2018

Protokół nr 7/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

OB.0012.7.7.2018 
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18.15
 
Temat:
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w zakresie działań komisji, zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Bijaczewskiej, radnego Łukasza Grzonki oraz radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w zakresie działań komisji, zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok oraz poinformował, że sprawozdanie omawiane było również na pozostałych posiedzeniach komisji Rady Miasta.
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2017 rok (druk nr 346).
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok (druk nr 347).
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że celem naniesionych zmian w uchwale jest doprecyzowanie sposobu przyznawania nagród, tak, aby uhonorowani za swoje osiągniecia zostali najwybitniejsi uczniowie, których aktywność wykracza poza obowiązki szkolne.  
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wprowadzony do projektu uchwały zapis został sformułowany podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Radna Małgorzata Hempowicz wyjaśniła, że celem wprowadzonej zmiany jest doprecyzowanie kryteriów przyznawania nagrody Rady Miasta. Ze względu na rosnącą liczbę składanych wniosków warunkiem otrzymania nagrody nie może być tylko wysoka średnia ocen oraz wzorowe zachowanie ucznia.
 
Członkowie komisji dyskutowali nad możliwością innego sformułowania pkt I.6. Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych „Kapituła może przyznać nagrodę za inne wybitne osiągnięcia o charakterze ponadlokalnym".  
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych nie został zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta - druk nr 343.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa. Jak wyjaśnił projekt uchwały jest wynikiem podjętego przez Radę Ministrów Rozporządzenia z dnia 15 maja 2018 r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które określa maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania.
Rozporządzenie obniża stawki o 20%.
 
Członkowie komisji podjęli dyskusję dotyczącą konieczności podjęcia przez Radę Miasta Puszczykowa na sesji powyższej uchwały.
 
O godz. 17:29 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Bijaczewska (obecnych 7 radnych).
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w przypadku nie przyjęcia przez Radę Miasta uchwały w tej sprawie, Burmistrz Miasta będzie otrzymywał wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów. Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował, aby temat poruszyć podczas sesji Rady Miasta.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 344).
Wynik głosowania: „za" - 0 głosów, „przeciw" - 6, „wstrzymał się" - 1.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r., informując o zmianach w:
 
dochodach:
1) W dziale 600 wprowadzono dotację z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 932.914 zł - na budowę ul. Szpitalnej.
2) W dziale 801 wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1.
3) W dziale 854 zwiększono o kwotę 6.000 zł dochody z tytułu opłat za kolonie i półkolonie.
wydatkach:
1) W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na realizację programu budowy dróg o kwotę 932.914 zł. Wykreślono z zadań majątkowych budowę ul. Krótkiej.
2) W rozdziale 70005 zwiększono o kwotę 80.000 zł wydatki na zadanie pn.: Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni.
3) W rozdziale 75023 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na zadanie pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania (na zakup systemu nagłośnienia sali sesyjnej); wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł na wdrożenie RODO w UM oraz 20.000 zł na zakup stołów na salę sesyjną oraz krzeseł biurowych.
4) W rozdziałach 80101 i 80150 zwiększono wydatki o kwotę 72.000 zł, w tym 12.000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej, 60.000 zł na zakup energii elektrycznej i opłaty za śmieci w Szkole Podstawowej nr 2.
5) W rozdziale 85412 zwiększono o kwotę 6.000 zł wydatki na organizację półkolonii i kolonii.
6) W rozdziale 90015 zwiększono o kwotę 7.000 zł wydatki na remonty oświetlenia ulicznego.
7) W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 38.000 zł wydatki na dotacje dla Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury.
8) W rozdziale 75412 zwiększono o kwotę 150.000 zł wydatki na budowę remizy strażackiej z jednoczesną zmianą nazwy zadania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zwiększeniu uległ deficyt o kwotę 400.000 zł, zostanie on jednak sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki zapytał, czy w przyszłym roku przewidywane jest jeszcze jakieś dofinansowanie w związku z budową remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że prace związane z budową obiektu powinny zakończyć się w kwotach zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zwróciła uwagę, że w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. brakuje informacji o zwiększeniu dofinansowania na budowę remizy strażackiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że informacja ta zostanie dodana do uzasadnienia projektu uchwały.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 348).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 349).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki w związku z informacją otrzymaną z Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury zwrócił się do skarbnika Piotra Łoździna o możliwość zabezpieczenia w budżecie miasta kwoty 8.000 zł na koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus".
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad możliwością zabezpieczenia w budżecie miasta kwoty 8.000 zł na koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus".
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Radny Jan Łagoda zapytał odnośnie wprowadzonych zmian w lokalizacji miejsc parkingowych przy sklepie „Społem" na ul. Dworcowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że sytuacja ta jest wynikiem miedzy innymi projektu reorganizacji ruchu na terenie miasta. Starostwo Powiatowe zakwestionowało usytuowanie wspomnianych miejsc parkingowych, ze względu na znajdujący się w pobliżu przystanek. Zmiana ta była również konieczna ze względu na skargę mieszkańca Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyżański zasygnalizował konieczność naprawy ławek przy sklepie „Społem" na ul. Dworcowej oraz na placu zabaw znajdującym się na ul. Sportowej. Radny Maciej Krzyżański powiedział również o konieczności przeprowadzenia cyklinowania podłóg w Pałacu Ślubów na ul. Podleśnej oraz dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na znaczny koszt realizacji takiej inwestycji może ona zostać zaplanowana na 2019 rok.
 
Radna Agata Wójcik zwróciła uwagę na krótkie ławki zamontowane w nowych wiatach przystankowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że ławki zostaną wymienione na dłuższe, po zakończeniu prac, na które firma ma obecnie podpisaną umowę.
 
Radny Maciej Krzyżański zauważył, że nowo postawiona wiata przystankowa przy ul. Źródlanej została już wyklejona informacjami reklamowymi. W związku z powyższym radny Maciej Krzyżański zapytał, czy władze miasta zamierzają podjąć jakieś działania, aby zapobiegać takiemu procederowi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że każda wiata przystankowa została wyposażona w skrzynkę informacyjną. Straż Miejska będzie zwracać na uwagę, aby informacje umieszczane były w sposób prawidłowy.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy w związku ze zbliżająca się budową ul. Szpitalnej władze miasta podejmą rozmowy z dyrekcją szpitala, w celu udostępnienia dla mieszkańców przyszpitalnego parkingu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że do końca 2018 roku miasto nie będzie ponosiło żadnych opłat z tytułu przejazdu autobusu komunikacji miejskiej linii 651 przez przyszpitalny parking. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że parking został wydzierżawiony od szpitala przez firmę prywatną, dlatego istnieje niebezpieczeństwo, że może ona wystąpić za jakiś czas do władz miasta z roszczeniem opłat za przejazd autobusu komunikacji miejskiej przez teren parkingu.
 
Członkowie komisji zwrócili się z prośbą o wystosowanie pisma do władz szpitala w Puszczykowie o możliwość udostępnienia miejsc parkingowych na czas budowy ul. Szpitalnej.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki zapytał, na jakim etapie znajduje się remont budynku willi „Mimoza".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że udało się dojść do porozumienia z konserwatorem zabytków, który przekazał nadzór nad obiektem powiatowemu konserwatorowi zabytków. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że teraz prace powinny przebiegać już bez problemów.
 
O godz. 18:15 przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 6/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 28 maja 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 21


 
OB.0012.7.6.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 17:01
Godz. zakończenia: 18:42
 
Tematy:
1. Podsumowanie dyskusji z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji społecznych dotyczącej rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie ul. 3 Maja i Dworcowej.
2. Przedstawienie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Puszczykowa.
3. Sprawy bieżące.
 
Zastępca przewodniczącego Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki oraz radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Podsumowanie dyskusji z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji społecznych dotyczącej rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie ul. 3 Maja i Dworcowej.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił przebieg korespondencji z PKP PLK S.A. oraz odczytał treść pisma PKP PLK S.A. z dnia 25 maja br. (pismo stanowi załącznik do protokołu).
 
Podsumowano dyskusję z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji społecznych dotyczącą rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie ul. 3 Maja i Dworcowej.
 
Ad 2. Przedstawienie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Puszczykowa.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stępniak przedstawiła stan prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Puszczykowa (zestawienie stanowi załącznik do protokołu).
 
Przeprowadzono dyskusję nad stanem prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Puszczykowa.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie przygotowania na jutrzejszą sesję projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12, zakładającego rozdzielenie obszaru opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części.
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 1, „wstrzymało się"- 0.
Propozycja została zaopiniowana pozytywnie.
 
 
Ad 3. Sprawy bieżące
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331).
 
O godzinie 18:04 posiedzenie komisji opuścił radny Tomasz Potocki (obecnych 6 radnych).
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332).
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr1576/18 iczęść działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333)
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański poprosił, aby trzy kolejne projekty uchwał ws. wyrażania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zostały omówione jednocześnie.
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333).
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 611/2, obręb Niwka (druk nr 334).
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335).
 
O godzinie 18:10 do obradujących dołączył radny Tomasz Potocki (obecnych 7 radnych).
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 01.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr611/2, obręb Niwka (druk nr 334)
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 611/2, obręb Niwka (druk nr 334).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335)
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338)
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański poprosił, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339), informując o zmianach w:
 
dochodach:
1) W dziale 852 wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 7.850 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
2) W dziale 756 zwiększono dochody z tytułu podatku PCC o kwotę 14.849,89 zł.
3) W dziale 758 zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 5.000 zł.
4) W dziale 90001 zwiększono dochody z tytułu umowy dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 37.000 zł.
5) W pozostałym zakresie zwiększono dochody łącznie o kwotę 33.150,11 zł w związku z wyższą realizacją w stosunku do planu.
 
wydatkach:
1) W rozdziałach 75416 i 75414 w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie realizacji zadań z obrony cywilnej dokonano przesunięcia kwoty 8.000 zł.
2) W rozdziale 85228 w związku z otrzymaną dotacją wprowadzono wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 7.850 zł.
3) W rozdziale 85502 zwiększono o kwotę 1.000 zł wydatki na zwrot dotacji otrzymanych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4) W rozdziale 90004 zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na budowę i modernizację placów zabaw.
5) W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 100.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.
6) W rozdziale 90013 zmniejszono wydatki o kwotę 2.000 zł.
7) W rozdziale 92120 zmniejszono o kwotę 9.000 zł wydatki na dotacje na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach (7000 zł) oraz wykonanie ekspertyz, opinii i analiz (2000 zł).
8) W rozdziale 92195 wprowadzono wydatki w kwocie 70.000 zł, w tym na: 1/ budowę tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego upamiętniającej powstańców związanych z Puszczykowem - 40.000 zł, 2/ organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 30.000 zł.
9) W rozdziale 92601 wykreślono wydatki w kwocie 10.000 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup dmuchanej bramy startowej" (zadanie zostanie zrealizowane z wydatków bieżących).
10) W rozdziale 92695 zwiększono wydatki na działalność sportową o kwotę 20.000 zł, w tym na zakup bramy startowej oraz imprez związanych z obchodami Dni Puszczykowa.
W wyniku ww. zmian uległ zwiększeniu deficyt o kwotę 100.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
 
Przeprowadzono dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 oraz nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII zdnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339)
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
O godz. 18:42 zastępca przewodniczącego Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant
 

Protokół nr 4/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 2

 
OB.0012.7.4.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    21:45
 
Temat:
 1. Zapoznanie się z wynikami ankiety dotyczącej budowy tunelu i rozważenie udzielania zgody Burmistrzowi Miasta Puszczykowa na zawarcie porozumienia z PKP.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr312).
 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego wzakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr313).
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr314).
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 315).
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 316).
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 317).
 • ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wprzedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wprzedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 318).
 • określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 319).
 • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druknr 320).
 • w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im.prof.S.T.Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz zniezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego wPuszczykowie (druk nr 321).
3. Dyskusja na temat zasadności powołania jednostek pomocniczych Miasta Puszczykowa.
4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych (obecnych 9 radnych usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się z wynikami ankiety dotyczącej budowy tunelu i rozważenie udzielania zgody Burmistrzowi Miasta Puszczykowa na zawarcie porozumienia z PKP.
Wiceprezes Zarządu firmy Lider Projekt Sp. z o.o. Marcin Ługawiak przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej na terenie miasta Puszczykowa dotyczącej budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami w rejonie ul. 3 Maja (prezentacja z wynikami ankiety stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski powiedział, że z wyników ankiety wynika, że brak jest jednoznacznego poparcia mieszkańców dla planowanej inwestycji (46% głosów na tak, 34%, głosów na nie, 20% nie mam zdania). W związku, z czym nawiązał go słów Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, który powiedział, że tylko w przypadku zdecydowanego poparcia dla budowy inwestycja ta będzie realizowana.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podtrzymuje swoją wypowiedź, która była jego prywatnym zdaniem. Ponadto podkreślił, że obecne władze s zmuszona podjąć takie działania ze względu na błędy w podjętych decyzjach przez władze miasta w latach 2006-2010.
 
Mieszkaniec Cezary Jasiczak powiedział, że jego zdaniem przedstawiona prezentacja z wynikami ankiety sprawia wrażenie strategii wyborczej przygotowywanej przez władze miasta za publiczne pieniądze Świadczy o tym pokazany w prezentacji podział odpowiedzi według okręgów zamieszkania respondentów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy pod uwagę brana była również lokalizacja budowy tunelu pod drogą wojewódzką nr 431 (ul. Mocka).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że droga nr 431 jest drogą wojewódzką i nie ma możliwości, aby prowadzone były tam inwestycje miejskie.
 
Pan Marcin Ługawiak odniósł się do wypowiedzi pana Cezarego Jasiczaka informując, że taki podział głosów w ankiecie wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju i Promocji Miasta.
 
Pan Leszek Pobojewski odniósł się do prywatnej wypowiedzi Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, która jego zdaniem dyskwalifikuje go, jako urzędnika. Pan Leszek Pobojewski powiedział, że jego zdaniem ankieta została zrealizowana tylko i wyłącznie na potrzeby interesów władz miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że swojego zdania nie zmieni, natomiast decyzje w kwestii realizacji inwestycji podejmuje Rada Miasta.
 
Radna Agata Wójcik zauważyła, że nieustanne odwoływanie się do błędów poprzedniej kadencji jest niestosowne. Głównym zadaniem obecnych władz miasta powinno być podjęcie takich kroków, aby nie popełnić podobnych pomyłek.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zgadza się ze zdaniem radnej Agaty Wójcik, że głównym zadaniem obecnych władz miasta jest przeprowadzenie takich działań, aby sytuacja taka się nie powtórzyła. Burmistrz Andrzej Balcerek podkreślił, że podczas rozmów z PKP PLK w Warszawie podkreślano, że przejazdy podobnego typu jak na ul. 3 Maja będą likwidowane ze względu na znaczne prędkości, jakie osiągać będą pociągi poruszającej się po tej linii. Ponadto Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że wiele informacji skierowanych do mieszkańców było nieprawdziwych, co spowodowało znaczne zamieszanie i wpłynęło na wynik przeprowadzonej ankiety. Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił o wypowiedź skarbnika Piotra Łoździna w kwestii sfinansowania inwestycji oraz wyjaśnienie nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji budżetowej miasta.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał o godz. 18:10 ogłosił przerwę, która trwała do godz. 18:30.
 
W imieniu Grupy Lokalnej Komitetu Obrony Demokracji Puszczykowo głos zabrała Grażyna Ciesielska, która odczytała stanowisko Stowarzyszenia w sprawie planowanej budowy tunelu drogowego pod linią kolejową w rejonie ul. 3 Maja (pismo przekazane Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi oraz Przewodniczącej Rady Miasta Małgorzacie Hempowicz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Mieszkaniec Antoni Zoll wyjaśnił różnice w pojęciach wiadukt kolejowy i tunel oraz odniósł się do nieścisłości w informacjach publikowanych w lokalnych portalach internetowych. Pan Antoni Zoll podniósł również kwestię ul. Mocka i ewentualnego realizowania w tym miejscu inwestycji. Z uwagi na to, że ul. Mocka jest droga należącą do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich prowadzenie w tym miejscu inwestycji zarówno przez władze Puszczykowa jak i Mosiny nie jest możliwe.
 
Mieszkaniec Dariusz Popławski zauważył, że w tak ważnej sprawie, jaką jest realizacja przez miasto dużej inwestycji najbardziej adekwatną i wiarygodną metodą pozyskania opinii mieszkańców byłoby przeprowadzenie referendum. Pan Dariusz Popławski powiedział, że obecna Rada Miasta ze względu na kończącą się kadencję nie powinna podejmować decyzji o wieloletnich inwestycjach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że budowa przejazdu pod torami w rejonie ul. 3 Maja realizowana miałaby być z dwóch źródeł: 5 mln zł - środki unijne pozyskane przez PKP oraz 11 mln zł - sfinansowane z budżetu miasta. Skarbnik Piotr Łoździn odniósł się również do nieprawdziwych informacji, jakie zamieszczone zostały w liście Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo do mieszkańców. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że sytuacja finansowa miasta jest na tyle stabilna, że realizacja omawianej inwestycji nie stanowiłaby problemu. Ponadto skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że wielokrotne prośby mieszkańców Puszczykowa dotyczące rozwiązania problemu zamkniętego przejazdu na ul. 3 Maja doprowadziły do ustaleń prowadzonych przez władze miasta z PKP oraz wynikających z tego obecnych propozycji. Ze względu na to, że dofinansowanie ze strony PKP jest pozyskiwane ze środków unijnych konieczne jest pilne podjęcie decyzji oraz zawarcie porozumienia z PKP.
 
Prezes Fundacji Aktywności Lokalnej Iwona Janicka powiedziała, że Miasto Puszczykowo może się poszczycić mądrymi mieszkańcami, którzy potrafią wziąć sprawy w swoje ręce. Z przeprowadzonej ankiety jasno wynika, że nie ma społecznego poparcia dla planowanej inwestycji. Pani Iwona Janicka poinformowała również, że złoży wniosek do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie o udostepnienie informacji publicznej dotyczącej, między innymi, sposobu wyłonienia firmy przeprowadzającej ankietę na terenie miasta. Pani Iwona Janicka nawiązując do prywatnej wypowiedzi Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego powiedziała, że podczas trwania swojej kadencji miała podobną sytuację, która zakończyła się podaniem przez nią do dymisji.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski poinformował o złożonym na ręce Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta piśmie z wynikami ankiety zainicjowanej przez Stowarzyszenie Wspólna Sprawa Puszczykowo przeprowadzonej wśród mieszkańców, dotyczącej budowy tunelu. Pan Leszek Pobojewski wyraził nadzieję, że wyniki ankiety zostaną wzięte pod uwagę przez władze miasta przy podejmowaniu decyzji o realizacji te inwestycji.
 
Radna Agata Wójcik zwróciła uwagę, że podczas trwania obecnej kadencji wielokrotnie były sytuacje, które budziły niezadowolenie społeczne. Obecna sytuacja i protesty ze strony mieszkańców również wskazują na to, iż ocena działań władz miasta nie jest bezkrytyczna.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jaki jest poziom zadłużenia miasta na dzień dzisiejszy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zobowiązania spłacane są na bieżąco, przez ostatnie dwie kadencje zadłużenie miasta spadało. 
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że jej zdaniem jakiekolwiek zadłużenie nie świadczy dobrze o stanie finansowym miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździń wyjaśnił, że z punktu widzenia ekonomicznego, jeżeli środki finansowe generujące zadłużenie miasta służą jego rozwojowi, takie zadłużenie nie jest złe. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przypadku inwestycji dofinansowywanych z projektów unijnych konieczne jest wyłożenie przez miasto wkładu własnego, tak jak np. w przypadku budowy ul. Szpitalnej. Sytuacja finansowa miasta jest jednak na tyle dobra, że można sobie na to pozwolić.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała o swoich wątpliwościach dotyczących budowy tunelu
ze względu, na które wstrzyma się od głosu.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że ze względu na zwiększenie ruchu drogowego w miejscu powstania tunelu, a tym samym zmniejszenie komfortu życia mieszkańców jest przeciwny realizacji tej inwestycji.
 
Mieszkanka Anna Sokolnicka-Elzanowska zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza Andrzeja Balcerka, o to, na jakiej podstawie zdiagnozowano, że przedstawiana inwestycja budowy tunelu - największa dla naszego miasta, jest niezbędna. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że lobbowanie przez władze miasta takiej inwestycji jest błędem, gdyż powstanie tunelu w tym miejscu wpłynie negatywnie na komfort życia okolicznych mieszkańców.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że dyskusje dotyczące budowy tunelu i rozwiązania problemów komunikacyjnych w tym rejonie miasta są wynikiem prac oraz spotkań z mieszkańcami przez ostatnie osiem lat. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że władze miasta przez kilka lat toczyły walkę o przywrócenie przejazdu na ul. 3 Maja.
 
Prezes Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo Adam Staliński powiedział, że za kwoty przewidziane w budżecie miasta na realizację omawianej inwestycji można by zbudować drogi na terenie miasta lub sfinansować wymianę pieców węglowych na gazowe. Pan Adam Staliński zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Andrzeja Balcerka, o to, dlaczego upiera się przy realizacji tej inwestycji, skoro znaczna część mieszkańców jest jej przeciwna.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że Puszczykowo jest pierwszą gminą, która w powiecie poznańskim rozpoczęła program dofinansowań do wymiany pieców węglowych na gazowe dla mieszkańców. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że pomimo dofinansowań do wymiany pieców nie wszystkich mieszkańców stać potem na ich utrzymanie.
 
O godz. 20.00 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 10 radnych).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff potwierdził, że Puszczykowo jest pierwszą gminą, która zaczęła przyznawać mieszkańcom dotację na wymianę pieców. Wszystkie złożone przez mieszkańców wnioski w 2017 r. otrzymały dofinansowanie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał o godz. 20:10 ogłosił przerwę, która trwała do godz. 20:30.
 
Radny Tomasz Potocki wyraził swoje zdanie na temat omawianej inwestycji oraz powiedział, że zagłosuję za jej realizacją.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że ze względu na znacznie mniejsze od oczekiwanego poparcie społeczne dla tej inwestycji odda głos przeciw jej realizacji.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jest przeciwny budowie tunelu.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska wyraziła swoje zadowolenie z tak licznie przybyłej na posiedzenie komisji grupy mieszkańców, jednocześnie poinformowała, że jest za budową tunelu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielania zgody Burmistrzowi Miasta Puszczykowa na zawarcie porozumienia z PKP.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymał się" - 1.
 
O godz. 20.40 posiedzenie komisji opuściła radna Agata Wójcik (obecnych 9 radnych).
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr312).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o kwotach przyznanych dotacji.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego wzakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 313).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że refundacji podlegają koszty wywiezienia i utylizacji dachu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr314).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, jest on uchwalany corocznie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 315).
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w tym roku do Rady Miasta wpłynęły trzy wnioski o przyznanie stypendiów sportowych. Komisja weryfikująca wnioski, w skład, której wchodzi Burmistrz Miasta, przedstawiciel Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz pani Joanna Hejnowicz z Referatu Promocji Kultury i Sportu przydzieliła nagrody zgodnie z osiągnięciami wnioskodawców.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 316).
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 317).
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wprzedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wprzedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 318).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że konieczność podjęcia nowej uchwały wynika z uchylenia dotychczasowym przepisów ustawy o systemie oświaty.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druknr 320).
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im.prof.S.T.Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz zniezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul.Kraszewskiego wPuszczykowie (druk nr 321).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił projekt uchwały, który wynika z konieczności zachowania możliwości przejazdu autobusu komunikacji miejskiej przez parking szpitala, w którym od dnia 3 kwietnia br. obowiązywać będzie automatyczny system parkowania. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kwota przeznaczona z budżetu miasta na instalację systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu w celu zapewnienia przejazdu autobusów miejskich to 60 tys. zł
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, skąd konieczność przeznaczenia na ten cel tak wysokiej kwoty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że kwota ta wynika z konieczności zamontowania na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego specjalnej instalacji wraz z bramką, którą kierowcy będą mogli otwierać za pomocą pilota.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr276/17/VII zdnia 19 grudnia 2017 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. informując o zmianach wprowadzonych do budżetu miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa nalata 2018-2023.
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Radny Jan Łagoda złożył wniosek o przeniesienie dyskusji na temat zasadności powołania jednostek pomocniczych Miasta Puszczykowa na następne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o posprzątanie chodnika na ul. Moniuszki przed zbliżającymi się świętami. Radny Maciej Krzyżański zapytał również, czy będą nasadzenia na ul. Dworcowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że plan nasadzeń na terenie miasta jest w trakcie opracowywania. 
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zwrócił się z prośbą o uprzątnięcie terenu lasu pomiędzy ul. Ogrodową, a ul. Sosnową.
 
O godz. 21:45 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 3/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 12 marca 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 2

 
OB.0012.7.3.2018
 
Godz. rozpoczęcia:      17:10
Godz. zakończenia:     19.15
 
Temat:
 1. Ustalenie wytycznych odnośnie zasad i warunków sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie Puszczykowa, ich gabarytów, rodzaju materiałów oraz kolorystyki w ramach przygotowania katalogu dobrych praktyk.
 2. Informacja o stanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 część A.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych (obecnych 7 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki, radnej Małgorzaty Hempowicz oraz radnego Tomasz Potockiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Informacja o stanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 część A.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że w związku z tym, iż do tej pory nie wpłynęło rozstrzygnięcie od Wojewody Wielkopolskiego Uchwałę Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa uznaje się za ważną.
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła uwzględnione uwagi Komisji Urbanistyczno Architektonicznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 część A. Uwzględnione zapisy mają charakter jedynie kosmetyczny.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, kiedy na komisji przedstawiony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 część B.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że najpierw zorganizowane zostanie spotkanie z właścicielami gruntów rolnych, których dotyczy projekt. Dopiero po uzgodnieniach plan zostanie przedstawiony na posiedzeniu komisji.
 
Ad 2. Ustalenie wytycznych odnośnie zasad i warunków sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie Puszczykowa, ich gabarytów, rodzaju materiałów oraz kolorystyki w ramach przygotowania katalogu dobrych praktyk.
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła projekt tzw. uchwały reklamowej, do której podjęcia przygotowuje się Gmina Suchy Las. Pani Edyta Skolimowska omówiła założenia projektu oraz przedstawiła procedurę jego uchwalenia.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że w maju 2016 r. na przeprowadzona została inwentaryzacja istniejących na terenie miasta szyldów, banerów reklamowych oraz wykonane zostały zdjęcia przykładowych ogrodzeń (przedstawione zdjęcia stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Pani Alina Stempniak poinformowała o konieczności opracowania tzw. katalogu mebli miejskich, który stanowić będzie wytyczne do zapisów w opracowywanym w przyszłości projekcie uchwały.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski powiedział, że władze miasta powinny głównie skierować swoje prace na przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród mieszkańców, gdyż podejmowanie uchwały niekorzystnej dla mieszkańców byłoby dość kontrowersyjne.
 
Radny Jan Łagoda zaproponował przeprowadzenie kapani społecznej związanej z planowanym uchwaleniem tzw. uchwały krajobrazowej oraz uruchomienie na stronie internetowej miasta zakładki zawierającej przykładowe wizualizację np. głównych ciągów komunikacyjnych miasta.
 
Projektantka Edyta Skolimowska podsumowując dyskusję zaproponowała zdiagnozowanie problemów związanych z reklamami na terenie miasta oraz opracowanie w formie katalogu dla mieszkańców zestawu informacji dotyczących przygotowywanej uchwały 
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał o godz. 18:25 ogłosił przerwę, która trwała do godz. 18:35.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił założenia oraz projekty realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa, omówił obejmujące go obszary miasta oraz podziękował radnemu Janowi Łagodzie za wniesienie cennych uwag. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował również o spacerze studyjnym, jaki miał miejsce 28 lutego br. po obszarze rewitalizowanym. Uczestnicy spaceru wizytowali między innymi zabytkowe budynki wymagające modernizacji oraz nadania im nowych funkcji, a także teren rekreacyjno-wypoczynkowy zlokalizowany przy boisku Orlik na ul. Nowe Osiedle. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował również, że program poddany zostanie konsultacjom wśród mieszkańców.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jaką formę będą miały wspomniane konsultacje.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że konsultacje będą polegały na zbieraniu uwag, na posiedzeniach komisji Rady Miasta będzie również możliwość kontunuowania dyskusji na ten temat.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy w programie przewidziane zostało stworzenie miejsca dziennego pobytu dla seniorów.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w programie uwzględniona została rewitalizacja budynku „Mimozy", która stanowić ma między innymi miejsce spotkań dla seniorów. Również rewitalizacja terenów przy ul. Nowe Osiedle przewiduje stworzenie miejsc dla różnych grup wiekowych.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w ankiecie dotyczącej budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami w rejonie ul. 3 Maja przewidziano również pytanie dotyczące sposobów ogrzewania gospodarstw domowych przez mieszkańców Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że takie pytanie zostało uwzględnione w ankiecie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprosił mieszkańca pana Leszka Pobojewskiego za wymianę zdań, jaka miała miejsce na posiedzeniu komisji w dniu 26 lutego br. oraz radnych, którzy byli jej świadkami.
 
Pan Leszek Pobojewski podziękował ze umieszczenie na stronie internetowej miasta informacji o ankiecie, która rozesłana została do mieszkańców przez Stowarzyszenie Wspólna Sprawa Puszczykowo dotyczącej budowy przejazdu pod torami w rejonie ul. 3 Maja. Ankieta miała na celu dopełnienie informacji o inwestycji, których brak na stronie miasta. Następnie pan Leszek Pobojewski przestawił wyniki ankiety oraz zaprosił na spotkanie dotyczące budowy przejazdu pod torami, które odbędzie się 20 marca o godz. 18:30 w sali Jana Pawła II w Puszczykówku.
 
O godz. 19:15 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie.
 
protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 2/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 26 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 2

 
OB.0012.7.2.2018
 
Godz. rozpoczęcia:      17:00
Godz. zakończenia:     20:30
 
Temat:
 1. Członkostwo Miasta Puszczykowa w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN - dyskusja.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i2495P w mieście Puszczykowo wzakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa" (druk nr 302).
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
 • podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druknr304).
 • podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr305).
 • zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31maja 2011 roku wsprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
 • zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30stycznia 2018 r. wsprawie: ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych zbudżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr307).
 • zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19grudnia 2017 r. wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr276/17/VII z dnia 19grudnia 2017 r. (druk nr 309).
 1. Sprawy bieżące
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych (obecnych 8 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki oraz radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Członkostwo Miasta Puszczykowa w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN - dyskusja.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił uchwały Rady Gminy Dopiewo oraz Rady Gminy Stęszew w sprawie wystąpienia gmin ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że z uwagi na brak wymiernych korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu trzeba się zastanowić nad zasadnością jego kontynuowania
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, odbyło się posiedzenie Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie tej sprawie, na które wszyscy radni Miasta Puszczykowa otrzymali zaproszenie. Radna Małgorzata Hempowicz dodała, że podejmowanie decyzji o wystąpieniu ze Stowarzyszenie jest na ten moment zbyt pochopne.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że idea stowarzyszenia bardzo mu się podobała szczególnie wtedy, kiedy jego siedziba znajdowała się w Puszczykowie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o dalsze funkcjonowanie kąpielisk w przypadku likwidacji stowarzyszenia.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek odpowiedział, że kąpieliska powstały w porozumieniu z gminą Komorniki, niezależnie od istnienia stowarzyszenia nadal będą funkcjonować.
 
Radny Tomasz Potocki oraz Maciej Krzyżański wyrazili swoje poparcie dla opinii Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka dotyczącej wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i2495P w mieście Puszczykowo wzakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa" (druk nr 302).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa".
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy w ramach tego zadania realizowane będą również kwestie związane z ograniczeniem prędkości na terenie miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił kolejne etapy prac zmierzających do spowolnienia ruchu na ul. Nadwarciańskiej oraz poinformował, że na przejściach dla pieszych ustawione zostaną sygnalizatory świetlne z pomiarem prędkości.
 
Radny Maciej Krzyżański poruszył problem sygnalizacji świetlnej na ul. Jackowskiego, zdaniem radnego Macieja Krzyżańskiego bardziej zasadna byłaby ich lokalizacja bliżej sklepu Społem na ul. Dworcowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiadając na zadane pytanie zaprosił radnego Macieja Krzyżańskiego do Urzędu Miejskiego celem zapoznania się z opracowanymi planami związanymi z bezpieczeństwem na terenie miasta.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa" (druk nr 302).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wobec tego, iż ul. Dworcowa na odcinku od ul. Mazurskiej jest drogą powiatową miasto nie może współfinansować remontu jej nawierzchni. Jednocześnie wyjaśnił, że miasto będzie partycypować w 2018 r. w wykonaniu dokumentacji na remont tego odcinka drogi.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o remont barierki drewnianej wzdłuż odcinka ul. Dworcowej prowadzącej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 430 Poznań-Mosina.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że udzieli odpowiedzi na to pytanie dopiero po rozmowach z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druknr304).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że jedyne wprowadzone do uchwały zmiany dotyczą nazw nowych ulic na terenie miasta. Projekt uchwały przedłożony został Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu i uzyskał jego pozytywną opinię.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o kwestię ujednolicenia nazewnictwa ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że trwają pracę nad ujednoliceniem nazw ulic na terenie miasta. Jest to jednak proces wymagający odszukania dokumentów źródłowych.   
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 304).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr305).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 305).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 • zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31maja 2011 roku wsprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, w jakim stopniu Miasto Puszczykowo korzysta ze schroniska w Skałowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że ze względu na aktywne działania adopcyjne prowadzone przez fundację, z którą współpracuje miasto, liczba zwierząt przewożonych do schroniska w Skałowie jest niewielka. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względów formalnych miasto musi mieć podpisaną umowę ze schroniskiem, gdyż bez tego nie zostałby zatwierdzony Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy Puszczykowo mogłoby by posiadać swoje schronisko na terenie miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że samodzielne budowanie przez miasto schroniska jest zbyt kosztowne, dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest zawieranie porozumień i łączenie się gmin w związki.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30stycznia 2018 r. wsprawie: ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych zbudżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały, który wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załącznikach do uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa, do których należało dodać informację o liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jaką placówki wychowania przedszkolnego są zobowiązane podać we wniosku o udzielenie dotacji.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr307).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wynikiem wieloletnich dyskusji dotyczących likwidacji przejazdu na ul. 3 Maja były różne koncepcje przygotowywane przez miasto. Ostatecznie w wyniku rozmów prowadzonych przez władze miasta Puszczykowa z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie dotyczących podjęcia wspólnej inwestycji budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja tunelu w Puszczykowie otrzymano informację o możliwości współfinansowania tego przedsięwzięcia w kwocie 4 mln zł (koszt prac prowadzonych na torowisku). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że koszt poniesiony przez miasto wyniósłby ok 10 mln zł. W związku z koniecznością poznania opinii mieszkańców miasta na ten temat niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały uznaje się za zasadne.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jaki wynik ankiety będzie miał wpływ na decyzję o budowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ustalono, iż tylko w przypadku, kiedy zdecydowana większość mieszkańców wyrazi swoje poparcie dla tej inwestycji władze miasta podejmą decyzję o jej realizacji.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, z jakich inwestycji miasto będzie musiało zrezygnować w przypadku rozpoczęcia realizacji budowy i jakie będzie źródło jej finansowania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zaznaczył, że koszt przeprowadzenia konsultacji przez profesjonalną firmę to ok 30 tys. zł. Całkowity koszt realizacji omawianej inwestycji skalkulowany został na kwotę 14 mln zł netto, kwota ta wynika jedynie z koncepcji, a nie kosztorysu inwestorskiego. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że projekt musiałby zostać zrealizowany do końca 2021 r., gdyż dofinansowanie z PKP pochodzi ze środków unijnych i jest to okres, do którego należy z nich skorzystać. Skarbnik Piotr Łoździn zasugerował, aby rozłożyć spłatę realizacji przedsięwzięcia na kilka lat bez ograniczania inwestycji miejskich.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, jakie będzie zadłużenie miasta w 2020 roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w 2020 r. planowane zadłużenie miasta będzie wynosić 15 mln zł. W przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji będzie to ok 24 - 25 mln zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, na podstawie, czego obliczona została kwota 14 mln zł netto.
 
Skarbnik Piotr Łożdzin odpowiedział, że koszt budowy oszacowany został na podstawie koncepcji.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy zostały zebrane jakieś dane szacunkowe dotyczące podobnych obiektów z sąsiednich gmin.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie można porównywać obiektów znajdujących się na terenach innych gmin, gdyż kosztorys sporządzany jest zawsze indywidualnie dla danego obiektu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że obiekt zaplanowany w ciągu ul. 3 Maja ma spełniać wszystkie wymogi dla ruchu pieszych, rowerów oraz samochodów osobowych z możliwością przejazdu karetek pogotowia.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy znane są szczegóły dotyczące ankiety.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że konkretne rozmowy dotyczące m.in. metodologii prowadzenia badań zostaną przeprowadzone z ewentualną firmą przeprowadzającą ankiety, dopiero po podjęciu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja oraz wydaniu zarządzenia Burmistrza Miasta. Po konsultacjach z firmą ustalono, że ankieterzy pojawią się na każdej ulicy, w co drugim domu. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań zostaną umieszczone w „Echu Puszczykowa".
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski reprezentujący Stowarzyszenie Wspólna Sprawa dla Puszczykowa, powiedział, że poruszany problem jest niezwykle istotny dla mieszkańców rejonu Niwki oraz okolic ul. Moniuszki. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja w znaczący sposób ograniczyło dostęp mieszkańców do usług znajdujących się po drugiej stronie przejazdu. Pan Leszek Pobojewski powiedział, że brak przejazdu jest problemem dla mieszkańców, jednak, aby nie było wątpliwości wyraził poparcie dla jego istnienia w tym miejscu. Pan Leszek Pobojeski powiedział o swoich obawach dotyczących między innymi: wycinki sporego fragmentu lasu oraz odcięcia dostępu do niego poprzez budowę szerokiej ulicy, znacznego wzrostu ruchu samochodów w tym rejonie miasta. Obecnie znajdujący się w tym miejscu zakręt naturalnie spowalnia ruch pojazdów.
 
Przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że tocząca się dyskusja dotyczy przeprowadzenia konsultacji, a nie wyboru koncepcji.
 
Pan Leszek Pobojewski powiedział, że wobec faktu, że to Rada Miasta decyduję o losach mieszkańców, muszą mieć oni możliwość przedstawienia swojego stanowiska, a posiedzenie komisji jest ku temu jedyną okazją.
 
Przewodniczący Jakub Musiał odebrał głos panu Leszkowi Pobojewskiemu.
 
Radna Agata Wójcik wyraziła stanowczy protest wobec faktu odebrania głosu panu Leszkowi Pobojewskiemu. Radna Agata Wójcik podkreśliła, że mieszkańcy mają prawo wypowiedzieć się w tym temacie.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że komisja spotkała się w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie, a nie wyboru koncepcji.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że mieszkańcy miasta mają prawo do wypowiedzi w tym temacie. Celem konsultacji społecznych jest właśnie poznanie opinii mieszkańców, która stanowić będzie wskazówki do dalszych działań prowadzonych przez władze miasta. Radny Maciej Krzyżański wyraził swoje negatywne odczucia związane z wycinką lasu przy ul. Wspólnej.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że podziela stanowisko radnego Maciej Krzyżanskiego odnośnie wycinki lasu przy ul. Wspólnej. Ponadto zaznaczył, że Rada Miasta nie jest kompetentna do podejmowania samodzielnej decyzji w tej kwestii, gdyż są mieszkańcy Puszczykowa, którzy popierają omawianą inwestycję. Radny Tomasz Potocki dodał, że Rada Miasta Puszczykowa uchwalając Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa uwzględniła w nim budowę przejazdu pod torami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie pana Leszka Pobojewskiego informując, że badania natężenia ruchu nie były prowadzone. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgadza się z opinią pana Leszka Pobojewskiego, że budowa przejazdu zwiększy natężenie ruchu samochodów w tym miejscu. Dlatego też przeprowadzone konsultacje w formie ankiety będą miały wpływ na decyzję, jakie zostaną podjęte w sprawie budowy przejazdu.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski wyraził swoje zadowolenie z wypowiedzi Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego dotyczącej wzrostu natężenia ruchu samochodów, gdyż takie informacje o konsekwencjach budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie powinny być przekazywane mieszkańcom.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr 307).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Jakub Musiał o godz. 19.10 ogłosił przerwę, która trwała do godz. 19:20
 
Po przerwie kontynuowano zaopiniowanie projektów w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19grudnia 2017 r. wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr276/17/VII z dnia 19grudnia 2017 r. (druk nr 309).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt powyższej uchwały informując o dokonanych zmianach.
Dochody:
 • w związku z otrzymaną od Ministra Finansów informacją zmniejszono kwotę subwencji o92.105 zł,
 • zwiększenie o kwotę 2.105 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
Wydatki:
 • zmniejszenie wydatków na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł (remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku od ul. Mazurskiej do drogi wojewódzkiej 430 będzie realizowany przez Powiat Poznański z dofinansowaniem Miasta Puszczykowa wwysokości 50% kosztów inwestycji. Wprowadzono dotację dla Powiatu Poznańskiego wkwocie 15.000 zł na wykonanie dokumentacji,
 • zwiększenie o kwotę 310.000 zł wydatków na realizację adaptacji budynku nastawni na potrzeby urzędu Miejskiego - przeniesienie archiwum oraz Straży Miejskiej,
 • zwiększenie o kwotę 30.000 zł z związku z planowanym przeprowadzeniem konsultacji,
 • zwiększenie o kwotę 185.000 zł wydatków na dotację dla przedszkoli niepublicznych,
 • po posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu wprowadzono kwotę 100.000 zł na budowę pumptracku,
 • zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy SP2, w tym budowa prostej bieżni lekkoatletycznej i boisk do siatkówki plażowej".
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 309).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące
Radny Maciej Krzyżański zapytał o możliwość usytuowania przystanku autobusowego na żądanie pomiędzy ul. Mazurską a ul. Bałtycką. Jest to trasa przejazdu autobusu linii 699 Mosina-Kórnik.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że temat ten zostanie rozpatrzony.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał o budowę ul. Świerkowej oraz postępowanie w sprawie zniszczenia lamp.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wykonawca budowy ul. Świerkowej został już wybrany, jednak ze względu na warunki atmosferyczne prace zostały wstrzymane. Uszkodzenie lamp zostało zgłoszone na Policję oraz do firmy ubezpieczeniowej.
 
O godz. 20.30 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie.
 
protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 1/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 23 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej


OB.0012.7.1.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 17:10
Godz. zakończenia: 20:36
 
Tematy:
 1. Omówienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291).
 2. Omówienie planu pracy komisji na 2018 rok.
 3. Lokalny Plan Rewitalizacji - stan prac.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292),
 • emisji obligacji komunalnych (druk nr 293),
 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297),
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 300),
 • zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa zdnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 301).
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 10 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 3. Lokalny Plan Rewitalizacji - stan prac
Przedstawiciel Fundacji „Partnerzy dla Samorządu" Grzegorz Kamiński przedstawił stan prac nad Lokalnym Planem Rewitalizacji.
 
Przeprowadzono dyskusję nad Lokalnym Planem Rewitalizacji.
 
Ad 1. Omówienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291)
Projektant Ewa Mieloch-Stojczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291).
 
Przeprowadzono dyskusję nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
O godzinie 18:42 przewodniczący Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:52. W trakcie przerwy radny Jan Łagoda opuścił posiedzenie komisji (obecnych 9 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 2, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292)
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • emisji obligacji komunalnych (druk nr 293)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 293).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 293).
Wynik głosowania: „za"- 8 głosów, „przeciw"- 1, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19grudnia 2017 r. (druk nr 300)
Przewodniczący Jakub Musiał poprosił, aby projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 300), informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W dziale 600: zwiększono dotację ze środków UE na zadanie pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 179.125,60  zł; zmniejszono dotację z Powiatu Poznańskiego na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł.
2) W dziale 756 zwiększono o kwotę 15.874,40 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
wydatkach:
1) W rozdziale 60014 zmniejszono wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł;
2) W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na realizację programu budowy dróg o kwotę 250.000 zł (w związku z przesunięciem realizacji zadań z 2017 r. na 2018).
3) W rozdziale 60095 zwiększono wydatki na realizację zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 67.000 zł (w związku z przesunięciem realizacji części zadania z 2017 r. na 2018).
4) W rozdziale 75023: wprowadzono wydatki na wykonanie programu rewitalizacji w kwocie 20.000 zł (środki niewykorzystane w 2017 r.); zwiększono o kwotę 28.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" (środki niewykorzystane w 2017 r.).
5) W rozdziale 75411 wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej - na modernizację systemu dyspozytorskiego i sieci łączności.
6) Przesunięto kwotę 40.000 zł (dotacje dla organizacji pozarządowych) z rozdziału 75075 do rozdziału 92605.
7) W rozdziale 75412 zwiększono o kwotę 222.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej" (środki niewykorzystane w 2017 r.).
8) W rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 28.000 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w związku z niższymi wydatkami w 2017 r. na ten cel od wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
9) W rozdziale 90005 zwiększono wydatki na dotacje na wymianę piecy węglowych o kwotę 50.000 zł.
10) W rozdziale 92105 zwiększono wydatki na dotacje dla organizacje pozarządowych o kwotę 10.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 301), informując o dostosowaniu danych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 300).
Wynik głosowania: „za"- 8 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa zdnia 19 grudnia 2017 r. wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 301)
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 301).
Wynik głosowania: „za"- 8 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o wykreśleniu z dzisiejszego porządku obrad punktu dotyczącego projektu zmiany organizacji ruchu. Prace nad przygotowaniem projektu się zakończyły i zakładają, m.in. likwidację ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej, jako niezgodnej z przepisami oraz likwidację ok. 20 miejsc parkingowych, również jako wyznaczonych niezgodnie z przepisami. Te oraz inne zmiany będą musiały być dokonane w ciągu najbliższych 2 lat.
 
Przeprowadzono dyskusję nad zmianami wynikającymi z powstającego projektu zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że z dokumentacją można zapoznać się w przyszłym tygodniu w Urzędzie Miejskim.
 
Mieszkanka Anna Sokolnicka-Elzanowska zgłosiła, że obecnie jest ostatni czas na wniesienie ewentualnych uwag do projektu organizacji ruchu. Radni mogą przyjrzeć się projektowi, jako przedstawiciele konkretnych okręgów miasta i zgłaszać swoje uwagi.
 
O godzinie 20:04 radna Małgorzata Hempowicz opuściła posiedzenie komisji (obecnych 8 radnych).
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy w ostatnim czasie zmieniły się przepisy dotyczące budowy dróg i ścieżek rowerowych. Ulica Poznańska została przebudowywana stosunkowo niedawno, bo ok. roku 2006 (przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej) w czasie trwania kadencji burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, wobec czego radny Filip Ryglewicz zapytał, dlaczego teraz stwierdza się jej niezgodność z przepisami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przepisy zmieniają się stosunkowo często, przy czym zapewnił, że nie wyobraża sobie, żeby ówczesna inwestycja została prowadzona niezgodnie z przepisami lub bez niezbędnych uzgodnień. Żądaniem Starosty Poznańskiego jest przystosowanie ul. Poznańskiej do obowiązujących aktualnie przepisów.
 
Ad 2. Omówienie planu pracy komisji na 2018 rok
Przewodniczący Jakub Musiał przedstawił propozycję planu pracy komisji na 2018 rok.
 
Przeprowadzono dyskusję nad planem pracy komisji na 2018 rok.
 
Ad 5. Sprawy bieżące
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy od właścicieli „Sportoteki" wpłynęły pisma dotyczące niedotrzymania przez nich warunków umowy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo spółki cywilnej „MY Sport". W odpowiedzi na to pismo została przesłana propozycja rozwiązania zaistniałej sytuacji. Trwa oczekiwanie na odpowiedź spółki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że kary umowne, wynikające z niedotrzymania warunków umowy przez spółkę cywilną „MY Sport", są wobec niej stosowane.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił problem funkcjonowania oświetlenia przy Gimnazjum nr 1 oraz brak oświetlenia pomiędzy ul. Wiosenną i ul. Cienistą. Radny Filip Ryglewicz poinformował, że lustro na wyjeździe z ul. Wiosennej na ul. Poznańską jest źle ustawione.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prosi radnych o zgłaszanie spraw takich jak przedstawione przez radnego Filipa Ryglewicza do właściwych referatów Urzędu Miejskiego lub bezpośrednio jemu (poprzez e-mail lub rozmowę telefoniczną). Zdaniem wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego nie warto czekać na zgłoszenie podobnych spraw dopiero podczas posiedzeniu komisji lub sesji. Wykonanie podobnych inwestycji wymaga wprowadzenia ich do zadań inwestycyjnych na dany rok.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o przekazanie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na rok 2018 wszystkim radnym.
 
Przewodniczący Jakub Musiał odpowiedział, że plan pracy jest „płynny".
 
W imieniu mieszkańców radny Maciej Krzyżański zgłosił, że odśnieżanie ulic powinno odbywać się przed godziną 8:00.
 
W odpowiedzi na zgłoszenie radnego Macieja Krzyżańskiego wiceburmistrz Władysław Ślisiński ponowił prośbę do radnych o zgłaszanie podobnych spraw od razu do Urzędu Miejskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że odśnieżanie ulic rozpoczyna się ok. godziny 4:00 nad ranem. Zgłoszenie, które następuje w długim odstępie czasu od zaobserwowania rzekomych uchybień uniemożliwia udanie się na miejsce i zweryfikowanie, w jakich godzinach i czy w ogóle odśnieżanie nastąpiło.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy nasadzenia będą kontynuowane wiosną.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w ostatnim czasie, ze względu na zaistnienie sprzyjających temperaturach dokonano nasadzeń przy Urzędzie Miejskim oraz na tzw. Zakolu Warty.
 
Przewodniczący Jakub Musiał doprecyzował pytanie zadane przez radnego Macieja Krzyżańskiego, czy kontynuowane będą nasadzenia drzew i krzewów w głównych ciągach komunikacyjnych miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nasadzenia będą kontynuowane.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że teren placu zabaw dla dzieci przy Rynku jest zaśmiecony. Znajdują się na nim, m.in. puszki po piwie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński po raz kolejny zwrócił uwagę, że posiedzenie komisji nie służy dokonywaniu podobnych zgłoszeń oraz ponowił prośbę o zgłaszanie podobnych spraw od razu do Urzędu Miejskiego.
 
Mieszkanka Anna Sokolonicka-Elzanowska zapytała, czy Miasto Puszczykowo otrzymało dotację na modernizację ścieżki rowerowej na tzw. Grobli i czy powstał już projekt jej wykonania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to droga powiatowa i o jej utrzymanie dba Zarząd Dróg Powiatowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że środki zostały przyznane i inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego dokumentu dotyczącego przebudowy, tzw. grobli poza Programem funkcjonalno-użytkowym.
 
O godz. 20:36 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant