Protokół nr 4/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 22 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.7.4.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18:37
 
Tematy:
  1. Omówienie wniosku w sprawie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, etap I.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Nasadzenia nowych drzew przy ulicach w Puszczykowie.
  4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 7 radnych (chwilowa nieobecność radnego Grzonki, Łagody i radnej Wójcik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie wniosku w sprawie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, etap I
Projektantka Agnieszka Podgórska omówiła wniosek w sprawie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, etap I (wniosek stanowi załącznik do protokołu) oraz przedstawiła projekt planu po ewentualnym uwzględnieniu propozycji zawartych we wniosku (projekt stanowi załącznik do protokołu).
 
O godzinie 17:13 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 8 radnych).
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że zaprojektowanie publicznej drogi dojazdowej KDD nie powinno wpłynąć na nasilenie ruchu samochodowego w tym obszarze.
 
Radna Alfreda Braczkowska zapytała, czy istnieje możliwość wybudowania budynków komunalnych na działce należącej do Miasta przy ul. Jaskółczej.
 
Pani Agnieszka Podgórska powiedziała, że znaczna część terenu 1U/MN znajduje się w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzą. Usytuowanie zabudowy komunalnej na wskazanym terenie byłoby możliwe jedynie po uzyskaniu odstąpienia od zakazu zabudowy na wskazanym obszarze od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przypomniała, że w projekcie studium został uwzględniony zapis dotyczący zabudowy komunalnej na terenach należących do Miasta umożliwiający „budowę małych domów mieszkalnych - budownictwo komunalne do maksymalnie 8 lokali mieszkalnych wyłącznie służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, należących wyłącznie do zadań własnych gminy".
 
Pani Alina Stempniak zobowiązała się, że zgodnie z sugestią radnych, zostanie wystosowane pismo do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie umożliwienia umiejscowienia zabudowy komunalnej na działce należącej do Miasta przy ul. Jaskółczej.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że w projekcie planu proponowana powierzchnia zabudowy to 30% a powierzchnia biologicznie czynna to 50%.
 
Radni odnieśli się pozytywnie do przedstawionego wniosku w sprawie zmiany projektu planu oraz poprosili o rozpoczęcie czynności służących do umożliwienia budowy budynków komunalnych na działce należącej do Miasta przy ul. Jaskółczej.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  • w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego wzakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa (druk nr 231)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa (druk nr 231 wraz z załącznikiem).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że zarządzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa, tak jak ma to miejsce do tej pory, będzie polegało na wykonywaniu prac porządkowych na wspomnianych drogach, np. odśnieżanie w okresie zimowym. Wszystkie pracę zostaną sfinansowane z dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu w Poznaniu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn  odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że kwota dotacji jest corocznie ustalana na podstawie długości dróg powiatowych w danej gminie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że oznakowanie każdej drogi gminnej i powiatowej w powiecie poznańskim leży w zakresie kompetencji Starosty Poznańskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że niemożliwe jest usytuowanie spowalniaczy, tzw. „szykan" na drodze powiatowej.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa (druk nr 231).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 234)
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że projekty uchwał ws. zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostaną omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 234 wraz z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt w sprawie zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 233 wraz z załącznikiem nr 1 i 2 oraz opisem przyjętych wartości do WPF).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 234).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
  • w sprawie zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 233)
Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony w poprzednim punkcie obrad.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 233).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" -  0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Nasadzenia nowych drzew przy ulicach w Puszczykowie
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że informację o planowanych w tym roku  nasadzeniach można uzyskać od inspektora ds. ochrony środowiska pani Janiny Kozeńskiej. Niestety ze względu na brak funduszy nie zostanie opracowany dokument planistyczny dotyczący nasadzeń.
 
O godzinie 18:04 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 9 radnych).
 
Przewodniczący Jakub Musiał uważa, że przestrzeń publiczną można kształtować w różny sposób, również poprzez nasadzenia drzew i chciałbym, żeby radni mieli wpływ na usytuowanie i gatunki drzew sadzonych w przestrzeni miejskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wyborem lokalizacji i gatunków drzew zajmuje się wykwalifikowany pracownik Urzędu Miejskiego przy współpracy z pracownikiem Nadleśnictwa Konstantynowo.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Tomasz Potockiego, że koszt nasadzenia 1 drzewa, w zależności od jego gatunku i wysokości, wynosi od 250 do 350 zł. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że sadzone drzewa mają wysokość ok. 2,5 m i obwód, na wysokości 130 cm, ok. 10 cm.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w budżecie na 2017 rok zabezpieczono 40.000 zł na nasadzenia. Ta kwota umożliwi dokonanie nasadzeń w rejonie ul. Poznańska oraz ul. Piaskowej.
 
Ad 4. Sprawy bieżące
Radny Łukasz Grzonka zgłosił, że przy wjeździe na ul. Wczasową od strony ul. Cyryla Ratajskiego znajduje się znak wjazd na drogę bez przejazdu, choć przejazd jest możliwy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że znak znajduje się we wskazanym miejscu od rozpoczęcia prac modernizacyjnych linii kolejowej E-59. Gdy przejazd jest otwarty dla ruchu samochodowego znak zostaje przekreślony przez inwestora odblaskową pomarańczową taśmą, która czasowo unieważnia treść znaku drogowego.
 
Radny Maciej Krzyżański zauważył, że mieszkańcy nie są dostatecznie poinformowani o terminach czasowych zamknięć przejazdów kolejowych w Puszczykowie oraz Puszczykówku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przekazywane przez inwestora informacje o planowanych zamknięciach przejazdów kolejowych w Puszczykowie oraz Puszczykówku zostają niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że władze Starostwa Powiatowego nie wyraziły zgody na lokalizację pojemnika na elektrośmieci przy sklepie „Społem" na ul. Poznańskiej.
 
O godz. 18:37 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant