Protokół nr 8/2014 z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się w dniu 26 maja 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

 
Protokół nr 8/2014
z posiedzenia Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
które odbyło się w dniu 26 maja 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
 
OB.0012.2.8.14
 
Godz. rozpoczęcia : 17:00
Godz. zakończenia:  19:30
 
Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji: Marek Barłóg
Zastępca Przewodniczącego: Paweł Rochowiak
Członkowie:
-          Piotr Bekas
-          Andrzej Dettloff
-          Bogumiła Dolska
-          Władysław Hetman
-          Krzysztof Jopek
-          Maciej Krzyżański
-          Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
1.      Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza (dwa warianty).
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
-        udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok,
-        emisji obligacji komunalnych,
-        porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
-        współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
-        wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
3.      Sprawy bieżące (m.in. dyskusja nt. nadania nazw ulicom w mieście, Regulamin utrzymania czystości i porządku).
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza (dwa warianty).
Projektant pan Jędrzej Cesar poinformował, że dwie wersje są wynikiem poprzedniego spotkania, zlikwidowano m.in. wyznaczone tereny zabudowy, umożliwiono dalsze działanie jednostek usługowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zmiany nie są zbyt duże, dodał też, że ze względu na umiejscowienie światłowodów, ekran musi pozostać w wyznaczonym miejscu.
Ustalono również, że przejście dla pieszych będzie w miejscu, które jest zwyczajowo przyjęte.
Głos zabrał mieszkaniec pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który zapytał, czy przejście między drzewami akacji nadal będzie czynne i czy istnieje możliwość, aby miasto przejęło ten teren.
Wiceburmistrz odpowiedział, że przejęcie tego terenu jest niemożliwe, dodał również, że perony będą przystosowane do nowych pociągów.
Radny Piotr Bekas zasugerował, aby zaprosić na posiedzenie decydentów, aby Rada mogła przekazać im swoje sugestie. 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok (druk nr 321).
Przewodniczący Komisji Marek Barłóg poinformował, że radni otrzymali opinię RIO. Następnie przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 317).
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn poinformował, że przewiduje się, iż w roku 2014 uzyskamy 2.200.000 zł przychodów i środki te przeznaczone będą na spłatę długów.
Następnie przewodniczący Komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 324).
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff poinformował, że radni otrzymali protokół uzgodnień, który informuje iż dyr. WPN Adam Kaczmarek przystał na wszystkie sugestie z wyłączeniem kąpieliska nad jeziorem Góreckim.
Następnie przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Puszczykowem a Miastem Poznaniem, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 319).
Radny Maciej Krzyżański chciał uzyskać informację na temat tego, jaki jest procent udziału dotacji z Puszczykowa dla linii 651.
Jak wyjaśnił pan Remigiusz Motycki, koszty są podzielone w zależności od kilometrów wyjechanych przez środki transportu na terenie gminy.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy miasto ma wpływ na częstotliwość kursów autobusów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zmiana kursów to skomplikowana procedura i aby ją rozpocząć należy przedstawić wniosek, na który zgodzić się musi każda gminna.
Następnie przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 318).
Pracownik merytoryczny pani Janina Kozeńska poinformowała, że kwota jest co roku jest ta sama (7 tyś. zł) a program będzie trwać do 2030 roku.
Przewodniczący komisji Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosy.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące (m.in. dyskusja nt. nadania nazw ulicom w mieście, Regulamin utrzymania czystości i porządku).
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff wyjaśnił, że podczas ostatniego posiedzenia Komisja Spraw Społecznych naniosła zmiany na Regulamin utrzymania czystości i porządku. Sekretarz dodał też, że zgodnie z ustawą, tych zmian nie można nanieść zbyt dużo m.in. po konsultacjach z kancelarią ustalono, że nie można zapisać obowiązku koszenia trawy.
Sekretarz wyjaśnił też, że sankcją za nieprzestrzeganie Regulaminu, może być mandat nałożony przez straż miejską.
 
Przewodniczący Marek Barłóg zakończył posiedzenie Komisji o godz. 19.30.