Protokół nr 12/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej

OB.0012.7.12.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:04
 
Tematy:
  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok.
  3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 9 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok (druk nr 288).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że projekt budżetu miasta na rok 2018 był wcześniej omawiany, w związku z czym zwrócił się z prośbą o pytania.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poprosił przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzatę Szczotkę o przedstawienie wniosku komisji do projektu budżetu na rok 2018.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka przedstawiła wniosek komisji dotyczący zwiększenia kwoty w dziale 750 Administracja publiczna, punkt 4 Promocja Miasta w celu zaprojektowania i wykonania nowej strony internetowej miasta Puszczykowa. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że zaproponowana kwota wynosi 15.000 zł.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy istnieje możliwość wprowadzenia niewielkich modyfikacji na stronie internetowej miasta w ramach gwarancji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że nie jest to możliwe, ze względu na to, że całościowe zlecenie, polegające na opracowaniu strony internetowej miasta, zostało już odebrane.
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził swoją aprobatę dla szaty graficznej strony internetowej miasta. Zauważył również, że jedynym, według niego, problemem jest znalezienie zaktualizowanych dokumentów strategicznych miasta.
 
Radna Małgorzata Hempowicz również zwróciła uwagę na brak aktualnych dokumentów strategicznych na stronie internetowej miasta (brak nowej Strategii Rozwoju Miasta). Wobec powyższego zaproponowała, aby ich aktualizacją zajmowała się wyznaczona osoba.
 
Radna Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja kilkakrotnie zajmowała się tematem strony internetowej miasta. Ponadto zwróciła uwagę na faktyczny problem z odnalezieniem na stronie internetowej miasta np. zakładki ze strukturą Urzędu Miejskiego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nowa Strategia Rozwoju Miasta znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej. Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował możliwość rozwiązania problemów z dotarciem do konkretnych informacji na stronie poprzez opracowanie tzw. mapy strony.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji Edukacji Kultury i Sportu dotyczącym zabezpieczenia kwoty 15.000 zł w projekcie budżetu na 2018 rok przeznaczonej na zaprojektowanie i wykonanie nowej strony internetowej miasta
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymały się" - 2.
Wniosek Komisji Edukacji Kultury i Sportu do projektu budżetu na 2018 rok został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie (druk nr 287).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem budżetu na 2018 rok.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie (druk nr 288).
 
Ad 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 286).
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Karol Majewski przedstawił projekt ww. uchwały oraz poinformował, że projekt został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Pan Karol Majewski poinformował, że uchwalenie programu jest corocznym obowiązkiem miasta.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie (druk nr 286).
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z pytaniem, czy do Urzędu Miejskiego wpłynęła już odpowiedź od PKP dotycząca pociągów, które aktualnie nie zatrzymują się na stacji w Puszczykowie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że pisemna odpowiedź nie dotarła jeszcze do Urzędu Miejskiego. Ponadto poinformował, że 1 grudnia br. brał udział w spotkaniu Rady Aglomeracji Poznańskiej, podczas którego zwrócił się z zapytaniem odnośnie nowego rozkładu jazdy. Podczas spotkania otrzymał wyjaśnienie, że sytuacja taka związania jest z prowadzonym na trasie remontem.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała o korespondencji z mieszkanką Puszczykowa dotyczącą uchwały regulującej kwestię usytuowania reklam na terenie miasta. Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w tej sprawie prowadzone są jakieś działania.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że nowo opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawierają parametry dopuszczalnych wielkości szyldów oraz reklam. Pani Alina Stempniak poinformowała, że inwentaryzacja fotograficzna została wykonana w 2016 roku.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy podjęto prace związane z wnioskiem Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo, dotyczącym objęcia najcenniejszych drzew w Puszczykowie ochroną, jako pomników przyrody.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że konieczne będzie zweryfikowanie wniosku pod względem szczegółowego ustalenia lokalizacji wskazanych na terenie miasta drzew. 
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na problem smogu na terenie miasta. Wobec powyższego zapytał o możliwość pełnienia przez Straż Miejską w Puszczykowie dyżurów dwa razy w tygodniu w godzinach wieczornych.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił problem zadymienia na ul. Kochanowskiego. Zapytał również o możliwości kontrolowania przez strażników miejskich takich miejsc.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na terenie miasta problem palenia substancjami niedozwolonymi jest sporadyczny. Z otrzymanych informacji ze Straży Miejskiej w Puszczykowie wynika, że ukarano za to wykroczenie jedną osobę. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że problemem jest głównie, jakość materiału spalanego w piecach (mokre drewno, niskiej jakości węgiel). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ważną rolę odgrywa edukacja mieszkańców oraz namawianie do korzystania z ogrzewania gazowego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że smog na terenie miasta wynika również z ukształtowania terenu Puszczykowa, wysokiej w danym momencie wilgotności powietrza, czy nasilenia wiatru. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że warto kontrolować dopuszczalne normy zanieczyszczenia, aby w dany dzień np. ograniczać spacery.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o zainteresowanie dotacjami na wymianę pieców węglowych na gazowe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zainteresowanie jest duże, złożono już także sporo wniosków na następny rok. W związku, z powyższym przewiduje, że zaplanowana na ten cel kwota 50 tys zł. w budżecie może być niewystraczająca. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że ważną rolę spełniałyby apele do mieszkańców, którzy dysponują w domach dwoma źródłami energii, aby starali się korzystać z tych bardziej ekologicznych.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy wyłoniony został już wykonawca rewitalizacji willi „Mimoza".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ze względu na to, że oferty będą dopiero otwierane wykonawca nie został jeszcze wyłoniony.
 
O godz. 18:04 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga