Protokół nr 1/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 23 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej


OB.0012.7.1.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 17:10
Godz. zakończenia: 20:36
 
Tematy:
 1. Omówienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291).
 2. Omówienie planu pracy komisji na 2018 rok.
 3. Lokalny Plan Rewitalizacji - stan prac.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292),
 • emisji obligacji komunalnych (druk nr 293),
 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297),
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 300),
 • zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa zdnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 301).
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 10 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 3. Lokalny Plan Rewitalizacji - stan prac
Przedstawiciel Fundacji „Partnerzy dla Samorządu" Grzegorz Kamiński przedstawił stan prac nad Lokalnym Planem Rewitalizacji.
 
Przeprowadzono dyskusję nad Lokalnym Planem Rewitalizacji.
 
Ad 1. Omówienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291)
Projektant Ewa Mieloch-Stojczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291).
 
Przeprowadzono dyskusję nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
O godzinie 18:42 przewodniczący Jakub Musiał ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:52. W trakcie przerwy radny Jan Łagoda opuścił posiedzenie komisji (obecnych 9 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa (druk nr 291).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 2, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292)
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297).
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • emisji obligacji komunalnych (druk nr 293)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 293).
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 293).
Wynik głosowania: „za"- 8 głosów, „przeciw"- 1, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19grudnia 2017 r. (druk nr 300)
Przewodniczący Jakub Musiał poprosił, aby projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 300), informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W dziale 600: zwiększono dotację ze środków UE na zadanie pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 179.125,60  zł; zmniejszono dotację z Powiatu Poznańskiego na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł.
2) W dziale 756 zwiększono o kwotę 15.874,40 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
wydatkach:
1) W rozdziale 60014 zmniejszono wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł;
2) W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na realizację programu budowy dróg o kwotę 250.000 zł (w związku z przesunięciem realizacji zadań z 2017 r. na 2018).
3) W rozdziale 60095 zwiększono wydatki na realizację zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 67.000 zł (w związku z przesunięciem realizacji części zadania z 2017 r. na 2018).
4) W rozdziale 75023: wprowadzono wydatki na wykonanie programu rewitalizacji w kwocie 20.000 zł (środki niewykorzystane w 2017 r.); zwiększono o kwotę 28.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" (środki niewykorzystane w 2017 r.).
5) W rozdziale 75411 wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej - na modernizację systemu dyspozytorskiego i sieci łączności.
6) Przesunięto kwotę 40.000 zł (dotacje dla organizacji pozarządowych) z rozdziału 75075 do rozdziału 92605.
7) W rozdziale 75412 zwiększono o kwotę 222.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej" (środki niewykorzystane w 2017 r.).
8) W rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 28.000 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w związku z niższymi wydatkami w 2017 r. na ten cel od wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
9) W rozdziale 90005 zwiększono wydatki na dotacje na wymianę piecy węglowych o kwotę 50.000 zł.
10) W rozdziale 92105 zwiększono wydatki na dotacje dla organizacje pozarządowych o kwotę 10.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 301), informując o dostosowaniu danych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 300).
Wynik głosowania: „za"- 8 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa zdnia 19 grudnia 2017 r. wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 301)
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 301).
Wynik głosowania: „za"- 8 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o wykreśleniu z dzisiejszego porządku obrad punktu dotyczącego projektu zmiany organizacji ruchu. Prace nad przygotowaniem projektu się zakończyły i zakładają, m.in. likwidację ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej, jako niezgodnej z przepisami oraz likwidację ok. 20 miejsc parkingowych, również jako wyznaczonych niezgodnie z przepisami. Te oraz inne zmiany będą musiały być dokonane w ciągu najbliższych 2 lat.
 
Przeprowadzono dyskusję nad zmianami wynikającymi z powstającego projektu zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że z dokumentacją można zapoznać się w przyszłym tygodniu w Urzędzie Miejskim.
 
Mieszkanka Anna Sokolnicka-Elzanowska zgłosiła, że obecnie jest ostatni czas na wniesienie ewentualnych uwag do projektu organizacji ruchu. Radni mogą przyjrzeć się projektowi, jako przedstawiciele konkretnych okręgów miasta i zgłaszać swoje uwagi.
 
O godzinie 20:04 radna Małgorzata Hempowicz opuściła posiedzenie komisji (obecnych 8 radnych).
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy w ostatnim czasie zmieniły się przepisy dotyczące budowy dróg i ścieżek rowerowych. Ulica Poznańska została przebudowywana stosunkowo niedawno, bo ok. roku 2006 (przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej) w czasie trwania kadencji burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, wobec czego radny Filip Ryglewicz zapytał, dlaczego teraz stwierdza się jej niezgodność z przepisami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przepisy zmieniają się stosunkowo często, przy czym zapewnił, że nie wyobraża sobie, żeby ówczesna inwestycja została prowadzona niezgodnie z przepisami lub bez niezbędnych uzgodnień. Żądaniem Starosty Poznańskiego jest przystosowanie ul. Poznańskiej do obowiązujących aktualnie przepisów.
 
Ad 2. Omówienie planu pracy komisji na 2018 rok
Przewodniczący Jakub Musiał przedstawił propozycję planu pracy komisji na 2018 rok.
 
Przeprowadzono dyskusję nad planem pracy komisji na 2018 rok.
 
Ad 5. Sprawy bieżące
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy od właścicieli „Sportoteki" wpłynęły pisma dotyczące niedotrzymania przez nich warunków umowy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo spółki cywilnej „MY Sport". W odpowiedzi na to pismo została przesłana propozycja rozwiązania zaistniałej sytuacji. Trwa oczekiwanie na odpowiedź spółki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że kary umowne, wynikające z niedotrzymania warunków umowy przez spółkę cywilną „MY Sport", są wobec niej stosowane.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił problem funkcjonowania oświetlenia przy Gimnazjum nr 1 oraz brak oświetlenia pomiędzy ul. Wiosenną i ul. Cienistą. Radny Filip Ryglewicz poinformował, że lustro na wyjeździe z ul. Wiosennej na ul. Poznańską jest źle ustawione.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prosi radnych o zgłaszanie spraw takich jak przedstawione przez radnego Filipa Ryglewicza do właściwych referatów Urzędu Miejskiego lub bezpośrednio jemu (poprzez e-mail lub rozmowę telefoniczną). Zdaniem wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego nie warto czekać na zgłoszenie podobnych spraw dopiero podczas posiedzeniu komisji lub sesji. Wykonanie podobnych inwestycji wymaga wprowadzenia ich do zadań inwestycyjnych na dany rok.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o przekazanie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na rok 2018 wszystkim radnym.
 
Przewodniczący Jakub Musiał odpowiedział, że plan pracy jest „płynny".
 
W imieniu mieszkańców radny Maciej Krzyżański zgłosił, że odśnieżanie ulic powinno odbywać się przed godziną 8:00.
 
W odpowiedzi na zgłoszenie radnego Macieja Krzyżańskiego wiceburmistrz Władysław Ślisiński ponowił prośbę do radnych o zgłaszanie podobnych spraw od razu do Urzędu Miejskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że odśnieżanie ulic rozpoczyna się ok. godziny 4:00 nad ranem. Zgłoszenie, które następuje w długim odstępie czasu od zaobserwowania rzekomych uchybień uniemożliwia udanie się na miejsce i zweryfikowanie, w jakich godzinach i czy w ogóle odśnieżanie nastąpiło.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy nasadzenia będą kontynuowane wiosną.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w ostatnim czasie, ze względu na zaistnienie sprzyjających temperaturach dokonano nasadzeń przy Urzędzie Miejskim oraz na tzw. Zakolu Warty.
 
Przewodniczący Jakub Musiał doprecyzował pytanie zadane przez radnego Macieja Krzyżańskiego, czy kontynuowane będą nasadzenia drzew i krzewów w głównych ciągach komunikacyjnych miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nasadzenia będą kontynuowane.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że teren placu zabaw dla dzieci przy Rynku jest zaśmiecony. Znajdują się na nim, m.in. puszki po piwie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński po raz kolejny zwrócił uwagę, że posiedzenie komisji nie służy dokonywaniu podobnych zgłoszeń oraz ponowił prośbę o zgłaszanie podobnych spraw od razu do Urzędu Miejskiego.
 
Mieszkanka Anna Sokolonicka-Elzanowska zapytała, czy Miasto Puszczykowo otrzymało dotację na modernizację ścieżki rowerowej na tzw. Grobli i czy powstał już projekt jej wykonania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to droga powiatowa i o jej utrzymanie dba Zarząd Dróg Powiatowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że środki zostały przyznane i inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego dokumentu dotyczącego przebudowy, tzw. grobli poza Programem funkcjonalno-użytkowym.
 
O godz. 20:36 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant