Protokół nr 5/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.7.5.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 19:25
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238),
 • aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druknr239),
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr240),
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 241),
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236),
 • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 237).
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 9 radnych (chwilowa nieobecność radnej Agaty Wójcik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239)
Autor dokumentu Marek Korcz przedstawił projekt uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239 wraz z załącznikiem oraz zał. nr 1 do planu, zał. nr 2 do planu, zał. nr 3 do planu, zał. nr 4 do planu, zał. nr 5 do planu, zał. nr 6 do planu).
 
O godzinie 17:09 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 10 radnych).
 
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła, że na str. 46 znajduje się błąd dot. daty, zamiast 2102 powinno być 2012.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił, że na str. 36 wymieniono ul. Sezamkową, której Puszczykowie nie ma. Możliwe, że zaszła pomyłka i chodziło o ul. Sasankową.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła, że na str. 46 znajduje się zapis, że „W roku 2013 Wielkopolska Spółka Gazownictwa planuje rozbudowę sieci gazowej w ulicy Czarneckiego L=200 m" oraz zapytała, czy przypadkiem nie są to nieaktualne dane.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła, że na str. 36 stacja transformatorowa nr 64-047 nazywa się „Dom Przemysłowy" i zapytała, czy to na pewno aktualna nazwa.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jego zdaniem w Puszczykowie nie ma 152 ha gruntów rolnych, a taka wartość została podana w dokumencie.
 
Pan Marek Korcz zobowiązał się do wyjaśnienia wszystkich przedstawionych przez radnych wątpliwości oraz korekty ewentualnych błędów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
Wynik głosowania: „za"- 8 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 2.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238 wraz z załącznikiem).
 
Radny Władysław Hetman zapytał, w skład której ulicy wchodzi działka nr 555/46.
 
Pan Waldemar Luther  odpowiedział, że wskazana działka nie wchodzi w skład żadnej ulicy, ale zgodnie z sugestia radnych może zostać włączona do ul. Myśliwskiej.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 238).
Wynik głosowania: „za"- 10 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wPuszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druknr240)
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 240 wraz z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3).
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu i są zgodne z jej wytycznymi.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 240).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  1, „wstrzymało się"- 2.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20grudnia 2016 r. (druk nr 241)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 241 wraz z załącznikiem).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 241)
Wynik głosowania: „za"- 10 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 237)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 237).
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 237).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił radnych o zastanowienie się nad przyszłością bezpłatnej komunikacji publicznej w Puszczykowie. Jedną z rozważanych możliwości jest utrzymanie dotychczasowych zasad jej funkcjonowania. Wtedy koniczne byłoby ogłoszenie przetargu publicznego na realizację zadania w przyszłym roku i oczekiwanie na jego rozstrzygnięcie. Alternatywą jest przekazanie zadania Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie, procedura nie wymaga przeprowadzenia przetargu i umożliwiłoby stworzenie w przyszłości wspólnej nieodpłatnej komunikacji na terenie Puszczykowa oraz Mosiny.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że temat został również przedstawiony podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 12.06 br.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnemu Jakubowi Musiałowi, że przedstawione opcje są tylko propozycjami i od radnych zależy decyzja o kierunku działania. Zadaniem, które chcą realizować władze miasta jest zapewnienie mieszkańcom bezpłatnej komunikacji na terenie Puszczykowa, która umożliwi, tak jak w bieżącym roku, skomunikowanie obszarów miasta, do których nie dociera płatna komunikacja. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że władze Mosiny również rozważają wprowadzenie bezpłatnego transportu dla swoich mieszkańców, a utworzenie bezpłatnej komunikacji łączącej Puszczykowo z Mosiną jest jedynie możliwością.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że planowane jest zachowanie obecnej trasy przejazdu bezpłatnego autobusu miejskiego. Zostanie również przeprowadzona kolejna analiza liczby przewożonych osób i na jej podstawie zostanie zracjonalizowana liczba połączeń, tzn. zostaną zlikwidowane kursy, które nie przewożą pasażerów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania możliwości zlecenia Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie realizacji zadania dot. transportu mieszkańców na terenie Puszczykowa (bezpłatna linia autobusowa nr 695).
Wynik głosowania: „za"- 10 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Miasto Puszczykowo w partnerstwie z Powiatem Poznańskim zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (poddziałanie 3.3.3 wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania). Projekt zakłada budowę infrastruktury zintegrowanego węzła przesiadkowego w Puszczykowie oraz budowę ścieżki rowerowej - przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo (tzw. grobla).
 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że dokument zakłada usunięcie 53 drzew, które rosną na zboczu grobli oraz w pasie drogi. Jeżeli przebudowa nie zostanie przeprowadzona, to grobla w przeciągu kilku lat może przestać istnieć. W przeszłości droga wielokrotnie była zamykana dla ruchu samochodowego ze względu na swój zły stan. Jeżeli poziom wody w Warcie ulegnie znacznemu zwiększeniu, tak jak miało to miejsce w trakcie powodzi w 2010 roku, to grobla zostanie zniszczona. W obecnym stanie droga będzie mogła być użytkowana ok. 2-3 lat.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącego Jakuba Musiała, że Powiat Poznański zabezpieczył środki na realizację inwestycji w 2018.
 
Radna Agata Wójcik oświadczyła, że jest zagorzałą przeciwniczką wycinania drzew oraz dodała, że jej zdaniem kuriozalnym jest zalecenie nasadzeń kilkuletnich drzew w zamian za wycięcie kilkudziesięcioletnich.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że obecny stan techniczny grobli nie jest dobry, a ponadto nieoświetlona droga jest niebezpieczna dla poruszających się po niej pieszych i rowerzystów.
 
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że dyskusja dotyczy drogi powiatowej, a nie gminnej. Mimo, że droga znajduje się w granicach Puszczykowa, to jej jest administratorem jest Powiat Poznański.
 
Mieszkaniec Zbigniew Cichocki powiedział, że z każdą wycinką drzew Puszczykowo jest niszczone.
 
Mieszkanka Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że jest zaniepokojona treścią przedstawionego programu funkcjonalno-użytkowego oraz zapytała, jak przedstawione przez władze miasta informacje mają się do podjętej przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały nr 211/17/VII.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że podjęcie wyżej wymienionej uchwały umożliwi burmistrzowi Miasta Puszczykowa wystąpienie do Instytucji Pośredniczącej w sprawie uzyskania dofinansowania dla zadania obejmującego budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy przystanku kolejowym Puszczykowo w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Całe zadanie obejmuje budowę parkingów „park & ride" oraz „bike & ride" wraz z infrastrukturą drogową i ścieżkami rowerowymi. Uchwała umożliwia przejęcie zadania w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie i jego rozliczenia.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że zależy jej, na tym aby władze miasta podeszły w zrównoważony sposób do projektowania przebudowy grobli. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała z jakich lat pochodzą analizy hydrologiczne wykorzystane w opracowaniu oraz dodała, że warto zachować na terenie grobli jak największą ilość drzew, ponieważ to ich system korzeniowy odpowiada za jej stabilność.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że badania geologiczne zostały wykonane przez pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem prof. Arkadiusza Madaja w 2011 r., 2012 r. oraz w maju br. Wszystkie badania zostały przekazane Powiatowi Poznańskiemu i ich wyniki zostały uwzględnione w przedstawionym programie funkcjonalno-użytkowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział panu Zbigniewowi Cichockiemu, że ze względu na stan techniczny grobla wymaga przebudowy. Przed przystąpieniem do prac konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a to zostanie wydane tylko wtedy, gdy projekt drogi będzie spełniał wymogi prawa budowlanego. Obecnie część drzew rośnie w pasie drogi lub w bezpośredniej styczności z jej skrajnią.
 
Mieszkanka Wiesława Grycza zauważyła, że jeżeli przedstawiony program funkcjonalno-użytkowy nie ulegnie zmianie, to drzew na grobli nie uda się uratować.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym poszerzenie jezdni na grobli zostało zaprojektowane, patrząc od drogi wojewódzkiej nr 430, po jej prawej stronie. Poszerzenie drogi, w zależności od konkretnego odcinka, wyniesie od 30 cm do 50 cm. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że najcenniejsze przyrodniczo drzewa znajdują się po lewej stronie drogi.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała dlaczego w projekcie znajduje się zapis mówiący o zwiększeniu prędkości na tym odcinku drogi do 50 km/h. Obecnie na wskazanym obszarze obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie jest autorem opracowania, ale przypuszcza, że wskazana prędkość może wynikać wprost z projektowanego poszerzenia drogi do szerokości 6 m.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała dlaczego projekt funkcjonalno-użytkowy zakłada podwyższenie klasy drogi do KR 3.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że symbol KR oznacza kategorię ruchu, czyli określa obciążenie ruchem drogowym. Kategoria ruchu drogowego jest jedną z podstawowych wartości mających wpływ na projektowaną konstrukcję drogi. Wyróżniono 6 kategorii ruchu (od KR 1 do KR 6).
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała, czy w związku z ewentualną wycinką drzew związaną z przebudową grobli planowane będą nasadzenia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w programie funkcjonalno-użytkowym na str. 14 znajduje się zapis wskazujący, że „zaleca się posadzenie przynajmniej takiej samej liczby drzew, z gatunków równoważnych, jak zostaną usunięte. Przez gatunki te należy rozumieć gatunki o zbliżonych zdolnościach adaptacyjnych, podobnej wartości dendrologicznej i takim samym współczynniku wartości gatunkowej". Konkretna liczba sadzonych drzew oraz ich gatunki zostaną określone w pozwoleniu na budowę.
 
Pan Zbigniew Cichocki powiedział, że jako projektant zawsze wykonuję trzy koncepcje danego projektu i przypuszcza, że istnieją inne warianty zagospodarowania tego terenu, w związku z czym zapytał, czy zostaną one udostępnione mieszkańcom.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jest to jedyne opracowanie przekazane przez Powiat Poznański oraz dodał, że niezależnie od nazwania inwestycji remontem lub przebudową konieczne będzie przeprowadzenie robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z czym szerokość projektowanej drogi musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 
Radna Małgorzata Hempowicz przypomniała, że w dniu 3 lipca br. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w trakcie, którego mieszkańcy Puszczykowa przedstawią projekt pn. „Stop dla tranzytu w Puszczykowie" oraz zaproponowała, żeby zaprosić na nie autora programu funkcjonalno-użytkowego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" upływa 3 lipca br.
 
Mieszkanka Katarzyna Jusypenko przedstawiła alternatywne rozwiązanie polegające na wybudowaniu drogi rowerowej, poza drogą powiatową nr 2490P, na palach. Jest to teren o wysokich walorach przyrodniczych i jej zdaniem należy zaprojektować inwestycję w zrównoważony sposób.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostaną przedstawione zastępcy dyrektora ds. inwestycyjnych panu Marek Bereżeckim w trakcie spotkania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła koncepcję nasadzeń. Nasadzenia w bieżącym roku obejmą ul. Poznańską oraz ul. Piaskową. Zaproponowane gatunki drzew i krzewów oraz ich usytuowanie ma na celu uniknięcie różnorodnych konfliktów, polegających, np. na kolizji z liniami wysokiego napięcia, na kolizji z infrastrukturą podziemną lub zmniejszeniu widoczności na drogach. Pani Janina Kozeńska dodała, że nasadzenia będą dokonywane w taki sposób, aby współgrały z istniejąca zielenią miejską, a wybrane gatunki drzew były odporne na niekorzystne warunki usytuowania w pobliżu ruchliwej drogi.
 
O godz. 19:25  przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant