Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4


Protokół nr 1/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu  20 stycznia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.1.14
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.05
 
1.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- planu pracy Rady Miasta na 2014 rok,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
- uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa,
- zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze,
- zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania,
- ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo,
- określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- zmian w uchwale budżetowej,
- wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (chwilowo nieobecny radny Paweł Rochowiak; obecnych 7 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
                                                                                                                      
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Druk nr 280 - projekt uchwały ws. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa.
Projektant planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Marek Korcz przedstawił  ww. projekt uchwały informując, że wymóg przygotowania planu wynika z ustawy Prawo energetyczne.
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że projekt planu wymagał opinii Marszałka Województwa, który zaopiniował go pozytywnie. Urząd Miejski w Puszczykowie nie wniósł do projektu planu żadnych uwag (jest zgodny ze wszystkimi wymaganymi dokumentami).
 
Po zakończeniu  dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 280 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 277 - projekt uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014.
Przewodniczący Marek Barłóg zasugerował zmianę terminów: 20 maja i 16 września.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jest to ramowy plan, który może podlegać zmianom.
 
O godz. 17.20 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 8 radnych).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Projekt uchwały z druku nr 277 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 278 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały, informując o dokonywanych zmianach (uchwała będzie obowiązywać od wyborów samorządowych, które odbędą się w listopadzie 2014 roku).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 278 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 279 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały, informując o dokonywanych zmianach (uchwała będzie obowiązywać od wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2014 roku).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 279 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 281 - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, mówiąc m.in. że w sprawie ceny wykupu trwają jeszcze negocjacje.
 
W wyniku toczącej się dyskusji, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przełożeniem omawianego projektu uchwały na kolejną sesję.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie zdecydowała o przełożeniu projektu uchwały na kolejną sesję.
 
 • Druk nr 282 - projekt uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014.
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 282 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 283 - projekt uchwały ws. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że ma on na celu kwestie porządkowe.
 
Przewodniczący Marek Barłóg stwierdził, że Komisja zapoznała się z ww. projektem uchwały, nie wnosząc uwag.
 
 • Druk nr 289 - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały i omówił program LEADER.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 289 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 290 - projekt uchwały ws. określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że WFOŚiGW w Poznaniu umorzył ratę pożyczki i zgodnie z umową, trzeba przeznaczyć ją na cel związany z termomodernizacją. 
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 290 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • Druk nr 291 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17grudnia 2013 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały i omówił wszystkie zmiany.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o nowy etat w SP nr 2.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że obecny konserwator przechodzi w czerwcu na emeryturę a nowy pracownik będzie pracował na rzecz obu szkół.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 291 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 293 - projekt uchwały ws. zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jej zmiana jest konieczna m.in. z powodu zamiaru wydzierżawienia części terenu CAS.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 293 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
 • Wniosek Cechu Rzemiosł Budowlanych
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. wniosek (stanowiący załącznik do niniejszego protokołu) o zmianę mpzp.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że procedura zmiany planu jest taka sama jak przy jego tworzeniu.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że na razie jest przeciwny, ale zasugerował, aby wnioskodawca przyszedł i przedstawił swoje zamiary.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zapowiedział powrót do tematu, po uzyskaniu szerszej informacji.
 
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w 2013 roku.
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał czy są uwagi do sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w 2013 roku.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w 2013 roku.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie pozytywnie.
 
Komisja dyskutowała m.in. na temat:
- przygotowania kalendarza wywozu odpadów oraz kalendarza imprez sportowych i kulturalnych,
- zimowego utrzymania dróg,
- pojawiających się dzikach na terenie Niwki.
 
 
O godz. 19.05 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie komisji.