Protokół nr 7/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 19 maja 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 7/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu  19 maja 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.7.14
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.20
 
  1. Informacja dot. projektu pn. „Opracowanie Projektu Planu Ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego".
  2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie,
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok,
-  udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok,
- emisji obligacji komunalnych,
- porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
- współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
  1. Sprawy bieżące (m.in. dyskusja nt. nadania nazw ulicom w mieście).
 
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (chwilowa nieobecność radnych Pawła Rochowiaka i Andrzeja Dettloffa; obecnych 7 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacja dot. projektu pn. „Opracowanie Projektu Planu Ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego".
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wielkopolskiego Parku Narodowego: dyrektor Adam Kaczmarek oraz Małgorzata Górna i Zbigniew Krzysztofiak.
 
O godz. 17.20 do obradujących dołączyli radni Paweł Rochowiak i Andrzej Dettloff (obecnych 9 radnych).
 
W wyniku dyskusji, ustalono co następuje:
1. Ustalono minimalną powierzchnię 3000 m2 dla nowych działek budowlanych położonych bezpośrednio przy granicy z lasem WPN wyłącznie dla obrębu geodezyjnego Puszczykowo Stare i w miarę możliwości na pozostałym terenie.
2. Dla  nowej zabudowy - ustalono minimalną odległość 30 m od granicy lasu WPN - wyłącznie dla obrębu geodezyjnego Puszczykowo Stare i w miarę możliwości na pozostałym terenie według istniejącej linii zabudowy.
3. Doprecyzowano zapis dotyczący zakazu budowy szczelnych ogrodzeń dopuszczający lokalizację ogrodzeń o równomiernym stopniu ażurowości min. 60% dla działek przy terenie WPN - dotyczy ogrodzeń tylko od strony WPN.
4. Ustalono, że w sprawach:
- możliwości przebudowy drogi 430 zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- możliwości realizacji infrastruktury technicznej dla obsługi drogi 430 oraz lokalnych powiązań komunikacyjnych, w tym na terenie działki 765 arkusz 12 obręb Puszczykowo Stare, położonej wzdłuż ulicy Wysokiej,
WPN zajmie stanowisko po przedstawieniu szczegółowej propozycji przebudowy drogi 430.
Zapisy zawarte w projekcie planu ochrony dla WPN nie zabraniają przeprowadzenia ww. inwestycji.
5. Ustalono możliwość przebudowy i remontu urządzeń, ewentualnie obiektów infrastruktury technicznej związanych z odwodnieniem terenów północnej części Puszczykowa - w rejonie wjazdu do miasta ulicą Poznańską, w tym remont - przebudowa ulicy Poznańskiej na odcinku grobli, przebudowa i udrożnienie  systemu odwodnienia wzdłuż drogi wojewódzkiej 430, ewentualnie w przyszłości budowa np. zbiornika retencyjnego, przejścia dla zwierząt  lub innych obiektów. Istniejący układ nie posiada systemów oczyszczania.
6. Potwierdzono, że zapisy projektu planu ochrony dla WPN zapewnią możliwość funkcjonowania kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim i Łódzko-Dymaczewskim.
7. Ustalono, że wszystkie zapisy projektu planu ochrony dla WPN dotyczą tylko terenu WPN, a nie działek leżących na terenie Puszczykowa, a będących we władaniu WPN.
8. Ustalono, że droga powiatowa nr 2495P („Grajzerówka") będzie dostępna dla ruchu lokalnego i ponadlokalnego.
9. Ustalono, że WPN przekaże na rzecz miasta Puszczykowa ulice: Podleśną, Dębową, Powstańców Wlkp., Przecznica, Wodziczki, prof. Izabeli Dąmbskiej, drogę przy cmentarzu. Ponadto zapisy projektu planu ochrony dla WPN dotyczące ograniczenia ruchu drogowego wewnątrz Parku nie odnoszą się do ww. ulic. WPN stoi na stanowisku, że obecnie obowiązuje w tym zakresie ustawa z dnia 18.08.2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw.
10. Zweryfikowane zostaną zapisy dot. ograniczenia liczby osób przebywających na obszarach i miejscach udostępnianych w celach dydaktycznych, turystycznych i rekreacyjnych (załącznik nr 5).
11. Zapisy projektu planu ochrony dla WPN nie ingerują w możliwość przekształcenia gruntów rolnych na budowlane na terenie Puszczykowa.
12. Ustalono, że z wykazu działek w załączniku nr 3 usunięte zostaną działki zabudowane i ulice na terenie Puszczykowa.
 
Powyższe ustalenia zostaną uwzględnione w projekcie planu ochrony dla WPN lub zawarte w aneksie do planu ochrony WPN i stanowić będą integralną część planu ochrony WPN.
 
Stwierdzono, że ww. ustalenia znajdą się w projekcie uchwały ws. wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
O godz. 18.40 Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił kilkuminutową przerwę.
 
Ad 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia Miasta. Skarbnik poinformował, że tak dużej nadwyżki operacyjnej nie było od 2006 roku.
 
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok jest pozytywna.
 
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 320 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał sentencje z wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi oraz poinformował, że nie ma jeszcze opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na jej temat.
 
Komisja zdecydowała, że głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok zostanie przeprowadzone na kolejnym posiedzeniu.
 
  • Druk nr 323 - projekt uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Po długiej dyskusji, w trakcie której radni nie przychylili się do budowy łącznika między ul. Kosynierów Miłosławskich a Kraszewskiego, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował wykreślenie budowy łącznika oraz następujący podział środków:
- na budowę ulic: Jasna, Kręta - 640 000 zł,
- na modernizację ulic: Kosynierów Miłosławskich i Posadzego -   500 000 zł,
- na budowę, modernizację i przebudowę chodników i budowę parkingów - 200 000 zł,
- na zagospodarowanie terenu CAS  - 300 000 zł.
 
Komisja przychyliła się do takiego rozwiązania.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o przeznaczenie 300 tys. zł na zagospodarowanie terenu CAS.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że planuje się budowę ścieżki spacerowej i dla rolkarzy, które kształtowałyby dalszy rozwój tego miejsca (na jej długości powstaną później punkty rekreacyjne, np. stoły do gier, miejsce na grill, itp.). Ponadto zamierza się zlikwidować skarpę i podwyższyć górkę do zjazdów.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu w jaki sposób powstała nadwyżka w wys. 1,7 mln zł.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 323 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
  • Druk nr 322 - projekt uchwały ws. zmian w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że został on dostosowany do zmian w projekcie uchwały budżetowej.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 322 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
O godz. 20.20 Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji.