2017

Protokół nr 13/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórne

 

OB.0012.7.13.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    20:30
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie wniosku My Sport s.c.
 2. Omówienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 289)
- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 290).
        4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 9 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Omówienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła uwagi, jakie wpłynęły do projektu studium oraz wniosek firmy Prem Management Sp. z o.o. z dnia 27 listopada 2017 r. dotyczący uwzględnienia w projekcie studium oraz projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwości lokalizacji na działce nr 878/4 parkingu wielopoziomowego (wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poprosił o pytania do grupy uwag do studium, które zostały rozpatrzone negatywnie.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała o swojej uwadze do zapisów studium dotyczącej lasu przy ul. Mazurskiej i zachowania go, jako terenu zielonego z ewentualną możliwością funkcji rekreacyjnej (plac zabaw). Radna Małgorzata Hempowicz zaznaczyła konieczność ochrony oraz utrzymania tego terenu w stanie obecnym.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że na wspomnianym terenie bez decyzji Rady Miasta nic nie zostanie zmienione. Teren ten zawsze przeznaczony był pod rekreację, a żaden zapis nie zagwarantuje ochrony istniejącego drzewostanu. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że decyzje dotyczące wycinki drzew na terenach miejskich podejmuje Starostwo Powiatowe.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie leśnym jest możliwość zachowania placu zabaw, który w tym miejscu istnieje.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że nie, gdyż na terenie leśnym, zgodnie z ustawą, musiałaby być prowadzona tylko gospodarka leśna.
 
Radny Maciej Krzyżański wyjaśnił, iż rozmawiał z mieszkańcami ul. Mazurskiej, którzy chcą zachowania placu zabaw w tym miejscu.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że studium to zabezpiecza.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poruszyła kwestię terenu przy ul. Mocka, gdyż jak podkreśliła, mieszkańcy z nim sąsiadujący są przeciwni przeznaczeniu tego miejsca na lokalizację obiektu wielkopowierzchniowego. Wobec powyższego, zwróciła się z zapytaniem o możliwość zmiany przeznaczenia tego terenu na leśny, rolny lub ewentualnie mieszkaniowy oraz, czy taka zmiana może wiązać się z roszczeniami odszkodowawczymi ze strony właściciela.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że w tym miejscu najlepiej byłoby pozostawić obowiązujące zapisy, gdyż ta zmiana mogłaby faktycznie spowodować roszczenia finansowe ze strony właściciela gruntu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przedstawił wniosek spółki Prem Management Sp. z o.o. dotyczący uwzględnienia w projekcie studium oraz projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwości lokalizacji na działce nr 878/4 parkingu wielopoziomowego.
 
Prezes Zarządu spółki Prem Management Sp. z o.o. Piotr Reiter poinformował, że głównym celem działań spółki jest zabezpieczenie miejsc parkingowych dla pacjentów oraz gości szpitala. W związku z planowanym rozszerzeniem działalności szpitala o oddział pediatryczny oraz wyspecjalizowaną działalność ortopedyczną, co będzie się wiązało ze wzrostem liczby osób korzystających z miejsc parkingowych. Pan Piotr Reiter powiedział, że zależy mu na zachowaniu funkcji parkingowej dla wspomnianej działki, tak jak to było zaznaczone w poprzednim studium, aby możliwa była budowa w tym miejscu parkingu wielopoziomowego, co przyczyniłoby się do odblokowania sąsiadujących ze szpitalem ulic.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy jest jakiś konkretny projekt, założenia dotyczące wyglądu proponowanego obiektu, jaka to miałaby być konstrukcja, rodzaj zadaszenia oraz, czy ewentualny projekt uwzględnia architekturę sąsiadujących zabudowań. Poruszyła również kwestie koncepcji budynku pięciokondygnacyjnego, czy powstałby on zamiast istniejącego wieżowca.
 
Pan Piotr Reiter wyjaśnił, iż budynek pięciokondygnacyjny zakładany jest w miejscu obecnie istniejącego wieżowca. Natomiast w kwestii parkingu projekt zakłada budynek o jednej kondygnacji ponad ziemią o wysokości 7 metrów, zadaszony, wybudowany w technologii betonowej albo stalowej. Jak zaznaczył wszystko zależy od zamiarów potencjalnych nabywców, natomiast budowa parkingu z poziomem podziemnym jest niezwykle droga.
 
Mieszkaniec Sławomir Mańkowski, zaprezentował przygotowaną przez siebie koncepcję powiększenia liczb miejsc na istniejącym już parkingu przy ul. Kraszewskiego (z 50 do 150 - plan parkingu stanowi załącznik do niniejszego protokołu), jak podkreślił koszt takiej budowy byłby minimalny. Pan Sławomir Mańkowski wyjaśnił, iż reprezentuje mieszkańców ulic sąsiadujących ze szpitalem, którzy przeciwni są budowie obiektu o takiej kubaturze w pobliżu zabudowań mieszkalnych.
 
Pan Piotr Reiter wyjaśnił, iż dysponował podobnym projektem, ale był on nieefektywny, dlatego odstąpiono od niego. Jak zaznaczył chętnie zapozna się z przedstawioną koncepcją, aby móc je porównać, w tym celu zaprosił pana Sławomira Mańkowskiego do siebie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poruszył również kwestię możliwości wykupu tej działki przez miasto.
 
Pan Piotr Reiter wyjaśnił, że spółka jest otwarta na takie propozycje.
 
Pan Sławomir Mańkowski zwrócił się z apelem do władz miasta o współpracę z dyrekcją szpitala w kwestii zapewnienia miejsc parkingowych. Jak podkreślił zaproponowany przez niego sposób rozwiązania problemu jest najprostszy i najszybszy. Zwrócił się również z prośbą o nie niszczenie istniejącego tam krajobrazu wielokondygnacyjnymi obiektami.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zaznaczyła, że obowiązkiem szpitala, jako instytucji, do której przyjeżdżają pacjenci, jest zapewnienie miejsc parkingowych.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w jej opinii budowa parkingu płatnego dla korzystających z usług szpitala jest nie stosowna.
 
Pan Waldemar Łój zwrócił się z zapytaniem, czy wykonane zostały jakieś obliczenia jaki procent ogólnodostępnego parkingu szpitala wykorzystywany jest przez jego pracowników oraz, czy istnieje jakaś koncepcja zapewnienia miejsc pracownikom aby nie blokowali tych dostępnych dla odwiedzających szpital. Jak zaznaczył należałoby również dokonać analizy ekonomicznej tej inwestycji, czy potencjalnemu nabywcy zwróci się koszt jej budowy, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że parking wielopoziomowy bez funkcji usługowo-handlowej okaże się nie ekonomiczny. Pan Waldemar Łój dodał, że warto pomyśleć nad innym rozwiązaniem i nie forsować kierunku, który nie przyniesie korzyści.
 
Pan Piotr Reiter wyjaśnił, iż myśląc o drobnych usługach handlowych zakładał takie jak bankomat, czy myjnia, jak podkreślił nie miał na myśli galerii handlowej. Ponadto dodał, że trwają ustalenia z firmą, która ma zająć się zagospodarowaniem terenu przy szpitalu, aby była możliwość utworzenia jak największej liczby miejsc parkingowych (ok 120 miejsc parkingowych). Przed szpitalem pozostaną miejsca dla pacjentów. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o zachowanie zapisów o funkcji parkingowej na tej działce, gdyż problem braku miejsc będzie narastał.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wyraził swoje zadowolenie z podjętego tematu. Ponadto dodał, że warto podkreślić, iż wybudowany został przystanek autobusowy na ul. Kraszewskiego. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jest ciekawy analizy przeprowadzonej przez szpital dotyczącej koncepcji miejsc parkingowych dla pracowników na terenie szpitala.
 
Pan Piotr Reiter wyjaśnił, iż skonfrontuje zaproponowany projekt z firmą, z którą współpracuje, gdyż jak podkreślił celem szpitala nie jest działanie wbrew woli mieszkańców oraz miasta.  
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zwrócił się z zapytaniem do Pana Piotra Reitera, czy podtrzymuje wniosek spółki do projektu studium.
 
Pan Piotr Reiter zaapelował przede wszystkim o zachowanie funkcji parkingowej dla tej działki, wprowadzenie możliwości budowy poziomu 1 nad poziomem 0. Jak podkreślił nie upiera się również przy zapisie o wprowadzeniu drobnych usług.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku spółki Prem Management Sp. z o.o. dotyczącego uwzględnienia zapisów w projekcie studium oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacji na działce numer 878/4 parkingu wielopoziomowego o powierzchni zabudowy do 80% powierzchni gruntu i wysokości budynku do 7 m.
Wynik głosowania: „za" - 0 głosów, „przeciw" - 7, „wstrzymały się" - 2.
Wniosek Prem Management sp. z o.o. został odrzucony.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że przedłożony projekt studium jest przez komisję rekomendowany do dalszego procedowania, będzie jeszcze tematem posiedzenia komisji przed sesją w styczniu.
 
O godzinie 18: 30 przewodniczący Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:38.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad.1 Rozpatrzenie wniosku My Sport s.c.
Właściciel My Sport s.c. Arkadiusz Krzyżański przedstawił wniosek o obniżenie stawki od podatku od nieruchomości, poinformował, że spółce zależy na obniżeniu stawki podatku o 80% do kwoty 4,4 zł/m2 (wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Małgorzata Hempowicz zwróciła się z zapytaniem, czy planując taką formę działalności zakładał sytuację awaryjną, gdyż naliczona kwota podatku i tak była już minimalna. Jak zaznaczyła chciałaby się dowiedzieć, jaka jest przyczyna, że obecnie działalność nie przynosi zakładanych zysków.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że wszystko idzie zgodnie z założonym planem, jednak, aby zachować konkurencyjne ceny wynajmu kortów tenisowych konieczne jest obniżenie stawki podatku. Pan Arkadiusz Krzyżański powiedział, że prowadzenie takiej działalności, jaką jest wynajem kortów nie jest porównywalne do innych działalności gospodarczych.
 
Radna Agata Wójcik wyjaśniła, iż nie ma nic przeciwko prowadzonej przez My Sport s.c. działalności, co więcej uważa, że budynek „Sportoteki" jak najbardziej wpasowuje się w klimat okolicy, nie mniej jednak, taka forma prowadzenia działalności powinna być oparta o biznesplan, który zakładałby wyjście awaryjne z takiej sytuacji. Radna Agata Wójcik zapytała, czy na czas budowy hali widowiskowo-sportowej zajęcia w „Sportotece" dla dzieci będą się odbywały bezpłatnie.
 
Radna Agata Wójcik zapytała pana Arkadiusza Krzyżańskiego o to, czy wywiązał się ze wszystkich punktów podpisanej umowy, a jeśli nie, to czy naliczone zostały stosowne opłaty.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że częściowo tak.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że przedstawione warunki umowy nie były aż tak preferencyjne, jak przedstawiały to media społecznościowe. Nałożona miesięczna stawka podatku nie jest mała zwłaszcza, że jest to obiekt, który po 30 latach przechodzi na własność miasta. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie prowadził analizy, czy inne gminy stosowały praktyki obniżania stawek podatku.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy tak znaczna obniżka ceny podatku wiązać się będzie z preferencyjnymi kwotami wynajmu kortów dla mieszkańców Puszczykowa.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że starają się utrzymać stałą cenę dla mieszkańców Puszczykowa, jak zaznaczył tak naprawdę z tego obiektu nikt spoza terenu miasta nie korzysta.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał o aneks do umowy, który zakładał budowę w tym roku lodowiska.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że w następnym miesiącu zostanie przykryty kort tenisowy i będą czekać na odpowiednią pogodę, aby wylać lodowisko.
 
Radny Tomasz Potocki wyjaśnił, że mieszkańcy życzą sobie lodowiska oraz zwrócił się z zapytaniem, czy nadal obowiązuje umowa zgodnie, z którą dzieci mogą korzystać z kortów.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że z tego, co wie nikt się nie zgłasza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, iż dyrektorzy szkół byli informowani o takiej możliwości. W tym przypadku nie można obwiniać pana Arkadiusza Krzyżańskiego o to, że nikt z tej ewentualności nie korzysta. Dyrektorzy otrzymali taką wiadomość, widocznie na dzień dzisiejszy nie mają takich potrzeb.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał skarbnika Piotra Łoździna, czy stać nas na takie preferencyjne traktowanie jednej działalności gospodarczej względem innych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zwrócił się z prośbą do pana Arkadiusza Krzyżańskiego o wyjaśnienie, o jakiej kwocie w skali roku jest mowa, gdyż jego w tym względzie obowiązuje tajemnica skarbowa.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że jest to roczna kwota w wysokości ok 22 tys zł.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zwrócił się z zapytaniem, jakie były by konsekwencje nie wyrażenia zgody przez komisję na obniżenie stawki podatku.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, iż spowoduje to zmianę ceny wynajmu kortów, gdyż koszty utrzymania takiego obiektu są znaczne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poruszył kwestię podpisanej umowy oraz konsekwencji wynikających z nie wywiązywania się z niej. Jak podkreślił, obowiązkiem obu stron jest wywiązywanie się z jej zapisów. W związku z powyższym zwrócił się do pana Arkadiusza Krzyżańskiego z prośbą o przemyślenie, z jakich punktów umowy są w stanie się wywiązać.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że lodowisko w połowie stycznia powinno być już gotowe. W kwestii zagospodarowania pozostałej części terenu przygotowywana jest koncepcja, która zostanie przedstawiona w stosownym piśmie.
 
Wobec powyższego ustalono, że podczas styczniowego spotkania komisji nastąpi renegocjacja warunków umowy. Wniosek o obniżenie stawki podatku od nieruchomości został przez pana Arkadiusza Krzyżańskiego wycofany.
 
Ad 3Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 289).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała, że właścicielka nieruchomości zwróciła się do Burmistrza Miasta Puszczykowa z propozycją nieodpłatnego przekazaniu miastu części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną u zbiegu ul. Rządowej i Źródlanej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 289).
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 nr170/16/VII z dnia 20grudnia 2016 r. (druk nr 290).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że projekt uchwały jest wynikiem konieczności wprowadzenia zmian do budżetu związanych z umniejszeniem dotacji na pomoc społeczną. Zmiany zostały uwzględnione zarówno po stronie wydatków jak i dochodów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 nr 170/16/VII  z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 290).
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał odczytał pismo od Beaty Rzeźnik Kerber, Prezes Zarządu Akademii Tenisowej im. Angelique Kerber, dotyczące organizacji turniejów tenisowych oraz prośby o ich wsparcie finansowe (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w ubiegłorocznym budżecie takie wsparcie zostało zagwarantowane. W zamian za dofinansowanie podczas zawodów zamieszczany był herb Puszczykowa oraz informacja o dofinansowaniu ze strony miasta. Zabezpieczona kwota w budżecie na ten cel to 50 tys. zł. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił również, że najlepszym i najbardziej przejrzystym rozwiązaniem byłoby gdyby Centrum Tenisowe Angie wzięło udział w konkursie na realizację zadań publicznych na 2018 rok
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem, aby środki na organizacje turnieju przez Centrum Tenisowe Angie przyznawane były w drodze konkursu na realizację zadań publicznych.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał odczytał pismo z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotyczące prośby o wsparcie finansowe w kwocie 20 tys. zł do planowanej inwestycji związanej z modernizacją sieci łączności radiowej (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pan Jacek Michalak podczas swojej wizyty wyjaśnił, że taka prośba o dofinansowanie została skierowana do każdej gminy powiatu poznańskiego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotyczącym prośby o wsparcie finansowe w kwocie 20 tys. zł do planowanej inwestycji związanej z modernizacją sieci łączności radiowej.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymały się" - 2.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Radny Władysław Hetman poinformował o wiadomości, jaką otrzymał od mieszkańców ul. Sasankowej, którzy chcieliby zorganizować spotkanie w sprawie budowy ulicy, na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że zorganizowanie spotkania nie będzie stanowiło problemu.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poruszyła sprawę wąskiego chodnika prowadzącego od ul. Studziennej do Szkoły Podstawowej nr 1, którym dzieci poruszają się do szkoły. Zaproponowała, aby w tym miejscu zapewnić odgrodzenie od jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała o wiadomości, od spółki AB Developer dotyczącej uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare arkusze 1-18-część A. Uwagi dotyczyły głównie możliwości lokalizacji na działce budowlanej maksymalnie jednego budynku mieszkalnego oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowalnych - 3000m2. Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy trzeba liczyć się z skutkami finansowymi związanymi ze spadkiem wartości działek, gdyż w otrzymanej analizie skutków finansowych nie znalazła informacji o planowanych odszkodowaniach.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że należy się spodziewać, iż spółka podejmie takie próby.
 
O godz. 20:30 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie.
 
protokolant:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 12/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej

OB.0012.7.12.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:04
 
Tematy:
 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 9 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok (druk nr 288).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że projekt budżetu miasta na rok 2018 był wcześniej omawiany, w związku z czym zwrócił się z prośbą o pytania.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poprosił przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzatę Szczotkę o przedstawienie wniosku komisji do projektu budżetu na rok 2018.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka przedstawiła wniosek komisji dotyczący zwiększenia kwoty w dziale 750 Administracja publiczna, punkt 4 Promocja Miasta w celu zaprojektowania i wykonania nowej strony internetowej miasta Puszczykowa. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że zaproponowana kwota wynosi 15.000 zł.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy istnieje możliwość wprowadzenia niewielkich modyfikacji na stronie internetowej miasta w ramach gwarancji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że nie jest to możliwe, ze względu na to, że całościowe zlecenie, polegające na opracowaniu strony internetowej miasta, zostało już odebrane.
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził swoją aprobatę dla szaty graficznej strony internetowej miasta. Zauważył również, że jedynym, według niego, problemem jest znalezienie zaktualizowanych dokumentów strategicznych miasta.
 
Radna Małgorzata Hempowicz również zwróciła uwagę na brak aktualnych dokumentów strategicznych na stronie internetowej miasta (brak nowej Strategii Rozwoju Miasta). Wobec powyższego zaproponowała, aby ich aktualizacją zajmowała się wyznaczona osoba.
 
Radna Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja kilkakrotnie zajmowała się tematem strony internetowej miasta. Ponadto zwróciła uwagę na faktyczny problem z odnalezieniem na stronie internetowej miasta np. zakładki ze strukturą Urzędu Miejskiego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nowa Strategia Rozwoju Miasta znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej. Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował możliwość rozwiązania problemów z dotarciem do konkretnych informacji na stronie poprzez opracowanie tzw. mapy strony.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji Edukacji Kultury i Sportu dotyczącym zabezpieczenia kwoty 15.000 zł w projekcie budżetu na 2018 rok przeznaczonej na zaprojektowanie i wykonanie nowej strony internetowej miasta
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymały się" - 2.
Wniosek Komisji Edukacji Kultury i Sportu do projektu budżetu na 2018 rok został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie (druk nr 287).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem budżetu na 2018 rok.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie (druk nr 288).
 
Ad 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 286).
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Karol Majewski przedstawił projekt ww. uchwały oraz poinformował, że projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Pan Karol Majewski poinformował, że uchwalenie programu jest corocznym obowiązkiem miasta.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie (druk nr 286).
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z pytaniem, czy do Urzędu Miejskiego wpłynęła już odpowiedź od PKP dotycząca pociągów, które aktualnie nie zatrzymują się na stacji w Puszczykowie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że pisemna odpowiedź nie dotarła jeszcze do Urzędu Miejskiego. Ponadto poinformował, że 1 grudnia br. brał udział w spotkaniu Rady Aglomeracji Poznańskiej, podczas którego zwrócił się z zapytaniem odnośnie nowego rozkładu jazdy. Podczas spotkania otrzymał wyjaśnienie, że sytuacja taka związania jest z prowadzonym na trasie remontem.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała o korespondencji z mieszkanką Puszczykowa dotyczącą uchwały regulującej kwestię usytuowania reklam na terenie miasta. Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w tej sprawie prowadzone są jakieś działania.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że nowo opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawierają parametry dopuszczalnych wielkości szyldów oraz reklam. Pani Alina Stempniak poinformowała, że inwentaryzacja fotograficzna została wykonana w 2016 roku.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy podjęto prace związane z wnioskiem Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo, dotyczącym objęcia najcenniejszych drzew w Puszczykowie ochroną, jako pomników przyrody.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że konieczne będzie zweryfikowanie wniosku pod względem szczegółowego ustalenia lokalizacji wskazanych na terenie miasta drzew. 
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na problem smogu na terenie miasta. Wobec powyższego zapytał o możliwość pełnienia przez Straż Miejską w Puszczykowie dyżurów dwa razy w tygodniu w godzinach wieczornych.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił problem zadymienia na ul. Kochanowskiego. Zapytał również o możliwości kontrolowania przez strażników miejskich takich miejsc.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na terenie miasta problem palenia substancjami niedozwolonymi jest sporadyczny. Z otrzymanych informacji ze Straży Miejskiej w Puszczykowie wynika, że ukarano za to wykroczenie jedną osobę. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że problemem jest głównie, jakość materiału spalanego w piecach (mokre drewno, niskiej jakości węgiel). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ważną rolę odgrywa edukacja mieszkańców oraz namawianie do korzystania z ogrzewania gazowego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że smog na terenie miasta wynika również z ukształtowania terenu Puszczykowa, wysokiej w danym momencie wilgotności powietrza, czy nasilenia wiatru. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że warto kontrolować dopuszczalne normy zanieczyszczenia, aby w dany dzień np. ograniczać spacery.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o zainteresowanie dotacjami na wymianę pieców węglowych na gazowe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zainteresowanie jest duże, złożono już także sporo wniosków na następny rok. W związku, z powyższym przewiduje, że zaplanowana na ten cel kwota 50 tys zł. w budżecie może być niewystraczająca. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że ważną rolę spełniałyby apele do mieszkańców, którzy dysponują w domach dwoma źródłami energii, aby starali się korzystać z tych bardziej ekologicznych.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy wyłoniony został już wykonawca rewitalizacji willi „Mimoza".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ze względu na to, że oferty będą dopiero otwierane wykonawca nie został jeszcze wyłoniony.
 
O godz. 18:04 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 6/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1


OB.0012.2.6.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     17:10
Godz. zakończenia:    18:55
 
Temat:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • zmian w uchwale budżetowej,
 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich,
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare,
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał gości i radnych (obecnych 8 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnej Agaty Wójcik oraz radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały z druku nr 247 informując o dokonanych zmianach:
w dochodach:
 • wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego w kwocie 170.000 zł na remont nawierzchni ul. Kraszewskiego (pomoc po rozliczeniu zadania wyniesie nie więcej niż 50% jego wartości),
 • wprowadzono dochody z tytułu zwrotu nadpłaty składek z lat ubiegłych na PFRON w kwocie 55.000 zł,
 • zwiększono wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 570.200 zł, w związku zwcześniejszym od zakładanego zakończeniem budowy hali widowiskowo-sportowej;
w wydatkach:
 • zmniejszono o kwotę 100.000 zł wydatki na program budowy dróg (środki przesunięto na remonty nawierzchni),
 • zwiększono wydatki na remonty dróg o 540.000 zł, w tym: nawierzchni ul. Kraszewskiego - 340.000 zł (kwota 170.000 zł zostanie sfinansowana z udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Poznański),
 • zmniejszono o kwotę 30.000 zł wydatki na uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego (ze względu na przedłużającą się procedurę jego zamknięcia),
 • zwiększono o kwotę 120.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej" (wprzeprowadzonym przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone wbudżecie). Zwiększenie wydatków na zadanie nastąpi również w wieloletniej prognozie finansowej w limicie wydatków na 2018 r. o kwotę 130.000 zł, przy czym kwota 100.000 zł w 2018 r. zostanie sfinansowana z pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Poznańskiego,
 • zwiększono o kwotę 75.000 zł wydatki na termomodernizację budynku Domu Nauczyciela przy ul. Wysokiej 1 (w przeprowadzonym przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie).
 • wprowadzono wydatki w wysokości 90.200 zł na zakup od Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego dwóch działek przy ul. Klasztornej o łącznej powierzchni 657 m2. Zakup działek umożliwi sprzedaż dwóch działek Miasta, które obecnie mają powierzchnię 2165 m2, a po dokonaniu zakupu od Zgromadzenia Braci będzie możliwe przygotowanie do sprzedaży 2działek o łącznym obszarze 2822 m2: 1200 m2 i 1622 m2,
 • zwiększono wydatki na modernizację i rozbudowę budynku urzędu miejskiego o kwotę 20.000 zł w 2017 r.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały z druku nr 250 informując o dokonanych zmianach:
 • dostosowano dane w zakresie dochodów, wydatków, w tym majątkowych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 • wprowadzono w limitach wydatków na 2018 r. pomoc finansową z Powiatu Poznańskiego na budowę remizy strażackiej.
 • dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć w roku 2018:
- zwiększono nakłady na zadanie „Budowa remizy strażackiej" o kwotę 250.000 zł, w tym zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 120.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 130.000 zł;
- zwiększono nakłady na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" o kwotę 100.000 zł, w tym zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 20.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 80.000 zł;
- wprowadzono w 2018 r. limit wydatków w wysokości 300.000 zł na realizację programu „Eko-energia w Mieście Puszczykowo".
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 247 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 250 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały informując, że uchwała ws. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo była już dwukrotnie uchylana przez nadzór wojewody. W ostatnim rozstrzygnięciu z 29 maja br. wskazano na nieprawidłowości, których nie stwierdzono w poprzednim rozstrzygnięciu.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że zarzuty wobec uchwały miały głownie charakter usterek  technicznych. Większość podważonych zapisów została usunięta, ponieważ ich definicje zapisane są w ustawie. Pan Remigiusz Motycki poinformował, że skarbnik Piotr Łoździn kontaktował się z przedstawicielami nadzoru w sprawie poprawności wprowadzonych zapisów.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 249 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczasowi wieloletni dzierżawcy części przedmiotowej nieruchomości zwrócili się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy (na kolejne 3 lata). Aktualna umowa dzierżawy wygasa z dniem 30 września 2017 roku. Sekretarz powiedział, że dzierżawiona nieruchomość jest wykorzystywana na cele ogrodnicze oraz poinformował, że wieloletni dzierżawcy zobowiązali się do kupna nieruchomości po kolejnym okresie dzierżawy.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 244 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowej części nieruchomości umożliwi Miastu przygotowanie do sprzedaży w trybie przetargowym dwóch atrakcyjnych nieruchomości o regularnych kształtach, przy ulicy Klasztornej - jednej o powierzchni 0,1200 ha i drugiej o powierzchni 0,1622 ha.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 245 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 (jednostka budżetowa Miasta Puszczykowa) złożyła wniosek o wyrażenie przez Radę Miasta zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części budynku szkoły przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej.
Odpowiadając na pytania radnych, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:
- koszt najmu wynosi 400 zł netto,
- stołówka posiada osobne liczniki.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 248 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że powodem zmiany Uchwały Nr 211/17/VII jest błędnie wpisany numer drogi powiatowej: było - 2465P a powinno być: 2490P. Sekretarz podkreślił, że pomimo iż jest to oczywisty błąd pisarski, musi zostać poprawiony poprzez stosowną uchwałę.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 243 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w marcu 2016 roku Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę o zmianie statutu Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie rozszerzając zakres jej działalności o kulturę fizyczną i rekreację, ponieważ zakładano, że po wybudowaniu hala widowiskowo-sportowa będzie zarządzana przez bibliotekę. Przedłożony projekt uchwały przewiduje 10-letni okres dzierżawy. Biblioteka stanowi jednostkę organizacyjną Miasta, dlatego oddanie w dzierżawę może odbyć się w trybie bezprzetargowym.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o uzasadnienie przejęcia hali przez bibliotekę.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że jedynie sprzedaż opodatkowana umożliwia odliczenie podatku VAT. W przypadku budowy hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie zaistnienie sprzedaży opodatkowanej mogło nastąpić w dwóch przypadkach:
- poprzez utworzenie spółki celowej z o.o., która zarządzałaby obiektem,
- poprzez wydzierżawienie hali bibliotece.
Dzięki wydzierżawieniu hali bibliotece pojawi się sprzedaż opodatkowana (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług), co umożliwia odliczenia VAT-u od całej inwestycji.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że hala będzie spełniać również funkcję widowiskową - biblioteka będzie w niej organizować imprezy, koncerty itp.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy w związku z powyższym biblioteka zwiększy zatrudnienie.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział twierdząco informując, że zatrudniony zostanie kierownik hali, osoby sprzątające, osoba ds. technicznych, koordynator imprez sportowych oraz zwiększona zostanie obsługa księgowa. 
 
Na prośbę radnych, wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił informacje dotyczące hali widowiskowo-sportowej:
- spośród kandydatów biorących udział w konkursie na kierownika hali wyłoniono: kierownika oraz koordynatora imprez sportowych,
- hala rozpocznie działalność z początkiem września (można już zgłaszać zamiar wynajmu),
- oficjalne sportowe otwarcie hali odbędzie się 8 września,
- cennik wynajmu hali został już wstępnie ustalony.  
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy nowo zatrudnieni pracownicy hali zostaną zaproszeni na posiedzenie Rady Miasta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pracownicy hali zostaną zaproszeni na najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbędzie się w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 246 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zasygnalizował potrzebę (w związku z licznymi uwagami) dokonania zmian w bezpłatnej komunikacji miejskiej (z dniem 1 stycznia 2018 r. aktualna umowa z przewoźnikiem wygaśnie). Wiceburmistrz poinformował, że władze gminy Mosina zaproponowały współpracę w zakresie wspólnej komunikacji (np. poprzez połączenie bezpłatnych linii autobusowych obu gmin), ale jednocześnie wskazał na możliwość kontynuacji usług prywatnego przedsiębiorstwa.  
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska zwróciła się z prośbą o zaproszenie na najbliższe posiedzenie komisji przedstawicieli gminy Mosina w celu omówienia możliwości podjęcia współpracy w zakresie wspólnej komunikacji.
 
Komisja poruszyła następujące sprawy:
- wyblakłe oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na Rynku (wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zgodnie z prawem, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych muszą być wymalowane na niebiesko; we wskazanym miejscu, na środku płyty Rynku miejsca parkingowe zostały zlikwidowane z powodu licznych kolizji),
- brak możliwości dojścia do chodnika przy pomniku, znajdującego się przy ul. Poznańskiej przy dworcu PKP,
- możliwości kontynuowania ścieżki rowerowej przy ul. 3 Maja (wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że władze kolei zapewniają, że po zakończeniu inwestycji dot. modernizacji linii kolejowej, będą przekazywać Miastu tereny, leżące w pobliżu torów).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła pisma beneficjentów dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa, tj. p. Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej oraz pp. Bakasiaków, dotyczące sposobu rozliczania przyznanych dotacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że na początku 2017 roku Rada Miasta uchwaliła przyznanie dotacji dla trzech beneficjentów w kwotach: 15 tys. zł, 15 tys. zł oraz 20 tys. zł, ustalając jednocześnie maksymalny udział procentowy dotacji w całkowitych nakładach. Jeśli beneficjent nie pozyskał środków własnych i tym samym nie był w stanie zrealizować zadania w całym zakresie, wówczas (zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji) dotacja ulegała zmniejszeniu.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeśli wolą Rady Miasta jest zmiana dotychczasowych zasad, można tego dokonać poprzez podjęcie stosownej uchwały.
 
W wyniku dyskusji ustalono, że na najbliższą sesję przygotowany zostanie projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa, natomiast na wrześniowych posiedzeniach komisji rozpatrywana będzie sprawa wprowadzenia ewentualnych zmian w uchwale określającej zasady udzielania tych dotacji.
 
O godz. 18:55 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 5/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.7.5.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 19:25
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238),
 • aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druknr239),
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr240),
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 241),
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236),
 • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 237).
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 9 radnych (chwilowa nieobecność radnej Agaty Wójcik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239)
Autor dokumentu Marek Korcz przedstawił projekt uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239 wraz z załącznikiem oraz zał. nr 1 do planu, zał. nr 2 do planu, zał. nr 3 do planu, zał. nr 4 do planu, zał. nr 5 do planu, zał. nr 6 do planu).
 
O godzinie 17:09 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 10 radnych).
 
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła, że na str. 46 znajduje się błąd dot. daty, zamiast 2102 powinno być 2012.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił, że na str. 36 wymieniono ul. Sezamkową, której Puszczykowie nie ma. Możliwe, że zaszła pomyłka i chodziło o ul. Sasankową.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła, że na str. 46 znajduje się zapis, że „W roku 2013 Wielkopolska Spółka Gazownictwa planuje rozbudowę sieci gazowej w ulicy Czarneckiego L=200 m" oraz zapytała, czy przypadkiem nie są to nieaktualne dane.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła, że na str. 36 stacja transformatorowa nr 64-047 nazywa się „Dom Przemysłowy" i zapytała, czy to na pewno aktualna nazwa.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jego zdaniem w Puszczykowie nie ma 152 ha gruntów rolnych, a taka wartość została podana w dokumencie.
 
Pan Marek Korcz zobowiązał się do wyjaśnienia wszystkich przedstawionych przez radnych wątpliwości oraz korekty ewentualnych błędów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
Wynik głosowania: „za"- 8 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 2.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238 wraz z załącznikiem).
 
Radny Władysław Hetman zapytał, w skład której ulicy wchodzi działka nr 555/46.
 
Pan Waldemar Luther  odpowiedział, że wskazana działka nie wchodzi w skład żadnej ulicy, ale zgodnie z sugestia radnych może zostać włączona do ul. Myśliwskiej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238).
Wynik głosowania: „za"- 10 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druknr240)
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 240 wraz z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3).
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu i są zgodne z jej wytycznymi.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 240).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  1, „wstrzymało się"- 2.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20grudnia 2016 r. (druk nr 241)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 241 wraz z załącznikiem).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 241)
Wynik głosowania: „za"- 10 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 237)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 237).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 237).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił radnych o zastanowienie się nad przyszłością bezpłatnej komunikacji publicznej w Puszczykowie. Jedną z rozważanych możliwości jest utrzymanie dotychczasowych zasad jej funkcjonowania. Wtedy koniczne byłoby ogłoszenie przetargu publicznego na realizację zadania w przyszłym roku i oczekiwanie na jego rozstrzygnięcie. Alternatywą jest przekazanie zadania Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie, procedura nie wymaga przeprowadzenia przetargu i umożliwiłoby stworzenie w przyszłości wspólnej nieodpłatnej komunikacji na terenie Puszczykowa oraz Mosiny.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że temat został również przedstawiony podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 12.06 br.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnemu Jakubowi Musiałowi, że przedstawione opcje są tylko propozycjami i od radnych zależy decyzja o kierunku działania. Zadaniem, które chcą realizować władze miasta jest zapewnienie mieszkańcom bezpłatnej komunikacji na terenie Puszczykowa, która umożliwi, tak jak w bieżącym roku, skomunikowanie obszarów miasta, do których nie dociera płatna komunikacja. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że władze Mosiny również rozważają wprowadzenie bezpłatnego transportu dla swoich mieszkańców, a utworzenie bezpłatnej komunikacji łączącej Puszczykowo z Mosiną jest jedynie możliwością.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że planowane jest zachowanie obecnej trasy przejazdu bezpłatnego autobusu miejskiego. Zostanie również przeprowadzona kolejna analiza liczby przewożonych osób i na jej podstawie zostanie zracjonalizowana liczba połączeń, tzn. zostaną zlikwidowane kursy, które nie przewożą pasażerów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania możliwości zlecenia Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie realizacji zadania dot. transportu mieszkańców na terenie Puszczykowa (bezpłatna linia autobusowa nr 695).
Wynik głosowania: „za"- 10 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Miasto Puszczykowo w partnerstwie z Powiatem Poznańskim zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (poddziałanie 3.3.3 wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania). Projekt zakłada budowę infrastruktury zintegrowanego węzła przesiadkowego w Puszczykowie oraz budowę ścieżki rowerowej - przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo (tzw. grobla).
 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że dokument zakłada usunięcie 53 drzew, które rosną na zboczu grobli oraz w pasie drogi. Jeżeli przebudowa nie zostanie przeprowadzona, to grobla w przeciągu kilku lat może przestać istnieć. W przeszłości droga wielokrotnie była zamykana dla ruchu samochodowego ze względu na swój zły stan. Jeżeli poziom wody w Warcie ulegnie znacznemu zwiększeniu, tak jak miało to miejsce w trakcie powodzi w 2010 roku, to grobla zostanie zniszczona. W obecnym stanie droga będzie mogła być użytkowana ok. 2-3 lat.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że Powiat Poznański zabezpieczył środki na realizację inwestycji w 2018.
 
Radna Agata Wójcik oświadczyła, że jest zagorzałą przeciwniczką wycinania drzew oraz dodała, że jej zdaniem kuriozalnym jest zalecenie nasadzeń kilkuletnich drzew w zamian za wycięcie kilkudziesięcioletnich.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że obecny stan techniczny grobli nie jest dobry, a ponadto nieoświetlona droga jest niebezpieczna dla poruszających się po niej pieszych i rowerzystów.
 
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że dyskusja dotyczy drogi powiatowej, a nie gminnej. Mimo, że droga znajduje się w granicach Puszczykowa, to jej jest administratorem jest Powiat Poznański.
 
Mieszkaniec Zbigniew Cichocki powiedział, że z każdą wycinką drzew Puszczykowo jest niszczone.
 
Mieszkanka Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że jest zaniepokojona treścią przedstawionego programu funkcjonalno-użytkowego oraz zapytała, jak przedstawione przez władze miasta informacje mają się do podjętej przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały nr 211/17/VII.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że podjęcie wyżej wymienionej uchwały umożliwi burmistrzowi Miasta Puszczykowa wystąpienie do Instytucji Pośredniczącej w sprawie uzyskania dofinansowania dla zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy przystanku kolejowym Puszczykowo w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Całe zadanie obejmuje budowę parkingów „park & ride" oraz „bike & ride" wraz z infrastrukturą drogową i ścieżkami rowerowymi. Uchwała umożliwia przejęcie zadania w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie i jego rozliczenia.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że zależy jej, na tym aby władze miasta podeszły w zrównoważony sposób do projektowania przebudowy grobli. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała z jakich lat pochodzą analizy hydrologiczne wykorzystane w opracowaniu oraz dodała, że warto zachować na terenie grobli jak największą ilość drzew, ponieważ to ich system korzeniowy odpowiada za jej stabilność.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że badania geologiczne zostały wykonane przez pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem prof. Arkadiusza Madaja w 2011 r., 2012 r. oraz w maju br. Wszystkie badania zostały przekazane Powiatowi Poznańskiemu i ich wyniki zostały uwzględnione w przedstawionym programie funkcjonalno-użytkowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział panu Zbigniewowi Cichockiemu, że ze względu na stan techniczny grobla wymaga przebudowy. Przed przystąpieniem do prac konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a to zostanie wydane tylko wtedy, gdy projekt drogi będzie spełniał wymogi prawa budowlanego. Obecnie część drzew rośnie w pasie drogi lub w bezpośredniej styczności z jej skrajnią.
 
Mieszkanka Wiesława Grycza zauważyła, że jeżeli przedstawiony program funkcjonalno-użytkowy nie ulegnie zmianie, to drzew na grobli nie uda się uratować.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym poszerzenie jezdni na grobli zostało zaprojektowane, patrząc od drogi wojewódzkiej nr 430, po jej prawej stronie. Poszerzenie drogi, w zależności od konkretnego odcinka, wyniesie od 30 cm do 50 cm. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że najcenniejsze przyrodniczo drzewa znajdują się po lewej stronie drogi.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała dlaczego w projekcie znajduje się zapis mówiący o zwiększeniu prędkości na tym odcinku drogi do 50 km/h. Obecnie na wskazanym obszarze obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie jest autorem opracowania, ale przypuszcza, że wskazana prędkość może wynikać wprost z projektowanego poszerzenia drogi do szerokości 6 m.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała dlaczego projekt funkcjonalno-użytkowy zakłada podwyższenie klasy drogi do KR 3.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że symbol KR oznacza kategorię ruchu, czyli określa obciążenie ruchem drogowym. Kategoria ruchu drogowego jest jedną z podstawowych wartości mających wpływ na projektowaną konstrukcję drogi. Wyróżniono 6 kategorii ruchu (od KR 1 do KR 6).
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała, czy w związku z ewentualną wycinką drzew związaną z przebudową grobli planowane będą nasadzenia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w programie funkcjonalno-użytkowym na str. 14 znajduje się zapis wskazujący, że „zaleca się posadzenie przynajmniej takiej samej liczby drzew, z gatunków równoważnych, jak zostaną usunięte. Przez gatunki te należy rozumieć gatunki o zbliżonych zdolnościach adaptacyjnych, podobnej wartości dendrologicznej i takim samym współczynniku wartości gatunkowej". Konkretna liczba sadzonych drzew oraz ich gatunki zostaną określone w pozwoleniu na budowę.
 
Pan Zbigniew Cichocki powiedział, że jako projektant zawsze wykonuję trzy koncepcje danego projektu i przypuszcza, że istnieją inne warianty zagospodarowania tego terenu, w związku z czym zapytał, czy zostaną one udostępnione mieszkańcom.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jest to jedyne opracowanie przekazane przez Powiat Poznański oraz dodał, że niezależnie od nazwania inwestycji remontem lub przebudową konieczne będzie przeprowadzenie robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z czym szerokość projektowanej drogi musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 
Radna Małgorzata Hempowicz przypomniała, że w dniu 3 lipca br. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w trakcie, którego mieszkańcy Puszczykowa przedstawią projekt pn. „Stop dla tranzytu w Puszczykowie" oraz zaproponowała, żeby zaprosić na nie autora programu funkcjonalno-użytkowego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" upływa 3 lipca br.
 
Mieszkanka Katarzyna Jusypenko przedstawiła alternatywne rozwiązanie polegające na wybudowaniu drogi rowerowej, poza drogą powiatową nr 2490P, na palach. Jest to teren o wysokich walorach przyrodniczych i jej zdaniem należy zaprojektować inwestycję w zrównoważony sposób.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostaną przedstawione zastępcy dyrektora ds. inwestycyjnych panu Marek Bereżeckim w trakcie spotkania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła koncepcję nasadzeń. Nasadzenia w bieżącym roku obejmą ul. Poznańską oraz ul. Piaskową. Zaproponowane gatunki drzew i krzewów oraz ich usytuowanie ma na celu uniknięcie różnorodnych konfliktów, polegających, np. na kolizji z liniami wysokiego napięcia, na kolizji z infrastrukturą podziemną lub zmniejszeniu widoczności na drogach. Pani Janina Kozeńska dodała, że nasadzenia będą dokonywane w taki sposób, aby współgrały z istniejąca zielenią miejską, a wybrane gatunki drzew były odporne na niekorzystne warunki usytuowania w pobliżu ruchliwej drogi.
 
O godz. 19:25  przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 4/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 22 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.7.4.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18:37
 
Tematy:
 1. Omówienie wniosku w sprawie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, etap I.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Nasadzenia nowych drzew przy ulicach w Puszczykowie.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 7 radnych (chwilowa nieobecność radnego Grzonki, Łagody i radnej Wójcik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie wniosku w sprawie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, etap I
Projektantka Agnieszka Podgórska omówiła wniosek w sprawie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, etap I (wniosek stanowi załącznik do protokołu) oraz przedstawiła projekt planu po ewentualnym uwzględnieniu propozycji zawartych we wniosku (projekt stanowi załącznik do protokołu).
 
O godzinie 17:13 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 8 radnych).
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że zaprojektowanie publicznej drogi dojazdowej KDD nie powinno wpłynąć na nasilenie ruchu samochodowego w tym obszarze.
 
Radna Alfreda Braczkowska zapytała, czy istnieje możliwość wybudowania budynków komunalnych na działce należącej do Miasta przy ul. Jaskółczej.
 
Pani Agnieszka Podgórska powiedziała, że znaczna część terenu 1U/MN znajduje się w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzą. Usytuowanie zabudowy komunalnej na wskazanym terenie byłoby możliwe jedynie po uzyskaniu odstąpienia od zakazu zabudowy na wskazanym obszarze od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przypomniała, że w projekcie studium został uwzględniony zapis dotyczący zabudowy komunalnej na terenach należących do Miasta umożliwiający „budowę małych domów mieszkalnych - budownictwo komunalne do maksymalnie 8 lokali mieszkalnych wyłącznie służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących wyłącznie do zadań własnych gminy".
 
Pani Alina Stempniak zobowiązała się, że zgodnie z sugestią radnych, zostanie wystosowane pismo do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie umożliwienia umiejscowienia zabudowy komunalnej na działce należącej do Miasta przy ul. Jaskółczej.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że w projekcie planu proponowana powierzchnia zabudowy to 30% a powierzchnia biologicznie czynna to 50%.
 
Radni odnieśli się pozytywnie do przedstawionego wniosku w sprawie zmiany projektu planu oraz poprosili o rozpoczęcie czynności służących do umożliwienia budowy budynków komunalnych na działce należącej do Miasta przy ul. Jaskółczej.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 • w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego wzakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa (druk nr 231)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa (druk nr 231 wraz z załącznikiem).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że zarządzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa, tak jak ma to miejsce do tej pory, będzie polegało na wykonywaniu prac porządkowych na wspomnianych drogach, np. odśnieżanie w okresie zimowym. Wszystkie pracę zostaną sfinansowane z dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu w Poznaniu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn  odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że kwota dotacji jest corocznie ustalana na podstawie długości dróg powiatowych w danej gminie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że oznakowanie każdej drogi gminnej i powiatowej w powiecie poznańskim leży w zakresie kompetencji Starosty Poznańskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że niemożliwe jest usytuowanie spowalniaczy, tzw. „szykan" na drodze powiatowej.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa (druk nr 231).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 234)
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że projekty uchwał ws. zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostaną omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 234 wraz z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt w sprawie zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 233 wraz z załącznikiem nr 1 i 2 oraz opisem przyjętych wartości do WPF).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 234).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • w sprawie zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 233)
Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony w poprzednim punkcie obrad.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 233).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Nasadzenia nowych drzew przy ulicach w Puszczykowie
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że informację o planowanych w tym roku  nasadzeniach można uzyskać od inspektora ds. ochrony środowiska pani Janiny Kozeńskiej. Niestety ze względu na brak funduszy nie zostanie opracowany dokument planistyczny dotyczący nasadzeń.
 
O godzinie 18:04 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 9 radnych).
 
Przewodniczący Jakub Musiał uważa, że przestrzeń publiczną można kształtować w różny sposób, również poprzez nasadzenia drzew i chciałbym, żeby radni mieli wpływ na usytuowanie i gatunki drzew sadzonych w przestrzeni miejskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wyborem lokalizacji i gatunków drzew zajmuje się wykwalifikowany pracownik Urzędu Miejskiego przy współpracy z pracownikiem Nadleśnictwa Konstantynowo.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Tomasz Potockiego, że koszt nasadzenia 1 drzewa, w zależności od jego gatunku i wysokości, wynosi od 250 do 350 zł. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że sadzone drzewa mają wysokość ok. 2,5 m i obwód, na wysokości 130 cm, ok. 10 cm.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w budżecie na 2017 rok zabezpieczono 40.000 zł na nasadzenia. Ta kwota umożliwi dokonanie nasadzeń w rejonie ul. Poznańska oraz ul. Piaskowej.
 
Ad 4. Sprawy bieżące
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że przy wjeździe na ul. Wczasową od strony ul. Cyryla Ratajskiego znajduje się znak wjazd na drogę bez przejazdu, choć przejazd jest możliwy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że znak znajduje się we wskazanym miejscu od rozpoczęcia prac modernizacyjnych linii kolejowej E-59. Gdy przejazd jest otwarty dla ruchu samochodowego znak zostaje przekreślony przez inwestora odblaskową pomarańczową taśmą, która czasowo unieważnia treść znaku drogowego.
 
Radny Maciej Krzyżański zauważył, że mieszkańcy nie są dostatecznie poinformowani o terminach czasowych zamknięć przejazdów kolejowych w Puszczykowie oraz Puszczykówku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przekazywane przez inwestora informacje o planowanych zamknięciach przejazdów kolejowych w Puszczykowie oraz Puszczykówku zostają niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że władze Starostwa Powiatowego nie wyraziły zgody na lokalizację pojemnika na elektrośmieci przy sklepie „Społem" na ul. Poznańskiej.
 
O godz. 18:37 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 3/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 17 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.7.3.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:51
 
Tematy:
 1. Przedstawienie koncepcji budowy tunelu pod torami w rejonie ul. 3 Maja.
 2. Omówienie propozycji zmiany uchwały nr 146/16/VII w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 10 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie koncepcji budowy tunelu pod torami w rejonie ul. 3 Maja.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że u podstaw dzisiejszej dyskusji dot. koncepcji budowy tunelu pod torami w rejonie ul. 3 Maja stoi modernizacja linii kolejowej E-59, w wyniku której został zlikwidowany przejazd na ul. 3 Maja.
 
Współautor koncepcji budowy wiaduktu pod torami w rejonie ul. 3 Maja Mirosław Filipiak przedstawił analizę oraz koncepcję wariantową budowy wiaduktu kolejowego w rejonie ul. 3 Maja.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski powiedział, że jako rodzic, dzieci dojeżdżających rowerami do szkoły, nie wyobraża sobie, żeby projektowany tunel nie uwzględniał drogi rowerowej.
 
Pan Mirosław Filipiak odpowiedział na pytanie mieszkanki Renaty Sójki-Klaus, że jedyną właściwą nazwą dla projektowanego rozwiązania jest „wiadukt kolejowy". Pan Mirosław Filipiak rozumie, że potocznie używana jest nazwa „tunel", jednak w tym konkretnym przypadku jest ona niewłaściwa.
 
Pan Mirosław Filipiak powiedział, że za najkorzystniejszą uznano lokalizację wiaduktu kolejowego w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Dąbrowskiego, następnie przedstawił koncepcję dla wskazanej lokalizacji (koncepcja wraz z wizualizacją stanowią załącznik do protokołu).
 
Pan Mirosław Filipiak odpowiedział na pytanie mieszkańca Sławomira Manikowskiego, że przy proponowanym rozwiązaniu w miejscu istniejącej przecinki w lesie miałaby powstać projektowana ul. Nowa Wspólna.
 
Współautor koncepcji budowy wiaduktu pod torami w rejonie ul. 3 Maja Marek Jusik poinformował, że w przypadku wybrania do realizacji przedstawionej koncepcji ul. Wspólna zostanie zlikwidowana i zalesiona. Zrekompensowałoby to wycinkę drzew wynikającą z poszerzenia przecinki w lesie w celu utworzenia ul. Nowej Wspólnej.
 
Mieszkaniec Piotr Grzonka powiedział, że jako właściciel nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie projektowanego wiaduktu kolejowego nie zgadza się na jego lokalizację we wskazanym miejscu.
 
Mieszkaniec Mieczysław Czajka powiedział, że nie podoba mu się przedstawiona wycinka drzew w celu utworzenia dojazdu do wiaduktu kolejowego i zalesienie innego terenu.
 
Mieszkanka Dorota Wenzel powiedziała, że mieszkańcy nie mogą występować w obronie każdego puszczykowskiego drzewa oraz dodała, że jej zdaniem powstanie bezkolizyjnego przejazdu przyczyniłoby się do zmniejszenia natężenia ruchu w rejonie dwóch istniejących przejazdów kolejowych w Puszczykowie i Puszczykówku. Bezkolizyjny przejazd kolejowy umożliwiłby sprawny, bez oczekiwania na przejazd pociągu i podniesienie rogatek, dojazd karetek pogotowia do osób, których życie lub zdrowie jest zagrożone.
 
O godzinie 18:15 przewodnicząca Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:32.
 
Współautor koncepcji budowy wiaduktu pod torami w rejonie ul. 3 Maja Antoni Zoll odpowiedział panu Mieczysławowi Czajce, że niezależnie od wybranego wariantu ul. Wspólna przestanie istnieć, ponieważ nie stanowi własności Miasta a Polskich Kolei Państwowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zasygnalizował, że dzisiejsze spotkanie ma na celu jedynie zaprezentowanie koncepcji, która powstała z inicjatywy mieszkańca Puszczykowa Antoniego Zolla.
 
Pan Antoni Zoll poinformował, że modernizacja linii kolejowej E-59 ma na celu umożliwienie przejazdu pociągów z prędkością 200km/h. Po zakończeniu modernizacji, ze względów bezpieczeństwa, zostaną zlikwidowane wszystkie kładki i przejścia naziemne dla pieszych.
 
Mieszkanka Jadwiga Cofta powiedziała, że nie wyobraża sobie budowy drogi w miejscu istniejącej przecinki w lesie. Jest to dla niej i wielu jej znajomych teren rekreacyjny i  miejsce spacerów. Pani Jadwiga Cofta zaproponowała budowę wiaduktu kolejowego w miejscu istniejącego przejazdu kolejowego przy dworcu w Puszczykówku na ul. Dworcowej.
 
Mieszkanka Katarzyna Bekasiak powiedziała, że uważa za absolutnie konieczne ponowne skomunikowanie terenów po przeciwnej stronie torów kolejowych w rejonie ul. 3 Maja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że należy liczyć się z tym, że w miejscu utworzenia ewentualnego wiaduktu kolejowego ruch samochodowy wzrośnie, ale jedocześnie zmniejszy się natężenie ruchu przez przejazdy kolejowe. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że niemożliwe jest zabronienie przejazdu przez Puszczykowo mieszkańcom sąsiednich gmin.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zauważył, że koncepcja budowy wiaduktu kolejowego została stworzona z myślą o mieszkańcach a budowa wiaduktu kolejowego w Puszczykowie jest konieczna.
 
Pan Piotr Grzonka zasugerował rozważenie lokalizacji wiaduktu przy ul. Radosnej. Takie rozwiązanie umożliwiłoby skupienie ruchu samochodowego na obrzeżach miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że po wysłuchaniu uwag mieszkańców temat wiaduktu kolejowego w rejonie ul. 3 Maja zostanie  ponownie przeanalizowany z uwzględnieniem wszystkich przedstawionych sugestii
 
O godzinie 19:13 przewodnicząca Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19:35.
 
W trakcie przerwy radny Filip Ryglewicz opuścił posiedzenie komisji (obecnych 9 radnych).
 
Ad 2. Omówienie propozycji zmiany uchwały nr 146/16/VII w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak omówiła propozycję zmiany uchwały nr 146/16/VII w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 232 wraz z załącznikiem)
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 146/16/VII w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 232).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godzinie 19:44 radny Łukasz Grzonka opuścił posiedzenie komisji (obecnych 8 radnych).
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Mieszkaniec Sławomir Manikowski poinformował o praktyce innych miast polegającej na  obniżaniu klas dróg na etapie projektowania i późniejszego uchwalania studium. Pan Sławomir Manikowski powiedział, że w Puszczykowie wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w których ze względu na aktualne sklasyfikowanie dróg konieczny był wykup nieruchomości od właścicieli, w celu dostosowania budowanej drogi do wymaganych parametrów.
 
Pan Sławomir Manikowski zaproponował rozważenie zmiany klasyfikacji drogi powiatowej 2490P Puszczykowo-Niwka (ul. Poznańska, Wczasowa, Ratajskiego, Nadwarciańska) ze zbiorczej na lokalną a docelowo na drogę gminną. Na spotkaniu zorganizowanym w sali Jana Pawła II w kościele parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w dniu 10 maja br. poruszony został temat ruchu tranzytowego przez Puszczykowo. Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego, który uczestniczył w spotkaniu poinformował, że zmiana klasy drogi 2490P jest możliwa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jeżeli zdaniem grupy mieszkańców zmiana klasyfikacji drogi jest konieczna, to na ich wniosek zwróci się do władz powiatu o dokonanie zmiany.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że otrzymała wiadomość e-mail od pani Katarzyny Jusypenko z prośbą o umożliwienie przedstawienia na najbliższej sesji Rady Miasta prezentacji przygotowanej na spotkanie, które odbyło się 10 maja br. w sali Jana Pawła II.
 
Radny Tomasz Potocki zasugerował, że sesja Rady Miasta nie jest właściwa do przedstawienia prezentacji mieszkańców. Radny Tomasz Potocki powiedział, że oprócz przedstawienia prezentacji multimedialnej zostałaby odczytana petycja mieszkańców oraz wypadałoby przeprowadzić dyskusję w tym temacie. Zdaniem radnego Tomasz Potockiego należyte zapoznanie się z tematem zapewni jedynie przedstawienie go na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskiej, że zmiana klasy drogi nie leży w kompetencji Rady Miasta. Pani Alina Stempniak dodała, że burmistrz może złożyć stosowny wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, który przekaż go do rozpatrzenia Radzie Powiatu w Poznaniu.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy mieszkańcy nie uważają że lepszym rozwiązaniem byłoby przedstawienie prezentacji podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych oraz zaproszenie na posiedzenie radnych powiatu poznańskiego, którzy będą w przyszłości rozpatrywać wniosek o zmianę klasy drogi powiatowej 2490P .
 
O godzinie 20:15 radny Władysław Hetman opuścił posiedzenie komisji (obecnych 7 radnych).
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że sugerowała pani Katarzynie Jusypenko przedstawienie prezentacji oraz podjęcie dyskusji podczas Komisji Spraw Społecznych, jednak wnioskodawczyni zależało na zapoznaniu z tematem wszystkich radnych podczas sesji Rady Miasta.
 
Mieszkanka Joanna Drążkiewicz powiedziała, że intencją organizatorów spotkania w sali Jana Pawła II w dniu 10 maja br. nie było dzielenie mieszkańców. Organizatorzy spotkania wiedzą, że przez Puszczykowo nie ma prawa odbywać się tranzyt samochodów ciężarowych. Na wjeździe do miasta stoją znaki zakazujące wjazdu samochodom powyżej 3,5 tony. Pani Joanna Drążkiewicz powiedziała, że dla organizatorów spotkania definicja tranzytu brzmi następująco „jest to ruch samochodów przejeżdżających przez miasto, niezatrzymujących się w tym mieście i nie wyruszających z tego miasta". Pani Joanna Drążkiewicz powiedziała, że zależy jej na tym, żeby osoby przejeżdżające przez Puszczykowo przestrzegały przepisów drogowych.
 
O godzenie 20:41 radna Elżbieta Bijaczewska opuściła posiedzenie komisji (obecnych 6 radnych).
 
Mieszkaniec Waldemar Łój powiedział, że z roku na rok zwiększa się ruch na drodze powiatowej 2490P a tranzyt samochodów osobowych z sąsiednich gmin przez Puszczykowo jest faktem.
 
O godz. 20:51 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 2/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.7.2.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:07
Godz. zakończenia: 21:15
 
Tematy:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej iRynek (druk nr 218),
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219),
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220),
 • nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 221),
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222),
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 225).
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 10 radnych
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa.
Projektantka Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskiej, że dla obszarów oznaczonych symbolem MN1, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustalono minimalną powierzchnię nieruchomości od 800m2 do 1200m2. W projekcie zapisano również, że wyjątkowo na tych obszarach mogą znajdować się nieruchomości o powierzchni 600m2. Taki zapis wynika z aktualnych podziałów nieruchomości.
 
Pani Edyta Skolimowska zaprezentowała rozwiązanie dot. uwagi nr 1 złożonej przez panią Alinę Pych. Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że pomiędzy aktualnym przebiegiem drogi 4KD-L a wjazdem do nieruchomości 2UKs oraz 17MN2 wydzielono fragment drogi wewnętrznej 11KDW, który umożliwi bezpieczne zaprojektowanie drogi wewnętrznej 12KDW.
 
Pani Edyta Skolimowska dodała, że droga wewnętrzna 11KDW pozostanie własnością prywatną przy jednoczesnym zabezpieczeniu tego obszaru na ewentualne poszerzenie drogi 4KD-L. Prezentowane rozwiązanie zostało zaakceptowane przez autorkę uwagi.
 
Mieszkanka Cecylia Nadobnik-Królikowska przedstawiła treść wniesionej przez nią uwagi, dotyczącej uwzględnienia w omawianym projekcie planu budowy domu kopułowego na należącej do niej oraz jej męża nieruchomości.
 
Pani Edyta Skolimowska zauważyła, że zaproponowany typ zabudowy jest bardzo nowoczesny oraz nie występuje we wskazanym obszarze.
 
O godzinie 17:40 przewodniczący Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 17:50.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała, potraktowanie uwagi złożonej przez państwa Królikowskich indywidualnie. Zdaniem radnej Małgorzaty Hempowicz sposobem na sprawdzenie, czy sąsiedzi zaakceptują nietypową zabudowę jest wprowadzenie indywidualnych zapisów do projektu planu i oczekiwanie na wpływ ewentualnych uwag podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że jeżeli radni wyrażą zgodę na dopuszczenie w projekcie planu, na działce należącej do państwa Królikowskich, budowy domu kopułowego lub domu z dachem stożkowym, konieczne będzie wprowadzenie w projekcie planu następującego zapisu "dopuszczenie rozwiązań w postaci dachów płaskich i stożkowych lub kopuł".
 
Radni odnieśli się pozytywnie do uwagi zgłoszonej przez państwa Królikowskich.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie pana Karola Ryglewicza, że na terenie 17MN3, po złożeniu odpowiedniej uwagi do projektu planu, możliwe będzie obniżenie kątu nachylenia dachu do minimum 25 stopni.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie pana Karola Ryglewicz, że na terenie 11MN3  obecnie nie występują dachy płaskie. Pani Edyta Skolimowska dodała, że jeżeli właściciel nieruchomości zgłosi stosowną uwagę, to zostanie ona rozpatrzona.
 
Radni wyrazili aprobatę wobec przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223)
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223).
Wynik głosowania: „za"-  9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej iRynek (druk nr 218)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 218 wraz z załącznikiem).
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że działki nr 699/1 oraz 700/1 stanowią własność Miasta i tworzą chodnik oraz płytę Rynku.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że działki nr  699/2, 693/3, 700/2 oraz 700/3 stanowią własność osób fizycznych i na ten moment nie ma pewności, czy zostaną zabudowane. Działki wcześniej stanowiły własność parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.
 
O godzinie 19:05 posiedzenie opuściła radna Małgorzata Hempowicz (obecnych 9 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 218).
Wynik głosowania: „za"-  8 głosów, „przeciw"-  1, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
O godzinie 19:06 do obradujących dołączyła radna Małgorzata Hempowicz (obecnych 10 radnych).
 
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219 wraz z załącznikiem).
 
Radny Jan Łagoda zgłosił propozycje usystematyzowania nazewnictwa ulic w tym obszarze. Radny Jan Łagoda wskazał, że ul. Jaskółcza składa się z 3 prostopadłych względem siebie odcinków, co jego zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła wniosek Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych z dnia 20 marca br. (wniosek stanowi załącznik do protokołu). Głównym postulatem zawartym we wniosku jest przekształcenie działek nr 1028 oraz 1023 na cele mieszkaniowo-usługowe w zamian zaproponowano nieodpłatne zbycie działek nr 1028/5 oraz 1028/21 na rzecz Miasta.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220 wraz z załącznikiem).
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że ma zastrzeżenia wobec przejęcia przez Miasto działek nr 1017/3 oraz 1017/9. Przejęcie przez Miasto działek stanowiących drogę wewnętrzną zmieni ich klasyfikację na drogę publiczną, której koszty utrzymania związane z budową oświetlenia, budową nawierzchni i chodnika oraz ich późniejszym utrzymaniem będzie ponosić Miasto.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, ze radny Łukasz Grzonka ma słuszność, jednak w wymienionych nieruchomościach znajdują się przyłącza wody, prądu i kanalizacji, do których Miasto musi posiadać dostęp. Ewentualna odmowa przyjęcia darowizny wiąże się z ustanowieniem opłaty przesyłowej.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"-1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące
 • uchylenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwały nr 200/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że uchwała nr 200/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że istnieje możliwość wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała:
- katalog beneficjentów,
- zakaz powrotu przez 5 lat, od wymiany instalacji, do poprzedniego sposobu ogrzewania
- nakaz utrzymania instalacji przez ewentualnego nabywcę nieruchomości.
 
O godzinie 19:45 posiedzenie opuściła radna Agata Wójcik (obecnych 9 radnych).
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że uchwała została podjęta w celu ułatwienia mieszkańcom Puszczykowa wymiany instalacji.
 
Radny Łukasz Grzonka uważa, że należy być konsekwentnym. Podczas podejmowania uchwały radni byli przekonani o jej słuszności i to się nie zmieniło. Radny Łukasz Grzonka uważa wniesienie skargi za zasadne.
 
Radny Jan Łagoda zauważył, że główną intencją uchwały było ułatwienie osobom z mniejszym budżetem zmiany sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny.
 
Skarbnik Piotr Łoździn oznajmił, że jeżeli radni nie zgadzają się ze stanowiskiem RIO, to Rada Miasta, w oparciu o art. 98 § 3 ustawy o samorządzie gminnym, powinna podjąć uchwałę w sprawie wniesienia skargi do WSA na rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium RIO.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. uchwały nr 200/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Inicjatywa została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
 
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim wrealizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 226).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 226).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 226).
Wynik głosowania: „za"-  9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie (ciąg dalszy):
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 225).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 225 wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 225).
Wynik głosowania: „za"-  9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że przejęciu nie podlega administracja drogą a jedynie administracja prowadzenia zadania publicznego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że oświetlenie dróg stanowi zadanie własne gminy, ale będą prowadzone negocjacje dot. częściowego sfinansowania budowy oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 przez władze Powiatu Poznańskiego.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jego zdaniem ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 jest zdecydowanie za wąska i należy ją poszerzyć.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222).
Wynik głosowania: „za"-  9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 221)
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 221).
 
Przewodniczący Jakub Musiał przedstawił wniosek radnego Macieja Krzyżańskiego (wniosek stanowi załącznik do protokołu).
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił, że jego zdaniem ulica powinna nosić nazwę związaną z charakterystycznym ukształtowaniem terenu Starego Puszczykowa nawiązującą do sąsiedniej ul. Morenowej. Radny Tomasz Potocki zaproponował, żeby ulica nosiła nazwę „Lodowcowa".
 
Rady Maciej Krzyżański przedstawił sylwetkę pierwszego i ostatniego przedwojennego wójta Puszczykowa Czesława Michalskiego oraz poprosił o rozważenie przez radnych możliwości nazwania ulicy nazwiskiem tego zasłużonego mieszkańca Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie; wybrana przez radnych nazwa to ul. Lodowcowa (druk nr 221).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące (kontynuacja):
 • rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa
Pan Remigiusz Motycki przedstawił treść skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (skarga stanowi załącznik do protokołu) oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 227).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 227).
Wynik głosowania: „za"-  9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • bezkolizyjny przejazd pod torami w rejonie ul. 3 Maja
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że trwają prace nad projektem bezkolizyjnego  przejazdu pod torami kolejowymi w rejonie ul. 3 Maja.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że nie rozumie dlaczego na etapie projektowania modernizacji linii kolejowej E-59 nie zaplanowano budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi w rejonie ul. 3 Maja. Zdaniem radnego Jakuba Musiała budowa bezkolizyjnego przejazdu jest konieczna ze względu na właściwą  komunikację tego obszaru miasta.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że przedstawiona propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
 
Radni odnieśli się pozytywnie do inicjatywy budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami w rejonie ul. 3 Maja.
 
 • uwagi do tematyki i czasu trwania obrad komisji
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że tematyka obrad komisji była zbyt rozbudowana. Radny Łukasz Grzonka powiedział, że komisja został zwołana dzień przed sesją i podczas jej trwania zostały omówione 2 projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaopiniowano 10 projektów uchwał, przeprowadzono głosowanie w sprawie przygotowania projektu uchwały oraz podjęto dyskusję w sprawach bieżących. Zdaniem radnego Łukasza Grzonki zwołanie 4-godzinnej komisji przeddzień sesji  Rady Miasta było niestosowne.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zobowiązał się do ustalania krótszych porządków obrad.
 
 • pozostałe sprawy bieżące
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że na parkingu w pobliżu sklepu monopolowego przy ul. Poznańskiej od dłuższego czasy stoi samochód, który wygląda na porzucony.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że wszystkie wysyłane przez niego wiadomości e-mail oraz pisma w sprawie prac prowadzonych w związku z modernizacja linii kolejowej E-59 na terenie dworców kolejowych w Puszczykowie oraz Puszczykówku są niezwłocznie przekazywane inwestorowi.
 
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych poinformował, że w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków dla powiatu poznańskiego w sprawie dworców kolejowych w Puszczykowie oraz Puszczykówku.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział radnej Elżbiecie Bijaczewskiej, że oznakowanie miejsc parkingowych przy piekarni przy ul. Poznańskiej zostanie skontrolowane.
 
O godz. 21:15  przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 4 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

OB.0012.2.1.2017

Godz. rozpoczęcia: 17:00

Godz. zakończenia: 20:25

Temat:

 1. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 2. Przedstawienie założeń do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych (obecnych 9 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Filipa Ryglewicza; chwilowa  nieobecność radnego Łukasza Grzonki).

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała kandydaturę radnej Agaty Wójcik.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zaproponował kandydaturę radnego Macieja Krzyżańskiego.

Radni Agata Wójcik i Maciej Krzyżański wyrazili zgodę na zgłoszenie ich kandydatur.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru radnej Agaty Wójcik na wiceprzewodniczącą Komisji.

Wynik głosowania: „za" 2 głosy, „przeciw" 4 głosy, „wstrzymuję się" 1 głos.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru radnego Macieja Krzyżańskiego na wiceprzewodniczącego Komisji.

Wynik głosowania: „za" 5 głosów, „przeciw" 2 głosy, „wstrzymuję się" 1 głos.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił wybór radnego Macieja Krzyżańskiego na wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

Ad 2. Przedstawienie założeń do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał oddał głos projektantce Ewie Mieloch-Stojczyk, która poinformowała, że omówienie prac nad planem na tym etapie nie jest wymagane procedurą i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Omawiając wstępne założenia planu, projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk prezentowała:

- mapę terenu objętego opracowaniem,

- mapę struktury własności,

- mapę z wielkościami działek.

 

O godzinie 17:15 na posiedzenie przybył radny Łukasz Grzonka.

Projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk przestawiła główne założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, informując, że głównym celem opracowania jest uporządkowanie istniejącej struktury oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów. Plan ma stanowić uzupełnienie dla obowiązujących już bądź aktualnie opracowywanych planów zlokalizowanych w sąsiedztwie i uwzględniać wytyczne z równolegle opracowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa.

 

Projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk  poinformowała, że do projektu planu wpłynęło 56 wniosków. Omawiając założenia do planu, projektantka przedstawiła również sposób rozpatrzenia złożonych wniosków.

 

Wstępne założenia do projektu planu przedstawione przez projektantkę:

 

 • zakaz lokalizacji budynków o wysokości powyżej 3 kondygnacji
 • zakaz lokalizacji nowych budynków handlowo-usługowych o powierzchni całkowitej powyżej 200 m2
 • powierzchnia nowo wydzielonych działek -co najmniej 1200 m2
 • zachowanie niskiego charakteru zabudowy, z wyjątkiem budynków istniejących. Maksymalna wysokość nowych obiektów -12 m
 • maksymalna powierzchnia zabudowy -20%
 • zachowanie wszystkich zasobów leśnych i parkowych, zwłaszcza w bezpośrednim otoczeniu szpitala
 • rozważenie rozwinięcia nieuciążliwej działalności komercyjnej w bezpośrednim otoczeniu szpitala i przystani
 • odtworzenie przeprawy przez tory w ciągu ul. 3 Maja

 

Projektantka omówiła także proponowane parametryzabudowy na poszczególnych obszarach funkcjonalnych, w tym: MW, MN/U, MW1, MW2, MW3, U, Up, Uz, Uz/ZP.

 

Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. nad koniecznością zaplanowania poszerzenia drogi powiatowej tj. ulicy Nadwarciańskiej na odcinku objętym planem.

Projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk wyjaśniła, że obowiązek taki wynika z przepisów odrębnych i niezaplanowanie poszerzenia będzie skutkowało brakiem uzgodnień ze strony zarządcy drogi (starostwa powiatowego).

 

Projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk poinformowała także, że złożone wnioski dotyczyły przede wszystkim zakazu powstawania nowych budynków powyżej trzech kondygnacji, zakazu budowy obiektów handlowych, zachowania istniejącego charakteru zabudowy, zachowania wszystkich zasobów leśnych, odtworzenia przeprawy w ciągu ul. 3 Maja.

 

Następnie Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że trwają dyskusje odnośnie budowy tunelu w zastępstwie zlikwidowanego przejazdu na ul. 3 Maja i możliwe, że tunel mógłby powstać w pobliżu starej lokalizacji.

Podczas dyskusji o konieczności zaprojektowania poszerzenia drogi powiatowej, którą jest ul. Nadwarciańska, pojawił się pomysł starania o zmianę kategorii drogi z powiatowej na gminną, co miałoby zapobiec konieczności zapisów o jej poszerzeniu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że taka zmiana jest mało prawdopodobna, ale Urząd zwróci się do zarządcy z takim pytaniem i przedstawi odpowiedź komisji.

O godzinie 18:30 przewodniczący Komisji Jakub Musiał zarządził przerwę. Obrady wznowiono o godzinie 18:50.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy, zgłosili następujące uwagi i propozycje do przedstawionych założeń:

 • zwrócenie uwagi, że poszerzenie drogi obniży wartość gruntu i nieruchomości,
 • zwrócenie uwagi, że poszerzenie drogi może prowadzić do powstania obwodnicy dla pojazdów jadących z kierunku Kórnika, Mosiny i Śremu, oraz znaczne zwiększenie liczby pojazdów,
 • jeden z mieszkańców prowadzący spór z Aquanet SA o ustanowienie służebności przesyłu dla wodociągu biegnącego przez jego działkę, wyraził obawę o obniżenie możliwej do uzyskania rekompensaty,
 • uwzględnienie w planie, aby w przypadku zburzenia hotelu, w jego miejscu i sąsiedztwie nie mógł powstać budynek powyżej 3 kondygnacji,
 • propozycja, aby wystąpić do konserwatora zabytków o nadanie drodze statusu historycznej, co mogłoby ustrzec przed jej poszerzeniem,

Podczas dyskusji poruszono także temat zagospodarowania obecnego parkingu przy budynku hotelu.

Projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że w planie będzie podana liczba miejsc parkingowych wymaganych dla obsługi terenu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił uwagę, że w sprawach dotyczących własności spółki odpowiedzi powinien udzielać jej prezes. Ponadto wiceburmistrz dodał, że sprawy związane z uszczegółowieniem projektu planu potrwają kilka miesięcy i po etapie uzgodnień będzie można podjąć bardziej konkretną dyskusję.

Głos zabrał Burmistrz Andrzej Balcerek, który powiedział, że jest zbudowany, że mieszkańcy przedstawiają wiele problemów i dodał, że jest to pierwsze spotkanie na tym etapie prac i na kolejnych spotkaniach zostaną przedstawione możliwości.

Następnie radna Małgorzata Hempowicz poruszyła temat terminu dyskusji publicznej dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Klasztornej oraz w rejonie ulic C. Ratajskiego, Dworcowej, Słowackiego i Mickiewicza, który przypada w Wielką Środę.

 

Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że terminy dot. opracowania planów muszą być zgodne z wymogami ustawowymi, odpowiednio wcześniej podane do publicznej wiadomości i niestety nie można przełożyć dyskusji w czasie.

 

Następnie w ramach spraw bieżących radni poruszyli następujące tematy:

 • Radna Małgorzata Hempowicz poruszyła też temat uporządkowania i umożliwienia przejazdu ulicą Janaszka.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dniu jutrzejszym zostanie podjęta interwencja w tej sprawie.

 • Radny Maciej Krzyżański zapytał o projekt dot. renowacji budynku „Mimozy", oraz zapytał kiedy rozpocznie się akcja łatania dziur w drogach.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że odnośnie projektu dot. „Mimozy" trwają starania o pozytywne rozstrzygnięcie. Akcja łatania dziur w jezdniach rozpocznie się następnego dnia przy sprzyjającej pogodzie.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie o godzinie 20:25.

 

Protokołowała

/-/ Katarzyna Szykulska