Protokół nr 13/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórne

 

OB.0012.7.13.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    20:30
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie wniosku My Sport s.c.
  2. Omówienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 289)
- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 290).
        4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 9 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Omówienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła uwagi, jakie wpłynęły do projektu studium oraz wniosek firmy Prem Management Sp. z o.o. z dnia 27 listopada 2017 r. dotyczący uwzględnienia w projekcie studium oraz projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwości lokalizacji na działce nr 878/4 parkingu wielopoziomowego (wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poprosił o pytania do grupy uwag do studium, które zostały rozpatrzone negatywnie.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała o swojej uwadze do zapisów studium dotyczącej lasu przy ul. Mazurskiej i zachowania go, jako terenu zielonego z ewentualną możliwością funkcji rekreacyjnej (plac zabaw). Radna Małgorzata Hempowicz zaznaczyła konieczność ochrony oraz utrzymania tego terenu w stanie obecnym.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że na wspomnianym terenie bez decyzji Rady Miasta nic nie zostanie zmienione. Teren ten zawsze przeznaczony był pod rekreację, a żaden zapis nie zagwarantuje ochrony istniejącego drzewostanu. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że decyzje dotyczące wycinki drzew na terenach miejskich podejmuje Starostwo Powiatowe.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie leśnym jest możliwość zachowania placu zabaw, który w tym miejscu istnieje.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że nie, gdyż na terenie leśnym, zgodnie z ustawą, musiałaby być prowadzona tylko gospodarka leśna.
 
Radny Maciej Krzyżański wyjaśnił, iż rozmawiał z mieszkańcami ul. Mazurskiej, którzy chcą zachowania placu zabaw w tym miejscu.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że studium to zabezpiecza.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poruszyła kwestię terenu przy ul. Mocka, gdyż jak podkreśliła, mieszkańcy z nim sąsiadujący są przeciwni przeznaczeniu tego miejsca na lokalizację obiektu wielkopowierzchniowego. Wobec powyższego, zwróciła się z zapytaniem o możliwość zmiany przeznaczenia tego terenu na leśny, rolny lub ewentualnie mieszkaniowy oraz, czy taka zmiana może wiązać się z roszczeniami odszkodowawczymi ze strony właściciela.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że w tym miejscu najlepiej byłoby pozostawić obowiązujące zapisy, gdyż ta zmiana mogłaby faktycznie spowodować roszczenia finansowe ze strony właściciela gruntu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przedstawił wniosek spółki Prem Management Sp. z o.o. dotyczący uwzględnienia w projekcie studium oraz projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwości lokalizacji na działce nr 878/4 parkingu wielopoziomowego.
 
Prezes Zarządu spółki Prem Management Sp. z o.o. Piotr Reiter poinformował, że głównym celem działań spółki jest zabezpieczenie miejsc parkingowych dla pacjentów oraz gości szpitala. W związku z planowanym rozszerzeniem działalności szpitala o oddział pediatryczny oraz wyspecjalizowaną działalność ortopedyczną, co będzie się wiązało ze wzrostem liczby osób korzystających z miejsc parkingowych. Pan Piotr Reiter powiedział, że zależy mu na zachowaniu funkcji parkingowej dla wspomnianej działki, tak jak to było zaznaczone w poprzednim studium, aby możliwa była budowa w tym miejscu parkingu wielopoziomowego, co przyczyniłoby się do odblokowania sąsiadujących ze szpitalem ulic.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy jest jakiś konkretny projekt, założenia dotyczące wyglądu proponowanego obiektu, jaka to miałaby być konstrukcja, rodzaj zadaszenia oraz, czy ewentualny projekt uwzględnia architekturę sąsiadujących zabudowań. Poruszyła również kwestie koncepcji budynku pięciokondygnacyjnego, czy powstałby on zamiast istniejącego wieżowca.
 
Pan Piotr Reiter wyjaśnił, iż budynek pięciokondygnacyjny zakładany jest w miejscu obecnie istniejącego wieżowca. Natomiast w kwestii parkingu projekt zakłada budynek o jednej kondygnacji ponad ziemią o wysokości 7 metrów, zadaszony, wybudowany w technologii betonowej albo stalowej. Jak zaznaczył wszystko zależy od zamiarów potencjalnych nabywców, natomiast budowa parkingu z poziomem podziemnym jest niezwykle droga.
 
Mieszkaniec Sławomir Mańkowski, zaprezentował przygotowaną przez siebie koncepcję powiększenia liczb miejsc na istniejącym już parkingu przy ul. Kraszewskiego (z 50 do 150 - plan parkingu stanowi załącznik do niniejszego protokołu), jak podkreślił koszt takiej budowy byłby minimalny. Pan Sławomir Mańkowski wyjaśnił, iż reprezentuje mieszkańców ulic sąsiadujących ze szpitalem, którzy przeciwni są budowie obiektu o takiej kubaturze w pobliżu zabudowań mieszkalnych.
 
Pan Piotr Reiter wyjaśnił, iż dysponował podobnym projektem, ale był on nieefektywny, dlatego odstąpiono od niego. Jak zaznaczył chętnie zapozna się z przedstawioną koncepcją, aby móc je porównać, w tym celu zaprosił pana Sławomira Mańkowskiego do siebie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał poruszył również kwestię możliwości wykupu tej działki przez miasto.
 
Pan Piotr Reiter wyjaśnił, że spółka jest otwarta na takie propozycje.
 
Pan Sławomir Mańkowski zwrócił się z apelem do władz miasta o współpracę z dyrekcją szpitala w kwestii zapewnienia miejsc parkingowych. Jak podkreślił zaproponowany przez niego sposób rozwiązania problemu jest najprostszy i najszybszy. Zwrócił się również z prośbą o nie niszczenie istniejącego tam krajobrazu wielokondygnacyjnymi obiektami.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zaznaczyła, że obowiązkiem szpitala, jako instytucji, do której przyjeżdżają pacjenci, jest zapewnienie miejsc parkingowych.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w jej opinii budowa parkingu płatnego dla korzystających z usług szpitala jest nie stosowna.
 
Pan Waldemar Łój zwrócił się z zapytaniem, czy wykonane zostały jakieś obliczenia jaki procent ogólnodostępnego parkingu szpitala wykorzystywany jest przez jego pracowników oraz, czy istnieje jakaś koncepcja zapewnienia miejsc pracownikom aby nie blokowali tych dostępnych dla odwiedzających szpital. Jak zaznaczył należałoby również dokonać analizy ekonomicznej tej inwestycji, czy potencjalnemu nabywcy zwróci się koszt jej budowy, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że parking wielopoziomowy bez funkcji usługowo-handlowej okaże się nie ekonomiczny. Pan Waldemar Łój dodał, że warto pomyśleć nad innym rozwiązaniem i nie forsować kierunku, który nie przyniesie korzyści.
 
Pan Piotr Reiter wyjaśnił, iż myśląc o drobnych usługach handlowych zakładał takie jak bankomat, czy myjnia, jak podkreślił nie miał na myśli galerii handlowej. Ponadto dodał, że trwają ustalenia z firmą, która ma zająć się zagospodarowaniem terenu przy szpitalu, aby była możliwość utworzenia jak największej liczby miejsc parkingowych (ok 120 miejsc parkingowych). Przed szpitalem pozostaną miejsca dla pacjentów. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o zachowanie zapisów o funkcji parkingowej na tej działce, gdyż problem braku miejsc będzie narastał.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wyraził swoje zadowolenie z podjętego tematu. Ponadto dodał, że warto podkreślić, iż wybudowany został przystanek autobusowy na ul. Kraszewskiego. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jest ciekawy analizy przeprowadzonej przez szpital dotyczącej koncepcji miejsc parkingowych dla pracowników na terenie szpitala.
 
Pan Piotr Reiter wyjaśnił, iż skonfrontuje zaproponowany projekt z firmą, z którą współpracuje, gdyż jak podkreślił celem szpitala nie jest działanie wbrew woli mieszkańców oraz miasta.  
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zwrócił się z zapytaniem do Pana Piotra Reitera, czy podtrzymuje wniosek spółki do projektu studium.
 
Pan Piotr Reiter zaapelował przede wszystkim o zachowanie funkcji parkingowej dla tej działki, wprowadzenie możliwości budowy poziomu 1 nad poziomem 0. Jak podkreślił nie upiera się również przy zapisie o wprowadzeniu drobnych usług.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku spółki Prem Management Sp. z o.o. dotyczącego uwzględnienia zapisów w projekcie studium oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacji na działce numer 878/4 parkingu wielopoziomowego o powierzchni zabudowy do 80% powierzchni gruntu i wysokości budynku do 7 m.
Wynik głosowania: „za" - 0 głosów, „przeciw" - 7, „wstrzymały się" - 2.
Wniosek Prem Management sp. z o.o. został odrzucony.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powiedział, że przedłożony projekt studium jest przez komisję rekomendowany do dalszego procedowania, będzie jeszcze tematem posiedzenia komisji przed sesją w styczniu.
 
O godzinie 18: 30 przewodniczący Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:38.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad.1 Rozpatrzenie wniosku My Sport s.c.
Właściciel My Sport s.c. Arkadiusz Krzyżański przedstawił wniosek o obniżenie stawki od podatku od nieruchomości, poinformował, że spółce zależy na obniżeniu stawki podatku o 80% do kwoty 4,4 zł/m2 (wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Małgorzata Hempowicz zwróciła się z zapytaniem, czy planując taką formę działalności zakładał sytuację awaryjną, gdyż naliczona kwota podatku i tak była już minimalna. Jak zaznaczyła chciałaby się dowiedzieć, jaka jest przyczyna, że obecnie działalność nie przynosi zakładanych zysków.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że wszystko idzie zgodnie z założonym planem, jednak, aby zachować konkurencyjne ceny wynajmu kortów tenisowych konieczne jest obniżenie stawki podatku. Pan Arkadiusz Krzyżański powiedział, że prowadzenie takiej działalności, jaką jest wynajem kortów nie jest porównywalne do innych działalności gospodarczych.
 
Radna Agata Wójcik wyjaśniła, iż nie ma nic przeciwko prowadzonej przez My Sport s.c. działalności, co więcej uważa, że budynek „Sportoteki" jak najbardziej wpasowuje się w klimat okolicy, nie mniej jednak, taka forma prowadzenia działalności powinna być oparta o biznesplan, który zakładałby wyjście awaryjne z takiej sytuacji. Radna Agata Wójcik zapytała, czy na czas budowy hali widowiskowo-sportowej zajęcia w „Sportotece" dla dzieci będą się odbywały bezpłatnie.
 
Radna Agata Wójcik zapytała pana Arkadiusza Krzyżańskiego o to, czy wywiązał się ze wszystkich punktów podpisanej umowy, a jeśli nie, to czy naliczone zostały stosowne opłaty.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że częściowo tak.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że przedstawione warunki umowy nie były aż tak preferencyjne, jak przedstawiały to media społecznościowe. Nałożona miesięczna stawka podatku nie jest mała zwłaszcza, że jest to obiekt, który po 30 latach przechodzi na własność miasta. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie prowadził analizy, czy inne gminy stosowały praktyki obniżania stawek podatku.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy tak znaczna obniżka ceny podatku wiązać się będzie z preferencyjnymi kwotami wynajmu kortów dla mieszkańców Puszczykowa.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że starają się utrzymać stałą cenę dla mieszkańców Puszczykowa, jak zaznaczył tak naprawdę z tego obiektu nikt spoza terenu miasta nie korzysta.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał o aneks do umowy, który zakładał budowę w tym roku lodowiska.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że w następnym miesiącu zostanie przykryty kort tenisowy i będą czekać na odpowiednią pogodę, aby wylać lodowisko.
 
Radny Tomasz Potocki wyjaśnił, że mieszkańcy życzą sobie lodowiska oraz zwrócił się z zapytaniem, czy nadal obowiązuje umowa zgodnie, z którą dzieci mogą korzystać z kortów.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że z tego, co wie nikt się nie zgłasza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, iż dyrektorzy szkół byli informowani o takiej możliwości. W tym przypadku nie można obwiniać pana Arkadiusza Krzyżańskiego o to, że nikt z tej ewentualności nie korzysta. Dyrektorzy otrzymali taką wiadomość, widocznie na dzień dzisiejszy nie mają takich potrzeb.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał skarbnika Piotra Łoździna, czy stać nas na takie preferencyjne traktowanie jednej działalności gospodarczej względem innych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zwrócił się z prośbą do pana Arkadiusza Krzyżańskiego o wyjaśnienie, o jakiej kwocie w skali roku jest mowa, gdyż jego w tym względzie obowiązuje tajemnica skarbowa.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że jest to roczna kwota w wysokości ok 22 tys zł.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zwrócił się z zapytaniem, jakie były by konsekwencje nie wyrażenia zgody przez komisję na obniżenie stawki podatku.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, iż spowoduje to zmianę ceny wynajmu kortów, gdyż koszty utrzymania takiego obiektu są znaczne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poruszył kwestię podpisanej umowy oraz konsekwencji wynikających z nie wywiązywania się z niej. Jak podkreślił, obowiązkiem obu stron jest wywiązywanie się z jej zapisów. W związku z powyższym zwrócił się do pana Arkadiusza Krzyżańskiego z prośbą o przemyślenie, z jakich punktów umowy są w stanie się wywiązać.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że lodowisko w połowie stycznia powinno być już gotowe. W kwestii zagospodarowania pozostałej części terenu przygotowywana jest koncepcja, która zostanie przedstawiona w stosownym piśmie.
 
Wobec powyższego ustalono, że podczas styczniowego spotkania komisji nastąpi renegocjacja warunków umowy. Wniosek o obniżenie stawki podatku od nieruchomości został przez pana Arkadiusza Krzyżańskiego wycofany.
 
Ad 3Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 289).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała, że właścicielka nieruchomości zwróciła się do Burmistrza Miasta Puszczykowa z propozycją nieodpłatnego przekazaniu miastu części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną u zbiegu ul. Rządowej i Źródlanej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 289).
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 nr170/16/VII z dnia 20grudnia 2016 r. (druk nr 290).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że projekt uchwały jest wynikiem konieczności wprowadzenia zmian do budżetu związanych z umniejszeniem dotacji na pomoc społeczną. Zmiany zostały uwzględnione zarówno po stronie wydatków jak i dochodów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 nr 170/16/VII  z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 290).
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał odczytał pismo od Beaty Rzeźnik Kerber, Prezes Zarządu Akademii Tenisowej im. Angelique Kerber, dotyczące organizacji turniejów tenisowych oraz prośby o ich wsparcie finansowe (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w ubiegłorocznym budżecie takie wsparcie zostało zagwarantowane. W zamian za dofinansowanie podczas zawodów zamieszczany był herb Puszczykowa oraz informacja o dofinansowaniu ze strony miasta. Zabezpieczona kwota w budżecie na ten cel to 50 tys. zł. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił również, że najlepszym i najbardziej przejrzystym rozwiązaniem byłoby gdyby Centrum Tenisowe Angie wzięło udział w konkursie na realizację zadań publicznych na 2018 rok
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem, aby środki na organizacje turnieju przez Centrum Tenisowe Angie przyznawane były w drodze konkursu na realizację zadań publicznych.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał odczytał pismo z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotyczące prośby o wsparcie finansowe w kwocie 20 tys. zł do planowanej inwestycji związanej z modernizacją sieci łączności radiowej (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pan Jacek Michalak podczas swojej wizyty wyjaśnił, że taka prośba o dofinansowanie została skierowana do każdej gminy powiatu poznańskiego.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotyczącym prośby o wsparcie finansowe w kwocie 20 tys. zł do planowanej inwestycji związanej z modernizacją sieci łączności radiowej.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymały się" - 2.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Radny Władysław Hetman poinformował o wiadomości, jaką otrzymał od mieszkańców ul. Sasankowej, którzy chcieliby zorganizować spotkanie w sprawie budowy ulicy, na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że zorganizowanie spotkania nie będzie stanowiło problemu.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poruszyła sprawę wąskiego chodnika prowadzącego od ul. Studziennej do Szkoły Podstawowej nr 1, którym dzieci poruszają się do szkoły. Zaproponowała, aby w tym miejscu zapewnić odgrodzenie od jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała o wiadomości, od spółki AB Developer dotyczącej uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare arkusze 1-18-część A. Uwagi dotyczyły głównie możliwości lokalizacji na działce budowlanej maksymalnie jednego budynku mieszkalnego oraz minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowalnych - 3000m2. Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy trzeba liczyć się z skutkami finansowymi związanymi ze spadkiem wartości działek, gdyż w otrzymanej analizie skutków finansowych nie znalazła informacji o planowanych odszkodowaniach.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że należy się spodziewać, iż spółka podejmie takie próby.
 
O godz. 20:30 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie.
 
protokolant:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga