Protokół nr 2/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.7.2.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:07
Godz. zakończenia: 21:15
 
Tematy:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej iRynek (druk nr 218),
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219),
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220),
 • nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 221),
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222),
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 225).
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 10 radnych
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa.
Projektantka Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskiej, że dla obszarów oznaczonych symbolem MN1, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustalono minimalną powierzchnię nieruchomości od 800m2 do 1200m2. W projekcie zapisano również, że wyjątkowo na tych obszarach mogą znajdować się nieruchomości o powierzchni 600m2. Taki zapis wynika z aktualnych podziałów nieruchomości.
 
Pani Edyta Skolimowska zaprezentowała rozwiązanie dot. uwagi nr 1 złożonej przez panią Alinę Pych. Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że pomiędzy aktualnym przebiegiem drogi 4KD-L a wjazdem do nieruchomości 2UKs oraz 17MN2 wydzielono fragment drogi wewnętrznej 11KDW, który umożliwi bezpieczne zaprojektowanie drogi wewnętrznej 12KDW.
 
Pani Edyta Skolimowska dodała, że droga wewnętrzna 11KDW pozostanie własnością prywatną przy jednoczesnym zabezpieczeniu tego obszaru na ewentualne poszerzenie drogi 4KD-L. Prezentowane rozwiązanie zostało zaakceptowane przez autorkę uwagi.
 
Mieszkanka Cecylia Nadobnik-Królikowska przedstawiła treść wniesionej przez nią uwagi, dotyczącej uwzględnienia w omawianym projekcie planu budowy domu kopułowego na należącej do niej oraz jej męża nieruchomości.
 
Pani Edyta Skolimowska zauważyła, że zaproponowany typ zabudowy jest bardzo nowoczesny oraz nie występuje we wskazanym obszarze.
 
O godzinie 17:40 przewodniczący Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 17:50.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała, potraktowanie uwagi złożonej przez państwa Królikowskich indywidualnie. Zdaniem radnej Małgorzaty Hempowicz sposobem na sprawdzenie, czy sąsiedzi zaakceptują nietypową zabudowę jest wprowadzenie indywidualnych zapisów do projektu planu i oczekiwanie na wpływ ewentualnych uwag podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że jeżeli radni wyrażą zgodę na dopuszczenie w projekcie planu, na działce należącej do państwa Królikowskich, budowy domu kopułowego lub domu z dachem stożkowym, konieczne będzie wprowadzenie w projekcie planu następującego zapisu "dopuszczenie rozwiązań w postaci dachów płaskich i stożkowych lub kopuł".
 
Radni odnieśli się pozytywnie do uwagi zgłoszonej przez państwa Królikowskich.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie pana Karola Ryglewicza, że na terenie 17MN3, po złożeniu odpowiedniej uwagi do projektu planu, możliwe będzie obniżenie kątu nachylenia dachu do minimum 25 stopni.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytanie pana Karola Ryglewicz, że na terenie 11MN3  obecnie nie występują dachy płaskie. Pani Edyta Skolimowska dodała, że jeżeli właściciel nieruchomości zgłosi stosowną uwagę, to zostanie ona rozpatrzona.
 
Radni wyrazili aprobatę wobec przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223)
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223).
Wynik głosowania: „za"-  9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej iRynek (druk nr 218)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 218 wraz z załącznikiem).
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że działki nr 699/1 oraz 700/1 stanowią własność Miasta i tworzą chodnik oraz płytę Rynku.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że działki nr  699/2, 693/3, 700/2 oraz 700/3 stanowią własność osób fizycznych i na ten moment nie ma pewności, czy zostaną zabudowane. Działki wcześniej stanowiły własność parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.
 
O godzinie 19:05 posiedzenie opuściła radna Małgorzata Hempowicz (obecnych 9 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 218).
Wynik głosowania: „za"-  8 głosów, „przeciw"-  1, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
O godzinie 19:06 do obradujących dołączyła radna Małgorzata Hempowicz (obecnych 10 radnych).
 
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219 wraz z załącznikiem).
 
Radny Jan Łagoda zgłosił propozycje usystematyzowania nazewnictwa ulic w tym obszarze. Radny Jan Łagoda wskazał, że ul. Jaskółcza składa się z 3 prostopadłych względem siebie odcinków, co jego zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła wniosek Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych z dnia 20 marca br. (wniosek stanowi załącznik do protokołu). Głównym postulatem zawartym we wniosku jest przekształcenie działek nr 1028 oraz 1023 na cele mieszkaniowo-usługowe w zamian zaproponowano nieodpłatne zbycie działek nr 1028/5 oraz 1028/21 na rzecz Miasta.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220 wraz z załącznikiem).
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że ma zastrzeżenia wobec przejęcia przez Miasto działek nr 1017/3 oraz 1017/9. Przejęcie przez Miasto działek stanowiących drogę wewnętrzną zmieni ich klasyfikację na drogę publiczną, której koszty utrzymania związane z budową oświetlenia, budową nawierzchni i chodnika oraz ich późniejszym utrzymaniem będzie ponosić Miasto.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, ze radny Łukasz Grzonka ma słuszność, jednak w wymienionych nieruchomościach znajdują się przyłącza wody, prądu i kanalizacji, do których Miasto musi posiadać dostęp. Ewentualna odmowa przyjęcia darowizny wiąże się z ustanowieniem opłaty przesyłowej.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"-1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące
 • uchylenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwały nr 200/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że uchwała nr 200/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że istnieje możliwość wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała:
- katalog beneficjentów,
- zakaz powrotu przez 5 lat, od wymiany instalacji, do poprzedniego sposobu ogrzewania
- nakaz utrzymania instalacji przez ewentualnego nabywcę nieruchomości.
 
O godzinie 19:45 posiedzenie opuściła radna Agata Wójcik (obecnych 9 radnych).
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że uchwała została podjęta w celu ułatwienia mieszkańcom Puszczykowa wymiany instalacji.
 
Radny Łukasz Grzonka uważa, że należy być konsekwentnym. Podczas podejmowania uchwały radni byli przekonani o jej słuszności i to się nie zmieniło. Radny Łukasz Grzonka uważa wniesienie skargi za zasadne.
 
Radny Jan Łagoda zauważył, że główną intencją uchwały było ułatwienie osobom z mniejszym budżetem zmiany sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny.
 
Skarbnik Piotr Łoździn oznajmił, że jeżeli radni nie zgadzają się ze stanowiskiem RIO, to Rada Miasta, w oparciu o art. 98 § 3 ustawy o samorządzie gminnym, powinna podjąć uchwałę w sprawie wniesienia skargi do WSA na rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium RIO.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. uchwały nr 200/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Inicjatywa została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
 
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim wrealizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 226).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 226).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 226).
Wynik głosowania: „za"-  9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie (ciąg dalszy):
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 225).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 225 wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 225).
Wynik głosowania: „za"-  9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że przejęciu nie podlega administracja drogą a jedynie administracja prowadzenia zadania publicznego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że oświetlenie dróg stanowi zadanie własne gminy, ale będą prowadzone negocjacje dot. częściowego sfinansowania budowy oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 przez władze Powiatu Poznańskiego.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jego zdaniem ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 jest zdecydowanie za wąska i należy ją poszerzyć.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222).
Wynik głosowania: „za"-  9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 221)
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 221).
 
Przewodniczący Jakub Musiał przedstawił wniosek radnego Macieja Krzyżańskiego (wniosek stanowi załącznik do protokołu).
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił, że jego zdaniem ulica powinna nosić nazwę związaną z charakterystycznym ukształtowaniem terenu Starego Puszczykowa nawiązującą do sąsiedniej ul. Morenowej. Radny Tomasz Potocki zaproponował, żeby ulica nosiła nazwę „Lodowcowa".
 
Rady Maciej Krzyżański przedstawił sylwetkę pierwszego i ostatniego przedwojennego wójta Puszczykowa Czesława Michalskiego oraz poprosił o rozważenie przez radnych możliwości nazwania ulicy nazwiskiem tego zasłużonego mieszkańca Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie; wybrana przez radnych nazwa to ul. Lodowcowa (druk nr 221).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące (kontynuacja):
 • rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa
Pan Remigiusz Motycki przedstawił treść skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (skarga stanowi załącznik do protokołu) oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 227).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 227).
Wynik głosowania: „za"-  9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • bezkolizyjny przejazd pod torami w rejonie ul. 3 Maja
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że trwają prace nad projektem bezkolizyjnego  przejazdu pod torami kolejowymi w rejonie ul. 3 Maja.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że nie rozumie dlaczego na etapie projektowania modernizacji linii kolejowej E-59 nie zaplanowano budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi w rejonie ul. 3 Maja. Zdaniem radnego Jakuba Musiała budowa bezkolizyjnego przejazdu jest konieczna ze względu na właściwą  komunikację tego obszaru miasta.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że przedstawiona propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
 
Radni odnieśli się pozytywnie do inicjatywy budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami w rejonie ul. 3 Maja.
 
 • uwagi do tematyki i czasu trwania obrad komisji
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że tematyka obrad komisji była zbyt rozbudowana. Radny Łukasz Grzonka powiedział, że komisja został zwołana dzień przed sesją i podczas jej trwania zostały omówione 2 projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaopiniowano 10 projektów uchwał, przeprowadzono głosowanie w sprawie przygotowania projektu uchwały oraz podjęto dyskusję w sprawach bieżących. Zdaniem radnego Łukasza Grzonki zwołanie 4-godzinnej komisji przeddzień sesji  Rady Miasta było niestosowne.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zobowiązał się do ustalania krótszych porządków obrad.
 
 • pozostałe sprawy bieżące
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że na parkingu w pobliżu sklepu monopolowego przy ul. Poznańskiej od dłuższego czasy stoi samochód, który wygląda na porzucony.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że wszystkie wysyłane przez niego wiadomości e-mail oraz pisma w sprawie prac prowadzonych w związku z modernizacja linii kolejowej E-59 na terenie dworców kolejowych w Puszczykowie oraz Puszczykówku są niezwłocznie przekazywane inwestorowi.
 
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych poinformował, że w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków dla powiatu poznańskiego w sprawie dworców kolejowych w Puszczykowie oraz Puszczykówku.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział radnej Elżbiecie Bijaczewskiej, że oznakowanie miejsc parkingowych przy piekarni przy ul. Poznańskiej zostanie skontrolowane.
 
O godz. 21:15  przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant