Protokół nr 11/2014 z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się w dniu 8 września 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

 
Protokół nr 11/2014
z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się w dniu 8 września 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.2.11.14
 
 Godz. rozpoczęcia : 17:30
Godz. zakończenia:  19:45
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
Zastępca Przewodniczącego: Paweł Rochowiak
Członkowie:
-          Piotr Bekas
-          Andrzej Dettloff
-          Bogumiła Dolska
-          Władysław Hetman
-          Krzysztof Jopek
-          Maciej Krzyżański
-          Janusz Szafarkiewicz
Protokolantka: Karolina Janton-Małecka
           
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Tematy posiedzenia:
 
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 
-        zmiany Uchwały Nr 310/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej,
-        utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o. o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11,
-        uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019,
-        zmian w uchwale budżetowej,
-        gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017,
-        w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5.
 
2.  Omówienie stanu prac nad mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 718/1, 718/2, 723 przy ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.
3.  Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
Uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019
 
Przedstawicielki firmy Aquanet Anna Graczyk i Grażyna Salman, wyświetliły prezentację na temat planu oraz omówiły zadania, które będą realizowane na terenie Puszczykowa. Jak oznajmiono, Puszczykowo posiada największy stopień wyposażenia ulic. Sieci wodociągowe realizowane w najbliższym czasie to te znajdujące się w ul. Miętowej, ul. Fiołkowej, ul. Andersonów oraz kanalizacyjne: ul. Rumiankowa, ul. Fiołkowa oraz odcinek między ul. Kosynierów Miłosławskich a Kraszewskiego.
Natomiast z puli rozwojowej zostanie wykonana sieć wodociągowa na ul. Andersonów.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg chciał uzyskać informację na temat wkładu własnego miasta w te inwestycje, jak wyjaśniono, jedynie przy inwestycji w ul. Andersonów miasto będzie musiało dołożyć 85 tys. Pozostałe inwestycje w 100% są finansowane przez spółkę.
 
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz chciał uzyskać odpowiedź, czy Urząd Miejski robił przymiarki szacunkowe czy 4 mln wystarczą na doprowadzenie mediów na działki.
 
Wiceburmistrz oznajmił, iż analizy były robione a ponadto ustalono, że inwestycje będą prowadzone sukcesywnie.
 
Radny Władysław Hetman chciał uzyskać informację, co będzie jeśli pieniądze nie zostaną wykorzystane. Jak poinformował Aquanet przechodzą one na przyszły rok.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Jak poinformowały przedstawicielki Aquanet cała modernizacja ma na celu polepszenie działania oczyszczalni.
 
zmiany Uchwały Nr 310/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej
 
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff poinformował, że uchwała ta była omawiana w czerwcu, jednakże okazało się, że spółce Aquanej potrzebna jest większa powierzchnia dzierżawy. 
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 310/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o. o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11
Sekretarz oznajmił, że jeżeli na terenie szpitala przebywa więcej niż 15 wyborców tworzy się obwód zamknięty 9w tym wypadku obwód nr 7). Na chwilę obecną nie można powiedzieć czy będzie 15 osób aczkolwiek ze statystyk wynika, że tak.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. Utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o. o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
zmiany w uchwale budżetowej
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały i odpowiedział na pytanie dotyczące zwiększenia wynagrodzenia, które wynika z powstania oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej nr 2.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff poinformował, że wpłynęły wnioski od Radnego Macieja Krzyżańskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że projekt nadal zakłada przywrócenia alei na ul. Cienistej czy rewitalizacje szkół, ponadto Radny chciał dowiedzieć się kto w Urzędzie będzie zajmować się realizacją tego planu.
 
Jak oznajmił Sekretarz Miasta zadania te realizowane są w referacie Gospodarki Przestrzennej, aczkolwiek ze względów kadrowych nie ma koordynatora do tego zadania. Ponadto oznajmił, że prawa autorskie programu przechodzą na miasto.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5.
Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak poinformowała, że stare zapisy mówią o maksymalnej zabudowie 30% działki, w chwili obecnej zmiana potrzebna jest aby wybudować salę widowiskową.
 
Głos zabrał radny Maciej Krzyżański, który powiedział, że z wszystkimi działaniami należy poczekać do wyników ekspertyzy gruntu.
Radny Piotr Bekas w odpowiedzi powiedział, że odbiera argumenty radnego Krzyżańskiego jako złą wolę.
 
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz poinformował, ze projekt ten musi być poprzedzony badaniami, powinny być też wykonane odwierty na głębokości 15 metrów.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5.
Wyniki głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Omówienie stanu prac nad mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 718/1, 718/2, 723 przy ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak poinformowała, iż projekt planu, który przygotowany został w 2005 roku był wyłożony do publicznego wglądu a uwagi zostały rozpatrzone, nie uzyskano jednak porozumienia z właścicielem, dlatego poprzedni Burmistrz zawiesiła prace nad planem. Właściciel chce podziału działek na jak najmniejsze, dlatego pojawia się problem z wielkościami.
 
Burmistrz Miasta oznajmił, że dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie z dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego, a decyzja jaka zapadła, satysfakcjonowała dyrektora tzn. granica z lasem 2904 metry, pozostałe działki właściciel określił na wielkość 1000 metrów, jego argumentem są działki znajdujące się naprzeciwko, które maja po 500, 600 i 700 metrów.
 
Pani Alina Stempniak poinformowała, że działki mają mieć 1200, 2000 i 3000 metrów a największa z nich będzie znajdować się przy lesie.
 
Radny Piotr Bekas poinformował, że każde poszerzenie drogi jest bardzo korzystne.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przedstawioną wersją mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 718/1, 718/2, 723 przy ul. Jarosławskiej w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Podczas głosowania nieobecny był Radny Władysław Hetman.
Poparto pierwotną koncepcję miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Politechnika Poznańska przekazała ocenę projektu dot. odwodnienia ul. Mazurskiej. Jak wyjaśnił, powinno ono nastąpić poprzez wybudowanie kolektora f500, który może być jednocześnie zbiornikiem retencyjnym dla odpadów, które nie będą bardzo wysokie. Problem może wystąpić jedynie podczas bardzo dużej ulewy - pompa wytrzyma 15 minutową nawałnicę przy normalnych opadach odbierze wodę i odprowadzi.
 
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg oznajmił, że klimat się zmienia a opady występują coraz częściej.
Wiceburmistrz odpowiedział, że analizowano wstępnie kwestie odwodnienia i ewentualnie można wybudować zbiornik a wodę odprowadzić w stronę Warty.
 
Poruszona został sprawa ul. Kosińskiego, i jak wyjaśniła pani Barbara Mulczyńska-Dywan z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych, sytuacja ta zastana jest z lat 60, właściciele nie mają uregulowanych spraw prawnych.
 
Radny Piotr Bekas poruszył również sprawę związaną z wycinką drzew w Puszczykowie. Jak wyjaśnił Wiceburmistrz w tej chwili podpisano umowę zlecającą duże prace przy wycinkach.
 
O godz. 19:45 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji.