Protokół nr 7/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

OB.0012.7.7.2018 
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18.15
 
Temat:
  1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w zakresie działań komisji, zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
  6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Bijaczewskiej, radnego Łukasza Grzonki oraz radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w zakresie działań komisji, zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok oraz poinformował, że sprawozdanie omawiane było również na pozostałych posiedzeniach komisji Rady Miasta.
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2017 rok (druk nr 346).
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok (druk nr 347).
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że celem naniesionych zmian w uchwale jest doprecyzowanie sposobu przyznawania nagród, tak, aby uhonorowani za swoje osiągniecia zostali najwybitniejsi uczniowie, których aktywność wykracza poza obowiązki szkolne.  
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wprowadzony do projektu uchwały zapis został sformułowany podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Radna Małgorzata Hempowicz wyjaśniła, że celem wprowadzonej zmiany jest doprecyzowanie kryteriów przyznawania nagrody Rady Miasta. Ze względu na rosnącą liczbę składanych wniosków warunkiem otrzymania nagrody nie może być tylko wysoka średnia ocen oraz wzorowe zachowanie ucznia.
 
Członkowie komisji dyskutowali nad możliwością innego sformułowania pkt I.6. Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych „Kapituła może przyznać nagrodę za inne wybitne osiągnięcia o charakterze ponadlokalnym".  
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych nie został zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta - druk nr 343.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa. Jak wyjaśnił projekt uchwały jest wynikiem podjętego przez Radę Ministrów Rozporządzenia z dnia 15 maja 2018 r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które określa maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania.
Rozporządzenie obniża stawki o 20%.
 
Członkowie komisji podjęli dyskusję dotyczącą konieczności podjęcia przez Radę Miasta Puszczykowa na sesji powyższej uchwały.
 
O godz. 17:29 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Bijaczewska (obecnych 7 radnych).
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w przypadku nie przyjęcia przez Radę Miasta uchwały w tej sprawie, Burmistrz Miasta będzie otrzymywał wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów. Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował, aby temat poruszyć podczas sesji Rady Miasta.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 344).
Wynik głosowania: „za" - 0 głosów, „przeciw" - 6, „wstrzymał się" - 1.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r., informując o zmianach w:
 
dochodach:
1) W dziale 600 wprowadzono dotację z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 932.914 zł - na budowę ul. Szpitalnej.
2) W dziale 801 wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1.
3) W dziale 854 zwiększono o kwotę 6.000 zł dochody z tytułu opłat za kolonie i półkolonie.
wydatkach:
1) W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na realizację programu budowy dróg o kwotę 932.914 zł. Wykreślono z zadań majątkowych budowę ul. Krótkiej.
2) W rozdziale 70005 zwiększono o kwotę 80.000 zł wydatki na zadanie pn.: Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni.
3) W rozdziale 75023 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na zadanie pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania (na zakup systemu nagłośnienia sali sesyjnej); wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł na wdrożenie RODO w UM oraz 20.000 zł na zakup stołów na salę sesyjną oraz krzeseł biurowych.
4) W rozdziałach 80101 i 80150 zwiększono wydatki o kwotę 72.000 zł, w tym 12.000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej, 60.000 zł na zakup energii elektrycznej i opłaty za śmieci w Szkole Podstawowej nr 2.
5) W rozdziale 85412 zwiększono o kwotę 6.000 zł wydatki na organizację półkolonii i kolonii.
6) W rozdziale 90015 zwiększono o kwotę 7.000 zł wydatki na remonty oświetlenia ulicznego.
7) W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 38.000 zł wydatki na dotacje dla Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury.
8) W rozdziale 75412 zwiększono o kwotę 150.000 zł wydatki na budowę remizy strażackiej z jednoczesną zmianą nazwy zadania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zwiększeniu uległ deficyt o kwotę 400.000 zł, zostanie on jednak sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki zapytał, czy w przyszłym roku przewidywane jest jeszcze jakieś dofinansowanie w związku z budową remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że prace związane z budową obiektu powinny zakończyć się w kwotach zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zwróciła uwagę, że w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. brakuje informacji o zwiększeniu dofinansowania na budowę remizy strażackiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że informacja ta zostanie dodana do uzasadnienia projektu uchwały.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 348).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 349).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki w związku z informacją otrzymaną z Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury zwrócił się do skarbnika Piotra Łoździna o możliwość zabezpieczenia w budżecie miasta kwoty 8.000 zł na koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus".
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad możliwością zabezpieczenia w budżecie miasta kwoty 8.000 zł na koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus".
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Radny Jan Łagoda zapytał odnośnie wprowadzonych zmian w lokalizacji miejsc parkingowych przy sklepie „Społem" na ul. Dworcowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że sytuacja ta jest wynikiem miedzy innymi projektu reorganizacji ruchu na terenie miasta. Starostwo Powiatowe zakwestionowało usytuowanie wspomnianych miejsc parkingowych, ze względu na znajdujący się w pobliżu przystanek. Zmiana ta była również konieczna ze względu na skargę mieszkańca Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyżański zasygnalizował konieczność naprawy ławek przy sklepie „Społem" na ul. Dworcowej oraz na placu zabaw znajdującym się na ul. Sportowej. Radny Maciej Krzyżański powiedział również o konieczności przeprowadzenia cyklinowania podłóg w Pałacu Ślubów na ul. Podleśnej oraz dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na znaczny koszt realizacji takiej inwestycji może ona zostać zaplanowana na 2019 rok.
 
Radna Agata Wójcik zwróciła uwagę na krótkie ławki zamontowane w nowych wiatach przystankowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że ławki zostaną wymienione na dłuższe, po zakończeniu prac, na które firma ma obecnie podpisaną umowę.
 
Radny Maciej Krzyżański zauważył, że nowo postawiona wiata przystankowa przy ul. Źródlanej została już wyklejona informacjami reklamowymi. W związku z powyższym radny Maciej Krzyżański zapytał, czy władze miasta zamierzają podjąć jakieś działania, aby zapobiegać takiemu procederowi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że każda wiata przystankowa została wyposażona w skrzynkę informacyjną. Straż Miejska będzie zwracać na uwagę, aby informacje umieszczane były w sposób prawidłowy.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy w związku ze zbliżająca się budową ul. Szpitalnej władze miasta podejmą rozmowy z dyrekcją szpitala, w celu udostępnienia dla mieszkańców przyszpitalnego parkingu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że do końca 2018 roku miasto nie będzie ponosiło żadnych opłat z tytułu przejazdu autobusu komunikacji miejskiej linii 651 przez przyszpitalny parking. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że parking został wydzierżawiony od szpitala przez firmę prywatną, dlatego istnieje niebezpieczeństwo, że może ona wystąpić za jakiś czas do władz miasta z roszczeniem opłat za przejazd autobusu komunikacji miejskiej przez teren parkingu.
 
Członkowie komisji zwrócili się z prośbą o wystosowanie pisma do władz szpitala w Puszczykowie o możliwość udostępnienia miejsc parkingowych na czas budowy ul. Szpitalnej.
 
Przewodniczący komisji Tomasz Potocki zapytał, na jakim etapie znajduje się remont budynku willi „Mimoza".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że udało się dojść do porozumienia z konserwatorem zabytków, który przekazał nadzór nad obiektem powiatowemu konserwatorowi zabytków. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że teraz prace powinny przebiegać już bez problemów.
 
O godz. 18:15 przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga