2019

Protokół nr 14/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 25 listopada 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.14.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:45
 
Temat:
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz nr 9 wraz z załącznikiem graficznym.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej - druk nr 126.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg - druk nr 121.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - druk nr 125.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo - druk nr 122.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta - druk nr 127.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 128.
 8. Budżet miasta Puszczykowa na rok 2020 - propozycje zmian w projekcie.
 9. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz nr 9 wraz z załącznikiem graficznym.
Projektant Edyta Skolimowska przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 informując, że w trakcie opracowania projektu planu pojawił się problem związany ze spełnieniem wymogów ochrony sanitarnej. Pani Edyta Skolimowska wyjaśniła, że każda budowa lub rozbudowa istniejącego cmentarza wymaga wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej, która w przypadku podłączenia sąsiadujących budynków do sieci wodociągowej może wynieść 50m, natomiast w przypadku jego braku 150m. Pani Edyta Skolimowska dodała, w projekcie planu uwzględniona została również budowa dodatkowych miejsc parkingowych, oddzielonych od drogi 1KD-D terenem zieleni urządzonej. Pani Edyta Skolimowska podkreśliła, że ze względu na malejącą liczbę wolnych miejsc pochówku, konieczna jest rozbudowa istniejącego cmentarza, problemem jest również układ komunikacyjny funkcjonujący wokół cmentarza.
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził wątpliwości odnośnie przedstawionego projektu planu głównie w zakresie zbyt dużego dodatkowego parkingu, lokalizacji planowanej kaplicy oraz zaplanowanej zieleni urządzonej zamiast terenu lasu.  
                                                                                                                                                                              
Radny Maciej Krzyżański zasugerował zaproszenie na posiedzenie komisji proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie w celu zapoznania z polityką związaną z pochówkiem na parafialnym cmentarzu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że z informacji uzyskanych od proboszcza parafii wynika, że miejsc pochówku wystarczy na 3 lata. Rozmowy dotyczące rozbudowy cmentarza były prowadzone z proboszczem parafii, jedynym problemem jest brak podłączenia do sieci wodociągowej budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że każdy nowobudowany obiekt wymaga zapewnienia stosownej liczny miejsc parkingowych oraz stosownej obsługi komunikacyjnej. Ponadto pani Alina Stempniak zaznaczyła, że ze względu na brak na terenie miasta cmentarza komunalnego gmina realizuje swój ustawowy obowiązek zapewnienia mieszkańcom miejsc pochówku, korzystając z cmentarza parafialnego.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jego zdaniem miasto powinno posiadać cmentarz komunalny, gdyż umożliwia to pochówek bez względu na przynależność religijną. Ponadto wyraził sprzeciw odnośnie budowy tak dużej liczby miejsc parkingowych, gdyż poza dniem 1 listopada nie zauważył problemów z parkowaniem w tym miejscu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że na cmentarzu parafialnym przeprowadza się pochówki bez względu na wyznanie. Natomiast zapewnienie stosownej liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz osób przyjeżdżających na cmentarz spoza terenu Puszczykowa jest niezbędne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że istnieją przepisy, które muszą zostać uwzględnione aby projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mógł uzyskać wszystkie stosowne uzgodnienia. Każdy projekt wymaga zapewnienia miejsc parkingowych oraz możliwości dojazdu do nich.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o wystosowanie do mieszkańców pisma z informacją odnośnie projektowanej rozbudowy cmentarza i konieczności podłączenia do sieci wodociągowej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz nr 9.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 1 „przeciw", 1 „wstrzymujący się".
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej - druk nr 126.
Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej. Pani Aleksandra Mizerska powiedziała, że wpłynął wniosek dzierżawcy w sprawie obniżenia stawki czynszu w okresie niehandlowym. W związku z powyższym poprosiła o wykreślenie z § 1 projektu uchwały części zdania „z przeznaczeniem na cele handlowe".
 
O godzinie 18:00 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:10.
 
O godzinie 18:11 posiedzenie komisji opuścił radny Piotr Guziałek (obecnych 6 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad autopoprawką w projekcie uchwały polegającą na wykreśleniu z § 1 projektu uchwały części zdania „z przeznaczeniem na cele handlowe". 
Wynik głosowania: 4 głosy „za", 2 „przeciw", 0 „wstrzymujący się".
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej - druk nr 126 z autopoprawką.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 1 „wstrzymujący się".
 
O godzinie 18:13 na posiedzenie komisji wrócił radny Piotr Guziałek (obecnych 7 radnych).
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg -druk nr 121.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, informując, że zaproponowane w projekcie uchwały nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod budowę instalacji światłowodowych wynikają ze zmian w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W związku z koniecznością uzupełnienia zapisów w projekcie uchwały Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą o przeniesienie podjęcia powyższej uchwały na sesję grudniową.
Komisja zadecydowała o przeniesieniu podjęcia powyższej uchwały na sesję grudniową.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - druk nr 125.
Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Pani Katarzyna Nowak-Śronek powiedziała, że powyższy program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i uzyskał ich akceptację.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - druk nr 125.
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo - druk nr 122.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo informując, że projekt uchwały przewiduje zwiększenie funduszy na ten cel oraz rozszerzenie zakresu przesłanek umożliwiających przyznanie nagrody nauczycielom.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo - druk nr 122.
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta - druk nr 127.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta. Projekt powyższej uchwały zakłada przekazanie w 2019 r. niewykorzystanej w 2018 r. dotacji z Powiatu Poznańskiego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta - druk nr 127.
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 128.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 informując, że w uchwale w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 zwiększono nakłady na przedsięwzięcie zimowe utrzymanie dróg.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 128.
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 8. Budżet miasta Puszczykowa na rok 2020 - propozycje zmian w projekcie.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał o środki w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowane na dotacje na prace restauratorskie i konserwatorskie prowadzone w budynkach zabytkowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że dotacja zaplanowana na ten cel w budżecie miasta na 2020 rok została zwiększona do 100.000 zł (wzrost o 50.000 zł).
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy w budżecie miasta na 2020 rok zabezpieczono środki na budowę spowalniacza na ul. Klasztornej o który wnioskowali mieszkańcy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że środki na ten cel zostaną przeznaczone z funduszy na bieżące utrzymanie dróg.
 
Ad 9. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czym w okresie zimowym posypywane będą ulice oraz chodniki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wszystko zależy od tego, jakie warunki pogodowe będą panowały zimą, mieszkańcy oczekują, że drogi będą odśnieżone i przejezdne nie możemy natomiast zabronić posypywania chodników przez mieszkańców solą.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował przeprowadzenie kampanii informacyjnej uświadamiającej mieszkańcom szkodliwość stosowania soli do zimowego posypywania chodników.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zwrócił się z prośbą o ustawienie koszy na psie odchody na ul. Niwka Stara w okolicy stadniny koni oraz przystani.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 18:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga 
 
 

Protokół nr 13/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 21 października 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.13.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:50
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 116).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
 3. Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - etap B (druk nr 114).
 5. Dyskusja nad odstąpieniem od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara / Jaskółcza.
 6. Dyskusja nad odstąpieniem od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza.
 7. Rozpatrzenie pisma w sprawie sposobu naliczania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.
 8. Sprawy bieżące.  
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 116).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa informując, że przedłożony projekt wprowadza nowe zasady wypłacania diet radnym Miasta Puszczykowa. Zgodnie z zapisami projektu uchwały diety będą wypłacane w formie ryczałtu. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że wprowadzony został zapis obniżający dietę za każdorazową nieusprawiedliwioną nieobecność na komisji oraz sesji Rady Miasta.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił wniosek formalny w sprawie zmiany w § 3 ust. 1 uchwały polegającej na zmianie z 30% na 50% potrącenia za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku formalnego w sprawie zmiany w § 3 ust. 1 uchwały polegającej na zmianie z 30% na 50% potrącenia za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wykreślenia w § 4 uchwały słowa „komisji".
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 116).
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
O godzinie 17:30 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 oraz zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
Wykreślono dochody z UE na realizację projektów (dochody zostaną zrealizowane w 2020 r.):
1) Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - 1.318.903,74 zł;
2) Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1.520.993,40 zł;
3) Projekt: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las - 470.143,50 zł.
 
w wydatkach:
Zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadania:
1) Budowa/przebudowa/modernizacja ulic, w tym ul.: Nowe Osiedle, Żupańskiego, Moniuszki, Klasztorna, Sobieskiego. 2. Wykonanie dokumentacji. 3. Wykup gruntów - 184.401,58 zł (środki pozostały w wyniku korzystnie rozstrzygniętych przetargów).
2) Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 984.625 zł (zadanie zostanie zakończone w 2019 r., druga transza płatność nastąpi w 2020 r.) 
3) Modernizacja/budowa budynków komunalnych - 68.728 zł (dokończenie realizacji zadań nastąpi w 2020 r.).
4) Adaptacja na potrzeby harcówki  budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego - 190.000 zł (zadanie zostanie zakończone w 2019 r., druga transza płatność nastąpi w 2020 r.).
5) Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic (w tym modernizacja oświetlenia będącego własnością Spółki Enea), placów, parkingów i dróg - 80.000 zł (środki pozostały w wyniku korzystnie rozstrzygniętych przetargów).
6) Projekt: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las - 602.286,06 zł (realizacja zadania nastąpi w 2020 r.).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, dlaczego Urząd Marszałkowski wstrzymuję wypłatę dotacji za remont willi Mimoza.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na etapie realizacji inwestycji doszło do znacznych zmian w projekcie, który pierwotnie zakładał zastosowanie innych rozwiązań technicznych. Ze względu na zły stan budynku nie zostały one jednak zrealizowane. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski uzasadnia obniżenie dotacji właśnie zmianami w projekcie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, kiedy wymieniony zostanie chodnik na ul. Moniuszki.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zgodnie z informacjami od wykonawcy prace na ul. Moniuszki rozpoczną się najpóźniej na początku listopada.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - etap B (druk nr 114).
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - etap B. Pani Agnieszka Podgórska poinformowała, że projekt planu zakłada zdefiniowanie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, ustalenie parametrów zabudowy oraz wyznaczenie zasad obsługi komunikacyjnej. Etap B planu obejmuje teren o powierzchni 1759,8 m2, który jest własnością prywatną. Na terenie opracowania planu dopuszcza się zabudowę usługową z funkcją mieszkaniową. Pani Agnieszka Podgórska dodała, że plan spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne i może zostać poddany pod dyskusję.
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy w projekcie planu uwzględniono miejsca parkingowe dla terenu będącego jego opracowaniem.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że w planie zagwarantowano dwa stanowiska parkingowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych oraz dwa miejsca na każde 100 m2 powierzchni użytkowej.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - etap B (druk nr 114).
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 5. Dyskusja nad odstąpieniem od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara / Jaskółcza.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przybliżyła poszczególne etapy prac nad przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara / Jaskółcza. Pani Alina Stempniak poinformowała, że pojawiła się osoba zainteresowana wykupem tej nieruchomości od miasta. W związku z tym, że na początku grudnia zostanie wyznaczona data ogłoszenia przetargu, zlecono ponowną wycenę wartości tej nieruchomości.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że działka ta była dwukrotnie wystawiana na sprzedaż, jednak bez skutku. W związku z obecną sytuacją burmistrz ogłosił na stronie internetowej miasta wykaz nieruchomości na sprzedaż.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czym będzie skutkowała decyzja o odstąpieniu od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że podjęcie decyzji w tej sprawie jest konieczne między innymi ze względu na zawartą umowę z projektantem na opracowanie projektu planu. Powyższa uchwała znajduje się obecnie w zawieszeniu.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poruszyła kwestię lokalizacji na tym terenie domu dziennej opieki nad osobami starszymi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że na tym terenie planowana była budowa domu komunalnego, jednak ze względu na strefę zalewową okazało się to niemożliwe. Z uwagi na to planowane jest przeniesienie budowy domu komunalnego z ul. Przecznica na teren wykupiony od Eko-Rondo na ul. Nadwarciańskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zasugerował, że należy poczekać z decyzją o odstąpieniu od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do czasu rozstrzygnięcia przetargu.
 
Ad 6. Dyskusja nad odstąpieniem od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak omówiła przyczyny przystąpienia do prac nad opracowaniem miejscowego planu dla tego terenu miasta. Ponadto poinformowała, że wpłynęło pismo Stowarzyszenia „Nasze Puszczykowo" skierowane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące ponownego przystąpienia do działań zmierzających do wpisania układu urbanistycznego ul. Cyryla Ratajskiego do rejestru zabytków. Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że mieszkańcy w jasny sposób dali do zrozumienia, że nie chcą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy prowadzone są jakieś działania w kwestii budynku dawnej restauracji „Turystyczna".
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że żadne działania związane z tym budynkiem nie są obecnie prowadzone przez właścicieli.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że zawsze można wrócić do opracowania planu, wymagałoby to jednak ponownego procedowania oraz dostosowania do uchwalonego w 2018 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa. 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad odstąpieniem od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
O godzinie 18:15 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:25.
 
Ad 7. Rozpatrzenie pisma w sprawie sposobu naliczania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił wniosek mieszkanki dotyczący zmniejszenia procentowego udziału własnego w realizacji inwestycji polegającej na przeprowadzeniu remontu zabytkowego budynku na ul. Podleśnej w Puszczykowie.
 
Radni negatywnie zaopiniowali przedstawiony wniosek oraz poprosili o udzielenie stosownej odpowiedzi wnioskodawczyni.
 
Ad 11. Sprawy bieżące.
Radna Barbara Kamińska zapytała, kiedy rozpocznie się remont ul. Sobieskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że remont ul. Sobieskiego rozpocznie się w kolejnym tygodniu od demontażu dotychczasowego chodnika oraz krawężników. Na ten rok zaplanowane jest wykonanie ok 10% prac.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy podjęte zostały działania w celu zamontowania spowalniaczy na ul. Klasztornej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względu na ograniczenia w budżecie miasta, w tym roku wykonanie spowalniaczy nie będzie już możliwe.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Urząd Miejski skierował pismo do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie zmiany użytkowania schronu znajdującego się na ul. Przecznica w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o kontakt w tej sprawie z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Remigiuszem Motyckim.
 
Radny Władysław Hetman poinformował o przewróconym znaku drogowym na wyjeździe z ul. Jarosławskiej w ul. Wysoką.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że informacja ta zostanie przekazana do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w którego administrowaniu znajduje się ul. Wysoka. 
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy na placu zabaw na ul. Czarnieckiego prowadzone są już jakieś prace oraz kiedy wymienione zostaną wiaty przystankowe na tej ulicy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prace na placu zabaw są już prowadzone, natomiast nie posiada informacji na temat ewentualnej wymiany wiat przystankowych na ul. Czarnieckiego.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy podjęte zostały jakieś dalsze rozmowy z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Nowych Technologii w sprawie zaplanowanej przez nich inwestycji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że władze miasta nie prowadziły dalszych rozmów na ten temat.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 18:50 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 12/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 23 września 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.12.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    20:05
 
Temat:
 1. Prezentacja projektowanego budynku Fundacji Rozwoju Nowych Technologii.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego (druk nr 111).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Wysokiej (druk nr 110).
 4. Dyskusja na temat nadania nazwy ulicy w rejonie ul. Mickiewicza w Puszczykowie.
 5. Omówienie wyników ankiety dotyczącej zmiany przeznaczenia budynków gospodarczych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
 6. Omówienie i zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 113).
 8. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 r.
 9. Rozpatrzenie pisma w sprawie sposobu naliczania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.
 10. Rozpatrzenie pisma w sprawie uspokojenia ruchu samochodowego na ul. Klasztornej.
 11. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Barbary Kamińskiej, radnego Piotra Płóciennika oraz radnego Tomasza Potockiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Prezentacja projektowanego budynku Fundacji Rozwoju Nowych Technologii.
Pan Marcin Kołodziejczak z Fundacji Rozwoju Nowych Technologii przedstawił statutowe założenia jej funkcjonowania, zgodnie z którymi chcą wspierać rozwój umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie technologii. Pan Marcin Kołodziejczak powiedział, że celem Fundacji jest stworzenie przestrzeni, gdzie będzie możliwość organizowania bezpłatnych warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży z zakresu między innymi robotyki i programowania.
 
O godzinie 17:30 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 6 radnych).
 
Architekt Agnieszka Deptuła przedstawiła wizję architektoniczną budynku wykonaną na zlecenie Fundacji Rozwoju Nowych Technologii. Zgodnie z przedstawioną koncepcją budynek ma mieć nowoczesną formę prostej kostki. Celem Fundacji jest stworzenie jak największej przestrzeni, która wykorzystana zostanie na organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zwrócił się z prośbą o szersze przedstawienie planowanej oferty warsztatów oraz sposobu realizacji współpracy z miastem w tym zakresie.
 
Pan Piotr Grzonkowski powiedział, że planowane szkolenia i warsztaty będą się odbywały bezpłatnie dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na lokalizację na tym terenie takiego budynku.
 
Pan Piotr Grzonkowski wyjaśnił, że Fundacja planuje budowę obiektu z własnych środków lub środków sponsorów. Teren pod budowę chcieliby pozyskać od miasta na ustalonych zasadach (np. dzierżawy).
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził wątpliwości co do bezpłatnego użyczenia Fundacji terenu pod budowę, gdyż prowadzona tam działalność będzie miała charakter komercyjny. Teren na którym planowana jest inwestycja powinien zostać przeznaczony np. na plac zabaw lub zieleń miejską.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, jaki jest czas realizacji zaplanowanej inwestycji.
 
Pan Marcin Kołodziejczak wyjaśnił, że prace projektowe powinny zakończyć się jesienią 2020 roku, prace budowlane będą mogły więc rozpocząć się w roku kolejnym. Pan Marcin Kołodziejczak powiedział, że dopiero po pozytywnej deklaracji ze strony władz miasta odnośnie gruntu, będzie można rozpocząć dalsze działania.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jego wątpliwości wynikają z braku wiedzy na temat osoby fundatora tej inwestycji.
 
Pan Marcin Kołodziejczak wyjaśnił, że fundatorem budynku jest Fundacja Rozwoju Nowych Technologii, natomiast sponsorem inwestycji firma developerska z którą prowadzone są rozmowy.
Pan Marcin Kołodziejczak zapewnił, że w realizację inwestycji nie jest włączony żaden trzeci podmiot.  
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że miasto podpisałoby umowę z Fundacją i w zasadzie źródło finansowania inwestycji leży w gestii Fundacji a nie miasta. Skarbnik Piotr Łoździn zauważył, że może warto zastanowić się nad przedstawioną propozycją, gdyż umożliwi to puszczykowskim uczniom korzystanie z dodatkowych zajęć.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że korzystniejsze jest, aby takie warsztaty odbywały się bezpośrednio w szkołach a teren, który miałby zostać przeznaczony na realizację inwestycji przeznaczyć dla mieszkańców jako tereny zielone.
 
Pan Marcin Kołodziejczak wyjaśnił, że głównym celem Fundacji jest współpraca z miastem oraz szkołami w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży. Ponadto Pan Marcin Kołodziejczak dodał, że Fundacja nie jest w stanie jednocześnie sfinansować realizacji budynku i zakupu gruntu.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że miasto nie może oddać gruntów miejskich bez szczegółowej informacji na temat finansowania projektu oraz rodzaju zajęć i warsztatów jakie będą się w tym miejscu odbywały. Bez tych informacji nie ma możliwości podjęcia decyzji w tej sprawie.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, co w przypadku, kiedy inwestor wycofa się z finansowania inwestycji.
 
Pan Marcin Kołodziejczak wyjaśnił, że bez zabezpieczenia stosownej kwoty Fundacja nie rozpocznie realizacji inwestycji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że przedstawiony pomysł bardzo mu się podoba, konieczne jest jednak dołączenie szczegółowego programu działania z uwzględnieniem planowanych zajęć. Informacje takie są niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.
 
Pan Marcin Kołodziejczak powiedział, że przedstawiona prezentacja stanowi wstęp do dalszej dyskusji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zaprosił na kolejne posiedzenie komisji w celu uszczegółowienia przedstawionej oferty.
 
O godzinie 17:53 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:00.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego (druk nr 111).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennego i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego, informując, że projekt uchwały wywołany został wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy terenu o przedłużenie okresu dzierżawy na 10 lat.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego (druk nr 111).
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Wysokiej (druk nr 110).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Wysokiej informując, że część nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych. Nabycie przedmiotowej nieruchomości umożliwi realizację bezpiecznej komunikacji w tym miejscu poprzez zorganizowanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz dojazdów do posesji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Wysokiej (druk nr 110).
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 4. Dyskusja na temat nadania nazwy ulicy w rejonie ul. Mickiewicza w Puszczykowie.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła zaproponowane nazewnictwo ulicy oraz poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Komisji Edukacji Kultury i Sportu zadecydowano o zasięgnięciu opinii mieszkańców ulicy w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z pozyskanymi informacjami mieszkańcy w większości pozytywnie wypowiedzieli się za nadaniem nazwy ulicy im. Henryka Sienkiewicza.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zauważył, że postać Bernarda Chrzanowskiego również powinna zostać uhonorowana w podobny sposób.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ul. Mickiewicza bis im. Henryka Sienkiewicza.
Wynik głosowania: „za" 3 głosy, „przeciw" 2, „wstrzymał się" 1.
 
Ad 5. Omówienie wyników ankiety dotyczącej zmiany przeznaczenia budynków gospodarczych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przypomniała, że podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta przedstawiony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Niwki, który rozdzielony został na dwa etapy. Zgodnie z wnioskiem komisji do mieszkańców z terenu objętego opracowaniem planu skierowane zostało pismo dotyczące zabudowy gospodarczo-garażowej użytkowanej na cele mieszkalne. Pani Alina Stempniak powiedziała, że do Urzędu Miejskiego wpłynęły 23 odpowiedzi, wszyscy mieszkańcy opowiedzieli się za zachowaniem istniejącego stanu, czyli zachowaniem funkcji mieszkalnej w budynkach gospodarczo-garażowych. Wobec powyższego pani Alina Stempniak zapytała, jakie dalsze działania należy podjąć w tym zakresie i jaki zapis uwzględnić w procedowanym planie.
 
Projektant Agnieszka Podgórska powiedziała, że problem dotyczy głównie działek z zabudową bliźniaczą oraz przedstawiła proponowane rozwiązania:
 • dopuszczenie możliwości funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczo-garażowych na całym terenie objętym opracowaniem planu,
 • wprowadzenie całkowitego zakazu takiej funkcji,
 • usankcjonowanie istniejącego stanu, co będzie jednak niesprawiedliwe w stosunku do tych, którzy nie zdążyli dokonać samowolnego przekwalifikowania. 
Radna Barbara Kamińska zauważyła, że niewielki odzew ze strony mieszkańców mógł wyniknąć z niezrozumienia treści otrzymanego pisma. Ponadto dodała, że niedopuszczalne jest umożliwienie legalizacji tylko części mieszkańcom.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o przedstawienie, jak wygląda proces legalizacji funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczo-garażowych.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że proces ten zależy od stanu prawnego tych budynków, pierwszym etapem jest zgłoszenie do nadzoru budowlanego, który po przeprowadzeniu wizji lokalnej i sprawdzeniu stanu technicznego budynku informuje o dalszym działaniu. Procedura jest również zależna od tego, czy dla danego terenu na którym znajduje się taka zabudowa, jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można uwzględnić zapis o zachowaniu istniejącej funkcji budynków, które powstały przed podjęciem planu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że dopuszczenie takiej formy zabudowy na całym obszarze objętym opracowaniem planu jest niedopuszczalne. Zaproponował skierowanie do mieszkańców kolejnych pism z informacjami o dalszych działaniach.
 
Pani Alina Stempniak oznajmiła, że zdaniem Komisji Urbanistyczno Architektonicznej nie powinno się rozszerzać takiej możliwości na cały obszar objęty opracowaniem miejscowego planu i zachować stan istniejący w momencie jego uchwalenia.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że do mieszkańców została skierowana jasna informacja, dlatego nie ma możliwości aby odkładać w czasie uchwalenie miejscowego planu dla tego terenu. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że konieczne jest, aby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znalazł się zapis umożliwiający mieszkańcom zalegalizowanie funkcji mieszkalnej w zamieszkałych budynkach gospodarczo-garażowych.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należy się ograniczyć jedynie do zalegalizowania tych budynków, które już istnieją na tym terenie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że należy dążyć do zalegalizowania tego typu zabudowań, aby uniknąć konsekwencji w przypadku katastrofy budowlanej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że osobom zainteresowanym powinno się umożliwić legalizację.   
 
O godzinie 19:05 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19:15.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad wprowadzeniem do mpzp zapisu umożliwiającego zachowanie, remont i przebudowę budynków niespełniających ustaleń planu w zakresie funkcji i parametrów zabudowy istniejących przed wejściem w życie ustawy.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 6. Omówienie i zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską.
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską. Pani Agnieszka Podgórska wyjaśniła, że plan został wywołany głównie z konieczności zachowania charakteru tego terenu, gdyż znajduje się on w obszarze objętym ochroną Natura 2000. Pani Agnieszka Podgórska omówiła funkcję terenu oraz jego specyfikę.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 113).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W Dziale 600 zwiększono o kwotę 187.500 zł dochody z tytułu dotacji z Powiatu Poznańskiego, w tym na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 87.000 zł, inwestycje o kwotę 100.500 zł.
2) W dziale 801 zwiększono: 1/ kwotę subwencji ogólnej o kwotę 125.371 zł, 2/ kwotę dotacji z gmin na pokrycie kosztów udzielanych przez Miasto Puszczykowo dotacji dla przedszkoli o kwotę 100.000 zł.     
 
w wydatkach:
1) W związku z otrzymanymi dotacjami z Powiatu Poznańskiego zwiększono wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 187.500 zł.
2) W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na gospodarkę nieruchomościami o kwotę 100.000 zł (w związku z mniejszą od planowanej realizacją odszkodowań za przejmowane grunty).   
3) W rozdziale 80101 zwiększono o kwotę: 1/ 125.371 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, 2/ 200.000 zł wydatki na dotacje dla przedszkoli.
4) W rozdziale 85502 dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy kwota dotacji dla przedszkoli będzie wzrastać co roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że kwota dotacji ustalana jest trzy razy w ciągu roku na podstawie pierwotnej uchwały budżetowej, która następnie jest dwukrotnie aktualizowana. Brakujące środki w dotacji spowodowane są między innymi wzrostem w okresie od stycznia do czerwca br. liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 113).
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 8. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił oraz omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 r. informując między innymi o dochodach miasta zrealizowanych w wysokości 24.855.548,29 zł (42,84% planu), wydatkach miasta zrealizowanych w wysokości 22.908.912,45 zł (40,18% planu) oraz przychodach miasta, które wyniosły 4.125.131,27 zł. Ponadto skarbnik Piotr Łoździn dodał, że nadwyżka budżetowa na koniec 30 czerwca 2019 r. wyniosła 1.946.635,84 zł wobec planowanego deficytu na koniec roku w kwocie 300.000 zł.
 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 r.   
 
Ad 9. Rozpatrzenie pisma w sprawie sposobu naliczania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie pisma w sprawie uspokojenia ruchu samochodowego na ul. Klasztornej.
Przewodniczący Jan Łagoda przypomniał o piśmie skierowanym do Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie spowolnienia ruchu na ul. Klasztornej oraz poprosił o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podtrzymuje zdanie, że ustawienie znaku zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych na ul. Klasztorną spowoduje utrudnienia dla wszystkich mieszkańców oraz uniemożliwi np. nowym nabywcom działek na ul. Klasztornej budowę.      
 
Głos zabrał mieszkaniec ul. Klasztornej, który powiedział, że najważniejszą kwestią jest doprowadzenie do uspokojenia ruchu na ulicy poprzez montaż co najmniej trzech progów zwalniających.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że istnieje również możliwość wprowadzenia na ul. Klasztornej tzw. strefy zamieszkania, wymaga to jednak zgody Starostwa Powiatowego i zmiany zatwierdzonej już organizacji ruchu na terenie miasta. Ponadto ustawienie takiego znaku spowoduje, że parkowanie poza wyznaczonymi do tego miejscami będzie niemożliwe. W związku z powyższym mieszkańcy nie będą mogli zostawiać swoich samochodów przed terenem posesji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że progi zwalniające lokalizuje się w określonych miejscach, w odległości co najmniej 40 m od skrzyżowania.
 
Zgodnie z wolą mieszkańców zadecydowano o przygotowaniu projektu lokalizacji progów zwalniających na ul. Klasztornej oraz o konieczności jego skonsultowania z mieszkańcami tejże ulicy. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ad 11. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 20:05 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 11/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 16 września 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.11.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    19:30
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego u zbiegu ul. Niwka Stara i DW 431 w rejonie oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
 2. Dyskusja nad projektem dokumentu pn. „Analiza i ocena zakresu waloryzacji przestrzeni publicznych Puszczykowa".
 3. Rozpatrzenie wniosku o umożliwienie stosowania dachów płaskich w projektowanym planie dla obszaru pomiędzy ul. Nadwarciańską, rzeką Wartą a DW 431.
 4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego budowy przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem przy ul. Nadwarciańskiej.
 5. Sprawy bieżące.
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Bijaczewskiej oraz chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego u zbiegu ul. Niwka Stara i DW 431 w rejonie oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała, że do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek właściciela nieruchomości przy ul. Niwka Stara o sporządzenie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i przekształcenie terenu o funkcji rolniczej na tereny usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.
 
Pan Mariusz Wrzeszcz przedstawił wstępną koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Niwka Stara, omówił liczbę oraz wielkość planowanych działek oraz ich proponowaną zabudowę.
 
O godzinie 17:15 na posiedzenie komisji przybył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy w przedstawionym projekcie uwzględniona została planowana budowa nowego mostu w Rogalinie, ścieżki rowerowej  oraz dlaczego w projekcie nie zaplanowano zajadu w drogę wojewódzką 431.
 
Pan Mariusz Wrzeszcz odpowiedział, że w swoich działaniach będą dążyć do tego aby utworzyć dwa zjazdy w drogę wojewódzką 431 aby odciążyć ul. Niwka Stara, wymaga to jednak uzgodnień z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
 
Pan Andrzej Perek powiedział, że będzie wspierał rozwiązania, które usprawnią komunikację na tym terenie oraz podejmie wszelkie działania, aby planowana inwestycja nie kolidowała z charakterem miasta oraz jego zabudową. Pan Andrzej Perek podkreślił, że ze względu na to, że sam jest mieszkańcem tego terenu jego zamierzeniem jest, aby wszystko co w tym miejscu powstanie nie było uciążliwe dla okolicznych mieszkańców oraz nie umniejszało ich komfortu życia.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że ruch komunikacyjny powinien być prowadzony do drogi wojewódzkiej 431 a nie w ul. Niwka Stara. Zapytał również, czy dla tego terenu jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jaka będzie całkowita planowana zabudowa tego terenu na cele usługowe.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest na cele rolnicze.
 
Pan Mariusz Wrzeszcz odpowiedział na drugie pytanie, informując o wielkości planowanej zabudowy poszczególnych działek na omawianym terenie.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy planowane jest wykonanie drogi wewnętrznej wzdłuż drogi wojewódzkiej 431.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że ze względu na intensywną zabudowę na tym terenie wyjazd nie powinien być obsługiwany przez drogi lokalne, gdyż spowoduje to dodatkowy wzrost ruchu komunikacyjnego w tej części miasta. W związku z powyższym należy bezwzględnie dążyć do skomunikowania tego terenu z drogą wojewódzka 431. 
 
Pani Alina Stempniak odniosła się do koncepcji utworzenia w tym miejscu stacji benzynowej, informując, że zgodnie z zapisami studium kierunków i uwarunkowań przestrzennych Miasta Puszczykowa nie ma możliwości zlokalizowania jej na tym terenie.   
 
Radny Piotr Guziałek powiedział, że zaprezentowana koncepcja zagospodarowania tego terenu jest niezwykle interesująca, jednak przed podjęciem decyzji Rada Miasta Puszczykowa powinna mieć możliwość zapoznania się z jej szczegółami. Ponadto radny Piotr Guziałek zasugerował lokalizację drogi serwisowej wzdłuż ul. Niwka Stara z utworzeniem zjazdu jak najbliżej drogi wojewódzkiej 431.
 
Pan Mariusz Wrzeszcz powiedział, że postarają się spełnić oczekiwania i wystąpią do projektantów z prośbą o uwzględnienie zgłoszonych uwag do projektu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy w projekcie uwzględniono lokalizację nowego mostu w Rogalinie.
 
Pan Mariusz Wrzeszcz wyjaśnił, że projekt sporządzony został na podstawie planów uzyskanych z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, które uwzględniają nowy przebieg ul. Niwka Stara.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, jakie będą koszty wykupu gruntów pod drogę publiczną. Zaproponowała również zagospodarowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci z osiedla, które w tym miejscu powstanie. Radna Barbara Kamińska dodała, że ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów rekreacyjnych w tym miejscu konieczne jest zabezpieczenie mieszkańców przed znacznym natężeniem ruchu.
 
Pan Andrzej Perek powiedział, że ze swojej strony deklaruje przekazanie miastu własnych gruntów pod drogę, przy czym nie deklaruje swoich oczekiwań względem miasta w zamian za to działanie. Pan Andrzej Perek podkreślił, że zależy mu aby miejsce, które tam powstanie było przyjazne dla mieszkańców, dlatego też jest otwarty na wszelkie propozycje zagospodarowania tego terenu.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że koszt wykupu gruntu pod drogę będzie znaczny, dlatego należałoby wcześniej uwzględnić i zabezpieczyć taką kwotę w budżecie miasta.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił się z prośbą o przesłanie materiałów dotyczących zagospodarowania terenu przy ul. Niwka Stara przed kolejnym posiedzeniem komisji.
 
O godzinie 18:05 zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:20.
 
O godzinie 18:20 posiedzenie komisji opuścił radny Piotr Płóciennik (obecnych 6 radnych).
 
Ad 2. Dyskusja nad projektem dokumentu pn. „Analiza i ocena zakresu waloryzacji przestrzeni publicznych Puszczykowa".
Radny Maciej Krzyżański przedstawił swoje uwagi do dokumentu pn. „Analiza i ocena zakresu waloryzacji przestrzeni publicznych Puszczykowa" dotyczące:
 1. konieczności zrewitalizowania ul. Dworcowej,
 2. podejmowania rozważnych decyzji odnośnie wycinki starych drzew np. na ul. Poznańskiej,
 3. Miasto Puszczykowo nigdy nie było Miastem Ogrodem w sensie urbanistycznym, a taki zapis pojawia się w opracowanym dokumencie,
 4. braku wskazań dla całkowitego ograniczenia ruchu na Rynku ze względu na lokalizację w tym miejscu sklepów,
 5. braku szerszego omówienia bocznych ulic osiedlowych znajdujących się na terenie miasta,
 6. konieczności wyeksponowania istniejących na terenie miasta pomników np. poprzez stosowne podświetlenie,
 7. konieczności usunięcia widocznych na terenie miasta kabli elektrycznych np. poprzez schowanie ich w ziemi,
 8. zatrudnienia plastyka miejskiego. 
Projektant Edyta Skolimowska podziękowała za wnikliwą analizę dokumentu oraz zgłoszone uwagi, jak zauważyła dokument ten stanowi koncepcję, wstęp do dalszej dyskusji na temat przestrzeni publicznej miasta.  
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy planowane jest opracowanie tzw. Katalogu mebli miejskich.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że dokument jest w trakcie opracowania, wszystkie propozycje zostaną przedstawione radnym.
 
Ad 3. Rozpatrzenie wniosku o umożliwienie stosowania dachów płaskich w projektowanym planie dla obszaru pomiędzy ul. Nadwarciańską, rzeką Wartą a DW 431.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła wniosek mieszkańca, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w sprawie możliwości uwzględnienia zabudowy domów jednorodzinnych z dachami płaskimi na działkach w obrębie Niwki. Wniosek został uzasadniony planowaną instalacją fotowoltaiczną na dachu budynku.
 
Wniosek komisji: dopuszczenie stosowanie dachów płaskich w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych na całym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego budowy przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem przy ul. Nadwarciańskiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił wniosek mieszkańców skierowany do Burmistrza Miasta dotyczący zlokalizowania przejścia dla pieszych na ul. Kraszewskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaproponowało zlokalizowanie przejścia dla pieszych z sygnalizatorem świetlnym na ul. Kraszewskiego, co umożliwi   
bezpieczne przejście przez drogę. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że na przyszły rok należy zaplanować budowę chodnika do ul. Niwka Stara (bis).
 
Pan Piotr Szymański przedstawiciel Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo podziękował za pozytywne podejście władz miasta i dążenie do rozwiązania problemu bezpieczeństwa w tej części miasta. Pan Piotr Szymański powiedział, że wszelkie działania, które utrudnią rozwijanie nadmiernej prędkości przez kierowców w tym miejscu, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Pan Piotr Szymański w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą o zlokalizowanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Mickiewicza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że miasto będzie się starało uzyskać pozwolenie na budowę ul. Spokojnej wraz z przejściem dla pieszych. Jak podkreślił najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa chodnika na ul. Mickiewicza.
 
O godzinie 19:10 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 5 radnych).
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Tomek Potocki poinformował o problemie zgłoszonym przez mieszkankę podczas spotkania z radnymi dotyczącym parkowania pojazdów na ul. Berwińskiego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda wyjaśnił, że problem dotyczy osób przyjeżdzających do szpitala i parkujących na ulicach sąsiednich w tym na ul. Berwińskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Straż Miejska w Puszczykowie przez jakiś czas kontrolowała to miejsce z otrzymanych sprawozdań wynika, że założono jedynie kilka blokad na koła pojazdów, żaden wjazd na posesję nie został zablokowany.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:30 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 10/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.10.2019
 
Godz. rozpoczęcia:  17:05
Godz. zakończenia: 19:45
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze - druk nr 103.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej - druk nr 104.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 105.
 4. Omówienie projektu Katalogu Dobrych Praktyk - Mebli Miejskich do zastosowania w przestrzeni Miasta Puszczykowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa - druk nr 101.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 102.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 106.
 8. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Bijaczewskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze - druk nr 103.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze, informując, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, działka ta jest przeznaczona pod drogi publiczne klasy dojazdowej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze - druk nr 103.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej - druk nr 104.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej oraz poinformowała, że uchwała została wywołana wnioskiem właściciela sąsiedniej nieruchomości, który jest zainteresowany nabyciem wspomnianej w uchwale działki, w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej - druk nr 104.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 105.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej, informując, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy przedłużenia umowy dzierżawy stoiska na Zielonym Targu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 105.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 4. Omówienie projektu Katalogu Dobrych Praktyk - Mebli Miejskich do zastosowania w przestrzeni Miasta Puszczykowa.
Projektant Edyta Skolimowska przedstawiła prezentację dotyczącą analizy i oceny zakresu waloryzacji przestrzeni publicznych Miasta Puszczykowa. W celu opracowania Katalogu Dobrych Praktyk przeprowadzono analizę istniejących przestrzeni miejskich. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że przestrzeń miejska w niektórych częściach miasta jest dość zaniedbana, nadal nie ma systemowego podejścia do opracowania działań strategicznych. Pani Edyta Skolimowska przedstawiła podział miasta na poszczególne strefy oraz zaproponowane inspiracje i rozwiązania urządzenia poszczególnych przestrzeni publicznych.
 
Radni zgłosili swoje uwagi do zaprezentowanej analizy i oceny zakresu waloryzacji przestrzeni publicznej Miasta Puszczykowa.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki gruntami Alina Stempniak poprosiła o przekazywanie swoich uwag do opracowywanego dokumentu, aby prace nad nim można było w jak najkrótszym czasie zakończyć.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że przeprowadzona została inwentaryzacja na terenie Miasta, materiał jest praktycznie w całości ukończony, zgodnie z uzgodnieniami Katalog ma zawierać przede wszystkim propozycje mebli miejskich. Pani Edyta Skolimowska podkreśliła, że dokument ten stanowi jedynie wskazówki - dobre praktyki, które można zastosować przy urządzaniu publicznej przestrzeni miejskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że temat ten będzie kontynuowany w połowie września podczas kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
O godzinie 19:00 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19:10.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa - druk nr 101.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o głównych zmianach wprowadzonych do projektu uchwały dotyczących przedłużenia terminu składania wniosków o dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła (do 30 września) oraz zapisu definicji budynku mieszkalnego, w którym może być realizowane przedsięwzięcie (takim budynkiem jest każdy budynek służący celom mieszkalnym).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa - druk nr 101.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 102.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zmiana dotyczy zwiększenia kwoty dofinansowania z budżetu miasta na ten cel o kolejne 707,80 zł (całkowita kwota dofinansowania wynosi 1415,60 zł).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 102.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 106.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r, informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W Dziale 700 zwiększono o kwotę 150.000 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z wyższą realizacją planu.
2) Dokonano przesunięć w klasyfikacji dochodów w dziale 756 - zwiększono dochody w § 2680 o kwotę 1 zł, zmniejszono dochody w § 0910 o kwotę 1 zł.    
 
w wydatkach:
1) W rozdziale 70005 zwiększono wydatki o kwotę 100 tys. zł na zadanie Adaptacja na potrzeby harcówki budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo -zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego (plan wydatków na realizację zadania wynosi 250 tys. zł przy kosztorysie inwestorskim 400 tys. zł.) 
2) W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.  
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 106.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 8. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, do kiedy można składać wnioski z propozycjami do projektu budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że radni mogą składać wnioski z propozycjami do 15 października br. 
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, na jakim etapie jest przetarg na budowę ul. Sobieskiego oraz prace związane z odświeżeniem placu zabaw na ul. Klasztornej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że 27 sierpnia zostaną otwarte oferty na realizację budowy ul. Sobieskiego, czekamy również na decyzję Ministra Infrastruktury odnośnie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). W przypadku, kiedy oferty na wykonanie ulicy będą korzystne Miasto może podjąć się realizacji inwestycji ze swojego budżetu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, informując, że wpłynęła zgoda na wycinkę drzew, dopiero potem będzie można prowadzić dalsze prace na placu zabaw na ul. Klasztornej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zwrócił się z prośbą o naprawę dwóch elementów urządzeń znajdujących się na placu zabaw przy ul. Sportowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostało to już zgłoszone do naprawy.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, kiedy nastąpi realizacją budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Puszczykowie oraz  poprosił o informację odnośnie działań dotyczących schronu znajdującego się na ul Przecznica.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w sprawie schronu zostało skierowane pismo do Wojewody Wielkopolskiego, jeśli chodzi o kwestię realizacji budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego inwestycja jest na ostatnim etapie uzgodnień oraz projektowania, czekamy już tylko na akceptację ze strony Wojewody Wielkopolskiego oraz Starostwa Powiatowego.
Radny Piotr Guziałek poruszył kwestię swojej interpelacji dotyczącej ścięcia pobocza na ul. Wspólnej wzdłuż torów, gdyż pomimo jego interwencji nie zostało to wykonane.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że problemem jest znalezienie stosownej firmy, która wykona prace ścięcia pobocza na ul. Wspólnej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poruszył sprawę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które oczekują na podjęcie decyzji, co do dalszej ich realizacji.
 
Radny Tomasz Potocki zaproponował aby na następnym posiedzeniu komisji kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których konieczne jest podjęcie decyzji o dalszym ich procedowaniu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował również o pismach które wpłynęły do Rady Miasta:
 • petycja mieszkańców dotycząca budowy przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem naul.Nadwarciańskiej,
 • pismo mieszkanki w sprawie rozliczenia dotacji na remont budynku zabytkowego naul.Podleśnej w Puszczykowie,
 • pismo mieszkańców ul. Klasztornej w sprawie ustawienia znaków ograniczających prędkość,
 • dwa pisma Grupy Inicjatywnej Młodzi dla Puszczykowa dotyczące ustawienia huśtawki typu Mobilus Hags, oraz ławek z miejscem do ładowania telefonów - oba pisma zostały skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 9/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.9.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:30
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie - druk nr 97.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu - druk nr 98.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 93.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 96.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 99.
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A - zaopiniowanie zmian dotyczących budynków gospodarczych wykorzystywanych na cele mieszkalne.
 7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w zakresie działań komisji, zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok - druk nr 95,
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok - druk nr 92.
      8. Raport o stanie gminy.
      9. Sprawy bieżące.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody, radnego Macieja Krzyżańskiego oraz radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie - druk nr 97.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie, informując, że podjęcie powyższej uchwały umożliwi regulacje stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod drogę, oraz umożliwi niektórym posesjom dostęp do drogi publicznej bez konieczności ustanawiania służebności drogowej.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie - druk nr 97.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu - druk nr 98.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu. Projekt uchwały został wywołany celem zakończenia procedury sprzedaży lokalu przy ul. Poznańskiej, która to miała miejsce w 2002 roku.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu - druk nr 98.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 93.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt powyższej uchwały, informując, że w podjętej podczas sesji w dniu 28 maja br. uchwale wkradł się błąd w kwocie przyznanego dofinansowania (zamiast 50% kosztów dotacji zostało wpisane 100%). Podjęcie zmienionej uchwały uznaje się wiec za zasadne.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 93.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 96.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego, informując, że przeprowadzona we współpracy ze Starostwem Powiatowym inwentaryzacja ułatwi rozeznanie w temacie ilości azbestu na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy inwentaryzacja ma umożliwić dotarcie do wszystkich budynków mieszkalnych na terenie Miasta Puszczykowa pokrytych azbestem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji władze miasta będą miały rozeznanie, ile azbestu pozostało do usunięcia z terenu Miasta i jakie środki na jego likwidację należy przeznaczyć z budżetu.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 96.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 99.
Skarbnik Piotr Łoździn przestawił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:  
 
w dochodach:
1) Wprowadzono zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
2) Wprowadzono dochody w wysokości 45.000 zł z tytułu udziału Spółki Projekt Moniuszki sp. z o.o. w rozbudowie ul. Moniuszki.   
 
w wydatkach:
1) W rozdziale 75416 wprowadzono wydatki w kwocie 55.000 zł na wynagrodzenia SM (na dwa dodatkowe etaty).
2) W rozdziałach 85205, 85215, 85504 dokonano przesunięć wydatków w ramach pomocy społecznej.
3) W rozdziale 85501 zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki na zwrot świadczeń z pomocy społecznej.
4) W rozdziale 85412 zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży.
5) W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.
6) W rozdziale 90015 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 292,20 zł na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
7) W rozdziale 90026 wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 707,80 zł na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
8) W zadaniach majątkowych:
a) wprowadzono wydatki w kwocie 19.000 zł na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej przy ul. Nowe Osiedle,
b) dokonano zmiany nazwy zadania z „Modernizacja budynków komunalnych..." na „Modernizacja/budowa budynków komunalnych...". 
O godzinie 17:22 na posiedzenie komisji przybył radny Maciej Krzyżański (obecnych 6 radnych).
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 99.
Wynik głosowania: 6 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A - zaopiniowanie zmian dotyczących budynków gospodarczych wykorzystywanych na cele mieszkalne.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała o spotkaniu Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, która negatywnie zaopiniowała uwzględnienie w projekcie planu zapisów umożliwiających zalegalizowane funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczych na terenie objętym opracowaniem planu. Ponadto pani Alina Stempniak powiedziała, że, gdyż obecnie nie ma konkretnego rozwiązania tego problemu, ponieważ dla tego terenu nie obowiązuje żaden plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Radny Tomasz Potocki poprosił o podanie liczby budynków gospodarczych o funkcji mieszkaniowej znajdujących się na terenie objętym opracowaniem planu.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że z przeprowadzonej przez nią inwentaryzacji wynika, że są to ok. 21 lub 22 budynki. Liczba ta została oszacowana bez wchodzenia na teren posesji prywatnych. Najwięcej takich zabudowań występuje na ul. Niepodległości.
 
Radny Piotr Guziałek powiedział, że konieczne jest podjęcie konkretnej decyzji w tej sprawie, istnieje bowiem obawa, że umożliwione zostanie zalegalizowanie funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczych, które nie spełniają żadnych norm budowlanych.
 
Głos zabrała mieszkanka pani Urszula Klawiter Maniecka, która powiedziała, że od 20 lat podejmuje starania, aby zalegalizować funkcję mieszkaniową w budynku gospodarczym, który nie jest budynkiem nielegalnym, gdyż uzyskał pozwolenie na budowę. Pani Urszula Klawiter Maniecka zwróciła się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, gdyż bez zalegalizowania funkcji mieszkaniowej właściciele takich budynków nie mogą starać się o dofinansowanie np. na wymianę źródła ogrzewania.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku zalegalizowania funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczych jest możliwość kontrolowania ich stanu.  
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że miejscowy plan umożliwi rozpoczęcie procedury zalegalizowania. Właściciele budynków gospodarczych będą mogli złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego o zmianę użytkowania z projektem np. ocieplenia budynku, czy wymiany źródła ogrzewania. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że jest to legalizacja funkcji a nie samego istnienia budynku. 
 
O godzinie 17:43 posiedzenie komisji opuścił radny Tomasz Potocki (obecnych 5 radnych).
 
Radny Piotr Guziałek zasugerował, aby zorganizować dla mieszkańców jeszcze jedno spotkanie informacyjne, gdyż temat ten jest niezwykle trudny a mieszkańcy wyrażają chęć zalegalizowania funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że za legalizację takich budynków odpowiada nadzór budowlany, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tylko i wyłącznie umożliwi rozpoczęcie procedury. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że taka możliwość będzie dotyczyła jedynie tych budynków, które już istnieją a złożyć wniosek będą mogły osoby faktycznie je zamieszkujące. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że trzeba określić jakiś sposób weryfikacji, czy dane osoby faktycznie zamieszkują w budynku gospodarczym.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że należałoby przeprowadzić akcję informująca wśród mieszkańców o konsekwencjach, jakie może nieść za sobą fakt zamieszkiwania w budynkach wybudowanych bez pozwolenia na budowę.
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że jego zdaniem należy poczekać z zaopiniowaniem projektu planu do czasu przeprowadzenia akcji informacyjnej, która wykaże ile osób faktycznie jest zainteresowanych złożeniem wniosku.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek poprosił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alinę Stempniak o przygotowanie akcji informacyjnej wśród mieszkańców, zaproponował również termin składania wniosków przez mieszkańców do 15 września.
 
Ad 7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w zakresie działań komisji, zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2018, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Obie opinie były pozytywne.
 
Wobec braku uwag zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok - druk nr 95.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok - druk nr 92.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 8. Raport o stanie gminy.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta jest zobligowany do przedłożenia, co roku raportu o stanie miasta. Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił najważniejsze zagadnienia ujęte w raporcie o stanie miasta, oraz wyjaśnił, że raport jest dokumentem, który w jednym miejscu gromadzi najważniejsze dane dotyczące miasta oraz przedstawia jego stan. Nie jest to dokument, który zawiera wnioski oraz plany miasta na przyszłość.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy raport o stanie miasta zostanie opublikowany na stronie internetowej miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że raport o stanie miasta został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, nie ma jednak przeciwskazań do tego, aby znalazł się również na stronie miasta.
 
O godzinie 18:16 na posiedzenie komisji przybył radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).
 
Ad 9. Sprawy bieżące.
Radna Elżbieta Bijaczewska poruszyła sprawę firmy ochroniarskiej, która zabezpieczała Dni Puszczykowa oraz niewłaściwego zachowania w stosunku do mieszkańców jej pracowników.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że temat ten zostanie poruszony podczas spotkania podsumowującego Dni Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o naprawienie uszkodzonej barierki na rogu ul. Piaskowej i ul. Libelta.
 
Radna Barbara Kamińska poprosił o informację, kiedy będą stawiane kosze na śmieci na terenie Górnego Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kosze są cały czas sukcesywnie ustawiane na terenie Miasta, jest jeden problem wynikający z faktu, że mieszkańcy nie życzą ich sobie przed swoimi posesjami z obawy przed osobami spożywającymi alkohol.
 
Zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek o godzinie 18:30 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga 
 
 

Protokół nr 8/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.8.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie pism mieszkańców dotyczących:
 • zastrzeżeń wobec powstającej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sasankowej,
 • ruchu samochodów ciężarowych na ul. Klasztornej,
 • remontu chodnika przy ul. Chrobrego (pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. aul.Kasprowicza).
      2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Guziałka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie pism mieszkańców dotyczących:
 
 • zastrzeżeń wobec powstającej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sasankowej,

Mieszkanka Izabela Stradomska przedstawiła pismo skierowanie do Rady Miasta Puszczykowa dotyczące nowo powstającej zabudowy, która zdaniem mieszkańców jest sprzeczna ze studium kierunków i uwarunkowań przestrzennych Miasta Puszczykowa oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki znajdującej się przy ul. Sasankowej. Pani Izabela Stradomska powiedziała, że istnieją obawy, że właściciel będzie chciał podzielić nieruchomość na dwie mniejsze.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu zakazuje zabudowy bliźniaczej, powstający budynek nie wykazuje jednak cech charakterystycznych dla tej formy zabudowy (zgodnie z definicja bliźniak to dwa budynki jednorodzinne z niezależną konstrukcją, ścianą ogniową ponad dachem oraz kominami). Pani Alina Stempniak poinformowała, że zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego zostało sprawdzone w Starostwie Powiatowym w Poznaniu i nie wykazuje niezgodności z zapisami miejscowego planu.
 
Ponadto pani Alina Stempniak dodała, że prawo budowlane nie zabrania powstania dwóch lokali mieszkalnych w jednym budynku jednorodzinnym, dlatego nie ma możliwości zakazania tego procederu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Mieszkaniec Marek Morzyński powiedział, że cieszy go fakt, że władze miasta starają się ograniczać możliwość zabudowy bliźniaczej w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego, inną kwestią jest łamanie prawa przez developerów, którzy pomimo to stawiają budynki bliźniacze. Pan Marek Morzyński powiedział, że w takiej sytuacji należy sobie zadać pytanie, czy władze miasta stoją po stronie mieszkańców, gdyż najlepiej, aby władze miasta wraz z mieszkańcami byli w tej sprawie po jednej stronie.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy jest możliwość uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisów zakazujących podziału budynku na dwa lokale mieszkalne lub użytkowe.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, gdyż prawo budowalne dopuszcza możliwość zaprojektowania dwóch lokali mieszkalnych w jednym budynku.
 
Przybyli na posiedzenie komisji mieszkańcy wyrazili swoje zaniepokojenie możliwością podziału geodezyjnego wspomnianej nieruchomości.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że w jej ocenie budynek nie został zaprojektowany pod dalszy podział. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami istnieje jednak możliwość dokonania podziału w szczególnych przypadkach, poza zapisami miejscowego planu.
 
Radny Piotr Płóciennik zwrócił uwagę, że podobnych przypadków jest na terenie Miasta Puszczykowa znacznie więcej, jak zauważył funkcjonują nawet firmy, które zajmują się pomocą w przeprowadzaniu takich podziałów. Radny Piotr Płóciennik dodał, że obecnie brak jest skutecznych rozwiązań tego problemu i to właśnie ich znalezieniem powinniśmy się zając.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w planie ochrony dla parku nie znajdują się zapisy regulujące wielkość działek oraz możliwości ich podziału w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że plan zawiera ustalenia uwzględnione w studium oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nimi została ustalona minimalna wielkość działek znajdujących się w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego (3000 m2). Pani Alina Stempniak dodała, że jeżeli zostałby złożony wniosek o podział nieruchomości do Burmistrza Miasta to na pewno wydana decyzja byłaby odmowna.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że władze miasta nie mogą zrobić nic ponad to, co zostało zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jedynym działaniem powinno być poszukiwanie skutecznych rozwiązań tego problemu.
 
O godzinie 17:40 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił 10 minutową przerwę, która trwała do godziny 17:50.
 
 • ruchu samochodów ciężarowych na ul. Klasztornej. 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował o dwóch pismach, które wpłynęły do Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta Puszczykowa (pismo z dnia 30 maja i 1 czerwca br.) dotyczących ruchu samochodów ciężarowych na ul. Klasztornej. Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o zabranie głosu autorów pisma.
 
Mieszkaniec Wojciech Halec przedstawił pismo skierowane do Rady Miasta Puszczykowa dotyczące wzmożonego ruchu pojazdów ciężarowych na ul. Klasztornej. Powiedział, że mieszkańcy ul. Klasztornej są zaniepokojeni inwestycją, która prowadzona jest na tej ulicy, gdyż wzmożony ruch pojazdów ciężarowych spowoduję dewastację ulicy, której nawierzchnia niedawno została zmodernizowana. Pan Wojciech Halec powiedział, że na ul. Klasztornej nie ma żadnego ograniczenie prędkości oraz tonażu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przeprowadzona została wizja lokalna, która ujawniła uszkodzenia w nawierzchni drogi powstałe najprawdopodobniej na skutek wywozu ziemi przez samochody ciężarowe z terenu budowy. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że  ustawienie znaku zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3 ton wiązałoby się z koniecznością wykonania planu organizacji ruchu i zgody Starostwa Powiatowego. Z drugiej strony nie ma możliwości zakazania wjazdu na teren budowy od ul. Klasztornej, gdyż tak został wyznaczony wjazd na grunt, na którym prowadzona jest inwestycja. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wystąpiono do inwestorów o złożenie pisemnego oświadczenia, zobowiązującego ich do usunięcia wszelkich uszkodzeń powstałych na skutek realizacji prowadzonej przez nich inwestycji i przywrócenia nawierzchni drogi do stanu wcześniejszego. Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że planowane jest spotkanie z inwestorami w celu uzyskania informacji, między innymi, o terminie naprawy powstałych uszkodzeń oraz o tym, jak długo i jaki sprzęt będzie jeszcze wykorzystywany podczas budowy.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy istnieje możliwość, aby wjazd na teren budowy odbywał się od ul. Sobieskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że można zasugerować takie rozwiązanie, jednak jeśli została wydana decyzja na wjazd na teren budowy od ul. Klasztornej, inwestorzy mają pełne prawo korzystać z tego rozwiązania.
 
Radna Barbara Kamińska dodała, że ul. Klasztorna jest obecnie permanentnie niszczona na skutek  korzystania z niej pojazdów ciężarowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dopóki inwestorzy będą naprawiać skutki prowadzonej przez siebie budowy władze miasta nie będą podejmowały działań nakierowanych na wprowadzenie w tym miejscu ograniczenia wjazdu pojazdów ciężarowych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że obecnie czekamy na realizację napraw uszkodzonej nawierzchni ze strony inwestora.
 
Pan Wojciech Halec powiedział, że mieszkańców ul. Klasztornej nie satysfakcjonuje perspektywa czasowej naprawy nawierzchni drogi a następnie dalsze jej dewastowanie. Jako mieszkańcy oczekują, że będą mieli możliwość korzystania z takiej infrastruktury drogowej, jaka została oddana do użytku. Ponadto Pan Wojciech Halec dodał, że mieszkańcom obiecano, że prowadzona inwestycja nie będzie uciążliwa, a wjazd na teren budowy będzie odbywał się od ul. Sobieskiego. Pan Wojciech Halec zapytał, kiedy uszkodzenia w nawierzchni drogi zostaną naprawione.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w porozumieniu z inwestorem zawarte zostały zapisy dotyczące terminów naprawy uszkodzeń w nawierzchni drogi. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że sprawa ta nie pozostanie bez rozwiązania, w najbliższym czasie powinno zostać wypracowane wspólne stanowisko z inwestorem, aby ulica została jak najszybciej naprawiona.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił, aby ustalenia wypracowane z inwestorem zostały wysłane do wszystkich wnioskodawców.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że władze miasta dołożą wszelkich starań, aby nie doszło do dalszej dewastacji drogi, wszystkie widoczne uszkodzenia zostaną naprawione.
 
O godzinie 18:37 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:50.
 
 • remontu chodnika przy ul. Chrobrego (pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. aul.Kasprowicza).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Remigiusz Motycki powiedział, że do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo mieszkańca z prośbą o naprawę odcinka chodnika na ul. Chrobrego do ul. Kasprowicza, jest to odcinek o długości ok. 200 m. Przeprowadzona w tym miejscu wizja lokalna wykazała, że chodnik nie wymaga naprawy na całej nawierzchni, wytypowano jedynie dwa miejsca, z czego jedno znajduje się na wysokości posesji wnioskodawcy. Pan Remigiusz Motycki dodał, że umożliwi to bezpieczne korzystanie z tego fragmentu chodnika.
 
Radny Tomasz Potocki podziękował w imieniu wnioskodawcy za szybką interwencję i przeprowadzoną naprawę chodnika.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował o piśmie, które wpłynęło do Rady Miasta Puszczykowa w sprawie przystąpienia do dalszego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego ul. Słowackiego. Z informacji uzyskanych od kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Aliny Stempniak wynika, że dla wnioskowanej działki zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy. Ponadto przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował o piśmie, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie dotyczącym przejęcia przez Miasto działki stanowiącej fragment drogi wewnętrznej w okolicy ul. Dworcowej.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek powiedział, że decyzja Urzędu Miejskiego jest w tej sprawie odmowna.
 
Radny Piotr Płóciennik ponowił propozycję zorganizowania specjalnego posiedzenia komisji w celu omówienia problemu bezpieczeństwa na terenie Miasta Puszczykowa oraz poruszenia tematu związanego z organizacją ścieżek rowerowych na terenie Miasta. 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda o godzinie 19:00 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 7/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 20 maja 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.7.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    20:30
                                       
Temat:
 1. Prezentacja projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A.
 2. Prezentacja projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej - druk nr 85.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej - druk nr 87.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych - druk nr 86.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej - druk nr 83.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Puszczykowa - druk nr 84.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 82.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi" - druk nr 88.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 89.
 11. Zaopiniowanie projektu w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 90.
 12. Sprawy bieżące
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1Prezentacja projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A.
 
Ad 2. Prezentacja projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B.
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła prezentację z głównymi założeniami oraz rozwiązaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A. Pani Agnieszka Podgórska przedstawiła etapy powstawania powyższego planu oraz powiedziała, że do projektu planu wypłynęło 19 wniosków, w tym 7 wniosków od mieszkańców. Większość wniosków mieszkańców dotyczyła zalegalizowania funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczo - garażowych znajdujących się na terenie opracowania planu. Pani Agnieszka Podgórska wyjaśniła, że projekt planu dopuszcza istniejące zamieszkałe budynki gospodarczo - garażowe powstałe na tym terenie przed opracowaniem przedmiotowego planu.
 
O godzinie 17:30 na posiedzenie komisji przybył radny Jan Łagoda (obecnych 8 radnych).
 
Pani Agnieszka Podgórska omówiła również projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego z projektu planu zniknęła funkcja usług sportu i rekreacji na terenie dawnej fabryki zabawek na ul. Niepodległości objętej opracowaniem planu.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że funkcja ta została z projektu planu wykreślona na wniosek mieszkańców, którzy wyraźnie chcieli wykluczenia funkcji sportowo rekreacyjnej na terenie opracowania przedmiotowego planu.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, w jaki sposób usankcjonować istnienie budynków gospodarczo - garażowych funkcjonujących jako mieszkalne na terenie opracowania planu. Budynki te obecnie nie spełniają żadnych norm określonych w prawie budowlanym. Radny Piotr Guziałek powiedział, że obowiązującą zasadą na terenie miasta jest zabudowa każdej z działek jednym budynkiem mieszkalnym i jednym gospodarczo-garażowym.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że problem ten jest dość znaczący, nowy miejscowy plan dopuszcza tylko już istniejące takie budynki na tym terenie.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak dodała, że mieszkańcy czekają już od wielu lat na możliwość zalegalizowania funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczo - garażowych. Jeśli taki zapis zostanie uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będą mieli taką możliwość.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o informację odnośnie możliwości zrealizowania ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadwarciańskiej oraz możliwości budowy chodnika na ul. Śląskiej.
 
Pani Agnieszka Podgórska wyjaśniła, że Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa przewiduje ścieżkę rowerową w tym miejscu. Natomiast na ul. Śląskiej chodnik zostanie wybudowany na odcinku o odpowiednich parametrach.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że istotną kwestią jest dążenie do spowolnienia ruchu samochodów na ul. Nadwarciańskiej poprzez montaż świateł lub budowę szykan.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że ul. Nadwarciańska jest drogą powiatową i należy ograniczać w tym miejscu wyjazdy z posesji.
 
Radny Piotr Płóciennik dodał, że jego intencją jest dążenie do szukania rozwiązań, które spowodują spowolnienie ruchu na tej ulicy, z tego względu, że dla miasta jest to droga o charakterze wewnętrznym.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że formą ograniczenia ruchu jest właśnie unikanie wyjazdów z posesji na ul. Nadwarciańskiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zapytał, skąd w momencie uchwalania miejscowego planu, będzie wiadomo, które budynki gospodarcze pełnią funkcje mieszkalną a które nie.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że należałoby wykonać inwentaryzację tych budynków.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy planowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Nowe Osiedle z ul. Niepodległości oraz, czy firma produkująca tworzywa sztuczne znajdująca się na ul. Niepodległości będzie mogła kontynuować swoją działalność. Radny Maciej Krzyżański powiedział również, że jego zdaniem w nowo uchwalanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie powinno się dopuszczać wykorzystania budynków gospodarczo - garażowych na funkcję mieszkalną.
 
Radna Barbara Kamińska wyraziła swoje poparcie dla stanowiska przedstawionego przez radnego Macieja Krzyżańskiego.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że w projekcie planu nie uwzględniono budowy ronda we wspomnianym miejscu, ale zapisy umożliwiające jego ewentualną budowę zostaną wprowadzone do miejscowego planu. Jeśli chodzi o firmę prowadzącą działalność na ul. Niepodległości miejscowy plan dopuszcza taką funkcję do czasu działania firmy.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy inwentaryzacja budynków zostanie przeprowadzona przed uchwaleniem miejscowego planu, oraz co w przypadku, kiedy Starostwo Powiatowe nie wyrazi zgody na zalegalizowanie funkcji mieszkaniowej w istniejących budynkach gospodarczo - garażowych.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu umożliwi mieszkańcom wszczęcie postępowania legalizującego możliwość użytkowania budynków gospodarczo - garażowych jako mieszkalne. Pani Alina Stempniak dodała, że inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przed uchwaleniem przedmiotowego planu.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że przedstawiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie powinien dopuszczać możliwości adaptacji budynków gospodarczo - garażowych na mieszkalne.
 
Radny Tomasz Potocki poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami tego terenu, którzy od około 30 lat zamieszkują zaadaptowane budynki gospodarczo - garażowe i uwzględnienie takiego zapisu w przedmiotowym planie da im możliwość wystąpienia o legalizację tej funkcji.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że takie postepowanie spowoduje precedens i wywoła nieład urbanistyczny na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że warto byłoby poświęcić więcej czasu na dyskusję na ten temat i dopiero wówczas podjąć stosowną decyzję.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że dyskusja dotyczy dość nietypowego terenu, którego mieszkańcy chcą zalegalizowania budynków gospodarczo - garażowych, w których mieszkają.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił uwagę na problem postępowań spadkowych na takich nieruchomościach, gdyż zazwyczaj są one zamieszkałe przez rodziny wielodzietne. Podział takich nieruchomości będzie prowadził do powstawania działek o niewielkiej powierzchni. 
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w szczególnych przypadkach można wystąpić o podział nieruchomości, pomimo istniejących w miejscowym planie zapisów, określających minimalną wielkość działki.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i odłożenie w czasie podjęcia decyzji.
 
Wobec licznych wątpliwości i uwag przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o przygotowanie inwentaryzacji budynków gospodarczo - garażowych na terenie objętym projektem miejscowego planu na kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 10 czerwca br.
 
Komisja zadecydowała o przesunięciu głosowania nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
O godzinie 18:50 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19:05.
 
O godzinie 18:50 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej - druk nr 85.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej, informując, że przedmiotem dzierżawy jest teren sportowo rekreacyjny.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej - druk nr 85.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1, (obecni niegłosujący 1).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził ponowne głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej - druk nr 85 (reasumpcja).
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej - druk nr 87.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej, informując, że działka nr 971/4 zabudowana jest obiektem magazynowo - garażowym z zapleczem biurowym, oraz wyjaśniła, że do niedawna na tym terenie funkcjonował zakład usług komunalnych.
 
Radni dyskutowali nad możliwością wybudowania na tym terenie budynku komunalnego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej - druk nr 87.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych - druk nr 86.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych - druk nr 86.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej - druk nr 83.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej, informując, że w związku z powstaniem Zielonego Targu nie będzie pobierana opłata od osób prowadzących handel na tym terenie, korzystanie ze stanowisk targowych będzie się odbywało na zasadzie dzierżawy. Skarbnik Piotr Łoździn zaznaczył, że wpływy z opłaty targowej były nieznaczne, dlatego zasadne jest zrezygnowanie z tego procederu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej - druk nr 83.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Puszczykowa - druk nr 84.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Puszczykowa.
 
Radny Piotr Płóciennik wyraził swoją wątpliwość odnośnie wspierania z budżetu Miasta remontów wewnątrz obiektów, gdyż w takiej sytuacji nie korzysta z tego ogół mieszkańców Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należy wspierać zachowanie budynków zabytkowych na terenie Miasta Puszczykowa całościowo, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
 
Radny Piotr Płóciennik stwierdził, że może należałoby poddać pod rozwagę ogólne zasady przyznawanej dotacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w całym województwie wielkopolskim nie podjęto uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, która wprowadzałaby ograniczenia udzielania pomocy tylko na remont zewnętrznych części budynków.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Puszczykowa - druk nr 84.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 82.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku, informując, że podjęcie powyższej uchwały jest konieczne ze względu na to, że uchwała z nr 188/17/VII z dnia 21 marca 2017 r. przestanie obowiązywać z dniem 31 sierpnia 2019 r.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 82.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi" - druk nr 88.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi". Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że program zakłada pomoc finansową dla osób, które wymienią piec węglowy na innym system niskoemisyjny. Pomoc taka miałaby być wypłacana 2 razy w roku (raz na półrocze) w formie zasiłku celowego.
 
Radny Piotr Płóciennik wyraził swoją wątpliwość dla zapisu w § 1 pkt 3 omawianej uchwały, w którym mowa jest o proekologicznych systemach grzewczych na paliwa stałe, które z założenia nie są paliwami niskoemisyjnymi. Radny Piotr Płóciennik poprosił o udzielenie wyjaśnień w tej kwestii.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zapisy przedłożonej uchwały zostały dostosowane do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że żadna gmina w Polsce nie zakazała w swoich uchwałach używania paliw stałych.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że jego zdaniem nie powinniśmy wspierać wymiany kotłów węglowych na inne kotły węglowe, nawet te nowszej generacji, gdyż pomimo zmniejszonej emisji nie eliminujemy jej całkowicie a koszty ponoszone za ogrzewanie będą mniejsze.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że celem Lokalnego Programu Osłonowego jest zmobilizowanie jak największej liczby mieszkańców do wymiany starych pieców węglowych na te ekologiczne.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że dziękuje za działania władz miasta w kierunku poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Puszczykowa oraz za przedłożenie powyższego projektu uchwały.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że Puszczykowo jest jedną z nielicznych gmin, które mają tak czytelny program pomocy mieszkańcom w dofinasowaniu wymiany źródeł ciepła na proekologiczne. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Puszczykowo jest jedyną gminą na terenie województwa wielkopolskiego, która podjęła taką uchwałę, gdyż głównie funkcjonują one w południowej części kraju. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że Lokalny program Osłonowy zakłada pomoc finansową dla mieszkańców o dochodach do 300% kryterium dochodowego.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że największym problemem Puszczykowa są piece węglowe starej generacji tzw. „kopciuchy".
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi" - druk nr 88.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 89.
 
Ad 11. Zaopiniowanie projektu w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 90.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił, aby projekty w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028, informując, że zmiana w uchwale wynika z konieczności uwzględnienia zapisów projektu uchwały zmieniającego uchwałę budżetową na 2019 r., który uwzględnia uzyskane dofinansowanie z UE do projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy przewidziana jest dodatkowa rekrutacja na listę osób, które zgłosiły swój udział w powyższym projekcie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że lista osób jest już zamknięta, jedynie w przypadku rezygnacji któregoś z wnioskodawców będzie można przeprowadzić dodatkową rekrutację.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W dziale 855 zwiększono o kwotę 33.063,59 zł dochody z tyt. dotacji na realizację programów unijnych z zakresu pomocy społecznej (dochody niezrealizowane w 2018 r.).
2) W dziale 900 wprowadzono dochody w łącznej kwocie 909.183,70 zł z tytułu dotacji z UE oraz wpłat mieszkańców na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
 
w wydatkach:
1) W rozdziale 70005 wprowadzono wydatki w kwocie 209.000 zł na zakup nieruchomości (działka nr 971/4 o powierzchni 0,2723 ha, obręb Niwka, ark. mapy 10). Zakup w ratach w latach 2019-2020.
2) W rozdziale 75023 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł, w związku z powstaniem obowiązku wpłat na PFRON w 2019 r. w wyniku zmiany wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM.
3) W rozdziale 85395 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9,62 zł na realizację projekt unijnego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Razem Lepiej".
4) W rozdziale 90015 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.951,61 zł na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
5) W rozdziale 90095 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi kosztami zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.
6) W rozdziale 92601 zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów sportowych (m.in. montaż kamer na pumptracku).
7) W zadaniach majątkowych:
a) wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na montaż monitoringu (5 kamer) na terenie sportowym przy ul. Kościelnej,
b) zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na budowę i modernizację placów zabaw.
c) Wprowadzono wydatki w kwocie 602.286,06 zł na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las". 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 89.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 90.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 11. Sprawy bieżące.
Radny Piotr Płóciennik zapytał, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli wziąć udział w przygotowanej przez Urząd Miejski ankiecie dotyczącej źródeł ogrzewania, z których korzystają mieszkańcy (ankieta „Stop Smog").
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ankieta wraz z listem przewodnim zostanie rozesłana do mieszkańców, będzie można ja wypełnić w sposób tradycyjny oraz poprzez stronę internetową Miasta Puszczykowa.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, ze jego zdaniem formuła ankiety jest skomplikowana oraz zwrócił uwagę na kwestie, które należałoby w niej zmienić. Radny Piotr Płóciennik ponowił swoją propozycję powołania tymczasowej komisji, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie problemem smogu na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poprosił o uwagi oraz sugestie do przedstawionej ankiety.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na problem samochodów parkujących na buspasie na ul. Dworcowej, które utrudniają autobusom korzystanie z zatoczki. Radny Maciej Krzyżański zaproponował umieszczenie w tym miejscu baneru informującego o zakazie parkowania lub zorganizowanie częstszych patroli straży miejskiej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że policja oraz straż miejska wystawiła kilka mandatów za parkowanie w tym miejscu. Znaki poziome oraz pionowe wyraźnie sygnalizują, że w tym miejscu nie wolno parkować. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że problem najprawdopodobniej zakończy się po wybudowaniu dodatkowego pasa na ul. Moniuszki.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zaproponował wprowadzenie dyżurów strażników miejskich również w weekendy.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że osobiście zwracał uwagę osobom tam parkującym, za każdym razem spotkał się z zaskoczeniem ze strony kierowców. Radny Piotr Płóciennik zauważył, że może stosownym byłoby przeprowadzenie skutecznej akcji informacyjnej a nie karanie kierowców mandatami.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda o godzinie 20:30 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga 
 
 

Protokół nr 6/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.6.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:10
                                       
Temat:
 1. Ranking budowy dróg. Symulacja z uwzględnieniem kryterium prawa do dysponowania gruntem.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej - druk nr 80.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w  realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest - druk nr 73.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019 - druk nr 71.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027 - druk nr 72.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja - druk nr 76.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej - druk nr 77.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej - druk nr 78.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 79.
 10. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1Ranking budowy dróg. Symulacja z uwzględnieniem kryterium prawa do dysponowania gruntem.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił i omówił zaktualizowany ranking budowy dróg na terenie Miasta Puszczykowa, w którym zaktualizowane zostały kryteria numer 4 i 5. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że 29 ulic na terenie Miasta Puszczykowa nie ma uregulowanego stanu prawnego, co utrudnia ich realizację. Znacznym problemem są również ulice, których wymiary nie spełniają minimalnych wymogów niezbędnych do ich wykonania (min 8 m szerokości). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaznaczył, że istnieje możliwość wykonania części ulic poprzez Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (tryb prowadzenia inwestycji na podstawie tzw. „specustawy").
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, które ulice z pierwszej 10 rankingu zostały wykonane oraz co z budową ul. Mickiewicza oraz ul. Prusa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ranking budowy dróg zawiera ulice, w stosunku, do których nie rozpoczęto jeszcze żadnej procedury, są to ulice, które oczekują na rozpoczęcie inwestycji.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, jakie będzie postępowanie w przypadku ulic, które nie spełniają żadnych parametrów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prawdopodobnie jedynym rozwiązaniem będzie wszczęcie procedur związanych z Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej. Jest to jednak działanie ostateczne, najpierw należałoby spróbować porozmawiać z mieszkańcami.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia aktualizacji kryteriów w rankingu budowy dróg.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej - druk nr 80.
 
O godzinie 17:30 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 8 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zwrócił się z prośbą o przedstawienie kwestii skarpy na ul. Gołębiej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rezerwuje ten teren pod drogę publiczną. Ze względu na ukształtowanie terenu ograniczona jest w tym miejscu widoczność a niewielka szerokość drogi powoduje utrudnienia w ruchu drogowym.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że należy dać Urzędowi Miejskiemu argumenty do dalszych rozmów z właścicielem tego terenu.
 
Mieszkaniec, pan Adrian Wieczorek, przedstawił przebieg rozmów ze Zgromadzeniem Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w sprawie możliwości odkupienia terenu pod wjazd na swoją posesję. Siostry nie wyrażają na to zgody dopóki miasto nie wykupi od niego terenu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
Pani Aleksandra Mizerska powiedziała, że wniosek Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus poparty został wnioskiem właścicielki sąsiedniej nieruchomości (do nieruchomości pana Adriana Wieczorka) o regulację stanu prawnego tej części nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
 
O godzinie 17:40 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:00.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w  realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest - druk nr 73.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w  realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, informując, że powyższe działanie realizowane jest od kilku lat, na terenie Miasta Puszczykowa udało się usunąć znaczną ilość płyt azbestowych.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy wnioskodawcy sami muszą usuwać azbest.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że samodzielnie właściciel nie może dokonać usunięcia płyt azbestowych, demontażem zajmuje się firma, która działa na wniosek Starostwa Powiatowego.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał również, czy istnieje możliwość anulowania złożonego przez właściciela wniosku w przypadku, kiedy nie ma on możliwości wykonania nowego pokrycia dachowego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że nie było przypadków, kiedy to właściciela po usunięciu azbestowego pokrycia dachowego nie byliby przygotowani na wykonanie dalszych prac.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w  realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest - druk nr 73.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019 - druk nr 71.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019, informując, że obowiązek podjęcia powyższej uchwały spoczywa corocznie na Radzie Miasta.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027 - druk nr 72.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że z uwagi na członkostwo Miasta Puszczykowa w spółce Aquanet jesteśmy zobligowani do podjęcia powyższej uchwały.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja - druk nr 76.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja.
 
Wobec braku uwag przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja - druk nr 76.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymały się" 2.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej - druk nr 77.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy działka po dawnym cmentarzu ewangelickim po przejęciu znajdzie się w zarządzie Miasta Puszczykowa.  
 
Pani Aleksandra Mizerska wyjaśniła, że prowadzone były rozmowy z proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie o użyczeniu tego terenu Miastu na dłuższy okres.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej - druk nr 77.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej - druk nr 78.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 79.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej, informując, że ze względu na znajdujące się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisy przeznaczające działkę nr 297 pod drogę, nie ma możliwości prawnej dokonania jej podziału oraz sprzedaży.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że wie, iż dzierżawcom zależało na wykupieniu tej nieruchomości.
 
Pani Aleksandra Mizerska wyjaśniła, że obecnie brak jest podstaw prawnych dla sprzedaży wspomnianej nieruchomości.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił wniosek formalny o oddanie części nieruchomości w dzierżawę na okres 30 lat, a nie jak zaproponowano w projekcie uchwały, na 10 lat.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że słuszne jest zagwarantowanie dłuższego okresu dzierżawy. W przyszłości na tym terenie zasadna byłaby zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku formalnego o przedłużenie okresu dzierżawy w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej do dnia 31 maja 2049 r.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał o projekt budowy mostu przez Wartę na wysokości Czapur.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że gminy nie są w stanie same z własnych środków budżetowych zrealizować tej inwestycji. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Luboń wystąpił z wnioskiem o wyrażenie opinii w przedmiocie tej inwestycji, aby można było rozpocząć starania o dofinansowanie.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy prowadzone były rozmowy z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie projektu planu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań - Mosina
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przekazana radnym koncepcja pochodzi z 2012 roku, obecnie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie przewiduje wykonania dokumentacji pod realizację tej inwestycji. W momencie, kiedy pojawi się taka ewentualność władze miasta zwrócą się do mieszkańców oraz radnych z prośbą o opinię.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy podjęte zostały już działania dotyczące wymiany nasadzeń na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że firma wykonująca nasadzenia została zobowiązana do ich wymiany w jak najkrótszym czasie, część drzew przyjęła się, reszta zostanie zastąpiona nowymi.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, kiedy zostanie otwarty pumptrack na ul. Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zaprasza na uroczyste otwarcie jutro o godzinie 15:00.
 
Głos zabrał Leszek Pobojewski przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo, który odczytał pismo skierowane do Burmistrza Miasta Puszczykowa Andrzeja Balcerka dotyczące planów budowy tunelu w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda podziękował mieszkańcowi za zabranie głosu i o godzinie 19.10 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 5/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.4.5.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:45
                                       
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 - druk nr 74.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 - druk nr 75.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat - druk nr 81.
 4. Rozmieszczenie miejsc parkingowych w okolicach Szpitala w Puszczykowie. Stan prac i omówienie projektu koncepcji.
 5. Budowa sieci światłowodowej na terenie Puszczykowa. Stan prac i dalsze plany spółki Inea.
 6. Wiosenne utrzymanie porządku i zieleni na terenie miasta. Stan prac i rekomendacje.
 7. Sprawy bieżące.
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność przewodniczącego komisji Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 - druk nr 74.
 
Projektant Ewa Mieloch-Stojczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2. Pani Ewa Mieloch-Stojczyk poinformowała, że do projektu planu wpłynęło wiele uwag, z których większość nie została uwzględniona przez Burmistrza Miasta.
 
Na wniosek mieszkanki kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odczytała uwagi, które wniesione zostały do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a które nie zostały uwzględnione w rozstrzygnięciu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa. Pani Alina Stempniak poinformowała, że do projektu planu wpłynęły także uwagi popierające budowę tunelu w ciągu ul. 3 Maja.
 
Głos w dyskusji zabrali również przybyli na posiedzenie komisji mieszkańcy, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec zapisów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący zarezerwowania terenów pod budowę tunelu. Mieszkańcy uznali, że w projekcie planu powinny znaleźć się zapisy precyzujące, jaki tunel w tym miejscu powstanie (przeznaczony dla rowerów, pieszych czy dla samochodów).
 
Pani Ewa Mieloch Stojczyk poinformowała, że zarezerwowany w planie obszar o szerokości 15 m nie oznacza, że w tym miejscu powstanie tunel o takich parametrach. Taka rezerwa powierzchni jest konieczna ze względu na zabezpieczenie miejsca pod infrastrukturę tunelu oraz jego konstrukcję. Pani Ewa Mieloch-Stojczyk podkreśliła, że w planie zostanie tylko i wyłącznie zarezerwowany teren pod ewentualną przyszłą inwestycję, zapisy takie muszą się w nim znaleźć, aby w przyszłości Miasto miało możliwość jego budowy.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że Rada Miasta poprzedniej kadencji podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta poparła budowę tunelu w tym miejscu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na znaczne koszty, Miasta obecnie nie stać na realizację takiej inwestycji z własnego budżetu. Zarezerwowany teren 15 m stanowi zabezpieczenie miejsca pod ewentualną budowę. Ponadto wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala się na wiele lat i takie zapisy mogą w przyszłości umożliwić Miastu starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaznaczył także, że nie uwzględniając takich zapisów w planie, nie będzie możliwości wystąpienia o dofinansowanie projektu. Jeśli taka inwestycja miałaby zostać zrealizowana w przyszłości konieczne będzie przeprowadzenie dyskusji z mieszkańcami. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że obecnie Miasto nie ma w swoim budżecie zarezerwowanych środków na realizację tej inwestycji.
 
Mieszkańcy przybyli na posiedzenie komisji wyrazili również swoje zaniepokojenie kwestią zwiększenia ruchu samochodów na ulicach miasta po zrealizowaniu inwestycji budowy tunelu. 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wątpliwym jest, aby mieszkańcy gmin sąsiednich specjalnie wjeżdżali do Puszczykowa, aby przejechać przez tunel w ciągu ul. 3 Maja. Jego zdaniem budowa głównie zabezpieczy komunikację mieszkańców Puszczykowa.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że projekt tunelu nie jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt zawiera jedynie zapisy o rezerwacji terenu pod ewentualną przyszłą inwestycję.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 - druk nr 74.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymał się" - 2.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 18:50 zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19:00.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 - druk nr 75.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, informując, że przystąpienie do opracowania miejscowego planu jest realizacją zapisów studium oraz stanowić ma zabezpieczenie terenu pod poszerzenie cmentarza.
 
Radny Piotr Płóciennik zapytał, czy jest potrzeba rezerwowania tak znacznego terenu pod cmentarz.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że puszczykowski cmentarz jest wyjątkowy ze względu na swoje położenie wśród zieleni. Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy została zaplanowana strefa zieleni wysokiej oddzielająca ten teren od zabudowań. Radny Maciej Krzyżański zapytał również, czy droga prowadząca od ul. Parkowej do ul. Przyszkolnej jest drogą publiczną.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecny obszar cmentarza staję się niewystarczający i dlatego konieczne jest zabezpieczenie terenu pod jego poszerzenie.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że procedura wyłączenia wskazanego terenu lasu z Wielkopolskiego Parku Narodowego jest czasochłonna, stąd konieczność jak najszybszego przystąpienia do planu. Pani Alina Stempniak odpowiedziała radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu, że wspomniana przez niego droga, jest przewidziana do wykupu w przyszłym roku.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 - druk nr 75.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat - druk nr 81.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt powyższej uchwały, informując, że zmiana dotyczy uwzględniania w uchwale zapisów określających termin wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów.
 
O godzinie 19:10 posiedzenie komisji opuścił radny Tomasz Potocki (obecnych 6 radnych).
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat - druk nr 81.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozmieszczenie miejsc parkingowych w okolicach Szpitala w Puszczykowie. Stan prac i omówienie projektu koncepcji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił i omówił koncepcję lokalizacji miejsc parkingowych na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Szpitalnej, która dopuszcza usytuowanie około 60 miejsc postojowych (miejsca parkingowe zlokalizowane byłyby po jednej stronie drogi z zachowaniem dopuszczonych parametrów 1,5 m na chodnik i 4,5 m na miejsce postojowe). Koszt wykonania koncepcji dla tego odcinka drogi to ok 500 tys. zł.
 
Zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek zasugerował, że powinno się opracować koncepcję lokalizacji miejsc postojowych dla całej ul. Kraszewskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wykonanie koncepcji dla całej ul. Kraszewskiego byłoby niezwykle kosztowne i póki co trzeba skupić się na realnych możliwościach zrealizowania tej inwestycji.
 
Zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek powiedział, że można wykonać koncepcję na całą ul. Kraszewskiego, natomiast realizować ją etapami.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że całościowa koncepcja w najbliższych latach i tak nie zostałaby zrealizowana ze względu na inne bardziej priorytetowe inwestycje, takie jak utwardzanie dróg na terenie Miasta. Skarbnik Piotr Łoździn zasugerował wystosowanie pisma w tej sprawie do władz szpitala w Puszczykowie z prośbą o partycypację w kosztach budowy miejsc postojowych na ul. Kraszewskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański stwierdził, że realizacja miejsc parkingowych kosztem budowy dróg na terenie Miasta Puszczykowa nie będzie dla niego korzystna.
 
Radna Barbara Kamińska poparła zdanie skarbnika Piotra Łoździna oraz powiedziała, że Miasto nie powinno rozwiązywać problemu miejsc parkingowych w tym rejonie za władze szpitala.
 
O godzinie 19:20 na posiedzenie komisji wrócił radny Tomasz Potocki (obecnych 7 radnych).
 
Ad 5. Budowa sieci światłowodowej na terenie Puszczykowa. Stan prac i dalsze plany spółki Inea.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że budowa sieci światłowodowej jest realizowana przez firmę prywatną. Urząd Miejski wydaje jedynie decyzję na zajęcia pasa drogowego oraz pobiera z tego tytułu opłatę. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że z informacji uzyskanych od przedstawicieli spółki Inea wynika, że problemem na terenie Miasta Puszczykowa jest nieuregulowany stan prawny wielu ulic (między innymi ul. Cicha, ul. Dębowa, ul. Przy Murze), co blokuje realizację inwestycji. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przekazał radnym kontakt mailowy oraz telefoniczny do przedstawicieli spółki Inea.
 
Radny Tomasz Potocki poprosił o przygotowanie pisma z zaproszeniem przedstawicieli Inei na posiedzenie komisji Rady Miasta, w celu wyjaśnienia przyczyn pominięcia niektórych ulic na terenie miasta przy realizacji budowy sieci światłowodowej.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że osobiście skontaktował się z przedstawicielami spółki Inea, w rejonie ul. Ogrodowej światłowód zostanie położony, wszyscy mieszkańcy podpisali stosowne porozumienia z firmą.
 
Radny Piotr Płóciennik poprosił o sprawdzenie stanu chodników w miejscach, gdzie Inea zakończyła już swoje prace.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że osobiście dokona kontroli tych miejsc.
 
Ad 6. Wiosenne utrzymanie porządku i zieleni na terenie miasta. Stan prac i rekomendacje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił zaplanowane prace porządkowe i pielęgnacyjne, które będą prowadzone na terenie Miasta Puszczykowa. Prace te będą obejmowały między innymi: wykaszanie trawników, przycinanie żywopłotów, nasadzenia oraz pielęgnacje kwiatów na rabatach należących do miasta.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
O godzinie 19.45 zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 4/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 25 marca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.4.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:45
                                       
Temat:
 1. Dyskusja na temat ewentualnego przejęcia gruntu przy ul. Gołębiej.
 2. Wniosek w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego poszerzenie terenu cmentarza parafialnego w Puszczykowie. 
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64).
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68).
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69).
 14. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja spotkała się o godzinie 17:00 na ul. Gołębiej w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Od godziny 18:00 Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4. Zadecydowano o przygotowaniu na następną sesję Rady Miasta Puszczykowa projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie
 
Ad 1. Dyskusja na temat ewentualnego przejęcia gruntu przy ul. Gołębiej.
Radny Piotr Guziałek zaproponował ponowne zaproszenie wnioskodawców do Urzędu Miejskiego przed podjęciem przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że zostanie przygotowany projekt uchwały, który włączony zostanie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Ad 2. Wniosek w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego poszerzenie terenu cmentarza parafialnego w Puszczykowie. 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła wniosek proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie dotyczący opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego poszerzenie terenu cmentarza parafialnego w Puszczykowie o teren działki nr 2157/1 stanowiącej las, należący do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pani Alina Stempniak powiedziała, że jest to zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
Komisja jednogłośnie wyraziła poparcie dla złożonego przez parafię wniosku. Zadecydowano o przygotowaniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie. Pani Aleksandra Mizerska wyjaśniła, że nabycie przedmiotowej działki umożliwi poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Solskiego i ul. Moniuszki oraz zapewni to dostęp do drogi publicznej właścicielowi nieruchomości przyległej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie. Pani Aleksandra Mizerska poinformowała, że podjęcie powyższej uchwały usprawni komunikację w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa. Pani Aleksandra Mizerska powiedziała, że właściciel nieruchomości przy ul. Jarosławskiej zwrócił się z wnioskiem o ustanowienie służebności drogowej dotyczącej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w Puszczykowie - działka nr 738/10, ponieważ w związku z wcześniejszą sprzedażą swojego udziału w powyższej nieruchomości na rzecz Miasta Puszczykowa, nieruchomość stanowiąca jego własność została pozbawiona dostępu do drogi publicznej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
Przewodniczący Komisji Stypendialnej Tomasz Potocki powiedział, że Komisja zapoznała się z trzema wnioskami o przyznanie stypendium sportowego oraz zadecydowała o przyznaniu stypendiów w następujących kwotach: Paweł Bakun - stypendium w wysokości 350 zł, Hugo Kwaśniewski - stypendium w wysokości 450 zł, Michał Wyrwas - stypendium w wysokości 200 zł.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i wprowadzeniu zapisu zobowiązującego burmistrza miasta do przedstawienia radzie miasta, co roku do dnia 31 maja, raportu o stanie miasta. Skarbnik Piotr Łoździn poprosił o uwagi oraz uzupełnienia do projektu uchwały.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zawnioskował o dodanie do punktu IV podpunkt 3 projektu uchwały informacji, jak kształtują się szkoły w Puszczykowie w świetle wskaźnika EWD - Edukacyjna Wartość Dodana.
 
Radny Piotr Płóciennik zgłosił wniosek formalny o dodanie do raportu o stanie miasta wyników badań satysfakcji i opinii mieszkańców Miasta Puszczykowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyraził wątpliwości dla przeprowadzenia takich badań, ze względu na ich koszt oraz brak możliwości corocznego uwzględniania ich w raporcie o stanie miasta.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy raport o stanie miasta stanowi podstawę dla uzyskania przez Burmistrza Miasta absolutorium.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym przewiduje w swoich zapisach debatę nad raportem o stanie gminy oraz przeprowadzenie głosowania nad wotum zaufania dla burmistrza miasta.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że dopiero za kilka lat będzie możliwość porównania danych zawartych w raportach o stanie miasta. Jego zdaniem przygotowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa jest konieczne ze względu na brak sprecyzowanych na ten temat informacji w ustawie.
 
Radny Piotr Płóciennik zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie głosowania nad złożonym przez niego wnioskiem formalnym.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, jakie pytania miałyby zawierać przeprowadzone badania.
 
Radny Piotr Płóciennik odpowiedział, że przygotowanie takich pytań byłoby niezwykle trudne i należałoby poprosić o pomoc w tym zakresie doświadczonych socjologów.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wydatkowanie z budżetu miasta kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych na przeprowadzenie takich badań jest jego zdaniem nieuzasadnione.
 
Radny Tomasz Potocki zauważył, że formą badania opinii publicznej, jest głosowanie nad budżetem obywatelskim.
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że do tej pory badania satysfakcji mieszkańców odbywały się co 4 lata, teraz będą odbywać się co 5 lat.
 
O godzinie 18:50 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku formalnego o uzupełnienie zakresu raportu o stanie miasta o wyniki badań satysfakcji mieszkańców Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 1 głos, „przeciw" - 6, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa, informując, że jest on efektem pracy komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa. Konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Miasta wyniknęła z nowych zapisów i regulacji wprowadzonych do ustawy o samorządzie gminnym. Sekretarz Maciej Dettlaff omówił zmiany, które zostały wprowadzone do zapisów Statutu Miasta, podkreślając, że jest to jedynie jego modyfikacja a nie nowy dokument. 
 
Radny Piotr Płóciennik złożył wniosek o dodanie do § 71 punkt 3 projektu Statutu zdania „oraz wszystkich radnych". § 71 punkt 3 projektu uchwały otrzymał by brzmienie: „Skargi, wnioski oraz petycje, zwane dalej łącznie „skargą", które wpłynęły do Biura Rady, pracownik Biura Rady przekazuje niezwłocznie Przewodniczącemu Rady oraz wszystkim radnym".
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że pracownik biura rady, podlegający zgodnie z ustawą merytorycznie przewodniczącemu rady, jest zobowiązany do przekazywania mu wszystkich materiałów, które wpływają do Rady Miasta. Przewodniczący Rady jest natomiast zobligowany do ich dalszego przekazania wszystkim radnym.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że wszystkie materiały przekazane mu przez biuro rady, po wstępnej weryfikacji są przekazywane radnym. W związku z powyższym proponuje pozostawić ten zapis w projekcie statutu bez zmian.
 
Radny Piotr Płóciennik wyjaśnił, że zależy mu na tym, aby wszyscy rani byli informowani o dokumentach wpływających do biura rady.
 
Komisja zadecydowała o nie głosowaniu wniosku złożonego przez radnego Piotra Płóciennika.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z opinią UOKIK konieczne było wprowadzenie zmiany w zapisie § 1 ust.10 pkt 2 uchwały.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W dziale 85503 wprowadzono dotację budżetu państwa w kwocie 200 zł na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny.
 
w wydatkach:
1) W rozdziale 85503 wprowadzono, w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny, wydatki w kwocie 200 zł.
2) W zadaniach majątkowych: w zadaniu „Program budowy i modernizacji dróg..." w wyszczególnieniu dodano ulicę Sobieskiego; zmieniono nazwę zadania „Wykonanie instalacji gazowej dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Poznańskiej 4." na „Wykonanie instalacji gazowej i co dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Poznańskiej 4."; zmieniono nazwę zadania „Wykonanie instalacji gazowej dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Wysokiej 22" na „Wykonanie instalacji gazowej i co dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Wysokiej 22"; dodano w wyszczególnieniu w drogach publicznych powiatowych „zwrot niewykorzystanej dotacji". 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Sprawy bieżące.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła wniosek właściciela nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja dotyczący możliwości nabycia lub wydzierżawienia terenu miasta przy torach kolejowych, stanowiącego działkę o powierzchni około 850 m2.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił wniosek formalny dotyczący wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku formalnego o wyrażenie zgody na zbycie części nieruchomości numer 719/1 przylegającej do działek nr 719/13, 719/14 i 719/15.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o informację, czy nadal funkcjonować będzie linia autobusowa PKS przebiegająca przez Puszczykowo. Zapytał również, czy wiadomo, jak będzie przebiegać trasa autobusu kursującego z Mosiny przez Puszczykowo do Rogalina.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo dotyczące likwidacji linii PKS. Zgodnie z pismem Miasto Puszczykowo miało zadeklarować swoje dofinansowanie do utrzymania linii. Jak zaznaczył władze miasta nie wypowiedziały się w tej kwestii, gdyż pojawiły się znaczne wątpliwości, co do wskazanej kwoty dofinansowania z budżetu miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział również, że linia autobusowa z Mosiny do Kórnika nie będzie przebiegać przez Puszczykowo (obejmuje jedynie ul. Mocka). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że parę lat temu prowadzone były rozmowy z Burmistrzem Mosiny dotyczące uruchomienia wspólnej komunikacji, zostały one jednak zawieszone.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy jest już ustalony termin naprawy dziur w nawierzchniach dróg na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prace rozpoczną się w następnym tygodniu.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, dlaczego mieszkańcy ul. 3 Maja, ul. Jastrzębiej i ul. Sokoła zostali pominięci przy budowie sieci światłowodowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że realizacja tej inwestycji prowadzona jest przez firmę INEA i władze miasta nie mają na nią żadnego wpływu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że firma przeprowadzała rozeznanie wśród mieszkańców danych ulic, czy będą zainteresowani podłączeniem do sieci.
 
Radny Tomasz Potocki zaproponował zaproszenie przedstawicieli firmy INEA na kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, kiedy zostanie przeprowadzona przycinka gałęzi na ul. Polnej oraz ul. Gołębiej. Radna Elżbieta Bijaczewska zwróciła się z prośbą do wszystkich radnych o informowanie przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miasta o swoich wcześniejszych wyjściach z posiedzeń.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że umowa na realizację tego zadania została już podpisana, prace już trwają.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy przetarg na ul. Moniuszki został już rozstrzygnięty. Poprosił również o informację odnośnie zaplanowanej wycinki na Zakolu związanej z projektem Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w kwestii budowy ul. Moniuszki pojawiły się problemy z uzyskaniem uzgodnień w Starostwie Powiatowym. Problemem jest nieuregulowany stan prawny ulicy. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Starostwo Powiatowe wyraziło zgodę na podział działki. Kiedy tylko zostanie wydane pozwolenie na budowę pracę będą mogły się rozpocząć. Przewidywane opóźnienie to ok 30 dni.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego powiedział, że zakres planowanej wycinki drzew na terenie Zakola jest znacznie mniejszy niż wskazane było w projekcie.
 
O godz. 19.45 przewodniczący Jan Łagoda zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 3/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 25 lutego 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.3.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:45
                                       
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie (druk nr 51).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 52).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 53).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie (druk nr 54).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie (druk nr 55).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 56).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 58).
 8. Zaopiniowanie planu prac komisji na rok 2019.
 9. Perspektywy uchwalenia Uchwały reklamowej na terenie Miasta Puszczykowa. Dyskusja nad zasadami i trybem wdrożenia Uchwały.
 10. Ranking budowy dróg - dyskusja nad aktualizacją.
 11. Informacja o możliwości i kosztach zwiększenia liczby połączeń autobusowych z Poznaniem.
 12. Informacja o skutkach finansowych uruchomienia Kolei Metropolitalnej.
 13. Sprawy bieżące.    
Zastępca przewodniczącego Komisji Piotr Guziałek powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność przewodniczącego komisji Jana Łagody, usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek poprosił o przedstawienie prezentacji dotyczącej organizacji Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie w dniach 24-25.08.2019 r. jako pierwszego punktu obrad. 
 
O godzinie 17:10 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
O godzinie 17:20 posiedzenie komisji opuścił radny Tomasz Potocki (obecnych 6 radnych).
Przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych Kości Tomasz Skoracki przedstawił prezentację dotyczącą organizacji Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie pod patronatem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Radny Mariusz Frackowiak zapytał, o jaką kwotę dofinansowania z budżetu Miasta zostanie przez organizatorów złożony wniosek.
 
Pan Tomasz Skoracki odpowiedział, że będzie to kwota ok 20 tys. zł.
 
Zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na organizację 2. Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie oraz objęcia ich patronatem przez Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Komisja wyraziła poparcie dla organizacji 2. Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie, ale ostateczna decyzja o wysokości dofinansowania przyznanego z budżetu miasta zostanie podjęta w terminie późniejszym.
 
Ad 1Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie (druk nr 51).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 52).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie. Pani Aleksandra Mizerska powiedziała, że wniosek w sprawie regulacji stanu prawnego złożył właściciel nieruchomości przyległej do działki należącej do Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Miasto planuje zaproponowanie zawarcia umowy użyczenia.
 
Mieszkaniec Pan Adrian Wieczorek powiedział, że od dłuższego czasu negocjuje zamianę części swojej nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną na działkę 445/2 stanowiącą własność Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zasugerował podjęcie kolejnej próby porozumienia się, a Rada Miasta wstrzyma się z podjęciem przedłożonej uchwały.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 52).
Wynik głosowania: „za" - 1 głos, „przeciw" - 3, „wstrzymał się" - 1.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 53).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 53).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie (druk nr 54).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie. Dzierżawione tereny przeznaczone są pod sport i rekreację.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, jaka jest stawka dzierżawy.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że stawka wynosi 93 gr za m.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie (druk nr 54).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie (druk nr 55).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie.
 
Radny Piotr Guziałek zaproponował, aby najpierw scalić nieruchomość, a dopiero potem dokonać jej sprzedaży.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie (druk nr 56).
Wynik głosowania: „za" - 2 głosy, „przeciw" - 2, „wstrzymały się" - 2.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 56).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare. Pani Aleksandra Mizerska poinformowała, że konieczność podjęcia powyższej uchwały związana jest z planowaną przez Miasto inwestycją dotyczącą oświetlenia ul. Dębowej.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy Miasto planuje wykonać oświetlenie w części ul. Dębowej, gdyż zgodnie z informacjami, jakie posiada, ulica została w części oświetlona przez prywatnego właściciela.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ul. Dębowa jest drogą publiczną i konieczne byłoby uzyskanie zgody Miasta na wykonanie takiej inwestycji.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że droga ta stanowi własność Wielkopolskiego Parku Narodowego i Miasto jest na etapie wyjaśniania możliwości prawnych jej pozyskania. Pani Alina Stempniak zaznaczyła, że potrwa to zapewne jeszcze kilka lat.
 
O godzinie 18:25 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:30.
 
Po przerwie na posiedzenie komisji nie wróciła radna Barbara Kamińska (obecnych 5 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 56).
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 58).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o:
Dochodach:
1) W dziale 756 zwiększono dochody z tyt. podatku PCC o kwotę 84.641 zł.
2) W dziale 758 zmniejszono dochody z tyt. subwencji oświatowej o kwotę 68.992.00 zł. (w projekcie uchwały w wyniku omyłki pisarskiej znalazła się kwota 34.851 zł.)
3) W dziale 801 zwiększono dochody z tytułu: opłat za wychowanie przedszkolne o kwotę 6.000 zł, najmu o kwotę 5.000 zł, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 23.851 zł.
 
Wydatkach:
1) W rozdziale 60004 zmniejszono o kwotę 15.000 zł dotację dla Miasta Poznania na organizację lokalnego transportu zbiorowego.
2) W rozdziale 75075 zwiększono o kwotę 2.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
3) W rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 25.500 zł wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w związku z niewykonaniem w 100% planu wydatków w 2018 r.).
4) W rozdziale 85195 zwiększono o kwotę 8.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
5) W rozdziale 85219 zwiększono o kwotę 25.000 zł wydatki bieżące - na prace remontowe.
6) W rozdziale 85505 zmniejszono dotacje dla żłobka o kwotę 20.000 zł (w związku z mniejszą liczbą dzieci).
7) W rozdziale 92605 zwiększono o kwotę 25.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poprosiła o wyjaśnienie zwiększenia w wydatkach o kwotę 2.000 zł w rozdziale 75075 oraz o kwotę 8.000 zł w rozdziale 85195.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zwiększenie w wysokości 8.000 zł w rozdziale 85195 związane jest z wyjazdem rehabilitacyjno-zdrowotnym seniorów harcerzy. Zwiększenie w wysokości 2.000 zł w rozdziale 75075 wynika ze zwiększenia środków dla „Stowarzyszania Puszczykowo - Chateaugiron" na coroczną wymianę.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Zaopiniowanie planu pracy komisji na rok 2019.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przedstawił plan pracy komisji na 2019 rok oraz poprosił o ewentualne uwagi.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2019 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował, że punkt 9 porządku obrad posiedzenia komisji - „Perspektywy uchwalenia Uchwały reklamowej na terenie Miasta Puszczykowa. Dyskusja nad zasadami i trybem wdrożenia Uchwały" zostanie przełożony na marcowe posiedzenie komisji.
 
Ad 9. Perspektywy uchwalenia Uchwały reklamowej na terenie Miasta Puszczykowa. Dyskusja nad zasadami i trybem wdrożenia Uchwały.
 
Ad 10. Ranking budowy dróg - dyskusja nad aktualizacją.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że należałoby się zastanowić nad ponownym przeliczeniem kryteriów określających kolejność budowy ulic, zawartych w rankingu, co spowodowałoby zmianę pozycji niektórych ulic. Przewodniczący komisji Jan Łagoda zasugerował, aby ranking budowy ulic został wydany w formie folderu dostępnego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy jest możliwość zaciągnięcia przez Miasto kredytu, aby wykonać ulice, które posiadają już gotowy projekt.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Miasto nie miałoby możliwości pozyskania i spłaty takiego kredytu, gdyż koszt wykonania jednej ulicy wacha się w granicy od 500 tys. zł do 1 mln. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wszystkie informacje dotyczące budowy ulic dostępne są na stronie internetowej miasta. W ciągu roku realizowanych jest ok 5 inwestycji związanych z budową ulic na terenie Miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił poszczególne kryteria określające kolejność budowy ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zaproponował przygotowanie rankingu w sposób przejrzysty, aby mieszkańcy wiedzieli, w jakim czasie poszczególne ulice zostaną wykonane.
 
Radny Mariusz Frąckowiak w imieniu mieszkańców Puszczykówka zwrócił się z prośbą, o rozpoczęcie prac budowlanych na ul. Mazurskiej odcinek od ul. Pomorskiej i ul. Gajowej zgodnie z obietnicą, czyli w 2019 roku. Wśród mieszkańców pojawiła się informacja, że rozpoczęcie prac planowane jest dopiero na 2020 rok.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że rozpoczęcie prac na ul. Mazurskiej w tym roku jest uzależnione od tego, czy w budżecie miasta zostaną środki po ogłoszonym przetargu. Zakończenie prac musiałoby nastąpić w 2020 roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ranking budowy dróg był modyfikowany w niewielkim stopniu i należałoby go przeliczyć według obowiązujących kryteriów. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że ostrożnie podchodziłby do kwestii dodawania do niego nowych kryteriów.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należałoby wskazać ulice, które mają uregulowany stan prawny i to je powinno się utwardzać w pierwszej kolejności.
 
Ad 11. Informacja o możliwości i kosztach zwiększenia liczby połączeń autobusowych z Poznaniem.
 
Ad 12. Informacja o skutkach finansowych uruchomienia Kolei Metropolitalnej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zwiększenie liczby kursów autobusów nie stanowi problemu. Inną kwestią są koszty z tym związane, gdyż każdy kilometr przejechany przez autobus to koszt od 7 zł do 8 zł. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że kwota ta jest uzależniona od tego, czy gminy przez które przejeżdża autobus, czyli: Luboń, Komorniki i Poznań wyrażą chęć partycypacji w kosztach. Jeżeli nie, całkowity koszt będzie ponosić Miasto Puszczykowo.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o wyjaśnienie informacji, czy w momencie, kiedy zacznie funkcjonować Poznańska Kolej Metropolitarna gmina nie będzie miała możliwości dopłacania do linii autobusowej prowadzącej równolegle do linii kolejowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził, że w przygotowaniu jest ustawa, wprowadzająca zapis zakazujący gminie zlokalizowanej wzdłuż linii kolejowej dotowania kursów autobusowych łączących ten sam odcinek co kolej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że nie wie, na jakim etapie są prace nad ustawą.
 
Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że Poznańska Kolej Metropolitarna zostanie uruchomiona w 2020 roku po zakończeniu modernizacji linii kolejowej do Wrocławia.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że temat zwiększenia liczby kursów autobusów w godzinach popołudniowych wywołany został przez pismo mieszkańców skierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 
Ad 13. Sprawy bieżące.
O godz. 19.45 przewodniczący Jan Łagoda zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga 
 
 

Protokół nr 2/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.2.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:45
                                       
Temat:
 1. Rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa,
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta,
 • emisji obligacji komunalnych,
 • zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028,
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII zdnia18grudnia 2018 r.
      3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1.  Rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Pani Katarzyna Bekasiak przedstawiła wniosek, który w lipcu 2018 r. skierowała do Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Rady Miasta Puszczykowa dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie przy ul. Wczasowej. Pani Katarzyna Bekasiak powiedziała, że jako właściciele nieruchomości, dokładają wszelkich starań, aby utrzymać obiekt w jak najlepszym stanie. Dzięki znacznym nakładom finansowym dworzec oraz jego elewacja wyglądają z każdym rokiem coraz lepiej. W związku z powyższym pani Katarzyna Bekasiak poprosiła o pozytywne zaopiniowanie złożonego wniosku i zwolnienie obiektu z podatku od nieruchomości.
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla złożonego wniosku, ze względu na to, że budynek jest obiektem zabytkowym.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że jest to obiekt, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza przynosząca dochody. Ponadto radny Tomasz Potocki poinformował, że właścicielom obiektu przyznana została z budżetu miasta dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kwocie 28.000,00 zł. Wobec powyższego powiedział, że jest przeciwny zwolnienia z podatku.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że upatruje niebezpieczeństwo w takich zwolnieniach gdyż może to pociągać za sobą kolejne wnioski ze strony mieszkańców. Zdaniem radnej Barbary Kamińskiej taka sytuacja powinna być daleko idącym wyjątkiem.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 3 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymał się" - 1.
Wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości został zaopiniowany negatywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).

Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, informując, że uchwała wprowadza możliwość udzielenia dotacji na zabytki wpisane również do gminnej ewidencji zabytków. Skarbnik Piotr Łoździn omówił autopoprawki, które wprowadzone zostały do projektu uchwały.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 • udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46).

Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa, informując, że złożone zostały dwa wnioski na 2019 rok, które załączone zostały do projektu uchwały budżetowej Miasta. Oba wnioski zostały uwzględnione w 100%.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 45).

Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że projekt uchwały obejmuje trzy zadania, które nie zostały zrealizowane przez Miasto w 2018 roku (między innymi zadanie dotyczące sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 • emisji obligacji komunalnych (druk nr 48).

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, informując, że w roku bieżącym w budżecie miasta zaplanowane zostały wpływy z emisji obligacji na kwotę 2.200.000 zł. Podjęcie uchwały umożliwi wykonanie budżetu zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową Miasta na 2019 rok.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 • zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 49).
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 50).

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o następujących zmianach pod stronie dochodów oraz wydatków:
 
Dochody:
1) W dziale 600 wprowadzono dotacje z UE w kwocie 554.079,74 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
2) W dziale 756 zmniejszono dochody z tyt. podatku PCC o kwotę 1.812,05 zł.
3) W dziale 750 wprowadzono dotacje z UE w kwocie 637.732,31 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie".
 
Wydatki:
1) W rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 570.000 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Program: Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów".
2) W rozdziale 75818 zwiększono rezerwę celową na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł.
3) W rozdziale 80104 i 80149 zwiększono o kwotę 320.000 zł dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty prywatne. Zwiększenie planu związane jest ze zwiększeniem liczby dzieci w przedszkolach (o 27) oraz wzrostem stawki dotacji o 12% (w budżecie założono wzrost o 7%).
4) W rozdziale 90003 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na utrzymanie porządku i czystości w mieście.
5) W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na dotacje na ochronę zabytków. Zwiększenie planu związane jest z projektem zmiany uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa umożliwiającej udzielanie dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.
 
Wobec braku uwag przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.  
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował o wiadomości, jaka wpłynęła do Rady Miasta od Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej Iwony Janickiej dotyczącej przystąpienia do projektu pt. Przestrzeń dla partycypacji 2. W związku z powyższym zaproponował zaproszenie pani Iwony Janickiej na najbliższe posiedzenie komisji w celu omówienia programu.
 
Radny Piotr Płóciennik podkreślił, że celem tego programu jest dążenie do zaangażowania mieszkańców w życie miasta oraz przybliżenie sposobu powstawania miejscowych planów. Ponadto dodał, że program ma pokazać również możliwość wyszukiwania nietypowych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych bez opowiadania się po konkretnej stronie.
 
Radny Tomasz Potocki zaproponował zaproszenie kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Aliny Stempniak na kolejne posiedzenie komisji w celu omówienia projektu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował również o spotkaniu dotyczącym sprzedaży bloku mieszkalnego przy szpitalu firmie Projekt Renowacja sp. z o.o. Spotkanie odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie o godzinie 18:00.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o wyrównanie górki saneczkowej, powstałe wyżłobienie stanowi bowiem zagrożenie dla korzystających z niej dzieci. Radny Maciej Krzyżański zwrócił się również z prośbą o wyjaśnienie kwestii zamkniętego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie posiada informacji, aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych był zamykany na okres zimowy. Zostanie to jednak sprawdzone.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała o zgłaszanym przez mieszkańców ul. Klasztornej problemie dotyczącym utwardzonego płytami pasa drogi. Znajdujące się poza nim nieutwardzone pobocze stwarza trudności w wymijaniu się dwóch jadących pojazdów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w związku z protestem właścicieli nieruchomości znajdujących się przy ul. Klasztornej tylko fragment drogi utwardzony płytami został zastąpiony kostką, gdyż nie wymagało to pozwolenia na budowę. Pobocze nie zostało już z tego względu wykonane. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że remont ul. Klasztornej nie został zakończony, pobocze zostanie obsiane trawą, aby woda nie spływała na posesję mieszkańców. Ponadto przypomniał, że mieszkańcy nie zgodzili się na prowadzenie innych działań na tej ulicy, dlatego jedynym zaakceptowanym rozwiązaniem było ułożenie kostki w miejscu popękanych płyt.
 
Radny Piotr Guziałek zgłosił wniosek dotyczący zwiększenia trwałości oraz objętości worków na odpady zielone.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński nawiązał do wypowiedzi prezes Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt" Doroty Lew-Pilarskiej, iż worki te są biodegradowalne i odpady należy umieszczać w nich krótko przed odbiorem.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców dotyczącego zwiększenia liczby kursów autobusów linii 651 w godzinach popołudniowych z Dębca do Puszczykowa lub przedłużeniu linii 603 do Puszczykowa zadecydowała o jego przekazaniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że konieczne będzie sprawdzenie liczby pasażerów korzystających z popołudniowych kursów autobusu linii 651.
 
Radny Piotr Płóciennik poprosił o zwrócenie uwagi firmie INEA realizującej budowę światłowodu na konieczność naprawy chodników.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że umowa zawarta z firmą INEA obejmuję naprawę chodników po zakończeniu prac, co zostanie wyegzekwowane.
 
O godz. 18.45 przewodniczący Jan Łagoda zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga