Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 4 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

OB.0012.2.1.2017

Godz. rozpoczęcia: 17:00

Godz. zakończenia: 20:25

Temat:

 1. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 2. Przedstawienie założeń do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał gości i radnych (obecnych 9 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Filipa Ryglewicza; chwilowa  nieobecność radnego Łukasza Grzonki).

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała kandydaturę radnej Agaty Wójcik.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zaproponował kandydaturę radnego Macieja Krzyżańskiego.

Radni Agata Wójcik i Maciej Krzyżański wyrazili zgodę na zgłoszenie ich kandydatur.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru radnej Agaty Wójcik na wiceprzewodniczącą Komisji.

Wynik głosowania: „za" 2 głosy, „przeciw" 4 głosy, „wstrzymuję się" 1 głos.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru radnego Macieja Krzyżańskiego na wiceprzewodniczącego Komisji.

Wynik głosowania: „za" 5 głosów, „przeciw" 2 głosy, „wstrzymuję się" 1 głos.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał ogłosił wybór radnego Macieja Krzyżańskiego na wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

Ad 2. Przedstawienie założeń do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał oddał głos projektantce Ewie Mieloch-Stojczyk, która poinformowała, że omówienie prac nad planem na tym etapie nie jest wymagane procedurą i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Omawiając wstępne założenia planu, projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk prezentowała:

- mapę terenu objętego opracowaniem,

- mapę struktury własności,

- mapę z wielkościami działek.

 

O godzinie 17:15 na posiedzenie przybył radny Łukasz Grzonka.

Projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk przestawiła główne założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, informując, że głównym celem opracowania jest uporządkowanie istniejącej struktury oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów. Plan ma stanowić uzupełnienie dla obowiązujących już bądź aktualnie opracowywanych planów zlokalizowanych w sąsiedztwie i uwzględniać wytyczne z równolegle opracowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa.

 

Projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk  poinformowała, że do projektu planu wpłynęło 56 wniosków. Omawiając założenia do planu, projektantka przedstawiła również sposób rozpatrzenia złożonych wniosków.

 

Wstępne założenia do projektu planu przedstawione przez projektantkę:

 

 • zakaz lokalizacji budynków o wysokości powyżej 3 kondygnacji
 • zakaz lokalizacji nowych budynków handlowo-usługowych o powierzchni całkowitej powyżej 200 m2
 • powierzchnia nowo wydzielonych działek -co najmniej 1200 m2
 • zachowanie niskiego charakteru zabudowy, z wyjątkiem budynków istniejących. Maksymalna wysokość nowych obiektów -12 m
 • maksymalna powierzchnia zabudowy -20%
 • zachowanie wszystkich zasobów leśnych i parkowych, zwłaszcza w bezpośrednim otoczeniu szpitala
 • rozważenie rozwinięcia nieuciążliwej działalności komercyjnej w bezpośrednim otoczeniu szpitala i przystani
 • odtworzenie przeprawy przez tory w ciągu ul. 3 Maja

 

Projektantka omówiła także proponowane parametryzabudowy na poszczególnych obszarach funkcjonalnych, w tym: MW, MN/U, MW1, MW2, MW3, U, Up, Uz, Uz/ZP.

 

Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. nad koniecznością zaplanowania poszerzenia drogi powiatowej tj. ulicy Nadwarciańskiej na odcinku objętym planem.

Projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk wyjaśniła, że obowiązek taki wynika z przepisów odrębnych i niezaplanowanie poszerzenia będzie skutkowało brakiem uzgodnień ze strony zarządcy drogi (starostwa powiatowego).

 

Projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk poinformowała także, że złożone wnioski dotyczyły przede wszystkim zakazu powstawania nowych budynków powyżej trzech kondygnacji, zakazu budowy obiektów handlowych, zachowania istniejącego charakteru zabudowy, zachowania wszystkich zasobów leśnych, odtworzenia przeprawy w ciągu ul. 3 Maja.

 

Następnie Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że trwają dyskusje odnośnie budowy tunelu w zastępstwie zlikwidowanego przejazdu na ul. 3 Maja i możliwe, że tunel mógłby powstać w pobliżu starej lokalizacji.

Podczas dyskusji o konieczności zaprojektowania poszerzenia drogi powiatowej, którą jest ul. Nadwarciańska, pojawił się pomysł starania o zmianę kategorii drogi z powiatowej na gminną, co miałoby zapobiec konieczności zapisów o jej poszerzeniu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że taka zmiana jest mało prawdopodobna, ale Urząd zwróci się do zarządcy z takim pytaniem i przedstawi odpowiedź komisji.

O godzinie 18:30 przewodniczący Komisji Jakub Musiał zarządził przerwę. Obrady wznowiono o godzinie 18:50.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy, zgłosili następujące uwagi i propozycje do przedstawionych założeń:

 • zwrócenie uwagi, że poszerzenie drogi obniży wartość gruntu i nieruchomości,
 • zwrócenie uwagi, że poszerzenie drogi może prowadzić do powstania obwodnicy dla pojazdów jadących z kierunku Kórnika, Mosiny i Śremu, oraz znaczne zwiększenie liczby pojazdów,
 • jeden z mieszkańców prowadzący spór z Aquanet SA o ustanowienie służebności przesyłu dla wodociągu biegnącego przez jego działkę, wyraził obawę o obniżenie możliwej do uzyskania rekompensaty,
 • uwzględnienie w planie, aby w przypadku zburzenia hotelu, w jego miejscu i sąsiedztwie nie mógł powstać budynek powyżej 3 kondygnacji,
 • propozycja, aby wystąpić do konserwatora zabytków o nadanie drodze statusu historycznej, co mogłoby ustrzec przed jej poszerzeniem,

Podczas dyskusji poruszono także temat zagospodarowania obecnego parkingu przy budynku hotelu.

Projektantka Ewa Mieloch-Stojczyk odpowiedziała, że w planie będzie podana liczba miejsc parkingowych wymaganych dla obsługi terenu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił uwagę, że w sprawach dotyczących własności spółki odpowiedzi powinien udzielać jej prezes. Ponadto wiceburmistrz dodał, że sprawy związane z uszczegółowieniem projektu planu potrwają kilka miesięcy i po etapie uzgodnień będzie można podjąć bardziej konkretną dyskusję.

Głos zabrał Burmistrz Andrzej Balcerek, który powiedział, że jest zbudowany, że mieszkańcy przedstawiają wiele problemów i dodał, że jest to pierwsze spotkanie na tym etapie prac i na kolejnych spotkaniach zostaną przedstawione możliwości.

Następnie radna Małgorzata Hempowicz poruszyła temat terminu dyskusji publicznej dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Klasztornej oraz w rejonie ulic C. Ratajskiego, Dworcowej, Słowackiego i Mickiewicza, który przypada w Wielką Środę.

 

Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że terminy dot. opracowania planów muszą być zgodne z wymogami ustawowymi, odpowiednio wcześniej podane do publicznej wiadomości i niestety nie można przełożyć dyskusji w czasie.

 

Następnie w ramach spraw bieżących radni poruszyli następujące tematy:

 • Radna Małgorzata Hempowicz poruszyła też temat uporządkowania i umożliwienia przejazdu ulicą Janaszka.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dniu jutrzejszym zostanie podjęta interwencja w tej sprawie.

 • Radny Maciej Krzyżański zapytał o projekt dot. renowacji budynku „Mimozy", oraz zapytał kiedy rozpocznie się akcja łatania dziur w drogach.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że odnośnie projektu dot. „Mimozy" trwają starania o pozytywne rozstrzygnięcie. Akcja łatania dziur w jezdniach rozpocznie się następnego dnia przy sprzyjającej pogodzie.

Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zakończył posiedzenie o godzinie 20:25.

 

Protokołowała

/-/ Katarzyna Szykulska