Protokół nr 6/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1


OB.0012.2.6.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     17:10
Godz. zakończenia:    18:55
 
Temat:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • zmian w uchwale budżetowej,
 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich,
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare,
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał gości i radnych (obecnych 8 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnej Agaty Wójcik oraz radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały z druku nr 247 informując o dokonanych zmianach:
w dochodach:
 • wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego w kwocie 170.000 zł na remont nawierzchni ul. Kraszewskiego (pomoc po rozliczeniu zadania wyniesie nie więcej niż 50% jego wartości),
 • wprowadzono dochody z tytułu zwrotu nadpłaty składek z lat ubiegłych na PFRON w kwocie 55.000 zł,
 • zwiększono wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 570.200 zł, w związku zwcześniejszym od zakładanego zakończeniem budowy hali widowiskowo-sportowej;
w wydatkach:
 • zmniejszono o kwotę 100.000 zł wydatki na program budowy dróg (środki przesunięto na remonty nawierzchni),
 • zwiększono wydatki na remonty dróg o 540.000 zł, w tym: nawierzchni ul. Kraszewskiego - 340.000 zł (kwota 170.000 zł zostanie sfinansowana z udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Poznański),
 • zmniejszono o kwotę 30.000 zł wydatki na uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego (ze względu na przedłużającą się procedurę jego zamknięcia),
 • zwiększono o kwotę 120.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej" (wprzeprowadzonym przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone wbudżecie). Zwiększenie wydatków na zadanie nastąpi również w wieloletniej prognozie finansowej w limicie wydatków na 2018 r. o kwotę 130.000 zł, przy czym kwota 100.000 zł w 2018 r. zostanie sfinansowana z pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Poznańskiego,
 • zwiększono o kwotę 75.000 zł wydatki na termomodernizację budynku Domu Nauczyciela przy ul. Wysokiej 1 (w przeprowadzonym przetargu najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie).
 • wprowadzono wydatki w wysokości 90.200 zł na zakup od Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego dwóch działek przy ul. Klasztornej o łącznej powierzchni 657 m2. Zakup działek umożliwi sprzedaż dwóch działek Miasta, które obecnie mają powierzchnię 2165 m2, a po dokonaniu zakupu od Zgromadzenia Braci będzie możliwe przygotowanie do sprzedaży 2działek o łącznym obszarze 2822 m2: 1200 m2 i 1622 m2,
 • zwiększono wydatki na modernizację i rozbudowę budynku urzędu miejskiego o kwotę 20.000 zł w 2017 r.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały z druku nr 250 informując o dokonanych zmianach:
 • dostosowano dane w zakresie dochodów, wydatków, w tym majątkowych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 • wprowadzono w limitach wydatków na 2018 r. pomoc finansową z Powiatu Poznańskiego na budowę remizy strażackiej.
 • dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć w roku 2018:
- zwiększono nakłady na zadanie „Budowa remizy strażackiej" o kwotę 250.000 zł, w tym zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 120.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 130.000 zł;
- zwiększono nakłady na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" o kwotę 100.000 zł, w tym zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 20.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 80.000 zł;
- wprowadzono w 2018 r. limit wydatków w wysokości 300.000 zł na realizację programu „Eko-energia w Mieście Puszczykowo".
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 247 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 250 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały informując, że uchwała ws. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo była już dwukrotnie uchylana przez nadzór wojewody. W ostatnim rozstrzygnięciu z 29 maja br. wskazano na nieprawidłowości, których nie stwierdzono w poprzednim rozstrzygnięciu.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że zarzuty wobec uchwały miały głownie charakter usterek  technicznych. Większość podważonych zapisów została usunięta, ponieważ ich definicje zapisane są w ustawie. Pan Remigiusz Motycki poinformował, że skarbnik Piotr Łoździn kontaktował się z przedstawicielami nadzoru w sprawie poprawności wprowadzonych zapisów.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 - 2021.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 249 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczasowi wieloletni dzierżawcy części przedmiotowej nieruchomości zwrócili się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy (na kolejne 3 lata). Aktualna umowa dzierżawy wygasa z dniem 30 września 2017 roku. Sekretarz powiedział, że dzierżawiona nieruchomość jest wykorzystywana na cele ogrodnicze oraz poinformował, że wieloletni dzierżawcy zobowiązali się do kupna nieruchomości po kolejnym okresie dzierżawy.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 244 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowej części nieruchomości umożliwi Miastu przygotowanie do sprzedaży w trybie przetargowym dwóch atrakcyjnych nieruchomości o regularnych kształtach, przy ulicy Klasztornej - jednej o powierzchni 0,1200 ha i drugiej o powierzchni 0,1622 ha.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 245 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 (jednostka budżetowa Miasta Puszczykowa) złożyła wniosek o wyrażenie przez Radę Miasta zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części budynku szkoły przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej.
Odpowiadając na pytania radnych, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:
- koszt najmu wynosi 400 zł netto,
- stołówka posiada osobne liczniki.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 248 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że powodem zmiany Uchwały Nr 211/17/VII jest błędnie wpisany numer drogi powiatowej: było - 2465P a powinno być: 2490P. Sekretarz podkreślił, że pomimo iż jest to oczywisty błąd pisarski, musi zostać poprawiony poprzez stosowną uchwałę.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 243 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w marcu 2016 roku Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę o zmianie statutu Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie rozszerzając zakres jej działalności o kulturę fizyczną i rekreację, ponieważ zakładano, że po wybudowaniu hala widowiskowo-sportowa będzie zarządzana przez bibliotekę. Przedłożony projekt uchwały przewiduje 10-letni okres dzierżawy. Biblioteka stanowi jednostkę organizacyjną Miasta, dlatego oddanie w dzierżawę może odbyć się w trybie bezprzetargowym.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o uzasadnienie przejęcia hali przez bibliotekę.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że jedynie sprzedaż opodatkowana umożliwia odliczenie podatku VAT. W przypadku budowy hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie zaistnienie sprzedaży opodatkowanej mogło nastąpić w dwóch przypadkach:
- poprzez utworzenie spółki celowej z o.o., która zarządzałaby obiektem,
- poprzez wydzierżawienie hali bibliotece.
Dzięki wydzierżawieniu hali bibliotece pojawi się sprzedaż opodatkowana (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług), co umożliwia odliczenia VAT-u od całej inwestycji.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że hala będzie spełniać również funkcję widowiskową - biblioteka będzie w niej organizować imprezy, koncerty itp.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy w związku z powyższym biblioteka zwiększy zatrudnienie.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział twierdząco informując, że zatrudniony zostanie kierownik hali, osoby sprzątające, osoba ds. technicznych, koordynator imprez sportowych oraz zwiększona zostanie obsługa księgowa. 
 
Na prośbę radnych, wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił informacje dotyczące hali widowiskowo-sportowej:
- spośród kandydatów biorących udział w konkursie na kierownika hali wyłoniono: kierownika oraz koordynatora imprez sportowych,
- hala rozpocznie działalność z początkiem września (można już zgłaszać zamiar wynajmu),
- oficjalne sportowe otwarcie hali odbędzie się 8 września,
- cennik wynajmu hali został już wstępnie ustalony.  
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy nowo zatrudnieni pracownicy hali zostaną zaproszeni na posiedzenie Rady Miasta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pracownicy hali zostaną zaproszeni na najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbędzie się w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 246 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zasygnalizował potrzebę (w związku z licznymi uwagami) dokonania zmian w bezpłatnej komunikacji miejskiej (z dniem 1 stycznia 2018 r. aktualna umowa z przewoźnikiem wygaśnie). Wiceburmistrz poinformował, że władze gminy Mosina zaproponowały współpracę w zakresie wspólnej komunikacji (np. poprzez połączenie bezpłatnych linii autobusowych obu gmin), ale jednocześnie wskazał na możliwość kontynuacji usług prywatnego przedsiębiorstwa.  
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska zwróciła się z prośbą o zaproszenie na najbliższe posiedzenie komisji przedstawicieli gminy Mosina w celu omówienia możliwości podjęcia współpracy w zakresie wspólnej komunikacji.
 
Komisja poruszyła następujące sprawy:
- wyblakłe oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na Rynku (wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zgodnie z prawem, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych muszą być wymalowane na niebiesko; we wskazanym miejscu, na środku płyty Rynku miejsca parkingowe zostały zlikwidowane z powodu licznych kolizji),
- brak możliwości dojścia do chodnika przy pomniku, znajdującego się przy ul. Poznańskiej przy dworcu PKP,
- możliwości kontynuowania ścieżki rowerowej przy ul. 3 Maja (wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że władze kolei zapewniają, że po zakończeniu inwestycji dot. modernizacji linii kolejowej, będą przekazywać Miastu tereny, leżące w pobliżu torów).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła pisma beneficjentów dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa, tj. p. Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej oraz pp. Bakasiaków, dotyczące sposobu rozliczania przyznanych dotacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że na początku 2017 roku Rada Miasta uchwaliła przyznanie dotacji dla trzech beneficjentów w kwotach: 15 tys. zł, 15 tys. zł oraz 20 tys. zł, ustalając jednocześnie maksymalny udział procentowy dotacji w całkowitych nakładach. Jeśli beneficjent nie pozyskał środków własnych i tym samym nie był w stanie zrealizować zadania w całym zakresie, wówczas (zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji) dotacja ulegała zmniejszeniu.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeśli wolą Rady Miasta jest zmiana dotychczasowych zasad, można tego dokonać poprzez podjęcie stosownej uchwały.
 
W wyniku dyskusji ustalono, że na najbliższą sesję przygotowany zostanie projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa, natomiast na wrześniowych posiedzeniach komisji rozpatrywana będzie sprawa wprowadzenia ewentualnych zmian w uchwale określającej zasady udzielania tych dotacji.
 
O godz. 18:55 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak