Protokół nr 6/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 28 maja 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórnej 21


 
OB.0012.7.6.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 17:01
Godz. zakończenia: 18:42
 
Tematy:
1. Podsumowanie dyskusji z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji społecznych dotyczącej rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie ul. 3 Maja i Dworcowej.
2. Przedstawienie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Puszczykowa.
3. Sprawy bieżące.
 
Zastępca przewodniczącego Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych; obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Łukasza Grzonki oraz radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Podsumowanie dyskusji z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji społecznych dotyczącej rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie ul. 3 Maja i Dworcowej.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił przebieg korespondencji z PKP PLK S.A. oraz odczytał treść pisma PKP PLK S.A. z dnia 25 maja br. (pismo stanowi załącznik do protokołu).
 
Podsumowano dyskusję z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji społecznych dotyczącą rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie ul. 3 Maja i Dworcowej.
 
Ad 2. Przedstawienie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Puszczykowa.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stępniak przedstawiła stan prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Puszczykowa (zestawienie stanowi załącznik do protokołu).
 
Przeprowadzono dyskusję nad stanem prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Puszczykowa.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie przygotowania na jutrzejszą sesję projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12, zakładającego rozdzielenie obszaru opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części.
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 1, „wstrzymało się"- 0.
Propozycja została zaopiniowana pozytywnie.
 
 
Ad 3. Sprawy bieżące
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331).
 
O godzinie 18:04 posiedzenie komisji opuścił radny Tomasz Potocki (obecnych 6 radnych).
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332)
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332).
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr1576/18 iczęść działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333)
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański poprosił, aby trzy kolejne projekty uchwał ws. wyrażania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zostały omówione jednocześnie.
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333).
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 611/2, obręb Niwka (druk nr 334).
 
Pan Waldemar Luther przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335).
 
O godzinie 18:10 do obradujących dołączył radny Tomasz Potocki (obecnych 7 radnych).
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 01.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr611/2, obręb Niwka (druk nr 334)
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 611/2, obręb Niwka (druk nr 334).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335)
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej, jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338)
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański poprosił, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339), informując o zmianach w:
 
dochodach:
1) W dziale 852 wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 7.850 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
2) W dziale 756 zwiększono dochody z tytułu podatku PCC o kwotę 14.849,89 zł.
3) W dziale 758 zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 5.000 zł.
4) W dziale 90001 zwiększono dochody z tytułu umowy dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 37.000 zł.
5) W pozostałym zakresie zwiększono dochody łącznie o kwotę 33.150,11 zł w związku z wyższą realizacją w stosunku do planu.
 
wydatkach:
1) W rozdziałach 75416 i 75414 w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie realizacji zadań z obrony cywilnej dokonano przesunięcia kwoty 8.000 zł.
2) W rozdziale 85228 w związku z otrzymaną dotacją wprowadzono wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 7.850 zł.
3) W rozdziale 85502 zwiększono o kwotę 1.000 zł wydatki na zwrot dotacji otrzymanych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4) W rozdziale 90004 zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na budowę i modernizację placów zabaw.
5) W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 100.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.
6) W rozdziale 90013 zmniejszono wydatki o kwotę 2.000 zł.
7) W rozdziale 92120 zmniejszono o kwotę 9.000 zł wydatki na dotacje na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach (7000 zł) oraz wykonanie ekspertyz, opinii i analiz (2000 zł).
8) W rozdziale 92195 wprowadzono wydatki w kwocie 70.000 zł, w tym na: 1/ budowę tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego upamiętniającej powstańców związanych z Puszczykowem - 40.000 zł, 2/ organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 30.000 zł.
9) W rozdziale 92601 wykreślono wydatki w kwocie 10.000 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup dmuchanej bramy startowej" (zadanie zostanie zrealizowane z wydatków bieżących).
10) W rozdziale 92695 zwiększono wydatki na działalność sportową o kwotę 20.000 zł, w tym na zakup bramy startowej oraz imprez związanych z obchodami Dni Puszczykowa.
W wyniku ww. zmian uległ zwiększeniu deficyt o kwotę 100.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
 
Przeprowadzono dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 oraz nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII zdnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339)
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
O godz. 18:42 zastępca przewodniczącego Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant