Protokół nr 9/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 9/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta,
które odbyło się w dniu 16 czerwca 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.9.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.45
 
1. Zapoznanie się i dyskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
- zmian w uchwale budżetowej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż działki,
- wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
3. Sprawy bieżące (m.in. dyskusja nt. nadania nazw ulicom w mieście).
 
Przewodniczący Marek Barłóg rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 6 radnych; chwilowa nieobecność radnych: Andrzeja Dettloffa, Krzysztofa Jopka i Pawła Rochowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się i dyskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest głównym dokumentem strategicznym miasta i zawiera ustalenia dot. działań gminy na polu przestrzennym, gospodarczym, i społecznym. Poprzednie studium powstało w 1998 roku i obowiązuje do dziś (z główną funkcją jaką jest mieszkalnictwo o niskiej intensywności oraz w uzupełnieniu usługi, głównie dla potrzeb mieszkańców, ale także dla odwiedzających). Jednakże nie spełnia wszystkich obecnie obowiązujących norm (GIS, informacji przestrzennej, brak wersji elektronicznej).
 
O godz. 17.06 do obradujących dołączył radny Andrzej Dettloff (obecnych 7 radnych).
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że studium z 1998 r. nie uwzględnia nowych przepisów (np. Natura 2000, przepisów unijnych, przepisów dot. zabytków, zapisów dot. strefy powodziowej). W związku z powyższym w 2007 roku pani Burmistrz zwróciła się do Rady z wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia nowego studium i od tamtego czasu trwają nad nim prace. Projekt nowego studium został przekazany w 2010 roku do uzgodnień, ale nie uzyskał on zgody WPN na poszerzenie drogi 430 (przystosowanie jej do norm obowiązujących w przepisach nadrzędnych). W związku z zakończeniem poprzedniej kadencji prace nad studium zostały przerwane na ok. rok. Po wznowieniu prac nad studium, jego opracowywanie wydłużała kwestia poszerzenia drogi 430, konieczność wprowadzenia nowych przepisów oraz prace nad mpzp.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że obecny projekt studium jest wynikiem wielokrotnych analiz. Główna funkcja została zachowana, czyli mieszkalnictwo o niskiej intensywności z uzupełniającą funkcją usługową. Okrojone zostały tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą (inwestycyjną). W północnej części miasta tereny inwestycyjne zostały zmienione na tereny ochrony między rezerwatowej WPN; przy ul. Mazurskiej tereny inwestycyjne zmienione na tereny zieleni. Pani Alina Stempniak podkreśliła, że w projekcie studium wprowadzonych zostało wiele szczegółowych ograniczeń, których nie ma w starym studium. Zrewidowane zostały bardziej szczegółowe zapisy - np. zintensyfikowana zabudowa ul. Poznańskiej i Rynku, pełniących centrum miasta o możliwie zintensyfikowanej działalności usługowej i mieszkalnictwa.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przypomniał, że podczas jednego z pierwszych posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta obecnej kadencji została przedstawiona pierwsza wersja projektu nowego studium i od tamtej pory projekt studium nie był prezentowany.
 
Projektantka pani Maria Mielcarek poinformowała, że jest przedstawicielem zespołu projektowego, który sporządza projekt studium dla Puszczykowa, a następnie przedstawiła prezentację multimedialną, ilustrującą główne założenia projektowe (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 17.16 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 8 radnych).
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że projekt studium napisany jest bardzo niechlujnie i w zasadzie nadaje się do kosza, bo jest napisany pod inwestorów. Następnie radny zapytał o drogi nr 430 i 431 oraz linię kolejową E59. Zgodnie z posiadanymi przez radnego informacjami droga nr 430 nie będzie drogą dwupasmową, zatem zapytał dlaczego taki zapis został umieszczony w projekcie studium. Ponadto dużo zostało zapisane nt. modernizacji tej drogi, a nie pisze się o przejściach dla pieszych (zarówno na drodze 430, 431 oraz drodze kolejowej). Następnie radny Maciej Krzyżański powiedział, że sankcjonuje się likwidację przejazdu na ul. 3 Maja i pisze o komunikacji kolejowej na Osową Górę, która nie będzie odtworzona. Radny zapytał czy można wprowadzić zapisy o przejściach dla pieszych i przejeździe na ul. 3 Maja.
 
Pani Maria Mielcarek przytoczyła fragmenty z projektu studium: „przebudowa drogi nr 430 (ul. Wysoka) oraz lokalizacja skrzyżowań (z rekomendacją dla skrzyżowań z ruchem okrężnym)  łączących stronę wschodnią i zachodnią Puszczykowa i zapewniających bezpieczne i płynne włączenie ruchu samochodowego z ulic zbiorczych i lokalnych do drogi głównej, pod warunkiem uwzględnienia uwarunkowań terenowych, przyrodniczych" oraz w sprawie: ul. Wysokiej:
-          rozbudowa do dwóch jezdni lub pozostawienie drogi jednojezdniowej z poszerzeniem jezdni do 7 m wspomaganej odcinkami równoległych dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe,
-          skrzyżowania po stronie wschodniej z ulicami Poznańską (dwa), ks. I. Posadzego, Podgórną, Dworcową,
-          skrzyżowania i zjazdy po stronie zachodniej z ulicami Przecznica, Studzienną, Jarosławską, zjazd do „WIELSPINU",
-          zakaz nowych zjazdów.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że powyższe zapisy wynikają z planu województwa, natomiast na pewno przejazd na ul. 3 Maja jest wykluczony jako jednopoziomowy z powodu prędkości z jaką mają przejeżdżać pociągi (niewykluczone jest przejście nad- albo podziemne). Pani Maria Mielcarek stwierdziła, że w projekcie studium wpisane zostanie przejście nad- albo podziemne, natomiast przejazd mógłby być jedynie bezkolizyjny, co na obecnym etapie przebudowy linii jest raczej wykluczone.
 
Co do trasy kolejowej na Osową Górę, pani Maria Mielcarek powiedziała, że w ramach przebudowy kolei może taka trasa będzie realizowana, natomiast zapis o potencjalnym zaistnieniu kolei drezynowej nie jest błędny, nawet jeśli taka kolej już istnieje.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że w wywiadzie Marszałek Województwa powiedział, że droga 430 nie będzie poszerzona do 4 pasów, natomiast w projekcie studium takie zapisy się wprowadza.
 
Pani Maria Mielcarek poprosiła o wskazanie miejsc, w których takie zapisy widnieją.
 
Radny Maciej Krzyżański odczytał fragment ze str. 37 „rezerwa terenowa (jednak nie na całej długości) pod planowaną rozbudowę do dwóch jezdni drogi nr 430". Następnie radny powiedział, że na str. 48 wymienia się drogi 430 i 431 jako drogi transportowe oraz zapytał czy oznacza to, iż Puszczykowo będzie miastem tranzytowym w ruchu międzynarodowym.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że nie rozumie dlaczego do studium wprowadza się zapisy o modernizacji drogi, skoro jest to inwestycja wojewódzka.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zapisy studium składają się z kilku czynników, m.in. przepisów nadrzędnych (np. krajowych i wojewódzkich planów zagospodarowania), które obligują gminy do konkretnych zapisów w studium i których nie można pominąć.
 
Pani Maria Mielcarek wyjaśniła, że obecnie droga 430 ma jedną jezdnię i 2 pasy ruchu, a ma być ewentualnie rozbudowana do czterech pasów ruchów (ale nadal jednojezdniowa) oraz przytoczyła fragment ze str. 81: „ul. Wysoka: rozbudowa do dwóch jezdni lub pozostawienie drogi jednojezdniowej z poszerzeniem jezdni do 7 m wspomaganej odcinkami równoległych dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe".
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o przejścia dla pieszych na drodze 430 oraz dlaczego wprowadza się szczegółowe zapisy dot. modernizacji drogi 430 (wystarczyłby ogólny zapis o jej ewentualnej rozbudowie).
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że jest zapis ogólny (na str. 87): „priorytet dla ruchu pieszego i rowerowego realizowany przez zakładanie wysepek, pasów dla pieszych i rowerzystów, przejść z wzbudzaną lub ostrzegawczą sygnalizacją świetlną w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu ruchu" oraz dodała, że jest oczywistym, że takie przejścia się zabezpiecza, choć studium nie musi się na ten temat wypowiadać (to że nie będą zapisane nie oznacza, że ich nie będzie).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Wojewódzki Zarząd Dróg przysłał 2-3 lata temu dokumentację z wariantami rozbudowy drogi 430, na temat których odbyła się dyskusja. Uzgodniono wówczas, że opinia miasta będzie jednoznaczna - droga o 2 pasach ruchu ze zbiorczymi drogami dla bezpieczeństwa mieszkańców z skrzyżowaniami na zasadzie rond (które też miałyby regulować ruch pieszych i połączenie ze starym Puszczykowem).
Wiceburmistrz dodał, że skandalem jest, iż dopuszczono uzgodnienia (z 2009 roku) dot. przejścia na ul. 3 Maja oraz powiedział, że na początku 2011 roku zostało wystosowane odwołanie do wojewody. Odwołanie zostało przekazane ministrowi transportu, który odpowiedział, że już za późno na odwołania, ponieważ wydane zostało pozwolenie na budowę.
 
Odpowiadając na pytanie pani Marioli Chudak, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że tzw. drogi zbiorcze przy drodze 430 były planowane przy 4 pasach ruchu.
 
O godz. 17.45 do obradujących dołączył radny Krzysztof Jopek (obecnych 9 radnych).
 
Odpowiadając na pytanie pana Rybczyńskiego, pani Maria Mielcarek powiedziała, że sprawa przejazdu na ul. 3 Maja została dostrzeżona przez projektantów studium, ale w tej sprawie decydują inne przepisy (np. mówiące, że przy takiej szybkości pociągów nie może być przejazdów kolizyjnych, jednopoziomowych). W projekcie studium jest jedynie zapis o likwidacji przejazdu, ale to nie wyklucza ewentualności przejazdu bezkolizyjnego.
Pani Maria Mielcarek dodała, że w projekcie studium nie są pokazane wszystkie drogi lokalne.
 
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że starania władz miasta zmierzają w kierunku utrzymania przejazdu, ale informacje od kolei nie uwzględniają żadnych zmian w projekcie, niemniej jednak cały czas władze mają ten problem na względzie.
 
Radny Piotr Bekas zapytał na ile zapisy studium są w stanie cokolwiek zmienić.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że studium podlega zaopiniowaniu przez różne jednostki. Marszałek i wojewoda to dwa ograny, które uzgadniają zapisy studium m.in. w zakresie celów ponadlokalnych np. przebudowy linii kolejowej czy dróg wojewódzkich. W przypadku nierespektowania planów wojewódzkich, studium nie zostanie uzgodnione przez marszałka.
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że można wprowadzić do projektu studium zapis sugerujący, aby przewidzieć bezkolizyjne przejścia i przejazdy. 
Pani Maria Mielcarek zaznaczyła, że studium nie jest dokumentem wytycznym dla województwa czy kolei, ale gmina nie powinna rezygnować z prób np. wprowadzania zapisów dot. przejazdów i przejść, tyle że nie mogą to być przejazdy kolizyjne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że warto wprowadzić zapisy, o których mówiła pani projektant, bo będę świadczyć, że to jest to bardzo ważna sprawa dla miasta.
 
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski zasugerował, żeby miasto samo wybudowało przejście przy ul. 3 Maja oraz zapytał o uzgodnienia zapisów projektu studium z WPN (dlaczego na starym Puszczykowie dopuszcza się wielkość działek po 2 i 3 tys. m2).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zorientuje się czy można wybudować przejście lub przejazd na ul. 3 Maja ze środków miasta.
 
Radny Piotr Bekas powiedział, że inwestycja kolei jest finansowana ze środków unijnych i wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji robót mogą być niedopuszczalne.
 
Odnośnie kwestii ekranów dźwiękochłonnych, pani Maria Mielcarek powiedziała, że w projekcie studium jest zapis, aby nie stawiać ekranów akustycznych i szukać innych rozwiązań.
 
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że negocjacje z PKP są bardzo trudne, ale można by zasugerować, aby zamiast ekranów akustycznych wzdłuż torów, wybudować przejście przy ul. 3 Maja. Pani Gabriela Ozorowska zaapelowała, aby powrócić do rozmów z PKP ws. przejazdu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zgodził się z przedmówczynią i powiedział, że kolej zaprojektowała ekrany pełne i zielone. Wiceburmistrz powiedział, że pomysł p. Ozorowskiej zostanie przedstawiony PKP.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że ekrany akustyczne są dużym problemem i niweczą krajobraz. Zaznaczyła jednak, że nie uzyska się pozwolenia na budowę, jeśli nie będą spełnione określone warunki związane z ochroną akustyczną środowiska.
 
Panie Gabriela Ozorowska i Krystyna Marcolla oznajmiły, że mieszkańcy nie chcą ekranów.
 
Pan Piotr Krzyżański powiedział, że nie można się zgodzić na poszerzenie drogi 430.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, żeby zamienić zapisy w studium dot. ekranów akustycznych przy torach jak i drodze 430 na wały ziemne zazielenione.
 
Radny Piotr Bekas powiedział we wszystkich powyższych sprawach wszyscy są zgodni, tylko czy można faktycznie coś zmienić. Następnie radny zgłosił uwagi do projektu studium, w którym:
-        brakuje mu odniesień do projektu ochrony WPN,
-        niewiele zapisów poświęca się sprawie odprowadzania wód deszczowych,
-        brakuje rygorystycznych zapisów dot. tzw. sięgaczy.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że w projekcie studium:
-        są zapisy dot. plan ochrony WPN w zakresie dot. Puszczykowa,
-        na temat wód opadowych są jedynie ogólne zapisy, ponieważ studium nie jest dokumentem, w którym należałoby rozwijać tę kwestię (są zapisy o powierzchniach biologicznie czynnych działek, które powinny te wody zagospodarować),
-        w tak szczegółowych sprawach jak tzw. sięgacze studium się nie wypowiada,
-        lokalizację usług dopuszcza się tylko przy drogach lokalnych (wyklucza się drogi dojazdowe i tym bardziej tzw. sięgacze).
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że na str. 29 i 55 widnieją różne definicje usług podstawowych.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że definicja służąca do sporządzenia planów miejscowych to ta z rozdziału „Kierunki", natomiast w dziale „Uwarunkowania" zawarta została definicja dot. charakterystyki stanu zainwestowania w mieście.
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy na terenach mieszkaniowych będzie można budować obiekty handlowe o pow. 400 m2.
Pani Maria Mielcarek odpowiedziała, że nie będzie można.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przypomniał, że studium nie zagłębia się w szczegóły, a określa kierunek rozwoju miasta.
 
Pani Ewa Łobocka powiedziała, że jej zadaniem projekt studium zaprzecza wizji miasta-ogrodu, legalizuje samowole budowlane i sankcjonuje duże obiekty handlowe (przy ul. Moniuszki).
 
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że w projekcie studium są zapisy o następujących  minimalnych wielkościach działek:
-        900-1000 m2 na terenie Puszczykowa i Niwki, po wschodniej stronie ul. Wysokiej,
-        1200 m2 w rejonie starego Puszczykowa oraz pomiędzy ul. Wysoką a ul. Czarnieckiego i ul. Sobieskiego,
-        3000 m2 na terenach graniczących z WPN w rejonie starego Puszczykowa,
-        2000 m2 w pozostałych terenach starego Puszczykowa.
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że w studium powinny znaleźć się także zapisy dot.  wielkości pow. sprzedaży obiektów handlowych, powierzchni biologicznie czynnych, powierzchni zabudowy.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że zróżnicowanie wielkości działek wynika z charakteru poszczególnych części Puszczykowa (1000 m2 dla Puszczykowa i Niwki wynika z przewagi tego typu wielkości działek, ale wprowadzenie ewentualnego zapisu o 1200 m2 jest do zweryfikowania).
 
Pani Maria Mielcarek nie zgodziła się z zarzutami, że zapisy projektu studium sprzyjają deweloperom. W projekcie studium zostało wskazane, że w centrum Puszczykowa między ul. Słoneczną a ul. Kościelną oraz w rejonie ul. Topolowej dopuszcza się obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 800 m2 (czyli zgodnie z obecnie działającymi obiektami). Obiekty o pow. 1200 m2 dopuszcza się tylko przy ul. Mocka (naprzeciwko oczyszczalni ścieków). Na terenie przy ul. Dworcowej i ul. Moniuszki przy torach dopuszcza się pow. handlowe do 600 m2.
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że od czasu, gdy projekt studium został przekazany radnym, uległ już pewnym poprawkom, jest on bowiem ciągle na etapie roboczych dyskusji.
 
Przewodniczący Marek Barłóg odczytał fragment projekt studium ze str. 97:
 
„10.3. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży po-wyżej 400 m2
                              
W studium wskazuje się obszary, na których dopuszcza się lokalizacje obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2:
1) o powierzchni sprzedaży nie większej niż 1200 m2 - teren U przy drodze wojewódzkiej 431 (ul. P. Mocka);
2) o powierzchni sprzedaży nie większej niż 800 m2 - tereny U przy ul. Poznańskiej (Centrum pomiędzy ul. Słoneczną a Kościelną oraz w rejonie ul. Topolowej)
3) o powierzchni sprzedaży nie większej niż 600 m2  - teren U przy ul. Dworcowej - St. Moniuszki.
 
Uwarunkowania przyrodnicze, społeczne, funkcjonalno-przestrzenne i komunikacyjne wykluczają w Puszczykowie obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 1200 m2".
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że ww. wskazane tereny nie są umiejscowione wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto pow. zabudowy została określona na 30 proc., ale może powinny zostać określone jeszcze inne gabaryty budynków.
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski powiedział, że Puszczykowo powinno mieć jednolity charakter.
 
Odpowiadając na pytania pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego, pani Maria Mielcarek powiedziała, że na terenie przy ul. Mocka przewidziana jest zabudowa usługowa bez precyzowania typu usług.
 
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że podkład na jakim jest przygotowywany projekt studium jest mało czytelny. Następnie powiedział, że w poprzednio działki nr 175/1, 175/2 i 176 były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową a obecnie ich status został zmieniony na mieszkaniowo-usługowe. Ponadto na dwóch działkach na tym terenie była realizowana samowola budowlana, która obecnie została jakoby zalegalizowana. Na innej działce mieszkaniowej (faktycznie zamieszkałej) wprowadza się zapis o terenie mieszkaniowo-usługowym. Zdaniem Przewodniczącego Marka Barłoga jest to ewidentne poszerzenie terenu inwestorskiego dla dwóch firm, które na tym terenie występują.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jest przygotowana dokumentacja na ścieżkę rowerową i zostanie ona przekazana projektant studium (dokumentacja ścieżki ma być uzgodniona z koleją dopiero po zakończeniu inwestycji).
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, że:
- dla terenu przy ul. Topolowej w mpzp dopuszcza się pow. sprzedaży do 600 m2, natomiast w projekcie studium jest zapis o pow. do 800 m2,
- we wszystkich obowiązujących wzdłuż ul. Poznańskiej i przyległych ulic mpzp dopuszcza się wielkość pow. sprzedaży w obiektach handlowych do 200 m2, a projekcie studium jest zapis o pow. do 600 m2.
Odnosząc się do słów pani Marii Mielcarek, że dopuszczalne pow. handlowe nie są lokalizowane wśród zabudowy mieszkaniowej, pan Krzysztof Kamiński zapytał jak to się ma do terenu p. Bolewskiego przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
 
Pani Maria Mielcarek powtórzyła  gdzie dopuszcza się lokalizacje obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz dodała, że teren p. Bolewskiego ma przeznaczenie usługowe a nie mieszkaniowo-usługowe.
 
Na pytania dot. lokalizacji stacji benzynowej, pani Maria Mielcarek odpowiedziała, że właściwy zapis powinien dopuszczać ewentualne stacje paliw tylko przy drogach wojewódzkich. 
 
Pani Maria Mielcarek zapytała o zdanie radnych ws. wielkości działek.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że w centrum Puszczykowa dużo działek ma pow. ok. 1000 m 2 i pewnie tym kierowali się projektanci przy tworzeniu studium.
 
Radny Piotr Bekas wskazał, że przy ul. Mocka zakazuje się tworzenia nowych zjazdów, ale dopuszcza lokalizację dużego obiektu handlowego, dlatego zasugerował, aby dopuścić jednak jednej zjazd z ul. Mocka.
 
Pan Zbigniew Cofta powiedział, że w projekcie studium brakuje mu zapisów o WPN, turystyce, rekreacji, wypoczynku i Warcie.
 
Pani Ewa Łobocka powiedziała, że mieszkańcy walczą o miasto-ogród od co najmniej roku, protestują, piszą petycje, uwagi do planów a otrzymują takie oto studium. 
 
 
Pani Maria Mielcarek powiedziała, że duża liczba nowych mieszkańców powoduje konieczność powstania obiektów, które będą ich obsługiwać. Puszczykowo poza tym, że jest miastem-ogrodem jest też miastem samochodów. Zdaniem pani Maria Mielcarek ok. 80 proc. mieszkańców musi mieć samochód, żeby w ogóle móc korzystać z miasta.
 
Pani Krystyna Marcolla powiedziała, że jako mieszkanka ul. Jastrzębiej będzie mieć duży problem komunikacyjny , gdy zamknięty zostanie przejazd przy ul. 3 Maja.
 
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że sieć handlowa w Puszczykowie jest dobrze zaopatrzona a do dużych galerii handlowych można szybko dojechać, bo jest blisko.
 
Jeden z mieszkańców powiedział, że projekt studium nie przewiduje powstania parkingów przy dworcach PKP.
 
Przewodniczący Marek Barłóg i pani Maria Mielcarek powiedzieli, że zapisy projektu studium umożliwiają powstanie takich parkingów.
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał dlaczego w Puszczykowie umożliwia się powstanie parkingów wielopoziomowych do 3 kondygnacji oraz dlaczego przewiduje się zabudowę wzdłuż ul. Nadwarciańskiej o szerokości do 50 m.
 
Radny Piotr Bekas powiedział, że wymogi cywilizacyjne wymuszają podjęcie kompromisów komunikacyjnych oraz zaapelował o skupienie się na ważnych kwestiach np. starego Puszczykowa, na obszarze którego znajduje się wiele dużych niezagospodarowanych działek.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jego zdaniem nie należy zabudowywać starego Puszczykowa, bo to niesie za sobą konieczności np. wykupu gruntów pod drogi, budowę nowych szkół. Zdaniem radnego należy skupić się na obecnych mieszkańcach i budować im drogi i chodniki.
 
Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że z dyskusji umknęło budownictwo wielorodzinne i szeregowe. Przewodniczący powiedział, że dzisiejsze spotkanie należy potraktować jako pierwsze czytanie tekstu projektu studium. Następnie zaproponował powołanie zespołu roboczego złożonego z radnych i np. przedstawicieli organizacji działających na terenie Puszczykowa.
 
Przewodniczący Marek Barłóg ogłosił 5-minutową przerwę i o godz. 19.55 wznowił obrady.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  • Druk nr 325 - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż działki.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż działki.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 325 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
  • Druk nr 326 - projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały. Spółka Aquanet wystąpiła do Burmistrza o wydzierżawienie terenu z działki 1201 na ustawienie szafki sterującej przepompownią w rejonie ulicy Nowe Osiedle i Nadwarciańska (obiekt o wielkości ca 1,5 x 0,5 m).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 326 został zaopiniowany pozytywnie.
 
·         Druk nr 327 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił zmiany w dochodach:
1)      Dział 600 - zmniejszono wydatki na budowę dróg o kwotę 30.000 zł,
2)      Dział 700 - zwiększono dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 50.000 zł,
3)      Dział 756 - zwiększono dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 8.300 zł,
4)      Dział 853 - wprowadzono dotację na realizację projektu partnerskiego pt.: „Pokonać Wykluczenie" w kwocie 9.970 zł;
oraz w wydatkach:
1)      Dział 750 - zwiększono składkę do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN o kwotę 10.000 zł,
2)      Dział 801 - dokonano przesunięć między paragrafami w szkołach podstawowych,
3)      Dział 851 - zwiększono dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 2.000 zł,
4)      Dział 853 - dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w dziale pomoc społeczna, przesunięto kwotę 7.000 zł do działu 853 (na wkład własny do projektu partnerskiego),
5)      Dział 853 - wprowadzono wydatki na realizację projektu partnerskiego - 16.971 zł (w tym środki własne 7.000 zł),
6)      Dział 900 - zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na oczyszczanie Miasta,
7)      Dział 921 - zwiększono dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury o kwotę 1.000 zł,
8)      Dział 926 - zwiększono wydatki bieżące na CAS o kwotę 30.300 zł, wprowadzono środki na realizację projektu międzygminnego pt.: „Trzy Aktywności" w kwocie 5.000 zł, wprowadzono kwotę 30.000 zł na wykonanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że nie powinno się przeznaczać 30 tys. zł na wykonanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej, ponieważ miasta na to nie stać a Rada Rodziców SP nr 1 zwracała się z prośbą o wybudowanie sali gimnastycznej. Ponadto radny stwierdził, że w Puszczykowie mamy przesyt boisk i obiektów sportowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie wie, dlaczego radny sądzi, iż miasta na stać na budowę hali. Skarbnik dodał, że miałaby to być hala także widowiskowa, na której byłyby organizowane imprezy kulturalnych. A ponadto w mieście nie ma pełnowymiarowej hali do rozgrywania spotkań z zakresu dyscyplin uprawianych przez puszczykowską młodzież (w mieście działa też wiele organizacji sportowych). Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że czas wybudowania hali widowiskowo-sportowej, jak i sali gimnastycznej byłby taki sam. Poza tym korzystniej będzie wybudować dużą halę, w której można by także organizować duże imprezy. Skarbnik podkreślił, że budowa hali nie zablokuje innych inwestycji (projekt wpf zakłada zarówno inwestycje drogowe, dokończenie zagospodarowanie terenu CAS, jak i budowę hali), a poza tym istnieje realna szansa pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycję.
 
Radny Władysław Hetman zapytał czy internet w CAS zagwarantuje działanie monitoringu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że działanie monitoringu jest uzależnione od doprowadzenia łączy, które będą rozprowadzane przy wykonywaniu oświetlenia w CAS.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał czy na wykonanie koncepcji hali widowiskowo-sportowej ogłoszony zostanie konkurs albo przetarg.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na wykonanie dokumentacji projektowej przewiduje się przeprowadzenie przetargu.
 
Radny Piotr Bekas zapytał czego dotyczy projekt pn.: „Trzy Aktywności".
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że projekt dot. wykonania ścieżki w WPN (za kwotę 5 tys. zł wykonane zostaną m.in. ławki, tabliczki informacyjne).
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 327 został zaopiniowany pozytywnie.
 
  • Druk nr 328 - projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że został on dostosowany do projektowanych zmian w uchwale budżetowej.
 
Przewodniczący Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 328 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Komisja omówiła bieżące sprawy m.in. została poinformowana o stanie prowadzonych inwestycji.
 
O godz. 20.45 Przewodniczący Marek Barłóg zamknął posiedzenie Komisji.