Protokół nr 3/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 17 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.7.3.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:51
 
Tematy:
  1. Przedstawienie koncepcji budowy tunelu pod torami w rejonie ul. 3 Maja.
  2. Omówienie propozycji zmiany uchwały nr 146/16/VII w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 10 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie koncepcji budowy tunelu pod torami w rejonie ul. 3 Maja.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że u podstaw dzisiejszej dyskusji dot. koncepcji budowy tunelu pod torami w rejonie ul. 3 Maja stoi modernizacja linii kolejowej E-59, w wyniku której został zlikwidowany przejazd na ul. 3 Maja.
 
Współautor koncepcji budowy wiaduktu pod torami w rejonie ul. 3 Maja Mirosław Filipiak przedstawił analizę oraz koncepcję wariantową budowy wiaduktu kolejowego w rejonie ul. 3 Maja.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski powiedział, że jako rodzic, dzieci dojeżdżających rowerami do szkoły, nie wyobraża sobie, żeby projektowany tunel nie uwzględniał drogi rowerowej.
 
Pan Mirosław Filipiak odpowiedział na pytanie mieszkanki Renaty Sójki-Klaus, że jedyną właściwą nazwą dla projektowanego rozwiązania jest „wiadukt kolejowy". Pan Mirosław Filipiak rozumie, że potocznie używana jest nazwa „tunel", jednak w tym konkretnym przypadku jest ona niewłaściwa.
 
Pan Mirosław Filipiak powiedział, że za najkorzystniejszą uznano lokalizację wiaduktu kolejowego w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Dąbrowskiego, następnie przedstawił koncepcję dla wskazanej lokalizacji (koncepcja wraz z wizualizacją stanowią załącznik do protokołu).
 
Pan Mirosław Filipiak odpowiedział na pytanie mieszkańca Sławomira Manikowskiego, że przy proponowanym rozwiązaniu w miejscu istniejącej przecinki w lesie miałaby powstać projektowana ul. Nowa Wspólna.
 
Współautor koncepcji budowy wiaduktu pod torami w rejonie ul. 3 Maja Marek Jusik poinformował, że w przypadku wybrania do realizacji przedstawionej koncepcji ul. Wspólna zostanie zlikwidowana i zalesiona. Zrekompensowałoby to wycinkę drzew wynikającą z poszerzenia przecinki w lesie w celu utworzenia ul. Nowej Wspólnej.
 
Mieszkaniec Piotr Grzonka powiedział, że jako właściciel nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie projektowanego wiaduktu kolejowego nie zgadza się na jego lokalizację we wskazanym miejscu.
 
Mieszkaniec Mieczysław Czajka powiedział, że nie podoba mu się przedstawiona wycinka drzew w celu utworzenia dojazdu do wiaduktu kolejowego i zalesienie innego terenu.
 
Mieszkanka Dorota Wenzel powiedziała, że mieszkańcy nie mogą występować w obronie każdego puszczykowskiego drzewa oraz dodała, że jej zdaniem powstanie bezkolizyjnego przejazdu przyczyniłoby się do zmniejszenia natężenia ruchu w rejonie dwóch istniejących przejazdów kolejowych w Puszczykowie i Puszczykówku. Bezkolizyjny przejazd kolejowy umożliwiłby sprawny, bez oczekiwania na przejazd pociągu i podniesienie rogatek, dojazd karetek pogotowia do osób, których życie lub zdrowie jest zagrożone.
 
O godzinie 18:15 przewodnicząca Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:32.
 
Współautor koncepcji budowy wiaduktu pod torami w rejonie ul. 3 Maja Antoni Zoll odpowiedział panu Mieczysławowi Czajce, że niezależnie od wybranego wariantu ul. Wspólna przestanie istnieć, ponieważ nie stanowi własności Miasta a Polskich Kolei Państwowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zasygnalizował, że dzisiejsze spotkanie ma na celu jedynie zaprezentowanie koncepcji, która powstała z inicjatywy mieszkańca Puszczykowa Antoniego Zolla.
 
Pan Antoni Zoll poinformował, że modernizacja linii kolejowej E-59 ma na celu umożliwienie przejazdu pociągów z prędkością 200km/h. Po zakończeniu modernizacji, ze względów bezpieczeństwa, zostaną zlikwidowane wszystkie kładki i przejścia naziemne dla pieszych.
 
Mieszkanka Jadwiga Cofta powiedziała, że nie wyobraża sobie budowy drogi w miejscu istniejącej przecinki w lesie. Jest to dla niej i wielu jej znajomych teren rekreacyjny i  miejsce spacerów. Pani Jadwiga Cofta zaproponowała budowę wiaduktu kolejowego w miejscu istniejącego przejazdu kolejowego przy dworcu w Puszczykówku na ul. Dworcowej.
 
Mieszkanka Katarzyna Bekasiak powiedziała, że uważa za absolutnie konieczne ponowne skomunikowanie terenów po przeciwnej stronie torów kolejowych w rejonie ul. 3 Maja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że należy liczyć się z tym, że w miejscu utworzenia ewentualnego wiaduktu kolejowego ruch samochodowy wzrośnie, ale jedocześnie zmniejszy się natężenie ruchu przez przejazdy kolejowe. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że niemożliwe jest zabronienie przejazdu przez Puszczykowo mieszkańcom sąsiednich gmin.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zauważył, że koncepcja budowy wiaduktu kolejowego została stworzona z myślą o mieszkańcach a budowa wiaduktu kolejowego w Puszczykowie jest konieczna.
 
Pan Piotr Grzonka zasugerował rozważenie lokalizacji wiaduktu przy ul. Radosnej. Takie rozwiązanie umożliwiłoby skupienie ruchu samochodowego na obrzeżach miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że po wysłuchaniu uwag mieszkańców temat wiaduktu kolejowego w rejonie ul. 3 Maja zostanie  ponownie przeanalizowany z uwzględnieniem wszystkich przedstawionych sugestii
 
O godzinie 19:13 przewodnicząca Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19:35.
 
W trakcie przerwy radny Filip Ryglewicz opuścił posiedzenie komisji (obecnych 9 radnych).
 
Ad 2. Omówienie propozycji zmiany uchwały nr 146/16/VII w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak omówiła propozycję zmiany uchwały nr 146/16/VII w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 232 wraz z załącznikiem)
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 146/16/VII w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 232).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godzinie 19:44 radny Łukasz Grzonka opuścił posiedzenie komisji (obecnych 8 radnych).
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Mieszkaniec Sławomir Manikowski poinformował o praktyce innych miast polegającej na  obniżaniu klas dróg na etapie projektowania i późniejszego uchwalania studium. Pan Sławomir Manikowski powiedział, że w Puszczykowie wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w których ze względu na aktualne sklasyfikowanie dróg konieczny był wykup nieruchomości od właścicieli, w celu dostosowania budowanej drogi do wymaganych parametrów.
 
Pan Sławomir Manikowski zaproponował rozważenie zmiany klasyfikacji drogi powiatowej 2490P Puszczykowo-Niwka (ul. Poznańska, Wczasowa, Ratajskiego, Nadwarciańska) ze zbiorczej na lokalną a docelowo na drogę gminną. Na spotkaniu zorganizowanym w sali Jana Pawła II w kościele parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w dniu 10 maja br. poruszony został temat ruchu tranzytowego przez Puszczykowo. Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego, który uczestniczył w spotkaniu poinformował, że zmiana klasy drogi 2490P jest możliwa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jeżeli zdaniem grupy mieszkańców zmiana klasyfikacji drogi jest konieczna, to na ich wniosek zwróci się do władz powiatu o dokonanie zmiany.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że otrzymała wiadomość e-mail od pani Katarzyny Jusypenko z prośbą o umożliwienie przedstawienia na najbliższej sesji Rady Miasta prezentacji przygotowanej na spotkanie, które odbyło się 10 maja br. w sali Jana Pawła II.
 
Radny Tomasz Potocki zasugerował, że sesja Rady Miasta nie jest właściwa do przedstawienia prezentacji mieszkańców. Radny Tomasz Potocki powiedział, że oprócz przedstawienia prezentacji multimedialnej zostałaby odczytana petycja mieszkańców oraz wypadałoby przeprowadzić dyskusję w tym temacie. Zdaniem radnego Tomasz Potockiego należyte zapoznanie się z tematem zapewni jedynie przedstawienie go na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskiej, że zmiana klasy drogi nie leży w kompetencji Rady Miasta. Pani Alina Stempniak dodała, że burmistrz może złożyć stosowny wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, który przekaż go do rozpatrzenia Radzie Powiatu w Poznaniu.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał, czy mieszkańcy nie uważają że lepszym rozwiązaniem byłoby przedstawienie prezentacji podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych oraz zaproszenie na posiedzenie radnych powiatu poznańskiego, którzy będą w przyszłości rozpatrywać wniosek o zmianę klasy drogi powiatowej 2490P .
 
O godzinie 20:15 radny Władysław Hetman opuścił posiedzenie komisji (obecnych 7 radnych).
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że sugerowała pani Katarzynie Jusypenko przedstawienie prezentacji oraz podjęcie dyskusji podczas Komisji Spraw Społecznych, jednak wnioskodawczyni zależało na zapoznaniu z tematem wszystkich radnych podczas sesji Rady Miasta.
 
Mieszkanka Joanna Drążkiewicz powiedziała, że intencją organizatorów spotkania w sali Jana Pawła II w dniu 10 maja br. nie było dzielenie mieszkańców. Organizatorzy spotkania wiedzą, że przez Puszczykowo nie ma prawa odbywać się tranzyt samochodów ciężarowych. Na wjeździe do miasta stoją znaki zakazujące wjazdu samochodom powyżej 3,5 tony. Pani Joanna Drążkiewicz powiedziała, że dla organizatorów spotkania definicja tranzytu brzmi następująco „jest to ruch samochodów przejeżdżających przez miasto, niezatrzymujących się w tym mieście i nie wyruszających z tego miasta". Pani Joanna Drążkiewicz powiedziała, że zależy jej na tym, żeby osoby przejeżdżające przez Puszczykowo przestrzegały przepisów drogowych.
 
O godzenie 20:41 radna Elżbieta Bijaczewska opuściła posiedzenie komisji (obecnych 6 radnych).
 
Mieszkaniec Waldemar Łój powiedział, że z roku na rok zwiększa się ruch na drodze powiatowej 2490P a tranzyt samochodów osobowych z sąsiednich gmin przez Puszczykowo jest faktem.
 
O godz. 20:51 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant