
-          Władysław Hetman
-          Krzysztof Jopek
-          Maciej Krzyżański
-          Janusz Szafarkiewicz
 
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 
 1. Przedstawienie stanu realizacji inwestycji planowanych na lata 2011-2014.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2014 roku.
 3. Sprawy bieżące (m.in. informacja nt. ustaleń dotyczących ekranów akustycznych). Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum.
 
Ad 1. Przedstawienie stanu realizacji inwestycji planowanych na lata 2011-2014.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wszystkie prace zostały już wykonane bądź są w trakcie realizacji (m.in. zagospodarowanie CAS, chodniki, nowa nawierzchnia na ul. Kosynierów Miłosławskich).
 
Radny Maciej Krzyżański chciał uzyskać informację czy budowy ulic Matejki, Śląskiej oraz Sportowej został ukończone.
Jak wyjaśniła pani Barbara Mulczyńska ul. Śląska została zrewitalizowana w całości, został jedynie odcinek ul. Kosynierów Miłosławskich, jeśli chodzi o ul. Matejki to została budowana od ul. Kościuszki do ul. Prusa. Natomiast ul. Sportowa ma nie do końca uregulowane sprawy terenowe. 
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2014 roku.
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu, poinformował również, że w prasie sygnalizuje się, iż miasto planuje deficyt na 4 miliony a jest to niezgodne z prawdą.
 
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz chciał dowiedzieć się czy realizacje planowane przez Aquanet są opłacane przez Miasto.
 
Jak wyjaśnił Skarbnik gdyby Aquanet był odpowiedzialny za realizację to nie, aczkolwiek w tej sytuacji jesteśmy inwestorem dlatego odsprzedamy wszystko Aquanet dzięki czemu pieniądze zostaną zwrócone.
 
Radny Marek Barłóg zauważył, że w zestawieniu RIO dochody są powyżej 100%.
 
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn oznajmił, że 1 pozycja to dochody realizowane w marcu a późniejsze to co można mieć z zaległości podatkowych, 2 pozycja to dochody, których się nie planuje (odszkodowania, zwroty kosztów postępowania sądowego czy podatek leśny). Następnie Skarbnik Miasta odczytał opinię RIO.
 
Ad 3. Sprawy bieżące (m.in. informacja nt. ustaleń dotyczących ekranów akustycznych). Sprawy bieżące.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, że na następne posiedzenie Komisji warto zaprosić przedstawicieli Aquanet aby rozwiali wszelkie wątpliwości związane z inwestycjami.
 
Przewodniczący Komisji Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz powiedział, że założenia projektowe muszą być napisane językiem zrozumiałym dla każdego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że pisma związane z wątpliwościami co do ekranów akustycznych były rozsyłane do wszystkich instytucji, które mogły pomóc. Wszyscy odpowiadali, że nie zgadzają się zarówno z naszym protestem, jak i nie zgadzają się na odstępstwa. Tej samej treści pisma wysyłały organizacje pozarządowe i osoby prywatne, a odpowiedz na te pisma była ta sama a nawet powielana. Ponadto Wiceburmistrz poinformował, że wysłano pismo do Posła Marka Fiedlera a na 90 właścicieli Urząd doszedł do 77 i 59,7% bezwzględnie żąda ekranów.
 
Radny Maciej Krzyżański chciał dowiedzieć się co miasto ustaliło z zabudową stacji w Puszczykowie oraz ile razy na łamach Echa Puszczykowa były informacje na temat konsultacji społecznych.
 
Jak wyjaśnił Wiceburmistrz, przy wydawaniu obwieszczenia zwyczajowo przyjęte jest publikowanie w BIP, odnośnie dworca należy rozmawiać z Panią Bekasiak, która jest jego właścicielką.
 
Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Kamiński, który poinformował, że napisał pismo do PKP na temat alei, ale nadal nie dostał odpowiedzi, zapytał też, czy możliwe jest, że takie pismo przypadkiem trafiło do Urzędu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński  oznajmił, że taka odpowiedz nie dotarła do Urzędu.
 
O godz.  18:25 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji. 
 

Protokół nr 11/2014 z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się w dniu 8 września 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

 
Protokół nr 11/2014
z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się w dniu 8 września 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.2.11.14
 
 Godz. rozpoczęcia : 17:30
Godz. zakończenia:  19:45
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
Zastępca Przewodniczącego: Paweł Rochowiak
Członkowie:
-          Piotr Bekas
-          Andrzej Dettloff
-          Bogumiła Dolska
-          Władysław Hetman
-          Krzysztof Jopek
-          Maciej Krzyżański
-          Janusz Szafarkiewicz
Protokolantka: Karolina Janton-Małecka
           
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Tematy posiedzenia:
 
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 
-        zmiany Uchwały Nr 310/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej,
-        utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o. o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11,
-        uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019,
-        zmian w uchwale budżetowej,
-        gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017,
-        w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5.
 
2.  Omówienie stanu prac nad mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 718/1, 718/2, 723 przy ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.
3.  Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
Uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019
 
Przedstawicielki firmy Aquanet Anna Graczyk i Grażyna Salman, wyświetliły prezentację na temat planu oraz omówiły zadania, które będą realizowane na terenie Puszczykowa. Jak oznajmiono, Puszczykowo posiada największy stopień wyposażenia ulic. Sieci wodociągowe realizowane w najbliższym czasie to te znajdujące się w ul. Miętowej, ul. Fiołkowej, ul. Andersonów oraz kanalizacyjne: ul. Rumiankowa, ul. Fiołkowa oraz odcinek między ul. Kosynierów Miłosławskich a Kraszewskiego.
Natomiast z puli rozwojowej zostanie wykonana sieć wodociągowa na ul. Andersonów.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg chciał uzyskać informację na temat wkładu własnego miasta w te inwestycje, jak wyjaśniono, jedynie przy inwestycji w ul. Andersonów miasto będzie musiało dołożyć 85 tys. Pozostałe inwestycje w 100% są finansowane przez spółkę.
 
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz chciał uzyskać odpowiedź, czy Urząd Miejski robił przymiarki szacunkowe czy 4 mln wystarczą na doprowadzenie mediów na działki.
 
Wiceburmistrz oznajmił, iż analizy były robione a ponadto ustalono, że inwestycje będą prowadzone sukcesywnie.
 
Radny Władysław Hetman chciał uzyskać informację, co będzie jeśli pieniądze nie zostaną wykorzystane. Jak poinformował Aquanet przechodzą one na przyszły rok.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Jak poinformowały przedstawicielki Aquanet cała modernizacja ma na celu polepszenie działania oczyszczalni.
 
zmiany Uchwały Nr 310/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej
 
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff poinformował, że uchwała ta była omawiana w czerwcu, jednakże okazało się, że spółce Aquanej potrzebna jest większa powierzchnia dzierżawy. 
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 310/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o. o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11
Sekretarz oznajmił, że jeżeli na terenie szpitala przebywa więcej niż 15 wyborców tworzy się obwód zamknięty 9w tym wypadku obwód nr 7). Na chwilę obecną nie można powiedzieć czy będzie 15 osób aczkolwiek ze statystyk wynika, że tak.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. Utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o. o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
zmiany w uchwale budżetowej
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały i odpowiedział na pytanie dotyczące zwiększenia wynagrodzenia, które wynika z powstania oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej nr 2.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff poinformował, że wpłynęły wnioski od Radnego Macieja Krzyżańskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że projekt nadal zakłada przywrócenia alei na ul. Cienistej czy rewitalizacje szkół, ponadto Radny chciał dowiedzieć się kto w Urzędzie będzie zajmować się realizacją tego planu.
 
Jak oznajmił Sekretarz Miasta zadania te realizowane są w referacie Gospodarki Przestrzennej, aczkolwiek ze względów kadrowych nie ma koordynatora do tego zadania. Ponadto oznajmił, że prawa autorskie programu przechodzą na miasto.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5.
Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak poinformowała, że stare zapisy mówią o maksymalnej zabudowie 30% działki, w chwili obecnej zmiana potrzebna jest aby wybudować salę widowiskową.
 
Głos zabrał radny Maciej Krzyżański, który powiedział, że z wszystkimi działaniami należy poczekać do wyników ekspertyzy gruntu.
Radny Piotr Bekas w odpowiedzi powiedział, że odbiera argumenty radnego Krzyżańskiego jako złą wolę.
 
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz poinformował, ze projekt ten musi być poprzedzony badaniami, powinny być też wykonane odwierty na głębokości 15 metrów.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5.
Wyniki głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Omówienie stanu prac nad mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 718/1, 718/2, 723 przy ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak poinformowała, iż projekt planu, który przygotowany został w 2005 roku był wyłożony do publicznego wglądu a uwagi zostały rozpatrzone, nie uzyskano jednak porozumienia z właścicielem, dlatego poprzedni Burmistrz zawiesiła prace nad planem. Właściciel chce podziału działek na jak najmniejsze, dlatego pojawia się problem z wielkościami.
 
Burmistrz Miasta oznajmił, że dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie z dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego, a decyzja jaka zapadła, satysfakcjonowała dyrektora tzn. granica z lasem 2904 metry, pozostałe działki właściciel określił na wielkość 1000 metrów, jego argumentem są działki znajdujące się naprzeciwko, które maja po 500, 600 i 700 metrów.
 
Pani Alina Stempniak poinformowała, że działki mają mieć 1200, 2000 i 3000 metrów a największa z nich będzie znajdować się przy lesie.
 
Radny Piotr Bekas poinformował, że każde poszerzenie drogi jest bardzo korzystne.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przedstawioną wersją mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 718/1, 718/2, 723 przy ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Podczas głosowania nieobecny był Radny Władysław Hetman.
Poparto pierwotną koncepcję miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Politechnika Poznańska przekazała ocenę projektu dot. odwodnienia ul. Mazurskiej. Jak wyjaśnił, powinno ono nastąpić poprzez wybudowanie kolektora f500, który może być jednocześnie zbiornikiem retencyjnym dla odpadów, które nie będą bardzo wysokie. Problem może wystąpić jedynie podczas bardzo dużej ulewy - pompa wytrzyma 15 minutową nawałnicę przy normalnych opadach odbierze wodę i odprowadzi.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg oznajmił, że klimat się zmienia a opady występują coraz częściej.
Wiceburmistrz odpowiedział, że analizowano wstępnie kwestie odwodnienia i ewentualnie można wybudować zbiornik a wodę odprowadzić w stronę Warty.
 
Poruszona został sprawa ul. Kosińskiego, i jak wyjaśniła pani Barbara Mulczyńska-Dywan z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych, sytuacja ta zastana jest z lat 60, właściciele nie mają uregulowanych spraw prawnych.
 
Radny Piotr Bekas poruszył również sprawę związaną z wycinką drzew w Puszczykowie. Jak wyjaśnił Wiceburmistrz w tej chwili podpisano umowę zlecającą duże prace przy wycinkach.
 
O godz. 19:45 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji.
 

Protokół nr 9/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 9/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 16 czerwca 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.9.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.45
 
1. Zapoznanie się i dyskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
- zmian w uchwale budżetowej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż działki,
- wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
3. Sprawy bieżące (m.in. dyskusja nt. nadania nazw ulicom w mieście).
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 6 radnych; chwilowa nieobecność radnych: Andrzeja Dettloffa, Krzysztofa Jopka i Pawła Rochowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się i dyskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest głównym dokumentem strategicznym miasta i zawiera ustalenia dot. działań gminy na polu przestrzennym, gospodarczym, i społecznym. Poprzednie studium powstało w 1998 roku i obowiązuje do dziś (z główną funkcją jaką jest mieszkalnictwo o niskiej intensywności oraz w uzupełnieniu usługi, głównie dla potrzeb mieszkańców, ale także dla odwiedzających). Jednakże nie spełnia wszystkich obecnie obowiązujących norm (GIS, informacji przestrzennej, brak wersji elektronicznej).
 
O godz. 17.06 do obradujących dołączył radny Andrzej Dettloff (obecnych 7 radnych).
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że studium z 1998 r. nie uwzględnia nowych przepisów (np. Natura 2000, przepisów unijnych, przepisów dot. zabytków, zapisów dot. strefy powodziowej). W związku z powyższym w 2007 roku pani Burmistrz zwróciła się do Rady z wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia nowego studium i od tamtego czasu trwają nad nim prace. Projekt nowego studium został przekazany w 2010 roku do uzgodnień, ale nie uzyskał on zgody WPN na poszerzenie drogi 430 (przystosowanie jej do norm obowiązujących w przepisach nadrzędnych). W związku z zakończeniem poprzedniej kadencji prace nad studium zostały przerwane na ok. rok. Po wznowieniu prac nad studium, jego opracowywanie wydłużała kwestia poszerzenia drogi 430, konieczność wprowadzenia nowych przepisów oraz prace nad mpzp.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że obecny projekt studium jest wynikiem wielokrotnych analiz. Główna funkcja została zachowana, czyli mieszkalnictwo o niskiej intensywności z uzupełniającą funkcją usługową. Okrojone zostały tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą (inwestycyjną). W północnej części miasta tereny inwestycyjne zostały zmienione na tereny ochrony między rezerwatowej WPN; przy ul. Mazurskiej tereny inwestycyjne zmienione na tereny zieleni. Pani Alina Stempniak podkreśliła, że w projekcie studium wprowadzonych zostało wiele szczegółowych ograniczeń, których nie ma w starym studium. Zrewidowane zostały bardziej szczegółowe zapisy - np. zintensyfikowana zabudowa ul. Poznańskiej i Rynku, pełniących centrum miasta o możliwie zintensyfikowanej działalności usługowej i mieszkalnictwa.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przypomniał, że podczas jednego z pierwszych posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta obecnej kadencji została przedstawiona pierwsza wersja projektu nowego studium i od tamtej pory projekt studium nie był prezentowany.
 
Projektantka pani Maria Mielcarek poinformowała, że jest przedstawicielem zespołu projektowego, który sporządza projekt studium dla Puszczykowa, a następnie przedstawiła prezentację multimedialną, ilustrującą główne założenia projektowe (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 17.16 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 8 radnych).
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że projekt studium napisany jest bardzo niechlujnie i w zasadzie nadaje się do kosza, bo jest napisany pod inwestorów. Następnie radny zapytał o drogi nr 430 i 431 oraz linię kolejową E59. Zgodnie z posiadanymi przez radnego informacjami droga nr 430 nie będzie drogą dwupasmową, zatem zapytał dlaczego taki zapis został umieszczony w projekcie studium. Ponadto dużo zostało zapisane nt. modernizacji tej drogi, a nie pisze się o przejściach dla pieszych (zarówno na drodze 430, 431 oraz drodze kolejowej). Następnie radny Maciej Krzyżański powiedział, że sankcjonuje się likwidację przejazdu na ul. 3 Maja i pisze o komunikacji kolejowej na Osową Górę, która nie będzie odtworzona. Radny zapytał czy można wprowadzić zapisy o przejściach dla pieszych i przejeździe na ul. 3 Maja.
 
Pani Maria Mielcarek przytoczyła fragmenty z projektu studium: „przebudowa drogi nr 430 (ul. Wysoka) oraz lokalizacja skrzyżowań (z rekomendacją dla skrzyżowań z ruchem okrężnym)  łączących stronę wschodnią i zachodnią Puszczykowa i zapewniających bezpieczne i płynne włączenie ruchu samochodowego z ulic zbiorczych i lokalnych do drogi głównej, pod warunkiem uwzględnienia uwarunkowań terenowych, przyrodniczych" oraz w sprawie: ul. Wysokiej:
-          rozbudowa do dwóch jezdni lub pozostawienie drogi jednojezdniowej z poszerzeniem jezdni do 7 m wspomaganej odcinkami równoległych dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe,
-          skrzyżowania po stronie wschodniej z ulicami Poznańską (dwa), ks. I. Posadzego, Podgórną, Dworcową,
-          skrzyżowania i zjazdy po stronie zachodniej z ulicami Przecznica, Studzienną, Jarosławską, zjazd do „WIELSPINU",
-          zakaz nowych zjazdów.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że powyższe zapisy wynikają z planu województwa, natomiast na pewno przejazd na ul. 3 Maja jest wykluczony jako jednopoziomowy z powodu prędkości z jaką mają przejeżdżać pociągi (niewykluczone jest przejście nad- albo podziemne). Pani Maria Mielcarek stwierdziła, że w projekcie studium wpisane zostanie przejście nad- albo podziemne, natomiast przejazd mógłby być jedynie bezkolizyjny, co na obecnym etapie przebudowy linii jest raczej wykluczone.
 
Co do trasy kolejowej na Osową Górę, pani Maria Mielcarek powiedziała, że w ramach przebudowy kolei może taka trasa będzie realizowana, natomiast zapis o potencjalnym zaistnieniu kolei drezynowej nie jest błędny, nawet jeśli taka kolej już istnieje.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że w wywiadzie Marszałek Województwa powiedział, że droga 430 nie będzie poszerzona do 4 pasów, natomiast w projekcie studium takie zapisy się wprowadza.
 
Pani Maria Mielcarek poprosiła o wskazanie miejsc, w których takie zapisy widnieją.
 
Radny Maciej Krzyżański odczytał fragment ze str. 37 „rezerwa terenowa (jednak nie na całej długości) pod planowaną rozbudowę do dwóch jezdni drogi nr 430". Następnie radny powiedział, że na str. 48 wymienia się drogi 430 i 431 jako drogi transportowe oraz zapytał czy oznacza to, iż Puszczykowo będzie miastem tranzytowym w ruchu międzynarodowym.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że nie rozumie dlaczego do studium wprowadza się zapisy o modernizacji drogi, skoro jest to inwestycja wojewódzka.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zapisy studium składają się z kilku czynników, m.in. przepisów nadrzędnych (np. krajowych i wojewódzkich planów zagospodarowania), które obligują gminy do konkretnych zapisów w studium i których nie można pominąć.
 
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że obecnie droga 430 ma jedną jezdnię i 2 pasy ruchu, a ma być ewentualnie rozbudowana do czterech pasów ruchów (ale nadal jednojezdniowa) oraz przytoczyła fragment ze str. 81: „ul. Wysoka: rozbudowa do dwóch jezdni lub pozostawienie drogi jednojezdniowej z poszerzeniem jezdni do 7 m wspomaganej odcinkami równoległych dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe".
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o przejścia dla pieszych na drodze 430 oraz dlaczego wprowadza się szczegółowe zapisy dot. modernizacji drogi 430 (wystarczyłby ogólny zapis o jej ewentualnej rozbudowie).
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że jest zapis ogólny (na str. 87): „priorytet dla ruchu pieszego i rowerowego realizowany przez zakładanie wysepek, pasów dla pieszych i rowerzystów, przejść z wzbudzaną lub ostrzegawczą sygnalizacją świetlną w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu ruchu" oraz dodała, że jest oczywistym, że takie przejścia się zabezpiecza, choć studium nie musi się na ten temat wypowiadać (to że nie będą zapisane nie oznacza, że ich nie będzie).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Wojewódzki Zarząd Dróg przysłał 2-3 lata temu dokumentację z wariantami rozbudowy drogi 430, na temat których odbyła się dyskusja. Uzgodniono wówczas, że opinia miasta będzie jednoznaczna - droga o 2 pasach ruchu ze zbiorczymi drogami dla bezpieczeństwa mieszkańców z skrzyżowaniami na zasadzie rond (które też miałyby regulować ruch pieszych i połączenie ze starym Puszczykowem).
Wiceburmistrz dodał, że skandalem jest, iż dopuszczono uzgodnienia (z 2009 roku) dot. przejścia na ul. 3 Maja oraz powiedział, że na początku 2011 roku zostało wystosowane odwołanie do wojewody. Odwołanie zostało przekazane ministrowi transportu, który odpowiedział, że już za późno na odwołania, ponieważ wydane zostało pozwolenie na budowę.
 
Odpowiadając na pytanie pani Marioli Chudak, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że tzw. drogi zbiorcze przy drodze 430 były planowane przy 4 pasach ruchu.
 
O godz. 17.45 do obradujących dołączył radny Krzysztof Jopek (obecnych 9 radnych).
 
Odpowiadając na pytanie pana Rybczyńskiego, pani Maria Mielcarek powiedziała, że sprawa przejazdu na ul. 3 Maja została dostrzeżona przez projektantów studium, ale w tej sprawie decydują inne przepisy (np. mówiące, że przy takiej szybkości pociągów nie może być przejazdów kolizyjnych, jednopoziomowych). W projekcie studium jest jedynie zapis o likwidacji przejazdu, ale to nie wyklucza ewentualności przejazdu bezkolizyjnego.
Pani Maria Mielcarek dodała, że w projekcie studium nie są pokazane wszystkie drogi lokalne.
 
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że starania władz miasta zmierzają w kierunku utrzymania przejazdu, ale informacje od kolei nie uwzględniają żadnych zmian w projekcie, niemniej jednak cały czas władze mają ten problem na względzie.
 
Radny Piotr Bekas zapytał na ile zapisy studium są w stanie cokolwiek zmienić.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że studium podlega zaopiniowaniu przez różne jednostki. Marszałek i wojewoda to dwa ograny, które uzgadniają zapisy studium m.in. w zakresie celów ponadlokalnych np. przebudowy linii kolejowej czy dróg wojewódzkich. W przypadku nierespektowania planów wojewódzkich, studium nie zostanie uzgodnione przez marszałka.
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że można wprowadzić do projektu studium zapis sugerujący, aby przewidzieć bezkolizyjne przejścia i przejazdy. 
Pani Maria Mielcarek zaznaczyła, że studium nie jest dokumentem wytycznym dla województwa czy kolei, ale gmina nie powinna rezygnować z prób np. wprowadzania zapisów dot. przejazdów i przejść, tyle że nie mogą to być przejazdy kolizyjne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że warto wprowadzić zapisy, o których mówiła pani projektant, bo będę świadczyć, że to jest to bardzo ważna sprawa dla miasta.
 
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski zasugerował, żeby miasto samo wybudowało przejście przy ul. 3 Maja oraz zapytał o uzgodnienia zapisów projektu studium z WPN (dlaczego na starym Puszczykowie dopuszcza się wielkość działek po 2 i 3 tys. m2).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zorientuje się czy można wybudować przejście lub przejazd na ul. 3 Maja ze środków miasta.
 
Radny Piotr Bekas powiedział, że inwestycja kolei jest finansowana ze środków unijnych i wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji robót mogą być niedopuszczalne.
 
Odnośnie kwestii ekranów dźwiękochłonnych, pani Maria Mielcarek powiedziała, że w projekcie studium jest zapis, aby nie stawiać ekranów akustycznych i szukać innych rozwiązań.
 
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że negocjacje z PKP są bardzo trudne, ale można by zasugerować, aby zamiast ekranów akustycznych wzdłuż torów, wybudować przejście przy ul. 3 Maja. Pani Gabriela Ozorowska zaapelowała, aby powrócić do rozmów z PKP ws. przejazdu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zgodził się z przedmówczynią i powiedział, że kolej zaprojektowała ekrany pełne i zielone. Wiceburmistrz powiedział, że pomysł p. Ozorowskiej zostanie przedstawiony PKP.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że ekrany akustyczne są dużym problemem i niweczą krajobraz. Zaznaczyła jednak, że nie uzyska się pozwolenia na budowę, jeśli nie będą spełnione określone warunki związane z ochroną akustyczną środowiska.
 
Panie Gabriela Ozorowska i Krystyna Marcolla oznajmiły, że mieszkańcy nie chcą ekranów.
 
Pan Piotr Krzyżański powiedział, że nie można się zgodzić na poszerzenie drogi 430.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, żeby zamienić zapisy w studium dot. ekranów akustycznych przy torach jak i drodze 430 na wały ziemne zazielenione.
 
Radny Piotr Bekas powiedział we wszystkich powyższych sprawach wszyscy są zgodni, tylko czy można faktycznie coś zmienić. Następnie radny zgłosił uwagi do projektu studium, w którym:
-        brakuje mu odniesień do projektu ochrony WPN,
-        niewiele zapisów poświęca się sprawie odprowadzania wód deszczowych,
-        brakuje rygorystycznych zapisów dot. tzw. sięgaczy.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że w projekcie studium:
-        są zapisy dot. plan ochrony WPN w zakresie dot. Puszczykowa,
-        na temat wód opadowych są jedynie ogólne zapisy, ponieważ studium nie jest dokumentem, w którym należałoby rozwijać tę kwestię (są zapisy o powierzchniach biologicznie czynnych działek, które powinny te wody zagospodarować),
-        w tak szczegółowych sprawach jak tzw. sięgacze studium się nie wypowiada,
-        lokalizację usług dopuszcza się tylko przy drogach lokalnych (wyklucza się drogi dojazdowe i tym bardziej tzw. sięgacze).
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że na str. 29 i 55 widnieją różne definicje usług podstawowych.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że definicja służąca do sporządzenia planów miejscowych to ta z rozdziału „Kierunki", natomiast w dziale „Uwarunkowania" zawarta została definicja dot. charakterystyki stanu zainwestowania w mieście.
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy na terenach mieszkaniowych będzie można budować obiekty handlowe o pow. 400 m2.
Pani Maria Mielcarek odpowiedziała, że nie będzie można.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przypomniał, że studium nie zagłębia się w szczegóły, a określa kierunek rozwoju miasta.
 
Pani Ewa Łobocka powiedziała, że jej zadaniem projekt studium zaprzecza wizji miasta-ogrodu, legalizuje samowole budowlane i sankcjonuje duże obiekty handlowe (przy ul. Moniuszki).
 
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że w projekcie studium są zapisy o następujących  minimalnych wielkościach działek:
-        900-1000 m2 na terenie Puszczykowa i Niwki, po wschodniej stronie ul. Wysokiej,
-        1200 m2 w rejonie starego Puszczykowa oraz pomiędzy ul. Wysoką a ul. Czarnieckiego i ul. Sobieskiego,
-        3000 m2 na terenach graniczących z WPN w rejonie starego Puszczykowa,
-        2000 m2 w pozostałych terenach starego Puszczykowa.
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że w studium powinny znaleźć się także zapisy dot.  wielkości pow. sprzedaży obiektów handlowych, powierzchni biologicznie czynnych, powierzchni zabudowy.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że zróżnicowanie wielkości działek wynika z charakteru poszczególnych części Puszczykowa (1000 m2 dla Puszczykowa i Niwki wynika z przewagi tego typu wielkości działek, ale wprowadzenie ewentualnego zapisu o 1200 m2 jest do zweryfikowania).
 
Pani Maria Mielcarek nie zgodziła się z zarzutami, że zapisy projektu studium sprzyjają deweloperom. W projekcie studium zostało wskazane, że w centrum Puszczykowa między ul. Słoneczną a ul. Kościelną oraz w rejonie ul. Topolowej dopuszcza się obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 800 m2 (czyli zgodnie z obecnie działającymi obiektami). Obiekty o pow. 1200 m2 dopuszcza się tylko przy ul. Mocka (naprzeciwko oczyszczalni ścieków). Na terenie przy ul. Dworcowej i ul. Moniuszki przy torach dopuszcza się pow. handlowe do 600 m2.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że od czasu, gdy projekt studium został przekazany radnym, uległ już pewnym poprawkom, jest on bowiem ciągle na etapie roboczych dyskusji.
 
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał fragment projekt studium ze str. 97:
 
„10.3. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży po-wyżej 400 m2
                              
W studium wskazuje się obszary, na których dopuszcza się lokalizacje obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2:
1) o powierzchni sprzedaży nie większej niż 1200 m2 - teren U przy drodze wojewódzkiej 431 (ul. P. Mocka);
2) o powierzchni sprzedaży nie większej niż 800 m2 - tereny U przy ul. Poznańskiej (Centrum pomiędzy ul. Słoneczną a Kościelną oraz w rejonie ul. Topolowej)
3) o powierzchni sprzedaży nie większej niż 600 m2  - teren U przy ul. Dworcowej - St. Moniuszki.
 
Uwarunkowania przyrodnicze, społeczne, funkcjonalno-przestrzenne i komunikacyjne wykluczają w Puszczykowie obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 1200 m2".
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że ww. wskazane tereny nie są umiejscowione wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto pow. zabudowy została określona na 30 proc., ale może powinny zostać określone jeszcze inne gabaryty budynków.
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski powiedział, że Puszczykowo powinno mieć jednolity charakter.
 
Odpowiadając na pytania pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego, pani Maria Mielcarek powiedziała, że na terenie przy ul. Mocka przewidziana jest zabudowa usługowa bez precyzowania typu usług.
 
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że podkład na jakim jest przygotowywany projekt studium jest mało czytelny. Następnie powiedział, że w poprzednio działki nr 175/1, 175/2 i 176 były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową a obecnie ich status został zmieniony na mieszkaniowo-usługowe. Ponadto na dwóch działkach na tym terenie była realizowana samowola budowlana, która obecnie została jakoby zalegalizowana. Na innej działce mieszkaniowej (faktycznie zamieszkałej) wprowadza się zapis o terenie mieszkaniowo-usługowym. Zdaniem Przewodniczącego Marka Barłoga jest to ewidentne poszerzenie terenu inwestorskiego dla dwóch firm, które na tym terenie występują.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jest przygotowana dokumentacja na ścieżkę rowerową i zostanie ona przekazana projektant studium (dokumentacja ścieżki ma być uzgodniona z koleją dopiero po zakończeniu inwestycji).
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, że:
- dla terenu przy ul. Topolowej w mpzp dopuszcza się pow. sprzedaży do 600 m2, natomiast w projekcie studium jest zapis o pow. do 800 m2,
- we wszystkich obowiązujących wzdłuż ul. Poznańskiej i przyległych ulic mpzp dopuszcza się wielkość pow. sprzedaży w obiektach handlowych do 200 m2, a projekcie studium jest zapis o pow. do 600 m2.
Odnosząc się do słów pani Marii Mielcarek, że dopuszczalne pow. handlowe nie są lokalizowane wśród zabudowy mieszkaniowej, pan Krzysztof Kamiński zapytał jak to się ma do terenu p. Bolewskiego przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
 
Pani Maria Mielcarek powtórzyła  gdzie dopuszcza się lokalizacje obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz dodała, że teren p. Bolewskiego ma przeznaczenie usługowe a nie mieszkaniowo-usługowe.
 
Na pytania dot. lokalizacji stacji benzynowej, pani Maria Mielcarek odpowiedziała, że właściwy zapis powinien dopuszczać ewentualne stacje paliw tylko przy drogach wojewódzkich. 
 
Pani Maria Mielcarek zapytała o zdanie radnych ws. wielkości działek.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że w centrum Puszczykowa dużo działek ma pow. ok. 1000 m 2 i pewnie tym kierowali się projektanci przy tworzeniu studium.
 
Radny Piotr Bekas wskazał, że przy ul. Mocka zakazuje się tworzenia nowych zjazdów, ale dopuszcza lokalizację dużego obiektu handlowego, dlatego zasugerował, aby dopuścić jednak jednej zjazd z ul. Mocka.
 
Pan Zbigniew Cofta powiedział, że w projekcie studium brakuje mu zapisów o WPN, turystyce, rekreacji, wypoczynku i Warcie.
 
Pani Ewa Łobocka powiedziała, że mieszkańcy walczą o miasto-ogród od co najmniej roku, protestują, piszą petycje, uwagi do planów a otrzymują takie oto studium. 
 
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że duża liczba nowych mieszkańców powoduje konieczność powstania obiektów, które będą ich obsługiwać. Puszczykowo poza tym, że jest miastem-ogrodem jest też miastem samochodów. Zdaniem pani Maria Mielcarek ok. 80 proc. mieszkańców musi mieć samochód, żeby w ogóle móc korzystać z miasta.
 
Pani Krystyna Marcolla powiedziała, że jako mieszkanka ul. Jastrzębiej będzie mieć duży problem komunikacyjny , gdy zamknięty zostanie przejazd przy ul. 3 Maja.
 
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że sieć handlowa w Puszczykowie jest dobrze zaopatrzona a do dużych galerii handlowych można szybko dojechać, bo jest blisko.
 
Jeden z mieszkańców powiedział, że projekt studium nie przewiduje powstania parkingów przy dworcach PKP.
 
Przewodniczący Marek Barłóg i pani Maria Mielcarek powiedzieli, że zapisy projektu studium umożliwiają powstanie takich parkingów.
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał dlaczego w Puszczykowie umożliwia się powstanie parkingów wielopoziomowych do 3 kondygnacji oraz dlaczego przewiduje się zabudowę wzdłuż ul. Nadwarciańskiej o szerokości do 50 m.
 
Radny Piotr Bekas powiedział, że wymogi cywilizacyjne wymuszają podjęcie kompromisów komunikacyjnych oraz zaapelował o skupienie się na ważnych kwestiach np. starego Puszczykowa, na obszarze którego znajduje się wiele dużych niezagospodarowanych działek.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jego zdaniem nie należy zabudowywać starego Puszczykowa, bo to niesie za sobą konieczności np. wykupu gruntów pod drogi, budowę nowych szkół. Zdaniem radnego należy skupić się na obecnych mieszkańcach i budować im drogi i chodniki.
 
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że z dyskusji umknęło budownictwo wielorodzinne i szeregowe. Przewodniczący powiedział, że dzisiejsze spotkanie należy potraktować jako pierwsze czytanie tekstu projektu studium. Następnie zaproponował powołanie zespołu roboczego złożonego z radnych i np. przedstawicieli organizacji działających na terenie Puszczykowa.
 
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił 5-minutową przerwę i o godz. 19.55 wznowił obrady.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 325 - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż działki.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż działki.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 325 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 326 - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały. Spółka Aquanet wystąpiła do Burmistrza o wydzierżawienie terenu z działki 1201 na ustawienie szafki sterującej przepompownią w rejonie ulicy Nowe Osiedle i Nadwarciańska (obiekt o wielkości ca 1,5 x 0,5 m).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 326 został zaopiniowany pozytywnie.
 
·         Druk nr 327 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił zmiany w dochodach:
1)      Dział 600 - zmniejszono wydatki na budowę dróg o kwotę 30.000 zł,
2)      Dział 700 - zwiększono dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 50.000 zł,
3)      Dział 756 - zwiększono dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 8.300 zł,
4)      Dział 853 - wprowadzono dotację na realizację projektu partnerskiego pt.: „Pokonać Wykluczenie" w kwocie 9.970 zł;
oraz w wydatkach:
1)      Dział 750 - zwiększono składkę do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN o kwotę 10.000 zł,
2)      Dział 801 - dokonano przesunięć między paragrafami w szkołach podstawowych,
3)      Dział 851 - zwiększono dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 2.000 zł,
4)      Dział 853 - dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w dziale pomoc społeczna, przesunięto kwotę 7.000 zł do działu 853 (na wkład własny do projektu partnerskiego),
5)      Dział 853 - wprowadzono wydatki na realizację projektu partnerskiego - 16.971 zł (w tym środki własne 7.000 zł),
6)      Dział 900 - zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na oczyszczanie Miasta,
7)      Dział 921 - zwiększono dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury o kwotę 1.000 zł,
8)      Dział 926 - zwiększono wydatki bieżące na CAS o kwotę 30.300 zł, wprowadzono środki na realizację projektu międzygminnego pt.: „Trzy Aktywności" w kwocie 5.000 zł, wprowadzono kwotę 30.000 zł na wykonanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że nie powinno się przeznaczać 30 tys. zł na wykonanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej, ponieważ miasta na to nie stać a Rada Rodziców SP nr 1 zwracała się z prośbą o wybudowanie sali gimnastycznej. Ponadto radny stwierdził, że w Puszczykowie mamy przesyt boisk i obiektów sportowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie wie, dlaczego radny sądzi, iż miasta na stać na budowę hali. Skarbnik dodał, że miałaby to być hala także widowiskowa, na której byłyby organizowane imprezy kulturalnych. A ponadto w mieście nie ma pełnowymiarowej hali do rozgrywania spotkań z zakresu dyscyplin uprawianych przez puszczykowską młodzież (w mieście działa też wiele organizacji sportowych). Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że czas wybudowania hali widowiskowo-sportowej, jak i sali gimnastycznej byłby taki sam. Poza tym korzystniej będzie wybudować dużą halę, w której można by także organizować duże imprezy. Skarbnik podkreślił, że budowa hali nie zablokuje innych inwestycji (projekt wpf zakłada zarówno inwestycje drogowe, dokończenie zagospodarowanie terenu CAS, jak i budowę hali), a poza tym istnieje realna szansa pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycję.
 
Radny Władysław Hetman zapytał czy internet w CAS zagwarantuje działanie monitoringu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że działanie monitoringu jest uzależnione od doprowadzenia łączy, które będą rozprowadzane przy wykonywaniu oświetlenia w CAS.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy na wykonanie koncepcji hali widowiskowo-sportowej ogłoszony zostanie konkurs albo przetarg.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na wykonanie dokumentacji projektowej przewiduje się przeprowadzenie przetargu.
 
Radny Piotr Bekas zapytał czego dotyczy projekt pn.: „Trzy Aktywności".
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że projekt dot. wykonania ścieżki w WPN (za kwotę 5 tys. zł wykonane zostaną m.in. ławki, tabliczki informacyjne).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 327 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 328 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że został on dostosowany do projektowanych zmian w uchwale budżetowej.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 328 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Komisja omówiła bieżące sprawy m.in. została poinformowana o stanie prowadzonych inwestycji.
 
O godz. 20.45 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 8/2014 z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się w dniu 26 maja 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

 
Protokół nr 8/2014
z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się w dniu 26 maja 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
 
OB.0012.2.8.14
 
Godz. rozpoczęcia : 17:00
Godz. zakończenia:  19:30
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
Zastępca Przewodniczącego: Paweł Rochowiak
Członkowie:
-          Piotr Bekas
-          Andrzej Dettloff
-          Bogumiła Dolska
-          Władysław Hetman
-          Krzysztof Jopek
-          Maciej Krzyżański
-          Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
1.      Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza (dwa warianty).
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
-        udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok,
-        emisji obligacji komunalnych,
-        porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
-        współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
-        wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
3.      Sprawy bieżące (m.in. dyskusja nt. nadania nazw ulicom w mieście, Regulamin utrzymania czystości i porządku).
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza (dwa warianty).
Projektant pan Jędrzej Cesar poinformował, że dwie wersje są wynikiem poprzedniego spotkania, zlikwidowano m.in. wyznaczone tereny zabudowy, umożliwiono dalsze działanie jednostek usługowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zmiany nie są zbyt duże, dodał też, że ze względu na umiejscowienie światłowodów, ekran musi pozostać w wyznaczonym miejscu.
Ustalono również, że przejście dla pieszych będzie w miejscu, które jest zwyczajowo przyjęte.
Głos zabrał mieszkaniec pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który zapytał, czy przejście między drzewami akacji nadal będzie czynne i czy istnieje możliwość, aby miasto przejęło ten teren.
Wiceburmistrz odpowiedział, że przejęcie tego terenu jest niemożliwe, dodał również, że perony będą przystosowane do nowych pociągów.
Radny Piotr Bekas zasugerował, aby zaprosić na posiedzenie decydentów, aby Rada mogła przekazać im swoje sugestie. 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok (druk nr 321).
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg poinformował, że radni otrzymali opinię RIO. Następnie przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 317).
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn poinformował, że przewiduje się, iż w roku 2014 uzyskamy 2.200.000 zł przychodów i środki te przeznaczone będą na spłatę długów.
Następnie przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 324).
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff poinformował, że radni otrzymali protokół uzgodnień, który informuje iż dyr. WPN Adam Kaczmarek przystał na wszystkie sugestie z wyłączeniem kąpieliska nad jeziorem Góreckim.
Następnie przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowem a Miastem Poznaniem, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 319).
Radny Maciej Krzyżański chciał uzyskać informację na temat tego, jaki jest procent udziału dotacji z Puszczykowa dla linii 651.
Jak wyjaśnił pan Remigiusz Motycki, koszty są podzielone w zależności od kilometrów wyjechanych przez środki transportu na terenie gminy.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy miasto ma wpływ na częstotliwość kursów autobusów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zmiana kursów to skomplikowana procedura i aby ją rozpocząć należy przedstawić wniosek, na który zgodzić się musi każda gminna.
Następnie przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 318).
Pracownik merytoryczny pani Janina Kozeńska poinformowała, że kwota jest co roku jest ta sama (7 tyś. zł) a program będzie trwać do 2030 roku.
Przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosy.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące (m.in. dyskusja nt. nadania nazw ulicom w mieście, Regulamin utrzymania czystości i porządku).
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff wyjaśnił, że podczas ostatniego posiedzenia Komisja Spraw Społecznych naniosła zmiany na Regulamin utrzymania czystości i porządku. Sekretarz dodał też, że zgodnie z ustawą, tych zmian nie można nanieść zbyt dużo m.in. po konsultacjach z kancelarią ustalono, że nie można zapisać obowiązku koszenia trawy.
Sekretarz wyjaśnił też, że sankcją za nieprzestrzeganie Regulaminu, może być mandat nałożony przez straż miejską.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji o godz. 19.30.
 

Protokół nr 7/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 19 maja 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 7/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu  19 maja 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.7.14
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.20
 
 1. Informacja dot. projektu pn. „Opracowanie Projektu Planu Ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego".
 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie,
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok,
-  udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok,
- emisji obligacji komunalnych,
- porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
- współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 1. Sprawy bieżące (m.in. dyskusja nt. nadania nazw ulicom w mieście).
 
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (chwilowa nieobecność radnych Pawła Rochowiaka i Andrzeja Dettloffa; obecnych 7 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacja dot. projektu pn. „Opracowanie Projektu Planu Ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego".
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wielkopolskiego Parku Narodowego: dyrektor Adam Kaczmarek oraz Małgorzata Górna i Zbigniew Krzysztofiak.
 
O godz. 17.20 do obradujących dołączyli radni Paweł Rochowiak i Andrzej Dettloff (obecnych 9 radnych).
 
W wyniku dyskusji, ustalono co następuje:
1. Ustalono minimalną powierzchnię 3000 m2 dla nowych działek budowlanych położonych bezpośrednio przy granicy z lasem WPN wyłącznie dla obrębu geodezyjnego Puszczykowo Stare i w miarę możliwości na pozostałym terenie.
2. Dla  nowej zabudowy - ustalono minimalną odległość 30 m od granicy lasu WPN - wyłącznie dla obrębu geodezyjnego Puszczykowo Stare i w miarę możliwości na pozostałym terenie według istniejącej linii zabudowy.
3. Doprecyzowano zapis dotyczący zakazu budowy szczelnych ogrodzeń dopuszczający lokalizację ogrodzeń o równomiernym stopniu ażurowości min. 60% dla działek przy terenie WPN - dotyczy ogrodzeń tylko od strony WPN.
4. Ustalono, że w sprawach:
- możliwości przebudowy drogi 430 zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- możliwości realizacji infrastruktury technicznej dla obsługi drogi 430 oraz lokalnych powiązań komunikacyjnych, w tym na terenie działki 765 arkusz 12 obręb Puszczykowo Stare, położonej wzdłuż ulicy Wysokiej,
WPN zajmie stanowisko po przedstawieniu szczegółowej propozycji przebudowy drogi 430.
Zapisy zawarte w projekcie planu ochrony dla WPN nie zabraniają przeprowadzenia ww. inwestycji.
5. Ustalono możliwość przebudowy i remontu urządzeń, ewentualnie obiektów infrastruktury technicznej związanych z odwodnieniem terenów północnej części Puszczykowa - w rejonie wjazdu do miasta ulicą Poznańską, w tym remont - przebudowa ulicy Poznańskiej na odcinku grobli, przebudowa i udrożnienie  systemu odwodnienia wzdłuż drogi wojewódzkiej 430, ewentualnie w przyszłości budowa np. zbiornika retencyjnego, przejścia dla zwierząt  lub innych obiektów. Istniejący układ nie posiada systemów oczyszczania.
6. Potwierdzono, że zapisy projektu planu ochrony dla WPN zapewnią możliwość funkcjonowania kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim i Łódzko-Dymaczewskim.
7. Ustalono, że wszystkie zapisy projektu planu ochrony dla WPN dotyczą tylko terenu WPN, a nie działek leżących na terenie Puszczykowa, a będących we władaniu WPN.
8. Ustalono, że droga powiatowa nr 2495P („Grajzerówka") będzie dostępna dla ruchu lokalnego i ponadlokalnego.
9. Ustalono, że WPN przekaże na rzecz miasta Puszczykowa ulice: Podleśną, Dębową, Powstańców Wlkp., Przecznica, Wodziczki, prof. Izabeli Dąmbskiej, drogę przy cmentarzu. Ponadto zapisy projektu planu ochrony dla WPN dotyczące ograniczenia ruchu drogowego wewnątrz Parku nie odnoszą się do ww. ulic. WPN stoi na stanowisku, że obecnie obowiązuje w tym zakresie ustawa z dnia 18.08.2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw.
10. Zweryfikowane zostaną zapisy dot. ograniczenia liczby osób przebywających na obszarach i miejscach udostępnianych w celach dydaktycznych, turystycznych i rekreacyjnych (załącznik nr 5).
11. Zapisy projektu planu ochrony dla WPN nie ingerują w możliwość przekształcenia gruntów rolnych na budowlane na terenie Puszczykowa.
12. Ustalono, że z wykazu działek w załączniku nr 3 usunięte zostaną działki zabudowane i ulice na terenie Puszczykowa.
 
Powyższe ustalenia zostaną uwzględnione w projekcie planu ochrony dla WPN lub zawarte w aneksie do planu ochrony WPN i stanowić będą integralną część planu ochrony WPN.
 
Stwierdzono, że ww. ustalenia znajdą się w projekcie uchwały ws. wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
O godz. 18.40 Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Ad 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia Miasta. Skarbnik poinformował, że tak dużej nadwyżki operacyjnej nie było od 2006 roku.
 
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok jest pozytywna.
 
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 320 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał sentencje z wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi oraz poinformował, że nie ma jeszcze opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na jej temat.
 
Komisja zdecydowała, że głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok zostanie przeprowadzone na kolejnym posiedzeniu.
 
 • Druk nr 323 - projekt uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Po długiej dyskusji, w trakcie której radni nie przychylili się do budowy łącznika między ul. Kosynierów Miłosławskich a Kraszewskiego, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował wykreślenie budowy łącznika oraz następujący podział środków:
- na budowę ulic: Jasna, Kręta - 640 000 zł,
- na modernizację ulic: Kosynierów Miłosławskich i Posadzego -   500 000 zł,
- na budowę, modernizację i przebudowę chodników i budowę parkingów - 200 000 zł,
- na zagospodarowanie terenu CAS  - 300 000 zł.
 
Komisja przychyliła się do takiego rozwiązania.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o przeznaczenie 300 tys. zł na zagospodarowanie terenu CAS.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że planuje się budowę ścieżki spacerowej i dla rolkarzy, które kształtowałyby dalszy rozwój tego miejsca (na jej długości powstaną później punkty rekreacyjne, np. stoły do gier, miejsce na grill, itp.). Ponadto zamierza się zlikwidować skarpę i podwyższyć górkę do zjazdów.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu w jaki sposób powstała nadwyżka w wys. 1,7 mln zł.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 323 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 322 - projekt uchwały ws. zmian w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że został on dostosowany do zmian w projekcie uchwały budżetowej.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 322 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
O godz. 20.20 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.
 
 

Protokół nr 3/2014 z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się w dniu 24 lutego 2014 r.w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

 

Protokół nr 3/2014

z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

które odbyło się w dniu 24 lutego 2014 r.

w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,

ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

 

 

OB.0012-2.3.14

 

Godz. rozpoczęcia : 16:30

Godz. zakończenia: 19:43

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg

Zastępca Przewodniczącego: Paweł Rochowiak

Członkowie:

 • Piotr Bekas

 • Andrzej Dettloff

 • Bogumiła Dolska

 • Władysław Hetman

 • Krzysztof Jopek

 • Janusz Szafarkiewicz

Protokolant: Karolina Janton-Małecka

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Tematy:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 179/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb niwka, ark. 2,3 - w dwóch etapach: A i B (druk nr 294a).

 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum.

 

Ad.2. Sprawy bieżące.

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 300).

 

Pracownik merytoryczny Alina Stempniak poinformowała, że mieszkańcy nie są za uchwaleniem mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 a najlepszym rozwiązaniem jest głosowanie nad jego zmianami.

 

Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

 

Ad.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 179/09/V z dnia 1 kwietnia 2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb niwka, ark. 2,3 - w dwóch etapach: A i B (druk nr 294a).

Burmistrz Miasta poinformował, że uwagi, które wpływały do Urzędu były wnikliwie analizowane oraz rozpatrywane. Natomiast pozytywne rozstrzygnięcie części złożonych uwag powoduje podstawę do uznania braku zasadności uchwalania tego planu.

 

Ustalono, że gdy inwestorzy zgłoszą do Urzędu kolejne wnioski to uzyskają odpowiedzi negatywne.

 

Burmistrz zakomunikował, że procedowanie trwało całą kadencję a obecna Rada kontynuowała to, co zapoczątkowała poprzednia.

 

Zebrani Radni ustalili, że odrzucenie planu łączy się z powierzeniem sprawy sądom, czego rezultatem będzie brak negocjacji między Miastem a inwestorami.

 

Mieszkaniec Pan Zbigniew Ziółkowski poinformował, że dużo szkód mogą spowodować samochody dostawcze, które będą dowozić towar do sklepów.

 

Mieszkanka Pani Zofia Skibińska oznajmiła, że to ona złożyła projekt obywatelski. Chciała by w mieście nie było tylu marketów w tak newralgicznym punkcie. Ponadto mieszkanka wyraziła opinię, że może lepiej będzie, gdy odstąpi się od planu.

 

Radny Piotr Bekas poinformował, że idealnym przykładem gdzie intencje były dobre a skutek odwrotny jest Biedronka znajdująca się na Rynku.

 

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz oznajmił, że bezpieczeństwo daje plan.

 

Radny Paweł Rochowiak poinformował, że po zebraniu wszystkich głosów należy dojść do kompromisu ponieważ uchylenie planu spowoduje ryzyko dla wszystkich.

 

 

Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.

Wynik głosowania: „za" - 2 głosy, „przeciw" - 4 głosy, „wstrzymało się" - 2 głosy.

Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.

 

Ad.2. Sprawy bieżące.

 

Zebrani Radni poruszyli sprawy znaku, który leżał w rowie niedaleko ul. Słowiczej, braku czerwonego światła na przejściu obok ul. Jarosławskiej oraz sterowania lampami na terenie miasta.

 

Przewodniczący Komisji oznajmił, że ul. Wspólna została zamknięta Burmistrz poinformował iż następnego dnia wyjaśni sprawę.

 

Mieszkaniec Pan Zbigniew Ziółkowski zgłosił zażalenie dotyczące zaniedbania miasta, które jest zaśmiecone. W odpowiedzi mieszkanka Regina Krawczyk poinformowała, że to nie wina miasta a mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprosił zebranych mieszkańców, że nie zostali wpuszczeni na teren parku.

 

Odnośnie remontu budynku przy ul. Poznańskiej 36, Burmistrz poinformował, że należało wzmocnić ściany nośne a schnięcie ścian spowodowało opóźnienie oddania przychodni do użytkowania.

 

Przewodniczący Komisji Marek Barłóg również przeprosił za sytuację zaistniałą w szpitalu.

 

Mieszkanka Zofia Skibińska poinformowała, że zachowanie prezesa było poniżej krytyki, ponadto mieszkanka poinformowała, że na terenie parku rośnie Kocanka piaskowa, która znajduje się pod ochroną.

 

O godz. 19:43 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji.

 

Protokół nr 2/2014 z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się w dniu 17 lutego 2014 r.w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

 

Protokół nr 2/2014

z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

które odbyło się w dniu 17 lutego 2014 r.

w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,

ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

 

 

OB.0012-2.2.14

 

Godz. rozpoczęcia : 17:06

Godz. zakończenia: 20:20

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg

Zastępca Przewodniczącego: Paweł Rochowiak

Członkowie:

 • Piotr Bekas

 • Andrzej Dettloff

 • Bogumiła Dolska

 • Władysław Hetman

 • Krzysztof Jopek

 • Janusz Szafarkiewicz

Protokolant: Karolina Janton-Małecka

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Tematy:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6,

 • wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości i działek,

 • wyrażenie zgody na sprzedaż działek,

 • zmiana w uchwale budżetowej.

 1. Zapoznanie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej.

 2. Sprawy bieżące.

 

 

 

Ad.1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6

 

Członek Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Pani Maria Mielcarek poinformowała, iż sytuacja własnościowa jest bardzo skomplikowana, ponieważ wnętrze terenu jest niezabudowane i należy do dwóch właścicieli. Ponieważ mieszkańcy ul. Bukowej nie wyrazili zgody na projektowanie drogi, wobec tego KUA zaproponowała wariant, który wyznaczał drogę wewnętrzną od ul. Klasztornej do zachodniej części ul. Sobieskiego jak również przybliżony podział na działki budowlane, jednak propozycja ta nie uzyskała akceptacji. Komisja zaproponowała wjazd od ul. Klasztornej z podziałem wewnętrznym, projekt ten uzyskał akceptację.

 

Radny Piotr Bekas zasugerował, że w przyszłości droga ta może nie zapewnić odpowiedniej komunikacji, co spowoduje chaos.

 

Pani Maria Mielcarek poinformowała, iż przeprowadzała rozmowy z mieszkańcami aby nie wybierali tylko rozwiązań korzystnych dla nich samych.

 

Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.

Wyniki głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 7 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.

 

Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.

 

Ad.2. Zapoznanie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej.

Projektant Judyta Hess poinformowała, iż z terenu Szpitala został wyodrębniony teren 7 hektarów terenu przeznaczonego niegdyś pod park, jednak w ostatnich latach nie był on użytkowany. Z powodu sytuacji ekonomicznej teren został oddzielony oraz przeznaczony pod teren zabudowy jednorodzinnej, w koncepcji przewidziano zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w bliskim sąsiedztwie lądowiska toteż zaproponowano tam zabudowę niższą. Ponadto pani Hess zakomunikowała iż droga, która podziela zabudowę będzie drogą wewnętrzną.

Radny Paweł Rochowiak chciał uzyskać odpowiedź na znaczenie zdania „wstępna koncepcja", jak odpowiedziała Pani Hess na chwilę obecną są po zebraniu wniosków. Niezwłocznie po akceptacji chcieliby kontynuować dalszą procedurę.

Pan Michał Chlebowski poinformował, że strefa podejścia helikoptera była bardzo istotna w tym projekcie dlatego zdecydowano, aby budynki miały do 7 m wysokości a większość z dachów była płaska (najwyższe 10 m z dachem skośnym). Budynki nawiązywać będą do zabudowy w sąsiedztwie oraz szpitala aby zachowań harmonię. Ponadto pan Michał Chlebowski poinformował, że firma TAXUS przygotowała inwentaryzację terenu w wyniku, której ustalono, że park znajduje się na gruntach rolnych a drzewa pojawiły się samoistnie, wiele z nich jest chorych (dodatkowo występuje tam wiele gatunków obcych), wody podziemne zostały wykluczone. Aby chronić drzewa zdecydowano o tylnej linii zabudowy dzięki czemu drzewa wewnątrz kwartałów mogą być zachowane, dla projektantów ważne jest zachowanie jak największej liczby drzew, ponadto istotne jest, aby zachować wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej.

 

Mieszkaniem Puszczykowa pan Krzysztof Puczniewski chciał uzyskać informację na temat, które drzewa zostaną usunięte.

 

Jak odpowiedział pan Michał Chlebowski nikt nie ma zamiaru usuwać drzew dlatego plan terenu jest zróżnicowany.

 

Pan Krzysztof Puczniewski wyraził dezaprobatę jako, że park jest nieużytkowany ponieważ wiele mieszkańców spaceruje po nim.

 

Pan Piotr Reiter wyraził żal po wypowiedzi Pana Krzysztofa ponieważ teren parku jest prywatny i osoby z zewnątrz nie powinny po nim spacerować.

 

Mieszkanka Puszczykowa Pani Zofia Skibińska oświadczyła, że na początku funkcjonowania szpitala park był zadbany jednak z czasem został zaniedbany. Mieszkanka chciała również uzyskać odpowiedz dlaczego dotychczas w planie miejskim teren ten był oznaczony „U" a na chwilę obecną jest on oznaczony literą „M".

 

Jak odpowiedział pracownik merytoryczny Pani Alina Stempniak planu nie ma tam od 2003 roku natomiast obowiązuje tam studium pod usługi z możliwością zamieszkania.

 

Ponadto ustalono, iż w radzie nadzorczej nie zasiada Starosta Jan Grabkowski, park od zawsze był własnością szpitala a koszty związane z drogą pokrywa inwestor natomiast miasto koszty uzbrojenia.

 

W odpowiedzi na zarzuty mieszkańców pan Michał Chlebowski odpowiedział iż firma, która wykonywała badania terenu należy do profesjonalnych.

 

Pan Piotr Reiter poinformował, że powodem tych przeobrażeń jest konieczność modernizacji szpitala do 2016 r.

 

Ustalono, że w studium istnieje zapis o terenie usługowym z możliwością zabudowy mieszkaniowej, zabudowa mieszkaniowa wykonana ma być zgodnie z intencją właściciela co oznacza bez konsolidowania z terenem zielonym.

 

Mieszkanka Pani Regina Krawczyk poinformowała, że działania te są interesem prywatnym każdego mieszkańca ażeby mieć gdzie się leczyć, natomiast bez nowego bloku operacyjnego szpital przestanie istnieć a pracownicy stracą swoje posady. Przypomniała również o milionowych stratach jakie przyniósł zakup zakola Warty.

 

Radny Paweł Rochowiak podziękował za apel mieszkanki ponieważ argumenty, których chciał użyć są podobne. Zasugerował, aby wprowadzić racjonalizm, ponieważ padają wielkie słowa na temat ochrony czy patriotyzmu, które mają na celu zniechęcić są nietrafione. Radny oznajmił, że podany przez jednego z mieszkańców przykład „afery Kulczyka" pokazuje jak z terenów pełnych baraków, śmieci i „dzikich" wyjść z psami może powstać nowoczesne centrum kultruralno-handlowe, przyciągające wielu mieszkańców Poznania i okolic.

 

Jak poinformował Pan Piotr Reiter nowy oddział finansowany będzie z wielu źródeł.

 

Radny Andrzej Dettloff wyraził również niechęć związaną ze sprzedażą terenu, jednocześnie zadając pytanie na temat innej możliwości pozyskania pieniędzy. Radny oznajmił, że wybudowanie nowego oddziału jest tańsze niż remont istniejącego.

 

Podczas Komisji ustalono, że na terenie zaplanowano budowę 46 działek oraz iż architekci rozważają kwestię zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej.

 

Mieszkańcy zasugerowali, że po zabudowaniu tego terenu ruch na drodze 431, ulicach Kraszewskiego oraz Nadwarciańskiej znacząco się powiększy. Ponadto więcej osób będzie uczęszczać do szkół znajdujących się na terenie miasta.

 

Radny Paweł Rochowiak poinformował, że w wyniki tej dyskusji pojawiło się dużo pomocniczych pytań. Radny oznajmił również, że dostrzega dobrą wolę współpracy ze strony architektów.

 

Zebrani Radni poruszyli również temat ul. Solskiego. Jak ustalono termin rozstrzygnięcia uwag upływa w piątek 21 lutego a na chwilę obecną wpłynęły 72 uwagi, które należy dokładnie rozpatrzeć.

 

Przewodniczący Komisji zwołał posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 24 lutego godz. 16:30, które rozpocznie się od wizji lokalnej terenu znajdującego się przy szpitalu.

 

O godz. 19:10 Przewodniczący Komisji zarządził dziesięciominutową przerwę. Przewodniczący Komisji zasugerował również aby na następnym posiedzeniu KBiRM obecny był Starosta Jan Grabkowski.

 

Ad.1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości i działek (druk nr 295)

Pracownik merytoryczny Pan Waldemar Luther poinformował, że sporządzony został protokół w sprawie zakończenia rokowań gdzie ustalono wartość części nieruchomości na kwotę 160 zł za m2 co daje łączną kwotę 1.116.480 zł, która zostanie zapłacona przez Miasto Puszczykowo w dwóch równych rocznych ratach. Pierwsza rata skompensowana będzie z opłatą adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

wyrażenie zgody na sprzedaż działek (druk nr 296)

Pracownik merytoryczny Pan Waldemar Luther oznajmił, że działki te leżą na skarpach a zainteresowanie ich zakupem zawsze było przeciętne. Na chwilę obecną mieszkańcy Mosiny wykazali zainteresowanie wykupieniem tych terenów.

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości i działek (druk nr 295)

Pracownik merytoryczny Pan Waldemar Luther poinformował, że działki te powstały w wyniku przebudowy ul. Poznańskiej w 1971 r.

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

zmiana w uchwale budżetowej

Skarbnik Miasta Piotr Łoździn poinformował, że zmiana w uchwale budżetowej związana jest z wydatkami takimi jak: wykup gruntów na Starym Puszczykowie (700.000 zł), budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie CAS (250.000 zł), wypłata dodatków energetycznych
(5.000 zł), remont archiwum (40.000 zł) czy dotacja dla przedszkoli niepublicznych (479.564 zł).

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu planu pracy KBiRM.

 

Wyniki głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 2 głosy.

 

Plan pracy został przyjęty.

 

Ad.3 Sprawy bieżące

 

Zebrani Radni ustalili, że w najbliższym czasie na ulicę wyjadą zamiatarki aby uporządkować miasto, należy rozwiązać problem ruchu na Rynku, ilość dzików znacznie się zmniejszyła. Natomiast Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz oznajmił, iż w sprawie ścieżek spacerowo-biegowych było kilka spotkań i powstały już koncepcje.

 

O godz. 20:20 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.

 

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4


Protokół nr 1/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu  20 stycznia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.1.14
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.05
 
1.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- planu pracy Rady Miasta na 2014 rok,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
- uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa,
- zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze,
- zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania,
- ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo,
- określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- zmian w uchwale budżetowej,
- wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (chwilowo nieobecny radny Paweł Rochowiak; obecnych 7 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
                                                                                                                      
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 280 - projekt uchwały ws. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa.
Projektant planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Marek Korcz przedstawił  ww. projekt uchwały informując, że wymóg przygotowania planu wynika z ustawy Prawo energetyczne.
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że projekt planu wymagał opinii Marszałka Województwa, który zaopiniował go pozytywnie. Urząd Miejski w Puszczykowie nie wniósł do projektu planu żadnych uwag (jest zgodny ze wszystkimi wymaganymi dokumentami).
 
Po zakończeniu  dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 280 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 277 - projekt uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014.
Przewodniczący Marek Barłóg zasugerował zmianę terminów: 20 maja i 16 września.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jest to ramowy plan, który może podlegać zmianom.
 
O godz. 17.20 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 8 radnych).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Projekt uchwały z druku nr 277 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 278 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały, informując o dokonywanych zmianach (uchwała będzie obowiązywać od wyborów samorządowych, które odbędą się w listopadzie 2014 roku).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 278 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 279 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały, informując o dokonywanych zmianach (uchwała będzie obowiązywać od wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2014 roku).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 279 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 281 - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, mówiąc m.in. że w sprawie ceny wykupu trwają jeszcze negocjacje.
 
W wyniku toczącej się dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przełożeniem omawianego projektu uchwały na kolejną sesję.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie zdecydowała o przełożeniu projektu uchwały na kolejną sesję.
 
 • Druk nr 282 - projekt uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 282 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 283 - projekt uchwały ws. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że ma on na celu kwestie porządkowe.
 
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja zapoznała się z ww. projektem uchwały, nie wnosząc uwag.
 
 • Druk nr 289 - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały i omówił program LEADER.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 289 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 290 - projekt uchwały ws. określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że WFOŚiGW w Poznaniu umorzył ratę pożyczki i zgodnie z umową, trzeba przeznaczyć ją na cel związany z termomodernizacją. 
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 290 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 291 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17grudnia 2013 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały i omówił wszystkie zmiany.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o nowy etat w SP nr 2.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że obecny konserwator przechodzi w czerwcu na emeryturę a nowy pracownik będzie pracował na rzecz obu szkół.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 291 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 293 - projekt uchwały ws. zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jej zmiana jest konieczna m.in. z powodu zamiaru wydzierżawienia części terenu CAS.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 293 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
 • Wniosek Cechu Rzemiosł Budowlanych
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. wniosek (stanowiący załącznik do niniejszego protokołu) o zmianę mpzp.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że procedura zmiany planu jest taka sama jak przy jego tworzeniu.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że na razie jest przeciwny, ale zasugerował, aby wnioskodawca przyszedł i przedstawił swoje zamiary.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zapowiedział powrót do tematu, po uzyskaniu szerszej informacji.
 
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w 2013 roku.
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał czy są uwagi do sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w 2013 roku.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w 2013 roku.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie pozytywnie.
 
Komisja dyskutowała m.in. na temat:
- przygotowania kalendarza wywozu odpadów oraz kalendarza imprez sportowych i kulturalnych,
- zimowego utrzymania dróg,
- pojawiających się dzikach na terenie Niwki.
 
 
O godz. 19.05 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji.