Protokół nr 4/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 2

 
OB.0012.7.4.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    21:45
 
Temat:
 1. Zapoznanie się z wynikami ankiety dotyczącej budowy tunelu i rozważenie udzielania zgody Burmistrzowi Miasta Puszczykowa na zawarcie porozumienia z PKP.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr312).
 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego wzakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr313).
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr314).
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 315).
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 316).
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 317).
 • ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wprzedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wprzedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 318).
 • określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 319).
 • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druknr 320).
 • w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im.prof.S.T.Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz zniezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego wPuszczykowie (druk nr 321).
3. Dyskusja na temat zasadności powołania jednostek pomocniczych Miasta Puszczykowa.
4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał powitał zaproszonych gości i radnych (obecnych 9 radnych usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się z wynikami ankiety dotyczącej budowy tunelu i rozważenie udzielania zgody Burmistrzowi Miasta Puszczykowa na zawarcie porozumienia z PKP.
Wiceprezes Zarządu firmy Lider Projekt Sp. z o.o. Marcin Ługawiak przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej na terenie miasta Puszczykowa dotyczącej budowy bezkolizyjnego przejazdu pod torami w rejonie ul. 3 Maja (prezentacja z wynikami ankiety stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski powiedział, że z wyników ankiety wynika, że brak jest jednoznacznego poparcia mieszkańców dla planowanej inwestycji (46% głosów na tak, 34%, głosów na nie, 20% nie mam zdania). W związku, z czym nawiązał go słów Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, który powiedział, że tylko w przypadku zdecydowanego poparcia dla budowy inwestycja ta będzie realizowana.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podtrzymuje swoją wypowiedź, która była jego prywatnym zdaniem. Ponadto podkreślił, że obecne władze s zmuszona podjąć takie działania ze względu na błędy w podjętych decyzjach przez władze miasta w latach 2006-2010.
 
Mieszkaniec Cezary Jasiczak powiedział, że jego zdaniem przedstawiona prezentacja z wynikami ankiety sprawia wrażenie strategii wyborczej przygotowywanej przez władze miasta za publiczne pieniądze Świadczy o tym pokazany w prezentacji podział odpowiedzi według okręgów zamieszkania respondentów.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zapytał, czy pod uwagę brana była również lokalizacja budowy tunelu pod drogą wojewódzką nr 431 (ul. Mocka).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że droga nr 431 jest drogą wojewódzką i nie ma możliwości, aby prowadzone były tam inwestycje miejskie.
 
Pan Marcin Ługawiak odniósł się do wypowiedzi pana Cezarego Jasiczaka informując, że taki podział głosów w ankiecie wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju i Promocji Miasta.
 
Pan Leszek Pobojewski odniósł się do prywatnej wypowiedzi Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, która jego zdaniem dyskwalifikuje go, jako urzędnika. Pan Leszek Pobojewski powiedział, że jego zdaniem ankieta została zrealizowana tylko i wyłącznie na potrzeby interesów władz miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że swojego zdania nie zmieni, natomiast decyzje w kwestii realizacji inwestycji podejmuje Rada Miasta.
 
Radna Agata Wójcik zauważyła, że nieustanne odwoływanie się do błędów poprzedniej kadencji jest niestosowne. Głównym zadaniem obecnych władz miasta powinno być podjęcie takich kroków, aby nie popełnić podobnych pomyłek.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zgadza się ze zdaniem radnej Agaty Wójcik, że głównym zadaniem obecnych władz miasta jest przeprowadzenie takich działań, aby sytuacja taka się nie powtórzyła. Burmistrz Andrzej Balcerek podkreślił, że podczas rozmów z PKP PLK w Warszawie podkreślano, że przejazdy podobnego typu jak na ul. 3 Maja będą likwidowane ze względu na znaczne prędkości, jakie osiągać będą pociągi poruszającej się po tej linii. Ponadto Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że wiele informacji skierowanych do mieszkańców było nieprawdziwych, co spowodowało znaczne zamieszanie i wpłynęło na wynik przeprowadzonej ankiety. Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił o wypowiedź skarbnika Piotra Łoździna w kwestii sfinansowania inwestycji oraz wyjaśnienie nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji budżetowej miasta.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał o godz. 18:10 ogłosił przerwę, która trwała do godz. 18:30.
 
W imieniu Grupy Lokalnej Komitetu Obrony Demokracji Puszczykowo głos zabrała Grażyna Ciesielska, która odczytała stanowisko Stowarzyszenia w sprawie planowanej budowy tunelu drogowego pod linią kolejową w rejonie ul. 3 Maja (pismo przekazane Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi oraz Przewodniczącej Rady Miasta Małgorzacie Hempowicz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Mieszkaniec Antoni Zoll wyjaśnił różnice w pojęciach wiadukt kolejowy i tunel oraz odniósł się do nieścisłości w informacjach publikowanych w lokalnych portalach internetowych. Pan Antoni Zoll podniósł również kwestię ul. Mocka i ewentualnego realizowania w tym miejscu inwestycji. Z uwagi na to, że ul. Mocka jest droga należącą do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich prowadzenie w tym miejscu inwestycji zarówno przez władze Puszczykowa jak i Mosiny nie jest możliwe.
 
Mieszkaniec Dariusz Popławski zauważył, że w tak ważnej sprawie, jaką jest realizacja przez miasto dużej inwestycji najbardziej adekwatną i wiarygodną metodą pozyskania opinii mieszkańców byłoby przeprowadzenie referendum. Pan Dariusz Popławski powiedział, że obecna Rada Miasta ze względu na kończącą się kadencję nie powinna podejmować decyzji o wieloletnich inwestycjach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że budowa przejazdu pod torami w rejonie ul. 3 Maja realizowana miałaby być z dwóch źródeł: 5 mln zł - środki unijne pozyskane przez PKP oraz 11 mln zł - sfinansowane z budżetu miasta. Skarbnik Piotr Łoździn odniósł się również do nieprawdziwych informacji, jakie zamieszczone zostały w liście Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo do mieszkańców. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że sytuacja finansowa miasta jest na tyle stabilna, że realizacja omawianej inwestycji nie stanowiłaby problemu. Ponadto skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że wielokrotne prośby mieszkańców Puszczykowa dotyczące rozwiązania problemu zamkniętego przejazdu na ul. 3 Maja doprowadziły do ustaleń prowadzonych przez władze miasta z PKP oraz wynikających z tego obecnych propozycji. Ze względu na to, że dofinansowanie ze strony PKP jest pozyskiwane ze środków unijnych konieczne jest pilne podjęcie decyzji oraz zawarcie porozumienia z PKP.
 
Prezes Fundacji Aktywności Lokalnej Iwona Janicka powiedziała, że Miasto Puszczykowo może się poszczycić mądrymi mieszkańcami, którzy potrafią wziąć sprawy w swoje ręce. Z przeprowadzonej ankiety jasno wynika, że nie ma społecznego poparcia dla planowanej inwestycji. Pani Iwona Janicka poinformowała również, że złoży wniosek do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie o udostepnienie informacji publicznej dotyczącej, między innymi, sposobu wyłonienia firmy przeprowadzającej ankietę na terenie miasta. Pani Iwona Janicka nawiązując do prywatnej wypowiedzi Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego powiedziała, że podczas trwania swojej kadencji miała podobną sytuację, która zakończyła się podaniem przez nią do dymisji.
 
Mieszkaniec Leszek Pobojewski poinformował o złożonym na ręce Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta piśmie z wynikami ankiety zainicjowanej przez Stowarzyszenie Wspólna Sprawa Puszczykowo przeprowadzonej wśród mieszkańców, dotyczącej budowy tunelu. Pan Leszek Pobojewski wyraził nadzieję, że wyniki ankiety zostaną wzięte pod uwagę przez władze miasta przy podejmowaniu decyzji o realizacji te inwestycji.
 
Radna Agata Wójcik zwróciła uwagę, że podczas trwania obecnej kadencji wielokrotnie były sytuacje, które budziły niezadowolenie społeczne. Obecna sytuacja i protesty ze strony mieszkańców również wskazują na to, iż ocena działań władz miasta nie jest bezkrytyczna.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jaki jest poziom zadłużenia miasta na dzień dzisiejszy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zobowiązania spłacane są na bieżąco, przez ostatnie dwie kadencje zadłużenie miasta spadało. 
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że jej zdaniem jakiekolwiek zadłużenie nie świadczy dobrze o stanie finansowym miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździń wyjaśnił, że z punktu widzenia ekonomicznego, jeżeli środki finansowe generujące zadłużenie miasta służą jego rozwojowi, takie zadłużenie nie jest złe. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przypadku inwestycji dofinansowywanych z projektów unijnych konieczne jest wyłożenie przez miasto wkładu własnego, tak jak np. w przypadku budowy ul. Szpitalnej. Sytuacja finansowa miasta jest jednak na tyle dobra, że można sobie na to pozwolić.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała o swoich wątpliwościach dotyczących budowy tunelu
ze względu, na które wstrzyma się od głosu.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że ze względu na zwiększenie ruchu drogowego w miejscu powstania tunelu, a tym samym zmniejszenie komfortu życia mieszkańców jest przeciwny realizacji tej inwestycji.
 
Mieszkanka Anna Sokolnicka-Elzanowska zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza Andrzeja Balcerka, o to, na jakiej podstawie zdiagnozowano, że przedstawiana inwestycja budowy tunelu - największa dla naszego miasta, jest niezbędna. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że lobbowanie przez władze miasta takiej inwestycji jest błędem, gdyż powstanie tunelu w tym miejscu wpłynie negatywnie na komfort życia okolicznych mieszkańców.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że dyskusje dotyczące budowy tunelu i rozwiązania problemów komunikacyjnych w tym rejonie miasta są wynikiem prac oraz spotkań z mieszkańcami przez ostatnie osiem lat. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że władze miasta przez kilka lat toczyły walkę o przywrócenie przejazdu na ul. 3 Maja.
 
Prezes Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo Adam Staliński powiedział, że za kwoty przewidziane w budżecie miasta na realizację omawianej inwestycji można by zbudować drogi na terenie miasta lub sfinansować wymianę pieców węglowych na gazowe. Pan Adam Staliński zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Andrzeja Balcerka, o to, dlaczego upiera się przy realizacji tej inwestycji, skoro znaczna część mieszkańców jest jej przeciwna.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że Puszczykowo jest pierwszą gminą, która w powiecie poznańskim rozpoczęła program dofinansowań do wymiany pieców węglowych na gazowe dla mieszkańców. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że pomimo dofinansowań do wymiany pieców nie wszystkich mieszkańców stać potem na ich utrzymanie.
 
O godz. 20.00 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 10 radnych).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff potwierdził, że Puszczykowo jest pierwszą gminą, która zaczęła przyznawać mieszkańcom dotację na wymianę pieców. Wszystkie złożone przez mieszkańców wnioski w 2017 r. otrzymały dofinansowanie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał o godz. 20:10 ogłosił przerwę, która trwała do godz. 20:30.
 
Radny Tomasz Potocki wyraził swoje zdanie na temat omawianej inwestycji oraz powiedział, że zagłosuję za jej realizacją.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że ze względu na znacznie mniejsze od oczekiwanego poparcie społeczne dla tej inwestycji odda głos przeciw jej realizacji.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jest przeciwny budowie tunelu.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska wyraziła swoje zadowolenie z tak licznie przybyłej na posiedzenie komisji grupy mieszkańców, jednocześnie poinformowała, że jest za budową tunelu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielania zgody Burmistrzowi Miasta Puszczykowa na zawarcie porozumienia z PKP.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymał się" - 1.
 
O godz. 20.40 posiedzenie komisji opuściła radna Agata Wójcik (obecnych 9 radnych).
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr312).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o kwotach przyznanych dotacji.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego wzakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 313).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że refundacji podlegają koszty wywiezienia i utylizacji dachu.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr314).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, jest on uchwalany corocznie.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 315).
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w tym roku do Rady Miasta wpłynęły trzy wnioski o przyznanie stypendiów sportowych. Komisja weryfikująca wnioski, w skład, której wchodzi Burmistrz Miasta, przedstawiciel Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz pani Joanna Hejnowicz z Referatu Promocji Kultury i Sportu przydzieliła nagrody zgodnie z osiągnięciami wnioskodawców.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 316).
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • przyznania stypendium sportowego (druk nr 317).
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wprzedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wprzedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 318).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że konieczność podjęcia nowej uchwały wynika z uchylenia dotychczasowym przepisów ustawy o systemie oświaty.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druknr 320).
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im.prof.S.T.Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz zniezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul.Kraszewskiego wPuszczykowie (druk nr 321).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił projekt uchwały, który wynika z konieczności zachowania możliwości przejazdu autobusu komunikacji miejskiej przez parking szpitala, w którym od dnia 3 kwietnia br. obowiązywać będzie automatyczny system parkowania. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kwota przeznaczona z budżetu miasta na instalację systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu w celu zapewnienia przejazdu autobusów miejskich to 60 tys. zł
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, skąd konieczność przeznaczenia na ten cel tak wysokiej kwoty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że kwota ta wynika z konieczności zamontowania na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego specjalnej instalacji wraz z bramką, którą kierowcy będą mogli otwierać za pomocą pilota.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr276/17/VII zdnia 19 grudnia 2017 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. informując o zmianach wprowadzonych do budżetu miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
 
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa nalata 2018-2023.
Przewodniczący Jakub Musiał przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Radny Jan Łagoda złożył wniosek o przeniesienie dyskusji na temat zasadności powołania jednostek pomocniczych Miasta Puszczykowa na następne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o posprzątanie chodnika na ul. Moniuszki przed zbliżającymi się świętami. Radny Maciej Krzyżański zapytał również, czy będą nasadzenia na ul. Dworcowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że plan nasadzeń na terenie miasta jest w trakcie opracowywania. 
 
Przewodniczący Komisji Jakub Musiał zwrócił się z prośbą o uprzątnięcie terenu lasu pomiędzy ul. Ogrodową, a ul. Sosnową.
 
O godz. 21:45 przewodniczący Jakub Musiał zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga