Protokół nr 3/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 12 marca 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 2

 
OB.0012.7.3.2018
 
Godz. rozpoczęcia:      17:10
Godz. zakończenia:     19.15
 
Temat:
  1. Ustalenie wytycznych odnośnie zasad i warunków sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie Puszczykowa, ich gabarytów, rodzaju materiałów oraz kolorystyki w ramach przygotowania katalogu dobrych praktyk.
  2. Informacja o stanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 część A.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych (obecnych 7 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki, radnej Małgorzaty Hempowicz oraz radnego Tomasz Potockiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Informacja o stanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 część A.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że w związku z tym, iż do tej pory nie wpłynęło rozstrzygnięcie od Wojewody Wielkopolskiego Uchwałę Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa uznaje się za ważną.
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła uwzględnione uwagi Komisji Urbanistyczno Architektonicznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 część A. Uwzględnione zapisy mają charakter jedynie kosmetyczny.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, kiedy na komisji przedstawiony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 część B.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że najpierw zorganizowane zostanie spotkanie z właścicielami gruntów rolnych, których dotyczy projekt. Dopiero po uzgodnieniach plan zostanie przedstawiony na posiedzeniu komisji.
 
Ad 2. Ustalenie wytycznych odnośnie zasad i warunków sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie Puszczykowa, ich gabarytów, rodzaju materiałów oraz kolorystyki w ramach przygotowania katalogu dobrych praktyk.
Projektantka Edyta Skolimowska przedstawiła projekt tzw. uchwały reklamowej, do której podjęcia przygotowuje się Gmina Suchy Las. Pani Edyta Skolimowska omówiła założenia projektu oraz przedstawiła procedurę jego uchwalenia.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że w maju 2016 r. na przeprowadzona została inwentaryzacja istniejących na terenie miasta szyldów, banerów reklamowych oraz wykonane zostały zdjęcia przykładowych ogrodzeń (przedstawione zdjęcia stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Pani Alina Stempniak poinformowała o konieczności opracowania tzw. katalogu mebli miejskich, który stanowić będzie wytyczne do zapisów w opracowywanym w przyszłości projekcie uchwały.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski powiedział, że władze miasta powinny głównie skierować swoje prace na przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród mieszkańców, gdyż podejmowanie uchwały niekorzystnej dla mieszkańców byłoby dość kontrowersyjne.
 
Radny Jan Łagoda zaproponował przeprowadzenie kapani społecznej związanej z planowanym uchwaleniem tzw. uchwały krajobrazowej oraz uruchomienie na stronie internetowej miasta zakładki zawierającej przykładowe wizualizację np. głównych ciągów komunikacyjnych miasta.
 
Projektantka Edyta Skolimowska podsumowując dyskusję zaproponowała zdiagnozowanie problemów związanych z reklamami na terenie miasta oraz opracowanie w formie katalogu dla mieszkańców zestawu informacji dotyczących przygotowywanej uchwały 
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał o godz. 18:25 ogłosił przerwę, która trwała do godz. 18:35.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
  • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił założenia oraz projekty realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa, omówił obejmujące go obszary miasta oraz podziękował radnemu Janowi Łagodzie za wniesienie cennych uwag. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował również o spacerze studyjnym, jaki miał miejsce 28 lutego br. po obszarze rewitalizowanym. Uczestnicy spaceru wizytowali między innymi zabytkowe budynki wymagające modernizacji oraz nadania im nowych funkcji, a także teren rekreacyjno-wypoczynkowy zlokalizowany przy boisku Orlik na ul. Nowe Osiedle. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował również, że program poddany zostanie konsultacjom wśród mieszkańców.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jaką formę będą miały wspomniane konsultacje.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że konsultacje będą polegały na zbieraniu uwag, na posiedzeniach komisji Rady Miasta będzie również możliwość kontunuowania dyskusji na ten temat.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy w programie przewidziane zostało stworzenie miejsca dziennego pobytu dla seniorów.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w programie uwzględniona została rewitalizacja budynku „Mimozy", która stanowić ma między innymi miejsce spotkań dla seniorów. Również rewitalizacja terenów przy ul. Nowe Osiedle przewiduje stworzenie miejsc dla różnych grup wiekowych.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w ankiecie dotyczącej budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami w rejonie ul. 3 Maja przewidziano również pytanie dotyczące sposobów ogrzewania gospodarstw domowych przez mieszkańców Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że takie pytanie zostało uwzględnione w ankiecie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprosił mieszkańca pana Leszka Pobojewskiego za wymianę zdań, jaka miała miejsce na posiedzeniu komisji w dniu 26 lutego br. oraz radnych, którzy byli jej świadkami.
 
Pan Leszek Pobojewski podziękował ze umieszczenie na stronie internetowej miasta informacji o ankiecie, która rozesłana została do mieszkańców przez Stowarzyszenie Wspólna Sprawa Puszczykowo dotyczącej budowy przejazdu pod torami w rejonie ul. 3 Maja. Ankieta miała na celu dopełnienie informacji o inwestycji, których brak na stronie miasta. Następnie pan Leszek Pobojewski przestawił wyniki ankiety oraz zaprosił na spotkanie dotyczące budowy przejazdu pod torami, które odbędzie się 20 marca o godz. 18:30 w sali Jana Pawła II w Puszczykówku.
 
O godz. 19:15 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie.
 
protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga