Protokół nr 2/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 26 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 2

 
OB.0012.7.2.2018
 
Godz. rozpoczęcia:      17:00
Godz. zakończenia:     20:30
 
Temat:
 1. Członkostwo Miasta Puszczykowa w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN - dyskusja.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i2495P w mieście Puszczykowo wzakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa" (druk nr 302).
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
 • podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druknr304).
 • podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr305).
 • zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31maja 2011 roku wsprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
 • zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30stycznia 2018 r. wsprawie: ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych zbudżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr307).
 • zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19grudnia 2017 r. wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr276/17/VII z dnia 19grudnia 2017 r. (druk nr 309).
 1. Sprawy bieżące
 
Przewodniczący Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych (obecnych 8 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki oraz radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Członkostwo Miasta Puszczykowa w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu WPN - dyskusja.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił uchwały Rady Gminy Dopiewo oraz Rady Gminy Stęszew w sprawie wystąpienia gmin ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że z uwagi na brak wymiernych korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu trzeba się zastanowić nad zasadnością jego kontynuowania
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, odbyło się posiedzenie Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie tej sprawie, na które wszyscy radni Miasta Puszczykowa otrzymali zaproszenie. Radna Małgorzata Hempowicz dodała, że podejmowanie decyzji o wystąpieniu ze Stowarzyszenie jest na ten moment zbyt pochopne.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że idea stowarzyszenia bardzo mu się podobała szczególnie wtedy, kiedy jego siedziba znajdowała się w Puszczykowie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o dalsze funkcjonowanie kąpielisk w przypadku likwidacji stowarzyszenia.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek odpowiedział, że kąpieliska powstały w porozumieniu z gminą Komorniki, niezależnie od istnienia stowarzyszenia nadal będą funkcjonować.
 
Radny Tomasz Potocki oraz Maciej Krzyżański wyrazili swoje poparcie dla opinii Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka dotyczącej wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i2495P w mieście Puszczykowo wzakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa" (druk nr 302).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa".
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy w ramach tego zadania realizowane będą również kwestie związane z ograniczeniem prędkości na terenie miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił kolejne etapy prac zmierzających do spowolnienia ruchu na ul. Nadwarciańskiej oraz poinformował, że na przejściach dla pieszych ustawione zostaną sygnalizatory świetlne z pomiarem prędkości.
 
Radny Maciej Krzyżański poruszył problem sygnalizacji świetlnej na ul. Jackowskiego, zdaniem radnego Macieja Krzyżańskiego bardziej zasadna byłaby ich lokalizacja bliżej sklepu Społem na ul. Dworcowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiadając na zadane pytanie zaprosił radnego Macieja Krzyżańskiego do Urzędu Miejskiego celem zapoznania się z opracowanymi planami związanymi z bezpieczeństwem na terenie miasta.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa" (druk nr 302).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wobec tego, iż ul. Dworcowa na odcinku od ul. Mazurskiej jest drogą powiatową miasto nie może współfinansować remontu jej nawierzchni. Jednocześnie wyjaśnił, że miasto będzie partycypować w 2018 r. w wykonaniu dokumentacji na remont tego odcinka drogi.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o remont barierki drewnianej wzdłuż odcinka ul. Dworcowej prowadzącej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 430 Poznań-Mosina.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że udzieli odpowiedzi na to pytanie dopiero po rozmowach z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druknr304).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że jedyne wprowadzone do uchwały zmiany dotyczą nazw nowych ulic na terenie miasta. Projekt uchwały przedłożony został Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu i uzyskał jego pozytywną opinię.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o kwestię ujednolicenia nazewnictwa ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że trwają pracę nad ujednoliceniem nazw ulic na terenie miasta. Jest to jednak proces wymagający odszukania dokumentów źródłowych.   
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 304).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr305).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 305).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 • zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31maja 2011 roku wsprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, w jakim stopniu Miasto Puszczykowo korzysta ze schroniska w Skałowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że ze względu na aktywne działania adopcyjne prowadzone przez fundację, z którą współpracuje miasto, liczba zwierząt przewożonych do schroniska w Skałowie jest niewielka. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względów formalnych miasto musi mieć podpisaną umowę ze schroniskiem, gdyż bez tego nie zostałby zatwierdzony Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy Puszczykowo mogłoby by posiadać swoje schronisko na terenie miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że samodzielne budowanie przez miasto schroniska jest zbyt kosztowne, dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest zawieranie porozumień i łączenie się gmin w związki.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30stycznia 2018 r. wsprawie: ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych zbudżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały, który wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załącznikach do uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa, do których należało dodać informację o liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jaką placówki wychowania przedszkolnego są zobowiązane podać we wniosku o udzielenie dotacji.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr307).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wynikiem wieloletnich dyskusji dotyczących likwidacji przejazdu na ul. 3 Maja były różne koncepcje przygotowywane przez miasto. Ostatecznie w wyniku rozmów prowadzonych przez władze miasta Puszczykowa z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie dotyczących podjęcia wspólnej inwestycji budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja tunelu w Puszczykowie otrzymano informację o możliwości współfinansowania tego przedsięwzięcia w kwocie 4 mln zł (koszt prac prowadzonych na torowisku). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że koszt poniesiony przez miasto wyniósłby ok 10 mln zł. W związku z koniecznością poznania opinii mieszkańców miasta na ten temat niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały uznaje się za zasadne.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jaki wynik ankiety będzie miał wpływ na decyzję o budowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ustalono, iż tylko w przypadku, kiedy zdecydowana większość mieszkańców wyrazi swoje poparcie dla tej inwestycji władze miasta podejmą decyzję o jej realizacji.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, z jakich inwestycji miasto będzie musiało zrezygnować w przypadku rozpoczęcia realizacji budowy i jakie będzie źródło jej finansowania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zaznaczył, że koszt przeprowadzenia konsultacji przez profesjonalną firmę to ok 30 tys. zł. Całkowity koszt realizacji omawianej inwestycji skalkulowany został na kwotę 14 mln zł netto, kwota ta wynika jedynie z koncepcji, a nie kosztorysu inwestorskiego. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że projekt musiałby zostać zrealizowany do końca 2021 r., gdyż dofinansowanie z PKP pochodzi ze środków unijnych i jest to okres, do którego należy z nich skorzystać. Skarbnik Piotr Łoździn zasugerował, aby rozłożyć spłatę realizacji przedsięwzięcia na kilka lat bez ograniczania inwestycji miejskich.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, jakie będzie zadłużenie miasta w 2020 roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w 2020 r. planowane zadłużenie miasta będzie wynosić 15 mln zł. W przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji będzie to ok 24 - 25 mln zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, na podstawie, czego obliczona została kwota 14 mln zł netto.
 
Skarbnik Piotr Łożdzin odpowiedział, że koszt budowy oszacowany został na podstawie koncepcji.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy zostały zebrane jakieś dane szacunkowe dotyczące podobnych obiektów z sąsiednich gmin.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie można porównywać obiektów znajdujących się na terenach innych gmin, gdyż kosztorys sporządzany jest zawsze indywidualnie dla danego obiektu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że obiekt zaplanowany w ciągu ul. 3 Maja ma spełniać wszystkie wymogi dla ruchu pieszych, rowerów oraz samochodów osobowych z możliwością przejazdu karetek pogotowia.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy znane są szczegóły dotyczące ankiety.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że konkretne rozmowy dotyczące m.in. metodologii prowadzenia badań zostaną przeprowadzone z ewentualną firmą przeprowadzającą ankiety, dopiero po podjęciu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja oraz wydaniu zarządzenia Burmistrza Miasta. Po konsultacjach z firmą ustalono, że ankieterzy pojawią się na każdej ulicy, w co drugim domu. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań zostaną umieszczone w „Echu Puszczykowa".
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski reprezentujący Stowarzyszenie Wspólna Sprawa dla Puszczykowa, powiedział, że poruszany problem jest niezwykle istotny dla mieszkańców rejonu Niwki oraz okolic ul. Moniuszki. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja w znaczący sposób ograniczyło dostęp mieszkańców do usług znajdujących się po drugiej stronie przejazdu. Pan Leszek Pobojewski powiedział, że brak przejazdu jest problemem dla mieszkańców, jednak, aby nie było wątpliwości wyraził poparcie dla jego istnienia w tym miejscu. Pan Leszek Pobojeski powiedział o swoich obawach dotyczących między innymi: wycinki sporego fragmentu lasu oraz odcięcia dostępu do niego poprzez budowę szerokiej ulicy, znacznego wzrostu ruchu samochodów w tym rejonie miasta. Obecnie znajdujący się w tym miejscu zakręt naturalnie spowalnia ruch pojazdów.
 
Przewodniczący Jakub Musiał poinformował, że tocząca się dyskusja dotyczy przeprowadzenia konsultacji, a nie wyboru koncepcji.
 
Pan Leszek Pobojewski powiedział, że wobec faktu, że to Rada Miasta decyduję o losach mieszkańców, muszą mieć oni możliwość przedstawienia swojego stanowiska, a posiedzenie komisji jest ku temu jedyną okazją.
 
Przewodniczący Jakub Musiał odebrał głos panu Leszkowi Pobojewskiemu.
 
Radna Agata Wójcik wyraziła stanowczy protest wobec faktu odebrania głosu panu Leszkowi Pobojewskiemu. Radna Agata Wójcik podkreśliła, że mieszkańcy mają prawo wypowiedzieć się w tym temacie.
 
Przewodniczący Jakub Musiał powiedział, że komisja spotkała się w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie, a nie wyboru koncepcji.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że mieszkańcy miasta mają prawo do wypowiedzi w tym temacie. Celem konsultacji społecznych jest właśnie poznanie opinii mieszkańców, która stanowić będzie wskazówki do dalszych działań prowadzonych przez władze miasta. Radny Maciej Krzyżański wyraził swoje negatywne odczucia związane z wycinką lasu przy ul. Wspólnej.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że podziela stanowisko radnego Maciej Krzyżanskiego odnośnie wycinki lasu przy ul. Wspólnej. Ponadto zaznaczył, że Rada Miasta nie jest kompetentna do podejmowania samodzielnej decyzji w tej kwestii, gdyż są mieszkańcy Puszczykowa, którzy popierają omawianą inwestycję. Radny Tomasz Potocki dodał, że Rada Miasta Puszczykowa uchwalając Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa uwzględniła w nim budowę przejazdu pod torami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie pana Leszka Pobojewskiego informując, że badania natężenia ruchu nie były prowadzone. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgadza się z opinią pana Leszka Pobojewskiego, że budowa przejazdu zwiększy natężenie ruchu samochodów w tym miejscu. Dlatego też przeprowadzone konsultacje w formie ankiety będą miały wpływ na decyzję, jakie zostaną podjęte w sprawie budowy przejazdu.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski wyraził swoje zadowolenie z wypowiedzi Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego dotyczącej wzrostu natężenia ruchu samochodów, gdyż takie informacje o konsekwencjach budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie powinny być przekazywane mieszkańcom.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr 307).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Jakub Musiał o godz. 19.10 ogłosił przerwę, która trwała do godz. 19:20
 
Po przerwie kontynuowano zaopiniowanie projektów w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19grudnia 2017 r. wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr276/17/VII z dnia 19grudnia 2017 r. (druk nr 309).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt powyższej uchwały informując o dokonanych zmianach.
Dochody:
 • w związku z otrzymaną od Ministra Finansów informacją zmniejszono kwotę subwencji o92.105 zł,
 • zwiększenie o kwotę 2.105 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
Wydatki:
 • zmniejszenie wydatków na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł (remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku od ul. Mazurskiej do drogi wojewódzkiej 430 będzie realizowany przez Powiat Poznański z dofinansowaniem Miasta Puszczykowa wwysokości 50% kosztów inwestycji. Wprowadzono dotację dla Powiatu Poznańskiego wkwocie 15.000 zł na wykonanie dokumentacji,
 • zwiększenie o kwotę 310.000 zł wydatków na realizację adaptacji budynku nastawni na potrzeby urzędu Miejskiego - przeniesienie archiwum oraz Straży Miejskiej,
 • zwiększenie o kwotę 30.000 zł z związku z planowanym przeprowadzeniem konsultacji,
 • zwiększenie o kwotę 185.000 zł wydatków na dotację dla przedszkoli niepublicznych,
 • po posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu wprowadzono kwotę 100.000 zł na budowę pumptracku,
 • zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy SP2, w tym budowa prostej bieżni lekkoatletycznej i boisk do siatkówki plażowej".
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 309).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące
Radny Maciej Krzyżański zapytał o możliwość usytuowania przystanku autobusowego na żądanie pomiędzy ul. Mazurską a ul. Bałtycką. Jest to trasa przejazdu autobusu linii 699 Mosina-Kórnik.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że temat ten zostanie rozpatrzony.
 
Przewodniczący Jakub Musiał zapytał o budowę ul. Świerkowej oraz postępowanie w sprawie zniszczenia lamp.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wykonawca budowy ul. Świerkowej został już wybrany, jednak ze względu na warunki atmosferyczne prace zostały wstrzymane. Uszkodzenie lamp zostało zgłoszone na Policję oraz do firmy ubezpieczeniowej.
 
O godz. 20.30 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie.
 
protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga